Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 29-10-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 29-10-2009


Mødedato
29-10-2009 kl. 14:00 - 16:05

Mødested
Oligofreniteam i Haderslev
Konferencelokalet i psykiatriafdelingen
Skallebækvej 5
Haderslev

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, A, Andrea Terp Christensen, A, Bente Bendix Jensen, V, Christina Gammelgaard Jensen, A, Jens Andersen, V, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Karen Baungaard, V, Otto Lück, C, Pierre Topaz, A

Afbud
Bente Bendix Jensen, V Otto Lück, C.

 

Dagsorden

  1. Sag om retspsykiatrien og psykiatrisk afdeling i Hviding efter anmodning fra Karen Baungaard
  2. Status på den udvidede behandlingsret for psykisk syge voksne
  3. Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien
  4. Orientering om forventet køb af byggegrunde
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Sag om retspsykiatrien og psykiatrisk afdeling i Hviding efter anmodning fra Karen Baungaard

Sagsnr:

09/14354

Sagsfremstilling

Der er kommet nedenstående spørgsmål til det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning:

"Det særlige udvalg for psykiatri i Region Syddanmark ved formand Bente Gertz og direktør Agnete Philipsen

Jeg anmoder om, at psykiatriudvalget får henvendelsen på som et punkt på dagsordenen på næste møde:

Retspsykiatrien med henblik på udvidelse og øget landsdækkende brug af den psykiatriske afdeling i Hviding.

  1. Generel redegørelse for og drøftelse af de rejste problemer i den retspsykiatriske behandling i Danmark, jfr. tidligere drøftede problemer i udvalget, herunder specialisering og senest problemer rejst i artikel i JP, søndag den 20. september 2009, forsiden: Psykisk syge låses inde med farlige kriminelle, samt side 6 og 7: Retspsykiatrien mangler pladser . Problemet, at retspsykiatrien mangler pladser, og at der er problematiske forhold på almene psykiatriske afdelinger, hvor retspsykiatriske og andre dårlige, udadrettede, måske voldelige patienter,  spreder utryghed hos såkaldt "almindelige"  psykiatriske patienter, ønskes taget op.
  2. Talmateriale, der viser, hvor mange retspsykiatriske patienter, regionen og andre regioner har, og hvor mange retspsykiatriske pladser, der er i regionen og i hver af de andre regioner.
  3. Opgørelse over, hvor de retspsykiatriske patienter er placeret på de psykiatriske sygehuse i Region Syddanmark. Antal på retspsykiatriske pladser, på lukkede afdelinger og på almene afdelinger, samt hvor og på hvilke afdelinger.
  4. Forelæggelse og drøftelse af bygningskomplekset på psykiatrisk afdeling i Hviding ved Ribe og dets indretning med den retspsykiatriske afdeling, samt belysning af muligheder for indretning af flere retspsykiatriske afdelinger og lukkede afdelinger i bygningerne i Hviding med et skøn over mulighederne for en udvidelse af Hviding til et landsdækkende retspsykiatrisk hospital med tilbud om pladser til hele landet, hvor regioner kan købe pladser til retspsykiatriske  patienter og aftalte behandlingsforløb.

 

Med venlig hilsen

Karen Baungaard"

 

 

Ad 1:

Redegørelse ved Peter Fristed, ledende overlæge, retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Kopi af artiklerne vedlagt.

 

Ad 2:

Antal retspsykiatriske patienter

I 2008 var der i alt 452 retspsykiatriske patienter indlagt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. For første halvår af 2009 er tallet 264. Afdelingen i Esbjerg er ikke med i denne opgørelse. Det har ikke været muligt at skaffe data for ambulante forløb, ligesom det ikke har været muligt at skaffe data fra de øvrige regioner.

 

Oversigt over antal retspsykiatriske senge

Region

antal senge

 

Syddanmark 44 senge

18

Middelfart

 

12

Hviding

 

14

Odense

Midtjylland 55 senge

17

Viborg

 

38

Risskov

Nordjylland 22 + 10 senge

22

Aalborg

 

10

almen "samarbejdsafdeling"

Sjælland 50 senge

30

Sikringen Nykøbing.Sjl

 

10

Nykøbing

 

10

Dianalund

Hovedstaden 101 senge

24

Glostrup

 

77

Sct. Hans

Kilde: Oplysningerne om antal senge er hentet fra de respektive regioners hjemmesider 15. oktober 2009.

 

Antallet af retspsykiatriske senge i Region Syddanmark udvides til 70 senge inden udgangen af 2012.

 

Ad 3:

Fordeling af retspsykiatriske patienter på afdelinger

Det har ikke været muligt at skaffe retvisende data for fordeling af de retspsykiatriske patienter på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Et tværsnitsbillede af, hvor de retspsykiatriske patienter er indlagt, viser, at der den 11. september 2009 var indlagt i alt 66 retpsykiatriske patienter i Region Syddanmark, heraf 41 (62%) på retspsykiatrisk afdeling og altså 25 (38%) på almen psykiatriske afdelinger.

Til sammenligning kan det nævnes, at tværsnitsdata fra den 9. januar 2009 fra Region Midtjylland viser, at knap 60 % af de 94 indlagte voksne retspsykiatriske patienter og knap 70 % af de 528 ambulante voksne retspsykiatriske patienter var i behandling i almenpsykiatrien.

Herudover var yderligere 5 retspsykiatriske patienter indlagt på Ungdomspsykiatrisk Afdeling og 35 retspsykiatriske patienter i ambulant behandling i børne- og ungdomspsykiatrien[1].

 

Ad 4:

Redegørelse på mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Blev drøftet.

Bilag:

 

 

 

2.      Status på den udvidede behandlingsret for psykisk syge voksne

Sagsnr:

09/8190

Sagsfremstilling

Den udvidede behandlingsret indebærer, at voksne psykiatriske patienter fra den 1. januar 2009 har fået ret til at lade sig behandle på en klinik, et hospital eller en selvejende institution, som regionerne har en aftale med, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for to måneder.

Regionsrådet har afsat 22 mio. kr. i 2010 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 stigende til 87 mio. kr. i 2013. Der er i finansieringen ikke forudsat, at den udvidede behandlingsret medfører stigende patienttilgang.

Det forventes dog, at den udvidede behandlingsret vil give anledning til flere henvisninger. I psykiatriplanen er der taget højde for en fremtidig udvidelse af den ambulante kapacitet. I resten af 2009 vil data vedrørende ventepatienter blive fulgt tæt, og ved behov vil der blive taget forskellige initiativer for at påvirke ventetiderne.

I Danske Regioner arbejdes der med at lave aftaler med private udbydere af udrednings- og behandlingstilbud.

I Psykiatristaben i Region Syddanmark vil der blive etableret en visitatorfunktion.

Oplysninger vedrørende den aktuelle ventelistesituation forelægges på mødet.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

 

 

 

3.      Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Sagsnr:

08/14743

Sagsfremstilling

Psykiatrien fremlægger en status på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien til orientering for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.

Status på området viser, at de fremadrettede maksimale ventetider er stabile med en tendens til at være faldende. Andelen af børn og unge, der tages i behandling inden for to måneder, er stigende. Puklen af ventende børn og unge med henvisning inden 5. marts 2009 er nu afviklet, samtidig med at antallet af ventende er faldende.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Orientering om forventet køb af byggegrunde

Sagsnr:

09/3519

Sagsfremstilling

Med baggrund i den fremsatte plan for boligområdet påtænker Socialstaben at indlede køb af to byggegrunde til afløsning af dele af det nuværende boligkompleks Strandvænget.

Den ene byggegrund vil være et jordstykke på Skaboeshusevej i Nyborg. Den anden byggegrund vil enten blive et areal i Kerteminde eller endnu et grundstykke i Nyborg. Sagen vil blive fremsat for forretningsudvalget og efterfølgende for regionsrådet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 10. december 2009 fra kl. 14.00 i regionshuset.

Udvalget

-

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

Orientering om satspuljeaftalen.

Orientering om psykiatriens økonomi. 

 


Siden er sidst opdateret 30-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring