Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 02-02-2010 udsat på grund af sne til den 10-02-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 02-02-2010 udsat på grund af sne til den 10-02-2010

Mødedato:
10-02-2010 Kl. 13:00 - Kl. 14:30

Mødested:
Mødeværelse 4, Damhaven 12, 7100 Vejle, Region Syddanmark

Medlemmer:
Kristian Grønbæk Andersen (B), Thyge Nielsen (V), Ingeborg Moritz Hansen (V), Susanne Linnet (V), Jørgen Pless (L), John Lohff (K), Jytte Lauridsen (DF), Poul-Erik Svendsen (S), Karsten Uno Petersen (S), Pierre Topaz (S), John Hyrup Jensen (SF).

Afbud:
Kristian Grønbæk Andersen (B), Jytte Lauridsen (DF), Karsten Uno Petersen (S),

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Introduktion samt kommissorium
 3. Indledende drøftelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (somatik)
 4. Forslag til arbejdsplan
 5. Forslag til mødeplan for 2010
 6. Eventuelt

Tillægsdagsorden
 1.  Redegørelse vedr. mammografiscreeningen i Region Syddanmark

 

 

Sagsnr: 10/1091

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny version for Region Syddanmarks sundhedsvæsen skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Poul-Erik Svendsen blev valgt som formand og Kristian Grønbæk Andersen blev valgt som næstformand.

 

 

Sagsnr: 10/1091

2.      Introduktion samt kommissorium

Sagsfremstilling

På mødet gives en generel introduktion til udvalgets arbejde, herunder en gennemgang af udvalgets kommissorium.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Formanden orienterede.

Drøftedes.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/12489

3.      Indledende drøftelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (somatik)

Sagsfremstilling

I 2006 havde forberedelsesudvalgets arbejdsgruppe vedr. organisering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark en drøftelse af de krav og udfordringer, som er gældende for drift og udvikling i sygehusvæsenet, og af de overordnede værdier, der skal være bærende for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

I forlængelse af møderne blev der udarbejdet forslag til en foreløbig vision for etablering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark (somatik) (bilag vedlagt). Forberedelsesudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2006 at den foreløbige vision indgår i arbejdet med budgetlægningen for 2007.

Den foreløbige vision for sundhedsvæsenet blev videreført indtil videre af regionsrådet den 20. august 2007. Dette skyldes, at Region Syddanmark på daværende tidspunkt var i gang med to større processer, dels vedrørende planlægning af akutbetjeningen, dels vedrørende udarbejdelse af et overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed. Som konsekvens af ovenstående besluttedes det således at udskyde igangsættelse af processen, der skal udforme en ny og endelig vision for regionens sundhedsvæsen.

Det vurderes nu at være et mere passende tidspunkt for at igangsætte en selvstændig proces omkring visionsarbejdet. Derfor foreslås det, at det særlige udvalg indledningsvis dels drøfter mulige elementer i processen, som skal føre Region Syddanmark frem til vedtagelsen af en ny vision for sundhedsvæsenet i regionen, dels drøfter mulige emner for indhold i visionen. Det særlige udvalgs indledende drøftelse på nærværende møde kan være mhp. en åben temadrøftelse i regionsrådets møde den 1. marts 2010.

Sundhedsstabens notat af 21. januar 2010 med foreløbig skitse til procesplan er vedlagt til inspiration.

Den kommende proces for udarbejdelse af en ny og endelig vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark skal bl.a. understøtte en række formål:

 • Processen skal især sikre bred forankring og ejerskab, både blandt politikere, ledelser, medarbejdere, borgere/patienter. Afdelingsniveauet bør løbende involveres, dels i høring, dels i implementering mhp. refleksion, forankring og ejerskab i forhold til den lokale drift: "Hvad betyder det for os?"
 • Processen skal sikre, at visionen reflekterer de regionspolitiske mål. Visionen kan således efterfølgende bruges som et ledelsesmæssigt sigtemærke, der understøtter de politiske mål valg og dermed er med til at omsætte de politiske beslutninger til handlinger.
 • Processen skal sikre, at visionen for regionens sundhedsvæsen er et pejlemærke for borgere i regionen og derfor være skabt gennem medinddragelse. Medinddragelse betyder, at det er et ønske, at regionens borgere inddrages i processen om at skabe visionen, hvor så mange interesser som muligt er repræsenteret.
 • Processen skal koordineres med igangværende proces i forhold til vision om fælles sundhed, som Sundhedskoordinationsudvalget og kommunerne arbejder med.
 • Processen skal sikre, at de værdier, der skal kendetegne Region Syddanmark ligeledes kan ses spejlet i visionen, således at visionen og værdierne understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen anbefaler:

 • at regionsrådet har en åben temadrøftelse om mulige elementer i processen og mulige emner for indhold i visionen, og
 • at det særlige udvalg på baggrund af regionsrådets temadrøftelse arbejder og forestår den videre proces med at udarbejde forslag til vision til senere forelæggelse for regionsrådet.
Udvalget

Sunhedsdirektør Jens Elkjær orienterede.

Drøftedes.

Beslutning: Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/12489

4.      Forslag til arbejdsplan

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende foreløbige overvejelser i forhold til arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Møde 2. februar 2010:

 • Introduktion samt gennemgang af kommissorium
 • Indledende drøftelse af ny vision - som forberedelse til regionsrådets temadrøftelse den 1. marts 2010.


Møde 2. marts 2010:

 • Opfølgning på regionsrådets temadrøftelse den 1. marts 2010, herunder tilrettelæggelse af videre proces.


Øvrige kendte sager/temaer, som skal behandles i udvalget, men hvor der endnu ikke er fastsat mødedato:

 • Vision for Nyt OUH (Odense Universitetshospital) 
 • Vision for Nyt OUH og SDU (Syddansk Universitet)
 • Vision for tilrettelæggelse af skadebehandling
 • Mammografiscreening

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Orienteredes.

 

 

Sagsnr: 10/1091

5.      Forslag til mødeplan for 2010

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af nu vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen for 2010:

02. februar

02. marts

06. april

04. maj

25. maj

22. juni

31. august

28. september

26. oktober

23. november

14. december


Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.30

Indstilling

Det indstilles at:

 • mødeplan for 2010 godkendes.
Udvalget

Næste møde afholdes den 2. marts 2010 kl. 15.30. Afbud til dette møde fra Pierre Topaz.

Mødedatoerne fastholdes, men det undersøges om møderne kan starte kl. 14.00.

 

 

Sagsnr:10/1091

6.      Eventuelt

Udvalget

På forespørgsel orienterede sundhedsdirektør Jens Elkjær om behandling i forbindelse udlevering af høreapparater - Drøftedes.

Udvalget ønsker fremover et fast punkt på dagsordnen vedr. siden sidst.

 

Tillægsdagsorden

1.      Redegørelse vedr. mammografiscreeningen i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/2105

 

Sagsfremstilling

Mammografiscreeningen i regionen er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor den første screeningsrunde var forventet gennemført inden udgangen af 2009.

 

I forlængelse af forsinkelsen har der i Fyns Stiftstidende desuden været rejst kritik af regionens strategi for rekruttering af udenlandske læger, herunder radiologer, som kan foretage vurdering af screeningsbilleder.

 

På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse for screeningsprogrammet, hvori det beskrives hvilke tiltag, der kan igangsættes for at sikre at første screeningsrunde kommer hurtigere i mål, ligesom den rejste kritik omkring rekrutteringen adresseres.

 

Formanden for regionsrådet har bedt om, at redegørelsen forelægges til drøftelse i udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

 

Forsinkelsen af screeningen:

På kort sigt arbejdes der på flere tiltag, som kan fremrykke afslutningen af første screeningsrunde. Det drejer sig bl.a. om tilvejebringelse af kapacitet i privatsektoren til kliniske mammografier, således at der kan frigøres ekstra personale til screeningsopgaven på de radiologiske afdelinger.

 

Endvidere forventes det, at der i en periode kan køres med øget aktivitet i busserne gennem udvidet åbningstid eller lignende. Idet den fynske bus er længere fremme med afvikling med igangværende screeningsrunde, forventes det herudover at den fynske bus inden for kort tid kan inddrages i pukkelafviklingen af screeningopgaven i den jyske del af regionen.

 

Den konkrete udmøntning af ovenstående bliver endeligt fastlagt inden udgangen af uge 6, hvorefter der kan forelægges en samlet produktionsplan for hvornår første screeningsrunde kan være afsluttet. Hvis ovenstående tiltag iværksættes skønnes det at screeningsrunden kan være afsluttet ved udgangen af august/september måned 2010.

 

Rekruttering:

For så vidt angår rekruttering af speciallæger kan det generelt bemærkes at mammograficentret på OUH i samarbejde med regionens HR-afdeling har arbejdet og arbejder fortsat intenst på at rekruttere kvalificerede mammaradiologer til de vakante stillinger.

 

Som det fremgår af redegørelsen er det imidlertid en kompliceret proces at rekruttere udenlandske læger, og der kan således være lang vej fra præsentation af et CV til egentlig ansættelse. Barriererne kan her bl.a. være autorisationsregler, det danske løn- og skattesystem og derved skabe et match mellem parternes krav og forventninger.

Indstilling

Det indstilles at det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen anbefaler overfor regionsrådet,

at sagens forløb og de fremadrettede tiltag drøftes.

Udvalget

Formanden orienterede.

Drøftedes.

Beslutning: Udvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Hurtig afvikling af pukkel for mammografiscreening er første prioritet og forventes afviklet inden 1. oktober 2010. Det kan overvejes at benytte private aktører, hvis der er behov for yderligere kapacitetsudvidelse for at patienter med mere alvorlige lidelser ikke får uhensigtsmæssig ventetid.

Bilag:

 

 

Siden er sidst opdateret 11-02-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring