Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 19-05-2010

Mødedato
19-05-2010 Kl. 15:00 - 18:20

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Stephanie Lose, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Freddie H. Madsen, O

Afbud: 
Karsten Uno Petersen, A.
John Lohff, Bo Libergren og Iben Kromann deltog ikke i punkterne 7-38 og punkt 40.

 

Dagsorden  Dagsorden som PDF

 1. Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sygehus Sønderjylland Aabenraa
 2. Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
 3. Ansøgning til Ekspertpanel vedr. anlægsmidler til ny psykiatrisk afdeling i Vejle
 4. Ekstern undersøgelse af hjertekirurgien på OUH
 5. Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)
 6. Døgndækket akutbil i Haderslev
 7. Etablering af Fælles Akut Modtagelse på Kolding Sygehus
 8. Høring vedr. styrket indsats på kræftområdet
 9. Nyt Universitetshospital i Odense - Bedømmelsesprocedure ved projektkonkurrence
 10. Socialrådgiverydelser på Odense Universitetshospital
 11. Forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital
 12. Psykiatri og NytOUH
 13. Opsamling på høring af psykiatritillægget til FAM-rapporten
 14. Byggeprogram for ny-og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart
 15. Årsrapport 2009 - ledelses- og regnskabsberetning
 16. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter 2007-09 på over 10 mio. kr.
 17. Genbevillinger fra 2009 til 2010 samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
 18. Indtægts- og udgiftsbevilling - statsligt tilskud fra puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling
 19. Statsligt tilskud fra puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling
 20. Slutafregning 2009 for hospice og økonomisk håndtering af skimmelsvampesag på Hospice Fyn
 21. Årsregnskab 2009 for Amgros I/S
 22. Planlægning af revision af Regional UdviklingsPlan
 23. Indsatsen vedr. LM Glasfiber, Danfoss og Lindø, herunder krisepulje
 24. Høringssvar til FVU planer 2009
 25. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark.
 26. Godkendelse af ansøgninger om råstoftilladelse udenfor grave-områder
 27. Vestbanen - den videre proces
 28. Orientering om Byanalyse 2009
 29. Egely, Bobjerg Skovgård - midlertidige sikrede pladser
 30. Kastaniely, administrationen - ombygning til skolestuer
 31. Ansøgning fra Strandhøjskolen om navneforandring til Specialskolen Storebælt
 32. Nedsættelse af to udvalg under regionsrådet
 33. Orientering om oprettelse af Klinisk Etisk Komite i psykiatrien i Region Syddanmark
 34. Ændring af kommissorium for Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark
 35. Ændring i regelsættet om økonomiske ydelser til regionsrådsmedlemmerne
 36. Repræsentanter til styregrupper vedr. afhændelse af sygehuse
 37. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
 38. Meddelelser
 39. LUKKET PUNKT - Fremtidig direktionsstruktur og konstituering
 40. LUKKET PUNKT - Ansøgning om huslejegaranti

 

 

 

1.  Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Sagsnr:

10/4281

Resumé

Udkast til ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus forelægges til godkendelse. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af ekspertpanelets positive tilbagemelding den 6. oktober 2009 på Region Syddanmarks før-screeningsmateriale vedr. Aabenraa Sygehus, som blev godkendt af regionsrådet den 25. maj 2009. 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af regionsrådets godkendelse den 25. maj 2009, sendte Region Syddanmark i juni 2009 et før-screeningsmateriale vedr. udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus til Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer (ekspertpanelet). Region Syddanmark modtog den 6. oktober 2009 en positiv tilbagemelding fra ekspertpanelet, som vurderede, at Region Syddanmarks planer for udbygning af Aabenraa Sygehus er i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper.

På den baggrund forelægges regionsrådet vedlagte udkast til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til godkendelse. Ansøgningen skal være ekspertpanelet i hænde den 1. juni 2010 for at indgå i udmøntningen af de resterende 10 mia. kr. (fase 2) fra regeringens kvalitetsfond til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018.

Vedlagte udkast til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus tager udgangspunkt i før-screeningsmaterialet. Den ansøgte økonomiske tilsagnsramme er derfor fortsat 1.439 mio. kr. (2009-pl). Tilsagnsrammen bygger på de samme tekniske principper (såsom arealstandarder, udnyttelsesgrader, priser mv.) som før-screeningsmaterialet, og stemmer dermed overens med ekspertpanelets anbefalinger i rapporten fra november 2008.

I forhold til før-screeningsmaterialet er ansøgningen opdateret med hensyn til regionsrådets seneste beslutninger omkring sygehusstrukturen i Sønderjylland: Udbygning af den præhospitale indsats, implementering af sammedagssygehus i Tønder og en skadestuefunktion i Sønderborg, flytning af den stationære geriatri- og apopleksibehandling fra Haderslev til Sønderborg, og antagelse af en totalrådgiver til planlægning af fase 1 i Aabenraa (nybyggeri af et mor/barn center, et kardiologisk sengeafsnit og en fælles akutmodtagelse).

Processen for fase 2 vedr. udmøntning af kvalitetsfondsmidler blev aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009. Medio november 2010 afgiver ekspertpanelet sin indstilling til regeringen. Regeringen meddeler efter drøftelse med Danske Regioner foreløbige tilsagn om midler til konkrete investeringsprojekter.

På baggrund heraf kvalificerer og detaljerer regionerne de konkrete projekter på baggrund af den udmeldte investeringsramme. Projekterne forelægges herefter ekspertpanelet i en løbende proces, tilsvarende projekter prioriteret i fase 1, hvor panelet indstiller til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn, der meddeles efter drøftelse med Danske Regioner. Når de sidste endelige tilsagn er givet, ophører ekspertpanelets opgaver.

På indeværende dagsorden forelægges endvidere udkast til ansøgning til fase 2 vedr. akutsygehus i Esbjerg, jf. særskilt dagsordenpunkt.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 29. april 2010. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At udkastet til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus godkendes. 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.  Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr:

10/4281

Resumé

Udkast til ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om en tilsagnsramme til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg forelægges til godkendelse.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, som blev godkendt af regionsrådet den 1. marts 2010.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" fra september 2008 fastslår regionsrådet, at Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg skal være akutsygehus for 224.000 borgere i det sydvestjyske område. Materialet i gennemførselsplanen var udgangspunktet for, at Region Syddanmark ansøgte Ekspertpanelet vedr. sygehusbyggeri om midler til Sydvestjysk Sygehus i forbindelse med fase 1.

I screeningsrapporten fra november 2008 bad ekspertpanelet Region Syddanmark revurdere projektet for Sydvestjysk Sygehus. Ekspertpanelet mente, at udgifterne til efterlevelse af akutanbefalingerne i Esbjerg ville være begrænsede.

Efterfølgende besluttede regionsrådet at få udarbejdet en generalplan for Sydvestjysk Sygehus. Generalplanen skulle med udgangspunkt i ekspertpanelets beregningsmetoder revurdere projektet i Esbjerg.

Regionsrådet besluttede den 1. marts 2010, at der skulle arbejdes videre med generalplanens model B. Modellen nybygger og renoverer på Sydvestjysk Sygehus for 595 mio. kr. Der nybygges et laboratorium, en ekstra etage til dialysen og en sengebygning til 158 senge.

Processen for fase 2 vedr. udmøntning af kvalitetsfondsmidler blev aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009. Medio november 2010 afgiver Ekspertpanelet sin indstilling til regeringen. Regeringen meddeler efter drøftelse med Danske Regioner foreløbigt tilsagn om midler til konkrete investeringsprojekter. På baggrund heraf kvalificerer og detaljerer regionerne de konkrete projekter på baggrund af den udmeldte proces, tilsvarende projekter prioriteret i fase 1, hvor panelet indstiller til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn, der meddeles efter drøftelse med Danske Regioner. Når de sidste tilsagn er givet, ophører ekspertpanelets opgaver.

På indeværende dagsorden forelægges endvidere udkast til ansøgning til fase 2 vedr. akutsygehus i Aabenraa, jf. særskilt dagsordenpunkt. Endvidere medsendes en redegørelse for den præhospitale indsats i Region Syddanmark.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 29. april 2010. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At udkastet til ansøgning om en tilsagnsramme til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

3.  Ansøgning til Ekspertpanel vedr. anlægsmidler til ny psykiatrisk afdeling i Vejle

Sagsnr:

10/3205

Resumé

Det af regeringen nedsatte ekspertpanel vedr. sygehusbyggerier gennemfører 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra Statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. I første ansøgningsrunde i august 2008 blev alle større anlægsprojekter fremsendt i lyset af psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri. Ekspertudvalget anbefalede gennemførsel af projekterne, men henviste finansiering af disse til regionens egne investeringsmidler. Som følge af ændrede beregninger på Vejle-projektet foreslås ansøgning til udvalget genfremsendt. Til regionsrådsmødet vil foreligge de endelige beregninger.

 

Sagsfremstilling

Det af regeringen nedsatte ekspertpanel vedr. sygehusbyggerier (ekspertpanelet) gennemfører 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2010 og forventet anbefalinger fra udvalget ultimo november 2010.

I første ansøgningsrunde i august 2008 fremsendte psykiatrien alle større anlægsprojekter i lyset af psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. Ekspertudvalget anbefalede gennemførsel af projekterne, men henviste finansiering af disse til regionens egne investeringsmidler. I lyset af

 • at de store psykiatrianlægsprojekter i Middelfart og Esbjerg allerede er på regionens investeringsoversigt,
 • at ekspertudvalget allerede har godkendt den somatiske del anlægsprojektet Nyt OUH og forventes at godkende den somatiske plan for Aabenraa, samt anbefalet psykiatriprojekterne disse steder, men henvist dem til 100% regional egen finansiering,

genfremsendes kun psykiatriens Vejle-anlægsprojekt til 2. runde af udlodning af kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggerier. 

Vedlagt forelægges forslag til ansøgning til regeringens ekspertpanel om at afsætte kvalitetsfondsmidler til byggeri af en ny psykiatrisk afdeling i Vejle. I det vedlagte materiale er der taget afsæt i den seneste økonomiberegning på projektet. Den endelige beregning på anlægsudgiften til projektet afventer nærmere beregninger på baggrund af igangsat analyse ved et rådgivende ingeniørfirma af forholdene i området, der skal bygges i.

Den endelige beregning af anlægsøkonomien vil foreligge til regionsrådsmødet, da det rådgivende ingeniørfirma er blevet forsinket med deres beregninger. Dagsordenspunktet kan ikke udsættes til næste møde i regionsrådet, da ansøgningsfristen er 1. juni 2010.

I forhold til den tidligere fremsendte ansøgning i august 2008 er der sket følgende ændringer:

 • Areal og anlægsøkonomi er gennemregnet ud fra standarderne i generalplanen (som igen bygger på en del af de standarder ekspertpanelet lagde til grund for udlodning af midlerne i 1. runde)

Der mangler de endelige beregninger vedrørende følgende forhold. Beregningerne vil foreligge til regionsrådsmødet.

 • Der bliver indregnet udgifter til de 2 etagers kælder under nybyggeriet – oprindeligt var udgiften udeladt fra psykiatriens anlægsprojekt, da kælderen i første omgang var sat af til mulig p-kælder for somatikken. Somatikken har dog siden fundet hurtigere og billigere måder at løse p-plads problematikken på sygehusgrunden gennem etablering af p-huse.
 • Der er gennemført en nærmere analyse og risikovurdering af jordbundsforhold og skråningsstabilitet i det område, som afdelingen er planlagt projekteret i. 

Den samlede forventede anlægsudgift til projektet i Vejle på ca. 21.000 kvm efter de nærmere analyser af grundforhold og beregning på udgiften til kælderdelen vil foreligge til regionsrådsmødet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslag til ansøgning til ekspertpanelet vedr. anlægsprojektet i Vejle godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

4.  Ekstern undersøgelse af hjertekirurgien på OUH

Sagsnr:

10/747

Resumé

I forlængelse af offentliggørelse af resultater fra klinisk kvalitetsdatabase på hjerteområdet, der viste en lettere forhøjet dødelighed for hjertepatienter på OUH, er der gennemført en uvildig undersøgelse af hjertekirurgien på OUH. Undersøgelsen er gennemført af eksperter fra landets øvrige hjertecentre samt eksperter fra OUH, der ikke er ansat på hjertekirurgisk afdeling.

Undersøgelsens resultater viser, at der ikke er grundlag for at så tvivl om den faglige kvalitet af hjertekirurgien på OUH. Den primære årsag til resultaterne synes at være, at der i nogle tilfælde er opereret meget syge patienter med en deraf følgende meget ringe chance for at overleve.

Sygehuset og afdelingen vil nu arbejde videre med resultaterne med henblik på at justere praksis i forhold til visitation af hjertepatienter til de komplicerede operationer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Vestdansk Hjertedatabase i februar 2010 offentliggjorde resultater for hjertebehandlingen i 2008, opstod der tvivl om kvaliteten af hjertekirurgien på Odense Universitetshospital, idet rapporten viste en lettere forhøjet dødelighed for hjertepatienter på OUH. For at afdække dette yderligere er der efterfølgende gennemført en uvildig undersøgelse af hjertekirurgien på OUH (en såkaldt ekstern klinisk audit).

Undersøgelsen er iværksat på initiativ fra sygehusledelsen på OUH, og den er gennemført af eksperter fra landets øvrige hjertecentre samt eksperter fra OUH, der ikke er ansat på hjertekirurgisk afdeling. Undersøgelsen må således betragtes som uvildig.

Journaler på samtlige hjerteoperationer på OUH i 2008 og 2009, hvor patienten efterfølgende ikke overlevede de første 30 dage, blev fundet frem og gennemgået systematisk af undersøgelsesteamet. Det drejer sig om i alt 53 patientforløb fordelt omtrent ligeligt på de to år. Undersøgelsesteamet brugte to arbejdsdage på at gennemgå journalerne, og der er efterfølgende skrevet en kortfattet rapport, der opsummerer de væsentligste konklusioner. Rapporten er vedhæftet dagsordenen.

Undersøgelsens resultater viser, at der ikke er grundlag for at så tvivl om den faglige kvalitet af hjertekirurgien på OUH. Undersøgelsestemaet konkluderer således, at behandlingen (citat:) "er udført efter alment anerkendt praksis og af kompetente læger".

Teamet anfører en række mulige forklaringer på resultatet fra databasen:

 1. Der er i nogle tilfælde opereret meget syge patienter med en deraf følgende meget ringe chance for at overleve. I den forbindelse er det naturligvis altid en balance mellem at give patienten en chance for at overleve sin hjertesygdom på den ene side og hensynet til ikke at gennemføre unødigt risikable indgreb.
 2. Der er i nogle tilfælde valgt avancerede operationstyper, som kræver en længere operation, hvilket patienten har tålt dårligt.
 3. Endelig tyder nogle få patientforløb på, at kommunikationen mellem OUH og afdelinger uden for OUH kan forbedres.

Sygehuset og afdelingen vil nu arbejde videre med resultaterne med henblik på, at visitation og behandling af hjertepatienter på OUH fremover tager højde for ovenstående punkter.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har på mødet den 29. april 2010 haft sagen til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

5.  Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Sagsnr:

10/747

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan for Region Syddanmark. Som led i opfølgningen på denne plan besluttede regionsrådet den 21. december 2009, at en rapport fra en arbejdsgruppe vedr. den fremtidige organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) skulle sendes i høring.

Siden da:

 • er høringen afsluttet,
 • har Region Syddanmark indhentet tilbud på en række hjertebehandlinger
 • har Sundhedsstyrelsen givet tilbagemelding på specialeansøgningerne

På denne baggrund skal regionsrådet tage endelig stilling til den fremtidige organisering af hjerteområdet.

Der er efter sagens behandling i udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur rejst spørgsmål om mulighederne for etablering af et formaliseret samarbejde (center/satellit) mellem OUH og Hjertecenter Varde. Region Syddanmark har anmodet om Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning for at få afklaret disse spørgsmål.

Sagsfremstilling

Hovedelementerne i forslaget til fremtidig organisering af hjerteområdet er:

 • aktivitet i Region Midtjylland hjemtages til Region Syddanmark,
 • der etableres formaliseret samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og OUH – øvrige formaliserede samarbejdsaftaler opdateres,
 • der sker en opgaveglidning fra OUH vedr. invasiv kardiologi på regionalt niveau; under den invasive kardiologi hører eksempelvis KAG (røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer)
 • opgaveglidningen sker til regionens afdelinger med et formaliseret samarbejde,
 • der oprettes en kapacitetsbørs for at optimere samarbejdet mellem afdelinger, der henholdsvis har kapacitet og mangler kapacitet for at kunne tilbyde hjertepatienterne hurtigere udredning og behandling,
 • der gennemføres tilbudsindhentning/udbud vedr. bl.a. PCI (ballonudvidelse af forsnævringer i kranspulsårerne), bypass og hjerteklapoperationer, volumenmæssigt svarende til mindre end den hidtidige aftale med Hjertecenter Varde.

Høring af forslaget.
Regionsrådet sendte den 21. december 2009 forslaget til fremtidig organisering af hjerteområdet i høring. De indkomne høringssvar med tilhørende bemærkninger er samlet i bilagsmaterialet.

Tilbudsindhentning.
Tilbudsindhentning vedr. udførelse af bypass- og hjerteklapoperationer, planlagte PCIer og radiofrekvensablation (undersøgelse af hjerterytmen og afbrydelse af ledningsbaner i hjertet) blev annonceret den 18. februar 2010. Fristen for at afgive bud var den 16. marts 2010.

Der kom tilbud fra Hjertecenter Varde og fra Furesø Privathospital. Gennemgang af tilbuddene har imidlertid vist, at de ikke er konditionsmæssige. Der kan derfor ikke indgås aftale med et privat samarbejdssygehus om det udbudte, og tilbudsindhentningen aflyses. Såfremt der skal indgås en aftale med private parter, vil det kræve et fornyet udbud.

Sundhedsstyrelses specialeudmeldinger – herunder krav til volumen.
Sundhedsstyrelsen har givet tilbagemelding på specialeansøgningerne. I den forbindelse er det også udmeldt, hvilke krav der skal være opfyldt, for at bestemte funktioner kan varetages – herunder volumenmæssige krav til antallet af behandlinger.

På baggrund af disse udmeldinger må det forventes, at Hjertecenter Vardes varetagelse af specialiserede funktioner på hjerteområdet vil blive mødt med et afslag fra Sundhedsstyrelsen. Derfor foreslås det, at der ikke foretages noget genudbud af hjertekirurgi og PCI-behandlinger, og at aktiviteten fra Hjertecenter Varde hjemtages til OUH pr. 1. januar 2011. Det foreslås endvidere, at der sker en ny tilbudsindhentning vedr. radiofrekvensablation, da ventetiden på OUH pt. er længere end en måned på dette område. Det vil hér bl.a. være et minimumskrav til tilbudsgiverne, at de skal opfylde Sundhedsstyrelsens krav om samarbejde med relevante funktioner.

Vedr. det hjertekirurgiske område vil en hjemtagning af operationer fra Hjertecenter Varde og Region Midtjylland betyde, at hjertecentret på OUH har tilstrækkelig volumen til at opfylde Sundhedsstyrelsens krav (750 hjerteoperationer i alt, heraf 500 bypass). Også selv om nogle patienter fortsat vil benytte det frie sygehusvalg til at blive behandlet på Skejby og selv om det samlede aktivitetsniveau på det hjertekirurgiske område skulle blive lidt lavere i 2010 end i 2009.

På det kardiologiske område foreslås det, at hjemtagning af i alt ca. 460 PCIer fra Region Midtjylland og Hjertecenter Varde sker ved, at der på OUH frigøres kapacitet gennem opgaveglidning, for så vidt angår den invasive kardiologi, f.eks. KAG-undersøgelser.

I den udstrækning aktivitetsudvidelsen kan holdes inden for Region Syddanmarks gældende afregningsparadigme, vurderes den at indebære en besparelse på 20 mio. kr. Denne besparelse vil delvist kompensere for det tab af indtægter, der er en konsekvens af Region Midtjyllands hjemtagelse af aktivitet fra Region Syddanmark.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen i møde den 29. april 2010, og udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Det bemærkes, at der efter denne sags behandling i udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur den 29. april 2010 er rejst spørgsmål om mulighederne for etablering af et formaliseret samarbejde (center/satellit) mellem OUH og Hjertecenter Varde. Region Syddanmark har derfor anmodet om Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning med henblik på at få afklaret disse spørgsmål. Af hensyn til sagens videre politiske behandling har Region Syddanmark anmodet om, at et svar fra Sundhedsstyrelsen foreligger senest d. 18. maj 2010.

For en mere dybdegående gennemgang af forslaget henvises til notat i bilagsmaterialet.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapport om fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) udgør det videre grundlag for organisering af specialet.
 • At der ikke foretages genudbud vedr. PCI samt hjertekirurgi (hjerteklap og bypass).
 • At hjemtagning af aktivitet fra Hjertecenter Varde sker pr. 1. januar 2011.
 • At gennemføre fornyet tilbudsindhentning vedrørende radiofrekvensablation, hvor et minimumskrav til tilbudsgiverne bl.a. vil være at de opfylder Sundhedsstyrelsens krav om samarbejde med relevante funktioner.
 • At hjemtagning af hjerteaktivitet fra Skejby Sygehus påbegyndes pr. 1. august 2010.
 • At Region Syddanmark varsler Region Midtjylland om hjemtagning af aktiviteten på hjerteområdet.
 • At Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus indgår formaliseret samarbejde med Odense Universitetshospital til afløsning af det tidligere  samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus.
 • At Odense Universitetshospital som udgangspunkt påbegynder hjemtagning af hjerteoperationer og PCI indenfor det eksisterende afregningsparadigme.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.  

Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre bad udvalget vedr. gennemførelsen af sygehusstrukturen om - indenfor de rammer, der er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen - at vurdere samarbejdsmulighederne med Hjertecenter Varde.  

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti kunne ikke gå ind for, at spørgsmålet om samarbejdsmuligheder med Hjertecenter Varde drøftes i udvalget.

Bilag:

 

 

6.  Døgndækket akutbil i Haderslev

Sagsnr:

10/161

Resumé

Det foreslås, at akutbilen i Haderslev bliver døgndækkende allerede pr. 1. oktober 2010, i stedet for som planlagt i løbet af 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på møde den 26. oktober 2009 at akutbilerne i Sønderborg og Haderslev primo 2010 ændres til paramediciner og akutbilen i Sønderborg samtidig gøres døgndækkende. Dette er effektueret pr. 1. maj 2010.

Akutbilen i Haderslev skal jf. tillægget til gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed – Fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland", udbygges til døgndækning i 2011. Akutbilen i Haderslev er den sidste akutbil i regionen, der mangler at blive døgnbemandet.

Udvalget vedr. den præhospitale indsats har på sit møde den 29. april 2010 drøftet ønsket om en fremrykning af døgnbemandingen af akutbilen i Haderslev og anbefaler overfor regionsrådet, at akutbilen bliver døgndækkende fra 1. oktober 2010.

Falck har tilkendegivet, at det vil være muligt, at gøre akutbilen i Haderslev døgndækkende 1. oktober 2010. Dette vil årligt belaste den præhospitale konto med 1,6 mio. kr. Udgifterne hertil vil kunne holdes indenfor det præhospitale budget i 2010. For de kommende år 2011 og frem skal de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At akutbilen i Haderslev gøres døgndækkende pr. 1. oktober 2010.
 • At udgifterne hertil holdes indenfor det præhospitale budget i 2010.
 • At de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet fra 2011 og frem.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

7.  Etablering af Fælles Akut Modtagelse på Kolding Sygehus

Sagsnr:

10/5706

Resumé

I forlængelse af arbejdet med gennemførelsesplaner for etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM) fremlægges der forslag til etablering af en midlertidig FAM på Kolding Sygehus, der vil give en række umiddelbare fordele for sygehusets akutte patienter. Ligesom regionen tidligt kan indhøste erfaringer til gavn for etableringen af de fælles akutmodtagelser på regionens øvrige sygehuse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med rapporten om etablering Fælles Akut Modtagelser (FAM) i Region Syddanmark, blev sygehusene anmodet om at fremsende lokale gennemførelsesplaner for FAM i januar 2010. Det er en opgave for regionens fire sygehusenheder at etablere FAM i overensstemmelse med anbefalingerne i FAM rapporten. I praksis vil indførelsen af FAM ske som en gradvis proces.

Via en rokade på Kolding Sygehus kan det lykkes at skabe en midlertidig FAM, som stort set modsvarer den FAM, som etableres i forbindelse med udbygningen af sygehuset. Samtidig etableres FAM mere hensigtsmæssigt i forhold til det eksisterende Akut modtage afsnit (AMA) i dag på Kolding Sygehus.

Dette giver en række umiddelbare fordele:

 • For akutte patienter og pårørende:

FAM placeres i centrum af sygehuset. Det giver korte transportafstande for patienter og pårørende. FAM rykker tæt på serviceafdelinger, operationsafdelinger mm. Læger, sygeplejersker og andre faggrupper kan reducere transporttid betragteligt, og får dermed mere tid til patienterne.

 • For Sygehus Lillebælt:

En gradvis etablering af FAM i forhold til at afvente nye fysiske rammer. Det giver mulighed for at tilpasse organisationen, afprøve og tilpasse løsninger løbende.

 • For Region Syddanmark:

Der etableres allerede i 2010 en FAM i næsten fuld størrelse og funktion i Region Syddanmark. Det giver regionen mulighed for tidligt at indhøste betydelige erfaringer til gavn for regionens bygge- og etableringsplaner for øvrige FAM.

Rokaden er drøftet og planlagt med de involverede afdelinger ligesom Fælles Medarbejder Udvalget (FMU) har modtaget forslaget positivt. Uagtet sygehuset netop har afsluttet en større rokade, vurderes dette projekt så interessant og fremadrettet, at de fordele denne rokade giver sygehuset langt overstiger de ulemper en ny rokade medfører.

Rokaden betyder organisatorisk flytning af dele af personalet. Denne proces gennemføres ved hjælp fra sygehusets HR afdeling.

Projektet vil bidrage til at den endelige realisering af FAM vil ske på et så bredt erfaringsgrundlag som muligt.

I rapporten om Fælles Akut Modtagelser i Region Syddanmark er der opstillet nogle målsætninger for realiseringen af FAM. Med etableringen af en midlertidig FAM opfyldes en række af disse målsætninger allerede nu:

Ankomst:

De akutte patienter møder ind ved eksisterende skadestue i triageområdet og derfra til modtageområdet. I modtageområdet etableres et antal modtagesenge, hvor patienterne observeres, udskrives eller indlægges i FAM. Derved opnås:

 • Én indgang til akutsygehuset via FAM
 • Visitations team ved indgangen, herunder triagering

 

Ophold:

 • Udvikling og implementering af Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb.

 

Afgang:

Fra FAM vurderes hvorvidt patienterne kan hjemsendes inden for 48 timer eller skal overføres til en stamafdeling for videre behandling. Dette betyder:

 • Optimering af overlevering af patienter til andre afdelinger.

 

Ledelse:

 • Sammensmeltning af skadestue, traumecenter og sengeafsnit til fælles FAM med en fælles ledelse.

 

Organisering og arbejdstilrettelæggelse:

 • Organisering af FAM i specialerettede teams.
 • Kortere afstande til serviceydelser fra andre afdelinger som røntgen, laboratorium, portør mm

 

Samspil:

 • FAM etableres med 51 senge (målet er 57 i det fuldt etablerede FAM) med deltagelse fra alle afdelinger på matriklen som skal indgå i den endelige FAM.

 

Kvalitet og forskning:

 • Registrering og opgørelse af nøglevariable for en næsten fullscale FAM.

 

Fysisk indretning:

 • Muliggør zoneopdeling af FAM, som kræver større sengeantal end der rådes over i dag.
 • Placering af FAM meget tæt på de afdelinger som FAM er meget afhængig af.
 • Vagtlægekonsultationen etableret i FAM.
 • Dimensionering som sigter mod en gennemsnitlig opholdstid på 18 timer.

 

Effektivisering:

 • Med baggrund i den reducerede transporttid vil rokaden medføre en betydelig effektiviseringsgevinst af arbejdsgange for såvel læger, sygeplejersker og servicepersonale.
 • Den opnåede gevinst vil umiddelbart kunne omsættes til øget patienttid.

 

Konkret vil rokaden omfatte:

 • Et skift mellem organkirurgisk afdeling og AMA
 • En flytning af 5 senge fra kardiologisk afsnit til øvrige medicinske afsnit
 • En flytning af 15 senge fra kardiologisk afsnit til AMA
 • En flytning af medicinsk ambulatorium til nuværende kardiologisk sengeafsnit/ ambulatorium
 • En flytning af kardiologisk ambulatorium til nuværende medicinsk ambulatorium
 • En flytning af modtagesenge på AMA til nuværende medicinsk ambulatorium.

Økonomi og finansiering.
Udgiften til rokaden er beregnet til 5,599 mio. kr. (indeks 123,4) og foreslås finansieret af prioriteringspulje 2010 på anlægsbudgettet.

I dette beløb er indregnet mindre ombygninger på afdelingerne, etablering af modtagesenge og flytning af telemetriudstyr. Beløbet indeholder ikke udgifter til etablering af Cetrea og til patientkald.

Tidsplan.
Projektet kan gennemføres i løbet af kort tid. Gennemførelsen af ovenstående rokade på Kolding Sygehus skønnes at kunne afsluttes efter 6 måneder fra modtagelsen af anlægsbevilling.

Projektet fremlægges på idéoplægsniveau og det foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har drøftet sagen på møde den 29. april 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Idéoplæg vedrørende etablering af FAM på Kolding Sygehus godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,599 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til etablering af midlertidig FAM på Kolding Sygehus finansieret af prioriteringspulje 2010 på anlægsbudgettet.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 5,599 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

8.  Høring vedr. styrket indsats på kræftområdet

Sagsnr:

07/783

Resumé

Sundhedsstyrelsen har sendt et sundhedsfagligt oplæg til en styrket indsats inden for kræftområdet i høring. Oplægget skal danne grundlag for en kommende kræftplan III. I oplægget er der særlig fokus på at sikre en ensartethed og høj kvalitet i kræftbehandlingen samt fokus på kræftområdet som helhed.

Regionsrådet skal tage stilling til et udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet oplægget i samarbejde med regioner, kommuner, ministerier samt faglige miljøer. Der har desuden været nedsat en referencegruppe for patienter/pårørende.

I de tidligere kræftplaner har fokus været på selve udrednings- og behandlingsfasen. Der vurderes nu et behov for at iværksætte en indsats på kræftområdet som helhed, hvor der særligt fokuseres på de dele, der ligger før og efter forløbet på sygehuset.

Indsatsområderne i oplægget til Kræftplan III er således forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, palliation (lindrende behandling), patientinddragelse, uddannelse og forskning. Samtidig er der fortsat fokus på at sikre en effektiv udredning og behandling af kræft.

Forebyggelse af kræft
Livsstil har stor indflydelse for risikoen for at få kræft, så der skal fokus på en effektiv forebyggelse, der kan ændre befolkningens livsstil. Der skal særlig fokus på rygning samt reduktion af UV-lys.

Tidlig opsporing
Patienter, der får konstateret kræft i Danmark, har i dag markant dårligere overlevelse end vores nabolande. Det skyldes bl.a., at danske patienters kræftsygdom er på et mere alvorligt stadie, når den opdages.

Tidlig opsporing øger muligheden for helbredelse, derfor skal befolkningen gøres mere opmærksom på tidlige symptomer på kræft, og samtidig skal adgangen til hurtig udredning forbedres. Der skal endvidere særlig fokus på udsatte grupper samt patienter med en ledsagende sygdom.

Sammenhængende patientforløb – omfattende både senfølger, rehabilitering, opfølgning og evt. palliation
Mange patienter har brug for hjælp til at komme tilbage til et godt hverdagsliv. Indsatsen på kræftområdet skal ske ud fra princippet om "en patient – et forløb". Der skal således tages udgangspunkt i den enkeltes behov, uanset om indsatsen opfattes som rehabiliterende, palliativ eller andet. Det skal sikre, at alle kræftpatienter får de nødvendige og korrekte tilbud.

Den palliative indsats skal desuden styrkes, da livskvaliteten for kræftpatienter kan forbedres betydeligt ved at give en målrettet lindring og støtte.

Uddannelse af involverede aktør på kræftområdet
Der skal være fokus på efteruddannelse og styrkelse af det involverede personales spidskompetencer i den specialiserede kræftudredning og –behandling. Tilsvarende skal andre faggruppers generelle kompetencer i relation til forebyggelse, rehabilitering og palliation styrkes.

Patientinddragelse
Dette skal medvirke til en større sammenhæng og kvalitet i hele patientforløbet. En øget inddragelse vil desuden give patienten en større tryghedsfølelse.

Forskning og udvikling
Konstant forskning i og udvikling af teknologi og metoder på kræftområdet vil kunne bidrage til øget viden, og dermed større helbredelsesmuligheder og livskvalitet for kræftpatienterne.

Oplægget er sendt i høring hos involverede aktører i regionen, herunder hos sygehusene.

Udvalget vedr. udarbejdelse af en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen drøftede sagen på sit møde den 4. maj 2010, og fik udleveret udkastet til høringssvar.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte høringssvar godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

9.  Nyt Universitetshospital i Odense - Bedømmelsesprocedure ved projektkonkurrence

Sagsnr:

09/7062

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud efter forhandling. Af hensyn til planlægningen af bedømmelsesproceduren i forbindelse med projektkonkurrencen fremlægges en række forslag til mødedatoer primo 2011 for politiske udvalg og regionsrådet.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af regionsrådets behandling af konkurrencematerialet på mødet i juni 2010 forventes projektkonkurrencen vedrørende nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) indledt primo august 2010.

Konkurrenceforslagene skal være modtaget senest mandag den 8. november 2010, hvorefter bedømmelsen af de indkomne forslag finder sted frem til 17. december 2010. Af vedlagte notat af 19. april 2010 fremgår en detaljeret beskrivelse af bedømmelsesproceduren. En dommerbetænkning med indstilling af en til tre vindere, der skal fortsætte til fasen med udbud efter forhandling, skal behandles politisk i henholdsvis det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur, det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri, forretningsudvalget og afslutningsvis regionsrådet.

Af hensyn til planlægningen af bedømmelsesproceduren i forbindelse med projektkonkurrencen fremlægges flg. forslag til mødedatoer primo 2011 for politiske udvalg og regionsrådet, under forudsætning af egentlig godkendelse af mødeplaner:

 • møde den 3. december 2010 i Odense kl. 9.00 – 14.00 hvor regionsrådet får præsenteret de indkomne forslag i projektkonkurrencen vedrørende nyt universitetshospital i Odense
 • møde i det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri den 4. januar 2011
 • møde i det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur den 10. januar 2011
 • møde i forretningsudvalget den 19. januar 2011
 • møde i regionsrådet den 31. januar 2011.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At bedømmelsesproceduren ved projektkonkurrencen om nyt universitetshospital i Odense gennemføres som beskrevet i notat af 19. april 2010 samt i henhold til forelagte mødeplan.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

10.  Socialrådgiverydelser på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

10/6829

Resumé

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2010 har Odense Universitetshospital igangsat et arbejde mhp. at vurdere tilpasnings/rationaliseringsmuligheder inden for alle driftsområder i organisationen, herunder socialrådgiverfunktionen. Der er på den baggrund udarbejdet en analyse af socialrådgiverfunktionen på Odense Universitetshospital, hvor der er beskrevet 3 fremtidige modeller for dimensionering og organisering af socialrådgiverydelser.

Sundhedsdirektionen anbefaler med baggrund i modellerne, at model 2 benyttes til den fremtidige organisering af socialrådgiverydelser på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2010 har Odense Universitetshospital igangsat et arbejde mhp. at vurdere tilpasnings/rationaliseringsmuligheder inden for alle driftsområder i organisationen, herunder socialrådgiverfunktionen.

Der er på den baggrund udarbejdet en analyse af socialrådgiverfunktionen på Odense Universitetshospital, hvor der er beskrevet 3 fremtidige modeller for dimensionering og organisering af socialrådgiverydelser. Analysen har været i høring i de enkelte afdelingers MED-udvalg og i FMU. Analysen samt de indkomne høringssvar er vedlagt.

De tre modeller er udarbejdet ud fra det kriterium, at der opnås størst mulig driftsøkonomisk gevinst af de anvendte ressourcer i de enkelte forslag.

Forudsætninger for modellerne
Der er 17,6 normeringer i Socialrådgiverafdelingen, hvoraf ½ stilling finansieres af Odense Kommune.

Model 1:
I model 1 fastholdes de vigtigste socialrådgiver ydelser på kræft- og børneområdet. Der gives således ydelser i afdeling R (Onkologisk afdeling), afdeling X (Hæmatologisk afdeling) og afdeling H (H.C. Andersens Børnehospital). Ydelser til øvrige afdelinger bortfalder. Endvidere vil ydelserne til de nævnte afdelinger blive reduceret, hvilket bl.a. medfører at nogle sager vil skulle løses af det kliniske personale.

Modellen afstedkommer en besparelse af afdelingens basisnormering svarende til ca. 9 normeringer, samt 90.000 kr. til øvrig drift.

Model 2:
Model 2 er som model 1, suppleret med en hotline, der formentlig vil kunne bemandes et begrænset antal timer hver dag, samt at der leveres afgrænsede ydelser til børn og kræftpatienter, der er indlagt i andre afdelinger end R, X og H. Endvidere vil ydelserne til afdelingerne R, X og H blive tilpasset mindre end i model 1.

Modellen afstedkommer en besparelse af afdelingens basisnormering svarende til ca. 5 normeringer, samt 57.000 kr. til øvrig drift.

Model 3:
I model 3 laver socialrådgiverfunktionen som hovedregel de samme opgaver som i dag, dog således at der sker en øget ensretning af de enkelte socialrådgiveres ydelser. 

Modellen afstedkommer en besparelse af afdelingens basisnormering svarende til ca. 4 normeringer, samt 35.000 kr. til øvrig drift.

I høringssvarene er der i varierende omfang peget på konkrete modeller. Sygehusledelsen ønsker ud fra en samlet betragtning af behov og økonomi, at den fremtidige organisering og dimensionering af socialrådgiverfunktionen sker med udgangspunkt i model 2.

Konsekvenser for personalet
De medarbejdere, der bliver konkret berørt af planen for arbejdet med at opnå balance i budget 2010, bliver omfattet af garantien for omplacering. Medarbejdere, der bliver omfattet af omplacering, bevarer ansættelsesvilkår og fortsætter i deres job indtil omplacering til et andet job kan finde sted.

Konsekvenser for patienterne
Organiseringen af model 2 tager udgangspunkt i at afdelingerne R, X og H er de afdelinger, der har det største forbrug af socialrådgiverydelser. Modellen sikrer derved behovene i de afdelinger, hvor et bortfald af socialrådgiverydelser vurderes mest kritiske. Bortfaldet af socialrådgiverydelser i de øvrige kliniske afdelinger betyder at opgaver overflyttes til det kliniske personale.

Sundhedsdirektionen anbefaler med baggrund i ovennævnte modeller, at model 2 benyttes til den fremtidige organisering af socialrådgiverydelser på Odense Universitetshospital.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At model 2 benyttes til den fremtidige organisering af socialrådgiverydelser på Odense Universitetshospital.
Udvalget

Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti anbefalede indstillingen over for regionsrådet.   

Socialistisk Folkeparti stemte imod.  

Socialdemokraterne tog forbehold

Bilag:

 

 

11.  Forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/74

Resumé

I henhold til specialeplanen, som sundhedsstyrelsen udsendte i februar 2010, er der yderligere behov for at igangsætte initiativer, der kan sikre udvikling, fastholdelse og etablering af specialfunktioner på Odense Universitetshospital de kommende år.

Sagsfremstilling

Blandt forudsætninger for at indføre, udvikle og fastholde højt specialiserede funktioner er, at der er krav til forskning, udvikling og uddannelse i relation til den givne funktion. Dette krav betyder, at der forudsættes forskningsaktivitet inden for den enkelte højt specialiserede funktion.

Hvis de nuværende højt specialiserede funktioner i regionen ikke kan fastholdes eller udvikles, betyder det, at Region Syddanmark i mindre grad kan tilbyde patienter behandling på højt specialist niveau og skal afgive patienter til øvrige regioner med efterfølgende økonomisk afregning ud af regionen. De højt specialiserede funktioner har også betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.

Der er udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år. 

Handleplanen er sat i værk på baggrund af det løft på 8 mio. kr., som regionsrådet gav sundhedsforskningen i 2009 med henblik på, at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Implementeringen af handlingsplanen skal blandt andet føre til, at der etableres stærke forskningsmiljøer på de specialeområder, som har et særligt behov for at opruste forskningsaktiviteten. Dette sikres ad to veje, dels ved ansættelser af højt kvalificerede klinisk personale, som har en stor forskningserfaring og dels ved samtidigt at sikre at forskningsaktiviteten understøttes af tværgående initiativer. Ansættelserne og oprustningen er nu igangsat. Der er således blevet ansat 4 professorer og 4 professorstillinger er undervejs eller i opslag.

I henhold til specialeplanen, som sundhedsstyrelsen udsendte i februar 2010, er det yderligere behov for at igangsætte initiativer, der kan sikre udvikling, fastholdelse og etablering af specialfunktioner på Odense Universitetshospital de kommende år.

Det drejer sig især om initiativer til styrkelse af forskningsområder og specialområder, der i forvejen er etableret og stærke, og agerer spydspidser på Odense Universitetshospital. Dette beror på, at stærke områder er essentielle for at kunne løfte de områder, som har ingen eller mindre forskningsaktivitet.Stærke områder besidder de forskningskompetencer og erfaringer, der er nødvendige for at opbygge nye forskningsmiljøer. Desuden skal en yderligere styrkelse af forskning i den specialiserede behandling sikre, at Region Syddanmark/Odense Universitetshospital inden for en række højt specialiserede behandlinger på børneområdet kan indgå i funktionelle samarbejder i Vestdanmark.

Endelig er der områder, som har en så kort tradition for forskning, at de må styrkes med henblik på udvikling og fastholdelse af specialfunktionerne, og hertil er det nødvendigt at styrke rekrutteringen af højt kvalificeret forskningspersonale.

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen har behandlet sagen på møde den 4. maj 2010, og anbefaler overfor regionsrådet:

 • At forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital styrkes med 5 mio. kr. yderligere fra 2011
 • At en løbende styrkelse af forskning i højt specialiserede funktioner fremover indarbejdes i de årlige budgetprocesser
 • At udgiften indarbejdes i budgetlægningen for 2011

Indstilling

Det anbefales, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital styrkes med 5 mio. kr. yderligere fra 2011.
 • At en løbende styrkelse af forskning i højt specialiserede funktioner fremover indarbejdes i de årlige budgetprocesser.
 • At udgiften indarbejdes i budgetlægningen for 2011.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det samtidig anbefales, at der igangsættes en revision af forskningspolitikken.

Bilag:

 

 

12.  Psykiatri og NytOUH

Sagsnr:

09/14460

Resumé

I den oprindelige beslutning i regionsrådet om at bygge et nyt universitetshospital indgik, at psykiatrien også skulle være til stede i det nye hospital. I den forestående projektkonkurrence for NytOUH anbefales det, at psykiatrien indgår med 22.347 kvm beregnet på baggrund af de politisk vedtagne standarder i Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien til en forventet samlet pris på 530 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

I den oprindelige beslutning i regionsrådet om at bygge et nyt universitetshospital indgik, at psykiatrien også skulle være til stede i det nye hospital.

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde til ekspertudvalget for sygehusinvesteringer blev der afsendt en ansøgning for dels den somatiske del af projektet og dels en ansøgning for den psykiatriske del af projektet. Hvor ekspertudvalget og regeringen efterfølgende valgte at støtte den somatiske del af projektet, blev psykiatriens del af projektet godkendt af udvalget, men der fulgte ingen penge med.

Ekspertudvalget pegede på, at projekter i den størrelsesorden, som fx psykiatriens del af NytOUH, skulle regionen selv kunne finansiere inden for nuværende investeringsramme. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke afsat midler til psykiatridelen af NytOUH på investeringsoversigten.

Psykiatrien og forberedelse af NytOUH:

På baggrund af den oprindelige politiske beslutning omkring psykiatriens integration i det fremtidige NytOUH har psykiatrien indgået i hele arbejdet med forberedelse af NytOUH-projektet, herunder hvordan psykiatrien kunne integreres i de grundkoncepter, herunder bl.a. klyngedannelsen og FAM (Fælles Akut Modtagelse), der ligger til grund for projektkonkurrencen for NytOUH.

Konkret foreslås bl.a.

 • at psykiatrien integreres i FAM,
 • at voksenpsykiatrien udgør sin egen klynge,
 • at der skal arbejdes videre med hvordan børne- og ungdomspsykiatrien vil kunne integreres i børneklyngen.

Psykiatrien tilslutter sig de overordnede styrende principper og standarder for NytOUH projektet, men vil indenfor den del af NytOUH, der skal anvendes til den psykiatriske behandling, tage afsæt i de godkendte standarder i Generalplanen for fysiske rammer i psykiatrien.

Psykiatri og projektkonkurrence:

I forhold til den forestående projektkonkurrence vil psykiatrien i lyset af den tidligere politiske beslutning på området skulle indgå i det konkurrenceprogram regionsrådet bliver præsenteret for på det kommende juni-møde. De generelle oplysninger og konkret materiale om psykiatrien, der vil indgå i konkurrencematerialet for NytOUH vil stamme fra den vedtagne generalplan for psykiatrien. Det er dog væsentligt for udarbejdelse af konkurrencematerialet, at få en afklaring på, hvor mange kvadratmeter psykiatrien indgår med i projektet.

Regionsrådet godkendte i august 2009 Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. Planen fastlægger de standarder og principper, der skal bygges efter i alle psykiatribyggerierne fremover. I den godkendte plan indgik konkrete konsekvensberegninger på baggrund af standarderne i Generalplanen på antal kvm og anlægsudgift for de enkelte større anlægsprojekter, herunder psykiatriens del af NytOUH.

På baggrund af Generalplanens standarder er det beregnet, at der skal bygges 21.807 kvm til at rumme psykiatriens funktioner på et fremtidigt NytOUH svarende til 125 senge fordelt på børne- og ungdomspsykiatrien (22), voksenpsykiatrien (82, incl. FAM) og gerontopsykiatrien (21) og ambulante funktioner på det børne- og ungdomspsykiatriske og gerontopsykiatriske område. Hertil kommer et areal på skønnet ca. 540 kvm til universitetsafdelingens forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Samlet set anbefales, at psykiatrien indgår i projektkonkurrencen med 22.347 kvm til en forventet samlet pris på 530 mio. kr. (indeks 120,5).

Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri har drøftet sagen på møde den 20. april 2010, og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At psykiatrien indgår i projektkonkurrencen for NytOUH med 22.347 kvm, herunder 540 kvm til undervisning og forskning til en forventet samlet pris på 530 mio. kr. (indeks 120,5).
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

13.  Opsamling på høring af psykiatritillægget til FAM-rapporten

Sagsnr:

09/5865

Resumé

Høring af psykiatritillægget til regionens rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) fra 2009 er nu afsluttet. Der foreligger 20 høringssvar. Høringssvarene udtrykker generelt stor tilfredshed med psykiatriens FAM-tillæg. Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændringer i tillægget, men svarene indeholder en række anbefalinger og ønsker til udmøntning af tillægget, som vil indgå i den videre proces. 

Sagsfremstilling

"Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark" var i en bred høring i marts/april 2009 og blev godkendt af regionsrådet i juni 2009.

Rapporten indeholder en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Regionsrådet har med akutplanen vedtaget, at der skal være akutsygehuse i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM).

Rapporten tog ikke stilling til psykiatriens indplacering i FAM, da det blev besluttet at afvente Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den akutte indsats i psykiatrien. Disse anbefalinger blev offentliggjort i august 2009.

På baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og anbefalingerne i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" har Psykiatriens Ledelse i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet et udkast til et psykiatritillæg til "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

Psykiatritillægget har været behandlet i Det Særlige Udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet samt specialundervisning den 10. december 2009, i forretningsudvalget den 13. januar 2010, samt i regionsrådet den 25. januar 2010. Her besluttede regionsrådet, at psykiatritillægget til "Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark" skal sendes i høring.

Der er modtaget 20 høringssvar, herunder fra Sundhedsstyrelsen, enkelte regioner, kommuner, brugerorganisationer, faglige organisationer og regionens sygehuse (både de somatiske og psykiatriens). Der er vedlagt en opsamling på hovedpointerne i de indkomne høringssvar og psykiatriens bemærkninger her til. Høringssvarene i sin fulde ordlyd ligger på sagen. 

Generelt er der fuld opbakning i alle høringssvar til forslaget til FAM-tillægget og stor tilfredshed med at psykiatrien integreres i FAM. Det som bliver særligt fremhævet i høringssvarene er:

 • at vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens akutrapport - og oveni købet enkelte steder går længere
 • at forslaget er både ambitiøs og fremsynet - fokus på bedre tilgængelighed og øget kvalitet i akutmodtagelsen
 • fordelene i integration af psykiatrien i FAM for både de psykiatriske og somatiske patienter
 • glæden over de særlige akutmodtagelser for børn og unge.

Høringsrunden vurderes derfor ikke at give anledning til ændring i psykiatriens FAM-tillæg. Den endelige udgave af psykiatriens FAM-tillæg vedlægges.

Herudover er der en række forslag i høringssvarene til hvad der skal fokus på når FAM-konceptet skal gennemføres i praksis, herunder samarbejde med kommunerne, konkretisering bygnings- og driftsmæssigt af FAM-integrationen og nærmere analyse af dimensionering af psykiatriens andel af FAM. Alle disse forslag vil blive taget med i den videre proces.

Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri har drøftet sagen på møde den 20. april 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 


Høringssvarene kan findes på regionens hjemmeside: http://www.regionsyddanmark.dk/wm312348

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At opsamling på høringssvarene tages til efterretning.
 • At psykiatriens tillæg til FAM-rapporten godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

14.  Byggeprogram for ny-og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart

Sagsnr:

09/6861

Resumé

Regionsrådet har tidligere godkendt et idéoplæg til etablering af en samlet regional retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Alle retspsykiatriske sengepladser i Region Syddanmark skal samles i Middelfart og sengekapaciteten skal udbygges fra 30 til 70 pladser. Da der også fortsat skal være almenpsykiatriske patienter i Middelfart, skal der ske en større ombygning og ikke mindst en omfattende tilbygning til afdelingen i Middelfart for at kunne rumme de fremtidigt væsentligt udvidede funktioner. Der er udarbejdet et byggeprogram for ny- og ombygningen til en samlet pris på 236,8 mio. kr. Da regionen har modtaget 19,8 mio. kr. fra statslige puljer, er det regionale finansieringsbehov på 217 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2009 et idéoplæg til etablering af en samlet regional retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Dels skal alle retspsykiatriske sengepladser i Region Syddanmark samles i Middelfart, dels skal sengekapaciteten udbygges fra 30 til 70 pladser.
Da der også fortsat skal være en almenpsykiatrisk afdeling med 36 sengepladser i Middelfart, skal der ske en større ombygning og ikke mindst en omfattende tilbygning til afdelingen i Middelfart for at kunne rumme de fremtidigt væsentligt udvidede funktioner.

Siden efteråret 2009 har der under ledelse af en projektgruppe for byggeriet i Middelfart været nedsat 5 brugergrupper mhp. at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af et byggeprogram i Middelfart. Dette arbejde har især taget sigte på den retspsykiatriske del af byggeriet. Det omhandler de helt særlige rumlige og aktivitetsmæssige krav samt de sikkerhedsmæssige krav, der gælder for retspsykiatrien, hvor patienterne ofte er indlagt i adskillige år.

Udgangspunktet for arbejdet har været standarder og principper i den politisk godkendte generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. De generelle standarder tager dog ikke højde for de særlige forhold, der gør sig gældende, når der skal bygges til den retspsykiatriske målgruppe.
De områder, hvor den retspsykiatriske målgruppe afføder større arealer og/eller dyrere arealer i forhold til andre psykiatriprojekter er:

 • Sengeafsnittene - endnu større rummelighed i fællesområdet, 2 rum pr sengestue (på 1 af 5 afsnit),
 • Aktivitetsområdet - den væsentligt længere indlæggelsestid afføder et større behov for aktivitetsmuligheder,
 • Udearealer - mere plads og dyrere arealer (mere udstyr),
 • Sikkerhed - både igennem ekstra plads på afsnittet, ekstra ydre fysisk sikkerhed og ekstra tekniske sikkerhedssystemer.

Dette udmønter sig i et nettoareal pr. sengestue i de 4 almindelige retspsykiatriske afsnit på ca. 55 kvm. Det svarer tilnærmelsesvist til den nuværende standard i Middelfart og ligger ca. 5 kvm. under den standard man fx. regner med i Region Hovedstaden.

Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsøkonomiberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2010.

En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt kan gennemføres for 236,8 mio. kr.

Region Syddanmark har i forbindelse med anlægsprojektet søgt og modtaget midler fra staten til udbygning og modernisering af psykiatriens bygninger, herunder opfyldelse af øgede sikkerhedsmæssige krav på i alt 19,8 mio. kr. 

Samlet set svarer det til et regionalt finansieringsbehov på 217 mio. kr.

I dette finansieringsbehov er det indeholdt, at psykiatriens sygehusadministration, i modsætning til de oprindelige planer, forbliver i de nuværende lejede lokaler.

Jf. planen for fremtidens psykiatri skal den nuværende lokalpsykiatriske funktion i Middelfart  placeres i andre lokaler i kommunen, hvilket sammen med den planlagte etablering af flere nye lokalpsykiatriske centre i regionen ønskes fremskyndet i tid. Finansieringen heraf foreslås foretaget ved at overføre 6 mio. kr. til investeringsrammen for lokalpsykiatri svarende til forskellen mellem det regionale finansieringsbehov og det afsatte rådighedsbeløb til Middelfartprojektet. 

Sagen har været behandlet på møde i Udvalget for gennemførelse af fremtidens psykiatri den 20. april 2010, hvor udvalget anbefalede byggeprogrammet over for Regionsrådet. 

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogrammet for ny- og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart godkendes.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 236,8 mio kr. til anlægsprojektet (indeks 123,4).
 • At der meddeles en indtægtsbevilling til anlægsprojektet på 19,8 mio. kr. (Fast indeks).
 • At det afsatte rådighedsbeløb på regionens investeringsoversigt til Middelfartprojektet reduceres fra 223 mio. kr. til 217 mio. kr.
 • At investeringsrammen for lokalpsykiatri tilføres 6 mio. kr. fra investeringsrammen for anlægsprojektet i Middelfart med henblik på at fremskynde etableringen af nye lokalpsykiatriske centre i regionen.
 • At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at antage bygningsrådgiver.
 • At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

15.  Årsrapport 2009 - ledelses- og regnskabsberetning

Sagsnr:

10/6493

Resumé

Aktiviteten i Region Syddanmark har i 2009 været høj - som det også var tilfældet i 2007 og 2008. En del af væksten i sygehusenes aktivitet i forhold til 2008 skal dog ses i sammenhæng med overenskomstkonflikten i foråret 2008. Meraktiviteten er præsteret uden at sætte den grundlæggende økonomiske balance over styr. I lighed med de to første år har Region Syddanmark således også i 2009 samlet set opnået et positivt driftsresultat. Samtidig er økonomiaftalen med regeringen overholdt, ligesom der er en positiv udvikling i likviditeten. Overordnet findes resultatet for 2009 derfor at være meget tilfredsstillende.

Årsrapport og årsregnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels specifikke beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i bilagssamling, som er vedhæftet elektronisk. Samlet har 2009 været præget af høj aktivitet:

 • Somatik: Aktiviteten er steget med 9,5 pct. i forhold til 2008. En del af denne vækst skal dog ses i sammenhæng med overenskomstkonflikten i 2008, som betød tab af aktivitet i størrelsesordenen 4 pct. For Region Syddanmark har den faktiske vækst i den somatiske aktivitet i 2007-2009 været væsentligt højere end forudsat - og finansieret - i de årlige aftaler med regeringen.
 • Psykiatrien: Også her er aktiviteten steget, ikke mindst den ambulante aktivitet. Fra 2007 til 2009 er den samlede aktivtet steget med ca. 5 pct.
 • Social og Specialundervisning: Belægningen har været en smule højere end budgetteret.
 • Regional Udvikling: Aktiviteterne, målt i kroner, har omtrent ligget på niveau med 2008.

Der er opnået et samlet, positivt driftsresultat på 241 mio. kr. Med i en vurdering heraf hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu indebærer et træk på likviditeten. Omvendt skal finansieringen fra staten og kommunerne ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetstrækket i året. Der er i 2009 samlet investeret 822 mio. kr. i bygninger og apparatur, it-udstyr m.v. Bl.a. i sammenhæng med det samlede, overordnede resultat har der været en fortsat positiv udvikling i regionens likviditet. I forlængelse af 2009-resultatet genbevilges mer-/mindreforbrug i 2010, jf. anden sag på dagsordenen.´

Ved udgangen af 2009 udgør regionens samlede balance 14,1 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset som udtryk for, at de samlede investeringer har været større end afskrivninger m.v. Regionens egenkapital er på godt 3,0 mia. kr., inkl. overførte resultater fra tidligere år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget aflægger årsrapport 2009 til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

16.  Anlægsregnskaber for afsluttede projekter 2007-09 på over 10 mio. kr.

Sagsnr:

10/6729

Resumé

Anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der overfor regionsrådet aflægges særskilt anlægs- eller investeringsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

I forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2009 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede anlægsprojekter til og med 2009. Af sammenfatningens oversigter fremgår anlægsbevilling, rådighedsbeløb samt forbrug/regnskab for de enkelte projekter. For projekter afsluttet i 2007 foreligger tillige revisionspåtegning.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget over for regionsrådet indstiller regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter 2007-2009 til godkendelse.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

17.  Genbevillinger fra 2009 til 2010 samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Sagsnr:

10/6564

Resumé

På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles at der samlet søges om genbevillinger på i alt 85,672 mio. kr. vedr. driftsudgifter korrigeret for aktivitesmæssige afvigelser, mens der søges om genbevillinger på 6,634 mio. kr. vedr. driftsomkostninger. Vedr. rådighedsbeløb søges der om genbevillinger på 290,402 mio. kr., desuden skal allerede meddelte anlægsbevillinger ajourføres med i alt -25,244 mio. kr. 

Sagsfremstilling

På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles at der samlet søges om genbevillinger på i alt 85,672 mio. kr. vedr. driftsudgifter korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser, mens der søges om genbevillinger på 6,634 mio. kr. vedr. driftsomkostninger. Vedr. rådighedsbeløb søges der om genbevillinger på 290,402 mio. kr., desuden søges der om ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger på i alt -25,244 mio. kr. Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres, derimod foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

Tabel 1: Genbevillinger til 2010 på drifts og rådighedsbeløb samt ajourføring af allerede meddelt anlægsbevillinger

Hovedkonto

Udgifter
drift

Omkostninger
drift

Rådigheds-
beløb

 

Tillæg til anlægs-
bevillinger

(1.000 kr.)

 

 

indeks 123,4

Sundhed

24.462

6.634

264.352

-24.387

Social og specialundervisning

0

0

9.708

-135

Regional Udvikling

61.210

0

0

0

Fælles formål og administration

0

0

16.342

-722

I alt

85.672

6.634

290.402

-25.244

Genbevillingerne vedr. driftsudgifterne for OUH Odense og OUH Svendborg bliver først indarbejdet i budgettet fra 2013 og frem jf. nedenstående tabel.

Tabel 2: Genbevilling til 2013-2015 på driftsudgifter vedr. Odense Universitetshospital/Svendborg

(1.000 kr.)

2013

2014

2015

Odense Universitetshospital/ Svendborg

-31.000

-62.000

-53.719

I alt

-31.000

-62.000

-53.719

I henhold til afgørelse i Budget- og regnskabsudvalget (Indenrigs- og socialministeriet) kan regionerne som følge af overgangen til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud, dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til om over eller underskud skal overføres til efterfølgende år.

Tabel 3: Opgørelse over overskud eller underskud vedrørende eksterne tilskud for sygehusene/psykiatrien ultimo 2009, hvor regionsrådet skal tage bevillingsmæssig stilling:

Sygehus (1.000 kr.)

Primo saldo

Tilskud 2009

Udgifter 2009

Udgifter som må afholdelse 2010

OUH Odense

125.737

90.525

-69.994

146.268

OUH Svendborg

 

15.609

-8.093

7.516

Sygehus Sønderjylland

10.977

3.657

-2.704

11.931

Sygehus Lillebælt

29.115

25.477

-24.720

29.872

Sydvestjysk Sygehus

9.941

2.286

 

12.227

Psykiatrien

3.840

46.058

-38.669

11.229

I alt

 

 

 

219.043

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der vedr. drift meddeles samlet tillægsbevilling i 2010 på 31,096 mio. kr. vedr. Sundhed, og 61,210 mio. kr. vedr. Regional Udvikling jf. tabel 1, som finansieres af likvide aktiver.
 • At der meddeles til Odense Universitetshospital/Svendborg en negativ genbevilling vedr. driftsudgifter fra 2013, 2014 og 2015 jf. tabel 2.
 • At der vedr. anlæg i 2010 meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 264,352 mio. kr. vedr. Sundhed, 9,708 mio. kr. vedr. Social og specialundervisning og 16,342 mio. kr. vedr. Fælles formål og administration jf. tabel 1, som finansieres af likvide aktiver.
 • At der meddeles et tillæg til allerede meddelt anlægsbevilling på -24,387mio. kr. vedr. Sundhed, -0,135 mio. kr. Social og specialundervisning og -0,722 mio. kr. vedr. Fælles formål jf. tabel 1.
 • At sygehusene må afholde udgifter jf. tabel 3 vedr. eksterne tilskud i 2010.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

18.  Indtægts- og udgiftsbevilling - statsligt tilskud fra puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling

Sagsnr:

08/11877

Resumé

For perioden 2010-2012 er der afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Regionsrådet skal meddele indtægts- og udgiftsbevilling til afvikling af projekterne.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. 

Region Syddanmark har fået tildelt hhv. 59,2 mio. kr. fra puljen vedr. forløbsprogrammer og 24,35 mio. kr. fra puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling i perioden 2010-2012. Pengene skal gå til nye initiativer både hos de alment praktiserende læger, på sygehusene og i samarbejdet med kommuner, og på den måde understøtte målet om flere gode leveår for borgerne i Region Syddanmark.

Midlerne er fordelt på flere delprojekter, der dels er forankret på regionens sygehuse og dels i større modelprojekter i regionens sundhedsstab. Regionens udmøntningsplan retter sig mod personer med kroniske hjertesygdomme, diabetes, KOL samt ryglidelser. Initiativerne i planen bygger på regionens strategi for indsats for kronisk syge og patientforløbsprogrammer. Blandt initiativerne indgår også bedre sammenhæng i behandlingen gennem it-kommunikation.

Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en indtægtsbevilling på 83,55 mio. kr. i perioden 2010-2012 samt udgiftsbevilling på 83,55 mio. kr. til afvikling af projekterne inden for perioden.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 20,3 mio.kr. i 2010 (netto 0), 20,3 mio.kr. i 2011 (netto 0) og 18,6 mio.kr. i 2012 (netto 0) til afvikling af projekter vedr. forløbsprogrammer.
 • At der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 7,65 mio.kr. i 2010 (netto 0), 9,6 mio.kr. i 2011 (netto 0) og 7,1 mio.kr. i 2012 (netto 0) til afvikling af projekter vedr. patientundervisning og egenbehandling.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

19.  Statsligt tilskud fra puljer vedrørende forløbsprogrammer og patientundervisning og egenbehandling

Sagsnr:

08/11877

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Region Syddanmark har ansøgt og fået bevilget midler til cirka 30 projekter om kronisk sygdom for godt 80 mio. kr., jf. tidligere sag på dagsordenen. 

Regionsrådet skal tage stilling til et tillæg til udmøntningsplanen.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte med brev af 10. juli 2009 ansøgninger til de to puljer. Ansøgningsrammen for Region Syddanmark for puljen vedr. forløbsprogrammer er 59,2 mio. kr., mens puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling er 24,35 mio. kr. Region Syddanmark har – i lighed med de øvrige regioner – ansøgt op til rammen i begge puljer.

Projekterne er beskrevet i vedlagte udmøntningsplan samt tillæg til udmøntningsplan. Udmøntningsplanen blev godkendt af regionsrådet den 23. november 2009. Tillæg til udmøntningsplanen er fremsendt til ministeriet i januar 2010 og dermed endnu ikke politisk godkendt.

Udmøntningsplanerne har taget udgangspunkt i regionens tværsektorielle strategi for "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" samt det igangværende arbejde med patientforløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), kronisk hjertesygdom, rygområdet samt diabetes type 2.

Region Syddanmark har bevidst valgt at prioritere større modelprojekter, hvor sygehus, almen praksis og kommunerne kan deltage.

Projekterne omfatter bl.a.:

 • Fælles kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale i kommunerne, almen praksis og på sygehus.
 • IT-udvikling gennem etablering af kronikerportal på VisInfoSyd, udvikling af telemedicinsk understøttelse af egenbehandling og udvikling af kommunikationsstandarder for kronikere.
 • Udvikling af rammerne for forløbskoordination på sygehuse og i kommunerne
 • Udvikling af kommunalt koncept for gruppebaseret patientuddannelse
 • Udvikling af almen praksis gennem udvikling og afprøvning af en række nye roller og arbejdsmåder i den enkelte praksis, bl.a. udvikling af Patientens Plan, den proaktive praksis, lægen som organisatorisk tovholder på patientforløb og rollen som kronikermedarbejder.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at kvalificere og koordinere dels de enkelte projekter, dels den samlede organisering. Der nedsættes en overordnet styregruppe for den samlede indsats. Styregruppens formand er direktør i sundhedsstaben, Per Busk, og herudover deltager ledelsesrepræsentanter fra sygehuse, praksis og kommuner i styregruppen. Herudover etableres et projektlederforum bestående af de medarbejdere, der skal arbejde med projekterne og kronikerområdet i det daglige.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det fremsendte tillæg til udmøntningsplan til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

20.  Slutafregning 2009 for hospice og økonomisk håndtering af skimmelsvampesag på Hospice Fyn

Sagsnr:

07/15529

Resumé

Der forelægges forslag til slutafregning for de hospice, som Region Syddanmark har driftsoverenskomst med, idet der skal ske afregning for meraktivitet i 2009, svarende til i alt 2 mio. kr. Hospice Fyn har siden midten af 2008 været ramt af skimmelsvamp i administrationsbygningen på hospice. Der har været en tvist om ansvaret for skimmelsvampen, hvor der nu er indgået forlig mellem parterne, som betyder at den skimmelsvampskadede bygning nu er revet ned og en ny bygning under opførelse. Der fremlægges forslag til økonomisk håndtering af den ekstraordinære situation.

 

Sagsfremstilling

Slutafregning for hospice:
Region Syddanmark har driftsoverenskomst med Hospice Fyn, Sct. Maria Hospice, Hospice Sønderjylland og Hospice Sydvestjylland om drift af hver 12 pladser.

Ifølge driftsoverenskomsten modtager hospice en fast takst pr. sengedøgn, hvor der for 2009 er fastsat en forventet aktivitet på 3.850 sengedøgn på 12 senge. Ved afslutningen af regnskabsåret foretages der regulering i forhold til de faktisk præsterede antal sengedage, således at der afregnes for mer- eller mindreaktivitet.

De 4 hospice har i 2009 præsteret en aktivitet, som betyder, at der samlet skal ske afregning for meraktivitet for 2 mio. kr., jf. specifikationen i vedlagte bilag.

Skimmelsvampesag på Hospice Fyn
Hospice Fyn har siden midten 2008 været ramt af skimmelsvamp i administrationsbygningen., som betyder at den i det meste af perioden har været indkapslet. På trods af aflukningen af bygningen har det dog været muligt fortsat at have beboere på hospice i fuldt omfang.

Der har været en tvist om ansvaret for skimmelsvampen, som senest har været behandlet i en voldgiftssag mellem Hospice Fyn og totalentreprenør for det oprindelige byggeri Hansson & Knudsen A/S, som har resulteret i et forlig mellem parterne. Regionen har løbende været inddraget i overvejelserne om forlig.

Forliget betyder, at Hansson & Knudsen A/S nu har nedrevet den skimmelsvampeskadede administrationsbygning og i samme udformning og placering genopfører en tilsvarende bygning for en fast pris på 1,6 mio. kr. incl. moms., som Hospice Fyn betaler. Efter planen skal bygningen være færdigopført i august/september 2010.

Skimmelsvampesagen har medført, at Hospice Fyn i perioden har måttet afholde en række ekstraordinære udgifter, svarende til ca. 1,1 mio. kr., bl.a. til advokat, rådgivning og specialmålinger ifm skimmelsvamp, leje af pavillon i dele af perioden som erstatning for administrationsbygning.

Hertil kommer at Hospice Fyn i halvdelen af 2008 og 2009 og 2010 ikke har haft mulighed for at generere huslejeindtægter fra det palliative team, som indtil skimmelsvampesagen, har haft til huse i bygningen. Huslejen har været fastsat til 0,54 mio. kr. Desuden har det heller ikke været muligt at få de normale indtægter for leje af værelser til pårørende.

Det er vurderet, at det overordnet set har været i regionens interesse, at støtte op om en løsning via et forlig, idet en længerevarende retssag dels ville medføre en udsættelse af hospices mulighed for tilbagevenden til ordinær drift og dels fortsat ville påføre hospice løbende unødige udgifter, som i sidste instans vil kunne påvirke størrelsen af taksten for hospice.

På den baggrund er der i forbindelse med forliget lagt op til, at der fra regionens side ydes Hospice Fyn et engangstilskud på 0,5 mio. kr. som delvist støtte til betaling for opførelse af bygningen. Det resterende udgiftsbehov finansieres via Hospice Fyn via optagelse af realkreditlån med et provenu på 2,3 mio. kr. Det indgår her som en del af løsningen, at de løbende finansielle udgifter ved det supplerende låneoptag, forventes afholdt af Hospice Fyn inden for den eksisterende takst, dog således at der følges op på sagen i forbindelse med fastsættelsen af taksten for 2011.

Med henblik på at minimere låneomkostningerne for Hospice Fyn anbefales, at Region Syddanmark kautionerer for Hospice Fyns låneoptag med et provenu på 2,3 mio. kr. Meddelelse af en garanti er omfattet af Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.m., og skal ifølge bekendtgørelsens §15, stk. 1. godkendes af Regionsrådet.

Det palliative team har siden midten af 2008 haft midlertidig placering Nyborg i forbindelse med skimmelsvampen. Der er ikke taget endelig stilling til den fremadrettede placering af teamet, men som det ser ud nu forventes det at teamet skal have sin funktion fra OUH i Odense, og dermed forventeligt ikke vender tilbage til en permanent placering på Hospice Fyn.

I dette tilfælde udestår der en vurdering og afklaring af de bevillingsmæssige konsekvenser for OUH for 2010 og frem, hvis udgiften til leje af lokaler hos Hospice Fyn falder bort, hvilket vil blive håndteret i forbindelse med en kommende budgettilpasning og budgetproces 2011.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Hospice Sønderjylland afregnes med 366.535 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009.
 • At Sct. Maria Hospice afregnes med 171.399 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009.
 • At Hospice Sydvestjylland afregnes med 657.897 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009.
 • At Hospice Fyn afregnes med 804.898 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009.
 • At udgifterne til meraktivitet på samlet 2,0 mio. kr. finansieres via en efterregulering af den kommunale medfinansiering af hospice-området for 2009, hvor regionen ekstraordinært har modtaget en efterregulering.

Angående skimmelsvampesagen:

 • At Hospice Fyn med henvisning til driftsoverenskomstens bestemmelser om force majeure situationer, i lighed med 2008, kompenseres for tabte lejeindtægter med 0,57 mio. kr. i 2009 samt 0,59 mio. kr. i 2010.
 • At Hospice Fyn ydes et engangstilskud på 0,5 mio. kr. i forbindelse med betaling for genopførelse af administrationsbygningen.
 • At regionsrådet meddeler Hospice Fyn en garanti for et låneoptag med et provenu på 2,3 mio.kr.
 • At der deponeres et tilsvarende beløb af kassebeholdningen i garantiperioden.
 • At de ekstraordinære udgifter til skimmelsvampesagen på 1,66 mio. kr. finansieres via midler fra prioriteringspuljen.
 • At de bevillingsmæssige konsekvenser for OUH for 2010 og frem ved at en udgift til leje af lokaler hos Hospice Fyn falder bort, afklares og indarbejdes i en kommende budgettilpasning og budgetproces 2011.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

21.  Årsregnskab 2009 for Amgros I/S

Sagsnr:

10/4752

Resumé

Årsresultatet for Amgros I/S viser et overskud på 38,4 mio. kr.,  som udloddes til de fem regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros for 2009. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2009 er på 7,669 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er interessent i Amgros I/S sammen med landets øvrige regioner. Amgros fungerer som en medicingrossist og koordinator for indkøb og handel af lægemidler m.m., samt varetager sekretariatsopgaver for regionerne og sygehusapotekerne. Dette sker med henblik på at kunne opnå større rabatter, end regionerne kan opnå hver for sig ved indkøb og afgivelse af medicinordrer. For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2009.

Amgros omsatte i 2009 for 5.335 mio. kr. i lægemidler, hvilket er 565 mio. kr. mere end i 2008. Det svarer til en vækst på 11,8 % i forhold til 2008. Det skal ses i sammenhæng med, at Amgros påtager sig flere og mere fagligt specialiserede opgaver og en øget konkurrencesituation på hospitalsmidler for at opnå bedre indkøbspriser. Det betyder, at der har været behov for at ansætte flere medarbejdere med farmaceutiske kompetencer og flere medarbejdere i støttefunktioner, som f.eks. analyse, IT, administration og juridisk support. Den øgede konkurrence betyder også, at flere benytter sig af muligheden for at klage over udfaldet af et udbud. 

Det samlede resultat viser et overskud på 38,4 mio. kr. Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2009. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2009 19,96 % - svarende til en udlodning på 7,669 mio. kr. I det ajourførte budget for Amgros i Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 8,543 mio. kr. Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regnskab 2009 for Amgros I/S godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

22.  Planlægning af revision af Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

10/1155

Resumé

Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Regionsrådet skal tage stilling til planlægningen af revisionen, herunder udgangspunkt og rammer for den nye udviklingsplan, organisation for og forankring af arbejdet samt hovedplan for revisionen.

Sagsfremstilling

Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som regionsrådet vil sætte i gang til at følge op på planen. Endelig knytter der sig til planen tre mere tekniske redegørelser: Infrastruktur, grænseoverskridende plansamarbejder samt en miljøvurdering.

Den Regionale UdviklingsPlan er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. For at den skal virke efter hensigten er der derfor behov for, at disse mange parter alle tager ejerskab til planen og hver for sig virker for den. Derfor er der behov for en involverende og omfattende proces.

Den nye Regionale UdviklingsPlan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv på grundlag af nye trends i udviklingen og på baggrund af ny viden og nye indsigter om den regionale udvikling og de udfordringer, der knytter sig hertil. I notat om rammer for RUP-arbejdet - opridses udgangspunkt og rammer for arbejdet med den nye udviklingsplan.

Regionsrådet har nedsat et særligt udvalg for planlægning af Regional UdviklingsPlan, og det forekommer i forlængelse heraf naturligt, at dette udvalg fungerer som styregruppe for det omfattende projekt, som udarbejdelsen af den ny udviklingsplan er.

Inddragelse af kommunerne er væsentlig og foreslås varetaget gennem bilaterale møder med kommunerne i efteråret 2010, løbende orientering og drøftelse i Kommunekontaktudvalget samt gennem etablering af en teknisk følgegruppe med kommunale repræsentanter. Inddragelse af andre nøgleaktører foreslås ligeledes varetaget gennem bilaterale møder i efteråret 2010.

Regionsrådet vedtager først forslaget til ny Regional UdviklingsPlan, der udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager regionsrådet den nye udviklingsplan endeligt. Regionsrådet foreslås endvidere inddraget gennem regionsrådsseminarer på strategiske tidspunkter i forløbet.

Selve hovedplanen for revisionsforløbet foreslås opdelt i fire hovedfaser: En forberedelsesfase i 1. halvår 2010, en inputfase i 2. halvår 2010, en udarbejdelsesfase i 1. halvår 2011 samt en beslutnings- og høringsfase i 2. halvår 2011. I Bilaget "Hovedplan" er der nøjere redegjort for de enkelte faser og deres hovedindhold og aktiviteter. Der kan vise sig behov for tidsforskydning af enkeltaktiviteter.

Det særlige udvalg vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan drøftede på mødet den 21. april 2010 rammerne og indholdet for udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet. Udvalget fandt, at beskæftigelseshensyn skal indgå, og at nationale parter skal inddrages i udarbejdelsen. Dette er indarbejdet i  bilag 1 "Arbejdet med en ny Regional UdviklingsPlan - Rammer for RUP-arbejdet i 2010 og 2011".

Efter udvalgsmødet den 21. april 2010 er det opgjort, at udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan andrager 1,0 mio. kr. i 2010.

På møde i Kommunekontaktudvalget den 10. maj 2010 drøftede man revisionen af den Regionale UdviklingsPlan. Der var på mødet enighed om nedsættelse af en politisk styregruppe for arbejdet med revision af den Regionale UdviklingsPlan med kommunal og regional deltagelse. Sag om dette vil blive forelagt for regionsrådet til behandling på mødet den 28. juni 2010.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der afsættes 1,0 mio. kr. i 2010 – finansieret  af bevillingsområdet Øvrige omkostninger - til udarbejdelsen af ny Regional UdviklingsPlan.
 • At Udvalg vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan bemyndiges til at fungere som styregruppe for revisionsarbejdet, og at udvalgets medlemmer anmodes om at deltage i møderne i forbindelse med dette arbejde.
 • At inddragelsen af kommuner og andre nøgleaktører varetages som beskrevet i sagsredegørelsen.
 • At de i bilaget "rammer for RUP-arbejdet" anførte rammer mv. danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan.
 • At faserne i hovedplanen for processen, som beskrevet i bilaget  "Hovedplan", tiltrædes.
Udvalget

Sagen blev udsat. Inden næste forretningsudvalgsmøde behandles sagen i udvalget vedr. forberedelse af Regional UdviklingsPlan.

Bilag:

 

 

23.  Indsatsen vedr. LM Glasfiber, Danfoss og Lindø, herunder krisepulje

Sagsnr:

10/603

Resumé

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har iværksat en hurtig indsats i områderne omkring Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Haderslev-Vejen, der er ramt af massefyringer. For Sønderborg-området er der indsendt en ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). Der arbejdes desuden med ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond for områderne omkring Odense-Kerteminde og Haderslev-Kolding-Vejle. Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der gives støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til at løfte de administrative forpligtelser i forbindelse med hjemhentning af støtte fra den europæiske globaliseringsfond til disse områder.

Sagsfremstilling

Syddanmark er indenfor de seneste 12 måneder i flere omgange blevet ramt af massefyringer i en række områder. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har derfor iværksat en hurtig indsats i de ramte områder. Det drejer sig om områderne omkring Sønderborg, Odense-Kerteminde og Kolding-Haderslev-Vejen. Nedenfor findes en skematisk oversigt over de aktiviteter, som er sat i værk.

Antal fyrede

Status på arbejdet

Forretnings-
områder

Andet

Sønderborg

> 1.600

Primært fra Sauer Danfoss og Danfoss

 • Omstillingsplan vedtaget, EGF ansøgt og pt. under behandling i Europa-Kommissionen. Der søges om i alt 76 mio. kr.
 • Vækstplan under konkretisering i samarbejde med Sønderborg Kommune.

§  Energiteknologi

§  Oplevelseserhverv

§  Arbejde med etablering af en regional energieffektiviseringsklynge.

§  Syddansk Turisme er i gang med at udarbejde en plan for destinationsudviklingen i området.

 

Odense-Kerteminde

> 2.200

Effektueres ved lukning af Lindøværftet

  Vækstplan fremlagt og projektudvikling forberedes.

  Omstillingsplan og ansøgning til EGF forberedes

  Præfabrikation og udskibning af store elementer til offshore- og infrastrukturanlæg

  Maritime teknologier og services

  Energieffektivt byggeri

  Skrotning eller genanvendelse af offshore installationer, byggematerialer mm.

  Energiteknologi

  LORC dannet (Lindoe Offshore Renewable Center)

Kolding-Haderslev-Vejen

> 1.500

Som følge af lukning af to fabrikker ejet af LM Glasfiber

  Omstillings- og vækstplan under udarbejdelse. EGF-ansøgning under forberedelse. EGF-ansøgningen afleveres primo maj.

  Energi

  Design

  Turisme

  Fødevarer & Sundhed

  Udarbejdelse af ansøgninger til fornyelsesfonden

For at understøtte omstillingen i de ramte områder har regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum afsat en pulje på 15 mio. kr. til kriseramte områder. Puljen er åbnet for ansøgninger efter først-til-mølle princippet. 

Fra Sønderborg blev der i samarbejde med Region Syddanmark indsendt en ansøgning om støtte til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF). Dette var første gang, der blev indsendt en ansøgning fra Danmark til denne fond. Afgørelse forventes i den nærmeste fremtid. 

Der arbejdes desuden med ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond for områderne omkring Odense-Kerteminde og Haderslev-Kolding-Vejle. Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der gives støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til at løfte de administrative forpligtelser i forbindelse med hjemhentning af støtte fra den europæiske globaliseringsfond til disse områder.

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der ydes et tilskud, der er lige så stor som den kommunale medfinansiering af opgaven, dog højst 1,6 mio. kr. til hvert af de to områder – dvs. i alt højst 3,2 mio. kr.

Indstilling

Vækstforum indstiller:

 • At regionsrådet bevilger et tilskud på op til 1,6 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, der er afsat i 2010, til administrative funktioner i forbindelse med hjemtagning af midler fra den europæiske globaliseringsfond til både Odense-Kerteminde kommuner og Haderslev-Kolding-Vejen kommuner, i alt højst 3,2 mio. kr. Den samlede kommunale medfinansiering skal i begge tilfælde være mindst lige så stor som det regionale tilskud. 

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

24.  Høringssvar til FVU planer 2009

Sagsnr:

10/5452

Resumé

Regionsrådet skal ifølge lov om forberedende voksenundervisning i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007 høres årligt om Voksenuddannelsescentrenes (VUC´ernes) planer for forberedende voksenundervisning (FVU).

 Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning og ordblindeundervisning. Ud fra de indkomne planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud og at regionen samlet set nærmer sig den regionale målsætning. I forhold til videreudvikling af FVU-indsatsen arbejder VUC´ere dog med forskellige ambitionsniveauer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning (FVU). Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) dertil valgt også at bruge FVU planerne til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området samt til at videreudvikle FVU-indsatsen.

Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning
På baggrund af de indsendte FVU planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle 6 VUC´ere. Det samme var også tilfældet i 2007 og 2008.

Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området
Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7 % af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i alt 148.170 læsesvage (se bilag: skabelon for FVU-planer) og det regionale mål svarer derfor til 10.372 FVU-kursister årligt. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

Overordnet set nærmer Region Syddanmark sig den regionale målsætning med 8.377 FVU-kursister i 2009 svarende til 5,7 % af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Det dækker imidlertid over meget store regionale forskelle. VUC Sønderjylland ligger højt med 12,6 % af antallet af læsesvage i deres dækningsområde. VUC Fredericia ligger lavest med 1,9 % af antallet af læsesvage. De øvrige fire VUC´ere ligger mellem 3,4 % og 4,8 %.

VUC Fyn, VUC Sønderjylland og VUC Kolding har fået flere FVU-kursister siden 2007, mens VUC Vest, VUC Vejle og VUC Fredericia har oplevet en tilbagegang.

FVU-kursister i alt (FVU-læsning og FVU-matematik) fra 2007-2009 på VUC´erne i Region Syddanmark

 

2007

2008

2009

Læsesvage

2009 resultat i procent af læsesvage

VUC Fyn

1693

1709

2521

59122

4,3 %

VUC Vest

1448

690

1041

29848

3,4 %

VUC Sønderjylland

1993

3304

3699

29398

12,6 %

VUC Fredericia

175

141

121

6380

1,9 %

VUC Kolding

370

453

393

10777

3,6 %

VUC Vejle

753

591

602

12645

4,8 %

I alt

6432

6888

8377

148170

5,7 %

Videreudvikling af FVU-indsatsen
Region Syddanmark og de 6 VUC´ere blev i 2007 enige om også at bruge FVU planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. I FVU planerne skal VUC´erne derfor evaluere det forløbne års indsats. Der skal evalueres dels på de tiltag, der er igangsat for at nå ud til flere i målgruppen og dels på de tiltag, der skal gøre undervisningen mere motiverende og inspirerende. Dertil skal VUC´erne beskrive deres planer for det kommende års FVU-indsats.

VUC Sønderjylland, VUC Vest og til dels VUC Fyn har evalueret deres FVU-indsats i 2009 til brug for videreudvikling.

Der vedlægges forslag til høringsbreve til VUC Vest, VUC Vejle, VUC Sønderjylland, VUC Kolding, VUC Fyn og VUC Fredericia med anbefalinger til det videre arbejde.

I udkastene til høringssvar anbefaler regionsrådet samlet set, at VUC´erne arbejder målrettet med at evaluere deres FVU-indsats, videreudvikle den og dermed fortsætte med at øge antallet af FVU-kursister.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At høringssvarene godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

25.  Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark.

Sagsnr:

10/5460

Resumé

Nymølle Stenindustrier A/S  har fremsendt ansøgning om nyt råstofindvindingsområde i Odense kommune.  Regionsrådet har tilkendegivet at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn hvor der mangler råstofgraveområder.

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på Damhavevej 41, Odense SØ.

Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020.

Regionsrådet vedtog bl.a. en forsyningsstrategi der indebærer at det tilstræbes at delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver selvforsynende med kvalitetsmaterialer for sand, grus og sten.

Det forudses at der først bliver mangel på kvalitetsmaterialer af sand, grus og sten på Fyn og i Sydvestjylland. På den baggrund tilkendegav regionsrådet  (råstofplanens pkt. 4.5.2) at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen for nye graveområder inden for disse to områder i planperioden. 

Før udarbejdelse af forslag til tillæg skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. §6a Stk1 i råstofloven (foroffentlighedsfase).

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At sætte foroffentlighedsfasen i gang for det ansøgte område.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

26.  Godkendelse af ansøgninger om råstoftilladelse udenfor grave-områder

Sagsnr:

10/6472

Resumé

Billund Kommune har fremsendt ansøgninger om råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområder. Ifølge råstofplanens retningslinier pkt. 4.3.3 kan der meddeles tilladelse til udvidelse af eksisterende råstofgrave udenfor graveområder.

Sagsfremstilling

Billund kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på Kirkebyvej 112, Sønder Omme. Det drejer sig om udvidelse af en eksisterende grusgrav med en årlig indvinding på 30.000 m3.  Det ansøgte falder ind under råstofplanens undtagelsesbestemmelse nr. 4.3.3., der muliggør tilladelse til udvidelse af eksisterende råstofgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser.

Kommunen har ikke konstateret forhold der er til hinder for indvinding i området og kommunen anbefaler at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

I henhold til råstofplan 2008 og "Vejledning i administration af råstofloven"  kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles samtykke til det ansøgte.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

27.  Vestbanen - den videre proces

Sagsnr:

08/10193

Resumé

Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel / Oksbøl - Varde. Udvalget vedr. udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan har godkendt procesplan for det videre arbejde frem til beslutning i regionsrådet den 28. juni 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010, sag nr. 4, bl.a. at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel / Oksbøl - Varde, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010.

Samtidig blev udvalget vedr. udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan anmodet om at udarbejde forslag til proces for det videre arbejde, herunder dialog med Varde Kommune og vurdering af muligheder og konsekvenser af Varde Kommunes indstilling om fortsat togdrifts betydning for erhverv, uddannelse og miljø.

Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan vedtog på mødet 21. april 2010 vedlagte forslag til procesplan vedrørende Vestbanen til den videre proces frem til beslutning i regionsrådet den 28. juni 2010 med tilføjelse af, at næstformanden, under iagttagelse af habilitetsreglerne, i udvalget sammen med regionsrådsformanden og formanden for det særlige udvalg, deltager i det aftalte møde med Varde Kommune samt, at redegørelse vedr. de fremtidige muligheder for kollektiv trafikbetjening af Nr. Nebel/Oksbøl-Varde belyser forskellige udviklingsmuligheder, herunder for bosætning og grader af trafikbetjening.

Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

28.  Orientering om Byanalyse 2009

Sagsnr:

09/2850

Resumé

Byanalyse 2009 blev sat i gang i marts 2009. Siden da er der udarbejdet ni større delrapporter, og en sammenfattende rapport er under udarbejdelse. Den sammenfattende rapport er præsenteret ved et arrangement den 20. april 2010, hvortil borgmestre, byråd, vækstforums medlemmer og regionsrådet var inviteret.

 

Sagsfremstilling

I marts 2009 blev arbejdet med Byanalyse 2009 sat i gang som ét blandt flere initiativer, som skal løfte visionen i den Regionale UdviklingsPlan om temaet Bo og leve og fastholde fokus på den overordnede vision om Det gode liv.

Arbejdet står nu foran sin afslutning og viser, at de syddanske byer er meget forskellige og at de gennemgående har det godt. Men der er også udfordringer og plads til forbedringer - og også gode potentialer for at gøre dem til endnu mere attraktive steder at bosætte sig.

Initiativet omfatter de 26 største byer i Region Syddanmark samt enkelte mindre byer som repræsentanter for de få kommuner, der ellers ikke er repræsenteret. Kun Fanø Kommune er ikke repræsenteret, da Nordby, med sin særlige beliggenhed meget tæt ved Esbjerg og med sin helt specielle omgivende natur og karakter i øvrigt afviger ganske betydeligt fra de øvrige byer. Analysen medtager endeligt i et vist omfang Flensburg. Samlet set er i alt 30 byer omfattet.

De omfattede byer udgør et vigtigt omdrejningspunkt for den regionale udvikling. I de 29 syddanske byer bor ca. 60 % af regionens borgere, og de rummer ca. 75 % af regionens arbejdspladser. Samtidigt rummer de antageligt også i størrelsesordenen 75 % eller mere af øvrige samfundsmæssige aktiviteter i regionen, når det gælder detailhandel, offentlig og privat service, uddannelser samt kultur- og fritidstilbud.

Formålet med initiativet er at give kommuner og andre aktører et inspirerende grundlag for planstrategier og andre initiativer og politikker med relation til byer og bosætning. Byanalyse 2009 er således tænkt som et redskab, der kan medvirke til at fremme bosætningskvaliteterne for regionens byer hver for sig og tilsammen, og dermed styrke de samlede rammebetingelser for udviklingen i Region Syddanmark mere bredt.

Der er taget udgangspunkt i et markedssynspunkt, hvor bosætning ses som forbrug, byerne som varer og borgerne som kunder. Der er gennemført en række delanalyser, hvor der nåes 360 grader rundt om såvel vareudbudet som kundesiden.

På varesiden er set på:

 • Job- og uddannelsesmuligheder
 • Byernes omgivelser
 • Bymiljø
 • Byliv, service og kultur
 • Byprofiler, images og brands
 • Den kendtes analyse.

På kundesiden er set på:

 • Livsstile
 • Bybrug
 • Demografi og flyttemønstre

En sammenfattende rapport blev præsenteret ved et arrangement den 20. april 2010, hvortil borgmestre, byråd, vækstforums medlemmer og regionsrådet var inviteret.

Den sammenfattende rapport og delrapporterne er tidligere sendt til regionsrådets medlemmer. Rapporterne kan ses på www.regionsyddanmark.dk/byanalyse

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

 

 

29.  Egely, Bobjerg Skovgård - midlertidige sikrede pladser

Sagsnr:

10/6347

Resumé

Regeringen har fremsat lovforslag om nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Bliver lovforslaget vedtaget, hvilket alt tyder på, betyder det, at der er behov for ekstra sikrede pladser i hele landet. Gennem Danske Regioner er Region Syddanmark blevet bedt om at oprette 5 midlertidige sikrede pladser. Pladserne foreslås indrettet på Bobjerg Skovgård under den sikrede institution Egely. Der søges om anlægsbevilling til etablering af pladserne.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremsat lovforslag om nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Loven ventes at skulle træde i kraft den 1. juli 2010, hvor de 5 midlertidige sikrede pladser skal være oprettet.

Pladserne skal bl.a. kunne anvendes til varetægtsfængsel i surrogat, hvilket vil sige, at de unge mennesker på grund af deres alder anbringes her i stedet for i et fængsel eller en arrest. Dette betyder, at vinduer og døre i den sikrede institution skal kunne holdes aflåst og at området skal være omgivet af et sikkerhedshegn.

Der er indhentet priser/opstillet budget vedrørende etablering af hegn, nyt parkeringsanlæg og udskiftning af ruder samt andre indvendige sikkerhedstiltag, herunder alarmanlæg. Samlet er der behov for anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af kassen. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de 5 midlertidige sikrede pladser, som Region Syddanmark er anmodet om at oprette, bliver etableret på Bobjerg Skovgård under den sikrede institution Egely.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. i 2010, finansieret af kassen.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende det samlede resultat af prisindhentningen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

30.  Kastaniely, administrationen - ombygning til skolestuer

Sagsnr:

09/11379

Resumé

På investeringsbudgettet for 2010 er der afsat 5 mio. kr. i 2010 til ombygning af Kastanielys administration. Beløbet foreslås anvendt til etablering af skolestuer i den hidtidige administrationsbygning. Der er nu udarbejdet resumé af byggeprogram herom. Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Kastanielys administration har været placeret i stuehuset til ejendommen Kastaniely. Bygningen har på flere måder været uhensigtsmæssig til formålet. Der er derfor afsat 5 mio. kr. til ombygning af administrationen. Bygningen er registreret som bevaringsværdig i klasse 4. I det nærmere projektarbejde viste det sig, at der ikke inden for de eksisterende rammer var mulighed for at opnå en tilfredsstillende planløsning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ville på grund af bygningens status som bevaringsværdig ikke give tilladelse til en tilbygning eller nedrivning og opførelse af nybygning på grunden. Der er efterfølgende fundet yderst tilfredsstillende kontorfaciliteter på Faaborg Sygehus, som nu er lejet til Kastanielys administration.

Den hidtidige administrationsbygning på Kastaniely vurderes derimod at være egnet til ombygning til institutionens skolefunktion. Ombygningen kan ske uden behov for tilbygning. Udvendige bygningsændringer, som er foretaget tidligere, kan i forbindelse med ombygningen ændres, således at bygningen i højere grad opfylder formålet med bevaringsregistreringen, herunder følges kommunens anbefalinger om forskellige tilbageføringer og genetableringer.

Skolefunktionen er i dag placeret på to forskellige eksterne adresser, hvor der er snæver plads. En flytning til Kastanielys hidtidige administrationsbygning vil give langt bedre vilkår for både elever og lærere.

Det er i resumé af byggeprogram kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vedr. etablering af skolestuer vil andrage 5 mio. kr., svarende til det afsatte beløb til ombygning af administrationen. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At resumé af byggeprogram godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 5,000 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At der frigives rådighedsbeløb på 5,000 mio. kr. i 2010 finansieret af det afsatte beløb til ombygning af Kastanielys administration.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til inden for den godkendte anlægsbevilling at godkende licitationsresultatet.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

31.  Ansøgning fra Strandhøjskolen om navneforandring til Specialskolen Storebælt

Sagsnr:

10/6514

Resumé

I forbindelse med modernisering og om – og tilbygning af det tidligere Strandvænget har Regionsrådet i november 2009 godkendt nye navne til de tre botilbud på voksenområdet.

Skolebestyrelsen og personalet har ved skrivelse af 23. april ansøgt om at Strandhøjskolen tager navneforandring til "Specialskolen Storebælt".

 

Sagsfremstilling

Strandhøjskolen er en specialskole. Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning for elever fra 1. til 10 skoleår. Eleverne har multiple funktionsnedsættelser i moderat til svær grad. Flertallet af eleverne bor i Børnehusene, som også drives af Region Syddanmark. De øvrige elever bor hjemme og befordres til og fra skolen.

Der pågår mange initiativer i forbindelse med modernisering og udvikling af de mange tilbud der har sit udspring i det gamle Strandhøj / Strandvænget. Navneændringen kan derfor anbefales.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Strandhøjskolens ansøgning om navneændring til Specialskolen Storebælt  imødekommes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

32.  Nedsættelse af to udvalg under regionsrådet

Sagsnr:

09/11753

Resumé

Det foreslås, at der nedsættes yderligere to udvalg under regionsrådet, som kan varetage en kontinuerlig opfølgning og generel rådgivning på to af regionens kerneområder: Sundhedsområdet og regional udvikling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter regionsloven nedsætte udvalg, som varetager rådgivende og forberedende opgaver for rådet. Regionsrådet besluttede den 25. januar 2010 at nedsætte otte sådanne udvalg for perioden 2010-2011.

På baggrund af de første fire måneder af indeværende valgperiode er det imidlertid vurderingen, at der er behov for at nedsætte yderligere to udvalg, som kan varetage en kontinuerlig opfølgning og generel rådgivning, for så vidt angår to af regionens kerneområder: sundhedsområdet og regional udvikling. Tilsvarende udvalg var nedsat under regionsrådet i årene 2008 og 2009.

Forslag til kommissorier for et sundhedsudvalg og et udvalg for regional udvikling er vedlagt. Forslaget indebærer blandt andet, at udvalgenes funktionsperiode udløber den 31. december 2013.

Hvis der skal ydes vederlag til medlemmer af rådgivende/forberedende udvalg under regionsrådet, forudsætter det, at de pågældende udvalg har nærmere afgrænsede opgaver af midlertidig karakter og nedsættes for en periode af højst to år. Jf. forslaget til kommissorier vil medlemskab af sundhedsudvalget og udvalget vedr. regional udvikling ikke være vederlagsgivende.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At kommissorierne for Sundhedsudvalget og Udvalget for regional udvikling godkendes.
 • At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det dog indstilles, at udvalgenes funktionsperiode løber frem til 31. december 2011.

Bilag:

 

 

 

33.  Orientering om oprettelse af Klinisk Etisk Komite i psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/19035

Resumé

Psykiatrien i Region Syddanmark har som den første region i Danmark etableret en Klinisk Etisk Komite. Komiteen skal behandle sager med etiske dilemmaer og skal via rådgivning hjælpe med at definere og kvalificere dilemmaet og løsningen heraf.

Komiteen er et tværfagligt forum, der via etisk refleksion kan højne kvaliteten af behandlingen til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Region Syddanmark har som den første region i Danmark etableret en Klinisk Etisk Komite. 

Baggrunden for dette tiltag er et stort behov fra det kliniske personale i psykiatrien for et forum, der skaber plads til etisk faglig refleksion og sparring. 

I det kliniske arbejde i psykiatrien opstår der løbende etiske dilemmaer. Formålet med oprettelsen af Klinisk Etisk Komite er at etablere et tværfagligt forum til at gennemanalysere og drøfte de etiske aspekter i forholdet til behandlingen af patienter i psykiatrien. Denne refleksion vil bidrage til at gøre konsekvenserne af det svære valg mere overskuelige og samtidig klarlægge det værdigrundlag, hvorpå valget træffes. 

Psykiatridirektøren nedsatte derfor i 2009 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at danne rammerne for etableringen af en etisk komite i psykiatrien. 

Arbejdsgruppen har i udarbejdelsen af rammerne for komiteen inddraget erfaringer fra bl.a. Norge, hvor det er et lovkrav, at der etableres komiteer på klinisk niveau på alle sygehuse i såvel somatikken som i psykiatrien. I Danmark har 2 somatiske sygehuse indtil videre oprettet sådanne komiteer og erfaringerne med opstart og drift fra disse er også blevet anvendt aktivt af arbejdsgruppen.

Efter en udelukkende positiv høring og efterfølgende ansøgningsrunde, udpegede psykiatriledelsen d. 20. april 2010 i alt 14 ansøgere, som herefter er medlemmer af komiteen. Udover klinikere er udpeget en jurist som sekretær og en teolog med tilknytning til psykiatrien. 

Formand er professor i klinisk psykiatri Thorkil Sørensen. 

Til udpegningen af den endelige sammensætning er anvendt en række kriterier, der har til formål at sikre en så bred sammensætning som muligt, så både patient- og personalegrupperne i psykiatrien bliver repræsenteret af medlemmerne i komiteen.

Udover medlemmerne af komiteen, vil der blive udpeget en ambassadør for komiteen fra hver afdeling mhp. at sikre kendskabet til komiteen i hele psykiatrien.

For at sikre videndeling og løbende evaluering af komiteen, er der oprettet en hjemmeside, hvor sager i anonymiseret form og litteratur vil blive lagt ud løbende. Komiteen vil årligt udarbejde en rapport, der kortlægger komiteens sagsbehandling.

D. 7 - 8. maj 2010 afholdt Klinisk Etisk Komite et opstartsseminar i Middelfart. Efter et uddannelsesforløb i løbet af sommeren, vil komiteen påbegynde sagsbehandling i august 2010.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

34.  Ændring af kommissorium for Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/1099

Resumé

Det foreslås, at kommissorium for Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark tilrettes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i mødet den 25. januar 2010, at Sundhedsbrugerrådet blev nedsat på ny. 

I henhold til tidligere kommissorium består Danske Patienter af flg. ni angivne patientforeninger: Astma-Allergi Forbundet, Danmarks Lungeforening, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Nyreforeningen, Scleroseforeningen og Sjældne Diagnoser.

Danske Patienter har imidlertid henvendt sig for at gøre opmærksom på, at organisationen nu rummer 14 patientforeninger mod tidligere 9 foreninger. De 5 nye foreninger er: Colitis-Crohn Foreningen, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og Parkinsonforeningen.

For at sikre fleksibilitet omkring Danske Patienters repræsentation i Sundhedsbrugerrådet foreslår sundhedsstaben, at kommissoriet for Sundhedsbruger tilrettes, så det fortsat fremgår, at Danske Patienter indstiller 9 medlemmer, men de ni nuværende navngivne patientforeninger udgår af kommissoriet. Udkast til tilrettet kommissorium vedlægges. Ændringer angår afsnit 1.

Ved indstilling til regionsrådet får Danske Patienter hermed mulighed for at indstille repræsentanter ud fra en vurdering af, hvordan man synes, man bedst er repræsenteret i forhold til, hvilke patientforeninger, der er tilknyttet Danske Patienter. Der åbnes også op mulighed for, at en repræsentant evt. kan repræsentere flere patientforeninger.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At kommissorium for Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark tilrettes, jf. vedlagte udkast.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

35.  Ændring i regelsættet om økonomiske ydelser til regionsrådsmedlemmerne

Sagsnr:

10/133

Resumé

For at smidiggøre sagsgangene i sager om ydelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsrådsmedlemmer foreslås visse ændringer i regelsættet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 25. januar 2010 vedtaget et regelsæt for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet m. fl.

Af regelsættet fremgår bl.a. hvilke aktiviteter og hverv, der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til for de medlemmer, der har valgt denne ordning.

For at smidiggøre sagsgangene omkring ydelse af tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af regionsrådet foreslås nogle ændringer af regelsættet. Ændringerne er markeret med kursiv i udkastet til revideret regelsæt (bilag).

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslag til ændringer i regelsættet om økonomiske ydelser godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

36.  Repræsentanter til styregrupper vedr. afhændelse af sygehuse

Sagsnr:

10/5711

Resumé

På regionsrådsmødet den 26. april 2010 blev der fremlagt en status for afhændelse af Region Syddanmarks sygehuse. Som opfølgning på drøftelserne på mødet skal der udpeges repræsentanter til de politiske styregrupper vedr. afhændelse af de respektive sygehuse.

 

Sagsfremstilling

I den forrige valgperiode har der været nedsat to politiske styregrupper vedr. afhændelsen af Sygehus Sønderjyllands afdelinger i henholdsvis Tønder og Haderslev. For begge styregruppers vedkommende har regionsrådet været repræsenteret af følgende:

 • regionsrådsformand Carl Holst
 • formanden for udvalget vedr. Erhvervspolitik og Internationalt samarbejde Karsten Uno Petersen
 • formanden for udvalget vedr. Praksisområdet og kommunesamarbejde Bo Libergren.

I den nuværende valgperiode er det besluttet, at der også nedsættes en politisk styregruppe vedr. afhændelsen af Augustenborg Sygehus.

Kommissoriet for styregrupperne er overordnet at:

 • sikre inddragelse af borgere, virksomheder og offentlige institutioner
 • udarbejde anbefalinger til fremtidige aktiviteter på sygehuset
 • drøfte lokalplanens muligheder
 • udarbejde udbudsmateriale

Regionsrådet skal tage stilling til, hvor mange repræsentanter Region Syddanmark skal udpege, og i den forbindelse foretage udpegningen af regionsrådets repræsentanter i styregrupperne vedr. afhændelse af sygehuse for hhv. Tønder, Haderslev og Augustenborg.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det besluttes, hvor mange repræsentanter, regionsrådet skal udpege til de politiske styregrupper vedr. afhændelse af sygehusene i henholdsvis Tønder, Haderslev og Augustenborg.
 • At regionsrådet udpeger medlemmerne af disse styregrupper.
Udvalget

Sagen oversendes til behandling på regionsrådet.

 

 

 

37.  Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere

Sagsnr:

10/6950

Resumé

Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne i maj måned 2010, jfr. tidligere beslutning herom.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at det skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

I maj måned 2010 er sket følgende ansættelser:

 • Jens Jørn Bøvling blev den 1. maj 2010 ansat som driftsdirektør for socialområdet. Den nye stilling som driftsdirektør tager afsæt i regionsrådets beslutning fra den 22. marts 2010 om den fremtidige organisering på socialområdet. Som driftsdirektør bliver Jens Jørn Bøvling ansvarlig for socialområdets daglige drift, og han kommer til at referere direkte til psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen.
 • Torben Bøge Mikkelsen er fra den 1. juni 2010 ansat som forstander på den sociale institution Engbo, der er et botilbud for udviklingshæmmede i Nyborg, og en del af det tidligere Strandvænget.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

 

 

38.  Meddelelser

Sagsnr:

10/6

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:  

 • Nedsættelse af ejendomsvurderinger på regionale ejendomme
 • De kommende økonomiforhandlinger med regeringen
 • Medietræning

 

 

39.  LUKKET PUNKT - Fremtidig direktionsstruktur og konstituering

Sagsnr:

 
Udvalget

Sagen overgår til regionsrådsmødet den 31. maj 2010.

 

 

40.  LUKKET PUNKT - Ansøgning om huslejegaranti

Sagsnr:

 
Udvalget

Sagen overgår til regionsrådsmødet den 31. maj 2010.


Siden er sidst opdateret 17-05-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring