Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 04-05-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 04-05-2010

Mødedato:
04-05-2010 Kl. 14:00 - Kl. 16:00

Mødested:
Mødeværelse 2

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Thies Mathiasen, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen

Afbud:
Thies Mathiasen
Jørgen Pless deltog ikke i punkterne 3- 10

 

Dagsorden

 1. Opfølgning på regionsrådets temadrøftelse vedr. udarbejdelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
 2. Sundhedskoordinationsudvalgets visionsgrundlag "Fælles sundhed"
 3. Høring vedr. styrket indsats på kræftområdet
 4. Forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital
 5. Orientering om brystkræftbehandling i Region Syddanmark
 6. Orientering om Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus
 7. Siden sidst
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

 

1.      Opfølgning på regionsrådets temadrøftelse vedr. udarbejdelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

Regionsrådet havde på mødet den 26. april 2010 en åben temadrøftelse vedr. udarbejdelse af en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. På mødet besluttedes det, at det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen arbejder videre og forestår den videre proces med at udarbejde forslag til vision til senere forelæggelse for regionsrådet.

På baggrund af regionsrådets drøftelser har sundhedsstaben udarbejdet vedlagte temareferat, som nu forelægges det særlige udvalget mhp. drøftelse af det videre arbejde.


Indstilling

Det indstilles,

 • At udvalget drøfter opfølgning på regionsrådets temadrøftelse vedr. udarbejdelse af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, - det kan både være ønsker mht. indhold og ønsker mht. proces.
 • At sundhedsstaben på baggrund af drøftelserne udarbejder skitse-forslag til forelægges på udvalgets næste møde.


Udvalget:

Drøftedes.

Indstillingen blev tiltrådt. På baggrund af drøftelserne udarbejdes skitseforslag, herunder om struktureret proces, til forelæggelse på udvalgets næste møde.


Bilag:

 

 

2.      Sundhedskoordinationsudvalgets visionsgrundlag "Fælles sundhed"

Sagsnr: 08/19079

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", som udsendes i høring sammen med udkast til grundaftalen for de kommende sundhedsaftaler med kommunerne 2011-14. Visionsgrundlaget forelægges til en foreløbig drøftelse.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede i 2009 debatoplægget ’Vision om fælles sundhed’. Oplægget blev udsendt til kommuner, regionsråd, praksis, patientforeninger og politiske organisationer med opfordring til at komme med indlæg i debatten inden udgangen af 2009.

De indkomne høringssvar har givet anledning til en gennemgribende bearbejdning af debatoplægget. Sundhedskoordinationsudvalget har i mødet den 20. april 2010 godkendt vedlagte udkast til visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", der udsendes til høring sammen med udkast til grundaftaler for sundhedsaftalerne 2011-14. Sigtet er, at visionsgrundlaget skal udgøre en ’overligger’ til sundhedsaftalerne 2011-14.

Endvidere lægges udkastet til grund for en fornyet debat, hvori der indgår et dialogmøde mellem kommunale sundhedsudvalgsformænd m.fl. og Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedskoordinationsudvalget foreslår endvidere, at der arrangeres et fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Sagen forelægges til drøftelse i det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen samt i det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde. På baggrund af drøftelserne i begge udvalg indarbejdes bemærkningerne i regionsrådets høringssvar.


Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget:

Drøftedes.

Bilag:

 

 

3.      Høring vedr. styrket indsats på kræftområdet

Sagsnr: 07/783

Resumé

Sundhedsstyrelsen har sendt et sundhedsfagligt oplæg til en styrket indsats inden for kræftområdet i høring. Oplægget skal danne grundlag for en kommende kræftplan III. I oplægget er der særlig fokus på at sikre en ensartethed og høj kvalitet i kræftbehandlingen samt fokus på kræftområdet som helhed.

Til mødet i udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsnet den 4. maj 2010 forelægges et udkast til Region Syddanmarks høringssvar


Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet oplægget i samarbejde med regioner, kommuner, ministerier samt faglige miljøer. Der har desuden været nedsat en referencegruppe for patienter/pårørende.

I de tidligere kræftplaner har fokus været på selve udrednings- og behandlingsfasen. Der vurderes nu et behov for at iværksætte en indsats på kræftområdet som helhed, hvor der særligt fokuseres på de dele, der ligger før og efter forløbet på sygehuset.

Indsatsområderne i oplægget til Kræftplan III er således forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, palliation, patientinddragelse, uddannelse og forskning. Samtidig er der fortsat fokus på at sikre en effektiv udredning og behandling af kræft.

 • Forebyggelse af kræft

Livsstil har stor indflydelse for risikoen for at få kræft, så der skal fokus på en effektiv forebyggelse, der kan ændre befolkningens livsstil. Der skal særlig fokus på rygning samt reduktion af UV-lys.

 • Tidlig opsporing

Patienter, der får konstateret kræft i Danmark, har i dag markant dårligere overlevelse end vores nabolande. Det skyldes bl.a., at danske patienters kræftsygdom er på et mere alvorligt stadie, når den opdages.

Tidlig opsporing øger muligheden for helbredelse, derfor skal befolkningen gøres mere opmærksom på tidlige symptomer på kræft, og samtidig skal adgangen til hurtig udredning forbedres. Der skal endvidere særlig fokus på udsatte grupper samt patienter med komorbiditet.

 • Sammenhængende patientforløb – omfattende både senfølger, rehabilitering, opfølgning og evt. palliation

Mange patienter har brug for hjælp til at komme tilbage til et godt hverdagsliv. Indsatsen på kræftområdet skal ske ud fra princippet om "en patient – et forløb". Der skal således tages udgangspunkt i den enkeltes behov, uanset om indsatsen opfattes som rehabiliterende, palliativ eller andet. Det skal sikre, at alle kræftpatienter får de nødvendige og korrekte tilbud.

Den palliative indsats skal desuden styrkes, da livskvaliteten for kræftpatienter kan forbedres betydeligt ved at give en målrettet lindring og støtte.

 • Uddannelse af involverede aktør på kræftområdet

Der skal være fokus på efteruddannelse og styrkelse af det involverede personales spidskompetencer i den specialiserede kræftudredning og –behandling. Tilsvarende skal andre faggruppers generelle kompetencer i relation til forebyggelse, rehabilitering og palliation styrkes.

 • Patientinddragelse

Dette skal medvirke til en større sammenhæng og kvalitet i hele patientforløbet. En øget inddragelse vil desuden give patienten en større tryghedsfølelse.

 • Forskning og udvikling

Konstant forskning i og udvikling af teknologi og metoder på kræftområdet vil kunne bidrage til øget viden, og dermed større helbredelsesmuligheder og livskvalitet for kræftpatienterne.

Oplægget er sendt i høring hos involverede aktører i regionen, herunder hos sygehusene. Til mødet i udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen tirsdag, den 4. maj 2010 vil der blive forelagt et udkast til Region Syddanmarks høringssvar.


Indstilling

Til drøftelse

Udvalget:

Drøftedes.

Bilag: Høringssvar – styrket indsats på kræftområdet blev udleveret på mødet (vedlægges) og blev ikke drøftet.


Bilag:

 

 

4.      Forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital

Sagsnr: 09/74

Resumé

I henhold til specialeplanen, som sundhedsstyrelsen udsendte i februar 2010, er det yderligere behov for at igangsætte initiativer, der kan sikre udvikling, fastholdelse og etablering af specialfunktioner på Odense Universitetshospital de kommende år.


Sagsfremstilling

Blandt forudsætninger for at indføre, udvikle og fastholde højt specialiserede funktioner er, at der er krav til forskning, udvikling og uddannelse i relation til den givne funktion. Dette krav betyder, at der forudsættes forskningsaktivitet inden for den enkelte højt specialiserede funktion.

Hvis de nuværende højt specialiserede funktioner i regionen ikke kan fastholdes eller udvikles, betyder det, at Region Syddanmark i mindre grad kan tilbyde patienter behandling på højt specialist niveau og skal afgive patienter til øvrige regioner med efterfølgende økonomisk afregning ud af regionen. De højt specialiserede funktioner har også betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.

Der er udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år. 

Handleplanen er sat i værk på baggrund af det løft på 8 mio. kr., som Regionsrådet gav sundhedsforskningen i 2009 med henblik på, at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Implementeringen af handlingsplanen skal blandt andet føre til, at der etableres stærke forskningsmiljøer på de specialeområder, som har et særligt behov for at opruste forskningsaktiviteten. Dette sikres af to veje, dels ved ansættelser af højt kvalificerede klinisk personale, som har en stor forskningserfaring og dels ved at samtidigt at sikre at forskningsaktiviteten understøttes af tværgående initiativer. Ansættelserne og oprustningen er nu igangsat. Der er således blevet ansat 4 professorer og 4 professorstillinger er undervejs eller i opslag.

I henhold til specialeplanen, som sundhedsstyrelsen udsendte i februar 2010, er det yderligere behov for at igangsætte initiativer, der kan sikre udvikling, fastholdelse og etablering af specialfunktioner på Odense Universitetshospital de kommende år.

Det drejer sig især om initiativer til styrkelse af forskningsområder og specialområder, der i forvejen er etableret og stærke, og agerer spydspidser på Odense Universitetshospital. Dette beror på, at stærke områder er essentielle for at kunne løfte de områder, som har ingen eller mindre forskningsaktivitet.  Stærke områder besidder de forskningskompetencer og erfaringer, der er nødvendige for at opbygge nye forskningsmiljøer. Desuden skal en yderligere styrkelse af forskning i den specialiserede behandling sikre, at Region Syddanmark/Odense Universitetshospital inden for en række højt specialiserede behandlinger på børneområdet kan indgå i funktionelle samarbejder i Vestdanmark.

Endelig er der områder, som har en så kort tradition for forskning, at de må styrkes med henblik på udvikling og fastholdelse af specialfunktionerne, og hertil er det nødvendigt at styrke rekrutteringen af højt kvalificeret forskningspersonale.

Notat eftersendes:


Indstilling

Det indstilles

 • at forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital styrkes med 5 mio. kr. yderligere fra 2011
 • at en løbende styrkelse af forskning i højt specialiserede funktioner fremover indarbejdes i de årlige budgetprocesser 


Udvalget: 

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 • At forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital styrkes med 5 mio. kr. yderligere fra 2011
 • At en løbende styrkelse af forskning i højt specialiserede funktioner fremover indarbejdes i de årlige budgetprocesser
 • At udgiften indarbejdes i budgetlægningen for 2011

 

 

5.      Orientering om brystkræftbehandling i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Chefkonsulent Jørgen Østergaard præsenterede oplæg. Vedlægges.

Orienteredes.

 

 

6.      Orientering om Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Bilag: oversigt over rygkirurgiske operationer blev udleveret. Vedlægges.

Orienteredes.

 

 

7.      Siden sidst

Sagsnr: 10/1091

Udvalget:

Formanden ønsker følgende emner på dagsordnen til mødet den 25. maj 2010:

 • Debat omkring medicinforbrug
 • Arbejdsmiljø - gennemgang

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

25. maj kl.15.30

22. juni kl. 14.00

31. august kl. 14.00 

28. september kl. 14.00

26. oktober kl. 14.00

23. november kl. 14.00

14. december. kl. 14.00


Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 25. maj 2010 kl. 15.30


Udvalget:

Udvalget ønsker, at nogle af de fremtidige møder afholdes ude af huset.

Afbud fra Kristian Grønbæk Andersen til mødet 25. maj.

 

9.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1091


Udvalget:

-


Siden er sidst opdateret 28-04-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring