Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksisområdet og kommunesamarbejde - referat 25-05-2010

Praksisområdet og kommunesamarbejde - referat 25-05-2010

Mødedato:
25-05-2010 Kl. 13:00 - Kl. 15:00

Mødested:
Frokoststuen
Bramming Fysioterapi
Idræts Alle 8
6740 Bramming

Medlemmer:
Bo Libergren, Poul Sækmose, Thies Mathiasen, Ole Finnerup Larsen, Margot Torp, Frede Skaaning, Iben Kromann Madsen

Afbud:
Thies Mathiasen, Frede Skaaning. 

 

 

Dagsorden

 1. Besøg hos Bramming Fysioterapi
 2. Afrapportering af projekt om kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse
 3. Bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets hørings vedr. visionen "Fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-1 
 4. Opfølgning på praksisplanen på almenlægeområdet
 5. Forløbsprogrammer for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom og KOL
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

 

 

1.      Besøg hos Bramming Fysioterapi

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Mødet i Udvalget vedr. praksis og samarbejde med kommuner afholdes hos Bramming Fysioterapi. Besøget vil blive indledt med en rundvisning af Ove Thomsen samt efterfølgende orientering om klinikken og faget fysioterapi.


Udvalget

Til orientering.

 

 

2.      Afrapportering af projekt om kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse

Sagsnr: 10/6497

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 besluttede regionsrådet, at det ønskede et projektforslag forelagt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse. Her afrapporteres projektet med henblik på at arbejde videre med de erfaringer og anbefalinger som projektet resulterede i.


Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008, besluttede regionsrådet, at det ønskede et projektforslag forelagt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse. Projektbeskrivelsen blev vedtaget af regionsrådet i juni 2008. Projektet blev gennemført i løbet af 2009.

Ældre polyfarmacipatienters medicinbrug opfattes som en af de mest centrale problemstillinger indenfor rationel farmakoterapi. Det forventes, at et bedre overblik over den samlede medicinering og et bedre integreret samarbejde mellem de involverede sundhedsaktører vil medføre optimal behandling af patientens sygdomme, bedre sundhedsøkonomi samt en bedre livskvalitet for patienten.

Formålet med projektet er at sikre kvaliteten af ældre polyfarmacipatienters medicinanvendelse.

Projektet kombinerer to indfaldsvinkler: En patientrettet i form af medicingennemgang samt en organisatorisk ved videreudvikling af samarbejdet mellem kommune, almen praksis og apotek.

Projektet er gennemført i tre kommuner i Region Syddanmark – Esbjerg, Vejle og Nordfyn.

Projektets omdrejningspunkt er kommunen. I samtlige projektkommuner har projektgruppen bestået af repræsentanter fra kommunen, praktiserende læger og apotekspersonale. Man tog udgangspunkt i den kontekst der fandtes i den pågældende kommune. Det vil sige, at projektgruppen i kommunerne selv har formuleret arbejdsfordelingen i netop deres kommune. Desuden har kommunen selv valgt hvilket distrikt projektet skulle foregå i, samt hvilke borgere der skulle indgå i projektet. Endeligt er det også blevet besluttet lokalt, hvem der skulle udføre medicingennemgangene (læge eller farmaceut).

Der blev gennemført 86 medicingennemgange i de tre kommuner.

På baggrund af disse kan det konkluderes, at der er et betydeligt behov for at kvalitetssikre ældres lægemiddelanvendelse. Behovet viser sig ved, at der for samtlige borgere blev foreslået ændringer til medicineringen. I de tilfælde hvor der blev gennemført medicinafstemning, blev der fundet uoverensstemmelser i medicinlisterne for stort set alle borgere.

Når andre end lægen skal udføre medicingennemgangen, er det vigtigt at der før medicingennemgangene udføres, afholdes dialogmøder mellem parterne, således at man sikrer en god kommunikation om de ændringsforslag der fremkommer ved medicingennemgang.

På baggrund af projektets resultater er der udarbejdet en række anbefalinger i forhold til at sikre kvalitet i ordination og anvendelse af lægemidler. Anbefalingerne fokuserer blandt andet på at styrke samarbejdet mellem parterne og udbrede kendskabet til de værktøjer der kan anvendes til medicingennemgang. Dette vil være en god forberedelse til arbejdet med medicingennemgang, når det fælles medicinkort (FMK) er fuldt implementeret i begge sektorer.

Sundhedsstaben vil drøfte rapportens anbefalinger og det fortsatte arbejde med kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse med de praktiserende læger, apotekerne og kommunerne. Der arbejdes videre med de beskrevne anbefalinger.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget konstatere, at rapporten viser, at der er væsentlige problemer med medicinordination, og at der er behov for nye initiativer med henblik på kvalitetsforbedringer.

Rapporten vil blive drøftet med de alment praktiserende læger i samarbejdsudvalget.

Udvalget betragter kvalitet og overblik i medicinordinationerne, som et kerneområde for den alment praktiserende læge.

Der skal iværksættes initiativer, som bl.a. bør indeholde synliggørelse af problemerne og deres konsekvenser samt en iscenesættelse af kvalitetsforbedringer. Dette kan bl.a. ske i sammenhæng med implementering af Fælles Medicinkort (FMK), arbejdet med utilsigtede hændelser og anvendelse af systematisk medicingennemgang.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen senere på året.


Bilag:

 

 

3.      Bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalgets hørings vedr. visionen "Fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14

Sagsnr: 10/6189

Resumé

Der forelægges udkast til Regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalgets høringsmateriale vedr. visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udsendte med brev af 26. april 2010 visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14 i høring med frist for svar frem til 30. juni 2010.

Det særlige udvalg fik forelagt høringsmaterialet til drøftelse i mødet 5. maj 2010. Visionspapiret har desuden været forelagt det særlige udvalg vedr. vision for sundhedsområdet i møde 4. maj 2010.

Der forelægges udkast til høringssvar fra regionsrådet, hvor der gives udtryk for overordnet tilslutning til det udsendte materiale og fremsættes bemærkninger med særlig fokus på blandt andet:

 • patienten og borgeren i centrum,
 • dialogen mellem samarbejdsparterne om opgaveændringer,
 • ønsket om gode opfølgende tilbud til alle patienter.

Der vil fra sygehusene og fra stabene blive indhentet fagligt-administrative bemærkninger, som foreslås videresendt til Sundhedskoordinationsudvalget.


Indstilling

Det indstilles:

 • at det særlige udvalg anbefaler udkast af 17. maj 2010 til regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget, og
 • at regionsrådets høringssvar foreslås ledsaget af særskilte fagligt-administrative bemærkninger.


Udvalget

Udvalget anbefaler udkast af 17. maj 2010 med enkelte rettelser til regionsrådets høringssvar, samt at høringssvaret ledsages af særskilte fagligt- administrativebemærkninger.


Bilag:

 

 

 

4.      Opfølgning på praksisplanen på almenlægeområdet

Sagsnr: 07/4276

Resumé

Den nuværende praksisplan har været gældende siden juli 2008. Der er i praksisplanen opstillet en række succeskriterier, som der løbende følges op på. Det må konkluderes, at udviklingen generelt går i den rigtige retning i forhold til praksisplanens mål, hvilket bl.a. omfatter at opnå en mere bæredygtig praksisstruktur.


Sagsfremstilling

Baggrunden for praksisplanen

Almen praksis står overfor store udfordringer. Der bliver flere ældre og kronisk syge, den praktiserende læge har en hovedrolle i kronikeromsorgen, flere går hyppigere til læge m.m. Samtidig tilsiger de nuværende lægers aldersprofil, at der må forventes en vis lægemangel de kommende år. Det er for nuværende svært at skaffe nye læger til visse områder af regionen.

Disse udfordringer nødvendiggør, at der sker en markant udvikling af almenlægeområdet, og her er praksisplanen et vigtigt instrument.

Formålet med praksisplanen er overordnet at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling af almenlægeområdet, herunder at sikre en rimelig lægedækning i regionen samt at sikre, at fremtidens krav til almen praksis kan honoreres.

Den bærende strategi i forhold til opfyldelse af praksisplanens formål er at opbygge en bæredygtig praksisstruktur i regionen, bl.a. ved at lægerne samles i praksisfællesskaber med flere læger i modsætning til den nuværende struktur, hvor omkring halvdelen af alle praksis er enkeltmandspraksis.

Den nuværende praksisplan har været gældende fra juli 2008.

Til at understøtte praksisplanens mål er der endvidere indgået en §2-aftale vedr. rekruttering og specielt fastholdelse af praktiserende læger. Hovedelementerne i denne aftale er:

 • Fastholdelsesgodtgørelse til ældre læger, der overvejer ophør.
 • Fastholdelsesgodtgørelse som motivation til indgåelse af praksisfællesskaber.
 • Huslejegaranti og flyttetilskud ved etablering af en bæredygtig praksis.


Opfølgning på praksisplanens succeskriterier

Der er i praksisplanen opstillet en række succeskriterier. Det er aftalt, at der løbende i planens levetid følges op på succeskriterierne. Data vedr. de enkelte succeskriterier fremgår af bilag 1. Nedenfor gennemgås hovedkonklusionerne indenfor de enkelte succeskriterier:

1. At antallet af ledige ydernumre ikke stiger

Ved sammenligning af data for hhv. ultimo marts 2008 og ultimo marts 2010, fremgår det, at antallet af ledige ydernumre i praksis er steget fra 18 til 24 ledige kapaciteter (læger) i lægepraksis i regionen. Antallet af ydere, der afventer udlodning eller tildelt område, er steget fra 9 til 11 over tidsperioden.

Det er her vigtigt at bemærke, at der i 2008 blev udmøntet 27 ledige ydernumre, hvilket er helt ekstraordinært mange. Ved vurdering af succeskriteriet om, at antallet af ledige ydernumre ikke må stige, spiller denne udmøntning en væsentlig rolle, og den tillægges en stor del af forklaringen på, at succeskriteriet ikke er opfyldt. Antal og fordeling af de ledige ydernumre fremgår af tabel 1.

Det er vigtigt at bemærke, at der trods lægemanglen ikke er eller på noget tidspunkt har været borgere i regionen, der ikke har været tilmeldt en læge.

2. En større andel flerlægepraksis

Der er sket en mindre udvikling hen imod flere flerlægepraksis i perioden fra april 2008 til medio oktober 2009. Andelen er enkeltmandspraksis er faldet tilsvarende. Udviklingen hen imod en større andel flerlægepraksis synes således at være på vej. Data vedr. praksisformer fremgår af tabel 2.


3. Flere læger pr. praksis

Af tabel 2 fremgår det, at der pr. april 2008 var i alt 770 lægekapaciteter (inkl.27 ledige) fordelt på 416 praksis. Der var pr. april 2008 således i gennemsnit 1,9 læger pr. praksis (2 hvis delelæger tæller med).

Pr. oktober 2009 var der i alt 790 lægekapaciteter (inkl. 38 ledige) fordelt på 404 praksis. Der var således i gennemsnit 2 læger pr. praksis (2,1 hvis delelæger tæller med).

Der er således sket en udvikling hen imod flere læger pr. praksis.

4. Gennemsnitlige antal sikrede pr. læge fastholdes, samt at der skal opnås en mere ligelig fordeling af de sikrede, jf. overenskomstens målsætning, §13, stk. 2

Antallet af gr.1-sikrede pr. læge (inkl. ledige) er faldet fra et gennemsnit på 1.544 til 1.498 over hele regionen fra april 2008 til medio oktober 2009 (tabel 4). Normtallet i Landsoverenskomsten om almen lægegerning er på 1.600 sikrede pr. læge.

Eksklusiv ledige kapaciteter er tallene henholdsvis 1.599 gruppe 1-sikrede pr. læge pr. april 2008 og 1.567 gruppe 1-sikrede pr. oktober 2009.

Der er således ikke i forhold til normtallet mangel på læger i regionen. Der er nærmere tale om et fordelingsproblem, da det er svært at tiltrække læger til specielt den vestlige del af regionen samt det tidligere Sønderjyllands amt og de mindre øer.

I forhold til kriteriet om, at der opnås en mere ligelig fordeling af de sikrede, er der i høj grad opnået en mere ligelig fordeling af de sikrede.


5. At den gennemsnitlige ophørsalder stiger i planlægningsperioden bl.a. på baggrund af initiativerne i "§2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger"

Målt på læger på 58 år og derover, der er ophørt, er den gennemsnitlige ophørsalder steget fra 62,4 år til 63,3 år fra november 2006 til medio oktober 2009. Tabel 5 viser, at det kun er for det tidligere Sønderjyllands amt, der er sket et fald i den gennemsnitlige ophørsalder. Dermed er succeskriteriet opfyldt overordnet set.

Opfyldelse af dette succeskriterium indikerer, at lægemanglen er blevet modvirket ved, at flere læger ophører senere.

Lægedækningssituationen i de enkelte planlægningsområder

Som led i ambitionen om dels at følge udviklingen i de enkelte planlægningsområder, dels at nå frem til at kunne agere proaktivt i forhold til forventede, fremtidige lægedækningsproblemer, er der foretaget en gennemgang af samtlige planlægningsområder.

Gennemgangen viser overordnet, at lægedækningen i regionen i store træk ser fornuftig nu. Der er dog og vil fortsat i de kommende år være store geografiske områder i primært Vest- og Sønderjylland, der lægedækningsmæssigt er kritiske. Områder hvor det er vigtigt, der er fokus på sikring af lægedækningen.

Der vil fortsat og med øget indsats blive arbejdet med rekruttering af yngre læger. Samtidig vil der i det omfang, det er nødvendigt, blive arbejdet med fastholdelse af ældre læger, så lægedækningen er sikret i den periode, der arbejdes med en fremtidssikret løsning for området. Det kunne f.eks. være ændring af praksisstrukturen, som kan medvirke til en bedre rekruttering, eller konkret rekruttering af yngre læger.

Der er siden praksisplanen tilblivelse arbejdet med flere områder:

Det er lykkedes at få etableret nye lægehuse på Ærø og Fanø. Områder der lægedækningsmæssigt var særdeles kritiske. Lægehuset på Ærø ligger på Ærøskøbing Sygehus og Lægehuset Fanø i et ny etableret kommunalt sundhedscenter.

Herudover er der givet huslejegarantier i forbindelse med etablering af 2 nye lægehuse i Varde og Vejen.

I Brørup og Tønder er sygehusene sat i spil, og der er på begge sygehuse etableret nye bæredygtige og fremtidssikrede praksis med plads til henholdsvis 4 og 5 lægekapaciteter.

I Ølgod arbejdes der med etablering af et nyt fælles lægehus på det gamle rådhus. Regionen har mageskiftet med Varde kommune med dele af Varde Sygehus, og det er regionen, der står for etablering af lægehuset.

Der arbejdes med etablering af nye lægehuse i Aabenraa og Esbjerg. Projekter, der dels understøttes ved konsulentbistand til selve processen og efterfølgende med andre elementer fra § 2 aftalen.

Områderne Nordborg, Nr. Nebel, Skærbæk og Oksbøl er stadig i fokus for rekruttering af tyske læger, da det her er vigtigt at få sikret generationsskiftet.

Fokusområderne og dermed de kritiske områder forventes også fremadrettet at være områder i det Vest- og Sønderjyske. Det være sig eksempelvis Vejen og Esbjerg kommuner.


Fremtidsprognoser

Der uddannes i Region Syddanmark 40 almenmedicinske hoveduddannelseslæger i 2010 og 40-44 i de efterfølgende år. Fra 2015 forventes 44-50 læger uddannet årligt.

Derudover har Region Syddanmark indtil videre ansat 6 tyske læger i "evaluerings-/ introduktionsstillinger", og disse 6 forventes "udklækket" over de næste 14 måneder. I 2010 og 2011 forventes ansat yderligere 2 x 5 tyske praktiserende læger i "evaluerings-/introduktions-stillinger".

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen blev det antaget, at regionen ville have et underskud af læger på 56 i 2010 og på 62 i 2011.

Dette har siden vist sig ikke at holde, da regionen som anført ovenfor p.t. totalt set mangler at besætte 32 kapaciteter.

Derudover er der iværksat et stort arbejde på rekrutteringsområdet. Samarbejdsudvalget for almen lægegerning har nedsat en Styregruppe, som arbejder med rekruttering og fastholdelse af yngre læger i Region Syddanmark. Der er aktuelt ved at blive udarbejdet en handleplan på området, som efterfølgende skal til høring i det administrative og politiske system, før den kan endeligt godkendes og implementeres. Dette kombineret med den fortsatte indsats for at fastholde lægerne i praksis længere giver grundlag for en forventning om, at lægemanglen ikke bliver så udtalt som forudset i praksisplanen.


Overordnet vurdering af opfyldelsen af praksisplanen

Alt i alt må det siges, at udviklingen generelt går i den rigtige retning i forhold til praksisplanens mål om bl.a. at opnå en mere bæredygtig praksisstruktur. Der er igangsat en udvikling mod en større andel flerlægepraksis, ophørsalderen er stigende, underskuddet af læger synes at blive mindre end forudset i praksisplanen og der er sat gang i en række fastholdelses- og rekrutteringstiltag og –planer. Antallet af ledige kapaciteter er dog steget, men hovedårsagen her til, er det ekstraordinært høje antal ydernumre, der blev udmøntet i 2008.

Det er dog fortsat de samme områder i regionen, der er ramt lægedækningsmæssigt, men det er samtidig også her, der er sat ind i forhold til fastholdelse og etablering af nye, bæredygtige praksis.


Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

5.      Forløbsprogrammer for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom og KOL

Sagsnr: 08/16162

Resumé

Forløbsprogrammer for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom og KOL er 3. maj 2010 udsendt til sygehuse, kommuner, praksisudvalg mv. De lokale samordningsfora er ansvarlige for den lokale implementering, som skal forankres i bl.a. sundhedsaftalerne.


Sagsfremstilling

Det administrative Kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget nedsatte i slutningen af 2008 faglige koordineringsgrupper til udarbejdelse af forløbsprogrammer for henholdsvis diabetes type 2, kronisk hjertesygdom, KOL og rygområdet.

Udkast til programmer lå i vidt omfang færdige medio 2009, og der har siden pågået afklaringer - især i kommunalt regi - af programmernes bindingsgrad og ambitionsniveau samt grundlaget for opgavefordelingen med hensyn til forebyggelse og rehabilitering.

Det Administrative Kontaktforum har i møde den 16. marts 2010 principgodkendt forløbsprogrammerne med en række bemærkninger, som efterfølgende er indarbejdet i programmerne. Forløbsprogrammerne er 3. maj 2010 udsendt til sygehuse, kommuner og praksisområdet som anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt. Forløbsprogrammerne for diabetes type 2, kronisk hjertesygdom og KOL samt følgebrevet vedlægges.

Forløbsprogrammet på rygområdet afventer endnu en faglig tilretning, men kan derefter udsendes.

Forløbsprogrammerne er udsendt bl.a. med henblik på forelæggelse i de lokale samordningsfora, som er ansvarlige for den lokale implementering. Den nærmere konkrete tilrettelæggelse lokalt, herunder især inden for forebyggelse og rehabilitering, skal beskrives i de specifikke sundhedsaftaler.

Implementeringen af forløbsprogrammerne understøttes af de igangsatte projekter i regionen med støtte fra regeringens pulje til styrkelse af indsatsen for den kroniske patient 2010-2012.


Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

6.      Næste møde

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

21. juni kl. 15-17 - Sygehus Sønderjylland

30. august kl. 15-17 - En dermatologipraksis

04. oktober kl. 15-17 - Esbjerg Kommune

29. oktober kl. 13.30-15.30 - Lægevagt

26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset


Indstilling

Det indstilles, at næste møde afholdes den 21. juni kl. 15 på Sygehus Sønderjylland - Aabenraa Sygehus.

Udvalget

-

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1090


Udvalget

Intet.


Siden er sidst opdateret 18-05-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring