Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilRUP-udvalgetpilNy Regional Udviklingsplan - referat 21-04-2010

Ny Regional Udviklingsplan - referat 21-04-2010


Mødedato
21-04-2010 Kl. 15:00 - 18:20

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Lasse Krull, C, Preben Jensen, V, Carsten Abild, V, Preben Friis-Hauge, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Margot Torp, A, Frede Skaaning, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Torben W. Smith, F

Frede Skaaning deltog under punkt 1-4

 

Dagsorden

 1. Vestbanen - den videre proces
 2. Planlægning af revision af Regional UdviklingsPlan
 3. Orientering om Byanalyse 2009
 4. Strategiske analyser for trafikken i Østjylland og rapport om midtjyske motorveje
 5. Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal
 6. Orientering Biotek
 7. Meddelelser
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

 

1.      Vestbanen - den videre proces

Sagsnr:

08/10193

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 22. marts 2010, sag nr. 4, bl.a. at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel / Oksbøl - Varde, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010.

Samtidig blev udvalget vedr. udarbejdelse af ny regional udviklingsplan anmodet om at udarbejde forslag til proces for det videre arbejde, herunder dialog med Varde Kommune og vurdering af muligheder og konsekvenser af Varde Kommunes indstilling om fortsat togdrifts betydning for erhverv, uddannelse og miljø.

I vedlagte notat er et oplæg til procesplan vedrørende Vestbanen til den videre proces frem til beslutning i regionsrådet den 28. juni 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At procesplanen som beskrevet i notatet godkendes med henblik på efterfølgende orientering af regionsrådet.
Udvalget

Procesplanen blev godkendt med tilføjelse af, at næstformanden, under iagttagelse af habilitetsreglerne, i udvalget sammen med regionsrådsformanden og formanden for det særlige udvalg, deltager i det aftalte mødet med Varde Kommune samt, at redegørelse vedr. de fremtidige muligheder for kollektiv trafikbetjening af Nr. Nebel/Oksbøl-Varde belyser forskellige udviklingsmuligheder, herunder for bosætning og grader af trafikbetjening.

Regionsrådet orienteres efterfølgende.

Bilag:

 

 

 

2.      Planlægning af revision af Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

10/1155

Resumé

Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. På mødet drøftes planlægningen af revisionen, herunder udgangspunkt og rammer for den nye udviklingsplan, organisation for og forankring af arbejdet samt hovedplan for revisionen.

Sagsfremstilling

Efter Planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som regionsrådet vil sætte i gang til at følge op på planen. Endelig knytter der sig til planen tre mere tekniske redegørelser: Infrastruktur, grænseoverskridende plansamarbejder samt en miljøvurdering.

Den regionale udviklingsplan er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. For at den skal virke efter hensigten er der derfor behov for, at disse mange parter alle tager ejerskab til planen og hver for sig virker for den. Derfor er der behov for en involverende og omfattende proces.

Den nye regionale udviklingsplan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv på grundlag af nye trends i udviklingen og på baggrund af ny viden og nye indsigter om den regionale udvikling og de udfordringer, der knytter sig hertil. I Bilag 1 - notat om rammer for RUP-arbejdet - opridses udgangspunkt og rammer for arbejdet med den nye udviklingsplan.

Regionsrådet har nedsat et særligt udvalg for planlægning af Regional UdviklingsPlan, og det forekommer i forlængelse heraf naturligt, at dette udvalg fungerer som styregruppe for det omfattende projekt, som udarbejdelsen af den nye udviklingsplan er.

Inddragelse af kommunerne er væsentlig og foreslås varetaget gennem bilaterale møder med kommunerne i efteråret 2010, løbende orientering og drøftelse i Kommunekontaktudvalget samt gennem etablering af en teknisk følgegruppe med kommunale repræsentanter. Inddragelse af andre nøgleaktører foreslås ligeledes varetaget gennem bilaterale møder i efteråret 2010.

Regionsrådet vedtager forslaget til ny regional udviklingsplan, der udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager regionsrådet den nye udviklingsplan endeligt. Regionsrådet foreslås endvidere inddraget gennem regionsrådsseminarer på strategiske tidspunkter i forløbet.

Selve hovedplanen for revisionsforløbet foreslås opdelt i fire hovedfaser: En forberedelsesfase i 1. halvår 2010, en inputfase i 2. halvår 2010, en udarbejdelsesfase i 1. halvår 2011 samt en beslutnings- og høringsfase i 2. halvår 2011. I Bilag 2 Hovedplan er nøjere redegjort for de enkelte faser og deres hovedindhold og aktiviteter. Der kan vise sig behov for tidsforskydning af enkeltaktiviteter.

Indstilling

Udvalget anbefaler over for regionsrådet

 • at det særlige udvalg vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan bemyndiges til at fungere som styregruppe for revisionsarbejdet.
 • at inddragelsen af kommuner og andre nøgleaktører varetages som beskrevet i sagsredegørelsen.
 • at de i Bilag 1 (rammer for RUP-arbejdet) anførte rammer mv. danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan og
 • at faserne i hovedplanen for processen, som beskrevet i Bilag 2 (Hovedplan), tiltrædes.
Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt med tilføjelse af i bilag 1 "Arbejdet med en ny Regional UdviklingsPlan - Rammer for RUP-arbejdet i 2010 og 2011", at beskæftigelseshensyn indgår, og at nationale parter inddrages i udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan.

Bilag:

 

 

 

3.      Orientering om Byanalyse 2009

Sagsnr:

09/2850

Resumé

Byanalyse 2009 blev sat i gang i marts 2009. Siden da er der udarbejdet ni større delrapporter, og en sammenfattende rapport er under udarbejdelse. Den sammenfattende rapport præsenteres ved et arrangement den 20. april 2010, hvortil borgmestre, byråd, vækstforums medlemmer og regionsrådet er inviteret.

Sagsfremstilling

I marts 2009 blev arbejdet med Byanalyse 2009 sat i gang som et blandt flere initiativer, som skal løfte visionen i den Regionale Udviklingsplan om temaet Bo og leve og fastholde fokus på den overordnede vision om Det gode liv.

Arbejdet står nu foran sin afslutning og viser, at de syddanske byer er meget forskellige og at de gennemgående har det godt. Men der er også udfordringer og plads til forbedringer - og også gode potentialer for at gøre dem til endnu mere attraktive steder at bosætte sig.

Initiativet omfatter de 26 største byer i Region Syddanmark samt enkelte mindre byer som repræsentanter for de få kommuner, der ellers ikke er repræsenteret. Kun Fanø Kommune er ikke repræsenteret, da Nordby, med sin særlige beliggenhed meget tæt ved Esbjerg og med sin helt specielle omgivende natur og karakter i øvrigt afviger ganske betydeligt fra de øvrige byer. Analysen medtager endeligt i et vist omfang Flensburg. Samlet set er i alt 30 byer omfattet.

De omfattede byer udgør et vigtigt omdrejningspunkt for den regionale udvikling. I de 29 syddanske byer bor ca. 60% af regionens borgere, og de rummer ca. 75% af regionens arbejdspladser. Samtidigt rummer de antageligt også i størrelsesordenen 75% eller mere af øvrige samfundsmæssige aktiviteter i regionen, når det gælder detailhandel, offentlig og privat service, uddannelser samt kultur- og fritidstilbud.

Formålet med initiativet er, at give kommuner og andre aktører et inspirerende grundlag for planstrategier og andre initiativer og politikker med relation til byer og bosætning. Byanalyse 2009 er således tænkt som et redskab, der kan medvirke til at fremme bosætningskvaliteterne for regionens byer hver for sig og tilsammen, og dermed styrke de samlede rammebetingelser for udviklingen i Region Syddanmark mere bredt.

Der er taget udgangspunkt i et markedssynspunkt, hvor bosætning ses som forbrug, byerne som varer og borgerne som kunder. Der er gennemført en række delanalyser, hvor der nåes 360 grader rundt om såvel vareudbudet som kundesiden.

På varesiden er set på:

Job- og uddannelsesmuligheder

Byernes omgivelser

Bymiljø

Byliv, service og kultur

Byprofiler, images og brands

Den kendtes analyse.

På kundesiden er set på:

Livsstile

Bybrug

Demografi og flyttemønstre.

En sammenfattende rapport er ved at være færdiggjort og præsenteres ved et arrangement den 20. april 2010 hvortil borgmestre, byråd, vækstforums medlemmer og regionsrådet er inviteret.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Til orientering.

 

 

4.      Strategiske analyser for trafikken i Østjylland og rapport om midtjyske motorveje

Sagsnr:

10/5466

Resumé

I forbindelse med trafikforliget "En grøn transportpolitik" fra januar 2009 var én af beslutningerne at igangsætte to strategiske analyser af trafikale udbygningsmuligheder, heraf den ene analyse i Østjylland.

Ifølge kommissoriet forankres arbejdet med den strategiske analyse "…i Transportministeriet i samarbejde med relevante ministerier og under inddragelse af kommuner og regioner i området. Der lægges vægt på en bred dialog med alle relevante interessenter. Der arrangeres årlige statuskonferencer for de relevante interessenter, hvor status for arbejdet og foreløbige resultater drøftes".

Kommissoriet peger endvidere på en række analyser, der skal indgå i arbejdet som grundlag for opstilling af scenarier. Én af disse er en analyse af en midtjysk motorvejskorridor, hvor en screening af ni principielle forløb blev offentliggjort den 15. marts 2010.

Sagsfremstilling

Kommissoriet (vedlagt) er udarbejdet i april 2009, men det er først nu, at Region Syddanmark første gang inddrages i arbejdet, idet der er afholdt en konference den 12. april 2010, hvor hver relevant region/kommune kunne stille med én repræsentant. Regionen var repræsenteret ved administrationen.

Op mod denne konference er den første analyse blevet offentliggjort. Det er en analyse udarbejdet af firmaet Niras som gennemgår ni forskellige linjeføringer for en mulig, kommende midtjysk motorvej. Det præciseres, at der med analysen ikke tages stilling til, om der overhovedet skal etableres en midtjysk motorvej – de ni forslag er blot en del af grundlaget for senere vurderinger af, hvordan de mest hensigtsmæssige linjeføringer i det østjyske område lægges.

Én af de effekter, det er relevant at se på, er en evt. midtjysk motorvejs aflastning af den østjyske motorvej. Det må ud fra rapporten – ikke overraskende – konkluderes, at den største aflastning opnås, jo længere mod øst en eventuel midtjysk motorvej placeres. Altså størst aflastning, hvis en kommende motorvej ligger tæt på den nuværende motorvej. Den størst skønnede aflastning er 10.-15.000 biler pr. døgn (i forhold til en belastning på den østjyske motorvej på visse steder over 60.000 biler pr. døgn). Vejdirektoratet forventer i perioden 2007-2022 en vækst på over 45% på E45, hvilket altså vil sige, at den højest opnåelige aflastning skønnes at svare til 5-8 års vækst i trafikken på den østjyske motorvej.

Transportministeriets pressemeddelelse om rapporten samt et sammenfatningsnotat vedlægges. Hele rapporten kan ses på http://www.trm.dk/images/Midtjysk_motorvejskorridor.pdf

På mødet gives en kort orientering om resultater af konferencen den 12. april 2010 samt rapporten om midtjyske motorveje.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Til orientering.

Erik Ørskov orienterede om arbejdet. Plancherne er vedlagt.

Bilag:

Plancher:

 

 

 

5.      Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

Sagsnr:

10/4947

Resumé

På regionsrådsmødet 25. januar 2010 blev det besluttet, at regionsrådet ønsker en temadrøftelse om den geografiske spredning af uddannelsesinstitutioner for at kunne vurdere, om der er uddannelsesinstitutioner, der er lukningstruede på sigt.

Temadrøftelsen afholdes først i RUP-udvalget den 21. april 2010 og dernæst i regionsrådet 31. maj 2010. Formålet er, at RUP-udvalget kommer med input til regionsrådets temadrøftelse.

På baggrund af trenden i optaget de sidste ti år og den demografiske udvikling, er der udarbejdet en fremskrivning for udvalgte gymnasier, handelsskoler og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner. Fremskrivningen anvendes til at vurdere hvilke uddannelsesinstitutioner, det kan være hensigtsmæssigt at følge nærmere.

Regionsrådet har via deltagelse i såvel uddannelsesinstitutionernes bestyrelser samt det Regionale UngdomsuddannelsesRåd mulighed for at indgå i dialog og påvirke udviklingen på institutionerne proaktivt. Regionsrådets Uddannelsespanel vil styrke denne rolle.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet 25. januar 2010 blev lukningen af Skårup læreruddannelse behandlet. Regionsrådet blev i denne sag hørt meget sent i forløbet.

Regionsrådet ønsker derfor at få en vurdering af, hvorvidt andre uddannelsesinstitutioner har et så lavt optag af nye elever, at det er lukningstruet på sigt. Derved får regionsrådet mulighed for i tide at sætte ind med drøftelse af, hvorvidt det er muligt at afværge risikoen.

Vedlagte notat viser den demografiske udvikling i antal 16 – 19 årige og antal 20 – 29 årige samt udviklingen i søgningen til og optaget på en række ungdomsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner.

Udfra trenden i optaget fra 1999 til 2009 og den forventede demografiske udvikling er der lavet en simpel fremskrivning for at vurdere det forventede optag i årene 2010 – 2020. Det skal præciseres, at der er tale om en simpel – alt andet lige – betragtning, der således er behæftet med en stor grad af usikkerhed.

Den samlede konklusion viser, at det kan være relevant at følge udviklingen for følgende uddannelsessteder:

Almene gymnasier: Faaborg gymnasium og Grindsted Gymnasium.

Handelsskoler: Særligt Vejen Handelsskole og Grindsted Erhvervsskole (som både udbyder handelsskole-uddannelser og teknisk skole-uddannelser), men også Varde, Haderslev, Tønder og Ribe Handelsskoler viser nedgang.

Ergoterapeut: Odense (UC Lillebælt) og Esbjerg (UC Syddanmark).

Sygeplejerske: Svendborg (UC Lillebælt) og Sønderborg (UC Syddanmark).

Lærere: Jelling (UC Lillebælt), Haderslev (UC Syddanmark) og Esbjerg (UC Syddanmark).

Pædagog: Esbjerg (UC Syddanmark).

Regionsrådet har via deltagelse i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser og det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) mulighed for at være opmærksomme på udviklingen i søgemønstre og optag, og kan derigennem være med til at initiere en proaktiv indsats, hvor det er nødvendigt. Regionsrådets Uddannelsespanel vil styrke denne rolle.

Herudover har regionsrådet en myndighedsopgave med koordinering i forhold til at sikre et tilstrækkeligt udbud af ungdomsuddannelser. Regionsrådet kan derfor via denne myndighedsopgave være opmærksomme på kommende udfordringer og påvirke disse gennem dialog med såvel Undervisningsministeriet som de relevante institutioner.

Indstilling

 • Til drøftelse
Udvalget

Blev drøftet.

Afdelingschef Anna Marie Rasmussen orienterede om fremskrivningen vedrørende optaget på udvalgte uddannelsesinstitutioner. Plancherne er vedlagt.

Bilag:

Plancher

 

 

 

 

6.      Orientering Biotek

Sagsnr:

08/3906

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede i maj 2008 7,5 mio. kr. til Projekt Bioteknologi på gymnasier i Region Syddanmark. Projektperioden er 2008-2010.

Sct. Knuds Gymnasium i Odense, Rosborg Gymnasium i Vejle og Syddansk Universitet er gået sammen om at udvikle en ny studieretning indenfor bioteknologi på det almene og tekniske gymnasium.

Projektet skal først og fremmest udvikle det nye fag, men også nye pædagogiske/didaktiske læringsmetoder og nyt lærebogsmateriale til brug ved undervisning i de naturvidenskabelige fag – selvfølgelig ikke mindst den nye studieretning bioteknologi. Resultatet skal være en ny bioteklinie på gymnasierne, der kan skabe interesse for de naturvidenskabelige fag og sikre, at flere unge søger ind og bliver optaget på de naturvidenskabelige fagretninger i gymnasiet – og senere på de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet vil bevirke, at de unge får en tættere kontakt til SDU.

Overordnet vurdering af fremdrift ifølge statusrapport 17. februar 2010:

Projekt Bioteknologi i gymnasiet er fortsat i god fremdrift. I skoleåret 2008/09 har én skole oprettet studieretningen, og i skoleåret 2009/10 har 16 gymnasier (13 stx og 3htx) oprettet studieretningen. Det endelige elevtal og en fordeling på drenge og piger udarbejdes på baggrund af skolernes indberetning i marts 2010, men det er dog allerede nu klart, at der er en overvægt af piger. Enkelte andre gymnasier har tilkendegivet, at de vil udbyde studieretningen fra skoleåret 2010/11.

Der er positiv interesse for projektet fra universitetssiden, og en række universiteters naturvidenskabelige fakulteter medvirker aktivt i efteruddannelsen af lærerne. Besøgsaktiviteter for elever på SDU, herunder brug af laboratoriefaciliteter samt mobillaboratorium, udvikles i det kommende år.

Møder og kurser:

Den faglige del af lærernes efteruddannelse gennemføres i samarbejde med de relevante afdelinger ved universiteterne, herunder SDU.

Der er tale om et projekt i god fremdrift, hvor effekten indtil nu er positiv ift. antal oprettede klasser.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Til orientering.

 

 

7.      Meddelelser

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Formanden meddelte:

At der er møde i udvalget for den forberedende voksenuddannelse (FVU) den 7. juni 2010 kl. 12.30-14.30 på VUC Vejle.

At det havde været en inspirerende studietur med Nordisk Transportpolitisk Netværk til Holland den 14.-15. april 2010, bl.a. om udvikling af det hollandske rejsekort.

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Næste møde er mandag den 7. juni 2010 kl. 15.00 på VUC Vejle, Boulevarden 25, 7100 Vejle.

Forud for næste møde er der møde i udvalget for den forberedende voksenuddannelse (FVU) kl. 12.30-14.30 på VUC Vejle. De to møder afholdes i forlængelse af hinanden.

Der er aftalt følgende møder i 2010:

 • 7. juni 2010 (mandag)
 • 9. august 2010 (mandag)
 • 6. september 2010 (mandag)
 • 11. oktober 2010 (mandag)
 • 8. november 2010 (mandag)
 • 6. december 2010 (mandag).

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen orienterede om udviklingen i og fordelingen af det regionale tilskud til den kollektive busdrift. Plancherne er vedlagt.

Udvalgets møder holdes fremover hos samarbejdspartnere i Region Syddanmark.

 

Plancher

 

 

 

 
 

Siden er sidst opdateret 27-04-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring