Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 02-12-2009

Mødedato:
02-12-2009 Kl. 14:30 - 17:50

Mødested:
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Mødelokale 3

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, A, Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Karen Baungaard, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Per A. Moos Laursen, F, Stephanie Lose, V

Afbud:
Bjarne Juel Møller, O, Ib Madsen, A, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C

 

 

Dagsorden

 1. Rundvisning på Sønderborg Sygehus
 2. Sundhedsplan for Region Syddanmark
 3. Opfølgning på Sundhedsstyrelsens tilbagemelding på Region Syddanmarks ansøgninger om placeringer af specialer
 4. Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)
 5. Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet
 6. Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin
 7. Forslag til fremtidig organisering af klinisk immunologi
 8. Forslag til fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi
 9. Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet
 10. Tolkebistand i Region Syddanmark
 11. MTV-aktiviteter i Region Syddanmark
 12. Tilbageblik 2006 - 2009
 13. Eventuelt

 

 

 

Sagsnr:

08/13898

1.      Rundvisning på Sønderborg Sygehus

Sagsfremstilling

Sygehuse Sønderjylland har i tidsrummet 14.30 -15.30 arrangeret en rundvisning og præsentation af Sønderborg Sygehus:

 • øjenafdelingen
 • dagkirurgi

Følgende deltager fra Sygehus Sønderjylland:

 • Adm. sygehusdirektør Finn Jensen
 • Sygeplejedirektør Ditte Thinggaard
 • Ledende overlæge Per Gregersen, øjenafdelingen
 • Ledende oversygeplejerske Joan Granerud, øjenafdelingen
 • Afdelingssygeplejerske Grethe Dahl Jørgensen, dagkirurgi


Mødested: Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, 6400 Sønderborg, Mødelokale 3 (M62), dvs. i den ældre del af sygehuset, se D 21 i vedlagte bilag. 

Udvalget

Orientering og rundvisning.

Drøftelse, herunder af blandt andet følgende emner inden for øjenområdet: De forskellige behandlinger og operationer, bemanding og muligheder for rekruttering, snitflade/samspil med praksisområdet, hensigtsmæssige patientforløb.

Udvalget ser gerne en hurtig proces ang. faciliteter til blandt andet øjenområdet på Sønderborg Sygehus.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/7039

2.      Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte d. 28. september 2009 en høringsversion af Sundhedsplanen for Region Syddanmark. Denne høringsversion blev efterfølgende sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få styrelsens faglige rådgivning, samt til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forelæggelse af planen for kommunerne.

Regionen har fået faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen tilsendt, ligesom der er sendt et høringssvar fra Sundhedskoordinationsudvalget.


Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen roser Region Syddanmark for en let læselig sundhedsplan, som giver et godt overblik over regionens planer for sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at Region Syddanmarks sundhedsplan udgør en god, gennemarbejdet og visionær handlingsplan for sundhedsområdet i regionen.

Sundhedsstyrelsen understreger i sit høringssvar, at der ikke er grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

Om psykiatri skriver Sundhedsstyrelsen, at styrelsen ikke er enig i, at der kan være tale om "et samlet sygehus", og Sundhedsstyrelsen påpeger endvidere, at begrebet "højtspecialiseret" fastsættes af sundhedsstyrelsen.


Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget finder det afgørende, at kommunerne fremover inddrages i arbejdet med og høres i forbindelse med Sundhedsplanen, og at  kommunerne fremadrettet inddrages i processen ved udmøntningen af de i Sundhedsplanen beskrevne planer.

Sundhedskoordinationsudvalget kan tilslutte sig den overordnede vision om et sammenhængende og patient-/borger orienteret sundhedsvæsen, men finder at afsnittets fokus bør præciseres, da kommunernes og praksissektorens andel af det samlede sundhedsvæsen er væsentlig.

Om psykiatri skriver sundhedskoordinationsudvalget bl.a., at det børne- og ungdomspsykiatriske område bør styrkes, så lange ventetider på udredning og behandling imødegås.

Resume og bemærkninger til høringssvar fremgår af bilag.


Forslag til rettelser i Sundhedsplanen for Region Syddanmark

Det er vurderingen, at det på baggrund af Sundhedsstyrelsens og Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar ikke er nødvendigt at lave større indholdsmæssige rettelser i forhold til den høringsversion af Sundhedsplanen, som Regionsrådet godkendte i september.

Begrebet "højtspecialiseret", som er anvendt på s. 34 i Sundhedsplanen, ændres på baggrund af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen. Teksten ændres således fra "højtspecialiseret" til "psykiatrifaglig behandling, der forudsætter indlæggelse".

Indstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet at godkende Sundhedsplanen for Region Syddanmark.

Udvalget

Drøftelse af blandt andet bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget efterspørger oplæg om ændringer som følge af konstitueringsaftalen vedrørende specialsygehuset i Sønderborg. Udvalget anbefaler endvidere, at der i begyndelsen af den nye valgperiode på ny rettes henvendelse til Sønderborg Kommune med henblik på drøftelse af udviklingen af de sygehusarealer, som regionen ikke påregner at anvende til sygehusformål.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/15158

3.      Opfølgning på Sundhedsstyrelsens tilbagemelding på Region Syddanmarks ansøgninger om placeringer af specialer

Sagsfremstilling

Region Syddanmark indsendte den 1. juni 2009 ansøgning om placering af specialfunktioner til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har ved møde den 3. og 6. november 2009 givet en foreløbig tilbagemelding.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at regionen for flere områder har søgt fire steder, hvor der kun burde være søgt om tre steder, og søgt om tre steder, hvor der burde være søgt om kun to steder.

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens mundtlige bemærkninger til samtlige specialer, har regionen fået mulighed for at justere specialeplanen.

Sundhedsdirektøren har sammen med kredsen af lægelige direktører den 10. november 2009 drøftet, hvordan specialeplanen kan tilpasses.

Bemærkninger og korrektioner til Region Syddanmarks specialeplan er sendt til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har i brev af 17. november 2009 meddelt, at styrelsen har besluttet at udsætte  den endelige udmelding om specialeplanlægning til februar 2010. Sundhedsstyrelsen

planlægger at sende en detaljeret tidsplan.

Udsættelsen er motiveret i ønsket om at sikre de bedst funderede løsninger gennem yderligere drøftelser og dialog med regioner og andre berørte parter, herunder de private hospitaler.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Drøftedes.

Orienteredes.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/9184

4.      Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplaner for kardiologi og thoraxkirurgi.

Regionen har p.t. et formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde vedr. højtspecialiseret behandling i form af elektiv ballonudvidelse (PCI) og radiofrekvensablationer samt elektiv bypass og hjerteklapoperationer. Aftalen skal udbydes, jf. regler om udbud.

Herudover behandles en række patienter fra Region Syddanmark i øjeblikket i Region Midtjylland (Skejby Sygehus). Den fremtidige behandling af disse patienter skal overvejes.

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for det kardiologiske område. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialet.

Gruppen  påbegyndte sit arbejde ultimo august 2009.

Der foreligger nu en afrapportering  fra arbejdsgruppen vedr. hjerteområdet, der rummer dels en redegørelse for området på regionalt og højtspecialiseret niveau i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til fremtidig organisering af området.

Hovedelementerne i rapporten er anbefaling om, at:

 • aktivitet i Region Midtjylland hjemtages til Region Syddanmark
 • der etableres formaliseret samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital; øvrige formaliserede samarbejdsaftaler opdateres
 • der sker opgaveglidning fra Odense Universitetshospital vedr. invasiv kardiologi (på regionalt niveau) til regionens afdelinger med formaliseret samarbejde
 • der oprettes en kapacitetsbørs for at optimere samarbejdet mellem de afdelinger, der har kapacitet og de, der mangler kapacitet, for aktivt at tilbyde hjertepatienter tidligere tider til udredning og behandling
 • der gennemføres tilbudsindhentning/udbud for bl.a. PCI, bypass og hjerteklapoperationer, volumenmæssigt svarende til lidt mindre end den hidtidige aftale med Hjertecenter Varde

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af specialerne på hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) i Region Syddanmark sendes i høring hos  områdets  samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

At udbud vedr. PCI, bypass og hjerteklapoperationer m.v. iværksættes efter regionsrådets første behandling af rapporten  i december 2009.  

Udvalget

Indstillingen tiltrådt med præcisering om, at regionsrådets stillingtagen til eventuel benyttelse af resultatet af udbud afventer endelig stillingstagen til høringssvarene.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/16313

5.      Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for øjenområdet.

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen. 

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en afrapportering fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for øjenspecialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen. (47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til SHS, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH)
 • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
 • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
 • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
 • Der oprettes en tilsynsfunktion bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus

Indstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark sendes til høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/9191

6.      Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører, at de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Vejle og Haderslev nedlægges, hvorefter der er to afdelinger i regionen, nemlig på OUH og i Esbjerg.

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen for det arbejds- og miljømedicinske område. Denne arbejdsgruppe fik til opgave at udarbejde forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedrørende specialeplanen. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en afrapportering fra arbejdsgruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • at arbejds- og miljømedicin styrkes gennem samling af specialet på færre matrikler i forhold til specialets tre kerneområder
   • patientundersøgelser,
   • undervisning og formidling samt 
   • forebyggende indsats og forskning
 • at de to fremtidige afdelinger bliver ens opgavemæssigt  
 •  at de to fremtidige afdelinger bliver lige store, så begge får et fagligt bæredygtigt volumen. Det betyder, at
   • Øst-afdelingen (OUH) vil bestå af det tidligere Fyns amt og kommunerne Vejle og Fredericia
   • Vest-afdelingen (Esbjerg) vil bestå af de tidligere Ribe og Sønderjyllands amter samt Kolding Kommune.
 • at økonomien, udtrykt ved forbruget  i 2008, fordeles forholdsmæssigt mellem de to kommende afdelinger
 • at en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser viser, at samlingen ikke giver anledning til besparelser som følge af stordriftsfordele
 • at hvis forslaget godkendes den 21. december 2009 i Regionsrådet, skal der i januar 2010 gennemføres høring hos relevante samarbejdsparter, således at regionsrådet i februar 2010 endeligt kan godkende den fremtidige organisering af specialet


For så vidt angår fordelingen af økonomi til de to nye afdelinger, finder arbejdsgruppen det bekymrende, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling, som følge af en befolkningsmæssig, forholdsmæssig fordelingsnøgle, ikke bliver kompenseret for den større opgave, som fås ved overtagelse af Koldingområdet. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen om to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark sendes til høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/10584

7.      Forslag til fremtidig organisering af klinisk immunologi

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører, at de klinisk immunologiske afdelinger skal samles under én fælles ledelse.

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen for det klinisk immunologiske område. Denne arbejdsgruppe fik til opgave at udarbejde forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af denne politiske beslutning vedrørende specialeplanen.

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en rapport fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels  forslag til fremtidig organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er

 • på baggrund af en vurdering af stordriftsfordele anbefales det, at der på OUH sker samling af følgende klinisk immunologiske funktioner:
   • produktion af blod,
   • serologiske smittemarkørscreeninger af bloddonorer (undersøgelse af blodet for HIV, visse typer af leverbetændelse m.v.)
   • blodtypebestemmelse af bloddonorer og blodtypekontrol af blodportioner
   • Rehsus-typebestemmelse af fostret
 • at der gennemføres et begrænset udbud vedr. indkøb af fælles edb-blodbanksystem
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe, der fungerer som samlende styregruppe for alle processer, herunder vurdering af optimale it-løsninger, der skal understøtte aktiviteten på blod-området
 • at der etableres en regional, mobil tappeorganisation med en fællesregional administrativ ledelse placeret på OUH 
 • at der tilføres OUH de fornødne ressourcer til den regionale administration af mobiltappeløsningen.
 • der indkøbes busser som mobil tappeenhed
 • at der indgås aftale om tværregional speciallæge-vagtdækning mellem sygehusene, så krav i Sundhedsstyrelsens specialevejledning om beredskab på hovedfunktionsniveau i specialet kan opfyldes
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe allerede i januar 2010. 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af det klinisk immunologiske område i Region Syddanmark sendes i høring hos områdets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

At der i januar 2010 nedsættes en implementeringsgruppe, der skal forestå det videre arbejde med omlægning af specialet.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/13639

8.      Forslag til fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi

Sagsfremstilling

Som led i Region Syddanmarks specialeplanlægning godkendte regionsrådet den 25. maj 2009, at de kæbekirurgiske funktioner i Jylland samles på Esbjerg Sygehus, og at afdelingen på OUH videreføres.

Regionsfunktioner placeres på OUH og Esbjerg Sygehus med mulighed for udefunktioner på Vejle Sygehus, (der understøttes fra OUH), og Sønderborg Sygehus (der understøttes af Esbjerg Sygehus).

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen med afsæt i specialeplanen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for tand-, mund- og kæbekirurgi.

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen.

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu afrapportering fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet, dels forslag til dets fremtidige organisering.

Hovedelementerne i rapporten er:

Arbejdsgruppen for tand-, mund- og kæbekirurgi anbefaler, at patienter, som kommer fra Vejle-området, fortsat betjenes primært på OUH, og arbejdsgruppen finder derfor ikke anledning til at anbefale, at der etableres en udefunktion på Vejle Sygehus. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med den forventede hjemtagning af kardiologiske patienter fra Region Midtjylland etableres en fast aftale mellem Vejle Sygehus og OUH om hurtig behandling på OUH for kardiologiske patienter forud for operation i Odense.

Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne for formaliseret samarbejde mellem Sønderborg Sygehus og Esbjerg Sygehus skitseret i rapportens afsnit 5.0 bliver retningsgivende for visitationen af patienterne i det sønderjyske område.

Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til fremtidige visitationsretningslinjer vedr. samarbejdet mellem de kæbekirurgiske afdelinger skitseret i rapportens afsnit 6 bliver retningsgivende for visitationen af kæbekirugiske patienter i Region Syddanmark

Forslaget til en fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark foreslås implementeret primo 2010.

Indstilling

Det indstilles at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi  i Region Syddanmark sendes i høring hos specialets  samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/11384

9.      Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet

Sagsfremstilling

Der har i den seneste periode været ført en generel debat om kræftpatienters muligheder for at blive henvist til behandling i udlandet med refusion fra det offentlige. Debatten har bl.a. taget udgangspunkt i en konkret patientoplevelse, som senest blev drøftet i regionsrådets spørgetid den 26. oktober 2009.

På den baggrund har regionsrådsmedlem Karen Baungaard ønsket en sag om kræftbehandlingen i Danmark dagsordenssat med henblik på en drøftelse af principper og procedurer herfor, herunder henvisningsmulighederne til behandling i udlandet.

Det vedlagte notat rummer en generel redegørelse for de grundlæggende principper for kræftbehandling i Danmark med fokus på den evidensbaserede metodik, ligesom mulighederne for henvisning til udlandet er beskrevet.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til drøftelse.

Udvalget

Jens Elkjær orienterede, herunder om muligheder for second opinion og eksperimentel behandling.

Drøftedes.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/16501

10.    Tolkebistand i Region Syddanmark

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Karen Baungaard har fremsendt en række spørgsmål om regionens politik og principper for løsning af tolkeopgaven i Region Syddanmark til drøftelse og politisk vurdering i det særlige udvalg vedrørende praksis og samarbejde med kommuner og i det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet.

Til brug for udvalgets drøftelse af Karen Baungaards henvendelse har Praksisafdelingen i samarbejde med Indkøbsafdelingen udarbejdet vedlagte notat, der beskriver grundlaget for løsning af tolkeopgaven og regionens administration heraf.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg med baggrund i den hidtidige administration af tolkeopgaven i Region Syddanmark drøfter henvendelsen fra regionsrådsmedlem Karen Baungaard.

Udvalget

På mødet blev udleveret notat af 2. december 2009 med praksisafdelingens og indkøbsafdelingens bemærkninger til henvendelse fra Karen Baungaard, dateret 1. december 2009.

Drøftedes.

Overvejelser om kvalitetskontrol tages op i forbindelse med udbudsmateriale i 2010.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/10478

11.    MTV-aktiviteter i Region Syddanmark

Sagsfremstilling

I Region Syddanmark er det visionen, at der skal skabes og udvikles et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen, der kan levere sundhedsydelser af høj dokumenteret kvalitet til rette tid. Anvendelse af medicinsk teknologivurdering (MTV) på alle niveauer i sygehusvæsenet i Region Syddanmark vil understøtte denne vision. Større udbredelse af MTV vil medvirke til, at beslutninger om indførelse af nye medicinske teknologier som behandling, pleje, apparatur mv. baseres på en systematisk gennemgang af teknologiernes effekt på patienternes helbred i bred forstand, den foreliggende evidens og en vurdering af de organisatoriske og økonomiske konsekvenser.

Herunder er en oversigt over de tiltag, der er foretaget, eller som er under forberedelse i forhold til at styrke anvendelsen af MTV i Region Syddanmark.

Region Syddanmarks MTV-Udvalg
Februar 2009 blev der afholdt første møde i Region Syddanmarks MTV-udvalg. Udvalget skal overvåge anvendelsen af MTV i regionen, koordinere anvendelsen af MTV og tage initiativ til aktiviteter, der kan styrke brugen af MTV. Yderligere skal MTV-udvalget udmønte Region Syddanmarks MTV-pulje.

Region Syddanmarks MTV-pulje
Maj 2009 annoncerede Region Syddanmark åbningen af en regional MTV-pulje. Puljen er i 2009 på 2,1 millioner kr., og efterfølgende udbydes årligt 600.000 kr. Puljen kan søges af institutioner under Region Syddanmark, og der kan søges indenfor følgende indsatsområder:

 • MTV-projekter med relation til de nye fælles akutmodtagelser
 • MTV-projekter vedrørende sammenhængende patientforløb. F.eks. i relation til kronikerstrategien, pakkeforløb, accelererede patientforløb mm.
 • MTV-projekter vedr. teknologier og behandlinger, der introduceres på Region Syddanmarks institutioner, eller som anvendes i nye sammenhænge.
  Til puljens første ansøgningsrunder er der modtaget 12 ansøgninger. Heraf har 4 projekter efter faglig bedømmelse opnået støtte på i alt 642.560 kr. Puljen vil blive opslået igen i foråret 2010.

Opbygning af regionalt MTV-kompetencecenter
I 2008 gennemførte Region Syddanmark en analyse vedrørende forskeres og sygehuses behov for infrastrukturer. Denne analyse påviste bl.a. stor efterspørgsel efter uddannelse i udarbejdelsen og anvendelsen af MTV.

På den baggrund er der i regi af Region Syddanmarks MTV-udvalg igangsat et arbejde med at skabe en fælles regional infrastruktur, der skal bistå sygehuse og afdelinger med uddannelse i og rådgivning om MTV. Infrastrukturen skal bygge på de styrkepositioner, der allerede findes i Region Syddanmark på MTV-området. MTV-kompetencecenteret skal blandt andet varetage følgende opgaver:

 • Bidrage til udmøntningen af Region Syddanmarks MTV-pulje.
 • Rådgive og vejlede om udarbejdelse og anvendelse af MTV-analyser
 • Udbrede kendskabet til MTV
 • Planlægge MTV-arrangementer og MTV-kurser
 • Formidle støttemuligheder på MTV-området.
 • Levere ledelsesinformation vedr. anvendelsen af MTV i Region Syddanmark til MTV-udvalget.
 • Bidrage med input til Region Syddanmarks arbejde vedr. nationale strategier og indsatser på MTV-området.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg til orientering.

Udvalget

Orienteredes.

 

 

Sagsnr: 08/13898

12.    Tilbageblik 2006 - 2009

Sagsfremstilling

Vedlagte bilag viser i hovedoverskrifter, hvilke sundhedsrelaterede emner forberedelsesudvalget og regionsrådet behandlede i perioden 2006 - 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Orienteredes.

Bilag:

 

 

 

13.    Eventuelt

Udvalget

På forespørgsel fra John Lohff orienterede Jens Elkjær om forventet proces for omlægninger i det sønderjyske område.

Bilag om status for kvalitetsmål blev udleveret på mødet.


Siden er sidst opdateret 03-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring