Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSygehusstrukturudvalgetpilGennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 02-02-2010 udsat på grund af sne til den 08-02-2010.

Gennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 02-02-2010 udsat på grund af sne til den 08-02-2010.

Mødedato:
02-02-2010 Kl. 16:00 - Kl. 19:30

Mødested:
Mødeværelse 3, Damhaven 12,7100 Vejle, Region Syddanmark

Medlemmer:
Stephanie Lose (V), Sonny Berthold (V), Ingeborg Moritz Hansen (V), Jørgen Pless (L), Thies Mathiasen (DF), John Lohff (K), Poul-Erik Svendsen (S), Andrea Terp Christensen (S), William Jensen (S), Pia Tørving (S), Finn T. Hansen (SF).

Afbud:
Thies Mathiasen (DF).

 

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Udvalgets kommissorium
 3. Forslag til arbejdsplan
 4. Introduktion til byggesager
 5. Sygehusplanlægningen i Region Syddanmark
 6. Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin
 7. Forslag til fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi
 8. Forslag til fremtidig organisering af specialet Tand-, mund- og kæbekirurgi
 9. Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet
 10. Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 11. Udbygning af Kolding Sygehus
 12. Forslag til mødeplan for 2010
 13. Eventuelt

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1094

 

 

 

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Stephanie Lose blev valgt som formand og Finn T. Hansen blev valgt som næstformand.

 

 

 

2.      Udvalgets kommissorium

 

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Orienteredes.

Udvalget ønsker fremover et fast punkt på dagsordnen vedr. siden sidst.

Bilag:

2a. Udvalgskommissorier

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1094

 

 

 

 

 

3.      Forslag til arbejdsplan

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.


Møde den 4. februar 2010:

 • Specialeplan - høringssvar vedr. øjne, kæber, immunologi, arbejds- og miljømedicin
 • Generalplan Sydvestjysk Sygehus
 • Projektkonkurrence - Kolding Sygehus


Møde den 18. marts 2010:

 • Specialeplan - høringssvar vedr. kardiologi
 • Specialeplan - Sundhedsstyrelsen bemærkninger
 • Godkendelse af prækvalifikation til opgaven som totalrådgiver for Nyt OUH (Odense Universitetshospital)
 • Styringsmanual for Nyt OUH
 • Indledende behandling af projektkonkurrence vedr. Nyt OUH
 • Økonomi - Nyt OUH


Møde den 29. april 2010:

 • Ansøgning til Aabenraa (pulje 2) (anlæg/byggeri)


Møde den 20. maj 2010:

 • Godkendelse af endelig ansøgning til ekspertpanel vedr. Nyt OUH (anlæg/byggeri)


Møde den 16. juni 2010:

 • Mødeplan for 2. halvår 2010


Efterår/vinter 2010:

 • Godkendelse af endelig ansøgning til ekspertpanel vedr. bevilling til Kolding (anlæg/byggeri)
 • Nyt OUH: udpegning af vinder(e) af projektkonkurrencen
 • Vision for Nyt OUH 
 • Specialeplan - implementering

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Orienteredes.

Udvalget ønsker på et møde efter sommerferien at gennemgå arbejdsplan for andet halvår samt at en ajourført arbejdsplan løbende er med som bilag til hvert møde.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1381

 

 

 

 

 

4.      Introduktion til byggesager

 

Resumé

Der gives på mødet en introduktion til ekspertpanelets opgaver og relationer til de tre kvalitetsfondsprojekter i Odense, Kolding og Aabenraa.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat en kvalitetsfond på 25 mia. kr. til investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur i perioden 2009 til 2018, som bidrag ud over regionernes almindelige anlægsrammer. Region Syddanmark arbejder foreløbig med at få godkendt 3 somatiske sygehusprojekter, så der kan komme finansieringsbidrag fra kvalitetsfonden. Det er byggeriet af et Nyt OUH, etablering af et akutcenter i Kolding og et i Aabenraa.

På mødet gives der en orientering om ekspertpanelets opgaver, og om hvorledes processen er tilrettelagt om ansøgning til ekspertpanelet.

På efterfølgende møder vil de enkelte kvalitetsfondsprojekter blive forelagt.

Indstilling

Det indstilles at:

 • det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur tager introduktionen til orientering.
Udvalget

Projektchef Poul Bisgaard orienterede. Oplæg vedlægges:

Drøftedes.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1123

 

 

 

 

5.      Sygehusplanlægningen i Region Syddanmark

 

Resumé

Regionens største opgave er at drive og udvikle regionens sygehuse i overensstemmelse med regionens visioner for det samlede sundhedsområde.

Udover regionsdannelse har også den nye sundhedslov, Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fremtidig akutbetjening og Sundhedsstyrelsens specialeplaner stor betydning for den fremtidige drift og udvikling af regionens sygehus.

Som følge heraf vil der i årene frem ske store strukturelle og organisatoriske ændringer inden for sygehusområdet, hvor sygehusplanlægningen omhandler planer og initiativer, der tilsammen tegner et sammenhængende billede af de kommende års ændringer og udvikling.

Sagsfremstilling

Siden regionens start er der som led i sygehusplanlægningen udarbejdet en række planer for den fremtidige sygehusvæsen. I denne sammenhæng skal fremhæves:

 • akutplan
 • gennemførelsesplan
 • specialeplan
 • plan for fælles akutmodtagelse
 • plan for faglighed og organisation på sygehuse.


Behandlingen af akut syge patienter er omdrejningspunktet i sygehusenes virksomhed, og regionens akut- og gennemførelsesplaner udgør som sådan en væsentlig del af den sundhedsplan, som regionsrådet skal udarbejde, jf. sundhedsloven.

Akutplanen er en sygehusplan, som indeholder en plan for samling af en række somatiske behandlingstilbud samtidig med at den præhospitale indsats udbygges. Akutplanen blev godkendt af regionsrådet den 20-12-2007.

Gennemførelsesplanen indeholde en implementeringsplan for, hvorledes akutplanen kan føres ud i livet, herunder en overordnet tidsplan for, hvad der kan gennemføres på dels kort dels længere sigt. Gennemførelsesplanen blev godkendt af regionsrådet den 29-09-2008 og for så vidt angår den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland den 24-11-2008.

Derudover indeholder sygehusplanlægningen en specialeplanlægning, der omfatter placering af de lægefaglige specialer med tilhørende specialfunktioner på sygehusene i regionen. Planen blev godkendt af regionsrådet den 25-05-2009. Det faglige udgangspunkt for planen er Sundhedsstyrelsens specialevejledning for de 36 lægefaglige specialer. hvor regionen den 01-06-2009 hos Sundhedsstyrelsen har ansøgt om placering af en række specialfunktioner under de enkelte lægefaglige specialer. Det forventes, at Sundhedsstyrelsen sidst i februar 2010 giver tilbagemelding på disse ansøgninger. Det skal nævnes, at der som særskilte punkter til denne dagsorden fremlægges resultat af høring af fem specialer, hvor regionens specialeplan angav forslag til reorganisering af hele specialet.

Som opfølgning på akutplan og gennemførelsesplanen er der udarbejdet en plan om at etablere fælles akutmodtagelser (FAM), hvor den helt grundlæggende præmis er, at alle akutte patienter skal ind ad samme dør og hele døgnet alle årets dage mødes af et team af specialister. Planen blev godkendt af regionsrådet den 22-06-2009.

Etablering af FAM vil medføre meget store ændringer i modtagelse af de akutte patienter. Disse ændringer vil ikke kun får betydning for den forholdsvis lille del af akutsygehusene, som blive til FAM, men vil også få stor betydning for akutsygehusene som en helhed. Der er derfor udarbejdet en plan, der indeholder forslag til en regional referenceramme for sygehusene i Region  Syddanmark, hvor der lægges op til anden og mere tværfaglig organisering af den sammenhængende sygehusdrift, både indenfor og udenfor FAM. Forslaget blev behandlet i regionsrådet den 26-10-2009, hvorefter forslaget er sendt i høring, som behandles som særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

Der gives på mødet en mundtlig orientering om sygehusplanlægning

Indstilling

Det indstilles:

 • at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af sygehusstruktur tager notat om sygehusplanlægningen i Region Syddanmark til orientering.
Udvalget

Konst. Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes, herunder samarbejde med praksis og kommuner.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1352

 

 

 

 

 

6.      Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 specialeplan for Region Syddanmark.

Som opfølgning på specialeplan, 2009 for arbejds- og miljømedicin, drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten er en af flere rapporter, der følger op på regionsrådets specialeplan, der udover arbejds- og miljømedicin omfatter:

 • øjenområdet,
 • det kæbekirurgiske område,
 • det kl. immunologiske område.

Afrapporteringen af det plastikkirurgiske og hjerteområdet pågår og vil blive afrapporteret senere.

De andre specialerapporter fremgår af nærværende dagsorden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for specialet arbejds- og miljømedicin. Af anbefalingerne fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • at arbejds- og miljømedicin styrkes gennem samling af specialet på færre matrikler i forhold til specialets tre kerneområder
 • patientundersøgelse,
 • undervisning og formidling, og
 • forebyggende indsats og forskning,
 • at de to fremtidige afdelinger bliver ens opgavemæssigt ,
 • at de to fremtidige afdelinger bliver lige store, så begge får et fagligt bæredygtigt volumen,
 • øst-afdelingen på OUH vil bestå af det tidligere Fyns Amt og kommunerne Vejle og Fredericia,
 • vest-afdelingen på sygehuset i Esbjerg vil bestå af de tidligere Ribe og Sønderjyllands amter samt Kolding Kommune,
 • at økonomien, udtrykt ved forbruget i 2008, fordeles forholdsmæssigt mellem de to kommende afdelinger,
 • at en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser viser, at samlingen ikke giver anledning til besparelse som følge af stordriftsfordele


Rapporten har i perioden 22-12-2009 - 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • at MED-udvalgene fremover ønsker en tidligere inddragelse i omlægningsprocesser,
 • LMU for arbejdsmedicin i Sygehus Sønderjylland finder, at den jyske afdeling bør placeres i Sygehus Sønderjylland,
 • LO beklager, at fagforeninger ikke længere kan henvise medlemmer, hvis arbejdsskadesag er afvist med henblik på optimering af oplysninger om helbred og påvirkninger,
 • specialerådet for arbejds- og miljømedicin har ingen bemærkninger til rapporten og anbefaler, at anbefalingerne gennemføres hurtigt.


De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger fra sundhedsdirektøren er samlet i bilag.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler at:

 • fremtidig organisering af arbejds- og miljøemedicin udgør det videre grundlag for organisering af specialet,
 • samlingen af arbejds- og miljømedicin forventes gennemført i august 2010.
Udvalget

Direktør Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes.

Beslutning: Indstilling tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1227

 

 

 

 

 

7.      Forslag til fremtidig organisering af specialet klinisk immunologi

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 specialeplan for Region Syddanmark.

Som opfølgning på specialeplan 2009 for klinisk immunologi drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten er en af flere rapporter, der følger op på regionsrådets specialeplan, der udover klinisk immunologi omfatter:

 • øjenområdet,
 • det kæbekirurgiske område,
 • arbejds- og miljømedicin.


Afrapporteringen af det plastkirurgiske og hjerteområdet pågår stadig og vil blive afrapporteret senere.

De andre specialerapporter fremgår af nærværende dagsorden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for specialet klinisk immunologi, hvoraf fremgik dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten var:

 • samling af følgende klinisk immunologiske funktioner:
 • produktion af blodkomponenter,
 • serologiske smittemarkører af bloddonorer,
 • blodtypebestemmelse af bloddonorer og blodtypekontrol af blodportioner,
 • rhesusbestemmelse af fostre,
 • at der gennemføres begrænset udbud af indkøb af fælles edb-blodbanksystem,
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe, der fungerer som samlende styregruppe for alle processer, herunder vurdering af optimal it-løsninger, der skal understøtte aktiviteten på blod-området,
 • at der etableres en regional mobil tappeorganisation med fællesregional administrativ ledelse på OUH,
 • at der tilføres OUH de fornødne ressourcer til den fællesregionale administration af mobiltappeløsningen,
 • at der indkøbes busser som mobil tappeenhed,
 • at der indgås aftale om tværregional speciallægevagtdækning mellem sygehusene, jf. krav fra Sundhedsstyrelsen til beredskab på hovedfunktionsniveau.


Rapporten har i perioden 11-12-2009 - 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • Sygehus Lillebælt i form af MED-udvalg, Sygehus Lillebælts repræsentanter i specialeråd  og personalegrupper udtrykker bekymring for den fremtidige forsyningssikkerhed og anbefaler derfor, at der etableres to blodcentre i regionen - et i den jyske del og en i Odense,
 • MED-udvalgene ønskes fremover en tidligere inddragelse i omlægningsprocesser,
 • bloddonorkorpset finder, at rapportens anbefalinger tidligere burde have været drøftet med korpset. Korpset imødeser inddragelse i det videre arbejde med tilrettelæggelse af tappefunktionen i regionen,
 • der udtrykkes fra flere sider usikkerhed om, hvorvidt uddannelse af bioanalytikere kan varetages inden for det klinisk immunologiske område, når de fire områder centraliseres på OUH,
 • Specialerådet for klinisk immunologi, fraset repræsentant fra Sygehus Lillebælt finder, at rapporten udgør et godt grundlag for udvikling af specialet.


De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger fra sundhedsdirektøren er samlet i bilag.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler at:

 • rapporten om fremtidig organisering af klinisk immunologi udgør det videre grundlag for organisering af specialet, jf. rapportens anbefalinger.
Udvalget

Direktør Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes.

Beslutning: Indstilling tiltrådt. Sonny Berthold tog forbehold.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/13639

 

 

 

 

 

8.      Forslag til fremtidig organisering af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 Specialeplan for Region Syddanmark. Som opfølgning på specialeplan 2009 for specialet tand-, mund- og kæbekirurgi drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten er en af flere rapporter, der følger op på regionsrådets specialeplan, der udover specialet tand-, mund- og kæbekirurgi omfatter:

 • øjenområdet,
 • det arbejds- og miljømedicinske område og
 • det immunologiske område.

Afrapporteringen for det plastikkirurgiske og det kardiologiske område pågår stadig, og vil blive afrapporteret senere.

De andre specialerapporter fremgår af nærværende dagsorden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for tand-, mund- og kæbekirurgi -specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Arbejdsgruppen for tand-, mund- og kæbekirurgi anbefaler, at patienter, som kommer fra Vejle-området, fortsat betjenes primært på OUH, og arbejdsgruppen finder derfor ikke anledning til at anbefale, at der etableres en udefunktion på Vejle Sygehus. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med den forventede hjemtagning af kardiologiske patienter fra Region Midtjylland etableres en fast aftale mellem Vejle Sygehus og OUH om hurtig behandling på OUH for kardiologiske patienter forud for operation i Odense.
 • Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne for formaliseret samarbejde mellem Sønderborg Sygehus og Esbjerg Sygehus skitseret i rapportens afsnit 5.0 bliver retningsgivende for visitationen af patienterne i det sønderjyske område.
 • Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til fremtidige visitationsretningslinjer vedr. samarbejdet mellem de kæbekirurgiske afdelinger skitseret i rapportens afsnit 6 bliver retningsgivende for visitationen af kæbekirugiske patienter i Region Syddanmark.

Forslaget til en fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark foreslås implementeret primo 2010.

Rapporten har i perioden 22-12-2009 – 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene.

Hovedsynspunkterne er:

 • Der er generel opbakning til forslaget fra høringsparterne.
 • Hovedudvalget i Region Syddanmark og FMU på Sydvestjysk Sygehus anbefaler tidligere inddragelse af MED-udvalgene i fremtidige processer.
 • Vejle Kommune beklager, at den tand-, mund- og kæbekirurgiske funktion på Sygehus Lillebælt foreslås lukket.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler, at

 • rapporten vedr. fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi,
 • ændringerne gennemføres primo 2010.
Udvalget

Bilag: Supplerende høringsvar blev udleveret på mødet. Vedlægges.

Drøftedes.

Beslutning: Udsat.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/639

 

 

 

 

 

9.      Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

 

Resumé

Regionsrådet godkendte 25. maj 2009 specialeplanen for Region Syddanmark og som opfølgning på specialeplan 2009 for øjenområdet drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten er en af flere rapporter, der følger op på regionsrådets specialeplan, der udover øjenområdet omfatter:

 • det kæbekirurgiske område,
 • det arbejds- og miljømedicinske område, og
 • det immunologiske område.


Afrapporteringen for det plastikkirurgiske og et kardiologiske område pågår stadig, og vil blive afrapporteret senere.

De andre specialerapporter fremgår af nærværende dagsorden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for øjenområde-specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.
 • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen. (47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til Sygehus Sønderjylland, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH).
 • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for, at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
 • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
 • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
 • Der oprettes en tilsynsfunktion bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus.


Rapporten har i perioden 22-12-2009 – 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • Flere høringsparter ønsker en genovervejelse af fordelingen af kataraktoperationer fra Esbjerg. Dog er der parter, der ønsker færre operationer til speciallægepraksis og ligeledes er der parter, der ønsker flere til praksis.
 • Der udtrykkes fra flere sider tilfredshed med videreførelsen af screeningen i Esbjerg, samt oprettelsen af en tilsynsfunktion. Flere parter understreger dog, at ordningerne bør være etableret inden man lukker øjenafdelingen i Esbjerg.
 • Flere parter mener at de afledte aktiviteter fra screeningen på endokrinologisk klinik bør placeres i sygehusregi. Flere parter udtrykker at det ville være en bedre løsning at videreføre maksimalt to øjenafdelinger i Region Syddanmark.
 • Man ønsker fra MED-udvalg mm. fremover at blive inddraget tidligere i processen.
 • Flere parter ønsker en analyse af snitfladen mellem speciallægepraksis og sygehusafdelingerne.
 • Endvidere ønsker flere parter en analyse af vagtsituationen på øjenområdet i Region Syddanmark.


Resten af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af bilaget.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler, at:

 • Rapporten "Fremtidig organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet øjenområdet
 • ændringerne forventes gennemført senest pr. 1.september 2010
Udvalget

Ang. bilag: Rapport vedr. fremtidig organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark var eftersendt ved mail af 1. februar 2010 og blev udleveret på mødet.

Bilag: Supplerende høringssvar blev udleveret på mødet. Vedlægges.

Drøftedes.

Beslutning: Indstilling tiltrådt, idet mulighederne for yderligere udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis belyses i den kommende proces for planægning af speciallægepraksis på øjenområdet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/3307

 

 

 

 

 

10.    Generalplan Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 

Resumé

I "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" fra september 2008 besluttede regionsrådet, at Esbjerg Sygehus skal udbygges til akutsygehus. Efterfølgende besluttede regionsrådet at få udarbejdet en generalplan for Sydvestjysk Sygehus. Dette arbejde er nu afsluttet og generalplanen ligger klar til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ekspertpanelet for sygehusbyggeri bad i screeningsrapporten fra november 2008 Region Syddanmark revurdere det projekt Gennemførelsesplanen foreslog for Esbjerg. Ekspertpanelet mente at udgifterne til efterlevelse af akutanbefalingerne i Esbjerg ville være begrænsede.

 

I generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg beskrives, hvorledes eksterne rådgivere mener sygehuset kan komme til at rumme de funktioner, der kræves af et akutsygehus for 224.000 borgere i det sydvestlige Jylland.

I generalplanen påvises det, at sygehuset netto mangler omkring 6.600 m2 i at kunne løfte akutanbefalingerne. Problemet er imidlertid at den centrale sengebygning enten skal totalrenoveres eller anvendes meget mindre intensivt.

Der opstilles to mulige scenarier som kan løse opgaven i Esbjerg. I model A totalrenoveres den gamle sengebygning og i model B opføres en ny sengebygning langs Haraldsgade, mens at den gamle sengebygning kun renoveres i begrænset omfang.

Økonomisk er model B den mest fordelagtige, og med en pris på 595 mio. kr. godt 175 mio. kr. billigere end model A. Model B har tilmed flere klare fordele for sygehuset. Først og fremmest vil en nybygning give et betydeligt serviceløft for borgerne der vil få langt flere 1-sengsstuer, samtidig er modellen mere fleksibel og rummer en bedre tids- og rokadeplan end model A.

I model B nybygges samlet 17.000 m2 bestående af en sengebygning til 158 senge, et laboratorium og en ny etage til dialysen.

En sammenfatning af de centrale fordele og ulemper ved de to modeller fremgår af side 3 i Generalplanen.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler at:

 • generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes,
 • der arbejdes videre med model B.
 • der på baggrund af generalplanen udarbejdes en ansøgning til Ekspertpanelet om midler fra kvalitetsfonden.
Udvalget

Ang. sagsfremsilling: Der var meddelt (jf. mail af 2. februar 2010) en justering i sagsfremstillingens 5. afsnit, 1. linje: beløbet yderst til højre skal korrekt være 132 mio. kr. (i stedet for 175 mio. kr.)

Ang. bilag: Der var udsendt erstatningsbilag 10a og 10b vedr. generalplan for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, jf. mail af 5. februar 2010.

Projektchef Poul Bisgaard orienterede.

Drøftedes.

Beslutning: Indstilling tiltrådt. Udvalget beder om at blive orienteret om MED-systemets bemærkninger.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/10715

 

 

 

 

 

11.    Udbygning af Kolding Sygehus

 

Sagsfremstilling

Med akutplanens vedtagelse i regionsrådet december 2007, udarbejdedes i forlængelse heraf en gennemførelsesplan, der forelagdes regionsrådet i september 2008. I akutplanen fastlægges, at Kolding Sygehus skal være et af Region Syddanmarks akutsygehuse. På baggrund heraf fremsendtes i august 2008 ansøgning til ekspertpanelet om finansiering af udbygningen af Kolding Sygehus via kvalitetsfondsmidler.

Regeringens ekspertpanel fremsendte i november 2008 en screeningsrapport med gennemgang af de af regionerne fremsendte ansøgninger (herunder Kolding Sygehus). Efterfølgende modtog Region Syddanmark i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om finansiering af udbygningen af Kolding Sygehus via kvalitetsfondsmidler på 900 mio. kr.

Som et led i arbejdet med, at få et endeligt tilsagn fra ekspertpanelet vedrørende Kolding Sygehus igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en generalplan for Kolding Sygehus. Denne blev forelagt regionsrådet til godkendelse i september 2009.

Generalplanen anviser hovedstrukturen for det fremtidige sygehus og et forslag til udbygningsløsning. I forbindelse med realiseringen af projektet har der været drøftet hvilken udbudsform der skulle anvendes. Særligt har to udbudsmodeller været interessante:

 • traditionelt totalrådgivningsudbud,
 • projektkonkurrence (honorar- og realiseringskonkurrence).

Der peges på projektkonkurrence som det mest fordelagtige. Udslagsgivende herfor har været ønsket om flere relativt præcise udbygningsforslag fra 5-6 konsortier inden det endelige valg af totalrådgiveren træffes.

Projektkonkurrencen igangsættes nu med henblik på at opstarte arbejdet med projekteringen af den faktiske udbygning af Kolding Sygehus. For deltagelse i projektkonkurrencen udbetales der tilbudsvederlag til hver af tilbudsgiverne. I alt vil dette beløbe sig til ca. 2,0 mio. kr.

Parallelt hermed forberedes der ansøgning til ekspertpanelet om endeligt tilsagn og finansiering af udbygningen af Kolding Sygehus via kvalitetsfonden.

Sideløbende med ovenstående planlægges der med etableringen af mor/barn center på Kolding Sygehus som samtidig er en del af generalplanen (fase 1). Status på dette arbejde er at vi umiddelbart står overfor prækvalifikation og at endeligt udbud planlægges i forlængelse heraf.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler, at:

 • orientering tages til efterretning.
Udvalget

Ang. indstilling: Der er fremsendt en ændret indstilling (jf. mail af 2. februar 2010):

"Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler.

At der igangsættes en projektkonkurrence for udbygningen af Kolding Sygehus.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. (indeks 123,4) i 2010, til udbetaling af tilbudsvederlag i forbindelse med projektkonkurrencen for udbygning af Kolding Sygehus, finansieret af likvide aktiver.

At der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4)"

 

Projektchef Poul Bisgaard orienterede.

Beslutning: Den ændrede indstilling blev tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1094

 

 

 

 

 

12.    Forslag til mødeplan for 2010

 

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nu sygehusstruktur for 2010:

02. februar

18. marts

29. april

20. maj

16. juni - onsdag

19. august

23. september

14. oktober

18. november

15. december - onsdag

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.30

Indstilling

Det indstilles at:

 • mødeplan for 2010 godkendes.
Udvalget

Beslutning: Næste møde afholdes den 18. marts kl. 14.30 i regionshuset.

Formanden overvejer alternativ mødeplan.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 0/1094

 

 

 

 

 

13.    Eventuelt

Udvalget
-

 

 


Siden er sidst opdateret 15-12-2011
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring