Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 04-11-2009

Mødedato
04-11-2009 Kl. 14:45 - Kl. 16:40 

Mødested
Regionshuset i Vejle, Mødeværelse 4

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, A, Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Karen Baungaard, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Per A. Moos Laursen, F, Stephanie Lose, V.

Afbud

Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Karsten Uno Petersen, A, Per A. Moos Laursen, F.

 

 

Dagsorden

 1. Indførelse af elektronisk patientjournal (EPJ) på Sydvestjysk Sygehus
 2. Samarbejde inden for karkirurgi mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa
 3. Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark
 4. Servicemål for ventetid til skadestuebehandling
 5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

Sagsnr: 09/14688

1.      Indførelse af elektronisk patientjournal (EPJ) på Sydvestjysk Sygehus

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Sygehus har i samarbejde med It-staben gennemført et analyseprojekt vedr. indførelse af elektronisk patientjournal (EPJ) til afløsning af de nuværende journalsystemer.


Der forelægges på denne baggrund en orientering fra It-staben om, hvilke initiativer, der er sat i gang, hvad status er samt tidsplanen for, hvornår en indførelse vil kunne være gennemført.


Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at det fra projektstart forventes at tage to år at udrulle et elektronisk patientjournalsystem på Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg og Grindsted).


Samtidig med analyseprojektet på Sydvestjysk Sygehus er der foretaget en vurdering af konsekvenserne ved dels at indføre det elektroniske patientjournalsystem på OUH/Svendborg og i psykiatrien, dels at gennemføre en videre udrulning af journalmodulet i Sygehus Sønderjylland.


En samlet indstilling om bevilling af midler til disse EPJ-projekter forventes forelagt for regionsrådet den 23. november 2009.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering og drøftelse.

Udvalget

Per Busk og Svend Ulka Petersen orienterede, herunder om status og tidsperspektiver for elektronisk patientjournal (EPJ) og patientadministrative systemer (PAS) i Region Syddanmark. Plancher vedlægges referatet.

 • Orienteredes og drøftedes.
 • Anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/12812

2.      Samarbejde inden for karkirurgi mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplanen for Region Syddanmark. For specialet karkirurgi blev det anført, at der pågik drøftelser om samarbejde mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa, der kunne indebære, at sygehuset i Aabenraa fremover alene varetager den ambulante funktion, mens de stationære funktioner samles på sygehuset i Kolding. Denne samarbejdsmodel svarer til det samarbejde, der i dag er mellem sygehusene i Kolding og Esbjerg.

Der foreligger nu ansøgning om etablering af et sådant samarbejde.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sygehus Sønderjylland har Sygehus Lillebælt fremsendt ansøgning af 21. oktober 2009 til regionsrådet om samordning af den karkirurgiske funktion, således at der indgås en aftale om samarbejde inden for karkirurgi. Et samarbejde der indebærer, at den stationære aktivitet placeres på sygehuset i Kolding, mens den ambulante aktivitet fastholdes på sygehuset i Aabenraa.


Konsekvenser af samordningen

På det stationære område indebærer aftalen, at al akut og elektiv aktivitet samles på afdelingen i Kolding. Det svarer til flytning af 200 - 250 udskrivninger og 800 sengedage om året. Akut-andelen udgør ca. 15 pct. Der flyttes operativ aktivitet svarende til 180 - 190 operationer om året, hvoraf størstedelen foregår under indlæggelse.


For det ambulante område indebærer aftalen, at sygehuset i Aabenraa fortsætter stort set uændret, idet seks lægeambulatoriedage samt en ugentlig sygeplejeambulatoriedag påtænkes opretholdt. Det svarer til en forventet aktivitet på 2.200 - 2.300 ambulante besøg om året.


Organisering

Læger, sygeplejersker og lægesekretærer med opgaver over for stationære patienter ansættes på sygehuset i Kolding.


Ambulatoriefunktionen på sygehuset i Aabenraa betjenes på skift af en gruppe på fire speciallæger, hvori de tidligere ansatte speciallæger i Aabenraa indgår. Derudover betjenes ambulatoriet af sygeplejersker og lægesekretærer med ansættelse i Sygehus Sønderjylland. Det betyder, at Sygehus Sønderjylland har personale og ambulatorium til rådighed svarende til syv ambulatoriedage pr. uge i form af tre dage med to rum og én dag med ét rum.


Personaleproces

Aftalen indebærer, at der skal gennemføres en personaleproces, som respekterer Region Syddanmarks personalepolitiske garantier i forbindelse med strukturændringer.


Samarbejdet har været drøftet med medarbejdere i Sygehus Sønderjylland i : 

 • karkirurgisk FællesMED-Udvalg (FMU) den 23. september 2009, hvor FMU ikke havde bemærkninger til samarbejdet
 • kirurgisk LokalMED-udvalg (LMU) den 16. september 2009, som godkendte procesplaner for plejepersonalet inkl. lægesekretærer.


Samordningen vedrører syv årsværk på sygehuset i Aabenraa, der omfatter 8-9 medarbejdere, som alle skal have tilbudt ansættelse på Karkirurgisk Afdeling på sygehuset i Kolding.


Etablering af baseline og driftsbudget

Driftsbudgettet udgør i alt 7,008 mio. kr., fordelt på 5,459 mio. kr. til løn og 1,549 mio. kr. til øvrig drift.

Baseline fastlægges med udgangspunkt i den faktiske aktivitet i 2009. Den endelige baseline fastlægges i forbindelse med den generelle baselinefastlæggelse  i regionen primo 2010, hvor der også vil blive indregnet produktivitetskrav til Sygehus Sønderjylland i såvel den del af baseline, der forbliver i Aabenraa, og den som flyttes til Kolding.

De ekstraudgifter, der er forbundet med, at speciallæger får arbejdssted på to matrikler, afholdes af de to sygehuse.

Det ønskes, at samordningen kan træde i kraft den 1. januar 2010.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

 • At den stationære karkirurgi den 1. januar 2010 flyttes fra sygehuset i Aabenraa til sygehuset i Kolding.
 • At der flyttes en driftsbevilling for 2010 samt overslagsårene på 7,008 mio. kr. fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt.
 • At der i 2010 flyttes baseline fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt svarende til den faktiske stationære aktivitet i 2009 for karkirurgi i Aabenraa, tillagt det i 2010 gældende produktivitetskrav for Sygehus Sønderjylland.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/14646

3.      Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Sagsfremstilling

Formanden for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har bedt om en redegørelse for, hvor og hvordan patienter dør i regionen, herunder hvilke tilbud, der generelt eksisterer i Region Syddanmark i den forbindelse. Spørgsmålet knytter sig til indsatsen på det palliative område.

Derfor er der i det vedlagte notat bl.a. redegjort for tilbuddene på det palliative felt i Region Syddanmark, herunder hvilke fremadrettede initiativer, der tegner sig på området. Det omhandler:

 • Den palliative indsats på basisniveau på regionens sygehuse og i primærsektoren
 • Den specialiserede indsats i regi af de palliative teams og hospice
 • Det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende patienter

Med henblik på en styrkelse af det specialiserede palliative område har regionsrådet i forbindelse med budget 2010 besluttet at afsætte 3 mio. kr. fra 2010 og frem til formålet, samt 14 mio. kr. fra 2011 i driftstilskud til flere hospicepladser på Sydfyn.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Orientering og drøftelse.

Udvalget anbefaler, at der i forbindelse med det videre arbejde med fremtidens sygehuse, nye sygehusbyggerier m.v. indgår et tema ang. rammer og eventuelle særlige faciliteter for døende på sygehus. Herunder foreslår udvalget, at der udarbejdes en status og nærmere beskrivelse af de forskellige forløb for døende på sygehus.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/14647

4.      Servicemål for ventetid til skadestuebehandling

Sagsfremstilling

Der har i de senere år været fokus på ventetider og ventetidsrettigheder i forhold til undersøgelse og behandling, primært i henseende til planlagte behandlinger.


Der er i behandlingen af livstruende sygdomme på kræft- og hjerteområdet etableret pakkeforløb, der har gjort, at patienter meget hurtigere end tidligere har kunnet blive undersøgt og behandlet.


Indsatsen har givet resultater i form af bedre behandling og større patienttilfredshed, da mistanke om alvorlig sygdom hurtigere har kunnet afkræftes eller bekræftes, og den efterfølgende behandling har hurtigere kunnet iværksættes.


Der arbejdes fortsat med at udvikle og forbedre forholdene for patienterne. Som led i arbejdet med at forbedre kvaliteten rettes opmærksomheden nu mod, hvilke krav der med rimelighed kan stilles til den akutte behandling.


I forbindelse med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAMer) i Region Syddanmark er et arbejde ved at blive iværksat omkring etablering af standardiserede tidsstyrede patientforløb (STPer) i fællesakutmodtagelserne. Formålet er at sikre, at der etableres hurtige patientforløb af høj kvalitet for alle patienter i den fælles akutmodtagelse, herunder også skadestuehenvenderne.


STP er et værktøj, som angiver indenfor hvilken tidsramme, der skal være gennemført en systematisk, formaliseret og kompetent udredning, diagnosticering, behandling og hjemsendelse/indlæggelse af patienten, der ankommer til sygehuset.


Mht. til ventetid på skadestuen er der ikke anledning til at tro, at serviceniveauet er afvigende i forhold til tidligere. Det generelt øgede fokus på service og ventetid sammenholdt med etableringen af FAM og det deraf afledte fokus på tidsstyring af akutte patientforløb gør imidlertid, at der i højere grad end tidligere efterspørges nogle servicemål for skadesbehandling. Der har i den seneste tids debat været stillet forslag om maksimale ventetider for behandling af svære skader på fire timer og to timer for småskader.


Skadestuehenvenderne kan opdeles i tre hovedgrupper: livs- og førlighedstruede personer, personer med mindre skader/sygdom, der ikke behøver straksindsats, og så personer, der ikke burde være mødt op på skadestuen.


Der foregår en visitation ved ankomsten af alle der kommer til skadestuen, hvorefter der straks påbegyndes behandling af livstruede patienter. Visitationen skal være med til at sikre den faglige kvalitet i behandlingen. Det er så den største gruppe med småskader/mindre alvorlig sygdom, der venter i varierende omfang, og så endelig personer, der ikke burde være mødt op på skadestuen, og som bliver bedt om at kontakte praktiserende læge eller bliver prioriteret sidst til behandling. Der tages i gradueringen hensyn til stærkt smerteplagede.


Skadestuerne i regionen har forskellige systemer til prioritering af skadestuepatienter. Skadestuen på OUH har det mest differentierede system med en opdeling af skadestuehenvenderne i fem kategorier:

 • kategori 1 med akut livstruede, der ingen ventetid har.
 • kategori 2 med alvorlige tilstande, hvor ventetiden maksimalt er 10 minutter.
 • kategori 3 og 4 med småskader, hvor ventetiden er henholdsvis 1 og 3 timer.
 • En kategori 5 med personer, som egentlig ikke burde være mødt op på skadestuen, og som ikke bliver lovet nogen bestemt ventetid.


Der er et mål om 95 % målopfyldelse vedr. ventetidsmålsætningen i kategori 3 og 4, men i praksis kan der ikke leves op til dette mål.


Et bilag giver en oversigt over, hvor hurtigt behandlingen i gennemsnit iværksættes på nogle af regionens skadestuer. Det ses, at mange faktisk bliver hurtigt behandlet, men at en del må vente i længere tid, og at der er variation mellem skadestuerne.


Skadeklinikerne har en mere afgrænset og veldefineret målgruppe end skadestuerne og kan derfor generelt behandle småskader hurtigere end skadestuerne.


Der er i de senere år sket en opgaveglidning på skadestuerne, så sygeplejersker selvstændigt kan løse flere opgaver, for at få skadestuehenvenderne hurtigere behandlet.


En del patienter vil have skades- eller sygdomstilstande, hvor der kan være flere relevante henvendelsessteder/indgange til sundhedssystemet, da der er et meget finmasket og differentieret behandlingssystem til akutte patienter i Danmark med praktiserende læger, vagtlægeordningen, den præhospitale indsats og sygehuset - hver med sit opgavefelt.


Regionen har både skadestuer, skadestuefunktion med lægelig backup, sygeplejerskebemandede skadekliniker og et Ø-sygehus med modtagelse.


Sundhedsstaben vil efter en indledende drøftelse udarbejde et oplæg til politisk debat om servicemål for ventetider på skadestuebehandling.


Oplægget vil indeholde en beskrivelse af:

 • hvilke ventetidssystemer der i dag er på skadestuerne, skadestuefunktionen med lægelig backup, skadeklinikkerne og Ø-sygehuset,
 • hvor mange skadestuehenvendere der er, og
 • det samspil, der er med de praktiserende læger, vagtlægeordningen og den præhospitale indsats.


Oplægget vil også indeholde en beskrivelse af det arbejde, som er iværksat for at forbedre forholdene for de akutte patienter i forbindelse med FAM-gennemførelsesprocessen.


Det er en prioritering, om der skal være ventetid på skadestuebehandling, og hvor lang ventetiden i givet fald skal være, herunder:

 • Skal et eventuelt ventetidsmål for skadestuehenvendere gradueres efter skadestuehenvendelsens alvorlighedsgrad?
 • Skal ventetidsmålet være i forhold til, hvornår undersøgelse iværksættes, hvornår behandling iværksættes eller hvornår behandling er afsluttet?
 • Hvilken opfyldelsesgrad skal der være på ventetidsmålet; 100 % eller en mindre procentgrad?


Serviceniveau på sundhedsområdet afhænger af effektivitet og resurseindsats. Generelt vil sammenhængen være: jo højere serviceniveau, jo højere udgift, og jo større forbrug af sundhedsfagligt personale, der så ikke kan bruges til andre opgaver i sundhedsvæsnet.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg til en indledende drøftelse med henblik på efterfølgende udarbejdelse af et oplæg til videre politisk debat.

Udvalget

Drøftedes.

På baggrund af drøftelsen vil udvalget gerne have forelagt oplæg om servicemål m.v.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/14687

5.      Status vedr. regionens kvalitetsmål

Sagsfremstilling

Der gives en oversigt over den aktuelle status på kvalitetsmålene for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark. Følgende kvalitetsmål er p.t. omfattet:

 • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
 • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
 • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
 • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12)

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Jens Elkjær orienterede.

Drøftedes.

Bilag:

 

 

 

6.      Eventuelt

Udvalget

Drøftelse ang. status for influenza A.

 

 

 

7.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 2. december 2009 på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

Udvalget
-

Siden er sidst opdateret 05-11-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring