Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 25. maj 2010

Dagsorden


Møde i Formandskabet den 25. maj 2010, kl. 11.30-13-30 i rektors mødelokale,

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

 

Deltagere: Carl Holst, C. C. Nielsen, Jens Oddershede

Derudover deltog: Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk og Jacob S. Sonne (ref.)

Afbud: Jan Boye

1...... Godkendelse af dagsorden

2...... Vækstforums forretningsorden

3...... Vækstforums mødeplan2011

4...... Overvågningsnotat

5...... Vækstforums handlingsplan 2011

6...... Temadrøftelse: Partnerskabsaftalen med regeringen 2010 (kun på Vækstforummødet)

7...... Drøftelse med europaparlamentarikere om indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber, herunder krisepuljen (kun på Vækstforums møde)

8...... Syddansk Turisme

9...... Laboratorium for offentlig-privat innovation

10..... Udpegning af tilforordnet til Centerrådet for VEU-center Fyn

Orienteringspunkter

11..... Etablering af kapitalfonden

12..... Orientering om høringssvar vedr. evaluering af Vækstfonden

13..... Orientering om status på sparringsforløb for virksomheder gennemført af Connect Denmark for Vækstfonden.

14..... Lean Energy satsningen

15..... Status for Alliancen for Grøn Offshore Energi

16..... Status på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

17..... Status på kommunikationsindsatsen

18..... Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10

19..... Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

20..... Orientering om status for indkomne ansøgninger til puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer og Fornyelsesfonden

21..... Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforum

22..... Meddelelser

23..... Eventuelt

 

1. Godkendelse af dagsorden


Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender dagsordenen.

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.


2. Vækstforums forretningsorden

Sagsfremstilling

På sit møde den 7. april 2010 drøftede Vækstforum forretningsorden. Vækstforums få bemærkninger er indarbejdet, og forretningsordenen forelægges nu til godkendelse.  

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender forretningsordenen.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

3. Vækstforums mødeplan2011

Sagsfremstilling

Af hensyn til mødeplanlægningen for 2011 foreslår sekretariatet allerede nu at fastlægge mødedatoerne for 2011.

Syddansk Vækstforum afholder som udgangspunkt 4 ordinære møder årligt. Der foreslås nedenstående mødedatoer i 2011:

-17.-18. marts 2011 (døgnseminar kl. 12-12)

-16. juni 2011 kl. 15.00 i Regionsrådssalen i Vejle

-20. september 2011 kl. 15.00 i Regionsrådssalen i Vejle

-8. december 2011 kl. 15.00 i Regionsrådssalen i Vejle

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender mødeplanen for 2011.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

4. Overvågningsnotat

Sagsfremstilling
Punktet er fortsat under udarbejdelse og opdateres, når der er nye data.

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Gennem et årligt overvågningsnotat, der redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark, og med aktuelle resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer flere gange årligt, følger Syddansk Vækstforum den løbende udvikling.   

Hovedkonklusionerne 2010 kan sammenfattes i følgende nøglebudskaber:

(Der kommer nye data ultimo maj, der forventes at kunne fremlægges på Vækstforums møde den 21. juni 2010)

Region Syddanmarks Vækstbarometer viser, at virksomhederne i Region Syddanmark er mere optimistiske omkring vækst i deres omsætning, end de har været længe. Hver fjerde syddanske virksomhed tror på en højere omsætning, og der er tale om en tydelig drejning af kurven mod bedre tider. Til gengæld forventer virksomhederne ikke en tilsvarende vækst i antallet af ansatte, så den gryende vækstoptimisme er endnu ikke fulgt af en gryende joboptimisme.

De virksomheder, som har behov for at ansætte medarbejdere, har ikke problemer med at skaffe arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer. Mangel på arbejdskraft var et problem, før den økonomiske krise tog fart og var en alvorlig vækstbarriere. På tværs af brancherne gælder det nu, at der ikke er problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Lyspunkterne i den økonomiske krise kan aflæses flere steder i vækstbarometeret. Ordrebeholdningen stiger, salget på de udenlandske markeder går lettere, og virksomhederne oplever færre afbestillinger end tidligere. Især større industrivirksomheder og underleverandører har oplevet flere krisetegn end andre virksomheder, og det er for disse kategorier af virksomheder, at lyspunkterne i særlig grad har vist sig.

43 procent af virksomhederne tror på vækst i 2010, og med baggrund i lyspunkterne virker det velbe-grundet.

Konklusionerne indgår som baggrund for drøftelsen af det næste punkt på Vækstforums dagsorden: Vækstforums handlingsplan 2011. 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter regionens vækstvilkår og udfordringer i relation til Vækstforums handlingsplan 2011.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

5. Vækstforums handlingsplan 2011

Sagsfremstilling

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er gældende fra 1. januar 2007 frem til den 31. december 2011 og Vækstforums nuværende handlingsplan er gældende fra den 1. januar 2009 frem til 31. december 2010. Vækstforum skal således udarbejde en handlingsplan, der kan træde i kraft den 1. januar 2011. Det anbefales, at Vækstforums kommende handlingsplan bliver etårig og dermed kun er gældende i 2011, så den følger erhvervsudviklingsstrategien.  

En etårig handlingsplan for 2011 giver Vækstforum mulighed for at koordinere udarbejdelsen af ny erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 1. januar 2012, med udarbejdelsen af en ny handlingsplan, der ligeledes kan træde i kraft pr. 1. januar 2012.

Det tidligere Vækstforum udarbejdede en række anbefalinger til det nuværende Vækstforum vedrørende udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Anbefalingerne fra det tidligere Vækstforum blev drøftet på mødet i Vækstforum den 7. april 2010, hvor det blev besluttet at udmønte dem i det videre arbejde.

Sekretariatet foreslår, at der lægges følgende til grund for drøftelsen i Vækstforum:

-At Vækstforum fortsat fokuserer indsatsen på få forretningsområder i handlingsplanen

-At Vækstforum sikrer en hensigtsmæssig balance mellem finansieringskilderne, herunder øget fokus på Socialfonden som finansieringskilde inden for forretningsområderne.

-At Vækstforum viderefører effektmodellen som vurderingsredskab og fastholder fokus på erhvervsmæssig vækst.

-At Vækstforum fokuserer på regionale projekter med national gennemslagskraft.

-At Vækstforum igangsætter få men store koordinerede projekter, der samler flere mindre projekter som del af en samlet strategi.

-At Vækstforum drøfter behovet for nye kriseinitiativer.

Det anbefales, at Vækstforum med udgangspunkt i den nuværende handlingsplan tager en indledende drøftelse af rammerne for handlingsplanen for 2011. På den baggrund drøftes et udkast til ny handlingsplan 2011 på Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010 med henblik på endelig godkendelse på Vækstforums møde i november 2010.

Sekretariatet forventer at igangsætte en statusevaluering af projekter, støttet af Vækstforum. På Vækstforums døgnseminar den 8.-9. september 2010 forventes det, at de første resultater af evalueringen foreligger, og kan præsenteres for Vækstforum.

På mødet i Vækstforum den 21. juni 2010 vil udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen indlede med et kort oplæg.

Beslutningspunkt


Det indstilles,

 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager en indledende drøftelse af rammerne for handlingsplanen for 2011.

 

Beslutning:

Formandskabet drøftede rammerne for handlingsplanen for 2011. Punktet forelægges til en indledende drøftelse på Vækstforums møde den 25. juni 2010. På Vækstforums møde i september 2010 drøftes et første udkast til handlingsplan.

 

6. Temadrøftelse: Partnerskabsaftalen med regeringen 2010(kun på Vækstforummødet)

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har koordineret og udarbejdet forslag til indspil til partnerskabsaftalen til mødet i det regionalpolitiske ministerudvalg, som blev afholdt den 23. april 2010. Der er aftalt et embedsmandsmøde den 19. maj, hvor der kommer en tilbagemelding fra regeringen i form af forhandlingsudspil. Vækstforum skal på sit møde den 21. juni 2010 drøfte det endelige forhandlingsoplæg forud for de politiske forhandlinger med regeringen, der fortsat ventes at finde sted i september 2010.

Følgende forslag er meldt ind til Økonomi- og Erhvervsministeriet:
 

-Alliancen for Grøn Offshore Energi

-Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

-Interregional sammenhængskraft

-Iværksætterfond i Vestdanmark

-Region Syddanmark som forsøgsregion på OPI (offentlig-privat innovation)

-Region Syddanmark som modelregion for Science

-Syddansk Uddannelsesaftale


I forlængelse af indspillet har vækstforumsekretariatet efterfølgende været i dialog med Undervisningsministeriet om punkterne vedrørende Region Syddanmark som modelregion for Science og Syddansk Uddannelsesaftale.

På mødet vil udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen give en kort præsentation af rammerne for partnerskabsaftalen.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter udspillet fra regeringen med henblik på at fastlægge det endelige indspil til partnerskabsforhandlingerne 2010.

 

Beslutning:

Formandskabet tilkendegav, at der bør være god tid drøftelse af regeringens udspil samt til fastlæggelse af Vækstforums endelige indspil til partnerskabsforhandlingerne 2010.Formandskabet beklagede på den baggrund, at regeringsudspillet endnu ikke foreligger.

 

7. Drøftelse med europaparlamentarikere om indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber, herunder krisepuljen (kun på Vækstforums møde)

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet undersøger i forbindelse med Vækstforums møde den 21. juni 2010 mulighederne for, at europaparlamentarikerne Dan Jørgensen (S), Anne E. Jensen (V) og Bendt Bendtsen (C) kan deltage i en fælles drøftelse af, hvordan EU kan understøtte målrettede regionale kriseinitiativer i lyset af den økonomiske krise.


Syddanmark er indenfor de seneste 12 måneder i flere omgange blevet ramt af massefyringer i en række områder. Vækstforum har derfor iværksat en hurtig indsats i de ramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Haderslev-Vejen. Her følger en skematisk oversigt over de aktiviteter, Vækstforum har sat i værk.

Fra Sønderborg blev der i samarbejde med Region Syddanmark indsendt en ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). Dette var første gang, der blev indsendt en ansøgning fra Danmark til denne fond. Europa-Kommissionen har i starten af april sendt ansøgningen videre til Europa-Parlamentet med sin anbefaling, og der forventes meget snart en afgørelse. En tilsvarende ansøgning fra Kolding-Haderslev-Vejen er udarbejdet, og den vil om kort tid blive sendt til EU i samarbejde med staten (Erhvervs- og Byggestyrelsen). Der er tætte kontakter mellem de relevante parter i Lindø, og en ansøgning til EGF forventes klar i starten af august 2010.

 

 

Antal fyrede

Status på arbejdet

Forretningsområder

Andet

Sønderborg

> 1.600

Primært fra Sauer Danfoss og Danfoss

§Omstillingsplan vedtaget, EGF ansøgt og pt. under behandling i Europa-Parlamentet. Der søges om i alt 76 mio. kr.

§Vækstplan under konkretisering i samarbejde med Sønderborg Kommune.

§Energiteknologi

§Oplevelseserhverv

§Arbejde med etablering af en regional energieffektiviseringsklynge.

§Syddansk Turisme er i gang med at udarbejde en plan for destinationsudviklingen i området.

Odense-Kerteminde

> 2.200

Effektueres ved lukning af Lindøværftet

§Vækstplan fremlagt og projektudvikling forberedes.

§Omstillingsplan og ansøgning til EGF under udarbejdelse (skal times optimalt i forhold til fratrædelsestidspunkter)

§Præfabrikation og udskibning af store elementer til offshore- og infrastrukturanlæg

§Maritime teknologier og services

§Energieffektivt byggeri

§Skrotning eller genanvendelse af offshore installationer, byggematerialer mm.

§Energiteknologi

§LORC dannet (Lindoe Offshore Renewable Center)

Kolding-Haderslev-Vejen

> 1.500

Som følge af lukning af to fabrikker ejet af LM Glasfiber

§Omstillings- og vækstplan vedtaget. EGF-ansøgning udarbejdet. EGF-ansøgningen afleveres til EU i maj 2010.

§Energi

§Design

§Turisme

§Fødevarer & Sundhed

§Udarbejdelse af ansøgninger til fornyelsesfonden


For at understøtte omstillingen i de ramte områder har Vækstforum på mødet den 2. december 2009 afsat en pulje på 15 mio. kr. til kriseramte områder. Vækstforum indstillede midlerne til regionsrådet, der har bevilget midlerne. Det er muligt at ansøge puljen om tilskud således, at midlerne kan anvendes i indeværende år.

Som led i indsatsen har Vækstforum indstillet til regionsrådet, at der gives støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til at løfte de administrative forpligtelser i forbindelse med hjemhentning af støtte fra den europæiske globaliseringsfond.

Vækstforum har indstillet en finansiering til regionsrådet, der er lige så stor som den kommunale medfinansiering af opgaven, dog højst 1,6 mio. kr. til hvert af de tre områder Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Vejen-Haderslev. Regionsrådet bevilgede den 26. oktober 2009 denne medfinansiering til Sønderborg. Regionsrådet behandler den 31. maj 2010 indstillingen fra Vækstforum vedrørende støtten til de to øvrige områder, det vil sige i alt 3,2 mio. kr.

Beslutningspunkt


Det indstilles,
 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter kriseindsatsen.

 

Beslutning:

Sekretariatets første sonderinger viste, at det af kalendermæssige grunde kan blive vanskeligt for europaparlamentarikerne at deltage på Vækstforums møde den 21. juni 2010. På den baggrund besluttede formandskabet, at punktet drøftes på Vækstforums kommende møde uden deltagelse af europaparlamentarikerne.


8. Syddansk Turisme

Sagsfremstilling

Handlingsplan for turismen i Syddanmark:

Vækstforum behandlede på mødet den 7. april 2010 en handlingsplan for turismestrategi fremsendt af Syddansk Turisme. Vækstforum godkendte ikke handlingsplanen, men bad om, at Syddansk Turisme udarbejder en samlet plan, der indeholder målsætninger, tidsperspektiv samt en plan for en samlet turismeimplementering. Formanden og direktøren for Syddansk Turisme inviteres til at præsentere planen for Vækstforum på Vækstforums møde den 21. juni 2010.

Sekretariatet afventer en tilbagemelding fra Syddansk Turisme.

 

Finansiering: Syddansk Turismefond, Fonden til Markedsføring af Danmark og Erhvervspartnerskaber/VDK:

Sekretariatet afventer en tilbagemelding fra Syddansk Turisme.

Regnskab 2009 og budget 2010 for Syddansk Turisme – udbetaling af bevilling:

Vækstforum besluttede på mødet den 2. december 2009 at udbetale ekstraordinært 2 mio. kr. i 2009 til Syddansk Turisme. Beløbet tages inden for rammen af den samlede 4-årige bevilling, således at der i den resterende bevillingsperiode udbetales tilsvarende mindre. Bevillingsperioden løber til og med 2011. Det blev ligeledes besluttet, at der medio 2010 foretages en vurdering med hensyn til udbetaling af bevillingen for den resterende periode.

Fonden Syddansk Turismes regnskab for 2009, drifts- og likviditetsbudget for 2010 og kvartalsregnskab for 1. kvartal 2010 er blevet forelagt og godkendt af fondens bestyrelse i april 2010.Regnskabet vil også blive forelagt på bestyrelsens konstituerende møde den 26. maj 2010.

Regnskabet 2009 udviser et underskud på årets resultat på 3,2 mio. kr. mod det forventede underskud på ca. 2,1 mio. kr. efter Vækstforums ekstraordinære udbetaling, og mod overskud på 65.210 kr. i 2008. Ifølge Fondens ledelsesberetning skyldes dette manglende fornuftig økonomisk styring og manglende rettidig omhu med at sikre sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Fonden forventer at opnå et tilfredsstillende driftsresultat for 2010. Dette dog under forudsætning af, at EU-strukturfondsprojekterne gennemføres som planlagt, herunder at den planlagte medfinansiering kan realiseres. Opfyldes denne forudsætning ikke, vil det få negativ betydning for fondens driftsresultat, egenkapital og likviditet i 2010.

Fonden har endnu ikke løst de likviditetsmæssige udfordringer. Administration af EU-strukturfondsprojekter fordrer en vis likviditet, og det forventes, at kapitalbehovet vil overstige nuværende kreditrammer i 4. kvartal. Fonden har indledt drøftelse med sit pengeinstitut om udvidelse af kreditrammerne, og forventer at disse vil blive stillet til rådighed. Opfyldes denne forudsætning ikke, vil Fonden sandsynligvis ikke kunne betale sine fordringer, når disse forfalder, og der er risiko for konkurs sidst på året.

På mødet i Vækstforum vil Syddansk Turismes handlingsplan blive præsenteret af Syddansk Turismes formand og direktør. 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

·at formandskabet drøfter status på Syddansk Turisme.

Beslutning:

Efter ønske fra Syddansk Turisme besluttede formandskabet, at punktet udsættes til Vækstforums septembermøde på baggrund af, at Syddansk Turisme for nyligt har fået ny direktør og ny bestyrelsesformand. Punktet forelægges derfor ikke Vækstforum den 21. juni 2010.

 

9. Laboratorium for offentlig-privat innovation

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 7. april 2010 blev Vækstforum orienteret om sekretariatets arbejde med at etablere et nationalt konsortium om ansøgning til de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler under temaet udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi. Konsortiet, som vil være et samarbejde mellem aktører i alle 5 regioner og Servicestyrelsen, vil have fokus på at skabe større viden om og modeller for offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI). Konsortiet skal gennem demonstrationsprojekter og OPI eftersyn for offentlige myndigheder oparbejde et erfaringsgrundlag, som kan medvirke til at overkomme barrierer og derigennem skabe større interesse omkring OPI fra både offentlige og private aktører.

Projektet forventes at få et samlet budget i størrelsesordenen 50 mio. kr. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje sendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der bevilger midler efter høring i Danmarks Vækstråd.

Ansøgningen er et led i udmøntningen af partnerskabsaftalen med regeringen 2009, hvor der blev taget initiativ til at oprette et videncenter for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi i Syddanmark med det formål at oparbejde og formidle viden om offentlig-private innovationssamarbejder med fokus på at udvikle velfærdsteknologier og –service, som kan frigøre ressourcer, skabe bedre velfærd for borgerne samt skabe nye vækst og eksportmuligheder.

En forudsætning for en positiv behandling af en ansøgning i Erhvervs- og Byggestyrelsen er, at der fremskaffes privat og regional medfinansiering til projektet. Vækstforumsekretariatet foreslår på den baggrund, at der reserveres 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projektet. Andre regioner forventes ligeledes at afsætte midler.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projektet, 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at den regionale medfinansiering gives under forudsætning af, at projektet forankres i Region Syddanmark,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet opnår støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

10. Udpegning af tilforordnet til Centerrådet for VEU-center Fyn

Sagsfremstilling

Centerrådet for VEU-center Fyn har indstillet, at Syddansk Vækstforum tilforordnes med én plads i Centerrådet for VEU-center Fyn. Det vil sige, at Vækstforums repræsentant i givet fald deltager i møderne, dog uden stemmeret.

Et VEU-center er et samarbejde mellem de institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og dem, der udbyder almen voksenuddannelse. Der er i alt 13 VEU centre i landet, heraf 4 i Syddanmark. VEU centrene er nyetablerede pr. 1. januar 2010.

VEU-centrenes arbejdsopgaver retter sig både mod virksomheder og virksomhedernes ansatte. Formålet er at skabe et bedre overblik for brugerne over de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser og de almene voksen- og efteruddannelser. VEU Centrene skal desuden afdække behovet for voksen- og efteruddannelse og deltage i koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde.

Beslutningspunkt
 

Det indstilles,
 

·at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum udpeger en tilforordnet til Centerrådet for VEU-center Fyn.

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

Orienteringspunkter

 

 

11. Etablering af kapitalfonden

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og –service.

I forbindelse med at Vækstforum skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Syddansk Vækstfremme blev det besluttet, at sekretariatet, på baggrund af de fastsatte kriterier, udvælger to medlemmer blandt tre kandidater til bestyrelsen for Fonden for Syddansk Vækstfremme.

De to medlemmer er: 

-Finn Pilgaard Kristensen, Partner i Fortius Partners (finansiel rådgivning)

-Kristoffer Gandrup-Marino, Innovation Development Manager, Novozymes A/S

Desuden har sekretariatet af flere omgange kontaktet Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at aftale nyt møde mellem de tre vestdanske regioner om etablering af Iværksætterfonden Vestdanmark. Der afventes svar herom.

Indstilling

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

12. Orientering om høringssvar vedr. evaluering af Vækstfonden

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder blev det aftalt at lave en evaluering af Vækstfondens virke. Ernest & Young har udarbejdet en evaluering af Vækstfonden, og det er denne evaluering som Økonomi- og Erhvervsministeriet har sendt i høring. Vækstforums Formandskab har, for at overholde tidsfristen, afgivet et høringssvar på vegne af Vækstforum. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

I høringssvaret lægges der især vægt på den meget skæve fordeling i investeringerne mellem landsdelene, hvor kun 10 % af Vækstfondens investeringer i årene 2001-2009 er faldet i Syddanmark. På den baggrund foreslår Formandskabet på vegne af Vækstforum, at Vækstfonden deles op i en øst- og vestdansk del.

Indstilling


Det indstilles,
 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

13. Orientering om status på sparringsforløb for virksomheder gennemført af Connect Denmark for Vækstfonden.

Sagsfremstilling

Vækstfonden har primo maj udgivet sin årsrapport for Vækstfondens aktiviteter i 2009.

I den sammenhæng har der i nogle medier været artikler med overskriften ”Syddanmark dårligst til sparring”, hvor det med afsæt i tal fra Vækstfondens Årsrapport 2009 er blevet fremført, at Syddanmark er den region, der har været dårligst til at udnytte en ordning, som gennem sparring skulle få virksomheder til at vækste. Det har været nævnt, at der kun er gennemført 16 sparringsforløb i Syddanmark over en 3-årig periode, svarende til ca. 10 % af alle forløb og at interessen for sparringen har været sporadisk her i regionen. Samtidig har det fremstået som om, det var været regionen, der har været ansvarlig for sparringforløbene.

Disse artikler bygger dog på en misforståelse.

Det der henvises til er ordningen ”Proof of Business” som gennemføres af Connect Denmark for Vækstfonden. Ved udmøntning af globaliseringspuljen i 2006, blev der afsat 40 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 til etablering af denne ordning, hvor der ydes rådgivning til udvikling af iværksætterprojekter og opstartvirksomheder, gennem et forløb, hvor der gives sparring af erfarne erhvervsfolk. Af den årlige bevilling modtager Connect Denmark 5 mio. kr. til at dække omkostningerne til sparringsforløbene, mens Vækstfonden investerer den resterende kapital i virksomheder, der har gennemgået et sparringsforløb.

PROOF-OF-BUSINESS, AKTIVITETER FORDELT PÅ REGIONER

Screening Sparringsforløb

 

I alt

2009

2008

2007

I alt

2009

2008

2007

Hovedstaden

295

114

134

47

105

38

49

18

Sjælland

155

60

74

21

59

32

24

3

Syddanmark

226 (25%)

64

123

39

71 (20%)

16

52

3

Midtjylland

134

53

62

19

69

35

32

2

Nordjylland

96

39

38

19

52

23

25

4

I alt

906

330

431

145

356

144

182

30

Billedet ser altså langt bedre ud end det, som medierne tegner. Der er i alt 71 syddanske virksomheder, der har gennemgået sparringsforløb over tre år. De syddanske virksomheder tegner sig således for 20 % af sparringsforløbene, hvilket er det forventelige niveau.

Det er desuden værd at bemærke, at i alt 226 syddanske virksomheder er blevet screenet til ordningen, hvilket udgør 25 % af samtlige screeninger. Disse tal indikerer, at der sammenlignet med de øvrige regioner, har været en stor interesse for ordningen blandt de syddanske virksomheder.

Indstilling


Det indstilles,
 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tog orienteringen til efterretning og besluttede i forlængelse heraf, at punktet ikke forelægges Vækstforum.

 

14. Lean Energy satsningen

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum tilsluttede sig på sit møde den 22. september 2009 at igangsætte en proces, som skal skabe grundlaget for at etablere en samlet klynge for energieffektiviseringer, idet det vurderes, at der her ligger et betydeligt erhvervsmæssig potentiale. Indsatsen har nu fået navnet Lean Energy. Vækstforum blev senest orienteret om status på mødet den 2. december 2009.

Det overordnede formål med Lean Energy er at styrke væksten i eksisterende virksomheder og øge antallet af nye virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Arbejdet med at udvikle Lean Energy satsningen ledes af en styregruppe. Formand for styregruppen er UdviklingsRåd Sønderjyllands formand, Executive Advisor Hans Kirk, Danfoss A/S. Derudover deltager repræsentanter fra Region Syddanmark, SYDENERGI, Vejle Kommune, KølevirksomhedsCenter Alsion, Mechatronics Cluster Denmark, Udviklingsforum Odense, Syddansk Universitet og Trekantområdet Danmark.

Lean Energy er en samlet satsning som består af 3 separate, men stærkt forbundne delelementer, alle under opbygning.

-Lean Energy Cluster

-Lean Energy Laboratory

-Lean Energy Research

Lean Energy Cluster skal danne rammerne for en samlet og målrettet innovationsindsats rettet mod udvikling, demonstration og markedsmodning af produkter og ydelser inden for effektiv energianvendelse. Den 1. marts 2010 blev der indsendt ansøgning til Rådet for Teknologi og innovation (RTI) om støtte under Innovationsnetværksordningen. Ansøgningens samlede budget er på 74 mio. kr. RTI besluttede dog på sit møde den 16. april 2010 ikke at imødekomme ansøgningen. Da begrundelsen for afslaget endnu ikke er kendt betragtes afslaget endnu ikke som endeligt. På den baggrund har ansøger ønsket at opretholde ansøgningen om medfinansiering fra Vækstforum på 7,4 mio. kr. indtil videre.

På baggrund af det forventelige afslag fra RTI arbejdes der nu på, at indsende en revideret innovationsnetværksansøgning i sammenhæng med SPIR – (SPIR er nærmere beskrevet under Lean Energy Research nedenfor).

Udover arbejdet med innovationsnetværk/SPIR arbejdes der på at udvikle en større ansøgning til Vækstforum (formentlig med et budget i størrelsesordenen 50 mio. kr.) om medfinansiering af en række konkrete produkt- og/eller procesudviklingsprojekter.

Det er målet, at Lean Energy Laboratory etableres som et nationalt testcenter, der samler og anvender information fra fuldskala test af produkter og systemer inden for energianvendelsesområdet. Lean Energy Laboratory søges finansieret via regeringens initiativ Green Labs DK.

Ambitionen med Lean Energy Research er at etablere et nationalt forskningscenter, der beskæftiger sig med anvendt forskning inden for energianvendelse. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle en ansøgning til SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) initiativet. SPIR er en kombination af strategiske forskningsmidler og midler til innovationsnetværk – og på den baggrund et fælles udbud fra henholdsvis RTI og Det Strategiske Forskningsråd. Hvert SPIR projekt ventes at få et samlet budget på 100 mio. kr. Vækstforum må forventes ansøgt om medfinansiering af SPIR.

Samlet set er der tale om en betydelig økonomisk og ressourcemæssig satsning med en meget bred finansiel sammensætning.

Det forventes, at Vækstforum i løbet af 2010 vil blive ansøgt om at medfinansiere i takt med, at de enkelte dele i satsningen udvikles og eksterne finansieringskilder kan bringes i spil. Det forventes dog, at hovedparten af de aktiviteter Vækstforum vil blive ansøgt om, indsendes til ansøgningsfristen medio juni til behandling på Vækstforum septembermøde i 2010.


Indstilling

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

15. Status for Alliancen for Grøn Offshore Energi

Sagsfremstilling

Alliancen for Grøn Offshore Energi blev stiftet mandag den 8. februar 2010 med det hovedformål at skabe et samlet, nationalt forum, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau med henblik på at sikre Danmarks position som førende nation inden for grøn offshore energi. Grøn offshore energi er en fælles betegnelse for vindenergi, bølgeenergi, tidevandsenergi og solenergi produceret på havet.

Yderligere skal Alliancen sikre en sammentænkning og videreudvikling af medlemmernes projekter med henblik på at fremme muligheden for relevant medfinansiering fra EU-fonde samt medfinansiering fra relevante danske fonde.

Alliancen har derudover en opgave med at bidrage til en national investeringsstrategi for udvikling og udbygning af den grønne offshore energi i Danmark. Dette arbejde skal sammen med Alliancens øvrige kerneopgaver sikre de bedst mulige fremadrettede rammebetingelser for den danske grønne offshore branche, særligt i forhold til vækst, beskæftigelse og eksport.

I Syddanmark beskæftiger offshoreklyngen samlet over 9000 mennesker. Regionen har en høj grad af specialisering i offshoreerhvervet koncentreret omkring Esbjerg. Både hvad angår olie og gas, men også i stigende grad indenfor vindenergi på havet. Skal den danske førerposition bevares, kræver det national sammenhængskraft blandt danske virksomheder og forskningsmiljøer. Vækst og konkurrenceevne i det syddanske grønne offshoreerhverv er derfor helt afhængig af succesen på nationalt niveau.

EU-kommissionen har et mål om, at vindmøller i 2020 skal bidrage med en femtedel af EU’s energiforbrug og i 2030 en tredjedel. EU vurderer, at der i de kommende 10 år årligt vil blive investeret 60 mia. kr. i vedvarende energi, og EU er også parat til at øge investeringerne betydeligt.

Dette store potentiale for erhvervsmæssig vækst har Tyskland og England også fået øje på, og derfor vil der i høj grad være brug for dansk sammenhængskraft og koordination.
 

Region Syddanmark finansierer Alliancens sekretariat, der bliver lokaliseret dels i Regionshuset og dels ved SDEO i Bruxelles.
 

I Alliancens handlingsplan for 2010 indgår bl.a. udarbejdelse af:

-Strategimateriale til Alliancens politiske arbejde.

-Ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen netværksmidler til styrkelse af dansk deltagelse i større EU-satsninger inden for forskning og udvikling.

-Information og kommunikation af muligheder for EU-finansiering af forskning & udvikling.

-Afholdelse af møder og konferencer.
 

Alliancen har oprettet følgende website: www.greenoffshore.dk


Medlemmerne i Alliancen er:

-Lindø Offshore Renewables Center

-Region Syddanmark

-Offshore Center Danmark

-Dansk Industri

-Dansk Metal

-Århus Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet

-Hanstholm Havneforum, DanWEC

-Bølgekraftforeningen

-Aalborg Universitet

-Region Midtjylland

-Vindmølleindustrien

-ISC

-FORCE technology

-DS Håndværk og Industri

-Ingeniørforeningen i Danmark

-Region Nordjylland

-DTU, Myndighedsbetjening og Sektorudvikling

-SDU, Den Tekniske Fakultetsadministration

-Risø DTU

-Hanstholm Havn

-Danish Offshore Industry

 

Indstilling

 

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

16. Status på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-10

Sagsfremstilling

Vækstforum præsenteres løbende for en status på implementeringen af Vækstforums Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder: Velfærdsteknologier- og service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger, og for de to særlige indsatser, Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

Indstilling

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

17. Status på kommunikationsindsatsen

Sagsfremstilling

Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.
 

I omtaleperioden kan særligt fremhæves omtalen af nedsættelsen af det nye Vækstforum, ligesom Welfare Tech Region og Velfærdsteknologi har været omtalt.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter, hvor Vækstforum specifikt er nævnt, fordeler sig i perioden 23. marts 2010 – 12. maj 2010 som følger:
 

Trykte medier: 30

Online medier: 26

Radio: 1

TV: 2

I relation til ovenstående bemærkes det, at sekretariatet er bekendt med, at der forefindes omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.
 

Indstilling
 

Det indstilles,

 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

18. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-10

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i denne handlingsplans periode.

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Budget 2009 og 2010

107.182.008

107.182.008

197.141.115

Overførsel fra 2007 og 2008

42.012.830

-17.284.579

2.748.088

Indstilling før 21/6-2010

84.398.978

99.070.739

104.202.367

Forventet indstilling 21/6-2010

11.679.012

0

17.305.185

Total indstillet 2009-2010

96.077.990

99.070.739

121.507.552

Rest 2010 (efter 21/6-2010)

53.116.848

-9.173.310

78.381.651

Der kan komme ændringer i finansieringsstatussen for handlingsplanen 2007-08 i form af tilbageløb. Tilbageløb kan forekomme af følgende årsager: enten fordi projekterne afsluttes med et mindre forbrug end bevilget eller hvis Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger færre midler end det, der er indstillet. Tilbageløb samt udisponerede midler (den sidste række i ovenstående tabel) overføres til økonomioversigten for handlingsplanen 2009-2010 og kan dermed disponeres igen. Dette fremgår af tabellen under dagsordenens punkt 21.

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstpakken, kontingent til Vestdansk Investeringsfremme, Bruxellesforeningen mv.

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 21/6-2010

Efter 21/6-2010

Socialfond og Regionalfond

41%

38%

40%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2010 pr. 20. april 2010*

60.500.000

53.100.000

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Dvs. i 2010 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2008. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab. Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2010 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2008 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.

Indstilling

Det indstilles,

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

19. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Indstilling

 

Det indstilles,

·at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

20. Orientering om indkomne ansøgninger til puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer og Fornyelsesfonden

Sagsfremstilling

Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum afsat 15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af en pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer. Formålet med puljen er at understøtte nye og eksisterende væksterhverv i de berørte områder.

Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums formandskab til at behandle ansøgningerne og træffe afgørelse i sagerne.

Der er pr. 17/5 2010 modtaget følgende ansøgninger, der er under behandling til puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer:

·PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering. Ansøger: Project Zero A/S. Samlet budget: 4.6 mio. kr. Ansøgt Vækstforum: 3 mio. kr.

·Projekt Oplevelsesiværksættelse. Ansøger: Sønderborg Kommune. Samlet budget: 2.463.032,00 mio. kr. Ansøgt Vækstforum: 1.970.425,60 kr.

·Mommark leisure resort. Ansøger: Sønderborg Kommune. Samlet budget: 781.250 kr. Ansøgt Vækstforum: 500.000 kr.

·Ansøgning til Region Syddanmark om støtte til at gennemføre et uddannelsesprojekt til afdækning af behov for og udvikling af nye, anderledes uddannelser, der ikke findes eller i dag ikke er målrettet de industrielle muligheder, udvikling og kvantespring indenfor grøn offshore energi – med særligt henblik på Lindø. Ansøger: Lindoe Offshore Renewables Center, LORC. Samlet budget: 4 mio. Kr. Ansøgt Vækstforum: 3 mio. kr.

Dertil kommer en række projekter, som er indsendt til Fornyelsesfonden ved Erhvervs- og byggestyrelsen under temaet omstilling i hårdt ramte områder, hvor der kræves minimum 15 % regional medfinansiering. Der kan søges støtte til omstilling i hårdt ramte områder i form af tilskud og lån. Det drejer sig om følgende ansøgninger:

·Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding – Ansøger: Business Kolding. Samlet budget: 1.331.620 kr. Ansøgt Vækstforum: 498.715 kr.

·Møde- og konferencer – nye job og erhvervsmæssig omstilling i Kolding området – Ansøger: Visit Kolding. Samlet budget: 1.015.000 kr. Ansøgt Vækstforum: 152.250 kr.

·Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn – Ansøgt: Lindoe Offshore Renewables Center, LORC. Samlet budget: 45.475.000 kr. Ansøgt Vækstforum: 6.825.000 kr.

·TEK Innovation – Ansøger: Syddansk Universitet. Samlet budget: 13 mio. kr. Ansøgt Vækstforum: 1.950.000 kr.

·Den innovative virksomhed: Tønder, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø, Assens kommuner, Udvikling Odense

·Bæredygtigt reparationsværft – FAYARD A/S. Samlet budget: 28.5 mio. kr. Ansøgt Vækstforum: 4.2 mio. kr.

Den regionale medfinansiering forventes primært finansieret af puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer, men der kan også være ansøgninger, der på grund af størrelsen på det ansøgte beløb eller på grund af, at ansøgningen ikke falder ind under puljens kriterier, skal behandles ordinært af Vækstforum.

Der er til brug for ansøgningsprocessen under Fornyelsesfonden udarbejdet et brev fra vækstforumsekretariatet, hvor det er blevet vurderet, om ansøgningerne falder inden for rammerne af Vækstforums strategi- og handlingsplan, herunder Vækstforums indsats i de hårdt ramte områder. Ansøger er blevet gjort opmærksom på, at ansøgningen skal forelægges Vækstforum (eller formandskabet) med henblik på behandling af ansøgningen.

Et eksempel på brev er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles,

  • at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Der blev orienteret om status på indkomne ansøgninger til fornyelsesfonden, hvor der ansøges om medfinansiering fra Vækstforums krisepulje. Processen søges koordineret med fornyelsesfondens behandling af ansøgningerne.

 

21. Orientering om indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 5 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har 2 projekter trukket ansøgningen tilbage.

Derudover er der indkommet en ansøgning til Vækstforum vedr. de yderligere reserverede midler fra mikrofinansieringspuljen afsat til udvikling af spirende klynger på transport & logistik området samt fødevareområdet. Formålet med mikrofinansieringspuljen er at kunne støtte mindre ansøgningsforberedende aktiviteter, analyser mv. Da det har en forberedende karakter, giver det derfor ikke mening at effektvurdere ansøgninger under puljen.

De øvrige projekter er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb.

 

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i fællesskab.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
 

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

Indstilling

 

Det indstilles,

 

·at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning:

Formandskabet tiltrådte indstillingen.

 

22. Meddelelser

 

23. Eventuelt

-Sekretariatets tilbagemelding vedr. Sønderborg som kulturby.


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring