Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 01-03-2010

 

Mødedato
01-03-2010 Kl. 15:00 - 16:55.

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp Christensen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Pierre Topaz, A
Freddie H. Madsen, O, deltog ikke i behandlingen af pkt. 10-24, samt den lukkede dagsorden.

 

 

 

Dagsorden Dagsorden som PDF-fil

 

 

 

 

1.      Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt - regler om stedfortræderindkaldelse

Sagsnr:

10/35

Resumé

Hvis regionsrådet ønsker adgang til at indkalde stedfortræder ved kortvarigt fravær kræver dette en ændring i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har indtil 31/12 2009 haft en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortrædere ved kortvarigt fravær.

Denne bestemmelse er en fravigelse af normalbestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, hvorefter der kun kan indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har et fravær på mindst en måned - dog bortset fra fravær på grund af sygdom, hvor der kan indkaldes stedfortræder uanset varighed.

Det nyvalgte regionsråd skal tage stilling til, om man ønsker en tilsvarende bestemmelse indføjet i styrelsesvedtægten. Forslag til bestemmelse om stedfortræderindkaldelse er medtaget som § 13 i det vedlagte bilag.

Hvis regionsrådet vedtager denne bestemmelse i styrelsesvedtægten vil der kunne indkaldes stedfortræder for et regionsrådsmedlem ved fravær uanset hindringens varighed. De fraværsårsager, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse er de samme som de begrundelser, der følger af normalbestemmelserne i den kommunale styrelseslov. Dvs. det er ikke alle typer fravær, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse, men fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Forretningsudvalget anbefalede den 13. januar 2010 regionsrådet, at det foreliggende forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark skulle behandles første gang og herefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

Regionsrådet behandlede sagen første gang den 25. januar 2010. Regionsrådet vedtog indstillingen med 33 stemmer for. 6 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti og Willy Sahl).

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark vedtages.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med 33 stemmer for. 7 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti og Willy Sahl).

Se beslutningen på video:
1. Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt - regler om stedfortræderindkaldelse

Bilag:

 

 

 

2.      Adskillelse af funktioner mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/5005

Resumé

En række opgaver under de hidtidige psykiatricentre har været varetaget af de somatiske sygehuse. En del af disse opgaver er tidligere udskilt. En arbejdsgruppe har udført en kortlægning af de resterende opgaver, og på grundlag af dette arbejde foreslås en budgetmæssig justering, som følger fordelingen af opgaverne.

Sagsfremstilling

De psykiatriske og de somatiske sygehuse har i flere tilfælde haft fælles adresser og har udført opgaver for hinanden. Dette har ikke været afspejlet i psykiatriens eller sygehusenes budgetter. En arbejdsgruppe har gennemgået alle områder og foreslået opgaver og udgifter fordelt efter følgende principper:

 • Udgifter til drift af afdelingen, som umiddelbart kan flyttes ved en rent fysisk flytning til anden matrikel
 • Der foretages tilbageførsel af skønsmæssige budgetfordelinger til nu at afspejle de faktiske forhold
 • Matrikelbundne udgifter bliver på de somatiske sygehuse
 • Kliniske serviceydelser prissættes ikke
 • Områderne for linned, køkken og rengøring på Sygehus Lillebælt registreres nærmere og overførsel sker på grundlag heraf fra 1.1. 2011.

Hensigten med adskillelsen er at bringe overensstemmelse mellem budget og bogføring. Overflytning af midler er forudsat at være budgetneutral. Der tænkes ikke ændret i realøkonomien. Der foretages ikke yderligere i forhold til tidligere udskillelsessager.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles tillægsbevillinger i 2010 således: OUH, Odense -0,869 mio.kr., Sygehus Lillebælt  -3,281 mio. kr. , Sydvestjysk Sygehus -4,042 mio. kr., Sygehus Sønderjylland 0,795 mio. kr., OUH Svendborg 1,177 mio. kr. , Psykiatrien i Region Syddanmark 6,220 mio. kr.
 • At den skønsmæssige fordeling på Sygehus Lillebælt ændres  med følgende beløb: SLB,18,248  mio. kr., Psykiatrien i Region Syddanmark -18,248 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

2. Adskillelse af funktioner mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien i Region Syddanmark

 

Bilag:

 

 

 

3.      Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Sagsnr:

09/3307

Resumé

I "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" fra september 2008 besluttede regionsrådet, at Esbjerg Sygehus skal udbygges til akutsygehus. Efterfølgende besluttede regionsrådet at få udarbejdet en generalplan for Sydvestjysk Sygehus. Dette arbejde er nu afsluttet og generalplanen ligger klar til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ekspertpanelet for sygehusbyggeri bad i screeningsrapporten fra november 2008 Region Syddanmark revurdere det projekt, gennemførelsesplanen foreslog for Esbjerg. Ekspertpanelet mente, at udgifterne til efterlevelse af akutanbefalingerne i Esbjerg ville være begrænsede. I generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg beskrives, hvorledes eksterne rådgivere mener, sygehuset kan komme til at rumme de funktioner, der kræves af et akutsygehus for 224.000 borgere i det sydvestlige Jylland.

I generalplanen påvises det, at sygehuset netto mangler omkring 6.600 m2 i at kunne løfte akutanbefalingerne. Problemet er, at den centrale sengebygning enten skal totalrenoveres eller anvendes meget mindre intensivt.

Der opstilles to mulige scenarier, som kan løse opgaven i Esbjerg. I model A totalrenoveres den gamle sengebygning og i model B opføres en ny sengebygning langs Haraldsgade, mens at den gamle sengebygning kun renoveres i begrænset omfang.

Økonomisk er model B den mest fordelagtige, og med en pris på 595 mio. kr. er den godt 132 mio. kr. billigere end model A. Model B har tilmed flere klare fordele for sygehuset. Først og fremmest vil en nybygning give et betydeligt serviceløft for borgerne, der vil få langt flere 1-sengsstuer, samtidig er modellen mere fleksibel og rummer en bedre tids- og rokadeplan end model A.

I model B nybygges samlet 17.000 m2 bestående af en sengebygning til 158 senge, et laboratorium og en ny etage til dialysen. En sammenfatning af de centrale fordele og ulemper ved de to modeller fremgår af side 3 i Generalplanen.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur behandlede sagen på møde den 2. februar 2010. Udvalget anbefalede den foreliggende indstilling og bad om at blive orienteret om MED-systemets bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.
 • At der arbejdes videre med model B.
 • At der på baggrund af generalplanen udarbejdes en ansøgning til Ekspertpanelet om midler fra kvalitetsfonden.
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

3. Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Bilag:

 

 

 

4.      Udbygning af Kolding Sygehus

Sagsnr:

09/10715

Resumé

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af generalplanen for Kolding Sygehus foreslås igangsat en projektkonkurrence med henblik på at begynde arbejdet  med projekteringen af den faktiske udbygning af Kolding Sygehus.

Sagsfremstilling

Som et led i arbejdet med at få et endeligt tilsagn vedrørende Kolding Sygehus fra regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer, igangsatte Region Syddanmark et arbejde med udarbejdelse af en generalplan for Kolding Sygehus. Regionsrådet godkendte generalplanen i september 2009.

Generalplanen anviser hovedstrukturen for det fremtidige sygehus og et forslag til udbygningsløsning. I forbindelse med realiseringen af projektet har der været drøftet hvilken udbudsform, der skulle anvendes. Særligt har to udbudsmodeller været interessante:
- traditionelt totalrådgivningsudbud
- projektkonkurrence (honorar- og realiseringskonkurrence)


Der peges på projektkonkurrence som det mest fordelagtige. Udslagsgivende herfor har været ønsket om flere relativt præcise udbygningsforslag fra 5-6 konsortier, inden det endelige valg af totalrådgiveren træffes.

Projektkonkurrencen foreslås igangsat nu med henblik på at begynde arbejdet med projekteringen af den faktiske udbygning af Kolding Sygehus. For deltagelse i projektkonkurrencen udbetales der tilbudsvederlag til hver af tilbudsgiverne. I alt vil dette beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Udgiften er en del af finansieringsrammen på 900 mio.kr.

Parallelt hermed forberedes der ansøgning til ekspertpanelet om endeligt tilsagn og finansiering af udbygningen af Kolding Sygehus via kvalitetsfonden. Sideløbende med ovenstående planlægges etableret et mor/barn center på Kolding Sygehus, som samtidig er en del af generalplanen (fase 1). Status på dette arbejde er, at man umiddelbart står overfor prækvalifikation af entreprenørydelsen, og at endeligt udbud planlægges i forlængelse heraf.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur behandlede sagen den 8. februar 2010. Udvalget anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der igangsættes en projektkonkurrence for udbygningen af Kolding Sygehus.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. (indeks 123,4) i 2010, til udbetaling af tilbudsvederlag i forbindelse med projektkonkurrencen for udbygningen af Kolding Sygehus, finansieret af likvide aktiver.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4).

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

4. Udbygning af Kolding Sygehus

 

 

5.      Renovering og ombygning af intensivafdelingen, Kolding Sygehus

Sagsnr:

07/10134

Resumé

På Kolding sygehus er der et generelt påbud fra arbejdstilsynet vedr. "sundhedsskadelige ergonomiske belastninger samt ulykkesrisiko ved plejearbejde på sengestuer" som følge af for lidt plads på de enkelte sengestuer. Påbuddet er løst på samtlige sengeafsnit bortset fra pædiatrisk afdeling og intensivafdelingen. Der fremlægges sag med løsning af problemstillingen vedrørende intensiv afdelingen.

Sagsfremstilling

På Kolding sygehus er der et generelt påbud vedr. "sundhedsskadelige ergonomiske belastninger samt ulykkesrisiko ved plejearbejde på sengestuer" som følge af for lidt plads på de enkelte sengestuer. Påbuddet er løst på samtlige sengeafsnit bortset fra pædiatrisk afdeling og intensivafdelingen. Med baggrund i en bevilling til etablering af et mor-barn-center på sygehuset, løses påbuddet på pædiatrisk afdeling senest med udgangen af 2011 via en ombygning og en tilbygning til eksisterende sengeafsnit.

Tilbage står således påbuddet på intensivafdelingen, som skal løses inden for kort tid, idet Arbejdstilsynet er lovet en tilbagemelding på det tidsmæssige perspektiv primo marts 2010.

Der er derfor udarbejdet et projekt, som løser problemstillingen med for små sengestuer, og samtidig løser behovet for yderligere intensiv kapacitet.

Projektet indebærer, at 6 uhensigtsmæssige stuer ændres til 4 enestuer samt 2 2-sengsstuer som modsvarer Arbejdstilsynets krav.

Samtidig etableres yderligere 1 enestue i et eksisterende kontor. Herudover foretages en generel renovering af overvågningsområdet med blandt andet nyt og større skyllerum.

Afdelingen rummer i dag 11 intensivsenge fordelt på 9 enestuer og 1 2-sengsstue.

Efter udvidelsen vil afdelingen rumme 13 intensivsenge – alternativt 11 intensivsenge og 4 intermediærsenge fordelt på 9 enestuer og 2 2-sengsstuer, idet det bemærkes, at 2 af de enestuer, som blev etableret i efteråret 2009, kan anvendes som 2-sengsstuer til intermediære patienter.

Regionsrådet vedtog i september 2009 en generalplan, som angiver en placering af intensiv i eksisterende område. Det betyder, at den renovering, som foretages nu, er i tråd med generalplanens forudsætninger om funktionernes placering på sygehuset. Skulle intensiv – som følge af valg af anden udbygningsløsning end umiddelbart angivet i generalplanen - blive placeret andet sted på sygehuset, vil de renoverede arealer kunne anvendes til andet formål, f.eks. til opvågning.


Kapacitetsbehovet i generalplanen er opgjort til 18 senge i 2020. Med den foreslåede udvidelse og renovering er det sygehusets opfattelse, at der er skabt forhold, som kan imødekomme de kommende års forventede aktivitet, indtil udbygningen af Kolding Sygehus er gennemført. Der vil dog være mulighed for yderligere udbygning i området, såfremt aktiviteten afviger væsentligt fra det forventede.

Økonomiske forhold.
Den samlede pris for renoveringen og udvidelsen andrager 9,873 mio. kr. (prisindeks 123,4). Heraf andrager inventar 3,3 mio. kr. Det samlede areal, byggeprogrammet vedrører, andrager 447 m2 netto, svarende til en m2 pris på 22.087 kr.

Finansiering.
Ombygningen af intensivafdelingen på Kolding Sygehus foreslås finansieret af prioriteringspulje 2010, som blev afsat på anlægsbudgettet i forbindelse med regionsrådets overførsel den 21. december 2009.

Tidsplan.
Af hensyn til afdelingens drift kan projektet kun udføres i perioder med lav belægning. Tidsplanen vil derfor være længere på dette projekt end ved lignende projekter. Ombygningen forventes dog at være færdig senest primo 2011.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for renovering og ombygning af intensivafdelingen på Kolding Sygehus godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 9,873 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til ombygning af intensiv på Kolding Sygehus, finansieret af prioriteringspulje 2010 på anlægsbudgettet.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 9,873 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

5. Renovering og ombygning af intensivafdelingen, Kolding Sygehus

Bilag:

 

 

 

 

6.      Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2010

Sagsnr:

10/1375

Resumé

På sundhedsbudgettet er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i Region Syddanmark. Puljen for 2010 foreslås udmøntet til forskellige større og mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sygehusenes bygninger.     

Sagsfremstilling

På sundhedsbudgettet er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse. Region Syddanmarks bygningsafdeling har i samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene foretaget den årlige bygningsgennemgang af regionens sygehuse med henblik på udmøntning af den årlige pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse.

Driftsbevillingen er på 46,615 mio. kr. i 2010. Hertil kommer en overførsel på 17,8 mio. kr. fra 2009 til 2010. Af de i alt 64,415 mio. kr. i 2010 er 8,8 mio. kr. disponeret til færdiggørelse af projekter fra udmøntningen i 2009. Det vil sige, at udmøntningen i 2010 omfatter 55,615 mio. kr. Det er bygningsafdelingens vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger. 

Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. På den baggrund har bygningsafdelingen i samarbejde med sundhedsområdet og psykiatrien udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. Overordnet set foreslås puljen på 55,615 mio. kr. opdelt i følgende tre kategorier:

Pulje til uforudseelige udgifter og fem-års eftersyn: 4,615 mio. kr.

Almindelig bygningsvedligeholdelse: 20,7 mio. kr.

Større vedligeholdelsesprojekter: 30,3 mio. kr.

Af vedlagte bilag fremgår forslag til udmøntning af puljen i 2010 på sygehusniveau.    

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2010 godkendes.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til ved regnskabsafslutning at foretage omposteringer af budget og forbrug på omkostningssteder.  

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

6. Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2010

Bilag:

 • 6a - Lukket bilag - Almindelig vedligehold 2010
 • 6b - Lukket bilag - 2010 - prioriteringsforslag - større projekter

 

 

 

7.      Forslag til fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi

Sagsnr:

10/1227

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplan for Region Syddanmark. Som opfølgning på specialeplan 2009 for klinisk immunologi drøftede regionsrådet den 21. december 2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten blev udsendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21. december 2009 anbefalinger for specialet klinisk immunologi, hvoraf fremgik dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

Hovedelementerne i rapporten var:

 • samling af følgende klinisk immunologiske funktioner:

   o produktion af blodkomponenter,

   o serologiske smittemarkører af bloddonorer,

   o blodtypebestemmelse af bloddonorer og blodtypekontrol af blodportioner,

   o rhesusbestemmelse af fostre,

 • at der gennemføres begrænset udbud af indkøb af fælles edb-blodbanksystem,
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe, der fungerer som samlende styregruppe for alle processer, herunder vurdering af optimale it-løsninger, der skal understøtte aktiviteten på blod-området,
 • at der etableres en regional, mobil tappeorganisation med fællesregional administrativ ledelse på OUH,
 • at der tilføres OUH de fornødne ressourcer til den fællesregionale administration af mobiltappeløsningen,
 • at der indkøbes busser som mobil tappeenhed,
 • at der indgås aftale om tværregional speciallægevagtdækning mellem sygehusene, jf. krav fra Sundhedsstyrelsen til beredskab på hovedfunktionsniveau.

Rapporten har i perioden den 11. december 2009 - den 22. januar  2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • Sygehus Lillebælts MED-udvalg, repræsentanter i specialeråd  og personalegrupper udtrykker bekymring for den fremtidige forsyningssikkerhed og anbefaler derfor, at der etableres to blodcentre i regionen - et i den jyske del og et i Odense,
 • MED-udvalgene ønskes fremover en tidligere inddragelse i omlægningsprocesser,
 • Bloddonorkorpset finder, at rapportens anbefalinger tidligere burde have været drøftet med korpset. Korpset imødeser inddragelse i det videre arbejde med tilrettelæggelse af tappefunktionen i regionen, der udtrykkes fra flere sider usikkerhed om, hvorvidt uddannelse af bioanalytikere kan varetages inden for det klinisk immunologiske område, når de fire områder centraliseres på OUH,
 • Specialerådet for klinisk immunologi, fraset repræsentant fra Sygehus Lillebælt, finder, at rapporten udgør et godt grundlag for udvikling af specialet.

De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger fra sundhedsdirektøren er samlet i bilag.

 

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur behandlede sagen den 8. februar 2010. Udvalget anbefalede indstillingen. Sonny Berthold tog forbehold.

Indstilling

Det indstilles:

 • At rapporten om fremtidig organisering af klinisk immunologi udgør det videre grundlag for organisering af specialet, jf. rapportens anbefalinger.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med 38 stemmer for. Lars Aarup og Thies Mathiasen undlod at stemme.

Se beslutningen på video:

7. Forslag til fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi

Bilag:

 

 

 

8.      Høring af forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Sagsnr:

10/639

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplanen for Region Syddanmark og som opfølgning på specialeplan 2009 for øjenområdet drøftede regionsrådet den 21. december 2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten blev udsendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21. december 2009 anbefalinger for øjenområde-specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

 

Hovedelementerne i rapporten er:

   • Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.
   • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen: 47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til SHS, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH.
   • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
   • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
   • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
   • Der oprettes en tilsynsfunktion, bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus

 

Rapporten har i perioden den 22. december 2009 – den 22. januar 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er

 

   • Flere høringsparter ønsker en genovervejelse af fordelingen af kataraktoperationer fra Esbjerg. Der er parter, der ønsker færre operationer til speciallægepraksis, og ligeledes er der parter, der ønsker flere til praksis.
   • Der udtrykkes fra flere sider tilfredshed med videreførelsen af screeningen i Esbjerg, samt oprettelsen af en tilsynsfunktion. Flere parter understreger dog, at ordningerne bør være etableret, inden man lukker øjenafdelingen i Esbjerg.
   • Flere parter mener, at de afledte aktiviteter fra screeningen på endokrinologisk klinik bør placeres i sygehusregi. Flere parter udtrykker, at det ville være en bedre løsning at videreføre maksimalt to øjenafdelinger i Region Syddanmark.
   • Man ønsker fra MED-udvalg mm. fremover at blive inddraget tidligere i processen.
   • Flere parter ønsker en analyse af snitfladen mellem speciallægepraksis og sygehusafdelingerne.
   • Endvidere ønsker flere parter en analyse af vagtsituationen på øjenområdet i Region Syddanmark.

Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af bilaget, og høringssvar vedlægges som bilag. Ændringerne forventes gennemført senest pr. 1.september 2010.

Det særlige udvalg vedrørende praksisområdet og kommunesamarbejde har behandlet sagen den 2. februar 2010, og anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, idet mulighederne for yderligere udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis belyses i den kommende proces for planlægning af speciallægepraksis på øjenområdet. 

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur behandlede sagen den 8. februar 2010. Udvalget anbefaler ligeledes indstillingen, idet mulighederne for yderligere udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis belyses i den kommende proces for planlægning af speciallægepraksis på øjenområdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At rapporten "Fremtidig organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet øjenområdet.
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at mulighederne for yderligere udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis belyses i den kommende proces for planlægning af speciallægepraksis på øjenområdet.

Beslutning

Indstillingen med forretningsudvalgets tilføjelse tiltrådt.

Se beslutningen på video:

8. Høring af forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Bilag:

 

 

 

 

9.      Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin

Sagsnr:

10/1352

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplan for Region Syddanmark.

Som opfølgning på specialeplan 2009 for arbejds- og miljømedicin, drøftede regionsrådet den 21. december 2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten blev udsendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for specialet arbejds- og miljømedicin. Af anbefalingerne fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Regionsrådet besluttede at sende rapporten om arbejds- og miljømedicin i høring.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • at arbejds- og miljømedicin styrkes gennem samling af specialet på færre matrikler i forhold til specialets tre kerneområder

   o patientundersøgelse,

   o undervisning og formidling, 

   o forebyggende indsats og forskning,

 • at de to fremtidige afdelinger bliver ens opgavemæssigt ,
 • at de to fremtidige afdelinger bliver lige store, så begge får et fagligt bæredygtigt volumen ,

   o øst-afdelingen på OUH vil bestå af det tidligere Fyns Amt og kommunerne Vejle og Fredericia,

   o vest-afdelingen på sygehuset i Esbjerg vil bestå af de tidligere Ribe og Sønderjyllands amter samt Kolding Kommune,

 • at økonomien, udtrykt ved forbruget i 2008, fordeles forholdsmæssigt mellem de to kommende afdelinger,
 • at en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser viser, at samlingen ikke giver anledning til besparelse som følge af stordriftsfordele

Rapporten har i perioden den 22. december 2009 - den 22. januar 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • at MED-udvalgene fremover ønsker en tidligere inddragelse i omlægningsprocesser,
 • LMU for arbejdsmedicin i Sygehus Sønderjylland finder, at den jyske afdeling bør placeres i Sygehus Sønderjylland,
 • LO beklager, at fagforeninger ikke længere kan henvise medlemmer, hvis arbejdsskadesag er afvist, med henblik på optimering af oplysninger om helbred og påvirkninger,
 • specialerådet for arbejds- og miljømedicin har ingen bemærkninger til rapporten og anbefaler, at anbefalingerne gennemføres hurtigt.

 

De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger fra sundhedsdirektøren er samlet i bilag.

Samlingen af arbejds- og miljømedicin forventes gennemført i august 2010.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur behandlede sagen den 8. februar 2010. Udvalget anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles: 

 • At implementeringsplanen for arbejds- og miljømedicin udgør det videre grundlag for organisering af specialet.
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

9. Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin

Bilag:

 

 

 

10.    Redegørelse vedr. mammografiscreeningen i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/2105

Resumé

Der forelægges redegørelse vedrørende mammografiscreening i Region Syddanmark. Redegørelsen indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvilke tiltag, der kan igangsættes for at afslutningen af første screeningsrunde kan fremrykkes.

Sagsfremstilling

Mammografiscreeningen i regionen er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor den første screeningsrunde var forventet gennemført inden udgangen af 2009. I forlængelse af forsinkelsen har der i Fyns Stiftstidende været rejst kritik af regionens strategi for rekruttering af udenlandske læger, herunder radiologer, som kan foretage vurdering af screeningsbilleder.

På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse for screeningsprogrammet, hvori det beskrives hvilke tiltag, der kan igangsættes for at sikre, at første screeningsrunde afsluttes hurtigere, ligesom den rejste kritik omkring rekrutteringen adresseres.

Vedr. forsinkelsen af screeningen

På kort sigt arbejdes der på flere tiltag, som kan fremrykke afslutningen af første screeningsrunde. Det drejer sig bl.a. om tilvejebringelse af kapacitet i privatsektoren til kliniske mammografier, således at der kan frigøres ekstra personale til screeningsopgaven på de radiologiske afdelinger.

Endvidere forventes det, at der i en periode kan køres med øget aktivitet i busserne gennem udvidet åbningstid eller lignende. Idet den fynske bus er længere fremme med afvikling af den igangværende screeningsrunde, forventes det herudover, at den fynske bus inden for kort tid kan inddrages i pukkelafviklingen af screeningopgaven i den jyske del af regionen.     

Den konkrete udmøntning af ovenstående bliver endeligt fastlagt inden udgangen af uge 6, hvorefter der kan forelægges en samlet produktionsplan for hvornår første screeningsrunde kan være afsluttet. Hvis ovenstående tiltag iværksættes, skønnes det, at screeningsrunden kan være afsluttet ved udgangen af august/september måned 2010.

Vedr. rekruttering
For så vidt angår rekruttering af speciallæger, kan det generelt bemærkes, at mammograficentret på OUH i samarbejde med regionens HR-afdeling har arbejdet og fortsat arbejder intenst på at rekruttere kvalificerede mammaradiologer til de vakante stillinger.

Som det fremgår af redegørelsen, er det imidlertid en kompliceret proces at rekruttere udenlandske læger, og der kan således være lang vej fra præsentation af et CV til egentlig ansættelse. Barriererne kan her bl.a. være autorisationsregler, det danske løn- og skattesystem og derved skabe et match mellem parternes krav og forventninger.  

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen behandlede redegørelsen om mammografiscreening den 10. februar 2010 på anmodning fra formanden for regionsrådet. Udvalget anbefalede ved denne lejlighed over for regionsrådet, at sagens forløb og de fremadrettede tiltag drøftes. Desuden protokollerede udvalget følgende: "Hurtig afvikling af pukkel for mammografiscreening er første prioritet og forventes afviklet inden den 1. oktober 2010. Det kan overvejes at benytte private aktører, hvis der er behov for yderligere kapacitetsudvidelse for at patienter med mere alvorlige lidelser ikke har uhensigtsmæssig ventetid".

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet drøfter sagens forløb og de fremadrettede tiltag, samt tiltræder anbefalingerne fra Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen samt fra forretningsudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Hurtig afvikling af pukkel for mammografiscreening er første prioritet og forventes afviklet inden 1. oktober 2010. Forretningsudvalget forelægges en status halvvejs i forløbet. Det kan overvejes at benytte private aktører, hvis der er behov for yderligere kapacitetsudvidelse for, at patienter med mere alvorlige lidelser ikke får uhensigtsmæssig ventetid.

Beslutning

Regionsrådet tiltrådte anbefalingerne fra udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen samt fra forretningsudvalget.

Se beslutningen på video:

10. Redegørelse vedr. mammografiscreeningen i Region Syddanmark

Bilag:

 

 

 

11.    Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. livmoderhalskræftscreening

Sagsnr:

10/1515

Resumé

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 nye nationale anbefalinger vedrørende "screening for livmoderhalskræft". Region Syddanmark har siden arbejdet med implementeringen af de nye anbefalinger. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har forhandlet om finansieringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de enkelte regioner. På baggrund af forhandlingerne er der frigivet DUT - midler. Regionsrådet skal tage stilling til udmøntningen af midlerne til regionens sygehuse. 

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 nye nationale anbefalinger vedrørende screening for livmoderhalskræft. Hovedformålet er at opnå en forbedret kvalitet af de nuværende screeningsprogrammer samt at sikre, at tilrettelæggelse, gennemførelse og kvalitetsudvikling foregår på et højt fagligt niveau og med den bedst mulige dækningsgrad. Blandt de væsentligste anbefalinger er en ændring af screeningsintervallet, således at 23 - 50 årige kvinder tilbydes screening hvert 3. år, og kvinder over 50 år tilbydes screening hvert 5. år til og med 65 år. Endvidere anbefales som noget nyt indførelse af en supplerende HPV - test hos kvinder, som har fået påvist atypiske eller lette celleforandringer. I Region Syddanmark er der nedat en regional styregruppe til at styre implementeringen af de nye anbefalinger.

 

Økonomi
Region Syddanmark er tilført DUT-midler svarende til 753.000 kr. i 2008 og 1,6 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Bevillingerne vedrørende 2008 og 2009 indarbejdes i afregningen af sygehusenes saldoresultat for 2009, mens bevillingen for 2010 og overslagsårene indarbejdes i budgettet.

Da langt hovedparten af udgifterne i forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger er relateret til indførelsen af supplerende HPV - test, fordeles de tilførte DUT - midler blandt de 4 screeningssteder i forhold til antal analyserede celleprøver. Fordelingen af celleprøver fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At OUH Odense tilføres  794.000 kr. i 2009 og 534.000 kr. i 2010 og overslagsårene.
 • At Sygehus Lillebælt tilføres 504.000 kr. i 2009 og 339.000 kr. i 2010 og overslagsårene.
 • At Sygehus Sønderjylland tilføres 538.000 kr. i 2009 og 362.000 kr. i 2010 og overslagsårene.
 • At Sydvestjysk Sygehus tilføres 464.000 kr. i 2009 og 362.000 kr. i 2010 og overslagsårene.
 • At bevillingerne vedrørende 2009 indarbejdes i afregningen af sygehusenes saldoresultat for 2009, mens bevillingen for 2010 og overslagsårene indarbejdes i budgettet.
 • At bevillingerne finansieres af den centrale DUT - pulje.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

11. Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. livmoderhalskræftscreening

Bilag:

 

 

 

12.    Udmøntning af DUT-midler vedr. svangreomsorg

Sagsnr:

10/1724

Resumé

Sundhedsstyrelsen udgav i juli 2009 nye anbefalinger for svangreomsorg. Der er via bloktilskuddet afsat midler til denne aktivitet, og Region Syddanmarks andel heraf udgør 2,437 mio. kr. i 2009, 2,028 mio. kr. i 2010, 1,595 mio. kr. i 2011 og 1,595 mio. kr. i 2012. Denne sag beskriver sundhedsstyrelsens anbefalinger og udmønter midlerne til regionens sygehuse.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udgav i juli 2009 nye anbefalinger for svangreomsorg. Heraf fremgår: 

 

1. Indførelse af generel screening for HIV og syfilis.
Alle gravide skal ud over screening for hepatitis B også tilbydes screening for HIV og syfilis. Der er tidligere udført selektiv screening.

 

2. Rhesusprofylakse.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle gravide, hvis blodtype er rhesus negativ, får taget en blodprøve i 25. graviditetsuge for at bestemme fosterets rhesus-type. Alle rhesusnegative gravide, som har et rheusupostivt foster, skal gennemgå dette, så den gravide i 29. graviditetsuge kan få en forebyggende behandling, som drastisk nedsætter forekomsten af blodmangel og andre alvorlige sygdomme hos de nyfødte.

Det skal nævnes, at det af Sundhedsstyrelsens specialevejledning for klinisk immunologi fremgår, at denne opgave er en regionsfunktion. Det betyder, at den nuværende rhesustypning af børn efter fødslen afskaffes.

 

3. Afskaffelse af første lægeundersøgelse efter barnets fødsel.
Lægeundersøgelsen af barnet den første uge efter fødslen afskaffes som konsekvens af øget anvendelse af akutfødsler og kortere barselshvile på sygehuset

 

Økonomiske konsekvenser
Der er via bloktilskuddet afsat midler til denne meraktivitet, svarende til at Region Syddanmark modtager 2,437 mio. kr. i 2009, 2,028 mio. kr. i 2010, 1,595 mio. kr. i 2011 og 1,595 mio. kr. i 2012.

Fordelingen af midlerne til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ses nedenfor:

1. Indførelse af generel screening for HIV og syfilis.
I specialeplanlægningen forudsættes det, at screening af gravide for HIV og syfilis udføres som hovedfunktion på hver af de fire kliniske immunologiske afdelinger.

Det foreslås, at der årligt til generel screening for HIV og syfilis afsættes følgende beløb i regionen: 1,006 mio. i 2009, 1,025 mio. kr. i 2010 og 1,041 mio. kr. i efterfølgende år.

2. Rhesusprofylakse.
I specialplanlægningen er det forudsat, at RhD-typning som regionsfunktion skal løses på OUH.

Det foreslås, at der afsættes 0,447 mio. kr. til etableringsudgifter. Derudover foreslås det, at der til blodanalyse årligt afsættes 0,872 mio. i 2009, 0,888 mio. kr. i 2010 og 0,902 mio. kr. i efterfølgende år. Herudover foreslås det, at der til udvidelse af rhesusprofylaksen afsættes 0,984 mio. kr. i 2009, 1,002 mio. kr. i 2010 og i 2011-2012 1,018 mio. kr.

I den forbindelse foreslås det, at der med virkning fra 2011 fratrækkes beløb på - 0,463 mio. kr. i regionen i forbindelse med afskaffelse af nuværende rhesustypning.

 

3. Afskaffelse af første lægeundersøgelse af barnet efter fødsel.
Det foreslås, at der årligt i regionen fratrækkes beløb på - 0,872 mio. i 2009, - 0,888 mio. kr. i 2010 og - 0,902 mio. kr. i efterfølgende år i forbindelse med afskaffelse af første lægeundersøgelse af barnet efter fødsel.

Fordeling mellem sygehusene ses af nedenstående tabel. For en detaljeret gennemgang henvises til bilagsmaterialet.

 

 

2009

 

2011

2012

Odense Universitetshospital

1.777

1.355

1.186

1.186

Sygehus Lillebælt

281

286

174

174

Sydvestjysk Sygehus

187

191

116

116

Sygehus Sønderjylland

192

196

119

119

I alt

2.437

2.028

1.595

1.595

Indstilling

Det indstilles:

 • At OUH Odense tilføres 1,777 mio. kr. i 2009, 1,355 mio. kr. i 2010 og 1,186 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.
 • At Sygehus Lillebælt tilføres 0,281 mio. kr. i 2009, 0,286 mio. kr. i 2010 og 0,174 mio. kr. i overslagsårene.
 • At Sydvestjysk Sygehus tilføres 0,187 mio. kr. i 2009, 0,191 mio. kr. i 2010 og 0,116 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.
 • At Sygehus Sønderjylland tilføres 0,192 mio. kr. i 2009, 0,196 mio. kr. i 2010 og 0,119 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.
 • At bevillingerne vedrørende 2009 indarbejdes i afregningen af sygehusenes saldoresultat for 2009, mens bevillingen for 2010 og overslagsårene indarbejdes i budgettet.
 • At midlerne finansieres af den centrale DUT-pulje.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med 33 stemmer for. Socialistisk Folkepartis grupppe stemte imod med den begrundelse, at gruppen er betænkelig ved afskaffelsen af den første lægeundersøgelse af barnet efter fødslen.

Se beslutningen på video:

12. Udmøntning af DUT-midler vedr. svangreomsorg

Bilag:

12a - Bilag til forretningsudvalg vedr. svangreomsorg

 

 

 

 

13.    Praksissektorens træk på sygehuslaboratorierne

Sagsnr:

09/17478

Resumé

Sygehusene oplever en vækst i antallet af analyser og rekvisitioner fra de praktiserende læger. Sygehusene bliver ikke automatisk kompenseret for denne vækst igennem Region Syddanmarks takststyringsmodel, og en evt. kompensation skal derfor gives som en selvstændig bevilling. Denne bevillingssag kompenserer sygehusene økonomisk for den vækst der er sket i perioden 2006-2008.

Sagsfremstilling

På foranledning af sygehusene har administrationen gennemført en analyse af væksten i antallet af analyser fra praksissektoren, der analyseres på sygehusapotekerne.

Analysen viser, at der i perioden 2006 til 2008 er sket en vækst på 12 % i antallet af rekvisitioner fra praksissektoren til sygehuslaboratorierne, svarende til en vækst på 100.390 rekvisitioner.

 

Rekvisitioner - praksis

2006

2007

2008

Vækst 06->08

Sygehus Lillebælt

174.874

180.885

196.487

21.613

OUH Odense

235.969

243.599

266.711

30.742

OUH Svendborg

93.661

98.391

106.104

12.443

Sygehus Sønderjylland

179.756

182.589

198.141

18.385

Sydvestjysk Sygehus

151.327

158.359

168.534

17.207

I alt

835.587

863.823

935.977

100.390

Der findes ikke nogen retningslinjer for, hvordan afregningen af denne vækst skal foretages. Det foreslås at afregne sygehusene med 45 kroner pr. ekstra rekvisition. Dette svarer skønsmæssigt til udgifterne til varekøb i forbindelse med rekvisitionerne. Ekstraudgifterne til løn forudsættes dermed dækket igennem stordriftsfordele og mere effektiv teknologi.

Modellen dækker ikke evt. fremtidig vækst på området, men det er aftalt med sygehusledelseskredsen, at der jævnligt skal følges op på udviklingen.

På baggrund af væksten i rekvisitioner fra praksissektoren foretages følgende udmøntning til sygehusene.

 

Afregning med 45 kr. pr. rekvisition

2009

2010 mv.

Sygehus Lillebælt

1.945.170

972.585

OUH Odense

2.766.780

1.383.390

OUH Svendborg

1.119.870

559.935

Sygehus Sønderjylland

1.654.650

827.325

Sydvestjysk Sygehus

1.548.630

774.315

I alt

9.035.100

4.517.550

 Bevillingen for 2009 dækker både årene 2008 og 2009

Indstilling

Det indstilles:

 • At der for 2009 udmøntes 1,945 mio. kr. til Sygehus Lillebælt, 2,766 mio. kr. til OUH Odense, 1,121 mio. kr. til OUH Svendborg, 1,655 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland og 1,549 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus.
 • At der for 2010 og følgende år udmøntes 0,973 mio. kr. til Sygehus Lillebælt, 1,383 mio. kr. til OUH Odense, 0,560 mio. kr. til OUH Svendborg, 0,827 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland og 0,774 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus.
 • At bevillingerne vedrørende 2009 indarbejdes i afregningen af sygehusenes saldoresultat for 2009, mens bevillingen for 2010 og overslagsårene indarbejdes i budgettet.
 • At bevillingen finansieres af puljen til meraktivitet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

13. Praksissektorens træk på sygehuslaboratorierne

 

 

14.    Etablering af lægepraksis på Tønder Sygehus - godkendelse af byggeprogram

Sagsnr:

10/1336

Resumé

Der fremlægges forslag om ombygning af dele af den nedlagte sengeafdeling på Tønder Sygehus til en lægepraksis, som på sigt forventes at skulle rumme 5 praktiserende læger.

Sagsfremstilling

Efter drøftelser med 4 praktiserende læger i Tønder by er der opnået enighed om rammerne for etablering af en lægepraksis i den nu nedlagte sengeafdeling på 2. sal på Tønder Sygehus.

Der indgås selvstændige lejemål med hver af de 4 læger for deres særarealer samt en forholdsmæssig andel af fællesarealerne, der skal anvendes i den samarbejdspraksis, som samtidig etableres. En af de 4 læger råder over 2 ydernumre, således at de 4 praksis udgør i alt 5 kapaciteter med ialt 6.563 tilmeldte patienter. I Tønder by eksisterer herudover 4 kapaciteter med ialt  5.713 tilmeldte patienter. De nævnte lejemål indgås på huslejevilkår, som modsvarer almindelige markedsvilkår. Det samlede huslejeareal udgør ca. 870 kvm.

Der er udarbejdet et indretningsforslag, som indebærer, at ca. 2/3 af arealet i den nedlagte sengeafdeling omdannes til lægepraksis. Den udarbejdede indretningsskitse og resumé af byggeprogram fremgår af bilagsmaterialet. Det anslås, at udgifterne til den lettere ombygning af de gamle sengestuer og birum til praksislokaler udgør i alt 3,0 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det fremlagte byggeprogram for ombygning/indretning af den nedlagte sengeafdeling til lægepraksis godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i 2010  på i alt 3,0 mio. kr.(indeks 123,4) til denne ombygning.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at frigive anlægsbevillingen efter afholdelse af licitation for ombygning af praksislokalerne.
 • At ombygningen finansieres ved forbrug af de likvide aktiver (kassebeholdningen). Den forventede huslejeindtægt vil blive indregnet i Sygehus Sønderjyllands driftsbudget.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

14. Etablering af lægepraksis på Tønder Sygehus - godkendelse af byggeprogram

Bilag:

 

 

 

15.    Uddannelsesprojekt - Hold Fast

Sagsnr:

09/7051

Resumé

Uddannelsesprojektet Hold Fast er et stort projekt, der involverer over 100 ungdomsuddannelser i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Projektets formål er at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Regionsrådet bevilgede den 22. juni 2009 4,6 mio. kr. af uddannelsespuljen til projektet, der har et samlet budget på ca. 46 mio. kr. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.

Projektets øvrige finansiering er nu bevilget af staten fra den konkurrenceudsatte pulje. Der manglede dog 823.450 kr. i puljen, hvoraf det indstilles, at regionsrådet bevilger halvdelen af beløbet (411.725 kr.), af uddannelsespuljen til projektet.

Sagsfremstilling

Hold Fast er et stort tværregionalt projekt, der involverer over 100 ungdomsuddannelser, en række UU-centre (ungdommens uddannelsesvejledning), kommuner m.fl. Projektet er et led i en større strategisk satsning initieret af regionsrådet og gennemføres i samarbejde med Region Midtjylland. Projektet skal sammen med Syddansk Uddannelsesaftale sikre, at flere unge i Syddanmark gennemfører en ungdomsuddannelse.

Initiativet til det konkrete projekt Hold Fast blev taget af Region Syddanmarks Regionale Ungdomsuddannelses Råd (RUR), hvor der er repræsentanter for alle ungdomsuddannelserne og regionsrådet. Projektudviklingen er faciliteret af administrationen.

Regionsrådet bevilgede den 22. juni 2009 4,6 mio. kr. af uddannelsespuljen til projektet. Projektets hovedfinansiering på ca. 34 ud af de 46 mio. kr. er søgt via de konkurrenceudsatte midler. Projektet blev af Danmarks Vækstråd indstillet til støtte som det projekt, der fik den højeste score på 84 ud af 100 point.

Projektet fik den 22. december 2009 endeligt tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen på det ansøgte beløb undtaget 823.450 kr., hvoraf regionsrådet søges om at bevilge halvdelen, svarende til 411.725 kr. Den anden halvdel forventes at blive finansieret af Region Midtjylland. Den lavere bevilling i forhold til det ansøgte beløb skyldes, at der i den konkurrenceudsatte pulje ikke var flere midler til rådighed i 2009.

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge i alderen 16-24 år. Der vil i projektperioden samlet blive gennemført 12.000 deltagerforløb i de to regioner. I alt er der 149 partnere i projektet, hvoraf 74 ligger i Region Syddanmark. Projektet gennemføres i lokale konsortier, der skal sikre det tværgående samarbejde om den enkelte elev indenfor det geografiske område.

Centralt i projektet er opbygningen af nye samarbejdsstrukturer med UU-centrene som det centrale omdrejningspunkt og 4 geografiske konsortier. 

Hold Fast projektet er igangsat i Syddanmark med opstartsmøder lokalt. Projektet er således klar til at sætte aktiviteter rettet mod de enkelte unge i gang, så snart de har tilmeldt sig en ungdomsuddannelse den 15. marts 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet bevilger 411.725 kr. til projekt Hold Fast.
 • At den generelle orientering om bevillingen til Hold Fast tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

15. Uddannelsesprojekt - Hold Fast

 

 

16.    Trindvold, erstatningsbyggeri - anlægsregnskab og skema C

Sagsnr:

10/1508

Resumé

Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejle Amt besluttede i 2006 at Trindvolds utidssvarende boliger i Brejning skulle erstattes af to nybyggerier. Det ene (i Hedensted) har Region Midtjylland overtaget. Det andet (i Nr. Bjert ved Kolding) omfatter opførelse af 32 almene boliger, en beskæftigelsesafdeling samt servicearealer. Region Syddanmark er bygherre på hele byggeriet, som blev ibrugtaget 1.7. 2009. Anlægsregnskabet er nu afsluttet med følgende resultat.

Forbrug til boligerne er 41,630 mio. kr. incl. moms. Udgiften lånefinansieres i henhold til Almenboligloven. Regionens nettoudgift (= grundkapitalen) udgør 7%, svarende til 2,917 mio. kr. Den ajourførte anlægsbevilling er på 50,608 mio. kr. I forhold hertil er der således et mindreforbrug på 8,978 mio. kr.

Forbruget til servicearealet er 5,322 mio. kr. excl. moms. Den ajourførte anlægsbevilling er på 5,789 mio. kr. I forhold hertil er der således et mindreforbrug på 0,467 mio. kr.

Indtægten til servicearealtilskud er på -1,280 mio. kr., svarende til anlægsindtægtsbevillingen.  

Der er udarbejdet et skema C for boligerne og et skema C for servicearealet. Skemaerne er en specifisering af anlægsregnskabets poster.

Forbruget til beskæftigelsesafdelingen udgør 6,937 mio. kr. excl. moms. Den ajourførte anlægsbevilling er på 7,538 mio. kr. I forhold hertil er der et mindreforbrug på 0,601 mio. kr.

Det bemærkes, at der i alle de anførte anlægsbevillinger er foretaget indeksering af bevillingen i forbindelse med overførsel af ikke-forbrugte bevillinger mellem år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de tre anlægsregnskaber og de to skemaer C godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

16. Trindvold, erstatningsbyggeri - anlægsregnskab og skema C

Bilag:

 

 

 

17.    Regionsrådets årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd

Sagsnr:

10/1671

Resumé

Som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde en redegørelse om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen skal sendes til Det Regionale Udviklingsråd i regionen inden den 1. marts i årene fra 2008 til 2010. Udviklingsrådenes funktionsperiode udløber i 2010, og dette er således den sidste redegørelse inden udviklingsrådene nedlægges.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen. Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de 22 kommuner, 4 regionsrådsmedlemmer og 12 brugerrepræsentanter. Statsforvaltningen Syddanmark er sekretariat for udviklingsrådet.

Redegørelserne skal sendes til udviklingsrådet inden den 1. marts i årene 2008 til 2010. Udviklingsrådenes funktionsperiode udløber i 2010, og dette er således den sidste redegørelse inden udviklingsrådene nedlægges.  

De fem regionale statsforvaltninger har udarbejdet en fælles skabelon for redegørelserne. Den indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet med kommunerne, regionens vurdering af rammeaftalekonstruktionen generelt, hvilke særlige udfordringer der er for regionen på det sociale område og på specialundervisningsområdet samt faktuelle oplysninger og vurderinger af udviklingen på en række specifikke områder.  

I udkastet til redegørelse, jf. bilaget, gives der bl.a. udtryk for, at der er et godt samarbejde med kommunerne på rammeaftalens område, men at især kommunernes ret til at overtage de regionsdrevne tilbud, også midt i et regnskabsår, skaber usikkerhed på tilbuddene og vanskeliggør den langsigtede planlægning og udvikling af tilbuddene. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkastet til redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

17. Regionsrådets årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd

Bilag:

 

 

 

18.    Ansættelser og afskedigelser i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/1695

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på sit møde den 23. november 2009 efterlyst et forslag til, hvordan det for fremtiden kan blive orienteret om afskedigelser af medarbejdere i bestemte stillingskategorier i Region Syddanmark.

Ansættelser og afskedigelser i Region Syddanmark
Det blev ved regionsrådsmødet den 25. juni 2007 bestemt, at forretningsudvalget skal orienteres, når der opslås stillinger for direktører, der ikke er medlemmer af direktionen samt sygehusledelser. Forretningsudvalget skal ligeledes orienteres på det førstkommende forretningsudvalgsmøde, når der er sket ansættelse af direktører og sygehusledelser.

Regionsrådet har ved regionsrådsmødet d. 23. november 2009 efterlyst, at der også orienteres om afskedigelser af medarbejdere i bestemte stillingskategorier i regionen. Det foreslås derfor, at regionsrådet på det førstkommende regionsrådsmøde efter en afsked orienteres om afskedigelse af sygehusledelser, forstandere og direktører, der ikke er en del af direktionen. Orienteringen sker på et lukket dagsordenspunkt.

 

Hvis regionsrådet følger administrationens indstillinger, bliver behandlingen af ansættelser og afskedigelser i Region Syddanmark følgende:

 

B = Besluttende instans

I = Indstillende instans

O = Orienteres

 

Regions-rådet

Forretnings-udvalget

Direktionen

Direktøren for området

Administra-tionen*

Ansættelse og afskedigelse

 

 

 

 

 

Direktionen

B

 

 

 

 

Øvrige direktører

O

O

B

 

 

Forstandere

O

O

B**

I

 

Sygehusledelser

O

O

B**

I

 

Tjenestemænd (der ikke besidder ovenstående stillinger)

 

 

 

 

B

Øvrige medarbejdere

 

 

 

 

B

 

* Administrationen på henholdsvis de psykiatriske og somatiske sygehuse, de sociale- og

socialpsykiatriske institutioner og i regionshuset med tilhørende satellitter

** Direktionen kan delegere kompetencen til direktøren for området.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet orienteres på det førstkommende regionsrådsmøde om afskedigelser af direktører, der ikke er en del af direktionen.
 • At regionsrådet orienteres på det førstkommende regionsrådsmøde om afskedigelser af sygehusledelser.
 • At regionsrådet orienteres på det førstkommende regionsrådsmødemøde om afskedigelser af forstandere for de sociale institutioner.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

18. Ansættelser og afskedigelser i Region Syddanmark

 

 

19.    Dispensation fra regler om tjenestemandspension

Sagsnr:

10/1697

Sagsfremstilling

Tjenestemænd, der afskediges eller søger deres afsked, har mulighed for at få kvalificeret svagelighedspension, hvis deres erhvervsevne er nedsat til under 1/3, og de er under 60 år.

En kvalificeret svagelighedspension betyder, at tjenestemandens pensionsalder forhøjes til den maksimale pensionsalder, og at tjenestemanden modtager pension på dette grundlag.

Der er mulighed for at dispensere fra kravet om, at tjenestemanden skal være under 60 år for at være berettiget til kvalificeret svagelighedspension. Det følger af pensionsregulativet for tjenestemænd, der er udstedt af Danske Regioner, at det er regionsrådet, der har kompetencen til at foretage en dispensation.

Anmodningen om en eventuel dispensation knytter sig til tjenestemandens fratræden og hænger dermed naturligt sammen med den administrative behandling af sagen. Det indstilles derfor, at administrationen får kompetencen til at afgøre spørgsmålet om mulighed for dispensation.

Indstilling

Det indstilles:

 • At administrationen tildeles kompetencen til at foretage dispensation fra reglen om, at tjenestemanden skal være under 60 år for at være berettiget til kvalificeret svagelighedspension.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

19. Dispensation fra regler om tjenestemandspension

 

 

 

20.    Videreførelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser

Sagsnr:

08/5527

Resumé

Regionsrådet besluttede i sidste valgperiode at nedsætte et forum bestående af rådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Det foreslås, at dette forum videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet udpeger en koordinator, som sammen med administrationen tilrettelægger arbejdet i LAG-forum.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede den 25. januar 2010 repræsentanter til bestyrelserne for i alt 22 lokale aktionsgrupper (LAG) under landdistrikts- og fiskeriprogrammet.

En LAG er et partnerskab mellem lokale myndigheder, foreninger og borgere. Samtidig er det en forening med egne vedtægter og bestyrelse. LAG-bestyrelsen udarbejder en lokal udviklingsstrategi og arbejder for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i denne strategi. Landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven giver fødevareministeren mulighed for at yde tilskud til aktiviteter i LAG, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Regionsrådet besluttede i sidste valgperiode - nærmere bestemt den 26. maj 2008 - at nedsætte et forum for rådets repræsentanter i LAG-bestyrelserne. Formålene med dette forum er, at give mulighed for:

- at udveksle erfaringer fra bestyrelsesarbejdet;

- at ajourføre viden om EUs landdistriktsprogram, EUs fiskeriudviklingsprogram og regionens strategier;

- at diskutere strategiernes betydning for bestyrelsesarbejdet.

 

Det foreslås, at dette forum videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet udpeger en koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i LAG-forum, så det tjener de nævnte formål bedst muligt.

Det kan i øvrigt oplyses, at et informationsmøde for regionsrådets medlemmer om regler vedr. bestyrelsesarbejde (bestyrelsesansvar m.v) er under planlægning til afholdelse den 26. april 2010. Der vil på mødet også blive orienteret om mulighederne for at hente rådgivning og vejledning i regionens administration.

Indstilling

Det indstilles:

 • At LAG-forum bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet anmoder repræsentanterne om at deltage i aktiviteterne i dette forum.
 • At regionsrådet udpeger en koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i LAG-forum.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Carsten Abild som koordinator.

Se beslutningen på video:

20. Videreførelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser

 

 

21.    Videreførelse af Region Syddanmarks Uddannelsespanel

Sagsnr:

08/14537

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i sidste valgperiode - nærmere bestemt den 24. november 2008 - at nedsætte Region Syddanmarks Uddannelsespanel for de repræsentanter, regionsrådet havde udpeget til bestyrelser for uddannelsesinstitutioner i regionen.

Formålet hermed var at give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at drøfte uddannelsesmæssige problemstillinger og udveksle erfaringer om varetagelsen af deres hverv.

Det foreslås, at uddannelsespanelet videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet udpeger en koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet, så det tjener formålet bedst muligt.

Et forslag til ajourført kommissorium for uddannelsespanelet er vedlagt som bilag.   

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmarks Uddannelsespanel for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til bestyrelser for uddannelsesinstitutioner i regionen, og andre udvalg, som nævnt i kommissoriet, videreføres, og at regionsrådet anmoder disse medlemmer om at deltage i uddannelsespanelets arbejde. 
 • At regionsrådet godkender forslaget til ajourført kommissorium for uddannelsespanelet.
 • At regionsrådet udpeger en koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Frede Skaaning som koordinator.

Se beslutningen på video:

21. Videreførelse af Region Syddanmarks Uddannelsespanel

Bilag:

 

 

 

22.    Invitation til NTN-studietur til Holland

Sagsnr:

10/1848

Resumé

Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) afholder studietur til Holland med tema om regional udvikling og transportplanlægning samt organisering af kollektiv trafik.

Region Syddanmark er medlem af NTN. Deltagelse i selve studieturen er omfattet af medlemskabet, mens regionen selv må betale for transport til og fra Holland samt overnatning.

Sagsfremstilling

NTN er dannet i slutningen af 90´erne som et samarbejdsnetværk mellem danske, norske, svenske og nordtyske regioner. NTN har gennemført to Interreg-projekter om godstransportkorridoren mellem Syd- og Vestnorge gennem Jylland til Hamburg/Centraleuropa (Jyllandskorridoren). P.t. har NTN ingen større projekter, men netværket opretholdes og der arrangeres workshops, konferencer og studieture med relation til regionernes transportopgaver.

Program og praktiske oplysninger vedr. studieturen er vedlagt som bilag. Studieturen forventes at kunne inspirere via eksempler på, hvordan et kollektiv trafiksystem med tog, ekspresbus og lokalbus er opbygget i et område, som er sammenligneligt med områder i Syddanmark. Endvidere er der på studieturen en orientering om det hollandske elektroniske chip-kort, hvor en parallel (Rejsekortet) er under indførelse i Danmark.

Tilmeldingsfristen er den 8. februar, men det er aftalt med arrangøren, at tilmeldte fra Region Syddanmark kan tilmeldes senere.

Indstilling

Det indstilles:

 • At  interesserede medlemmer af regionsrådet kan deltage i studieturen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

22. Invitation til NTN-studietur til Holland

Bilag:

 

 

 

23.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme

Sagsnr:

09/5916

Sagsfremstilling

På mødet den 25. januar 2010 udpegede regionsrådet medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet for Fonden Syddansk Tursime.

Ifølge fondens gældende vedtægter udpeger regionsrådet 1 medlem til bestyrelsen. Der er imidlertid en vedtægtsændring på vej, som bl.a. medfører, at Region Syddanmark fremover skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Denne vedtægtsændring afventer fondsmyndighedernes godkendelse.

I forbindelse med udpegningen på regionsrådsmødet den 25. januar 2010 anmodede Fonden Syddansk Turisme regionsrådet om, på baggrund af de forestående vedtægtsændringer, at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Regionsrådet udpegede på den baggrund regionsrådsmedlemmerne Lasse Krull og Karsten Uno Petersen.

Da regionsrådets udpegning af de to bestyrelsesmedlemmer ikke tager højde for en udpegning af 1 medlem fra regionsrådet indtil vedtægtsændringen er på plads, foreslås det, at regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for perioden frem til vedtægtsændringen træder i kraft.

Da udpegningen af de 2 medlemmer er foretaget under forudsætning af fondsmyndighedernes godkendelse, foreslås det, at det også er dette medlem, der vil fortsætte som den af regionsrådet udpegede, såfremt fondsmyndighederne ikke godkender vedtægtsændringen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Syddansk Turisme, som varetager hvervet, indtil fondsmyndighederne har godkendt vedtægtsændringerne. Dette medlem vil også forsætte sit hverv, hvis ikke fondsmyndighederne godkender vedtægtsændringerne.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Se beslutningen på video:

23. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme

 

 

 

24.    Udpegning af suppleanter til Regionstandlægenævnet

Sagsnr:

09/11829

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på møde den 25. januar 2010 udpeget regionsrådsmedlemmerne Thyge Nielsen, Frede Skaaning og John Hyrup Jensen som medlemmer af regionstandlægenævnet.

Af § 32, stk. 1 i overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Danske Regioner fremgår det, at det er samarbejdsudvalget, der skal tage stilling til, hvorvidt der skal udpeges suppleanter til nævnet. Samarbejdsudvalget har tidligere besluttet, at det ønsker 2 suppleanter udpeget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 suppleanter til Regionstandlægenævnet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Claus Warming som 1. stedfortræder og Ole Finnerup Larsen som 2. stedfortræder.

Se beslutningen på video:

24. Udpegning af suppleanter til Regionstandlægenævnet

 

25.      Købstilbud og mageskifte i forbindelse med salg af dele af Varde Sygehus

Sagsnr:

07/2186

Resumé

Varde Kommune har overfor Region Syddanmark fremsat købstilbud om overtagelse af en del af Varde Sygehus. I dette tilbud indgår, at Region Syddanmark overtager det tidligere Ølgod Rådhus, hvoraf en del hensigtsmæssigt vil kunne omdannes til en flerlægepraksis.

Sagsfremstilling

Varde Kommune har allerede i 2007 købt bygning 3 og 4 på det tidligere Varde Sygehus - nu Varde Sundhedscenter. Varde Kommune har yderligere i en periode lejet dele af de arealer på sygehuset, som er blevet lediggjort i takt med reduktionen af sygehusaktiviteterne.

Varde Kommune har nu fremsendt købstilbud på overtagelse af bygning 1 og store dele af bygning 5, idet kommunen varigt ønsker at placere en del af sine aktiviteter her i tilknytning til det nu fungerende jobcenter.

Som en del af købstilbuddet indgår et mageskifte med det tidligere Ølgod Rådhus, hvoraf en del hensigtsmæssigt vil kunne indrettes til lægeklinik og andre sundhedsaktiviteter indenfor sygesikringsområdet. Af et efterfølgende dagsordenspunkt fremgår en indstilling om at iværksætte en indretning af en del af de mageskiftede lokaler til lægeklinik med henblik på oprettelse af en flerlægepraksis i Ølgod.

Der er tale om ialt 5.100 kvm., som ønskes overtaget på Varde Sundhedscenter, og modsvarende ca. 2.400 kvm. på Ølgod Rådhus, som tilbydes at indgå i et mageskifte. Varde Kommunes købstilbud indebærer en netto-købspris på ialt 8,0 mio. kr.

Der henvises til vedlagte købstilbud fra Varde Kommune og notat om salg/mageskifte af de nævnte arealer.

Indstilling

Det indstilles:

At økonomidirektøren bemyndiges til at gennemføre salg og mageskifte på de anførte vilkår, herunder at:

 • Region Syddanmarks andel af de udvendige vedligeholdelsesarbejder kan aftales modregnet i købesummen, såfremt Varde kommune udfører arbejdet som en del af deres renoveringsplan.
 • At regionens udgifter til gennemførelse af ejendomsoverdragelse mv. kan afholdes indenfor salgsprovenuet.
 • At der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling (indtægt) på -8,0 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) ved salg af ejerlejlighed.
 • At salgsprovenu tilgår beholdning af likvide midler.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 01-03-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

26.    LUKKET PUNKT. Ølgod Lægeklinik

Sagsnr:

 

 

27.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Ulrik Kirk, Fanø

Sagsnr:

09/2251

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Ulrik Kirk (UK), som fremlægges til godkendelse.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistillelse stiller krav herom.

Sagsfremstilling

I medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008, kan der indgås en aftale med en læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

§ 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er revideret og godkendt af regionsrådet den 25. januar 2010. Det bemærkes, at denne ansøgning behandles efter den aftale, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 24. marts 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med UK.

Fastholdelsesaftalen indebærer, at UK får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. UK bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Det er vurderet, at lægedækningen er truet, såfremt UK holder op, og at det er et område med rekrutteringsvanskeligheder. Indgåelse af fastholdelsesaftalen er gjort betinget af at UK bliver i praksis til han er 67 år, at hele lægepraksis samarbejder med regionen om rekruttering af udenlandske læger med henblik på generationsskifte, samt at der aktivt forsøges salg af praksisandelen.

Praksis drives som kompagniskabspraksis med 2 læger (kapaciteter) og med fællesskab om lejede kliniklokaler.

UK er 63 år, og aftalen indebærer, at han fortsætter til han er 67 år, hvis det ikke lykkes at sælge forinden.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

En fastholdelsesaftale med UK vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Ulrik Kirk i form af goodwillgaranti på de sædvanlige vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 01-03-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

28.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Knud Dybdahl, Esbjerg

Sagsnr:

08/19048

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31.marts 2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Knud Dybdahl (KD), som fremlægges til godkendelse.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistillelse stiller krav herom.

Sagsfremstilling

I medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008, kan der indgås en aftale med en læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

§ 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er revideret og godkendt af regionsrådet den 25. januar 2010. Det bemærkes, at denne ansøgning behandles efter den aftale, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 12. maj 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med KD.

Fastholdelsesaftalen indebærer, at KD får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel, inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. KD bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Praksis drives som kompagniskabspraksis med 4 læger (kapaciteter) og med fællesskab om kliniklokalerne.

KD er 65 år, og aftalen indebærer, at han fortsætter til han er 67 år, hvis det ikke lykkes at sælge forinden.

Praksis er vurderet omfattet af § 5, stk. 2 i § 2 aftalen, og selve lægepraksis vurderes at være bæredygtig.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen, blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

En fastholdelsesaftale med KD vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Knud Dybdahl i form af goodwillgaranti på de sædvanlige vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 01-03-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

29.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti - Klaus Ulrik Christiansen, Bredebro

Sagsnr:

09/757

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Klaus Ulrik Christiansen (KUC), som fremlægges til godkendelse. 

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistillelse stiller krav herom.

Sagsfremstilling

I medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008, kan der indgås en aftale med en læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

§ 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er revideret og godkendt af regionsrådet den 25. januar 2010. Det bemærkes, at denne ansøgning behandles efter den aftale, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 24. marts 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med KUC.

Fastholdelsesaftalen indebærer, at KUC får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel, inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. KUC bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Det er vurderet, at lægedækningen er truet, såfremt KUC holder op, og at det er et område med rekrutteringsvanskeligheder. Indgåelse af fastholdelsesaftalen er gjort betinget af at KUC bliver i praksis til han er 67 år, at hele lægepraksis samarbejder med regionen om rekruttering af udenlandske læger med henblik på generationsskifte, samt at der aktivt forsøges salg af praksisandelen.

Praksis drives som kompagniskabspraksis med 3 læger (kapaciteter) og med fællesskab om kliniklokalerne.

KUC er 64 år, og aftalen indebærer, at han fortsætter til han er 67 år, hvis det ikke er lykkes at sælge forinden.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

En fastholdelsesaftale med Klaus Ulrik Christiansen vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx. kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Klaus Ulrik Christiansen i form af goodwillgaranti på de sædvanlige vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 01-03-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 02-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring