Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 25-01-2010

 

 

Mødedato
25-01-2010 kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp Christensen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Torben W. Smith, F, Poul Sækmose, C.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

Tillægsdagsorden

 1. Sag efter anmodning fra regionsrådsmedlem Mette Valentin (SF) om nedlæggelse af den centrale socialrådgiverafdeling på OUH 1

 

 

 

 

1.      Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt - regler om stedfortræderindkaldelse

Sagsnr:

10/35

 

Resumé

Hvis regionsrådet ønsker adgang til at indkalde stedfortræder ved kortvarigt fravær kræver dette en ændring i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har indtil 31/12 2009 haft en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortrædere ved kortvarigt fravær.

Denne bestemmelse er en fravigelse af normalbestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, hvorefter der kun kan indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har et fravær på mindst en måned - dog bortset fra fravær på grund af sygdom, hvor der kan indkaldes stedfortræder uanset varighed.

Det nyvalgte regionsråd skal tage stilling til, om man ønsker en tilsvarende bestemmelse indføjet i styrelsesvedtægten. Forslag til bestemmelse om stedfortræderindkaldelse er medtaget som § 13 i det vedlagte bilag.

Hvis regionsrådet vedtager denne bestemmelse i styrelsesvedtægten vil der kunne indkaldes stedfortræder for et regionsrådsmedlem ved fravær uanset hindringens varighed. De fraværsårsager, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse er de samme som de begrundelser, der følger af  normalbestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

Dvs. det er ikke alle typer fravær, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse, men fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Regionsrådet vedtog herefter indstillingen med 33 stemmer for. 6 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti og Willy Sahl).


 

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Udtalelse om nedlæggelse af Skårup Lærerseminarium

Sagsnr:

09/17727

 

Resumé

Regionsrådet skal afgive udtalelse om University College Lillebælts principbeslutning om at nedlægge læreruddannelsen i Skårup.

Sagsfremstilling

University College Lillebælt har bedt om regionsrådets udtalelse i forbindelse med deres principbeslutning om nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup. Ifølge lovgivningen skal en professionshøjskole indhente en udtalelse fra regionsrådet inden den træffer endelig beslutning om nedlæggelse af et uddannelsessted. Regionsrådet har således en høringsret, men ikke formel beslutningskompetence i forhold til University College Lillebælt, idet Undervisningsministeriet ikke er forpligtet til at rette sig efter Regionsrådets udtalelse (§ 29 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser).

Region Syddanmarks vision for den regionale udvikling (Regional UdviklingsPlan) er at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Geografisk nærhed til attraktive uddannelsestilbud er afgørende for borgerens muligheder for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer til gavn for den enkelte og for virksomhederne.

En nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup vil være i modstrid med intentionerne i den Regionale UdviklingsPlan.

Baggrunden for University College Lillebælts beslutning, om at samle læreruddannelserne på Fyn i Odense og afvikle læreruddannelsen i Skårup, er den faldende søgning til læreruddannelsen gennem en årrække, sammenholdt med ønsket om at bevare en faglig bæredygtig læreruddannelse i overensstemmelse med læreruddannelsesloven fra 2006.

University College Lillebælts beregninger viser, at et uddannelsessted skal optage minimum 400 studerende årligt, såfremt det skal være muligt at udbyde samtlige linjefag på et forsvarligt økonomisk grundlag. Det kan hverken Odense, Jelling eller Skårup p.t. leve op til. Skårup vil fremover højst kunne udbyde seks af den nye læreruddannelses i alt 18 linjefag.

Udviklingen i optaget på læreruddannelsen på University College Lillebælt 2002-2009:

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odense

335

314

269

269

266

201

198

228

Skårup

141

136

101

116

76

75

56

61

Jelling

186

202

206

194

135

125

92

105

I alt

662

652

576

579

477

401

346

386

Kilde: University College Lillebælt

University College Lillebælts beregninger viser også, at hvis driften af de tre udbudssteder fortsætter som hidtil i 2010 og 2011 vil uddannelsen oparbejde et underskud på 17-18 millioner svarende til 25 % af uddannelsens forventede omsætning i det pågældende budgetår.

Underskuddene i alle tre afdelinger i 2012 vil være meget betragtelige, men særligt for de to mindre afdelinger ser det meget kritisk ud. Skårup forventes således at komme ud med et underskud, der overskrider 50 % af bruttoomsætningen.

På baggrund af den økonomiske situation har bestyrelsen derfor vedtaget en principbeslutning om en ny udbudsstruktur, som omfatter:

 • Læreruddannelsen på Fyn revitaliseres gennem et nyt uddannelseskoncept, der har sin særlige profil inden for læremidler, digitalisering og internationale studiemiljøer
 • Afdelingerne i Skårup og i Odense sammenlægges med virkning fra 1. januar 2010.
 • Alle aktiviteter i Skårup ophører senest sommeren 2011
 • Personalereduktion svarende til 34-35 årsværk i 2010 og 2011 fordelt på de tre nuværende afdelinger
 • Læreruddannelsen i Jelling omstruktureres. Linjefagsviften reduceres, og samarbejdet med Læreruddannelsen på Fyn intensiveres.

Helt generelt er udviklingen på læreruddannelsen på UCL meget bekymrende. Såfremt udviklingen fortsætter, vil det for UCL som helhed blive økonomisk vanskeligt at opretholde en fuld læreruddannelse. En lukning af Skårup vil sandsynligvis betyde, at nogle elever fra lokalområdet yderligere vil fravælge en læreruddannelse og dermed øge udfordringen for UCL.

Ud fra et lokalt perspektiv vil beslutningen svække det sydfynske uddannelsesmiljø, have negative konsekvenser for lokalområdet og vil kunne svække rekrutteringen til skolerne på Sydfyn. Dette bør imødegås med kompenserende handlinger, hvis ledelsen på University College Lillebælt fastholder beslutningen om nedlæggelsen af læreruddannelsen.

På baggrund af drøftelserne i forretningsudvalget vil udkast til regionsrådets udtalelse til University College Lillebælt blive revideret. Det reviderede udkast til udtalelse vil blive eftersendt til regionsrådets medlemmer inden mødet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet behandler et revideret udkast til høringssvar.

Forretningsudvalget besluttede, at administrationen reviderer udkastet til høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger i forretningsudvalget. Udkastet rundsendes til kommentering blandt forretningsudvalgets medlemmer, inden det udsendes som bilag til regionsrådets dagsorden

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kopi af høringssvaret fremsendes til Undervisningsministeren og Folketingets Uddannelsesudvalg.

Regionsrådet besluttede desuden, at der på et kommende regionsrådsmøde dagsordensættes en temadrøftelse om, hvordan man kan sikre den geografiske spredning af uddannelser.

Et af Socialdemokratiet fremsat forslag om, at regionsrådet instruerer det af regionsrådet udpegede bestyrelsesmedlem i University College om at stemme imod lukningen af Skårup Seminarium i bestyrelsen blev forkastet. 11 stemte for (Socialdemokratiet undtagen Andrea Terp Christensen), 25 stemte imod (Venstre, Dansk Folkeparti, Lasse Krull, John Lohff, Lokallisten, Det Radikale Venstre, Mette Valentin, Finn T. Hansen, John Hyrup Jensen, Andrea Terp Christensen). 3 undlod at stemme (Bent Bechmann, Henrik J. Møller og Iben Kromann Madsen).


 

Bilag:

 

 

 

 

3.      Nedsættelse af udvalg under regionsrådet i 2010-2011

Sagsnr:

09/11753

 

Resumé

Regionsrådet har mulighed for at nedsætte forberedende og rådgivende udvalg. Der forelægges forslag dels til kommissorier for otte sådanne udvalg i perioden 2010-2011, dels til fordelingen af vederlag for medlemskab af disse udvalg.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter regionsloven nedsætte udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for rådet.

Det foreslås, at regionsrådet for perioden 2010-2011 nedsætter følgende udvalg:

 • Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. den præhospitale indsats (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur (11 medlemmer) 
 • Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (11 medlemmer)
 • Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. ny Regional UdviklingsPlan (11 medlemmer)
 • Miljøudvalget (7 medlemmer).

Kommissorierne for de foreslåede udvalg fremgår af bilagsmaterialet.

Ydelse af vederlag til medlemmer af udvalg under regionsrådet kan ifølge reglerne ske, hvis de pågældende udvalg har opgaver af midlertidig karakter og nedsættes for en periode af højst to år. Jf. kommissorierne for de foreslåede udvalg er begge disse kriterier opfyldt.

Summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemskab af udvalg under rådet, kan højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Dette beløb er pr. 1. oktober 2009 807.000 kr. (angivet i hele 1.000 kr.). Det er regionsrådet, der inden for denne ramme beslutter fordelingen af udvalgsvederlag til de enkelte udvalg.

Det vederlagsbeløb, som regionsrådet tildeler et udvalg, fordeles dernæst ligeligt mellem de medlemmer af udvalget, regionsrådet udpeger. Dog kan en formand efter regionsrådets beslutning ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg.  

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At de vedlagte kommissorier for udvalg under regionsrådet i perioden 2010-2011 godkendes.
 • At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene. 
 • At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for medlemsskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.
 • At midlerne til udvalgsvederlag fordeles ligeligt mellem de otte udvalg.
 • At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer.

   

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet

 • At godkende vedlagte udvalgsstruktur med kommissorier for 2010
 • At regionsrådet udpeget medlemmer til hvert af udvalgene
 • At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmerne for medlemskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. Af vederlaget til formanden for regionsrådet
 • At midlerne til udvalgsvederlag fordeles mellem de 8 udvalg således, at vederlaget for et udvalgsmedlem er det samme, uanset om udvalget har 7 eller 11 medlemmer.
 • At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer.

Forretningsudvalget har en forståelse af, at den igangværende dialog kan medføre, at der fremkommer forslag til ændringer i kommissorierne til regionsrådsmødet.

 

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Regionsrådet udpegede følgende medlemmer til udvalgene:

Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde:

 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Jytte Lauridsen
 • Margot Torp
 • Ole Finnerup Larsen
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen


  Udvalget vedr. den præhospitale indsats

  • Thyge Nielsen
  • Claus Warming
  • Thies Mathiasen
  • Poul Sækmose
  • Mette Valentin
  • Andrea Terp Christensen
  • Jette Jensen


   Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur:

  • Stephanie Lose
  • Sonny Berthold
  • Ingeborg Moritz Hansen
  • Jørgen Pless
  • Thies Mathiasen
  • John Lohff
  • Finn T. Hansen
  • Poul-Erik Svendsen
  • Andrea Terp Christensen
  • William Jensen
  • Pia Tørving

    

   Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen:

  • Poul-Erik Svendsen
  • Karsten Uno Petersen
  • Pierre Topaz
  • John Hyrup Jensen
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Thyge Nilsen
  • Ingeborg Moritz Hansen
  • Susanne Linnet
  • Jørgen Pless
  • John Lohff
  • Jytte Lauridsen

    

   Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil:

  • Bente Gertz
  • Jette Jensen
  • Ole Finnerup Larsen
  • John Hyrup Jensen
  • Jytte Lauridsen
  • Carsten Abild
  • Susanne Linnet

    

   Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

  • Jytte Lauridsen
  • Claus Warming
  • Jens Møller
  • Bent Bechmann
  • Bente Gertz
  • Pia Tørving
  • Finn T. Hansen

    

   Udvalget vedr. ny Regional UdviklingsPlan:

  • Lasse Krull
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Preben Jensen
  • Carsten Abild
  • Preben Friis-Hauge
  • Hans Philip Tietje
  • Willy Sahl
  • Frede Skaaning
  • Margot Torp
  • Torben Smith
  • Karsten Uno Petersen

    

   Miljøudvalget:

  • Bent Bechmann
  • Jens Møller
  • Hans Philip Tietje
  • Jytte Lauridsen
  • Karsten Uno Petersen
  • William Jensen
  • Henrik J. Møller

    

Bilag:

 

 

 

 

 

4.      Psykiatrisk Dialogforum

Sagsnr:

08/16318

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af udviklingsplan for psykiatrien d. 20. december 2007 blev også patient- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark godkendt.

Af denne politik fremgår, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område. 

På baggrund heraf nedsatte det netop afgåede regionsråd et psykiatrisk dialogforum, der nåede at afholde i alt fire møder i 2009. Psykiatrisk Dialogforum bestod af syv regionsrådspolitikere og syv foreningsrepræsentanter. Dialogforum besluttede på sit andet møde at invitere fire øvrige foreninger til at deltage som gæster i valgperiodens resterende møder. To foreninger tog imod dette tilbud og har deltaget på de to seneste møder.

Det vurderes, at Psykiatrisk Dialogforum har været et konstruktivt og nyttigt forum, og det anbefales på den baggrund, at der også for valgperioden 2010-13 nedsættes et Psykiatrisk Dialogforum. Samtidig anbefales et revideret kommissorium hvoraf det fremgår, at antallet af deltagende foreninger øges fra syv til ni, og at de nuværende medlemsforeninger samt de to gæstende foreninger inviteres til at indstille repræsentanter til Psykiatrisk Dialogforum.  

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven vil i den forbindelse skulle efterleves ved sammensætningen.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum godkendes.
 • At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Psykiatrisk Dialogforum.
 • At regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpegede:

 • Bente Gertz
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen
 • Bent Bechmann
 • Claus Warming
 • Jens Møller


   

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Det regionale kontaktforum for handicap

Sagsnr:

10/75

 

Resumé

Forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det tidligere regionsråd besluttede i marts 2008 at oprette Det regionale kontaktforum for handicap på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.

Der har været afholdt 6 møder i de halvanden år forummet har fungeret. Der har blandt andet været inviteret oplægsholdere fra trafikselskaberne og tilbuddene. Derudover har pårørenderepræsentanter deltaget en gang årligt.

Medlemmerne af Kontaktforum gav på det seneste møde i 2009 klart udtryk for, at forummet har sin berettigelse og ønsker derfor, at Regionsrådet beslutter, at det fortsætter i den nye valgperiode. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap med enkelte justeringer i forhold til det tidligere.

Ifølge kommissoriet består det regionale kontaktforum af 12 medlemmer. 6 medlemmer udpeges fra regionsrådet og 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. På baggrund af indstillingen herfra vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap godkendes.
 • At der udpeges 6 medlemmer af regionsrådet til Det regionale kontaktforum for handicap, hvoraf 1 medlem udpeges til formand.
 • At Danske Handicaporganisationer efter vedtagelse anmodes om at indstille 6 medlemmer til Det regionale kontaktforum for handicap.

   

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Regionsrådet udpegede:

 • Jytte Lauridsen
 • Carsten Abild
 • Susanne Linnet
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • Torben W. Smith

Regionsrådet udpegede Bente Gertz som formand.
 

Bilag:

 

 

 

 

 

6.      Sundhedsbrugerråd

Sagsnr:

08/8507

 

Resumé

Det foreslås, at Sundhedsbrugerrådet nedsættes på ny, samt at der udpeges medlemmer til rådet.

Sagsfremstilling

Det tidligere regionsråd besluttede på mødet den 20. december 2007 at etablere et Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Sundhedsbrugerrådet skulle være et omdrejningspunkt i det fremtidige samarbejde på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark.

Ifølge kommissoriet har Sundhedsbrugerrådet bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt på eget initiativ fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

Sundhedsbrugerrådet består af i alt 18-20 medlemmer, hvoraf de ni foreslås udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter. Regionsrådet foreslås ligeledes repræsenteret med ni medlemmer. Derudover er der mulighed for at tilknytte et til to ad hoc-medlemmer.

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven skal i den forbindelse efterleves ved sammensætningen.

Det hidtidige Sundhedsbrugerråd har fungeret i to år, og har afholdt i alt seks møder. På rådets seneste møde den 12. november 2009 evaluerede rådet sit kommissorium og hidtidige arbejde. På mødet anbefalede Sundhedsbrugerrådet, at rådet fortsætter, bl.a. på baggrund af, at det har været et godt forum for dialog mellem patientforeningerne og regionrådspolitikere.

Sundhedsbrugerrådet har endvidere drøftet repræsentation fra andre organisationer, idet der løbende har været henvendelser fra interesseorganisationer og foreninger, som ønsker at blive repræsenteret i rådet. Det drejer sig om Regionsældrerådet, Ældresagen, Fyns Patientforening samt info-cafeerne ved Sygehus Sønderjylland. Sundhedsbrugerrådet anbefalede på mødet den 12. november 2009, at spørgsmålet om eventuel repræsentation fra andre organisationer afventer drøftelse i det nye Sundhedsbrugerråd.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Sundhedsbrugerrådet nedsættes ifølge vedlagte kommissorium.
 • At regionsrådet udpeger ni regionrådsmedlemmer til rådet.
 • At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Sundhedsbrugerrådet

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpegede:

 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen.

   

Bilag:

 

 

 

 

 

7.      Syddansk Mobilitetsråd

Sagsnr:

08/7009

 

Resumé

Regionsrådet besluttede i maj 2008 at nedsætte Syddansk Mobilitetsråd, som skal arbejde for helhedsløsninger af infrastrukturudfordringerne i Syddanmark. Formålet er at skabe mobilitet for borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Mobilitetsrådet skal løfte den nuværende debat om infrastruktur fra at være søjle- og sektorbaseret til at være helhedsbaseret. Målet er at det regionalt bliver muligt at skabe mobilitet for borgere og virksomheder på baggrund af vores infrastruktur.

Rådet er sammensat bredt, således at både infrastrukturejere, operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre relevante aktører.

Baggrund og opgaver for Syddansk Mobilitetsråd er sammenfattet i vedlagte notat af 5. januar 2010. Der er samtidig en kort opsummering af rådets hidtidige virke.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Syddansk Mobilitetsråd videreføres i indeværende valgperiode.
 • At regionsrådet udpeger 4 repræsentanter til rådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Regionsrådet udpegede:

 • Carl Holst
 • John Lohff
 • William Jensen
 • Mette Valentin.

   

Bilag:

 

 

 

 

 

 

8.      Udpegning af Vækstforum 2010-2013

Sagsnr:

09/1484

 

Resumé

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2010-13. I første omgang skal regionsrådet beslutte, hvilke organisationer der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles i Vækstforum. Den endelige udpegning finder sted i regionsrådet d. 22. marts 2010.

Sagsfremstilling

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

 • tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf 5 skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd
 • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ
 • to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Desuden skal det tyske mindretal i Danmark ifølge loven have en observatørpost.

Såfremt Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt, kan det regionale beskæftigelsesråd udpege en observatør til Vækstforum, som til gengæld får en observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd.

Derudover er der mulighed for at udvide kredsen af observatører.

Yderområder defineres i den statsligt fastsatte erhvervspolitik og i de dokumenter, der regulerer den strukturfondsfinansierede indsats i Danmark. Det drejer sig i Syddanmark om Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Tønder Kommuner.

Som nævnt skal regionsrådet udpege 6 medlemmer fra erhvervsorganisationer, hvor 5 af disse skal findes i kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. I forlængelse af en nyligt vedtaget ændring af lov om erhvervsfremme er der sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, hvoraf det fremgår, hvilke erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, der forventes at blive indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.

Der lægges op til, at der fremover udpeges fire repræsentanter til Danmarks Vækstråd fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug og Fødevarer. Èn repræsentant udpeges efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder, og én repræsentant efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Samtidig skal den erhvervsmæssige repræsentation i Vækstforum afspejle den regionale erhvervsstruktur. Inden for kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd kan regionsrådet derfor selv prioritere vægtningen. Desuden kan regionsrådet vælge at gøre andre erhvervsorganisationer af særlig regional betydning indstillingsberettigede med ét medlem.

I indstillingen lægges der op til, at den hidtidige model for erhvervsorganisationernes repræsentation i Vækstforum fastholdes. Det vil sige 2 medlemmer fra Dansk Industri, 2 medlemmer fra Dansk Erhverv, 1 medlem fra Landbrug og Fødevarer og 1 medlem efter fælles indstilling fra Håndværksrådet, Tekniq, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder.

I forhold til de 3 repræsentanter fra viden- og uddannelsesinstitutioner lægges der i indstillingen også op til at fastholde den nuværende sammensætning. Dermed vil de lange videregående uddannelser, de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser/erhvervs- uddannelserne være repræsenteret med ét medlem hver.

I forhold til de 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter lægges der op til at Dansk Arbejdsgiverforening er repræsenteret ved 1 medlem samt at LO, AC, FTF og IDA i fællesskab er repræsenteret ved 1 medlem.

Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor skal der i forbindelse med anmodningen om indstillinger gøres opmærksom på, at der skal indstilles både en mand og en kvinde til hver medlemspost, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Den endelige udpegning af Region Syddanmarks Vækstforum finder sted på regionsrådets møde d. 22. marts 2010.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At erhvervsorganisationerne repræsenteres i Region Syddanmarks Vækstforum på følgende måde:

- Dansk Industri 2 medlemmer.
- Dansk Erhverv 2 medlemmer.
- Landbrug & Fødevarer 1 medlem.
- Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.

 • At de 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedet repræsenteres i Vækstforum på følgende måde:

-          LO, AC, FTF og IDA i fællesskab 1 medlem

-          Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem

 • At de 3 uddannelses- og videninstitutioner repræsenteres i Vækstforum på følgende måde:

-          De lange videregående uddannelser 1 medlem

-          De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem

-          De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser 1 medlem

 • At regionsrådet beslutter, hvilke 3 medlemmer, der skal udpeges på regionsrådets eget initiativ.
 • At regionsrådet anmoder kommunalbestyrelserne i regionen om at indstille til udpegning af i alt 6 medlemmer - heraf ét fra yderområderne.
 • At regionsrådet anmoder det tyske mindretal om at indstille en observatør.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet anmoder Finansrådet om at indstille en observatør.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet anmoder Finansrådet om at indstille en observatør.

Regionsrådet udpegede:

 • Karsten Uno Petersen
 • Carl Holst
 • Lasse Krull.

   

Bilag:

 

 

 

 

 

 

9.      Økonomiske ydelser til regionsrådsmedlemmer m. fl.

Sagsnr:

10/133

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet fastsætter et regelsæt for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmerne af regionsrådet m. fl.

Vedlagt følger udkast til regelsæt. De fleste af bestemmelserne heri er direkte reguleret ved lov og bekendtgørelse. Regionsrådet træffer herudover beslutning om f.eks. godtgørelse af udgifter som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af det regionale hverv. Dette gælder fx udgifter til telefoni, IT, aviser og fraværsgodtgørelse mv.

Indstilling

Det indstilles:

 • At "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark" godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

10.    Regionsrådets arbejdsplan for 2010

Sagsnr:

09/16134

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 25. juni 2007, at der hvert år skal udarbejdes en plan for rådets arbejde. Planen skal give en oversigt over større sager/temaer, som regionsrådet vil få forelagt, og hvornår dette forventes at ske.

På denne baggrund forelægges en arbejdsplan vedr. 2010 for regionsrådet, sådan som den ser ud på nuværende tidspunkt. Der kan løbende blive behov for at tilrette arbejdsplanen, herunder omprioritere tidspunkterne for behandling af diverse sager. Planen er således at betragte som et dynamisk værktøj.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.
 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

11.    Mødeplan for regionsrådet 2010

Sagsnr:

 

 

Sagsfremstilling

I de sidste år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2010 med mødetidspunkt kl. 15.00:

 • Mandag den 25. januar (dette møde)
 • Mandag den 1. marts
 • Mandag den 22 marts           
 • Mandag den 26. april
 • Mandag den 31. maj
 • Mandag den 28. juni
 • Mandag den 23. august
 • Mandag den 27. september
 • Mandag den 25. oktober
 • Mandag den 22. november
 • Mandag den 13. december

Der er foretaget en ændring i forhold til det udkast til mødeplan, som blev forelagt til orientering på det konstituerende møde. På grund af sammenfald med byrådsmøde i Esbjerg er junimødet flyttet fra den 21. juni til den 28. juni og decembermødet flyttet fra den 20. december til den 13. december.

Herudover kan oplyses, at der planlægges afholdt budgetseminar for regionsrådet den 9. - 10. marts (kl. 12.00 - 12.00), og at der vil blive afholdt generalforsamling i Danske Regioner den 25. - 26. marts 2010

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender forslag til mødeplan for 2010.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.
 

 

 

 

 

 

12.    Region Syddanmarks Forskningspulje

Sagsnr:

09/18109

 

Resumé

Der indstilles 8 forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2009. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler desuden overfor regionsrådet, at "den akutte patient" gøres til et nyt og 5. forskningsindsatsområde samt, at der inden for rammerne af Region Syddanmarks Forskningspulje også kan afsættes beløb til støtte af den fri forskning.

Sagsfremstilling

Indstilling af projekter
For 2009 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder: bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), for højt blodtryk og børn og sundhed. Midlerne fordeles efter opslag og gives til forskningsprojekter, som er inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, har høj kvalitet og inddrager flere sygehuse og/eller sektorer i et forskningssamarbejde. Puljen er åben for alle forskningsdiscipliner og faggrupper.

Puljen var i opslag første gang i 2008, og har nu været i opslag fire gange.

Det er bevillinger til projekter for 2. ansøgningsrunde 2009, som nu sendes til godkendelse i regionsrådet. Der var ansøgningsfrist 5. oktober 2009 og der indkom 14 ansøgninger. Et bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark har vurderet de indkomne projektansøgninger, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier. Desuden er inddraget en ekstern faglig bedømmelse af ansøgningerne, som er fortaget i et samarbejde med Region Midtjylland. Der er fundet 8 støtteegnede forskningsprojekter.

Det indstilles derfor til regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 6,48 mio. kr. 

Anbefalinger vedr. Region Syddanmarks Forskningspulje  
Region Syddanmarks forskningspulje har i gennem de sidste to år været med til at styrke forskningen på de fire forskningsindsatsområder. For at fortsætte kontinuiteten inden for disse områder, anbefaler det regionale strategiske forskningsråd, at alle fire områder fastholdes i 3 år. Dette begrundes især med, at Region Syddanmarks Forskningspulje kun har været i opslag siden 2008. Det ville derfor kunne få konsekvenser for de miljøer, der netop nu er i en opbygningsfase, hvis man tager et eller flere af indsatsområderne ud nu , da de så mister et vigtigt fundament for støtte til etablering. Det er erfaringen, at det tager mindst tre år at etablere stærke forskningsmiljøer, og ekstra tid er påkrævet, når miljøerne også skal opbygges på tværs af sygehuse og sektorer.

Fælles akutmodtagelser og akutmedicin er discipliner, der er i vækst og er satsningsområder i Region Syddanmark og skal understøttes forskningsmæssigt. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler derfor, at "den akutte patient" gøres til et nyt og 5. forskningsindsatsområde fra næste ansøgningsrunde i 2010.

Det er et udbredt ønske fra sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, at en del af midlerne i Region Syddanmarks forskningspulje uddeles til støtte af den fri forskning. Midler hertil vil kunne virke som en katalysator for ny forskning, og vil kunne igangsætte forskning på lokaliteter og fagområder med mindre tradition for forskning, og samtidigt vil midlerne også komme de traditionelt stærke forskningsmiljøer til gavn. Støtte til sådanne projekter må gives med det regionale perspektiv, som gælder for forskningsindsatsområderne, at der er et forskningssamarbejde på tværs at sygehuse og sektorer.

Det er vurderingen, at der i Region Syddanmarks Forskningspulje er økonomisk råderum både til at inddrage et nyt 5. forskningsindsatsområde, "den akutte patient", og til at afsætte midler til forskningsprojekter uden for forskningsindsatsområderne. For så vidt angår midler til fri forskning foreslås, at 1/3 af den samlede pulje afsættes hertil, og at det sker fra næste ansøgningsrunde i 2010. 

Det regionale strategiske forskningsråd har på et møde den 4. december 2009 forelagt sine anbefalinger for Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. På mødet blev konklusionen, at ved at inddrage "den akutte patient" som indsatsområde og afsætte beløb til fri forskning, vil det være med til at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark og det forskningssamarbejde, der er mellem Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At godkende indstilling om bevilling til 8 forskningsprojekter på et samlet beløb på 6,48 mio. kr.
 • At de eksisterende forskningsindsatsområder fortsætter i 3 år.
 • At "den akutte patient" gøres til nyt forskningsindsatsområde.
 • At Region Syddanmarks Forskningspulje også kan støtte forskningsprojekter med emner uden for forskningsindsatsområderne.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

13.    Løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/74

 

Resumé

Der er udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  Handleplanen er sat i værk på baggrund af det løft, som regionsrådet gav sundhedsforskningen i 2009 med henblik på, at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i budget 2009 vedtaget, at der i forhold til 2008 investeres ekstra 8,0 mio. kr. årligt i forskning. Initiativet skal ses som en investering med henblik på at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet, og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Samtidigt skal det medvirke til at fastholde og udbygge de højt specialiserede funktioner, der ligger på Odense Universitetshospital. De højt specialiserede funktioner har desuden betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.

Odense Universitetshospital gennemførte i 2006-2007 et omfattende udrednings- og planlægningsarbejde. Udredningsarbejdet viste, at en del afdelinger er i fare for at miste højt specialiserede funktioner som følge af manglende forskningsunderstøttelse. Der er derfor brug for en særlig indsats for at fastholde og udvikle disse funktioner.

Regionsrådet vedtog den 22. juni 2009 derfor, at der ved hjælp af det løft som regionsrådet havde givet, skulle gøres en særlig indsats for følgende afdelinger på Odense Universitetshospital:

Thorax-karkirurgisk afdeling T: Afdeling T er Danmarks største afdeling inden for klassisk thoraxkirurgi.


Neurokirurgisk afdeling U:
Afdeling U har 30 højt specialiserede funktioner


Hæmatologisk afdeling X:
Afdeling X har 14 regionsfunktioner og 5 højt specialiserede funktioner.


Røntgendiagnostisk afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling har15 regionsfunktioner og 26 højt specialiserede funktioner.


Der er nu udarbejdet en handleplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  


Implementeringen af handlingsplanen skal føre til, at der etableres stærke forskningsmiljøer på de ovenstående udvalgte afdelinger.

Med handleplanen igangsættes yderligere fem tværgående initiativer, som skal hjælpe Odense Universitetshospital med at udvikle den højtspecialiserede behandling eller områder, hvor Odense Universitetshospital har mulighed for at opbygge en særlig funktion.
 

Det drejer sig om :

 • forskning i børnecancer,
 • forskning med fokus på sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtlen,
 • oprettelse af et center for knogleforskning med involvering af Syddansk Universitet, Institut for Idræt med henblik på at løfte forskningen i bevægeapparatet (bl.a. slidgigtsygdomme) til internationalt niveau,
 • oprettelse af center til forskning i mere skånsom kræftbehandling
 • oprettelse af center for proteinanalyser, som vil få betydning for udvikling af ny diagnostik og individualiserede behandlinger.

Handleplanen udmøntes primært ved ansættelser af højt kvalificeret klinisk personale, som har en stor forskningserfaring inden for de områder, der er omfattet af handleplanen. Der vil for eksempel blive ansat op til 9 nye professorer som følge af den fremlagte plan.

Personalet vil blive rekrutteret fra nationale og internationale forskningsmiljøer.
Det skal bemærkes, at løftet til forskning i de højt specialiserede behandlinger er givet med henblik på at supplere den forskningsindsats, som Odense Universitetshospital gør i forvejen.

Det betyder, at løftet skal give sig udslag i en dokumenteret effekt på forskningsaktiviteten på de valgte områder. Regionsrådet vil blive orienteret om udmøntningen af handleplanen.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet vedtager handleplanen for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital.    

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

14.    Udmøntning af trepartsmidler

Sagsnr:

09/14039

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af udmøntningen af trepartsmidlerne på regionsrådsmødet den 24. august 2009 indgik etablering af en specialuddannelse i kræftsygepleje, samt udgifter i forbindelse med øget optag på bioanalytikeruddannelsen. På forelæggelsestidspunktet var udgifterne ikke konkret opgjort. Der foreligger nu konkrete skøn på udgifterne.

Specialuddannelse i kræftsygepleje igangsættes i 2010. Der er i 2009 iværksat et meritforløb for sygeplejersker. Med udgangspunkt i uddannelse af 18 sygeplejersker i kræftsygepleje i Region Syddanmark forventes en årlig udgift på 8,8 mio.kr. til vikardækning, kursusafgift, praktikvejledning, meritforløb og koordinering. Konkret foreslås afsat en ramme i 2009 på 250.000 kr. og 8,8 mio.kr. i 2010 og 2011.

De 18 pladser på specialuddannelsen fordeles med 9 pladser til Odense Universitetshospital-Svendborg, 5 pladser til Sygehus Lillebælt, 2 pladser til Sydvestjysk Sygehus og 2 pladser til Sygehus Sønderjylland. Uddannelsens målgruppe omfatter ud over onkologi også sygeplejersker ansat i hæmatologi og medicinske og kirurgiske afdelinger med kræftpatienter.

Ved etablering af en bioanalytikeruddannelse ved UC Vest og UC Lillebælt er der nyetableret ekstra 27 pladser pr. 1. september 2009. Uddannelsen er en MVU- uddannelse på 3 1/2 år. Samlet vil ekstraudgiften ved fuld indfasning udgøre 2,6 mio. kr. til dækning af praktikophold. Udgiften vil i 2009 udgøre 0,5 mio. kr., i 2010 være 0,950 mio. kr. og 1,4 mio.kr. i 2011.

Formelt rækker trepartsmidlerne til og med 2011, hvorefter der vil blive taget stilling til den fremtidige finansiering af aktiviteterne.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark tilslutter sig den udbudte specialuddannelse i kræftsygepleje, herunder meritforløb.
 • At udgifter i 2009  til meritforløb m.v. på specialuddannelsen på 250.000 kr. finansieres af trepartsmidlerne.
 • At udgifterne til koordinering, meritforløb og uddannelse af op til 18 kræftsygeplejersker på 8, 8 mio. kr. i 2010 og 8,8 mio. kr. i 2011  finansieres af trepartsmidlerne.
 • At praktikpladsudgifter til bioanalytikeruddannelsen ved fuld indfasning på 2,6 mio. kr. finansieres af trepartsmidlerne. Konkret indstilles udgifter på 0,5 mio. kr. i 2009, 0,950 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 finansieret over trepartsmidlerne.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

15.    AutismeCenter Holmehøj, 16 almene boliger - anlægsregnskab og skema C

Sagsnr:

09/16097

 

Resumé

Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fyns Amt besluttede i 2006 opførelse af 16 almene boliger under den sociale institution Centrumhuset (nu: AutismeCenter Holmehøj). Byggeriet blev etableret på Holmehøjvej i Ringe. Byggeriet er opført af boligselskabet Domea og opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Domea ejer den ene (boligerne) og Region Syddanmark den anden (servicearealerne). Anlægsregnskabet mv. er nu afsluttet med følgende resultat:

Forbruget til boligerne er 19,825 mio. kr. inkl. moms. Skema C er en specificering af anlægsregnskabets poster vedrørende boligdelen incl. en andel af værdien af egen grund. Skema C skal aflægges i henhold til "Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.".

Vedrørende boligerne er der indskudt 1,348 mio. kr. som grundkapitallån i Landsbyggefonden.

Forbruget til servicearealet er 3,191 mio. kr. ekskl. moms. Skema C for servicearealet svarer til de bogførte byggeudgifter hos Domea tillagt andel af værdien af egen grund med videre. Indtægten til servicearealtilskud er på -0,640 mio. kr.

Den ajourførte anlægsbevilling, jfr. regionens investeringsoversigt, udgør 3,550 mio. kr. vedr. servicearealer incl. inventar. I forhold hertil er der således et mindreforbrug på i alt 0,359 mio. kr.

Det bemærkes, at der i den samlede, ajourførte anlægsbevilling tillige indgår 1,348 mio. kr. vedr. grundkapital. Endvidere er der foretaget pris- og lønfremskrivning af bevillingen i forbindelse med overførsel af ikke-forbrugte bevillinger mellem år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At anlægsregnskabet godkendes.
 • At skema C for boligerne og for servicearealet godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

16.    Anbefalinger på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Den akutte indsats i psykiatrien"

Sagsnr:

09/198

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udsendt rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen". Rapporten har været i høring i regionerne i december 2008 - januar 2009. Regionsrådet godkendte høringssvar på mødet i januar 2009.

Rapporten er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens akutrapport fra 2007, der kun omhandlede den akutte somatiske patient og bl.a. lå til grund for etablering af de nye akutsygehuse og den fremtidige Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Rapporten rummer en lang række anbefalinger - bl.a. angående:

 • hvordan den akutte psykiatriske patient skal modtages
 • hvilke tilbud der skal til stå rådighed for hvem
 • bemanding af akutopgaven
 • samarbejdet omkring den akutte psykiatriske patient.

Vedlagte notat gennemgår alle rapportens væsentligste anbefalinger og sammenstiller anbefalingerne med Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens Psykiatri". På baggrund af dette afsluttes notatet med anbefalinger til, hvilke konsekvenser der skal drages på baggrund af Sundhedsstyrelsens akutrapport for psykiatrien.

Der er desuden vedlagt et udkast til et samlet psykiatritillæg til den tidligere godkendte FAM-rapport i Region Syddanmark. Da FAM-rapporten blev godkendt, blev det klargjort, at der i forbindelse med at Sundhedsstyrelsens akutrapport udkom på psykiatriområdet, ville blive udarbejdet et psykiatritillæg. Tillægget skulle bl.a. beskrive psykiatriens fremtidige samarbejde med FAM og integration i FAM, hvor det var muligt og anbefalelsesværdigt.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 10. december 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget til  psykiatritillæg til regionens FAM-rapport godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Anbefalingerne på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport blev godkendt.

Psykiatritillægget til rapport om Fælles akutmodtagelser sendes i høring.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

17.    Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling 2010

Sagsnr:

10/139

 

Sagsfremstilling

Danske Regioners generalforsamling 2010 bliver afholdt den 25. marts 2010 i Herning Kongrescenter.

Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 11. februar 2010.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Til drøftelse.

 

 

 

 

 

 

18.    Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus

Sagsnr:

09/3054

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges to regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hver af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer og personlig suppleant for hver af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Fynbus.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

Lasse Krull med Poul Sækmose som suppleant

William Jensen med Frede Skaaning som suppleant.

 

 

 

 

 

19.    Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik

Sagsnr:

09/3057

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i lov om trafikselskaber skal der udpeges to regionsrådsmedlemmer og personlig suppleant for hver af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer og personlig suppleant for hver af disse til bestyrelsen for Trafikselskabet Sydtrafik.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

Preben Friis-Hauge med Hans Philip Tietje som suppleant

Karsten Uno Petersen med Margot Torp som suppleant.

 

 

 

 

 

20.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Business College Syd (Mommark Handelskostskole - Sønderborg Handelsskole)

Sagsnr:

09/9431

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2, stk. 1 i vedtægterne for Business College Syd (Mommark Handelskostskole - Sønderborg Handelsskole), skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 65 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Business College Syd (Mommark Handelskostskole - Sønderborg Handelsskole).

Beslutning

Regionsrådet udpegede Ole Finnerup Larsen.

 

 

 

 

 

21.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole

Sagsnr:

09/3175

 

Sagsfremstilling

Ifølge skolens vedtægter skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole. Vedkommende må ikke være fyldt 65 år.

Svendborg Erhvervsskole har meddelt, at vedkommende bør have tilknytning til skolens geografiske område og det arbejdsmarked som skolen dækker.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Svendborg Erhvervsskole.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Poul Sækmose.

 

 

 

 

 

22.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Dalum Uddannelsescenter

Sagsnr:

09/9347

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i vedtægterne for Dalum Uddannelsescenter, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Vedkommende må ikke være fyldt 65 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Dalum Uddannelsescenter.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Ingeborg Moritz Hansen.

 

 

 

 

 

23.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Vejle Handelsskole og VUC

Sagsnr:

09/3170

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Vejle Handelsskole og VUC, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Vejle Handelsskole og VUC.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Sonny Berthold.

 

 

 

 

 

24.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole

Sagsnr:

09/9343

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Grindsted Landbrugsskole, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Grindsted Landbrugsskole.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bjarne Frydendahl Jensen.

 

 

 

 

 

25.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa

Sagsnr:

09/7501

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende skal være medlem af regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for IBC Kolding Fredericia Middelfart Aabenraa.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Claus Warming.

 

 

 

 

 

26.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding

Sagsnr:

09/15005

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 1 c) i vedtægterne for Erhvervsakademi Kolding skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i erhvervsakademiets geografiske dækningsområde (Kolding, Haderslev, Vejen, Aabenraa og Fredericia kommuner) udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Ifølge aftale med KKR udpeger kommunerne tilsammen 1 medlem, og regionsrådet udpeger 1 medlem.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi Kolding.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Claus Warming.
 

 

 

 

 

 

27.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi SydVest

Sagsnr:

09/13397

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Erhvervsakademi SydVest, skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde og Vejen kommuner udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Ifølge aftale med KKR udpeger kommunerne tilsammen 1 medlem og regionsrådet udpeger 1 medlem.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademi SydVest.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Stephanie Lose.

 

 

 

 

 

28.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademiet Lillebælt

Sagsnr:

09/9364

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Erhvervsakademiet Lillebælt, skal regionsrådet og KKR i forening udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Det er aftalt med KKR, at regionsrådet og KKR hver især udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Erhvervsakademiet Lillebælt.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Pia Tørving.

 

 

 

 

 

29.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og HF

Sagsnr:

09/7509

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Grindsted Gymnasium og HF skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og HF.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Jette Jensen.

 

 

 

 

 

30.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole

Sagsnr:

09/13246

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Aabenraa Statsskole, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Susanne Linnet.

 

 

 

 

 

31.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole

Sagsnr:

09/3089

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Haderslev Katedralskole, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Ole Finnerup Larsen.

 

 

 

 

 

32.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium

Sagsnr:

09/13310

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Rosborg Gymnasium, skal regionsrådets udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Sonny Berthold.

 

 

 

 

 

33.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium

Sagsnr:

09/3176

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i skolens vedtægter, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium. Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Frede Skaaning.

 

 

 

 

 

34.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium

Sagsnr:

09/8879

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Varde Gymnasium skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Varde Gymnasium.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge.

 

 

 

 

 

35.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen Lillebælt

Sagsnr:

09/3200

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Professionshøjskolen Lillebælt, skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i Odense, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Svendborg, Ærø, Langeland, Fredericia og Vejle udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Ifølge aftale med KKR, udpeger såvel regionsrådet som KKR hver 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen Lillebælt.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Freddie H. Madsen.

 

 

 

 

 

36.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Vest

Sagsnr:

09/3202

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Professionshøjskolen University College Vest, skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Ifølge aftale med KKR, udpeger såvel regionsrådet som KKR hver 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Vest.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen som medlem af bestyrelsen, indtil University College Vest sammenlægges med University College Syd.

 

 

 

 

 

37.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syd

Sagsnr:

09/3243

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Professionshøjskolen University College Syd, skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

Ifølge aftale med KKR, udpeger såvel regionsrådet som KKR hver 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syd.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Carl Holst. Regionsrådet besluttede samtidig at udpege Carl Holst som medlem af bestyrelsen efter sammenlægningen af University College Syd og University College Vest.

 

 

 

 

 

38.    Udpegning af medlem til lokale uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen University College Syd

Sagsnr:

10/394

 

Sagsfremstilling

University College Syd har meddelt, at de også i den nye valgperiode ønsker et regionsrådsmedlem udpeget til lokale uddannelsesudvalg.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådets udpeger 1 medlem til lokale uddannelsesudvalg ved Professionshøjskolen University College Syd.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Ida Rosendal Damborg.

 

 

 

 

 

39.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd

Sagsnr:

09/17518

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Syd, skal Region Syddanmark udpege 1 medlem med kendskab til social- og sundhedsområdet til skolens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem, med kendskab til social- og sundhedsområdet, til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Susanne Linnet.

 

 

 

 

 

40.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Sagsnr:

09/7477

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Preben Astrup.

 

 

 

 

 

41.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og sundhedsskolen Fyn

Sagsnr:

09/3058

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Social- og sundhedsskolen Fyn, skal regionsrådet udpege 1 medlem af regionsrådet til bestyrelsen. Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Social- og sundhedsskolen Fyn.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Pia Tørving.

 

 

 

 

 

42.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Fyn og Fyns HF-kursus

Sagsnr:

09/3182

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for VUC Fyn og Fyns HF-kursus skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse. Medlemmet skal være bosiddende i skolens dækningsområde og må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for VUC Fyn og Fyns HF-kursus.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

 

 

 

43.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland

Sagsnr:

09/13255

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 1 i vedtægterne for VUC Sønderjylland, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for VUC Sønderjylland.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Andrea Terp Christensen.

 

 

 

 

 

44.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for VUC Vest

Sagsnr:

09/13387

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for VUC Vest, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Vedkommende må ikke være fyldt 70 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for VUC Vest.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Jette Jensen.

 

 

 

 

 

45.    Udpegning af medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding

Sagsnr:

10/770

 

Sagsfremstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre" af 4. december 2006, kan skolens bestyrelse bestemme, at der også skal være en repræsentation for regionsrådet. VUC Kolding har meddelt, at de ønsker, at regionsrådet udpeger et medlem til Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til Uddannelsesudvalget ved VUC Kolding.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Claus Warming.

 

 

 

 

 

46.    Udpegning af medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding

Sagsnr:

09/5098

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 3 i vedtægterne for Designskolen Kolding, skal regionsrådet udpege 1 medlem til repræsentantskabet for skolen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet for Designskolen Kolding.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bent Bechmann.

 

 

 

 

 

47.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi

Sagsnr:

09/15193

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Det Fynske Kunstakademi skal regionsrådet udpege 1 medlem af regionsrådet til akademiets bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Iben Kromann Madsen.

 

 

 

 

 

48.    Udpegning af medlem til Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet

Sagsnr:

09/9418

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 15 i vedtægterne for Syddansk Universitet, skal der nedsættes et repræsentantskab.

Ifølge § 1, stk. 1 i "Forretningsorden for Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet", skal regionsrådet udpege 1 medlem til repræsentantskabet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Carl Holst.

 

 

 

 

 

49.    Udpegning af medlem til Praktikpladsforum

Sagsnr:

09/15165

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udpege 1 medlem til Praktikpladsforum, der er forankret i regi af KKR.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til Praktikpladsforum.

Beslutning

Regionsrådet udpegede John Hyrup Jensen.

 

 

 

 

 

50.    Udpegning af medlemmer til Fordelingsudvalg - gymnasier

Sagsnr:

09/17252

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 12, stk. 2 i "Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.", skal regionsrådet nedsætte et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

Regionsrådet besluttede på mødet den 5. marts 2007 at nedsætte følgende Fordelingsudvalg:

 • Fyn
 • Ribe
 • Sønderjylland
 • Vejle

Ifølge ovennævnte lov skal regionsrådet beslutte, om der skal udpeges 1 eller 2 medlemmer til hvert Fordelingsudvalg.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet beslutter om der skal udpeges 1 eller 2 medlemmer til hvert Fordelingsudvalg.
 • At regionsrådet, med udgangspunkt i ovennævnte beslutning, udpeger medlemmer til følgende Fordelingsudvalg:

  - Fyn

  - Ribe

  - Sønderjylland

  - Vejle

Beslutning

Regionsrådet besluttede at udpege 2 medlemmer til hvert Fordelingsudvalg.

Regionsrådet udpegede

Til Fordelingsudvalg Fyn:

 • Carsten Abild
 • Frede Skaaning

Til Fordelingsudvalg Ribe:

 • Henrik J. Mølller
 • Thyge Nielsen

Til Fordelingsudvalg Sønderjylland:

 • Susanne Linnet
 • Willy Sahl

Til Fordelingsudvalg Vejle

 • Preben Jensen
 • Finn T. Hansen.

 

 

 

 

 

51.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Vest

Sagsnr:

09/3293

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2, stk. 1 i vedtægterne for AMU-Vest, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse. Vedkommende må ikke være fyldt 65 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Vest.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Anette Hyldgaard.
 

 

 

 

 

 

52.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn

Sagsnr:

09/3282

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 2 i vedtægterne for AMU-Fyn, skal regionsrådet udpege 1 medlem til skolens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Fyn.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Frede Skaaning.

 

 

 

 

 

53.    Indstilling af medlem og suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd

Sagsnr:

09/8924

 

Sagsfremstilling

Ifølge pkt. 1 i forretningsordenen for Det Regionale Beskæftigelsesråd skal regionsrådet indstille 1 medlem og 1 suppleant til rådet. Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstillingen.

I henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles lige så mange kvinder som mænd.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Beskæftigelsesråd i overensstemmelse med Ligestillingsloven.

Beslutning

Regionsrådet indstillede:

Thyge Nielsen og Stephanie Lose som medlem.

Margot Torp og William Jensen som suppleant.

 

 

 

 

 

54.    Udpegning af medlemmer til Regionalt UngdomsuddannelsesRåd (RUR)

Sagsnr:

10/538

 

Resumé

Regionsrådet besluttede den 3. december 2007 at nedsætte et Regionalt UngdomsuddannelsesRåd (RUR) for alle ungdomsuddannelsesretninger i Region Syddanmark. RUR har i den første periode fungeret som dialogpart for regionsrådet. RUR består af 10 ledere fra regionens ungdomsuddannelser samt 2 regionsrådsmedlemmer. Lederne repræsenterer både handelsskoler, tekniske skoler, almene gymnasier, VUC’er, SOSU-skoler og landbrugsskoler.

Sagsfremstilling

RUR fungerer på tværs af ungdomsuddannelserne som sparringsparter og eksperter for regionsrådets medlemmer. Derudover er RUR med til at sætte initiativer i gang på uddannelsesområdet, der kan genere løsninger på de udfordringer, der eksisterer på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark, og dermed bidrage til realiseringen af Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategi.

RUR har i den første periode fungeret som en strategisk udviklingsgruppe, og har vist sin berettigelse og vilje til succesfuldt at samarbejde på tværs af forskellige ungdomsuddannelsestyper – et samarbejde der ikke kendes i de øvrige regioner.

Syddansk Uddannelsesaftale er eksempelvis initieret af RUR på baggrund af regionens ønske om at forstærke indsatsen vedr. fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 regionsrådsmedlemmer til Regionalt UngdomsuddannelsesRåd

Beslutning

Regionsrådet udpegede Willy Sahl og Carsten Abild.

 

 

 

 

 

55.    Udpegning af medlemmer til lokale aktionsgrupper efter land- distriktsprogrammet, fiskeriprogrammet og aktionsgrupper, der arbejder med både landdistrikts- og fiskeriudvikling

Sagsnr:

09/16262

 

Resumé

Regionsrådet kan udpege én repræsentant og én suppleant til bestyrelserne i hver af de 22 lokale aktionsgrupper efter landdistrikts- og fiskeriprogrammerne.

Sagsfremstilling

Ifølge Fødevareministeriets bekendtgørelser om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriprogrammet (LAG) for perioden 2007 – 2013 § 7, stk. 3, kan regionsrådet sammen med vækstforum udpege én repræsentant til de enkelte lokale aktionsgruppers bestyrelser.

 

Vækstforum har d. 14. juni 2007 indstillet til regionsrådet at udpege medlemmer til bestyrelserne i de enkelte lokale aktionsgrupper.


Regionsrådet har på en række møder herefter udpeget repræsentanter til bestyrelserne i de enkelte LAG efterhånden som de er oprettet i løbet af 2007 og 2008.

 • En LAG er en forening med egne vedtægter og bestyrelse.
 • En lokal aktionsgruppe (LAG) er et partnerskab mellem lokale myndigheder, foreninger og borgere. Gennem partnerskabet tilstræbes en bottom-up proces.
 • Landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven giver fødevareministeren mulighed for at yde tilskud til aktiviteter i LAG, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.
 • LAG-bestyrelsen udarbejder en lokal udviklingsstrategi og arbejder for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den lokale udviklingsstrategi.

I Syddanmark er der følgende LAG, der alene arbejder med landdistriktsudvikling:

 • LAG Assens
 • LAG Billund
 • LAG Esbjerg
 • LAG Fanø
 • LAG Fåborg-Midtfyn
 • LAG Kerteminde
 • LAG Middelfart
 • LAG Nordfyn
 • LAG Nyborg
 • LAG Svendborg
 • LAG Sønderborg
 • LAG Varde
 • LAG Vejen
 • LAG Vejle
 • LAG Aabenraa

og følgende LAG, der alene arbejder med fiskeriudvikling:

 • LAG Vestjylland, fiskeri, der omfatter 11 kommuner i 2 regioner. I Syddanmark deltager Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen,
 • FiskeriLAG Fyn, der omfatter8 kommuner på Fyn. Følgende kommuner deltager: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og Svendborg,

samt følgende LAG, der arbejder med både landdistriktsudvikling og fiskeriudvikling:

 • LAG Haderslev
 • LAG Langeland
 • LAG Læsø, Ærø og Samsø
 • LAG Tønder
 • Småøernes Aktionsgruppe

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant til hver af følgende:

 • LAG Assens
 • LAG Billund
 • LAG Esbjerg
 • LAG Fanø
 • LAG Fåborg-Midtfyn
 • LAG Kerteminde
 • LAG Middelfart
 • LAG Nordfyn
 • LAG Nyborg
 • LAG Svendborg
 • LAG Sønderborg
 • LAG Varde
 • LAG Vejen
 • LAG Vejle
 • LAG Aabenraa
 • LAG Vestjylland, fiskeri
 • FiskeriLAG Fyn
 • LAG Haderslev
 • LAG Langeland
 • LAG Læsø, Ærø og Samsø
 • LAG Tønder
 • Småøernes Aktionsgruppe

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • LAG Assens: Poul-Erik Svendsen med Carl Erik Jensen som suppleant
 • LAG Billund: Preben Jensen med Preben Friis-Hauge som suppleant
 • LAG Esbjerg: Karsten Uno Petersen med Jette Jensen som suppleant
 • LAG Fanø: Jette Jensen med Karsten Uno Petersen som suppleant
 • LAG Faaborg-Midtfyn: Torben W. Smith med Mette Valentin som suppleant
 • LAG Kerteminde: Ingeborg Moritz Hansen med Carsten Abild som suppleant
 • LAG Middelfart: Carl Erik Jensen med Poul-Erik Svendsen som suppleant
 • LAG Nordfyn: Carsten Abild med Ingeborg Moritz Hansen som suppleant
 • LAG Nyborg: Mette Valentin med Iben Kromann Madsen som suppleant
 • LAG Svendborg: William Jensen med Frede Skaaning som suppleant
 • LAG Sønderborg: John Hyrup Jensen med Finn T. Hansen som suppleant
 • LAG Varde: Preben Friis-Hauge med Thyge Nielsen som suppleant
 • LAG Vejen: Otto Ottosen med Carl Holst som suppleant
 • LAG Vejle: Finn T. Hansen med John Hyrup Jensen som suppleant
 • LAG Aabenraa: Andrea Terp Christensen med Ole Finnerup Larsen som suppleant
 • LAG Vestjylland, fiskeri: Preben Friis-Hauge med Stephanie Lose som suppleant
 • FiskeriLAG Fyn: Sofus Ryge Petersen med Henrik J. Møller som suppleant
 • LAG Haderslev: Thies Mathiasen med Jytte Lauridsen som suppleant
 • LAG Langeland: William Jensen med Carl Erik Jensen om suppleant
 • LAG Læsø, Ærø og Samsø: Poul Sækmose med Lasse Krull som suppleant
 • LAG Tønder: Jens Møller med Susanne Linnet som suppleant
 • Småøernes Aktionsgruppe: Henrik Møller med Torben W. Smith som suppleant

   

    

 

 

 

 

56.    Udpegninger til Region Sønderjylland-Schleswig

Sagsnr:

10/652

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal som partner i Region Sønderjylland-Schleswig udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen, som samtidig også udpeges til hhv. medlem og suppleant til regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig.

Ud over disse to udpeger Region Syddanmark yderligere et medlem og en suppleant til regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig.

Region Syddanmark kan også som hidtil udpege et medlem med suppleant til udvalget for erhverv og miljø under regionalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig, som samtidig også udpeges til hhv. medlem og suppleant til regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig.
 • At regionsrådet udpeger yderligere et medlem og en suppleant til regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig.
 • At regionsrådet udpeger et medlem og en suppleant til udvalget for erhverv og miljø under regionalforsamlingen.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

Hans Philip Tietje som medlem af bestyrelsen og medlem af regionalforsamlingen med Jens Møller som suppleant.

Karsten Uno Petersen som medlem til regionalforsamlingen med Margot Torp som suppleant.

Henrik J. Møller som medlem af udvalget for erhverv og miljø med Mette Valentin som suppleant.

 

 

 

 

 

57.    Udpegning af medlemmer til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark (Bruxelles-kontoret)

Sagsnr:

10/569

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 6 stk. 14 i vedtægterne for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark", skal regionsrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark".

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen og Preben Jensen.

 

 

 

 

 

58.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for den Europæiske Organisation for Livslang Læring (EARLALL)

Sagsnr:

10/649

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er medlem af den Europæsike Organisation for Livslang Læring (EARLALL) og skal i den forbindelse udpege et medlem til bestyrelsen.

EARLALL er en europæisk organisation for uddannelse og kompetenceudvikling bestående af 23 regioner fra 10 forskellige lande. Region Syddanmark varetager funktionen som kasserer i organisationen (Treasurer)

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen af EARLALL.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

 

 

 

 

 

59.    Udpegning af medlem til Nordsøkommissionen samt Nordsøkommissionens transportgruppe

Sagsnr:

10/624

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er medlem af Nordsøkommissionen, som er et netværk til videndeling og projektforberedelse til Interreg IV b - Nordsøprogrammet.

I Nordsøkommissionen har Region Syddanmark hidtil været aktiv i Transportgruppen, som er en temagruppe under Nordsøkommissionen. Temagruppen ledes af tre politikere – en formand og to næstformænd. Region Syddanmarks repræsentant har i foregående valgperiode været næstformand i Transportgruppen. Nordsøkommissionens bestyrelse udpeger formand/næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til Nordsøkommissionen, som også kan indgå i Nordsøkommissionens Transportgruppe.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Preben Friis-Hauge.

 

 

 

 

 

60.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo

Sagsnr:

09/15300

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Givskud Zoo skal regionsrådet udpege 1 medlem til parkens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Givskud Zoo.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Lars Aarup.

 

 

 

 

 

61.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding

Sagsnr:

09/9203

 

Sagsfremstilling

Ifølge pkt. 6 i vedtægterne for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding, kan regionsrådet vælge at udpege 1 medlem til fondens bestyrelse. Vedkommende skal være medlem af regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, hvorvidt de vil udpege 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding, og i bekræftende fald udpeger 1 medlem hertil.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bent Bechmann.

 

 

 

 

 

62.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester

Sagsnr:

09/5093

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i vedtægterne for Sønderjyllands Symfoniorkester skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til orkestrets bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Kurt Bjørndal med Jan Køpke Christensen som suppleant.

 

 

 

 

 

 

63.    Udpegning af medlem til Sønderjyllands Symfoniorkesters orkestersamråd

Sagsnr:

09/9051

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Sønderjyllands Symfoniorkester skal regionsrådet udpege 1 medlem til orkestersamrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til Sønderjyllands Symfoniorkesters orkestersamråd.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Jens Møller.

 

 

 

 

 

64.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera

Sagsnr:

10/572

 

Sagsfremstilling

Foreningen Den Ny Opera har anmodet regionsrådet om at udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

 

 

 

 

 

65.    Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland

Sagsnr:

09/9439

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Museum Sønderjylland skal regionsrådet udpege 2 medlemmer blandt rådets medlemmer til bestyrelsen.

Der skal samtidig udpeges personlige suppleanter for de 2 medlemmer.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

Jens Møller med Hans Philip Tietje som suppleant

Willy Sahl med Karsten Uno Petersen som suppleant.

 

 

 

 

 

66.    Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker

Sagsnr:

09/9061

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 8 i vedtægterne for Fonden Syddanske Forskerparker skal regionsrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddanske Forskerparker.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Willy Sahl og Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

 

 

 

67.    Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme

Sagsnr:

09/5916

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 6 i vedtægterne for Fonden Syddansk Turisme, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. Hvert medlem kan genudpeges en gang.

Desuden skal regionsrådet, ifølge § 8 i samme vedtægter, udpege 10 medlemmer til repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme. Regionsrådet er ikke forpligtet til at udpege medlemmer, som samtidig er medlemmer af regionsrådet.

Syddansk Turisme har den 19. januar 2010 skriftligt meddelt, at repræsentantskab og bestyrelse for Syddansk Turisme har vedtaget en vedtægtsændring, som medfører, at Region Syddanmark fremover skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Syddansk Turisme beder derfor Region Syddanmark om at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Denne vedtægtsændring er endnu ikke godkendt af fondsmyndighederne, og udpegningen af 2 medlemmer til bestyrelsen må således ske med forbehold for denne godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme., idet udpegningen er betinget af fondsmyndighedernes godkendelse af de nye vedtægter for Syddansk Turisme. 
 • At regionsrådet udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet for Fonden Syddansk Turisme.

Beslutning

Regionsrådet udpegede

Lasse Krull og Karsten Uno Petersen til bestyrelsen.

Bent Bechmann, Thies Mathiasen, Pia Andersen, Hans Philip Tietje, Ingeborg Moritz Hansen, Niels Poulsen, Ole Finnerup Larsen, Pia Tørving, Henrik J. Møller og Torben W. Smith til repræsentantskabet.

 

 

 

 

 

68.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for MiljøForum Fyn

Sagsnr:

09/5110

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i vedtægterne for MiljøForum Fyn skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for MiljøForum Fyn.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Carsten Abild.

 

 

 

 

 

69.    Udpegning af medlemmer til fire kulturregioner

Sagsnr:

10/623

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i den forgangne valgperiode været repræsenteret i 4 kulturregioner:

 • Kulturregion Vadehavet
 • Kulturregion Trekantområdet
 • Kulturregion Fyn
 • Kulturregion Sønderjylland

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger:

- 1 medlem til Kulturregion Vadehavet

- 1 medlem til Kulturregion Trekantområdet

- 1 medlem til Kulturregion Fyn

- 1 medlem til Kulturregion Sønderjylland

Beslutning

Regionsrådet udpegede Lasse Krull til alle fire kulturregioner.

 

 

 

 

 

70.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Naturama

Sagsnr:

09/9057

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for Naturama (videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum) skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. Regionsrådet kan udpege et bestyrelsesmedlem udenfor regionsrådets midte.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Naturama.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Lasse Krull.

 

 

 

 

 

71.    Udpegning af tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S

Sagsnr:

10/631

 

Sagsfremstilling

Naturturisme I/S er et kommunalt interessentskab ejet af de fire syd- og midtfynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. Formålet er at styrke turisterhvervets udviklingsmuligheder gennem tiltag, der forbedrer områdets kvaliteter inden for natur og kulturhistoriske oplevelser.

Region Syddanmark udpeget et tilknyttet medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et tilknyttet medlem til bestyrelsen for Naturturisme I/S.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

 

 

 

72.    Udpegning af repræsentant til VadehavsForum

Sagsnr:

09/17545

 

Sagsfremstilling

VadehavsForum er en uafhængig platform for diskussioner mellem forskellige interesser fra Vadehavsregionen. Medlemmerne i forummet er repræsentanter fra lokale og regionale myndigheder, landbrugssektoren, energisektoren, fiskeriet, turisterhvervene, industri og havne samt naturbeskyttelsesorganisationer fra Nederlandene, Nedersaksen, Slesvig-Holsten og Danmark.

Region Syddanmark har valgperioden 2006-2009 haft 1 repræsentant i forummet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 repræsentant til VadehavsForum.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Thyge Nielsen.

 

 

 

 

 

73.    Udpegning af observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RVU)

Sagsnr:

10/573

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark udpeger ikke til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet, men Region Syddanmark deltager i møderne for at kunne bidrage med viden inden for deres ressortområde, og for at kunne benytte udvalget som rådgiver.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 observatør til Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Thyge Nielsen.

 

 

 

 

 

74.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Green Network

Sagsnr:

09/5132

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 9 i vedtægterne for Green Network skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Green Network.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Lasse Krull som medlem af bestyrelsen med Bent Bechmann som suppleant.

 

 

 

 

 

75.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland

Sagsnr:

09/13806

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4, stk. 1 i vedtægterne for den selvejende institution HospiceSønderjylland, skal Regionen udpege 1 medlem til bestyrelsen herfor.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution HospiceSønderjylland.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Jens Møller.

 

 

 

 

 

76.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland

Sagsnr:

09/15152

 

Sagsfremstilling

Ifølge fundatsen for Hospice Sydvestjylland skal regionsrådet udpege 1 medlem af regionsrådet til bestyrelsen herfor.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Hospice Sydvestjylland.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Jette Jensen.

 

 

 

 

 

77.    Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center

Sagsnr:

09/9107

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Sct. Maria Hospice Center skal regionsrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Preben Jensen og Finn T. Hansen.

 

 

 

 

 

78.    Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn

Sagsnr:

09/14225

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5, stk. 2 i vedtægterne for Hospice Fyn skal regionsrådet udpege indtil 2 medlemmer til bestyrelsen herfor.

Der har i indeværende valgperiode været udpeget 2 regionsrådsmedlemmer, og Hospice Fyn har i brev af 13. oktober 2009 meddelt, at de også fremover ønsker 2 regionsmedlemmer udpeget til deres bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Hospice Fyn.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Pia Tørving og Henrik Skov.

 

 

 

 

 

79.    Udpegning af medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget

Sagsnr:

09/9297

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 1 i "Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler", skal regionsrådet udpege 3 medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Bo Libergren
 • Margot Torp
 • Iben Kromann Madsen.

   

 

 

 

 

 

80.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi

Sagsnr:

09/11845

 

Sagsfremstilling

Ifølge §§ 5-6 i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter,  består samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunerne i regionen samt 4 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer skal vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

Beslutning

Regionsrådet udpegede :

 • Bo Libergren
 • Margot Torp.

   

 

 

 

 

 

81.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for psykologer

Sagsnr:

09/11840

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening, i hver region et samarbejdsudvalg bestående af 6 medlemmer. Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen 3 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1 medlem, og regionen udpeger 2 medlemmer. 3 af medlemmerne udpeges blandt psykologer i regionen af Dansk Psykologforening.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget for psykologer.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Margot Torp
 • Bo Libergren.

   

 

 

 

 

 

82.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalg for tandlæger samt til koordinationsudvalget på tandlægeområdet

Sagsnr:

09/11830

 

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalg for tandlæger
Efter tandlægeoverenskomstens § 23 nedsættes for hver region et samarbejdsudvalg bestående af 2 medlemmer udpeget af regionsrådet, 1 medlem udpeget af kommunerne i regionen (kommunekontaktrådet) samt 3 medlemmer udpeget af Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse.

I Region Syddanmark har udvalget besluttet at udvide udvalgets sammensætning således tandlægerne har udpeget 6 medlemmer. Dette skyldes, at tandlægerne er organiseret med 2 kredsforeninger i regionen og et ønske om, at begge kredsforeninger er repræsenteret med 3 medlemmer. Regionen er repræsenteret med 5 medlemmer og kommunerne med ét medlem.

Koordinationsudvalg på tandlægeområdet
I henhold til sundhedsloven skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet sikre koordinationen af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis i forhold til bl.a. omsorgstandpleje, specialtandpleje, tilskudsbevilling og behandling af borgere med manglende tandanlæg. Til at varetage denne opgave nedsættes et koordinationsudvalg med politikere fra regionen og kommunerne, tandlæger fra praksisområdet, regionstandplejen og tandlæger fra den kommunale tandpleje.

Samtidig defineres det, at koordinationsudvalget har følgende opgaver:

 • sikre hensigtsmæssig visitation og koordination mellem den kommunale tandpleje, praksistandplejen og den regionale tandpleje
 • sikre etablering af effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og praksistandplejen, samt medvirke til at unge fastholdes i en regelmæssig tandplejeadfærd
 • sikre tandlægevagt uden for den sædvanlige åbningstid.

De fleste grupper er allerede repræsenteret i samarbejdsudvalget vedrørende tandlægehjælp, og det kunne derfor være hensigtsmæssigt, hvis koordinationsudvalget på tandlægeområdet består af samarbejdsudvalgets medlemmer suppleret med 2 tandlæger fra den kommunale tandpleje. Møderne i koordinationsudvalget og i samarbejdsudvalget kan dermed lægges i forlængelse af hinanden.

Nedsættelse af dette forum aftales med kommunerne i regionen og repræsentanter fra praksistandplejen. Såfremt koordinationsudvalget på tandlægeområdet sammensættes som beskrevet ovenfor, foreslås det, at regionsrådets medlemmer af samarbejdsudvalget indtræder i koordinationsudvalget.

Såfremt det besluttes, at regionsrådets repræsentation i koordinationsudvalgt skal være anderledes end beskrevet, vil regionsrådet få forelagt sagen på ny.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget for tandlæger.
 • At de af regionsrådet udpegede medlemmer af samarbejdsudvalget for tandlæger ligeledes udpeges til koordinationsudvalget på tandlægeområdet, forudsat at det besluttes, at anvende ovennævnte model for etablering af koordinationsudvalg på tandlægeområdet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Bo Libergren
 • Jørgen Pless
 • Jytte Lauridsen
 • Margot Torp
 • Ole Finnerup Larsen.

   

 

 

 

 

83.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp

Sagsnr:

10/484

 

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten vedr. Almen Lægegerning § 5 nedsættes i hver region et samarbejdsudvalg på 8-12 medlemmer.

Regionsrådet og kommunerne i regionen (Kommunekontaktrådet) udpeger sammen mindst 4 og højst 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af praksisudvalget i regionen.

I Region Syddanmark er samarbejdsudvalget sammensat med 5 medlemmer udpeget af regionen.

Arbejdsgruppen vedr. lægedækning er nedsat under samarbejdsudvalget for almen lægegerning. Formandskabet i samarbejdsudvalget deltager i denne arbejdsgruppe.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning.
 • At den regionale formand for samarbejdsudvalget for almen lægegerning anmodes om at deltage i arbejdet i arbejdsgruppen vedr. lægedækning, som er nedsat under samarbejdsudvalget.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Jytte Lauridsen
 • Margot Torp
 • Iben Kromann Madsen.

   

 

 

 

 

 

84.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger

Sagsnr:

10/571

 

Sagsfremstilling

I henhold til speciallægeoverenskomsten § 6 består samarbejdsudvalget af 6 medlemmer eller – efter aftale mellem regionen og Foreningen af Speciallæger (FAS) i regionen – 8 medlemmer. 3 henholdsvis 4 udpeges af regionen. 3 henholdsvis 4 medlemmer udpeges af FAS-gruppen i regionen af og blandt overenskomsttilmeldte speciallæger i regionen.

Desuden deltager en kommunal repræsentant efter behov og har status som observatør.

I det forberedende samarbejdsudvalg fra 2006 til 2007 var regionen repræsenteret af 5 medlemmer, kommunerne med 1 medlem og speciallægerne med 6 medlemmer. Samarbejdsudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2007 at bibeholde denne sammensætning.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. speciallæger

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Jytte Lauridsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning.

   

 

 

 

 

 

85.    Udpegning af medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik

Sagsnr:

10/574

 

Sagsfremstilling

I henhold til kiropraktoroverenskomstens § 3 nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af 6-12 medlemmer. Halvdelen af medlemmerne udpeges af regionsrådet og kommunerne i regionen. Halvdelen af medlemmerne udpeges af vedkommende kiropraktorforening blandt de kiropraktorer i regionen, der har tiltrådt overenskomsten.

Regionsrådet skal udpege 5 medlemmer til samarbejdsudvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Jytte Lauridsen
 • Margot Torp
 • Iben Kromann Madsen.

   

 

 

 

 

 

86.    Udpegning af medlemmer til Regionstandlægenævnet

Sagsnr:

09/11829

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 23 i overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Danske Regioner, skal regionsrådet udpege 3 medlemmer til Regionstandlægenævnet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Regionstandlægenævnet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Thyge Nielsen
 • Frede Skaaning
 • John Hyrup Jensen.

   

 

 

 

 

 

87.    Udpegning af medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Sagsnr:

09/9218

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2, stk. 2 i vedtægterne for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis, skal regionsrådet udpege 4 medlemmer til udvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 4 medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

Beslutning

Regionsrådet udpegede:

 • Poul Sækmose
 • Bo Libergren
 • Margot Torp
 • Iben Kromann Madsen.

   

 

 

 

 

 

88.    Udpegning af medlemmer til Epidemikommissionen

Sagsnr:

09/9226

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 3 i "Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme", skal regionsrådet udpege 3 medlemmer til kommissionen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 3 medlemmer til Epidemikommissionen.

Beslutning

Regionsrådet udpegede :

 • Ole Finnerup Larsen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless.

   

 

 

 

 

 

89.    Udpegning af medlemmer og suppleanter til Den Videnskabsetiske Komite i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/14930

 

Resumé

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal udpeges 11 nye medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet. Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. De 6 lægmedlemmer udpeges af regionsrådet selv og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

Sagsfremstilling

Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark skal sikre, at biomedicinske forskningsprojekter i Region Syddanmark gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Samtidigt skal forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden. Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark består af forskningsaktive medlemmer fra sundhedsområdet og lægmedlemmer uden sundhedsfaglig baggrund.

Alle medlemmer udpeges af regionsrådet, og kan sidde i maksimalt 2 valgperioder. Komitéen mødes ca. en gang om måneden, hvor 15-20 nye forskningsprojekter behandles. Komitéen betjenes af et sekretariat bestående af en jurist og 2 assistenter, som forbereder afviklingen af komitéens møder. Et komitémedlem sidder i en valgperiode på fire år og kan genudpeges én gang. Regionsrådet kan beslutte, at arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år samt kørselsgodtgørelse m.m.  

Komitéen vælger selv sin formand og en næstformand. Formandskabet varetages af et forskningsaktivt medlem og et lægmedlem. Formanden aflønnes med 35.000 kr. årligt. Næstformanden aflønnes med 30.000 kr. årligt.

Regionsrådet vedtog den 23. november 2009 en udvidelse af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark fra 7 til 11 medlemmer. Dette skete fordi komiteen de seneste år har oplevet en forøget tilgang af forskningsansøgninger, som har medført et markant stigende arbejdspres for medlemmerne, der i forvejen bestrider civile jobs.

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal der nu udpeges 11 nye medlemmer til Komitéen.

Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling overfor regionsrådet fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. Der skal også udpeges 6 lægmedlemmer, som alle udpeges af regionsrådet selv, og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.


Så vidt angår de forskningsaktive medlemmer er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark blevet anmodet om at opstille kandidater. Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum indstiller på denne baggrund over for regionsrådet, at følgende 5 forskningsaktive samt 2 suppleanter udpeges til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark:
 

 • Birger Møller, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.
 • Henrik Steen Hansen (fungerende medlem), Overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling B., Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.
 • Lone Agertoft, Overlæge, forskningslektor, H.C. Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.
 • Jeppe Gram, Ledende overlæge, ph.d., endokrinologisk afdeling., Sydvestjysk Sygehus.
 • Marie Luise Bisgaard, Overlæge, Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt.

Suppleanter

 • Jens Ole Laursen, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland.
 • Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, lektor, Ph.d., læge
  Syddansk Universitet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer samt 2 suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark.
 • At regionsrådet udpeger de 5 navngivne forskningsaktive kandidater samt de 2 suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark, som Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum har indstillet.
 • At arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet udpegede:

 • Freddie H. Madsen
 • Sonny Berthold
 • Susanne Linnet
 • Frede Skaaning
 • Jette Jensen
 • Mette Valentin

  Suppleanter:

  • Jytte Lauridsen
  • Margot Torp

    

 

 

 

 

90.    Udpegning af medlem til APU-klinikkens bestyrelse

Sagsnr:

10/656

 

Sagsfremstilling

APU praksis er en eksperimenterende praksis, som under kontrollerede forhold og qua sin beliggenhed ved Odense Universitet kan udføre forskning, faglig udvikling samt afprøve organisatoriske og tekniske tiltag med mulighed for efterfølgende udbredelse til resten af sektoren. I APU praksis har en række interessenter mod et årligt gebyr mulighed for at have indvirkning på de aktiviteter, som skal foregå i praksis. Af interessenter er der pt. Fagligt Udvalg, Kvalitets- og Informatikfonden samt Region Syddanmark.

Der skal udpeges en regional repræsentant til bestyrelsen for APU praksis.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til APU-klinikkens bestyrelse.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bo Libergren.

 

 

 

 

 

91.    Indstilling af medlem og suppleant til bestyrelsen Amgros I/S

Sagsnr:

09/9206

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 8 i vedtægterne for Amgros I/S skal hver interessent indstille 1 medlem med personlig suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeges umiddelbart efter Danske Regioners Generalforsamling i slutningen af marts 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet indstiller 1 medlem med 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S.

Beslutning

Regionsrådet indstillede Poul-Erik Svendsen som medlem af bestyrelsen med Karsten Uno Petersen som suppleant.

 

 

 

 

 

92.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Strandhøjskolen

Sagsnr:

09/6093

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 1, stk. 4 i vedtægterne for Strandhøjskolen skal regionsrådet udpege 1 medlem (regionsrådsmedlem) til skolens bestyrelse. Desuden skal der udpeges 1 suppleant for vedkommende.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Strandhøjskolen.

 

Beslutning

Regionsrådet udpegede Pia Tørving som medlem af bestyrelsen med Ole Finnerup Larsen som suppleant.

 

 

 

 

 

93.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Sagsnr:

09/10503

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 3 i vedtægterne for Røde Kors Bo- og Træningscenter, skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant for denne af og blandt medlemmerne af regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant for denne til bestyrelsen for Røde Kors Bo- og Træningscenter.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen som medlem af bestyrelsen med Jytte Lauridsen som suppleant.

 

 

 

 

 

94.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Nyborgskolen

Sagsnr:

09/6094

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 1 i vedtægterne for Nyborgskolen skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til skolens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Nyborgskolen.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Rene Lundegaard som medlem af bestyrelsen med Jørgen Heering som suppleant.

 

 

 

 

 

95.    Udpegning af medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard, Kolding

Sagsnr:

09/9090

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i vedtægterne for behandlingshjemmet Landerupgaard, Kolding, skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for behandlingshjemmet Landerupgaard, Kolding.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bente Gertz.

 

 

 

 

 

96.    Udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vejle

Sagsnr:

09/9073

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i vedtægterne for "Styrelsen af Center for Kommunikation og Hjælpemidler", skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppelant til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vejle.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Ole Jacobsen som medlem af bestyrelsen med Jan Køpke Christensen som suppleant.

 

 

 

 

 

97.    Udpegning af medlemmer og suppleant til bestyrelsen for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning

Sagsnr:

09/6380

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 1, stk.1 i vedtægterne for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning skal regionsrådet udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen.

Derudover skal regionsrådet udpege 1 medlem (uden suppleant), ligeledes til bestyrelsen, efter indstilling fra Syddansk Universitet. Dette fremgår af § 1, stk. 4, og vil ske når indstillingen fra Syddansk Universitet foreligger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.

 

Beslutning

Regionsrådet udpegede Pia Tørving som medlem af bestyrelsen med Jette Jensen som suppleant

Regionsrådet udpegede desuden lektor Ågot Møller Grøntved som medlem af bestyrelsen efter indstilling fra Syddansk Universitet.

 

 

 

 

 

98.    Udpegning af observatør til bestyrelsen for Solgaven, Vejle (bo- og aktivitetscenter for blinde og svagtsynede)

Sagsnr:

09/15299

 

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Solgaven (bo- og akvitetscenter for blinde og svagtsynede i Vejle) skal regionsrådet udpege 1 observatør til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 observatør til bestyrelsen for Solgaven.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bente Gertz.

 

 

 

 

 

99.  Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Center for Høretab

Sagsnr:

10/643

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i vedtægterne for Center for Høretab kan regionsrådet efter anmodning fra centerbestyrelsen beslutte at et af dets medlemmer deltager i centerbestyrelsens møder uden stemmeret.

Center for Høretab har i brev af 12. januar 2010 anmodet regionsrådet om at udpege en repræsentant.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen for Center for Høretab.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Torben W. Smith.

 

 

 

 

 

100.  Indstilling af medlem og stedfortræder til Regionernes Lønnings- og takstnævn

Sagsnr:

09/8920

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 3, 1) i bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og takstnævn skal regionsrådsrådet indstille 1 medlem og 1 stedfortræder for denne til bestyrelsen.

Vedkommende skal være medlem af regionsrådet, og beskikkes efter indstillingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 stedfortræder for denne til bestyrelsen for Regionernes Lønnings- og takstnævn.

Beslutning

Regionsrådet indstillede Karsten Uno Petersen med Willy Sahl som suppleant.

 

 

 

 

 

101.  Udpegning af medlem til Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune

Sagsnr:

10/628

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i foregående valgperiode været repræsenteret i Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune.

Assens Kommune har meddelt, at de også ønsker en regional repræsentant i indeværende valgperiode.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem til Koordinationsforum for indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bent Bechmann.

 

 

 

 

 

102.  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Center for Software Innovation

Sagsnr:

10/523

 

Sagsfremstilling

Center for Software Innovation (CSI) har anmodet Region Syddanmark om at udpege en politisk repræsentant, der samtidig også er medlem af Vækstforum, til bestyrelsen.

Vedkommende må ikke være fyldt 65 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 medlem, der samtidig også er medlem af Vækstforum, til bestyrelsen for Center for Software Innovation.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

 

 

 

 

 

103.  Udpegning af repræsentanter til generalforsamlingen for Jysk Linnedservice A/S

Sagsnr:

09/9422

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er aktionær i Jysk Linnedservice A/S. Regionen skal udpege 2 personer til at repræsentere regionen på generalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 2 repræsentanter til at repræsentere regionen på generalforsamlingen for aktieselskabet.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Karsten Uno Petersen.

 

 

 

 

 

104.  Udpegning af repræsentant til generalforsamlingen for AFT 2005 (Tarco A/S under afvikling)

Sagsnr:

10/666

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er aktionær i aktieselskabet AFT 2005 (Tarco A/S under afvikling). Regionen skal udpege en repræsentant til at repræsentere regionen på generalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger en repræsentant til at repræsentere regionen på generalforsamlingen for AFT 2005 (Tarco A/S under afvikling).

Beslutning

Regionsrådet udpegede Bo Libergren.

 

 

 

 

 

105.  Udpegning af delegeret og suppleant til generalforsamlingen - Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i Kommuner og Regioner f.m.b.a

Sagsnr:

09/17828

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 4 stk. 1 i vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingen i Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i Kommuner og Regioner, skal hver region udpege 1 delegeret med personlig suppleant til generalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger 1 delegeret og 1 personlig suppleant til generalforsamlingen i Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i Kommuner og Regioner f.m.b.a.

Beslutning

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen med Willy Sahl som suppleant.

 

 

 

106.      Revision af § 2-aftale om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

Sagsnr:

09/11018

 

Resumé

Det forløbne års arbejde har vist, at der er nogle problemområder med aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Dette har givet anledning til en revision af § 2-aftalen, der blandt andet er mundet ud i en ny beregningsmodel for fastholdelsesgodtgørelse – en model, der ikke tager udgangspunkt i goodwill og en model, der ikke er at betragte som en garanti, men som en egentlig godtgørelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 31. marts 2008 § 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Det overordnede formål med aftalen er at sikre lægedækningen i kritiske områder samt motivere til og understøtte, at der skabes fremtidssikrede og bæredygtige praksis. Praksis, der er attraktive for såvel patienter som unge læger.

Der er afsat en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 samt 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Siden det endelige kontraktskompendium blev færdiggjort og udsendt til de praktiserende læger i november 2008, er en lang række ansøgninger behandlet.

Der er indgået fastholdelsesaftaler med 12 læger. Seks læger har fået forhåndstilkendegivelse, og der arbejdes pt. med disse ansøgninger. 25 læger har fået afslag på fastholdelsesaftaler. Herudover er der indgået aftaler om godtgørelse ved ophør i praksis samt tilskud til flytteudgifter, og der arbejdes konkret med indgåelse af huslejegarantier.

Arbejdet med de indkomne ansøgninger i arbejdsgruppen vedrørende lægedækning har vist, at aftalen på flere punkter er vanskelig at håndtere, og ikke alle elementer har virket efter hensigten.

Arbejdsgruppen besluttede derfor den 12. maj 2009 at lade en mindre gruppe gennemgå og fremkomme med forslag til revision af aftalen, herunder redaktionelle rettelser. Arbejdsgruppen har den 27. oktober 2009 behandlet udkastet til en revideret § 2-aftale, og anbefaler aftalen.

De væsentligste forslag til ændringer er:

 1. Ny model til beregning af fastholdelsesgodtgørelse (ikke goodwill-baseret).
  • § 5, stk. 2, den generelle mulighed udgår.
  • § 5, stk. 4, godtgørelse af strukturhensyn er tydeliggjort.
  • Huslejegaranti, udmøntning ændret i forhold til praksis, hvor der opstår en ledig andel efter etableringstidspunktet.
  • Delepraksistilladelse, forhåndsgodkendelse af fortsat tilladelse til delelæge i solopraksis efter generationsskifte.

Ad 1:
Goodwill-modellen indeholder en lang række juridiske og administrativt vanskeligt håndterbare forhold. Herudover har det vist sig, at de fastsatte goodwill-procenter i aftalen er blevet for høje. Det vurderes, at procentsatserne i dag ligger over markedsprisen i flere af de relevante områder, og at aftalerne kunne have været opnået for en lavere "pris" og derved givet mulighed for flere aftaler. Goodwill-procenten i Region Syddanmark faldt fra 2007 til 2008 med 11,6 procentpoint fra 87,9 procent til 76,3 procent.

Den nye model tager udgangspunkt i elementerne: bindingsperiode, antal sikrede og lægens alder ved indgåelse af aftalen.

Modellen gør det attraktivt at sælge i bindingsperioden, idet godtgørelsen også udbetales procentuelt ved et salg af praksis i bindingsperioden.

Ad 2:
Den generelle mulighed opfylder ikke hovedformålet med § 2-aftalen. Den har vist sig særdeles vanskelig at administrere i praksis og bygger på principper, som har vist sig svære at forklare for lægerne.

Ad 3:
Muligheden for godtgørelse ved ophør mod overtagelse/flytning af ydernummer er tydeliggjort i den nye aftale. Modellen er anvendt på Ærø og i Ølgod.

Ad 4:
Det er vurderet, at huslejegarantien ikke har været god nok. Procentsatserne fastholdes, men udmøntning i situation nr. 2, hvor en nyetableret praksis på etableringstidspunktet er fuldt bemandet, og på et senere tidspunkt får en ledig andel, ændres.

Garantien gælder fortsat i 10 år fra etableringstidspunktet, men beregnes fra start af skala, dvs. med 90 procent, uagtet, at der er gået eksempelvis fire år siden etableringen – men så kun i alt i seks år.

Ad 5:
Som en mulighed i rekrutteringsøjemed er det aftalt, at solopraksis, der har deletilladelse, kan søge om forhåndsgodkendelse på fortsat deletilladelse efter generationsskiftet ud fra fastsatte kriterier.

Det særlige udvalg vedr. almen praksis har behandlet sagen på møde den 8. december 2009. Det særlige udvalg kan - under forudsætning af godkendelse i det regionale samarbejdsudvalg - anbefale den reviderede § 2 aftale over for regionsrådet.

Det regionale samarbejdsudvalg har på mødet den 10. december 2009 behandlet udkast til revideret § 2 aftale og anbefaler det over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den reviderede § 2-aftale godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

107.      Etablering af lokalpsykiatrisk center i Fredericia

Sagsnr:

10/16

 

Resumé

Som en del af den vedtagne psykiatriplan skal der etableres lokalpsykiatriske centre i en række kommuner, herunder i Fredericia. Der er opstået mulighed for at etablere centret i et tidligere plejecenter Sct. Joseph, hvor også den kommunale socialpsykiatri vil være til stede. Forslag til lejekontrakt fremlægges til godkendelse. Lejemålet indebærer behov for istandsættelse for 4,1 mio. kr., som det er aftalt at regionen selv finansierer mod passende reduktion i huslejen. Rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. ønskes afsat på investeringsoversigten. Regionen skal deponere ca. 35 mio. kr.  ved indgåelse af lejemålet

Sagsfremstilling

Baggrund
En hovedhjørnesten i den vedtagne psykiatriplan er samling af den ambulante behandling indenfor rammerne af lokalpsykiatriske centre. Centrene kan med fordel etableres i samarbejde med de enkelte kommuners socialpsykiatri og en sådan mulighed foreligger nu indenfor rammerne af plejehjemmet Sct Joseph i centrum af Fredericia.

Fredericia Kommune godkendte i marts 2009, at der kan arbejdes videre med en model for Sct. Joseph, der forventes at komme til at rumme kommunens socialpsykiatri, det regionale lokalpsykiatriske center og andre kommunale aktiviteter. Centret kan blive placeret i en del af stueetagen og hele 1. salen i bygningskomplekset. I alt ca. 1944 kvm.

Lejemålet og renovering heraf
Bygningen "Sct. Joesph" er ikke umiddelbart i indflytningsklar stand. Det anslås, at der skal anvendes 4,1 mio. kr. for at lokalerne kan anvendes til lokalpsykiatrisk center. Fredericia kommune ønsker imidlertid ikke at stå for ombygningen. Idet kommunen er indstillet på at sænke huslejen i et omfang, der sikrer at ombygningen kan afskrives over 10 år, foreslås det, at Region Syddanmark selv forestår renoveringen.

Da det først sent i forløbet blev klart, at kommunen ikke finansierer ombygningen, er der ikke taget højde for denne udgift i investeringsbudgettet for 2010-2013. Idet rammen til etablering af lokalpsykiatriske centre allerede er disponeret for 2009-2011, indstilles det derfor, at der afsættes et ekstra rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til finansiering af ombygningen af Sct. Joseph. Der henvises til vedlagte beskrivelse af ombygningsprojektet.

Ud over ombygningsudgiften skal der desuden deponeres 34,829 mio. kr. i forbindelse med lejemålet. Lejemålet kan træde i kraft pr. 1.1.2010, men der forestår en længere ombygningsperiode, hvorfor indflytning tidligst kan finde sted i juni måned. Lejekontrakt er vedlagt.

Den nuværende distriktspsykiatri og driftsbudgettet til det nye center
Den nuværende distriktspsykiatri i Fredericia har til huse i en regionalt ejet bygning i centrum af byen. Det vurderes, at den ikke umiddelbart kan anvendes til andet regionalt sundhedsformål. Det undersøges i givet fald, om kommunen kan finde anvendelse af bygningen. Alternativt foreslås bygningen solgt, således at salgsprovenuet indgår som finansiering til ombygningen. Ejendomsvurderingen er på 3 mio. kr.

Indflytning i det nye og væsentligt større lejemål afføder øgede udgifter til bygningsdrift (vand, varme, rengøring m.v.). Nærmere beregning vil forelægge i forbindelse med fremlæggelse af forslag til ombygningsprojekt til politisk godkendelse.

Evt. indflytning i Sct. Joseph vil ikke umiddelbart medføre øgede driftsudgifter, idet der i første omgang alene er tale om, at flytte eksisterende behandlingsaktivitet ind i nye omgivelser. På sigt skal den ambulante behandlingskapacitet udbygges i Fredericia, så der indenfor centret kan tilbydes den vifte af behandlingstilbud, der er beskrevet i den vedtagne psykiatriplan.

Indstilling

Det indstilles:

 • At lejekontrakten godkendes.
 • At der afsættes 4,1 mio. kr i rådighedsbeløb til ombygning af Sct. Joseph til lokalpsykiatrisk center finansieret af "ramme til fri disposition".
 • At der deponeres 34,829 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 13-01-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 25-01-2010

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 
 

Tillægsdagsorden

1. Sag efter anmodning fra regionsrådsmedlem Mette Valentin (SF) om nedlæggelse af den centrale socialrådgiverafdeling på OUH

Sagsnr: 10/742

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Mette Valentin (SF) ønsker en drøftelse i regionsrådet om nedlæggelse

af den centrale socialrådgiverafdeling på Odense Universitetshospital (OUH).

Sagen rejses i medfør af den kommunale styrelseslov § 11, jfr. regionsloven § 12.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Til drøftelse.

Bilag:


Siden er sidst opdateret 26-07-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring