Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum d. 2. december 2009


Beslutningsreferat

Møde i Vækstforum

den 2. december 2009 kl. 15.00-18.00,

Regionsrådssalen, Regionshuset, 7100 Vejle

Deltagere:

Johanne Gregersen, Kurt Adamsen, Jens Oddershede, Hans Skjerning, Thorkild Jacobsen, Tyge Skovgaard Christensen, Carl Holst, Johnny Søtrup, Lisbeth Poulsen, Karsten Uno Petersen, Hinrich Jürgensen, Charlotte Sahl-Madsen, Johanne Gregersen, C.C. Nielsen, Finn Brunse, Peter Zinck, Henrik Styrup og Gitte Grønbæk.

Johnny Søtrup forlod mødet efter punkt 8. Jens Oddershede forlod mødet efter punkt 14.

Derudover deltog:

Kjeld Zacho Jørgensen, Mikkel Hemmingsen, Dorthe Kusk, Anna Marie Rasmussen og Jacob S. Sonne (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden og beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 22. september 2009

2. Forlængelse af Vækstforums og Formandskabets funktionsperiode

3. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

4. Status på indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

5. Høringssvar og ramme fra Syddansk Vækstforum vedr. ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

6. Syddansk Velfærdsteknologi Fond

7. Evaluering af modne klynger

8. Evaluering af Syddansk Turismes strategi

9. Afrapportering om projektudvikling i yderområderne i 2009

10. Afrapportering om anvendelsen af den særlige ramme til sekretariatet samt anmodning om forlængelse af rammen

11. Globaliseringsaftalen

12. Syddansk Vækstbarometer

13. Temadrøftelse: Anbefalinger til nyt Vækstforum, herunder evaluering, årsrapport 2009 mv.

Orienteringspunkter

14. Status for udvikling af spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet samt orientering om camping vækstpakke

15. Status på energieffektiviseringsklyngen

16. Værtskab for europæisk konference inden for velfærdsteknologi – AAL-forum 2010

17. Programmet for brugerdreven innovation – den regionale indsats

18. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter i 2009

19. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

20. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

21. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

22. Orientering om indkomne ansøgninger

23. Forretningsområdet: KLYNGER

24. Forretningsområdet: OPLEVELSESERHVERV

25. Forretningsområdet: ENERGI

26. Pulje til kompetenceudvikling i Yderområder

27. Meddelelser

28. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden og beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 22. september 2009

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· At Vækstforum godkender dagsorden og beslutningsreferat.

Bilag

Bilag 1 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 22. september 2009. 

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt med den tilføjelse til beslutningsreferatet, at Jens Oddershede ikke deltog i dagsordenspunkterne 17-23 på det seneste vækstforummøde pga. inhabilitet.


2. Forlængelse af Vækstforums og Formandskabets funktionsperiode

Sagsfremstilling

Af Syddansk Vækstforums forretningsorden fremgår det i § 2 stk. 4, at Vækstforum følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at der fra 1. januar 2010 ikke vil være et Syddansk Vækstforum i en kortere periode indtil et nyt Vækstforum er nedsat og som forventes at træde sammen primo april 2010.

Formandskabet foreslår derfor, at det nuværende Vækstforum og formandskabets funktionsperiode forlænges frem til det første møde i det kommende Vækstforum. Det nuværende Vækstforum vil således fortsat kunne træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente det nye Vækstforums tiltræden.

Fremadrettet vil funktionsperioden blive fastlagt i lovgivningen.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at funktionsperioden for Syddansk Vækstforum og formandskabet forlænges frem til første møde i det kommende Vækstforum i 2010.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

Det blev besluttet at afholde et kort afslutningsarrangement det nuværende Vækstforum primo april 2010. I forlængelse heraf afholdes det første møde i det kommende Vækstforum. Datoen er foreløbigt sat til den 7. april 2010 ca. fra kl. 13.

 

3. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kunne være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

1. Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark

2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser

3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet

4. Samarbejde om offentligt byggeri


Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser. Første del af denne kampagne kørte i slutningen af juni måned 2009, anden del kørte, primært som opfølgende telemarketing kampagne, i august måned 2009.

Der er pr. 19. oktober 2009, 77 virksomheder, der som resultat af kampagnen har meldt tilbage, at de ønsker at ansætte en praktikant og 148 virksomheder, der er interesserede i at ansætte en eller flere praktikanter, og som ønsker at blive kontaktet med henblik på at få mere information.

Sekretariatet vurderer på baggrund af kampagnens resultater, at kampagnen har været en succes.

I første halvår af 2009 har der været en markant stigning i antallet af elever, der søger praktikpladser, således at der på trods af kampagnen nu mangler 1389 praktikpladser i regionen mod 982 ved kampagnens begyndelse.

De mange virksomheder der er blevet kontaktet, og som ikke var interesserede, angiver en række forskellige årsager til, at de ikke kan tage nye/flere praktikanter:

- 206 udnytter allerede deres elevpladser

- 96 har ikke økonomi til at tage elever ind

- 68 har ikke personale til at oplære elever

- 44 angiver mangel på arbejde som årsagen til, at de ikke tager elever ind

De resterende virksomheder fordeler sig mellem "Har dårlig erfaring med elever" – "Nærmer sig pensionsalderen", "Er ikke godkendt som praktiksted" og andre årsager.

Syddansk Uddannelsesaftale er ligeledes en del af Vækstforums Vækstpakke. Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne.

Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009. Siden underskrivelsen er der blevet nedsat en styregruppe, der har til opgave at koordinere og igangsætte aktiviteter, som på tværs af regionen skal sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er et afgørende skridt ift. at øge regionens generelle uddannelsesniveau. I styregruppen sidder repræsentanter for alle aktører.

Vækstforum er på de to seneste møder blevet forelagt en oversigt over igangsatte aktiviteter i relation til Vækstforums vækstpakke. Denne oversigt over parternes indsatser er opdateret med de seneste igangsatte aktiviteter og resultaterne heraf. Oversigten er vedlagt som bilag 3.

Det kan således konstateres, at der er igangsat mange initiativer i relation til Vækstpakken, som hver for sig vil bidrage til regionens vækst. Sekretariatet anbefaler, at det nye Vækstforum drøfter behovet for en eventuel ny vækstpakke.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.

· at samarbejdet om offentligt byggeri videreføres i regi af energieffektiviseringsindsatsen.

· at Vækstforum i forbindelse med anbefalingerne til det nye Vækstforum orienterer det nye vækstforum om indsatserne og resultaterne af vækstpakken.

Bilag

Bilag 3 – Oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter.


Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

4. Status på indsatsen vedr. Danfoss, Lindø og LM Glasfiber

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Byggestyrelsen har, på vegne af Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, i september 2009 sendt en samlet ansøgning til den Europæiske Globaliserings Fond. Der er søgt om 76 mio. ud af et samlet budget på116 mio. kr., som kan bruges til aktive foranstaltninger for ledige, der er blevet afskediget fra virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak. Der er samtidig udformet en omstillingsplan og en vækstplan for området, som aktuelt er ved at blive konkretiseret i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

Vækstplanen indeholder en kortlægning af områder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder for Sønderborgområdet. Omstillingsplanen har til formål at give de ledige kompetencer til at rette sig mod de nye beskæftigelsesmuligheder. Vækstplanens fokusområder er energiteknologi og oplevelsesøkonomi.

Der arbejdes pt. på at udmønte vækstplanens energiteknologielement i den kommende energieffektiviseringssatsning, som der redegøres for i dagsordenens punkt 12.

Syddansk Turisme er desuden blevet bedt om at komme med et oplæg til destinationsudviklingsanalyse, der kan gennemføres i samarbejde med Sønderborg Kommune. Analysen af destinationsudviklingsmulighederne skal fastslå udviklingspotentialet indenfor området.

Ansøgningen om EU-støtte til omstillingsplanen er pt. under sagsbehandling hos EU Kommissionen i Bruxelles. Kommissionens indstilling forventes ultimo november/primo december 2009, hvorefter ansøgningen vil blive afgjort af Ministerrådet og EU-Parlamentet i første kvartal 2010. Mens afgørelsen afventes, planlægger Sønderborg Kommune den praktiske implementering. Det er målsætningen, at de aktive foranstaltninger kan igangsættes, så snart afgørelsen foreligger.

I forbindelse med lukningen af Odense Stålskibsværft på Lindø, foregår et tilsvarende arbejde i forhold til en omstillings- og vækstplan for området. Der er dog en tidsmæssig forskydning i forhold til udarbejdelse af en ansøgning til den europæiske globaliseringsfond, idet der endnu ikke er fratrådt det krævede antal medarbejdere.

Der har været afholdt en stor kick-off konference på Lindø med deltagelse af 400 lokale interessenter, for at drøfte omstillings- og udviklingsplanerne med de direkte berørte. Der arbejdes i øjeblikket med at udforme en vækstplan, der skal pege på områder, hvor der kan skabes nye arbejdspladser. Planen ventes færdig inden jul. Herefter skal der udarbejdes en omstillingsplan, som skal sikre, at de ledige efteruddannes/omskoles, så de kan matche de krav, der stilles indenfor de brancher som vækstplanen kortlægger.

Det forventes, at det store antal afskedigelser på Lindø sker i foråret 2010, og først her vil der være mulighed for at udarbejde en ansøgning til EGF-fonden. Tidsmæssig vil vækst- og omstillingsplanen således ligge klar til foråret. Dermed kan der iværksættes aktiviteter så snart afgørelse om ansøgningen foreligger.

Som en del af omstillingsprocessen er det nødvendigt at afklare mulighederne for nye fremtidige produktionsaktiviteter indenfor specialskibsbyggeri på Lindøværftet. I den forbindelse er der sendt et brev til Folketingets Erhvervsudvalg for at afklare, om der er mulighed for statsligt økonomisk tilskud hertil. Brevet til Folketingets Erhvervsudvalg er vedlagt som bilag.

Endelig er der et arbejde i gang der skal undersøge, om der på Lindøarealet, kan etableres et testcenter indenfor offshore produktionsprocesser. Det er dog en betingelse, at et sådant center i givet fald supplerer andre kompetencecentre i Syddanmark. Centret skal finansieres som en del af regeringens erhvervsklimastrategi.

Senest vil der som følge af de varslede fyringer på LM Glasfiber blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for at udarbejde en ansøgning til den europæiske globaliseringsfond.

Regionsrådet har opfordret Vækstforum til at tage initiativ til, at der afsættes en særlig pulje på i alt 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. til Sønderborg-satsningen og 5 mio. kr. til Lindø-satsningen. Midlerne i denne pulje skal kunne frigøres meget hurtigt. Midlerne kan enten frigives ved ansøgning på Vækstforums ordinære møder eller ved en bemyndigelse, som gør processen mere smidig.

Vækstforums Formandskab har efterfølgende foreslået, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsættes en samlet pulje på minimum 10 mio. kr. og eventuelt op til 15 mio. kr., såfremt der er overskydende midler til rådighed fra RTI-projekterne, tilbageløb fra projektbevillinger eller lignende.

Midlerne kan anvendes til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer, f.eks. i forbindelse med indsatserne vedrørende Danfoss, Lindø og LM Glasfiber. Det foreslås, at puljen løber frem til juni 2010, og skal bruges til en ekstraordinær indsats i grænseområdet mellem beskæftigelse og erhvervsudvikling for at sikre, at gode ideer bliver opsamlet, afprøvet og fremmet. Det kan f.eks. være:

- kuvøsefunktion, hvor iværksættere kan få afprøvet deres ideer/protyper i fuld skala.

- oprettelse af og støtte til underleverandør-netværk, specielt med henblik på afklaring af mulighederne for eksport.

- oprettelse af og støtte til netværk for fx den fynske jern- og metalindustri eller for mekatronikindustrien.

- analyse af mulighederne for skrotning af offshore installationer.

- workshop eller lignende for medarbejdere, som ønsker mere viden om at blive iværksættere.

- etablering af vidensnetværk og en vidensbank.

Indsatser og kriterier foreslås uddybet yderligere af sekretariatet og godkendt af formandskabet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager fremdriften på indsatsen til efterretning.

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en pulje på minimum 10 mio. kr. og op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, såfremt der er overskydende midler til rådighed, til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer.

· at Formandskabet bemyndiges til at godkende de endelige kriterier for puljen og til at bevilge midler fra puljen.

Bilag

Bilag 4: Brev til Folketingets Erhvervsudvalg


Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

5. Høringssvar og ramme fra Syddansk Vækstforum vedr. ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

Sagsfremstilling

Rådet for Teknologi og Innovation har indkaldt ansøgninger til Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber.

Innovative samfundsløsninger er en ny måde at tænke i markante strategiske innovationssatsninger, der fokuserer på at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år samtidig med, at forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet fremmes.

Ansøgningerne har skullet fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring eller problemstilling inden for et af følgende temaer:" Energi-, klima- og miljøområder", "Intelligent og energieffektivt byggeri", "Sundheds- og velfærdsinnovation" samt Tværgående fokus, der bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer.

Ansøgningsprocessen har været gennemført i to trin. Først gennemførtes en prækvalifikationsrunde og på baggrund af denne blev 7 ansøgere inviteret til at indsende en uddybet ansøgning i oktober 2009.

Rådet for Teknologi og Innovation forventer i alt at kunne imødekomme 2-4 ansøgninger ved rådets møde den 10. december 2009. Forud for dette er ansøgningerne sendt til vurdering i de 6 regionale vækstfora.

Der er modtaget i alt 6 endelige ansøgninger.

- VUPTI: Vand i Urbane områder – Partnerskab for klima tilpasning og Innovation

- Fremtidens grønne energisystem

- Intelligent og energieffektivt Byggeri

- Innovativt sygehusbyggeri

- NoAge

- UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patient

Vækstforumsekretariatet har arbejdet intenst med projekt-faciliteringen af UNIC-ansøgningen, som ligger inden for temaet "Sundheds- og velfærdsinnovation". Ansøgningen er indsendt af Syddansk Universitet på vegne af den tværregionale partnerkreds. Ansøgningen fokuserer på at skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter med følgende kroniske sygdomme; hjerte-kar sygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser samt KOL. Dette skal ske via udvikling af nye koncepter og teknologier til denne målgruppe. Dette vil understøtte erhvervsmæssig vækst og innovation i den spirende klynge for intelligent velfærdsteknologi.

En uddybet vurdering af de enkelte projekter fremgår at skemaerne i bilag 5.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum,

Vedrørende projekt "UNIC"

· at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til grundfinansiering af initiativet

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserver yderligere 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til supplerende finansiering af konkrete projekter

· at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

· og at der søges andre finansieringskilder, såfremt der meddeles afslag fra Rådet for Teknologi og Innnovation. Den regionale medfinansiering reserveres i givet fald dertil.

Vedrørende projekt "Intelligent og energieffektivt Byggeri"

· at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark

· at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

Vedrørende projekt "Fremtidens grønne energisystem"

· at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark

· at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

Vedrørende projekt "VUPTI"

· at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum, dels pga. manglende syddansk forankring og dels da ansøgningen falder udenfor Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Vedrørende projekt "Innovativt sygehusbyggeri"

· at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum pga. manglende syddansk forankring

Vedrørende projekt "NoAge"

· at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum, dels pga. manglende syddansk forankring og dels pga. svag virksomhedsinddragelse.

Bilag

Bilag 5 - Vurdering af ansøgninger til Innovative samfundsløsninger


Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

6. Syddansk Velfærdsteknologi Fond

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service. De to andre vestdanske regioner er også gået ind i arbejdet om etablering af Vestdansk Iværksætterfond.

Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker at behandle ansøgningerne fra de tre regioner samlet, hvilket giver en tidsmæssig udfordring.

For at være sikre på at strukturfondsmidlerne vil kunne udbetales i indeværende år, besluttede Vækstforum på det seneste møde den 22. september 2009 at opgaven med etablering af "Fonden for Syddansk Vækstfremme" igangsættes hurtigst muligt. Der er nu udarbejdet vedtægter, som er vedlagt. I vedtægterne er det præciseret, hvem der er udpegningsberettiget i forhold til fondens bestyrelse. Bestyrelsen foreslås sammensat af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Syddansk Universitet, 1 medlem udpeges af Dansk Industri, 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv og 2 medlemmer udpeges af Vækstforum. Bestyrelsen skal repræsentere bred sagkundskab inden for fondens formål og have tilknytning til den syddanske region. Der er udarbejdet og vedlagt et forslag til kompetenceprofil for de medlemmer, som udpeges af Vækstforum..

De tre vestdanske regioner har fundet et fælles ståsted, udarbejdet en skitse for Term Sheet som regionerne kan tilslutte sig, og alle vil gerne videre med etableringen.

Der er dog udeståender på to væsentlige områder. Det ene drejer sig om, at Økonomi- og Erhvervsministeriet fastholder, at der fra politisk side ønskes privat finansiering i Vestdansk Iværksætterfond fra fondens etablering, hvilket ikke har været muligt at tilvejebringe, hverken for regionerne eller fra Vækstfonden selv.

Regionerne har peget på, at der i forbindelse med Vestdansk Iværksætterfond ikke er nævnt noget om privat medfinansiering i partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de tre vestdanske regioner. Hvis Økonomi- og Erhvervsministeriet fastholder, at det er et politisk krav, må sagen rejses politisk. 

Derudover ønsker regionerne tre selvstændige fonde, samt en professionel, regional repræsentation i den komité, der tager investeringsbeslutninger, hvilket er et andet set-up end det, Vækstfonden normalt arbejder med. Vækstfonden skal forelægge den samlede sag overfor sin bestyrelse.                                       

Initiativet med etablering af Syddansk Velfærdsteknologi Fond har fokus på at øge udbuddet af tilgængelig venturekapital i Syddanmark. Det vurderes, at der også er et behov for at igangsætte et supplerende initiativ, som fokuserer specifikt på de virksomheder, der er potentielle efterspørger af fondens kapital, således, at der sikres et tilstrækkeligt deal-flow. Der arbejdes derfor på at udvikle et omstillings- og rådgivningsprojekt, som har til formål at arbejde direkte med de relevante virksomheder i regionen.

Projektet vil indeholde flere elementer:

- Identifikation af nye opstartsvirksomheder, etablerede iværksættervirksomheder og  af Spin-offs og entrepreneurship (fra eksisterende virksomheder) inden for Velfærdsteknologier og –service

- Screening af virksomhederne – udvælgelse

- Hands-on konceptudvikling

- Rådgivning/sparring

- Springboards

- Mentorordning/advisory board

- Private konsulentydelser fx til investor-rettet forretningsplan.


Nøgleaktørerne i gennemførelsen af projektet forventes at være Væksthus Syddanmark (som tovholder), Connect Denmark og Venture Cup. Flere andre relevante aktører kan inddrages. Der skal arbejdes tæt sammen med de øvrige aktører og aktiviteter der allerede er igangsat fx Welfare Tech Region, Region Syddanmarks velfærdsinnovationsenhed m.fl.

Det anbefales, at der af socialfondsmidlerne på forhånd reserveres en særlig ramme til projektet, som forventes udviklet i foråret 2010.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum godkender udkast til vedtægter for Fonden for Syddansk Vækstfremme, herunder bestyrelsessammensætningen.

· at Vækstforum godkender forslaget til kompetenceprofil for de to medlemmer, Vækstforum udpeger. Sekretariatet indhenter forslag til indstillinger af bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af Formandskabet

· at Vækstforum til rådgivningsprojektet afsættes en ramme på 5. mio. kr. af socialfondsmidlerne

Bilag

Bilag 6a – Udkast til vedtægter for Fonden Syddansk Vækstfremme

Bilag 6b – Kompetenceprofil for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Syddansk Vækstforum


Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

Vækstforum besluttede desuden, at Vækstforums parter gør en fælles indsats for at rydde de sidste hindringer af vejen, så fondes kan etableres.
 

7. Evaluering af modne klynger

Sagsfremstilling

Vækstforum anmodede på sit møde den 25. juni 2009 om en beskrivelse og vurdering af de modne klynger i Syddanmark. Vækstforumsekretariatet har bedt Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse om at udarbejde en sådan evaluering.

Hovedformålet med evalueringen er at give en status på de modne klynger og belyse deres samlede regionaløkonomiske effekter.

Evalueringen er blandt andet gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse. Der er gennemført interview med klyngedeltagende repræsentanter fra 25 private virksomheder, 6 klyngesekretariater og 4 videninstitutioner.

Evalueringen omhandler følgende 6 modne klynger: Mechatronics Cluster Danmark, Offshore Center Danmark, Plast Center Danmark, AluCluster, Køleklyngen og RoboCluster.

Evalueringen viser, at de 6 modne klynger er velorganiserede formelle netværk og at klyngerne generelt har et højt aktivitetsniveau, som dog varierer blandt de 6 klynger. Aktiviteterne har primært omhandlet uddannelse, rekruttering til områder med mangel på faguddannede og længerevarende (universitets- og tekniske) uddannelser, kompetenceudvikling, vidensoverførsel, produkt- og serviceudvikling, fælles løsninger på standarder mv.

Få projekter har direkte ført til nye fælles forretninger for virksomhederne.

Evalueringen peger dog på, at deltagelsen i klyngesamarbejdet har givet anledning til betydelige afledte forretningseffekter for de enkelte virksomheder. Det viser sig blandt andet ved, at der i alle klynger har været et stort eller meget stort kompetenceløft hos medlemmerne og at vidensoverførsel mellem medlemmer i klyngen er stor eller meget stor. I 5 af klyngerne er virksomhedssamarbejdet stort eller meget stort og i 3 klynger har projekter ført til mange eller rigtig mange nye komponenter/produkter.

 

Evalueringen peger på, at der er behov for, at klyngesekretariaterne bliver bedre forretningsfacilitatorer og at der er behov for udvikling af modeller for driftsfinansiering af klyngeorganisationerne.

Institutleder Torben Damgaard, Syddansk Universitet, vil på Vækstforums møde præsentere evalueringens konklusioner og anbefalinger.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum drøfter resultaterne af evalueringen og videregiver anbefalinger til det nye Vækstforum.

Bilag

Bilag 7 – Evaluering af modne klynger


Beslutning:

Torben Damgaard, Syddansk Universitet præsenterede resultaterne af evalueringen af de modne klynger i den syddanske region.

Vækstforum drøftede resultaterne, som videregives til det nye Vækstforum.

 

8. Evaluering af Syddansk Turismes strategi

Sagsfremstilling

Den 18. september 2008 drøftede Vækstforum udkast til Syddansk Turismes strategi for arbejdet med turisme og oplevelsesøkonomi i regionen 2008-2011, og strategien blev taget til efterretning. Det blev samtidig besluttet at evaluere strategien ultimo 2009. Syddansk Turismes evaluering af arbejdet med strategien, resultatkontrakten med Vækstforum og fondens virke er vedlagt som bilag 8.

Strategien "Samvær med indhold" er fra november 2008, og der er siden da udviklet og igangsat store projekter på 3 af strategiens 5 indsatsfelter. Projekterne er: Leg og Læring – Kids ’n Tweens, Oplevelsernes Academy og International Erhvervsturisme. Alle projekterne inddrager erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige aktører.

Alle tre projekter er indstillet til bevilling af Vækstforum, men Oplevelsernes Academy afventer fortsat godkendelse i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Syddansk Turisme arbejder derudover med konkretisering af strategiens indsatsfelter vedrørende erhvervsturisme og destinationsudvikling.

2009 har været et omskifteligt år for Syddansk Turisme. Den fysiske fusion af de 2 tidligere selskaber skete først i december 2008. Der har været problemer med forankring af Syddansk Turisme i turismeerhvervet og væsentlige økonomiske problemer pga. manglende økonomi- og projektstyring. Disse forhold er der søgt rettet op på med gennemgribende økonomiske tilpasninger, og der er ansat en ny direktør.  

Syddansk Turisme fortsætter arbejdet med implementering af strategien og vil i denne proces være i tæt dialog med turismeerhvervet. Samtidig er Syddansk Turisme i gang med udarbejdelse af strategi og handlingsplan for, hvorledes organisationen vil gennemføre turismestrategien i Region Syddanmark de kommende år.

Fondens perioderegnskab pr. 30. september 2009 og nyt estimat for budget 2009 viser dog, at Syddansk Turisme i et værste fald-scenarie slutter året med et underskud på ca. 4,1 mio. kr. Et så stort underskud vil bringe egenkapitalen under lovens minimumskrav. På baggrund af en forventning om, at de gennemførte økonomiske tilpasninger vil slå igennem i 2010 og skabe et forbedret driftsresultat i 2010, foreslås det, at Syddansk Turisme ekstraordinært får frigivet og udbetalt 2,0 mio. kr. i 2009 i forskud. Beløbet tages indenfor rammen af det allerede bevilgede tilskud for 2010 og 2011. Beløbet udbetales inkl. pristals og lønregulering. Det forudsættes, at der på Vækstforums næste møde forelægges en handlingsplan for turismestrategiens gennemførelse i Syddanmark.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum drøfter og godkender Syddansk Turismes evaluering,

· at Vækstforum ekstraordinært frigiver og udbetaler 2,0 mio.kr. i forskud i 2009, og at beløbet tages af det allerede bevilgede tilskud for 2010 og 2011,

· at Vækstforum på sit næste møde forelægges en handlingsplan for turismestrategiens gennemførelse i Syddanmark.


Bilag

Bilag 8 – Evaluering af strategi for den syddanske turisme

Beslutning:

Karsten Uno Petersen, der er bestyrelsesformand i Syddansk Turisme, erklærede sig inhabil og var ikke til stede under drøftelsen af det beslutningspunkt, der omhandlede et ekstraordinært forskud i 2009.

Vækstforum besluttede, at Syddansk Turisme ekstraordinært modtager 2,0 mio. kr. i 2009. Region Syddanmarks samlede bevilling på 21 mio. kr. udbetales således i perioden 2009-2011 med 9 mio. kr. i 2009 og i de efterfølgende år udbetales 5 til 7 mio. kr. Årsagen til den større udbetaling i 2009 skal ses i sammenhæng med det opnåede aktivitetsniveau for perioden. Medio 2010 foretages samme vurdering med hensyn til udbetaling af bevillingen for den resterende periode.

Som forudsætning for bevillingen blev det besluttet, at Vækstforum på sit førstkommende møde forelægges en konkret handlingsplan for turismestrategiens gennemførelse til godkendelse i Vækstforum.

Vækstforum anbefalede desuden Syddansk Turisme at ændre bestyrelsessammensætningen således, at erhvervslivet, herunder især turismeerhvervet, tildeles en væsentligt tungere vægt i bestyrelsen end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.

 

9. Afrapportering om projektudvikling i yderområderne i 2009

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 26. november 2008 blev det besluttet at afsætte en regional pulje på i alt 6,6 mio. kr. i 2009-10 til udvikling i regionens yderområdekommuner. Vækstforum bemyndigede udviklingsdirektøren til at behandle ansøgningerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Det blev desuden besluttet, at der skulle være en afrapportering efter ét år. I alt er der indtil nu bevilget 2,56 mio. kr. i 2009.

Det bevilgede beløb omfatter følgende projekter:

- Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metal- og mekatronikindustrien

- Naturturisme i Sydvestjylland

- Input med kontant output - Behovs- og omverdensanalyse af SMV’s behov for højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder

- Tønder Festival

- Medicinhave, Tranekær

- Bio-Energipark Tønder

- Bagenkop Havn

- Kompetenceudvikling i Vestjylland

Derudover blev der i 2008 bevilget tilskud til følgende projekter:

- Coast Alive, Interreg IV projekt

- Langelandsfortet

- Maritime potentialer

- Ærøskøbing Skibsværft

- Nationalpark Det Sydfynske Øhav

- Sound Experiment

- Fremtidsfabrikken Sydfyn

På Vækstforums møde den 26. november 2008 blev det besluttet, at Vækstforum modtager afrapportering om projektansøgninger til større projekter på mindst 1 mio. kr. under EU’s landdistriktsprogram, som administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der er i perioden imidlertid ikke indkommet ansøgninger om tilskud til projektudvikling i landdistrikterne på mindst 1 mio. kr. af EU-midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris landdistriktsmidler.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum godkender afrapporteringen om anvendelsen af midlerne til yderområderne.

Bilag

Bilag 9 – Afrapportering om projektudvikling i yderområderne i 2008 og 2009


Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

10. Afrapportering om anvendelsen af den særlige ramme til sekretariatet samt anmodning om forlængelse af rammen

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 31. marts 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio.

kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2009. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved årets afslutning skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

Pr. 22. november 2009 er der bevilget i alt ca. 715.000 kr. fordelt på fire initiativer (herunder tre under samleoverskriften "COP 15"): Green Networks Klimakonference, Klimakonference i Esbjerg, Designskolen Koldings udstillinger i forbindelse med klimatopmødet og Koncept for en "vækstpakke" til camping-erhvervet i Syddanmark. Klimakonferencen i Esbjerg er i mellemtiden blevet aflyst, men de afholdte udgifter er ikke gjort endeligt op, hvorfor tilbageløbet er ukendt pt.

Vækstforums formandskab har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum.

Derfor foreslås det, at Vækstforum afsætter en ramme til sekretariatet på 1.000.000 kr. i 2010 til mindre aktiviteter, kortlægninger mv. Efter et år redegør sekretariatet for anvendelsen.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum godkender afrapporteringen.

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 1.000.000 kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, kortlægninger mv.

Bilag

Bilag 10 – afrapportering af særlig ramme til sekretariatet

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

11. Globaliseringsaftalen

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 5. november 2009 indgået en aftale om opfølgningen på globaliseringsaftalen fra 2006. Aftalen omhandler fordelingen af godt fire milliarder kroner i 2009-2012 fra den såkaldte globaliseringspulje.

Af prioriterede indsatser kan bl.a. nævnes:

- Forskning, udvikling og demonstration på klima- og energiområdet

- Miljøteknologi – der afsættes midler til forskning i miljøeffektive teknologier

- Styrket samspil mellem videninstitutioner og virksomheder

- Flere unge i uddannelse og job

- Innovationskonsortier som bl.a. kan fremme innovation og i den offentlige sektor, herunder indenfor Velfærdsteknologi.

- Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke den virksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder samt i forbindelse med markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger.

- Etablering af en fond på ca. 760 mio. kr., som blandt andet skal gå til markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger

Aftalen giver mulighed for at tiltrække statslige midler til to af Vækstforums forretningsområder – Energi og Velfærdsteknologi- og Service, samt til at understøtte indsatsen på uddannelsesområdet.

De øvrige initiativer fremgår i bilag 11.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum arbejder målrettet på, at Syddanmark får størst mulig andel af disse midler til at understøtte Vækstforums handlingsplan.

Bilag

Bilag 11 – 2009 aftale om globaliseringsmidler

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

12. Syddansk Vækstbarometer

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Vækstbarometer viser, at krisen stadig har kraftigt tag i mange virksomheder i regionen, men der er tegn på, at krisens bund er ved at være nået.

Virksomhederne i Region Syddanmark er fortsat hårdt ramt af finanskrisen. Bl.a. har halvdelen af virksomhederne oplevet at skulle fyre medarbejdere, og næsten to ud af tre har mindre ordrebeholdning end sidste år. Finanskrisen har især ramt industrien og transportbranchen. Men andelen, der oplever mindst ét ud af 6 krisetegn er faldet en smule siden sidste måling i april i år. Desuden har andelen af virksomheder, der ser pessimistisk på det kommende halve år, ikke ændret sig siden seneste måling.

Et andet tegn på at krisen har nået et klimaks kan ses på barometerets konjunkturmåling. Den viser, at virksomhedernes forventninger til omsætningen og antallet af ansatte i virksomheden i dette kvartal, sammenholdt med samme kvartal sidste år, stort set er de samme som i sidste måling i april i år.

Alle Syddanske virksomheder har reageret på den økonomiske krise. Handlingsmønsteret er forskelligt fra sektor til sektor og alt efter virksomhedens størrelse - men alle har foretaget strategiske valg i lyset af den økonomiske krise. Og de virksomheder, der har følt krisen hårdest, har også foretaget de fleste valg. Effektiviseringer griber de fleste til. Ændringer i priser og øget tryk på salg og markedsføring er også blandt de fortrukne redskaber hos virksomhederne.

Resultaterne af vækstbarometeret er indsamlet i september 2009.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum drøfter resultaterne af vækstbarometeret.

Beslutning:

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen præsenterede resultaterne af vækstbarometeret samt hovedkonklusioner fra den regionale konkurenceevneredegørelse for 2009, hvorefter Vækstforum drøftede de store udfordringer, som Syddanmark står overfor i de kommende år.

Resultatet af drøftelserne indarbejdes i anbefalingerne til det kommende Vækstforum.

 

13. Temadrøftelse: Anbefalinger til nyt Vækstforum, herunder evaluering, årsrapport 2009 mv.

Sagsfremstilling

Det nuværende Syddanske Vækstforum, der trådte sammen i maj 2006, følger den kommunale valgperiode, og ophører dermed ved udgangen af 2009. Regionsrådet skal udpege et nyt Vækstforum, hvilket forventes at ske i løbet af marts 2010.

Vækstforum har tidligere besluttet at igangsætte sin evaluering af handlingsplan 2009-10 samt øvrige erfaringer om bl.a. møder, mødeform, strategi, handlingsplan mv. med henblik på at videregive evalueringens resultater til det kommende Vækstforum. 

Sekretariatet har udarbejdet et diskussionsoplæg, som indeholder en række forslag til hovedkonklusioner og anbefalinger fra Vækstforums arbejde de seneste 4 år.

På Vækstforums møde vil der være oplæg, der trækker konklusionerne op.

Der vil på baggrund af drøftelsen i Vækstforum blive igangsat en uddybende evaluering, som forelægges det nye Vækstforum.

Der er desuden udarbejdet udkast til årsrapport for 2009, der skitserer Vækstforums aktiviteter i det forløbne år.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum drøfter det foreliggende diskussionsoplæg og anbefalinger til det kommende Vækstforum.

Bilag

Bilag 13a – Diskussionsoplæg om evaluering og anbefalinger på Vækstforums arbejde 2006-2009.

Bilag 13b – Udkast til årsrapport 2009.


Beslutning:

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen præsenterede en status for arbejdet i Vækstforum.

Vækstforum drøftede anbefalingerne, der videregives til det kommende Vækstforum. Vækstforummedlemmerne udtrykte generel tilfredshed med samarbejdet i Syddansk Vækstforum i indeværende vækstforumperiode.Orienteringspunkter

14. Status for udvikling af spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet samt orientering om camping vækstpakke

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på mødet den 31. marts 2009 at tildele Væksthus Syddanmark opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af de spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet.

Status vedr. fødevarer

På fødevareområdet er der fundet to ildsjæle: Flemming Paasch fra Easyfood og Kirsten Bak Hansen fra Agrova Food. Der har været afholdt workshop den 2. november 2009. Workshoppen forløb positivt. Der har været en god pressedækning af initiativet. Regionens eksisterende fødevarenetværk samles til møde den 3. december 2009. Næste workshop er den 7. december 2009, hvor der arbejdes videre med særligt udvalgte temaer fra virksomhedernes side.

Status vedr. transport og logistik

På transport og logistikområdet er der fundet to ildsjæle: Mogens Therkelsen fra H.P.Therkelsen A/S og Michael Frihagen, H.Daugaard A/S.

Der er dannet en strategigruppe, som består af: Hans Christian Kromann fra Norfolk Line, Jan Ditlevsen fra Billund Lufthavn, Klaus G. Andersen fra Fredericia Shipping, Jørn Bøllund fra Blue Water Shipping, Jesper Høilund fra Prime Cargo samt de to ildsjæle.

Strategigruppen har lanceret en fælles forsøgsprojektidé om logistisk set at gøre nat til dag. Der har været dialog med trafikministeren om forsøgsprojektet. Der er et ønske fra strategigruppen om at kunne tilbyde Region Syddanmark som forsøgsområde.

Formålet med forsøgsprojektet er at opstille og afprøve koncepter for afhentning og levering af varer i aften-, nat- og morgentimerne, der kan bidrage til mindre trængsel, en reduktion af CO2-udslippet og som ikke giver anledning til øget støj- og lysforurening eller andre gener for naboer/beboere i de omfattede områder.

Camping vækstpakke

I forlængelse af Syddansk Vækstforums mål om 30 % højere værditilvækst og 15 % flere arbejdspladser indenfor turismeerhvervet er Væksthus Syddanmark i gang med at udvikle en "vækstpakke" til campingerhvervet. Vækstpakken udvikles med afsæt i erhvervets behov og skal direkte på virksomhedsniveau styrke de enkelte aktører indenfor camping-erhvervet i regionen. Væksthus Syddanmark er i gang med at indsamle viden via interviews med erhvervets aktører samt samtaler med ressourcepersoner, der har særlig viden om erhvervet. Pt. er det konkrete indhold i "vækstpakken" på skitseniveau, men indholdet udvikles og afprøves i løbet af de næste par måneder, således at der fra foråret vil være et blivende tilbud fra Væksthus Syddanmark til campingerhvervet. Initiativet har fået medie-omtale i Erhvervsbladet, MetroExpress og hos Campingrådet.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 14 – Status for udvikling af spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet samt camping vækstpakke


Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

15. Status på energieffektiviseringsklyngen

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum tilsluttede sig på sit møde den 22. september 2009 at igangsætte en proces, som skal skabe grundlaget for at etablere en samlet klynge for energieffektiviseringer. Det overordnede formål med energieffektiviseringsklyngen er at styrke væksten i eksisterende virksomheder og øge antallet af nye virksomheder indenfor energieffektiviseringer via samarbejde om bl.a. viden, innovation og forretningsudvikling.
 
I Vækstforums Handlingsplan for 2009-10 omfatter forretningsområdet "Energi" de fire styrkeområder: offshore, energisystemer, mekatronik til energiløsninger og gartnerier. Det er vurderingen, at der for de tre områder; energisystemer, mekatronik og gartnerier, er et betydeligt potentiale i at samle disse initiativer.

Klyngen skal styrke initiativer i hele regionen og forankres i Sønderborgområdet, hvor der er en stor koncentration af væsentlige aktører.

Arbejdet med etablering af energieffektiviseringsklyngen er igangsat og der er nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere: UdviklingsRåd Sønderjylland (URS; projektleder), Danfoss A/S, Danfoss Solar Inverters, KølevirksomhedsCenter Alsion (Køleklyngen), Mechatronics Cluster Denmark, Clean Tech Valley (ved Vejle Kommune), Odense Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller endvidere sekretariatsbistand til rådighed.  

Der er endvidere ved at blive nedsat en styregruppe.

Arbejdsgruppen skal:

- udarbejde grundlaget for klyngedannelsen herunder: identificere klyngens forretningsområder, partnere, videnmiljøer, potentialer og barrierer for klyngedannelsen, forventede effekter mm.

- samle partnerne og sikre etablering af klyngen i første halvår af 2010

- udarbejde en samlet ansøgning til Vækstforum. Målet er, at ansøgningen kan fremlægges for Vækstforum i juni 2010.

Arbejdsgruppen inddrager i sit arbejde regionale initiativer, f.eks. Energy Institute Alsion, og nationale initiativer. I forhold til f.eks. regeringens erhvervsklimastrategi, vil der blive arbejdet på at få placeret et nationalt laboratorium (testcenter) for udvikling og markedsmodning af nye klimaløsninger indenfor energieffektivisering i Syddanmark.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

16. Værtskab for europæisk konference inden for velfærdsteknologi – AAL-forum 2010

Sagsfremstilling

Et mål i den regionale erhvervsudviklingsstrategi er at øge regionens markedsandele indenfor oplevelsesøkonomi, herunder erhvervsturisme. Tiltrækning af større internationale konferencer til Syddanmark vil bidrage til at nå målet. Region Syddanmark har i samarbejde med Odense Kommune og MedCom arbejdet på at tiltrække den store internationale konference inden for velfærdsteknologier, AAL-Forum 2010, som afholdes 15. - 17. september 2010.


Disse bestræbelser er lykkedes, idet det styrende organ for EU-programmet Ambient Assistent Living (AAL) nu har godkendt Danmark som værtsland. Konferencen afholdes i Odense, og værtskabet forudsættes varetaget i et samarbejde mellem Videnskabsministeriet, Odense Kommune og Region Syddanmark.

Konferencen understøtter den regionale satsning på velfærdsteknologier, dels i Syddansk Vækstforums handlingsplan 2009-10, dels i det fælles samarbejde på tværs af myndigheder, videnorganisationer og virksomheder i regi af Velfærdsteknologi.nu. Baggrunden for værtskabet er således, at regionen opfattes som europæisk spydspids inden for velfærdsteknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet.

AAL-Programmet (Ambient Assistent Living Joint Program 2008-13) har fokus på innovativ teknologi, som understøtter ældre medborgeres selvhjulpne trivsel, sundhed og deltagelse i samfundslivet. Der lægges stor vægt på praktisk anvendelse og involvering af brugere, interessenter og virksomheder.

Programmet er finansieret af 23 lande samt EU-kommissionen og opererer med et samlet projektbudget på ca. 600 mio. Euro. Dansk deltagelse i programmet er bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation og administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forbindelse med programmet afholdes en årlig konference, AAL-Forum, som i år har været afholdt i Wien med omkring 600 deltagere fra 23 europæiske lande.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

17. Programmet for brugerdreven innovation – den regionale indsats

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for statens program for brugerdreven innovation har givet betingede tilsagn til gennemførelse af de to brugerdrevne innovationsprojekter indstillet af Syddansk Vækstforum under programmets regionale indsats.

Syddansk Vækstforum har ret til at indstille et eller flere projekter til den regionale indsats under det nationale program for brugerdreven innovation, en indstillingsret der, for Syddansk Vækstforums vedkommende, beløber sig til 6 mio. kr. i 2009.

Det nationale program for brugerdreven innovation har til hensigt at fremme erhvervsudvikling gennem udbredelsen og anvendelse af forskellige brugerdrevne innovationsmetoder. Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres erkendte og ikke-erkendte behov ved hjælp af systematiske og videnskabeligt baserede metoder, fx inden for antropologi og sociologi.

Ligesom i 2008 er det lykkedes at udnytte indstillingsretten fuldt ud. Projekterne Demens i hjemmet og Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier forventes at få tildelt henholdsvis 2.983.229 og 2.971.717 kr. fra statens program, mens Vækstforum har indstillet til støtte fra strukturfondsmidlerne på henholdsvis 5.950.000 og 5.994.416 kr. I begge tilfælde er projektudviklingen faciliteret af vækstforumsekretariatet.

Der vil i 2009 således kunne igangsættes brugerdrevne innovationsprojekter i Syddanmark for næsten 24 mio. kr. inkl. egenfinansiering, på det velfærdsteknologiske område.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

18. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter i 2009

Sagsfremstilling

Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

Siden mødet i Vækstforum den 22. september 2009 kan særligt fremhæves den brede omtale af projekterne Welfare Tech Region og Energi på havet.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter, hvor Vækstforum eksplicit er nævnt, fordeler sig i perioden 1.januar 2009 – 25. november 2009 som følger:

Trykte medier: 132

Online medier: 116

Radio: 8

TV: 4

I relation til ovenstående bemærkes det, at der forefindes omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.

Derudover er der talrige eksempler, hvor Vækstforums projekter er nævnt i andre sammenhænge.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.


Bilag

Bilag 18 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 1. januar 2009 - 25. november 2009

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

19. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

Sagsfremstilling

Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode.


Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 ser således ud:

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Udisponeret 2007+2008 (a)

20.222.956

-20.174.481

160.118

Bevilget pr. 27/10-2009

61.007.170

117.019.991

174.549.457

I proces pr. 27/10-2009

2.973.426

3.220.735

600

Tilbageløb 1* pr. 27/10-2009 (b)

18.816.449

2.953.755

346.825

Tilbageløb 2** pr. 27/10-2009 (c)

2.973.426

0

2.388.098

 

 

 

 

Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

42.012.830

-17.220.726

2.895.041

*) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

**) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionens eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser, som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

20. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

Sagsfremstilling

Økonomioversigten er opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og en økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-2010 ser således ud:

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Overførsel fra 2007 og 2008

42.012.830

-17.220.726

2.895.041

Indstilling før 2/12-2009

45.913.823

113.969.381

56.895.957

Forventet indstilling 2/12-2009

12.485.155*

11.101.359

44.106.410

Total indstillet 2009-2010

58.398.978

125.070.739

101.002.367

Rest 2009 (efter 2/12-2009)**

36.674.252

-89.231.065

-654.326

*) Jf. dagsordenens pkt. 6 er der af socialfondsmidlerne forhåndsreserveret en ramme på 5.000.000 kr. til at understøtte Syddansk Velfærdsteknologi Fond. Midlerne kan bruges til at udvikle et omstillings- og rådgivningsprojekt, som har til formål at arbejde direkte med relevante virksomheder i regionen.

**) Det fremgår af beløbene i kolonnen "Rest 2009 (efter 2/12-2009)", at Syddansk Vækstforum er ca. 3/4 år "bagud" med indstillinger til Socialfonden i forhold til indstillingsrammen for programperioden 2007-2013, og ca. 1 3/4 år "forud" med indstillinger til Regionalfonden. Erhvervs- og Byggestyrelsen opfordrer regionerne til at være "forud" med indstillingerne. Dels for at mindske risikoen for tilbagebetaling til EU (N+2 risikoen*) og dels fordi Erhvervs- og Byggestyrelsen har erfaret fra tidligere programperioder, at der ofte er stor forskel mellem projekternes tilsagn og projekternes faktiske forbrug, når projekterne afsluttes. Hvis disse midler skal ud at arbejde igen (tilbageløb), er det vigtigt, at de kan registreres som værende uforbrugte i så god tid, at de kan nå at blive bevilget til nye projekter, inden programperioden 2007-2013 slutter.


Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 2/12-2009

Efter 2/12-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

37%

38%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2009 pr. 13. november 2009*

13.400.000

9.600.000

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

21. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 21 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

22. Orientering om indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 8 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har 2 projekter trukket ansøgningen tilbage.

Derudover er der indkommet en ansøgning til Vækstforum vedr. de yderligere reserverede midler fra mikrofinansieringspuljen afsat til udvikling af spirende klynger på transport & logistik området samt fødevareområdet. Formålet med mikrofinansieringspuljen er at kunne støtte mindre ansøgningsforberedende aktiviteter, analyser mv. Da det har en forberedende karakter, giver det derfor ikke mening at effektvurdere ansøgninger under puljen.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

I to tilfælde – "Herregården Broløkke" og "Kompetenceudvikling og innovation i yderområderne" - har det ikke været muligt at nå til enighed i sekretariatsgruppen. Derfor indstiller Formandskabet disse to projekter til hhv. afslag og tilsagn.

Hvad angår projektet "Investeringsfonden Ærø" har sekretariatsgruppen indstillet, at ansøgningen videreformidles til Vækstfonden. Vækstfonden har de rette kompetencer og kan bevilge midler til risikovillig kapital fra regeringens erhvervspakke. Af hensyn til deadline for ansøgningen til Vækstfonden den 25. november 2009 besluttede Vækstforums formandskab på sit møde den 24. november 2009 at videreformidle ansøgningen til Vækstfonden.

Da der er et merforbrug af EU's regionalfondsmidler, er der for to af projekternes vedkommende (Sunrise og Design Vækst), sket en omfordeling af midler fra EU’s regionalfondsmidler til regionale erhvervsudviklingsmidler.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 22 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 2. december 2009.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

23. Forretningsområdet: KLYNGER: Mikrofinansieringspuljen 2009 – udvikling af spirende klynger

Sagsfremstilling
Som opfølgning på rapport om spirende klynger i Syddanmark besluttede Vækstforum, på møde den 31. marts 2009 at etablere en mikrofinansieringspulje på 1 mio. kr. årligt i tre år (2009-2011).

Ved yderligere beslutninger henholdsvis den 31. marts 2009 og 25. juni 2009 har Vækstforum reserveret hele mikrofinansieringspuljen i 2009 til udvikling af de spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet.

Væksthus Syddanmark er tildelt opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af de spirende klynger. Til dette formål har Væksthus Syddanmark fået tildelt 500.000 kr. Der er reserveret yderligere 500.000 kr., til formålet, hvis der viser sig et behov.

Der har vist sig behov og derfor søger Væksthus Syddanmark nu om 250.000 kr. fordelt til primært aflønning af de såkaldte ildsjæle (200.000 kr.), procesbistand fra RegX (40.000 kr.) samt diverse faglig oplæg/arrangementer (10.000 kr.). En enig styregruppe for indsatsen bakker ansøgningen op.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Væksthus Syddanmark bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 250.000 kr. til aflønning af ildsjæle, procesbistand fra RegX samt diverse faglige oplæg/arrangementer.

· At de resterende midler (250.000 kr.) afsat til udvikling af de spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet overføres til mikrofinansieringspuljen for 2010-2011.


Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

24. Forretningsområdet: OPLEVELSESERHVERV

Der er behandlet to ansøgninger under forretningsområdet "Oplevelseserhverv". Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af de medsendte indstillingsskemaer.

DesignVækst

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 4.443.086 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.115.479 kr.

Projektet

DesignVækst

Der ønskes etableret en andelsbevægelse for kreative mikrovirksomheder i Syddanmark, der skal styrke virksomhedernes forretningsorientering med henblik på at skabe flere kreative vækstvirksomheder og øget vækst gennem øget anvendelse af design i traditionelle virksomheder i regionen.

Ansøger og parter

BIZ-ART- Center for Kultur og Erhverv er projektansøger og tilsagnsmodtager.

De centrale partnere i projektet er BIZ-ART, House of Design, Væksthus Syddanmark, IDEA Syd, Syddansk Universitet, Dansk Design Center og Designskolen Kolding.

Derudover indgår 35 private mikrovirksomheder på nuværende tidspunkt som partnere i projektet.

Økonomi

Samlet budget: 16.744.754 kr.

Regionalfonden: 4.443.086 kr.

REM: 8.115.479 kr.

Egenfinansiering: 3.586.188 kr. (BIZ-Art, House of Design, Væksthus Syddanmark, IDEA Syd, Syddansk Universitet, Dansk Design Center og Designskolen Kolding samt en række private virksomheder)

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,06

Projektet har en forventet effekt, der tydeligt øger forretningsområdets forventede generelle udvikling. Professionaliseringen af mikrovirksomhederne gennem kompetenceudvikling, samarbejde, forretningsudvikling og matchmaking med det traditionelle erhvervsliv vil alt andet lige give en højere vækst og beskæftigelse i Syddanmark.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3

Projektet har en middelhøj pris for Vækstforum. De forventede effekter af projektet leveres dels i projektperioden men primært i de efterfølgende år efter projektets afslutning.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektet vurderes til at have begrænset effekt på yderområder grundet manglende partnere fra yderområderne. Sekretariatet forudsætter, der i projektet søges om samarbejde med det kreative forum på Sydfyn i regi af Sydfyns UdviklingsSamarbejde SUS I/S.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet ligger inden for rammerne af forretningsområdet Oplevelsesøkonomi.

Projektet lever op til de tværgående kriterier.

Projektet har en forventet effekt der tydeligt øger forretningsområdets forventede generelle udvikling.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 4.443.086 kr. Bevillingen kan maksimalt udgøre 26,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.115.479 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 48,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

· at det forudsættes, at der i projektet søges samarbejde med de kreative netværk på Sydfyn i regi af Sydfyns UdviklingsSamarbejde SUS I/S,

· at det forudsættes, at projektet gradvist involverer virksomheder fra yderområderne og områderne uden for Trekantområdet, og

· at det forudsættes, at projektet indgår som en del af Syddansk Vækstforums samlede satsning på designområdet.

Bilag

Bilag 24a: Indstillingsskema DesignVækst

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

Herregården Broløkke

Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Indstilling

C: afslag

Projektet

Herregården Broløkke, fase II. Langeland (renovering/ombygning til turistfaciliteter). Projektet søger midler under den særlige ø-støtte ordning, som giver vækstforum mulighed for at yde støtte til anlægsprojekter hos private virksomheder på udvalgte øer.

Projektet går ud på at renovere den forfaldne herregård Broløkke på Sydlangeland med henblik på at skabe en turistattraktion med aktivitetstilbud, overnatnings- og restaurationsmuligheder.

Ansøger og partnere

Ansøger er Herregården Broløkke ved Nils Palmqvist. Der er ingen andre parter.

Ansøgt økonomi

Samlet budget: 19.345.298 kr.

Regionalfonden: 5.803.590 kr.

Privat finansiering: 7.995.206 kr. (Fonden Realdania)

Egenfinansiering: 5.546.502 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

I hovedsagen ja – dog vurderes nyhedsværdien og de innovative sider af projektet at være begrænsede.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja – på de områder, hvor det er relevant i forhold til projekter under ø-støtteordningen.

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,2

Projektet har en begrænset effekt set på regionsbasis, men en ret høj effekt i yderområdet Langeland.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,2

Der forventes en ret hurtig effekt på beskæftigelse og omsætning efterhånden som bygninger renoveres og turistfaciliteter skabes.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Projektet foregår udelukkende i yderområdet Langeland

Konklusion

Projektet indstilles til C, dvs. afslag.

- Der kan være usikkerhed om, hvorvidt investeringerne vil give den beskrevne oplevelsesøkonomiske forretningsudvikling. Det erhvervsmæssige vækstpotentiale er derfor usikkert.

- Projektets koncept repræsenterer ikke nyhedsværdi.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· At ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:

- Der kan være usikkerhed om, hvorvidt disse investeringer vil give den beskrevne oplevelse økonomiske forretningsudvikling. Det erhvervsmæssige vækstpotentiale er derfor usikkert.

- Projektets koncept repræsenterer ikke tilstrækkelig nyhedsværdi.

Bilag

Bilag 24b: Indstillingsskema – Broløkke

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

25. Forretningsområdet: ENERGI

Der er behandlet 2 ansøgninger under forretningsområdet "Energi". Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af de medsendte indstillingsskemaer.

Sunrise

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 3.902.272,57 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.673.331,17 kr.

Projektet

Sunrise – opbygning af innovationskapaciteten vedrørende solcelleanlæg.

Projektet søger at realisere det betragtelige potentiale der eksisterer på markedet for solceller i dag. Projektet skal finde løsninger på nogle af de mest centrale problemstillinger der eksisterer for at kunne konkurrere på markedet.

Projektet vil øge solcellepanelernes effektivitet og reducere omkostningerne til fremstilling, etablering og drift af solceller og dermed skabe nye forretningsmuligheder indenfor såvel traditionelt salg af komponenter til solcelleindustrien samt systemløsninger.

Ansøger og partnere

SDU - Mads Clausen Instituttet på Alison bidrager med forsknings- og udviklingskapaciteter.

Linak A/S, Danfoss Solar Inverters A/S, Projekt ZERO, Esbensen og Syd Energi er nogle af de betydeligste danske "industrielle solcelle-parter" udenfor produktion af selve solceller er placeret i

Syddanmark.

Økonomi

Samlet budget: 20.442.465,02 kr.

Regionalfonden: 3.902.272,57 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.673.331,17 kr.

Egenfinansiering: 7.866.861,28 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,75

Projektet har en høj forventet effekt. På kort sigt direkte omsætning til industriel produktion. Det forventes at projektet bidrager til at danske virksomheder opnår markedsandele på 1 % af det globale solcellemarked. Det vurderes at projektet kan tillægges en effekt på 25 – 50 % af væksten for den europæiske markedsandel, som parterne forventer at opnå over 4 år. Disse forudsætninger medfører at projektet vil medføre et salg på 450 – 900 mio. kr. årligt i 2013.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2

Projektet ligger prismæssigt i mellemområdet for ansøgninger til Vækstforum. Det samlede støttebeløb fra Regionalfonden og de regionale erhvervsudviklingsmidler er ca. 12,6 mio. kr.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektet vurderes at kunne komme hele regionen til gavn, hvis potentialet for solcellemarkedet realiseres.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

- Projektet falder inden for forretningsområdet Mekatronik

- Projektet lever op til mål-2 kriterierne og de tværgående kriterier

- Projektet har et højt potentiale. Den lange tidshorisont og høje pris opvejes af en høj forventet effekt

- Projektet kommer yderområderne til gavn

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond, indsatsområdet anvendelse af ny teknologi på 3.902.272,57 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,1 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.673.331,17 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 42,4 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

· Det forudsættes, at projektet indgår som en del af energieffektiviseringsklyngen.

Bilag

Bilag 25a: Indstillingsskema Sunrise.

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

WindPowerTree

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 2.756.000 kr.

Regionale Udviklingsmidler: 421.600 kr.

Projektet

WindPowerTree

Projektet vil realisere potentialet for små husstandsvindmøller, da markedet for små husstandsvindmøller er et nichemarked i vækst, men med relativ begrænset international konkurrence.

Det danske marked skal på nuværende tidspunkt bruges som et fundament for udvikling og demonstration, men i øvrigt som et springbræt til de internationale eksportmarkeder.

Ansøger og partnere

A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. er ansøger og i samarbejde med følgende partnere, udvikles WindPowerTree:

VIND & SOL s.m.b.a., Syddansk Universitet, Svendborg Kommune,

DEIF A/S

Økonomi

Samlet budget: 5.512.000 kr.

Regionalfonden: 2.756.000 kr.

Regionale Udviklingsmidler: 421.600 kr.

Egenfinansiering: 2.334.400 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2

Projektet har en regional effekt og igennem projektforløbet vil de 4 partnere og 8-10 underleverandører udvikle værktøjer, produktionsmetoder, optimering af materialer m.v. og dermed blive mere produktinnovative virksomheder. Sideløbende udvikles produkter såsom IT-løsninger til vindkonverteren, logistikløsninger, m.v., hvilket forventes at skabe incitament for 5-10 nye produktinnovative virksomheder.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1

Projektet ligger prismæssigt lavt for energi-ansøgninger til Vækstforum. Til gengæld opnås effekten indenfor relativt kort tid.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Da alle projektpartnere er placeret i Svendborg på Sydfyn, har projektet stor gavnlig effekt i Syddanmarks yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

- Projektet falder inden for forretningsområdet Energi - Mekatronik

- Projektet lever op til mål 2 kriterierne og de tværgående kriterier

- Projektet har et stort potentiale. Den korte tidshorisont og lave pris er projektets styrke

- Projektet kommer yderområderne til gavn

Beslutningspunkt

Det indstilles,

· at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond, indsatsområdet anvendelse af ny teknologi 2.756.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 421.600 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 8 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· det forudsættes, at projektet indgår som en del af energieffektiviseringsklyngen.

Bilag

Bilag 25b: Indstillingsskema Windpower Tree

Beslutning:

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

Investeringsfonden Ærø

Ansøgningen er videreformidlet til Vækstfonden.

Indstilling

Udsat. Ansøgningen er videreformidlet til Vækstfonden.

 

 

Projektet

Investeringsfonden Ærø

Projektet går ud på at etablere en investeringsfond, der skal stille kapital til ærøske virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale. Investeringsfonden vil have særlig fokus på energiteknologi og oplevelsesøkonomi.

Ansøger og partnere

Ansøger er Stella Shipping A/S på vegne af en privat investorkreds, Ærø Kommune, Ærø Turist- og Erhvervskontor og Væksthus Syddanmark.

Økonomi

Samlet budget: 20.340.000 kr.

Socialfonden: 10.1700.000 kr.

Privat finansiering: 10.000.000 kr.

Ærø Kommune: 85.000 kr.

Regionalt tilskud: 85.000 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Delvist

Forventet effekt

Projektet er på grund af sin særlige karakter ikke blevet effektvurderet i sammenligning med andre ansøgninger.

Tid og pris

Projektet er på grund af sin særlige karakter ikke blevet effektvurderet i sammenligning med andre ansøgninger.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Projektet foregår udelukkende i yderområdet Ærø

Konklusion

Af hensyn til deadline for ansøgning til Vækstfonden den 25. november 2009 besluttede Vækstforums formandskab på sit møde den 24. november at videreformidle ansøgningen til Vækstfonden. Vækstfonden har de rette kompetencer og kan bevilge midler til risikovillig kapital fra regeringens erhvervspakke.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum tager til orientering, at ansøgningen er videreformidlet til Vækstfonden. Hvis ansøgningen ikke nyder fremme genoptages sagen til vurdering ved næstkommende møde i Vækstforum.

Bilag

Bilag 25c: Indstillingsskema – Kapitalfonden Ærø.


Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

26. Pulje til kompetenceudvikling i Yderområder

Sagsfremstilling
Der er indkommet én ansøgning. Der er foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af det medsendte indstillingsskema.

 

Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

Indstilling

A: Tilsagn

Socialfonden: 7.485.155 kr.

REM: 896.000 kr.

Projektet

Kompetenceudvikling og innovation i yderområder. Projektet har et tredelt fokus, der samlet set skal øge kompetenceniveauet i små og mellemstore virksomheder i regionens yderområder – herunder en særlig indsats i Tønder Kommune, der skal sikre, at virksomhederne har adgang til den rette arbejdskraft. I projektet gennemføres efteruddannelse af ansatte i virksomheder, og som en del heraf gennemføres et konkret udviklingsprojekt i virksomheden. Hertil tilknyttes en akademiker der skal være med til at gennemføre projektet med henblik på efterfølgende ansættelse.

Ansøger og partnere

Job Invest er hovedansøger i projektet, der derudover har deltagelse af regionens 5 yderområdekommuner, Tietgen kompetencecenter, Turistforeningen Langeland, Erhvervsakademi Vest og Akademikernes Arbejdsløshedskasse. Der er på nuværende tidspunkt 19 virksomheder indskrevet som partner i projektet og ansøger forventer i alt 120 virksomheder i projektet.

Ansøgt Økonomi

Samlet budget: 16.843.155 kr.

Socialfonden: 7.485.155 kr.

REM: 896.000 kr.

Egen og deltagerfinansiering: 6.588.000 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Der er en gennemsnitlig score på 2,66 i effektvurderingen.

Tid og pris

Prisen er en middelpris for Vækstforum og der forventes en forholdsvis hurtig effekt på indikatorerne vedrørende efteruddannelse og andelen af højt uddannet arbejdskraft.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100%

Projektet angiver, at mindst 80 % af de deltagende virksomheder vil komme fra yderområderne. De resterende 20 % er deltagere fra Esbjerg Kommune, som ansøger har medtaget i projektet, da ansøger mener, at dette vil styrke udviklingseffekten for især Tønder området. Dette skyldes ifølge ansøger et tæt samarbejde mellem Tønder og Esbjerg på områder som Turisme, Vadehavsindsats, Offshore og beskæftigelse, som skulle give bedre sparrings- og inspirationseffekter. Da virksomhederne fra Esbjerg vurderes at være en fordel for det samlede projekt, vurderes det ikke, at yderområdeprocenten af denne grund skal sættes ned.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn fordi:

- Projektet falder inden for målsætningerne indenfor det særlige indsatsområde i yderområderne

- Projektet lever op til mål 2 kriterierne og de tværgående kriterier

- Kan støtte væksten i små og mellemstore virksomheder i yderområderne

- Der er konkret virksomhedsdeltagelse

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

· at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.485.155,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 44 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 896.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

· at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

Bilag

Bilag 26: Indstillingsskema – Kompetenceudvikling og Innovation i yderområder


Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt.

 

27. Meddelelser

- Tilbagemelding vedr. anvendelse af Socialfondsmidler til Sygehusbyggeri og til Syddansk uddannelsesaftale jf. seneste møde.

 

28. Eventuelt

Carl Holst redegjorde for proceduren for udpegningen af det kommende Vækstforum. Regionsrådet igangsætter processen i januar 2010.


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring