Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - dagsorden 02-12-2009


Mødedato
02-12-2009 Kl. 17:50 - 18:05 

Mødested
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg - Mødelokale 3.

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, A, Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Karen Baungaard, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Per A. Moos Laursen, F, Stephanie Lose, V.

Afbud
Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Stephanie Lose, V

 

 

 

Dagsorden

 1. Byggeprogram for byggerier på Svendborg Sygehus i forbindelse med etablering af midlertidig akutmodtagelse(MAS)
 2. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Byggeprogram for byggerier på Svendborg Sygehus i forbindelse med etablering af midlertidig akutmodtagelse(MAS)

Sagsnr:

08/13872

Resumé

Der forelægges 2 byggeprogrammer, som samler fire delbyggerier på Svendborg Sygehus: 

 • ny midlertidig akutmodtagelse
 • udvidelse af operationskapaciteten i bygning 35, hvori akutmodtagelsen integreres
 • ombygninger i fødeafdelingen på 3. etage af bygning 35 som følge af påbud fra Arbejdstilsynet
 • etablering af ekstra MR-scanner - ligeledes i bygning 35 - med afledte genhusninger i tilstødende bygninger

Etableringen af den ekstra MR-scanner er beskrevet i et særskilt byggeprogram, mens de tre førstnævnte delbyggerier er beskrevet under overskriften "Midlertidig Akutmodtagelse". Det indstilles, at der gives en samlet anlægsbevilling , idet byggerierne hensigtsmæssigt udbydes i en samlet byggesag.

Sagen har tidligere været forelagt for det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 2. september 2009, hvor man anbefalede at gennemføre de førstnævnte to delprojekter. Sagen blev imidlertid efterfølgende taget af forretningsudvalgets dagsorden - bl.a. begrundet i fremkomsten af påbuddet fra Arbejdstilsynet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges endeligt oplæg til byggeprogram for etableringen af den midlertidige akutmodtagelse (MAS) ved  Svendborg Sygehus sammen med en redegørelse for det planmæssige grundlag herfor.

Etableringen af en midlertidig akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus har baggrund i gennemførelsesplanen for akutplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som regionsrådet godkendte den 29. september 2008. Denne plan indeholder bl.a. de to projekter "Midlertidigt Akutcenter (MAS)" og "Forlængelse af bygning 35" (udvidelse af operationskapaciteten). De to sager er integreret til samlet gennemførelse og optræder i den senest vedtagne investeringsoversigt under betegnelsen "Midlertidigt akutcenter, MAS, inkl. bygn. 35".

De planlægningsmæssige forudsætninger for etableringen af MAS fremgår af notatet "Rammer for etableringen af midlertidig fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus". Heri redegøres der for, at det samlede projekt bygger på to væsentlige præmisser:

 • at akutmodtagelsen etableres under den forudsætning, at optageområdet for akutte patienter til Svendborg Sygehus øges, således at der i første omgang tilstræbes et samlet optageområde på ca. 170.000 indbyggere,
 • at det ved etablering af øget operationskapacitet skal muliggøres, at sygehusenheden i Faaborg kan nedlægges indenfor en kort tidshorisont.

 

Med hensyn til patientgrundlag for MAS er der nedenfor vist en sammenligning med patientgrundlaget for den. midlertidige fælles akutmodtagelse (MIFAM) i Odense.

akutmodtagelse

MIFAM - Odense

 

forventet antal skadestuepatienter pr år

40.000

27.000

forventet antal vagtlægepatienter pr år

52.000

8.500

forventet antal akut indlagte pt. pr år

43.000

18.500

I alt akutte/henviste pt. pr. år

120.000

54.000

Akutte patienter, som ikke passerer gennem FAMen

("sus forbi", f.eks. kardiologiske patienter)

14.000

5.000

Akutte patienter, som passerer igennem     FAMen

("sus igennem" f. eks. til en længere indlæggelse)

13.000

4.000

 

Det fremlagte forslag til byggeprogram beskrives i bilagsmaterialet.

For at imødekomme Arbejdstilsynets påbud om at iværksætte foranstaltninger til forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er der på 3. etage af bygning 35 planlagt en udvidelse af antallet af regulære fødestuer fra tre til fire, ligesom der er etableres mere depotplads og bedre administrative faciliteter.

Byggeriet omfatter i henhold til byggeprogrammet nybygning af 2.946 kvm. i fem etager incl. tekniketage samt ombygning af ca. 1.096 kvm. i den eksisterende bygning 35. Den samlede ramme for etableringsudgifterne udgør ifølge investeringsoversigten i alt 64,795 mio. kr.  De planlagte arbejdsmiljømæssige foranstaltninger medfører en kalkuleret merudgift på 3,5 mio. kr. beregnet ved prisindeks 121,4.

Anskaffelsen af MR-2 skanneren på Svendborg Sygehus var omfattet af den låneramme til apparatur til kræftbehandling for 2008, som regionsrådet godkendte den 25. februar 2008, herunder af den udmøntning af bevillingen, som forretningsudvalget i henhold til den tildelte bemyndigelse foretog i marts 2008. Der er herved bevilget 7 mio. kr. til apparaturanskaffelsen og 4 mio. kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med installationen. Det er opgjort, at den samlede ombygningsudgift nu - som følge af tilslutningsbidrag for den transformerstation, som skanneren nødvendiggør samt store udgifter til genhusning af de funktioner, som skanneren fortrænger i bygning 35 - udgør til 6 mio. kr. Der henvises til "Byggeprogram for MR-scanner nr. 2"

De samlede udgifter for de fire delprojekter udgør herved 

Udgifter for 4 delprojekter i Svendborg, opgjort i mio. kr.

indeks 121,4 ( 2009)

indeks 123,4 (2010)

Etablering af MAS inkl. ombygning af OP-afdeling i bygning 35

63,784

64,835

Merudgifter som følge af ombygninger på fødegangen

3,500

3.558

Etableringsudgifter i forbindelse med MR-scanner inkl. genhusning

6,000

6,099

Samlede udgifter for fire delprojekter ved Svendborg Sygehus, ekskl. køb af skanner

73,284

74,491

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

 • At de fremlagte byggeprogrammer  godkendes som grundlag for udarbejdelse af endeligt byggeprojekt og efterfølgende udbud heraf i licitation.
 • At det af kræftlånepuljen for 2008 afsatte rådighedsbeløb i 2010 til ombygningsudgifter i forbindelse med etablering af MR-scanner på Svendborg Sygehus på i alt 4,066 mio. kr.(123,4) overføres til det samlede byggeprojekt vedr. MAS mv.
 • At der afsættes yderligere  5,591 mio. kr. (123,4) i rådighedsbeløb til det samlede byggeprojekt vedrørende MAS, som finansieres af den i investeringsbudgettet afsatte ramme til disposition i 2011.
 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til etablering af det samlede projekt "Midlertidigt Akutcenter MAS, inkl. forlængelse af bygn. 35 og ombygningsudgifter i forbindelse med MR-scanner" på i alt 74,452 mio. kr. med 2,400 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4), 42,861 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 29,191 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4).
 • At der meddeles negativ anlægsbevilling på 4,066 mio. kr. (123,4) vedr. kræftlånepuljen.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget 

Intet.

 


Siden er sidst opdateret 03-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring