Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilRUP-udvalgetpilNy Regional Udviklingsplan - referat 03-02-2010

Ny Regional Udviklingsplan - referat 03-02-2010


Mødedato
03-02-2010 Kl. 14:00 - 17:20 

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Lasse Krull, C, Preben Jensen, V, Carsten Abild, V, Preben Friis-Hauge, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Margot Torp, A, Frede Skaaning, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Torben W. Smith, F

Afbud
Preben Jensen, V

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan 2010
 3. Arbejdsform
 4. Hvad er Regional Udvikling?
 5. Vestbanen - Baggrund og status.
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

10/1380

Resumé

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg for planlægning af ny Regional UdviklingsPlan skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger formand og næstformand.

Udvalget

Lasse Krull blev valgt som formand og Karsten Uno Petersen som næstformand.

 

 

 

 

2.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

10/1380

Resumé

Regionsrådet nedsatte på mødet den 25. januar 2010, sag nr. 3, Udvalget vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan, der skal rådgive regionsrådet om forberedelse af en ny Regional UdviklingsPlan.

Der foreligger forslag til mødeplan i 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 25. januar 2010, sag nr. 3, at der nedsættes Udvalget vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan med følgende kommissorium:

"I september 2008 vedtog regionsrådet en Regional UdviklingsPlan. Centralt i denne plan står den overordnede politiske vision og strategi for den ønskede udvikling i Syddanmark. Visionen er "Det gode liv". Hertil kommer en række redegørelser, som bl.a. omhandler de initiativer, som regionsrådet på sin side vil tage for at følge op på planen.

Der nedsættes et udvalg, som skal rådgive regionsrådet om forberedelsen af en ny Regional

UdviklingsPlan, herunder om:

- evaluering af de hidtidige resultater af arbejdet inden for rammerne af den nuværende plan, herunder den syddanske turismestrategi samt de øvrige strategier i Udviklingsplanen

- evaluere øvrige strategiske initiativer på området i relation til Udviklingsplanen

- vurdering af behovet for nye initiativer på baggrund af denne evaluering

Udvalget har herudover til opgave at rådgive regionsrådet om Vestbanens fremtid.

Udvalget har 11 medlemmer.

Der foreslås følgende mødeplan, hvor der til sommerferien afholdes møder hver anden måned og fra august måned og året ud hver måned kl. 14, dog kl. 15 den 21. april 2010.

 

 • 21. april 2010 kl. 15.00 (onsdag)
 • 7. juni 2010 (mandag)
 • 9. august 2010 (mandag)
 • 6. september 2010 (mandag)
 • 11. oktober 2010 (mandag)
 • 8. november 2010 (mandag)
 • 6. december 2010 (mandag).

 

Desuden foreslås afholdt et ekstraordinært møde i februar 2010.

I marts 2010 afholdes en halvdags temadag om Regional Udviklings mål, strategier og opgaver m.v.

Indstilling

Det indstilles:

 • At mødeplanen for 2010 godkendes.

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt. Alle møder starter kl. 15.00. 

Den foreslåede halvdags temadag i marts 2010 aflyses p.g.a. temadage for regionsrådet i april 2010 om Region Syddanmarks opgaver.

 

 

 

3.      Arbejdsform

Sagsnr:

10/1380

Resumé

Udarbejdelse af Regional UdviklingsPlan skal ske i tæt dialog med offentlige og private parter, hvor udvalget vil have en aktiv rolle.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan baseres på analyser og strategiske overvejelser om udviklingsmuligheder i Region Syddanmark. En lang række både offentlige og private parter bidrager til at omsætte Regional UdviklingsPlans visioner og målsætninger til konkret handling. Dette fordrer et bredt ejerskab til Regional UdviklingsPlan. Udarbejdelsen af planen skal ske i et nært samarbejde, samspil og dialog med bl.a. kommunerne, vidensinstitutioner og private parter på møder og konferencer m.v. Udvalget vil have aktiv rolle i dette arbejde.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Udvalget

Udvalget drøftede mødeformen.

 

 

 

 

4.      Hvad er Regional Udvikling ?

Sagsnr:

10/1380

Sagsfremstilling

Oplæg ved udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om Regional Udviklings visioner, mål, strategier og opgaver.

 

 

 

 

5.      Vestbanen - Baggrund og status.

Sagsnr:

10/1380

Sagsfremstilling

Oplæg ved økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel og Oksbøl, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010. 

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

10/1380

 

Udvalget

Formanden henviste til indbydelse fra Nordisk Transportpolitisk Netværk vedr. studietur til Holland 14.-16. april 2010.

 

 

 

7.      Næste møde

Sagsnr:

10/1380

Sagsfremstilling

Tema: Status for og oplæg til det kommende arbejde med Regional UdviklingsPlan.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00.

 

 


Siden er sidst opdateret 20-10-2010
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring