Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPsykiatriudvalgetpilGennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 31-05-2010

Gennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 31-05-2010


Mødedato
31-05-2010, kl. 14.45 -15.00

Mødested
Regionshuset, lokale 1124

Medlemmer
Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C), Finn T. Hansen (F), Freddie H. Madsen (O) (midlertidigt medlem for Jytte Lauridsen, O)

Afbud
Jens Møller (V)

 

 

 

Dagsorden

 1. Fremtidens psykiatri 2010

 

 

1.      Fremtidens psykiatri 2010

Sagsnr:

10/7453

Resumé

Regionsrådet vedtog i 2007 psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri. Nationale udmeldinger og ændrede planforudsætninger gør, at der er behov for justering af delelementer i psykiatriplanen. Forslag til ændringer sendes i høring i perioden 28. juni 2010 til 17. september 2010.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i december 2007 regionens psykiatriplan - Fremtidens Psykiatri, der som overordnet mål har at sikre, at borgere i alle aldre med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingen.

I regionsrådsformandens forord til psykiatriplanen står, at det lange perspektiv for gennemførelse af planen gør, at der vil være behov for en løbende revision af planens elementer i forhold til ny viden og erfaringer.

Nationalt er der nu en udvidet ret til behandling for alle psykiatriske patienter uanset alder. Samtidig har Sundhedsstyrelsen udmeldt en specialevejledning for psykiatriens to specialer – psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt en plan for tilrettelæggelsen af den akutte indsats i psykiatrien.

De centrale udmeldinger kombineret med en række driftsmæssige udfordringer i de psykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger gør, at der på nuværende tidspunkt er behov for en justering af delelementer i psykiatriplanen.

Børne- og ungdomspsykiatrien
Efter vedtagelsen af psykiatriplanen er der arbejdet med at tilpasse kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien for at kunne tilbyde behandling til børn og unge i målgruppen. For at skabe de bedst mulige behandlingstilbud fremlægges modeller for den fremtidige struktur i børne- og ungdomspsykiatrien:

 • Status quo – Bevarelse af de nuværende afdelinger og funktioner i Odense, Kolding, Esbjerg og Augustenborg efter tilpasning i forhold til specialevejledningen
 • Model 2 – Afdelinger med døgnsenge i Kolding og Odense og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg
 • Model 3 – Afdelinger med døgnsenge i Esbjerg, Odense og Kolding/Augustenborg og ambulante funktioner i Kolding, Odense, Esbjerg og Augustenborg.

I henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning skal døgnsenge til børn i alle modeller placeres i afdelingen i Kolding og senge til unge med spiseforstyrrelser placeres i afdelingerne i Kolding og Odense. Ligeledes skal senge dedikeret øvrige regions- og højt specialiserede funktioner placeres i tilknytning til afdelingen i Odense.

Fordelingen af døgnsenge i de 3 modeller vil være som nedenfor.

 

Status Quo

Model 2

Model 3

Odense

16

23

19

Esbjerg

7

0

9

Kolding

17

24

19

Augustenborg

7

0

Med samling af døgnsenge to eller tre steder i regionen skabes mere robuste sengeafdelinger med mulighed for styrkelse af kvaliteten i behandlingen ved den øgede patientmasse.

Tilgængeligheden til ambulant behandling ændres ikke uanset model. Ved model 3 vil hensynet til opretholdes af senge til døgnbehandling i Danmarks 5. største by blive tilgodeset.

Forskellen mellem model 2 og 3 er, at modellen med døgnsenge 3 steder driftsøkonomisk vil være dyrere og samtidig vil der være en udfordring med at sikre de faglige miljøer og kompetencer i den mindste afdeling.

Psykiatri - voksne
Psykiatriplanen lægger op til en styrkelse af den ambulante psykiatri med døgnsengene som bagland for de ambulante funktioner. Gennemførelsen af planen med samling af døgnsenge på færre matrikler afføder et behov for omfattende om- og nybygninger, som indpasses i regionens samlede anlægsområde. I henhold til psykiatriplanen skal sammenlægningen af afdelingerne ske i takt med gennemførelsen af anlægsprojekterne.

De eksisterende psykiatriske afdelinger primært i Sønderjylland og afdelingen i Kolding står dagligt over for en konkret udfordring i at opretholde det fornødne beredskab dag, aften og nat i forhold til afdelingernes rekrutteringssituation og alderssammensætningen blandt primært speciallægerne.

For at sikre den daglige drift i de berørte afdelinger foreslås det at fremskynde de besluttede sammenlægninger af:

 • Psykiatrisk afdeling i Kolding og Psykiatrisk afdeling i Vejle
 • De psykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg.

Ved fremskyndelse af sammenlægningerne skabes en bedre mulighed for at udnytte de personalemæssige ressourcer og kompetencer, som psykiatrien råder over. Derudover vurderes det at blive lettere at rekruttere personale til de nye større afdelinger. Men først når de i psykiatriplanen planlagte anlægsprojekter i Vejle og Aabenraa er gennemført, vil det fulde potentiale i sammenlægningen af afdelingerne vise sig.

Indstilling

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller til Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

 • At udvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler, at notatet "Fremtidens psykiatri år 2010" sendes i høring med anbefaling om,
 • At de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Kolding og Augustenborg sammenlægges til én organisatorisk enhed, og at sengene samles på én matrikel,
 • At de psykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle sammenlægges til én organisatorisk enhed,
 • At almenpsykiatrisk afdeling i Haderslev og almenpsykiatrisk afdeling i Augustenborg sammenlægges til én organisatorisk enhed,
 • At akutberedskaberne i de nye psykiatriske afdelinger samles, hvis driftssituationen nødvendiggør det.
 • At høringsperioden er fra regionsrådets behandling den 28. juni 2010 til fredag den 17. september 2010, hvorefter høringssvarene og oplæg til endelige anbefalinger forelægges Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 21. september 2010 og efterfølgende behandling i forretningsudvalget samt regionsrådet til beslutning på mødet i oktober 2010.

 

Udvalget

Indstillingen ændret i forhold til den oprindelig udsendte dagsorden.

Indstillingerne blev godkendt.

Der skal laves en økonomisk vurdering i forhold til drift og anlæg af de 3 modeller for børn og unge psykiatrien.

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 25-05-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring