Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i Vækstforum d. 22. september 2009

 

Dagsorden


Møde i Vækstforum

den 22. september 2009 kl. 15.00-18.00,

Regionsrådssalen, Regionshuset, 7100 Vejle

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings,- drøftelses- og orienteringspunkter.

DEL II er behandling af ansøgninger.


DEL I

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25. juni 2009

2. Anbefalinger til nyt Vækstforum

3. Ansøgning om støtte fra European Globalisation adjustment Fund (EGF)

4. Videreførelse af foreningen Vestdansk Investeringsfremme 2010-12

5. Syddansk Uddannelsesaftale

6. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

7. Danmark som gourmet- og fødevareland


Temadrøftelse: Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde

Orienteringspunkter

8. Grøn Vækst

9. Syddansk Velfærdsteknologi Fond

10. Initiativ fra Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

11. Høring vedr. ændring af erhvervsfremmeloven og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

12. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter

13. Status på implementering af handlingsplan 2009-10

14. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

15. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

16. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10


DEL II

17. Oversigt over indkomne ansøgninger

18. Klynger

19. Velfærdsteknologier og -service

20. Oplevelseserhverv

21. Energi

22. Meddelelser

23. Evt.

1.          Godkendelse af dagsorden og godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25. juni 2009 

Beslutningspunkt 

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager beslutningsreferatet til efterretning.

Bilag

Bilag 1 – beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25. juni 2009.

 

2.          Anbefalinger til nyt Vækstforum 

Sagsfremstilling
Det nuværende Syddanske Vækstforum, der trådte sammen i maj 2006, følger den kommunale valgperiode, og ophører dermed ved udgangen af 2009. Regionsrådet skal udpege et nyt Vækstforum, hvilket forventes at ske i løbet af marts 2010.

Vækstforum har tidligere besluttet, at handlingsplanen skal evalueres én gang årligt, dvs. ultimo 2009. Det anbefales, at Vækstforum igangsætter sin evaluering af handlingsplan 2009-10 med henblik på at videregive evalueringens resultater til det kommende Vækstforum. 

I den nuværende Vækstforum-periode har Vækstforum gjort sig en lang række øvrige erfaringer om udarbejdelse af bl.a. erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. I forbindelse med overgangen fra det nuværende Vækstforum til det kommende Vækstforum kan man overveje at viderebringe en række anbefalinger til det kommende Syddanske Vækstforum.

Det kunne eksempelvis dreje sig om anbefalinger vedrørende:  

-          strategiske overvejelser fx vedr. erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen

-          arbejdsmetoder og kriterier for indsatserne, herunder fokusering og effekt

-          konkrete initiativer, herunder partnerskabsaftale med regeringen og Vækstforums vækstpakke

-          praktiske forhold, herunder arbejdsform, mødekadencer mv.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum anmoder sekretariatet om at forberede Vækstforums evaluering af handlingsplan 2009-10 med henblik på drøftelse i Vækstforum på det kommende møde

·         at Vækstforum tager en indledende drøftelse af øvrige eventuelle anbefalinger til det kommende Vækstforum

 

3.          Ansøgning om støtte fra European Globalisation adjustment Fund (EGF) 

 

Sagsfremstilling

I to forskellige sammenhænge arbejdes der aktuelt med at søge den europæiske globaliseringsfond om støtte. Det drejer sig dels om Sønderborg-området, hvor mere end 1.500 medarbejdere har mistet arbejdet pga. fyringer på Danfoss og andre virksomheder i Sønderborg Kommune. Hertil kommer en indsats som følge af den bebudede lukning af Lindø-værftet i Munkebo. Der er i øjeblikket godt 2.500 ansatte på Lindø, som vil miste deres arbejde senest i 2011.


Sønderborg-området i almindelighed og det nordlige Als i særdeleshed har siden efteråret 2008 oplevet en markant stigning i ledigheden. Denne ekstraordinære situation fordrer en særlig indsats. I perioden fra 1. oktober 2008 til 30. juni 2009 er der alene på virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Danfoss Drives blevet afskediget over 1.641 medarbejdere. I midten af 2008 var ledigheden i Sønderborg Kommune helt nede på kun godt en procent af arbejdsstyrken, mens den i de seneste ledighedstal er steget til næsten 4 %, og hermed ligger over landsgennemsnittet. Denne udvikling har området på ingen måde været forberedt på.

På denne baggrund er der primo september 2009 indsendt en ansøgning til EU. Formelt er ansøgningen indsendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet, men indholdet følger i høj grad det lokale og regionale forslag. Der søges støtte til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse. Der er både tale om forskellige former for opkvalificering og forskellige incitamenter til at søge længerevarende uddannelser eller blive iværksættere. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på 115.840.000 kr. og der ansøges om en samlet EU-støtte på 75.296.000 kr., svarende til 65 % af udgifterne. Det antages i budgettet, at i alt 1.149 fyrede og fratrådte vil blive omfattet af indsatsen, og der er således tale om en ansøgt EU-støtte på 65.532 kr. pr. fyret og fratrådt. Midlerne skal anvendes indenfor de næste 24 måneder. Den nødvendige medfinansiering består hovedsageligt af de dagpenge, de ledige oppebærer under aktivering. Der budgetteres dog også med en lokal og regional medfinansiering på samlet 3.132.000 kr. Sønderborg Kommune vil komme til at fungere som tilsagnsmodtager, hvis ansøgningen imødekommes. Der er en forventning om at Sønderborg Kommune og Region Syddanmark efter indstilling fra Vækstforum deler den lokale og regionale medfinansiering lige, det vil sige med 1.566.000 kr. hver.

For at angive en realistisk og ønskværdig retning for omstillingsplanen er der samtidig arbejdet med en vækstplan, hvor der defineres nogle erhvervsmæssige potentialer i området, som kan skabe ny beskæftigelse. Der er enighed om, at særligt energieffektivisering og oplevelsesøkonomi har potentiale i området. Der arbejdes med at konkretisere denne indsats. Ved en idékonference om satsningen, der fandt sted på Alsion i Sønderborg mandag den 17. august 2009, blev der fremsat mange konstruktive forslag, som indgår i dette arbejde.

Vedr. Lindø er der indledt samarbejde med Odense, Kerteminde kommuner og Erhvervs- og Byggestyrelsen. En bredt sammensat politisk og en administrativ styregruppe forestår arbejdet. Her sigtes også mod at udarbejde en ansøgning til EGF. Tidsplanen for arbejdet med EU-ansøgningen vil afhænge af den præcise tidsmæssige fordeling af afskedigelserne, som endnu ikke er kendt. Det er forventningen, at ansøgningen sendes til EU i foråret 2010. Imidlertid er ansøgningen under forberedelse. Specielt arbejdes der nu med vækstplansporet, og der er udarbejdet en statistisk analyse af området og en kortlægning af den eksisterende erhvervsfremmeindsats. Desuden er der identificeret en række mulige vækstinitiativer, hvortil der også sigtes mod opbakning fra nationale puljer. Den 21. oktober 2009 er der berammet et borgermøde/idékonference.


Til orientering er der som bilag vedlagt en beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen vedr. Sønderborgområdet. Selve ansøgningen kan rekvireres ved henvendelse til vækstforumsekretariatet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

·         at Vækstforum tilkendegiver sin opbakning til, at der i Sønderborg-satsningen arbejdes videre med udvikling af projekter inden for områderne oplevelsesøkonomi og energieffektivisering

·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.566.000 kr. til medfinansiering af EGF-ansøgningen fra Sønderborg.

Bilag

Bilag 3 - Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen.

 

4.          Videreførelse af foreningen Vestdansk Investeringsfremme 2010-12 

Sagsfremstilling
Region Syddanmark har sammen med Region Midtjylland og Region Nordjylland været medlemmer af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme siden 2007. Foreningen udspringer af det jysk-fynske erhvervssamarbejde, som i december 2005 indgik en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet/Invest in Denmark. Foreningen, der arbejder for at tiltrække investeringer fra udlandet og fastholde arbejdspladser i Vestdanmark, ansøger Syddansk Vækstforum om kontingentmidler til en 3-årig videreførelse for 2010-12. Der ansøges 3,2 mio. kr. pr. år i 3 år fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til i alt 9,6 mio. kr.

Sekretariatet foreslår, at Syddansk Vækstforum støtter Vestdansk Investeringsfremme i en periode, der følger den regionale erhvervsudviklingsstrategi 2007-12, således at støtten foreløbigt gives for 2010 og 2011. I alt 6,4 mio. kr.

Resultaterne af foreningens hidtidige arbejde har påvirket det udenlandske investeringsmønster i Danmark. Hvor de udenlandske investeringer som Invest in Denmark tiltrak i 2006 var fordelt med næsten 80 % i hovedstadsregionen og 20 % udenfor, er resultatet i dag, at næsten 50 % af de udenlandske investeringer finder sted i de tre vestdanske regioner.

For Region Syddanmark gælder det, at 623 arbejdspladser er blevet trukket til regionen siden 2006, hvilket svarer til ca. 43 % af det samlede antal arbejdspladser. Arbejdspladserne fordeler sig inden for forskellige erhvervsområder, herunder en række særligt prioriterede områder i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. To af investeringerne er desuden foretaget i to af regionens definerede yderområder, Tønder og Svendborg.

En nyskabelse i foreningen er, at der med ansøgningen om videreførelse, lægges op til indgåelse af en resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark. Det betyder bl.a., at foreningens indsats i højere grad end tidligere målrettes regionernes – og hermed Syddansk Vækstforums – strategiske satsningsområder som eksempelvis velfærdsteknologi og energi.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme indgår i tillægsaftalen 2009 som en del af partnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Heri udtrykker partnerne enighed om vigtigheden af at fortsætte samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem Invest in Denmark og de vestdanske regioner om at tiltrække udenlandske virksomheder og kapital efter 2009. 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme foreløbigt bevilges 3,2 mio. kr. pr. år i 2010 og 2011, i alt 6,4 mio. kr., fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering af Region Syddanmarks kontingent til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for perioden 2010-2011,

·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at bevillingen forudsætter, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme udarbejder en årlig resultatopfølgning og en samlet evaluering ved periodens udløb,

·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark.

Bilag

Bilag 4a – Ansøgning vedrørende Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Bilag 4b – Evaluering: Samarbejdet i foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem Invest in Denmark/Udenrigsministeriet og de vestdanske regioner.

Bilag 4c – Resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark.
 

5.          Syddansk Uddannelsesaftale 


Sagsfremstilling

Vækstforum er tidligere blevet forelagt initiativet Syddansk Uddannelsesaftale. Syddansk Uddannelsesaftale er en del af den vækstpakke, som Vækstforum vedtog på sit møde den 31. marts 2009.

Syddansk Uddannelsesaftale, der underskrives den 30. september 2009 på Koldinghus sikrer, at alle relevante interessenter på ungdomsuddannelsesområdet nu vil arbejde sammen om at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne i almindelighed og forbedre ungdomsuddannelserne i regionen i særdeleshed. Et mindsket frafald i ungdomsuddannelserne er helt centralt for at højne regionens uddannelsesniveau på langt sigt.

Arbejdet med Syddansk Uddannelsesaftale har været i gang siden Vækstforums møde den 31. marts 2009, og den første store milepæl i processen fandt sted den 20. august 2009, da Regionalt Ungdoms-uddannelsesRåd i samarbejde med Region Syddanmark inviterede til konference om Syddansk Uddannelsesaftale. På konferencen deltog knap 150 personer fra ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kommuner, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter.

Konferencen havde to dele. En oplægs- og inspirationsdel og en workshopdel. Sidstnævnte skulle levere input til selve Uddannelsesaftalen. Resultatet blev, at de væsentligste udfordringer for hver uddannelse nu er beskrevet, ligesom der er forslag til mulige initiativer – herunder hvilke parter, der skal løse hver enkelt udfordring i fællesskab. Disse resultater har efterfølgende dannet baggrund for en række partnerskabsmøder, hvor udkast til indhold i Syddansk Uddannelsesaftale er ved at blive fastlagt. Syddansk Uddannelsesaftale vil bestå af en hovedaftale og en række delaftaler for hver type af ungdomsuddannelse.

En væsentlig forudsætning for, at Syddansk Uddannelsesaftale bliver en succes er, at den har alle parters opbakning. Eksempelvis spiller kommunerne en central rolle, både som forvalter af Folkeskolen og ungdommens uddannelsescenter, men også som arbejdsgiver indenfor især sundheds- og socialområdet.

Senest har de syddanske kommuner på sit seneste KKR møde 20. august 2009 tilkendegivet, at de går ind i arbejdet med Syddansk Uddannelsesaftale, og dermed er nu opbakning fra alle relevante parter

Det er målet, at der etableres partnerskaber mellem ungdomsuddannelserne og de aktører, der er relevante for den enkelte ungdomsuddannelse, så de mange udfordringer løses i fællesskab.

Syddansk Uddannelsesaftale er en del af det seneste tillæg til partnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og den danske regering. Regeringen ser positivt på initiativet med Syddansk Uddannelsesaftale.

Syddansk Uddannelsesaftale underskrives den 30. september 2009 i Riddersalen på Kolding Hus. Vækstforums medlemmer opfordres til at deltage på dagen. Invitation er vedlagt som bilag 


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller

·         at Vækstforum drøfter gennemførelsen af Syddansk Uddannelsesaftale

Bilag

Bilag 5 - Invitation til Underskrivelse af Syddansk Uddannelsesaftale.

 

6.          Opfølgning på Vækstforums vækstpakke 


Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kunne være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

1.       Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark

2.       Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser

3.       Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet

4.       Samarbejde om offentligt byggeri

Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser – førstedelen af denne kampagne kørte i slutningen af juni måned 2009.

Kampagnen består af flere dele:

-         Et radiospot der blev udsendt i de lokale radioer

-         Annoncer i de regionale aviser

-         Bannerreklamer på hjemmesider – blandt andet på Vejle Amts Folkeblads hjemmeside

-         En hjemmeside: www.praktikplads.nu, der fortsætter frem til årsskiftet

-         Der blev sendt særlige praktikpladsstole, inkl. pjecer, til 1000 virksomheder i regionen med information om manglen på praktikpladser, samt en opfordring om at oprette flere praktikpladser.  

Der er pr. 14. september 2009, 65 virksomheder, der som resultat af kampagnen har meldt tilbage, at de ønsker at ansætte en praktikant og 138 virksomheder, der er interesserede i at ansætte en eller flere praktikanter, men som ønsker at blive kontaktet med henblik på at få mere information.

Kampagnen har fået en pæn omtale i de regionale medier.

Der har kørt en opfølgende kampagne, der løb over to uger fra slutningen af august 2009. Her er 2100 virksomheder blevet kontaktet pr. telefon, ligesom over 2000 virksomheder modtager en henvendelse via direct mail. Desuden er hjemmesiden www.praktikplads.nu blevet opdateret.

I første halvår af 2009 har der været en markant stigning i antallet af elever, der søger praktikpladser, således, at der på trods af kampagnen nu mangler 1389 praktikpladser i regionen mod 982 ved kampagnens begyndelse.

Syddansk Uddannelsesaftale er ligeledes en del af Vækstforums Vækstpakke. Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet. I den forbindelse blev der afholdt en stor konference den 20. august 2009 med over 140 repræsentanter fra såvel uddannelsessektoren som arbejdsmarkedets parter. Her blev der arbejdet med udfordringer og mulige aktiviteter i relation hertil. Resultatet af konferencen bearbejdes og vil indgå som en del af selve uddannelsesaftalen, som underskrives den 30. september 2009 på Koldinghus.

Flere af Vækstforums parter har også igangsat en række initiativer som opfølgning på vækstpakken. Vækstforum fik på sit seneste møde den 25. juni 2009 forelagt en oversigt over igangsatte aktiviteter i relation til Vækstforums vækstpakke. Denne oversigt over parternes indsatser er opdateret med de seneste igangsatte aktiviteter. Oversigten er vedlagt som bilag 6a.

For at sikre implementeringen af vækstpakken er der nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen består af Vækstforums sekretariatsgruppe - dvs. repræsentanter for kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og regionen - samt repræsentanter for Beskæftigelsesregionen i Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet.

Koordinationsgruppen har siden Vækstforums møde den 25. juni 2009 udarbejdet en kort oversigt over de foreløbige resultater af de igangsatte aktiviteter. Denne oversigt er vedlagt som bilag 6b. 

I forhold til seneste møde i Vækstforum er det væsentligt bl.a. at fremhæve de rekord store optag på regionens videregående uddannelser, ligesom en række kommuner gør en aktiv indsats for at oprette flere praktik- og lærepladser. Desuden er der, som det fremgår af bilaget, en god fremdrift i mange af de igangsatte aktiviteter.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.

Bilag

Bilag 6a – Oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter.

Bilag 6b – Foreløbig oversigt over resultater af de igangsatte aktiviteter.

 

7.          Danmark som gourmet- og fødevareland 
 

Sagsfremstilling

Aftalen Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti rummer en indsats for mere værdiskabende fødevareindustri. Denne indsats skal udmøntes gennem et antal aktiviteter, blandt andet etablering af et MadExperimentarium, en madkulturzone og branding af Danmark som gourmetland. Madkulturzonen blev udpeget i juni i år med Madeleines Madteater som ledende drivkraft.

I regi af Fonden til Markedsføring af Danmark har Økonomi- og Erhvervsministeriet nu inviteret alle Vækstforasekretariaterne til medio oktober i fællesskab at drøfte mulighederne for et regionalt samarbejde om initiativet ”Danmark som gourmet- og fødevareland”. Den overordnede målsætning er at styrke det internationale kendskab til Danmark som leverandør af gourmetoplevelser og fødevarer af højeste kvalitet. Målet er, at danske regionale produkter løftes op i værdikæden med skærpet konkurrenceevne og øget afsætning.

Økonomi- og Erhvervsministeriet lægger op til et samarbejde om projekter, kommunikation og events, som kan gøre regionale fødevarer og madoplevelser kendte uden for Danmarks grænser. Eksempelvis ønsker Økonomi- og Erhvervsministeriet sætte fokus på:

-          Hvordan kan fødevarer og madkultur tiltrække flere udenlandske turister til de enkelte regioner (fokus på oplevelser)

-          Hvordan kan Økonomi- og Erhvervsministeriet og regionerne forbedre mulighederne for at skabe stærke regionale fødevarebrands med eksportpotentiale (fokus på produkter)  

Ministeriet lægger derudover op til, at de enkelte regioner kan spille ind med beskrivelser af, hvilke behov og muligheder de ser på området i netop deres region, jævnfør egne strategier og fødevareprojekter i de enkelte regioner.

Initiativet bakker op om Vækstforums handlingsplan ved gennem markedsføring, innovation og forretningsudvikling på fødevareområdet at understøtte den regionale indsats inden for oplevelseserhverv og klynger.

Beslutningspunkt 

Det indstilles,

·         At Vækstforum tager orienteringen til efterretning og beslutter, om Syddansk Vækstforum ønsker at indgå som drivkraft med henblik på at gøre regionen til spydspids på gourmet- og fødevareområdet.  

Bilag

Bilag 7 – Danmark som gourmet- og fødevareland

 

Temadrøftelse: Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde 
 

På mødet den 25. juni 2009 anmodede Vækstforum om en nærmere orientering om barrierer og indsatser i forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde. Der vil blive holdt et oplæg om temaerne på mødet.


Orienteringspunkter 


 

8.          Grøn Vækst 


Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni 2009 aftalen "Grøn Vækst". Aftalen indeholder to dele, som gensidigt skal spille sammen og styrke hinanden.

En Miljø- og Naturplan Danmark frem mod 2020. Med planen lever Danmark op til sine forpligtelser i EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiverne, ligesom planen følger op på Vandmiljøplan III og Pesticidplan 2004 – 2009. For uddybning henvises til bilag.

En Strategi for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst:                                       
Der gennemføres en samlet og fokuseret indsats for at skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv, der udvikler sig på markedsvilkår, beskytter miljøet og naturen og leverer grøn energi.

Strategien for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst skal:

-          Skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv

-          Gøre miljø- og fødevarereguleringen mere enkel og smidig

-          Fremme landbrugets rolle som leverandør af grøn energi

-          Fremme markedsbaseret økologi

-          Danmark som grønt vækstlaboratorium

-          Investering i grønne teknologier

-          Understøtte en mere værdiskabende fødevareindustri
 

I Vækstforums handlingsplan for 2009 – 2010 er Grøn Vækst særlig relevant i forhold til Indsatsområderne Energi, Klynger og Oplevelseserhverv.

Energi
Vækstforum kan understøtte Grøn Væksts satsning indenfor landbruget som leverandør af grøn energi, såfremt initiativet ligger indenfor handlingsplanens forretningsområde "Energisystemer". Det kan f.eks. være udvikling af biogasanlæg og –teknologi.

Fremme af grøn teknologi i landbrugs- og fødevareerhvervet kan kun i begrænset omfang støttes af Vækstforum inden for den nuværende handlingsplan, da denne kun omfatter clean-tech teknologier inden for energiområdet og ikke indenfor f.eks. vand- og luftrensning.

Klynger og Oplevelseserhverv
Grøn
Vækst er primært interessant i forhold til satsningen på en mere værdiskabende fødevareindustri. Vækstforum har i sin nuværende handlingsplan mulighed for at støtte initiativer, f.eks:

-          Regional markedsføring (fælles brand for (syd)danske kvalitetsfødevarer)

-          Skabe nødvendige forbindelser og synergier mellem (syd)danske producenter af kvalitetsfødevarer, kokke, forbrugere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

-          Understøtte events og støtte initiativer indenfor innovation og forretningsudvikling

-          Udvikling af den spirende klynge på fødevareområdet med fokus på catering/foodservice


Vækstforumsekretariatet er pt. i færd med at undersøge yderligere muligheder for samspil mellem Vækstforums indsatser og Grøn Vækst. Disse muligheder forelægges Vækstforum på det kommende møde den 2. december 2009.


Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 8 – Grøn Vækst

 

9.          Syddansk Velfærdsteknologi Fond 


Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit seneste møde den 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service.

Efterfølgende er der afsendt ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er ansøgt 25 mio. kr. fra Regionalfonden og 25 mio. kr. fra Socialfonden. Indtil nu er tilbagemeldingen, at ansøgningerne er modtaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Som bekendt, er der mulighed for, at de midler, der fra de regionale vækstforas side lægges i et samlet kapitalfond-initiativ, kan matches med midler fra Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner.

Derfor blev der den 2. juli 2009 afholdt møde mellem de tre vestdanske regioner hos Vækstfonden med henblik på at afklare mulighederne for et samlet vestdansk initiativ om etablering af Vestdansk Iværksætterfond. De to andre regioner var positive, og de bringer det op på førstkommende møde i deres respektive vækstfora. 

Syddanmark er længst i arbejdet med etablering af kapitalfond og har således sat sig selv i spidsen for at samle og koordinere de vestdanske regioners arbejde med dette initiativ.

Som bekendt vil driften af kapitalfonden skulle forestås af et professionelt managementselskab. Indtil videre sigtes der mod et almindeligt offentligt udbud, og i den forbindelse blev der afholdt administrativt møde den 8. september 2009 mellem de tre vestdanske regioner. Mødet var positivt – alle tre regioner bekræftede endnu engang ønsket om en vestdansk kapitalfond, men de tre regioner vil have hvert sit fokus. Det er aftalt, at Syddanmark indsamler krav og ønsker til managementselskab, så vi er klar til at gå i gang med denne opgave hurtigst muligt efter tilsagn om midler. 

Der er lavet aftale med et advokatfirma om, at de hurtigt vil kunne gå i gang med at udarbejde de stiftelses-dokumenter, vedtægter mv. for ”Fonden for Syddansk Vækstfremme”. Det har været forventningen, at denne proces skulle sættes i gang, så snart de formelle tilsagn foreligger fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i samspil med Vækstfonden samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har dog givet udtryk for, at de ønsker at behandle ansøgningerne fra de tre regioner samlet, hvilket giver en tidsmæssigt udfordring, da de to andre regioner først lader deres Vækstfora tage endeligt stilling til kapitalfonden i henholdsvis oktober og december. For at være sikre på at strukturfondsmidlerne vil kunne udbetales i indeværende år, påbegyndes opgaven med etablering af ”Fonden for Syddansk Vækstfremme” derfor nu.

Etableringen forløber således som planlagt og forventes klar inden årets udgang.

Beslutningspunkt


Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

10.     Initiativ fra Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger 

Sagsfremstilling
Vækstforum tiltrådte i 2008 som led i partnerskabsaftalen en aftale om strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Formålet er at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

Det strategiske samarbejde har bl.a. udmøntet sig i et nyt udbud fra RTI af innovative samfundsløsninger. Ansøgningerne skal fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring og har i 2009 fokus på følgende 4 samfundstemaer: ”Energi-, klima og miljøteknologier”, ”Intelligent og energieffektivt byggeri”, ”Sundheds- og velfærdsinnovation” og ”Tværgående fokus – der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer”.

Det er ambitionen, at hvert igangsat konsortium skal opnå et budget på ca. 100 mio. kr. RTI kan give op til 25 mio. kr. i startkapital til hver satsning. Beløbet skal matches af et tilsvarende beløb i medfinansiering fra de deltagende parter (institutioner, virksomheder og organisationer). Derudover kan de pågældende konsortier reservere midler indenfor RTIs eksisterende ordninger, som f.eks. innovationskonsortiemidler, erhvervsPhD og videnkuponer. Endvidere vil der blive lagt vægt på medfinansiering af konkrete projekter af de regionale vækstfora.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har i alt modtaget 16 ansøgninger i prækvalificeringsrunden lige før sommerferien. Ansøgningerne er blevet vurderet ud fra de opstillede vurderingskriterier og FI har på den baggrund udvalgt syv ansøgninger, der inviteres til at indsende en endelig ansøgning.

Det tværregionale konsortium med fokus på velfærdsteknologier, som sekretariatet har faciliteret, og som er indsendt af Syddansk Universitet på vegne af parterne, er blandt 2 prækvalificerede ansøgninger inden for temaet sundheds- og velfærdsinnovation. 

Vækstforumsekretariatet vil således arbejde videre med projektfaciliteringen med henblik på, at der kan indsendes en ansøgning til fristen den 1. oktober 2009. Ansøgningen vil fokusere på velfærdsteknologier til borgere med kroniske sygdomme.

Derudover indgår sekretariatet i udviklingen af yderligere to prækvalificerede ansøgninger inden for henholdsvis ”Energi, klima og miljøteknologier” samt ”Intelligent og energieffektivt byggeri”. Sekretariatet bistår bl.a. i relation til involvering af interesserede parter fra regionen.

Vækstforum er høringspart og vil således blive inddraget, inden rådet på møde i december 2009 forventer at imødekomme 2-3 ansøgninger. 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

 

11.     Høring vedr. ændring af erhvervsfremmeloven og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 


Sagsfremstilling

Erhvervs- og Byggestyrelsen fremsendte den 8. september 2009 udkast til forslag om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring. Forslaget blev sendt til høring i bl.a. Syddansk Vækstforum samt hos de berørte erhvervsorganisationer med frist den 16. september 2009.

Lovudkastet indeholder to hovedelementer: 

1.
En forenkling af administrationen af de konkurrenceudsatte midler, hvor den del af indstillingen og administrationen, der hidtil har været varetaget af de regionale vækstfora, flyttes til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen).  

Vedrørende den konkurrenceudsatte pulje har den lange sagsbehandlingsproces været et problem, som er blevet drøftet i flere sammenhænge. Senest er det blevet drøftet på mødet i Danmarks Vækstråd den 28. maj 2009, hvor der blev tilkendegivet opbakning til den foreslåede ændring. De regionale vækstfora vil med lovforslaget fremover have indflydelse på midlernes fordeling via repræsentationen i Danmarks Vækstråd.

2.
En bemyndigelse til ministeren til justering af indstillingsberettigede erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer til Danmarks Vækstråd, bl.a. fordi enkelte erhvervsorganisationer er fusioneret. Desuden lægges der op til, at økonomi- og erhvervsministeren personligt udpeger et medlem mere end tidligere, og at der udpeges et medlem mindre efter indstilling fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationerne.   

I loven er det ikke specificeret, hvilke organisationer der skal have indstillingsret til Danmarks Vækstråd. Dette fastsætter økonomi- og erhvervsministeren nærmere regler om, hvorefter de indstillingsberettigede vil fremgå i en bekendtgørelse, som forslaget tilvejebringer hjemmel til. 

Bekendtgørelsen foreligger således endnu ikke, men det forventes, at der fremover udpeges fire repræsentanter til Danmarks Vækstråd efter indstilling fra DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrugs & Fødevarer, en repræsentant efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder – Dansk Ark, samt en repræsentant efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen.

Da forslaget vedrørende de konkurrenceudsatte midler har generel opbakning blandt parterne i Danmarks Vækstråd, og da lovforslaget ligeledes har været sendt i høring hos de berørte erhvervsorganisationer, har formandskabet i lyset af tidsfristen– på vegne af Vækstforum – meddelt til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at Vækstforum ingen bemærkninger har til lovforslaget. 

Indstilling

Formandskabet indstiller, 

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
 

12.     Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter

Sagsfremstilling

Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

I perioden 11. juni 2009 – 14. september 2009 kan særligt fremhæves den brede omtale af Vækstforums vækstpakke, praktikpladskampagnen samt Vækstforums bevilling til AluCluster i forbindelse med klyngens innovationsnetværks-ansøgning.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter fordeler sig i perioden 11. juni 2009 – 14. september 2009 som følger:

Trykte medier: 38

Online medier: 33

Radio: 3

TV: 1

I relation til ovenstående bemærkes det, at der kan forefindes omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.
 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 12 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 11. juni 2009 – 14. september 2009.

 

13.     Status på implementering af handlingsplan 2009-10

Sagsfremstilling
Vækstforum præsenteres løbende for en status på implementeringen af Vækstforums Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder; Velfærdsteknologier- og service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger og for de to særlige indsatser: Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

Beslutningspunkt 

Formandskabet indstiller, 

·         at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.
 

Bilag

Bilag 13 – Implementering af Vækstforums handlingsplan.


14.     Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

 

Sagsfremstilling

Nedenfor følger status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan 2007-2008. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode jf. dagsordenens punkt 14. 
 

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

 

 

Soc. Fond

Reg. Fond

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Udisponeret 2007+2008 (a)

20.222.956

-20.174.481

160.118

Bevilget pr. 14/8-2009

61.007.170

117.894.291

174.549.457

I proces pr. 14/8-2009

2.973.426

3.220.735

0

Tilbageløb 1* pr. 14/8-2009 (b)

18.816.449

2.079.455

347.425

Tilbageløb 2** pr. 14/8-2009 (c)

2.973.426

0

2.388.098

 

 

 

 

Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

42.012.830

-18.095.026

2.895.641

*) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

**) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionens eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


Beslutningspunkt 

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.

 

15.     Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

Sagsfremstilling

Nedenfor følger økonomioversigten for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i denne handlingsplans periode.

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Overførsel fra 2007 og 2008

42.012.830

-18.095.026

2.895.641

Indstilling før 22/9-2009

45.913.823

44.313.719

22.163.664

Forventet indstilling 22/9-2009

0

69.655.662

34.732.293

Total indstillet 2009-2010

45.913.823

113.969.381

56.895.957

Rest 2009 (efter 22/9-2009)

49.159.407

-79.004.006

43.452.684

 

 

 

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 22/9-2009

Efter 22/9-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

36%

37%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2009 pr. 31. maj 2009*

18.800.000

21.700.000

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

 

16.     Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 16 – Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10.

 

DEL II 

 

17.     Oversigt over indkomne ansøgninger 

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 11 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har to ansøgere trukket deres ansøgning tilbage.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal bidrage til at skabe en indkomstvækst på 4 % og øge værditilvæksten til 2 %. Projektet skal indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

·         at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 17 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 22. september 2009.

 

18.     Klynger 


Sagsfremstilling

Der er behandlet to ansøgninger på forretningsområdet klynger. Begge ansøgninger er ansøgninger om medfinansiering af Innovationsnetværk. Innovationsnetværk er et statsligt initiativ under Videnskabsministeriet – Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Formålet med netværkene er at styrke samarbejdet mellem forskningen og det regionale erhvervsliv inden for erhvervsmæssige områder, hvor regionerne har særlige styrker og udviklingspotentialer.

Det er sekretariatets vurdering, at kriterier og formål med Innovationsnetværk i meget høj grad er sammenfaldende med de krav, Vækstforum stiller til klyngeudvikling med henblik på at sikre succesfuldt udbytte af formaliseret samarbejde mellem virksomheder, F&U institutioner og øvrige aktører. I flere internationale sammenhænge henregnes Innovationsnetværk også som et dansk nationalt klyngeprogram.

Videnskabsministeriet stiller krav om minimum 40 % privat medfinansiering i Innovationsnetværkene.

Vækstforum har ved tidligere beslutning den 31. marts og den 25. juni 2009 medfinansieret Innovationsnetværkene AluCluster og Plast Center Danmark.

Sekretariatets vurdering og kategorisering af ansøgningerne fremgår nedenfor samt af de medfølgende indstillingsskemaer.

Begge ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

a. Fødevaresektorens Innovationsnetværk

Indstilling

A: Tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.020.000 kr.

Projektet

Fødevaresektorens Innovationsnetværk 09/9265

Ansøger og parter

Stålcentrum c/o Teknologisk Institut

VIFU - Videncenter for fødevareudvikling, Maritimt Vækstcenter, Teknologisk Institut (GTS) / AgroTech (GTS), FORCE Technology (GTS), MAPP Centret, Århus Universitet, Århus Universitet, DJF / AgroTech (GTS), DTU, KU - Food for Life, Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Holstebro Tekniske Skole, EUC Nordvest, Nupark, Agro Business Park, Nordsøen Forskerpark

 

Netværksdeltagere (interessetilkendegivelser): Kolding Salatfabrik, Cabinplant, Chr. Hansen, Kirkholm Maskiningeniører, Melsing, APV Kolding, Uddeholm, Hjortkær Maskinfabrik, Alfa Laval, Dansk Rustfri, Tano Food Consult, Rolf Schmidt Industriplast, Gram Equipment, APV Silkeborg, øvrige medlemsvirksomheder i Stålcentrum.

Økonomi

Samlet budget: (100 %) 10.020.000 kr..

REM: (10,18 %) 1.020.000 kr.

Stat (39,92 %) 4.000.000 kr.

Privat finansiering (39,92 %) 4.000.000 kr.

Egenfinansiering (9,98) 1.000.000 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,0

Det er sekretariatets vurdering, at de faktiske aktiviteter som beskrevet i projektet vil have en mindre men positiv effekt særligt på indikatorerne 1 og 3: ”Vækst i virksomheders investeringer i forskning og udvikling” samt ”Stigning i andelen af arbejdsstyrken der har udviklet eller været med til at udvikle nye produkter, serviceydelser og arbejdsmetoder”. Effekterne er dog kun delvist dokumenteret.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,6

Projektet har en lav pris for Vækstforum i forhold til det samlede budget for projektet. Derudover leveres de forventede effekter af projektets forholdsvis hurtigt, nogle i projektperioden andre 1-3 år efter projektet afslutning.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Det vurderes, at der i det ansøgte projekt ikke er en særlig yderområdeindsats. Der er dog planlagt at etablere et samarbejde med DS håndværk og Industri i Odense, som har et bredt kontaktnet til virksomheder i yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet ligger inden for rammerne af forretningsområdet klynger og lever op til de tværgående kriterier. Projektet leverer mindre, men positive effekter forholdsvist hurtigt og til en lav pris. Samtidig er der en forholdsvis høje privat finansiering på 40 %.


Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.020.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10,18 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

·         at det forudsættes, at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med regler, retningslinjer, tilsagn mv. vedr. innovationsnetværksinitiativet under Videnskabsministeriet

·         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

·         at det forudsættes, at Fødevaresektorens Innovationsnetværk v. Stålcentrum koordinerer relevante aktiviteter med det arbejde, der pågår i regi af Væksthus Syddanmark med at udvikle den spirende klynge på fødevare-/ food service og cateringområdet.

Bilag

Bilag 18a – Indstillingsskema - Fødevaresektorens innovationsnetværk.

b. Offshore Center Danmark Innovationsnetværk

Indstilling

A: Tilsagn

REM 1.400.000 kr.

Projektet

Offshore Center Danmark Innovationsnetværk

Medfinansiering af innovationsnetværk bevilget af Videnskabs-ministeriet. Projektet opbygger indenfor en 4-årig periode et netværk med henblik på at udvikle fælles kompetencer indenfor offshorebranchen. I projektet gennemføres 5 konkrete faglige udviklingsprojekter.

Ansøger og parter

Ansøgers navn: Offshore Center Danmark

Bag ansøgningen står et konsortium bestående af: Offshore Center Danmark, Ramboll Oil & Gas, FORCE Technology, Esbjerg Institute of Technology - Aalborg Universitet, Syddansk Universitet Esbjerg, Erhvervsakademi Vest og Sydvestjysk Udviklingsforum.

 

Derudover deltager mere end 30 private virksomheder samt involverer alle Offshore Center Danmarks 207 medlemmer.

Økonomi

Samlet budget: (100 %) 14.000.000 kr.

REM: (10 %) 1.400.000 kr.

Stat (50 %) 7.000.000 kr.

Privat finansiering (40 %) 5.600.000 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 3,25

Projektet forventes at få tydelig effekt. Det vurderes at projektet vil øge de deltagende virksomheders omsætning af nye produkter og deres eksportmuligheder. Det vurderes at der gennem projektet direkte involveres over 50 SMV hvoraf 25-30 af disse gennemfører nye leverancer som resultat af oparbejdede miljøkompetencer. På lang sigt vil projektet kunne generere op i mod 200 nye specialiserede offshore arbejdspladser. Effekten vurderes højt for deltagende virksomheder. 

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1

Projektet har en lav pris for Vækstforum i forhold til det samlede budget for projektet. Derudover leveres de forventede effekter af projektets forholdsvis hurtigt, nogle i projektperioden andre 1-3 år efter projektet afslutning.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten

Ikke relevant. Der er ikke søgt strukturfondsfinansiering.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet ligger inden for rammerne af forretningsområderne klynger og energi og i høj grad lever op til de tværgående kriterier. Projektet har et forholdsvis højt potentiale samt leverer effekter forholdsvist hurtigt og til en lav pris.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.400.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

·         At det forudsættes, at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med regler, retningslinjer, tilsagn mv. vedr. Innovationsnetværksinitiativer under videnskabsministeriet

·         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

Bilag

Bilag 18b -  Indstillingsskema - Offshore innovationsnetværk.

 

19.      Velfærdsteknologier og -service 


Sagsfremstilling

Der er behandlet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af det medsendte indstillingsskema.

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

a. Welfare Tech Region

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 36.605.540,98 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 15.031.033,50 kr.

Projektet

Welfare Tech Region 09/9387

Projektets fokus er, at udvikle eksisterende virksomheder og skabe grobund for nye virksomheder inden for velfærdsteknologiområdet med henblik på at øge udbuddet af teknologiske løsninger og antallet af kommercielle aktører. Der er tale om et meget stort og ambitiøst projekt med meget store angivne effekter både på den korte og lange bane. Projektet består af 15 delprojekter: 8 konkrete produktudviklingsprojekter og 6 tværgående projekter (udvikling af nye udviklingsprojekter, netværk, markedsføring mv.) og delprojektet projektledelse.

Ansøger og parter

Syddansk Universitet, teknisk fakultet på vegne af konsortium bestående af Odense kommune, Syddansk Universitet, Linak og Region Syddanmark

27 virksomheder, 4 kommunale partnere, 7 sygehusafdelinger, 15 partnere fra videninstitutioner og GTS institutter, 6 organisationer, 13 netværksdeltagere (bl.a. virksomheder og erhvervsklynger).

Økonomi

Samlet budget: 77.037.982,98 kr.

Regionalfonden: 36.605.540,98 kr.

REM: 15.031.033,50 kr.

Egenfinansiering: 25.401.408,50 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 4,75

Effekterne på kort sigt er markante og bliver på længere sigt meget betydningsfulde for forretningsområdets udvikling og erhvervsudviklingen i regionen generelt. Det trækker lidt ned i effektscoren, at der er en vis usikkerhed forbundet med effekterne. Usikkerheden knytter sig dels til ansøgeres evne til at skabe 100 nye udviklingsprojekter og dels til sammenhængen mellem nogle aktiviteter og de angivne effekter.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 4,5

Det ansøgte beløb er meget stort og de store forventede effekter realiseres først på et 5-10 års sigte. 

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

30 ud af de 100 nye udviklingsprojekter skal være med deltagelse af partnere fra yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Det er sekretariatets vurdering, at de mål der er opstillet i projektet i meget høj grad er sammenfaldende med de mål, Vækstforum har på forretningsområdet velfærdsteknologier og -service.

Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for et struktureret samarbejde og en drivkraft på forretningsområdet med henblik på at udvikle det forholdsvist umodne marked og skabe rammerne for samarbejde mellem offentlige (og private) efterspørger og private udbydere med henblik på at udvikle markedsmulighederne.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder

-         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 36.605.540,98 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 47,52 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

-         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 15.031.033,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,51 % af de godkendte støtteberettigede udgifter

-         at der inden projektperiodens udløb er udarbejdet en forretningsmodel for finansieringen af Welfare Tech Region efter projektperiodens udløb.

-         at det forudsættes at der minimum indgår fem partnere i hvert delprojekt, såfremt der indgår private virksomheder i netværket,

-         at det forudsættes, at ansøger kan sandsynliggøre, at de har likviditet til projektets gennemførelse

-         at projektet årligt fremlægger evalueringsrapport, med dokumentation for projektets opnåede effekter, herunder effekter i yderområder

-         at det forudsættes, at der i mindst 30 af de igangsatte udviklingsprojekter deltager partnere fra yderområderne

-         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

·         at der vedr. følgende delprojekter derudover indstilles,

-         at udbetaling af rater til de tværgående delprojekter A,B,C,D,E og F, samt projektledelsesdelprojektet udover projektets 1. år kan ske, når der er udviklet og finansieret 20 konkrete produktudviklingsprojekter med minimum 40 % privat medfinansiering.

-         at udbetaling af rater til de tværgående delprojekter A,B,C,D,E og F, samt projektledelsesdelprojektet udover projektets 2. år kan ske, når der er udviklet og finansieret yderligere 30 konkrete produktudviklingsprojekter med minimum 40 % privat medfinansiering.

-         at udbetaling af den afsluttende rate til de tværgående delprojekter A,B,C,D,E og F, samt projektledelsesdelprojektet ved projektets afslutning kan ske, når der er udviklet og finansieret yderligere 42 konkrete produktudviklingsprojekter med minimum 40 % privat medfinansiering.

-         at støtten til delprojekterne C, D, F og projektledelsesdelprojektet reduceres i forhold til det ansøgte beløb begrundet i usikre effekter, overlappende aktiviteter, uklare snitflader til eksisterende strukturer og et vurderet højt omkostningsniveau

-         at det tilkendegives, at Vækstforum med denne beslutning ikke har taget stilling til eventuel medfinansiering af yderligere delprojekter

·         at der vedr. projektets gennemførelse endvidere indstilles,

-         at udbetaling af støtte forudsætter, at den beskrevne selvstændige juridiske enhed er etableret.

-         at bestyrelsen for den selvstændige juridiske enhed, som minimum bør omfatte 3 repræsentanter fra det private erhvervsliv, 3 repræsentanter fra offentlige myndigheder samt 3 repræsentanter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen har ansvar for projektets gennemførelse, herunder ansættelse af medarbejdere mv.

-         at bestyrelsens formand bør være en repræsentant fra det private erhvervsliv

-         at bestyrelsen bør afspejle regionens geografi

Bilag

Bilag 19a – Indstillingsskema - Welfare Tech Region.

 

20.     Oplevelseserhverv 

Sagsfremstilling

Der er behandlet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af det medsendte indstillingsskema.

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

a. Holmegård Kursus- og Træningscenter

Indstilling

A: Tilsagn

Beløb: Regionalfonden: 4.486.500 kr.

Projektet

Projektets titel: Holmegård Kursus- og Træningscenter, Langeland.

 

Projektet er et anlægsprojekt under den særlige ø-støtteordning.

 

Der etableres et kursuscenter med politi, militær og andre sikkerhedsenheder som særlig målgruppe. Derved er projektet enestående i Danmark. Anlægsudgifter drejer sig om ombygning af lokaler samt etablering af øvelsesanlæg. Der ventes skabt en øget omsætning og flere arbejdspladser.

Ansøger og parter

Ansøgers navn: SOF Academy Aps., ejet af Camilla og Henrik Otkjær

 

Der er ingen øvrige parter i projektet.

Økonomi

Samlet budget: 14.955.000 kr.

Regionalfonden: 4.486.500 kr.

Privat egenfinansiering: 10.468.500 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,2

 

I forhold til yderområdet Langeland vil projektet have stor effekt, idet anlægsprojektet vil skabe forudsætningen for en betydelig lokal omsætning og øge antallet af arbejdspladser i området. Til gengæld er effekten begrænset set i forhold til den samlede erhvervsturisme i Region Syddanmark.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,4

 

Det ventes at projektet vil få en ret hurtig effekt i forhold til tilskuddets størrelse.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 100 %

Da projektet og dets aktiviteter udelukkende foregår i yderområde-kommunen Langeland, er der en yderområdeprocent på 100.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

- udbygning og restaurering af centrets faciliteter vil skabe grundlaget for et helt specielt kursuscenter med nye målgrupper i forhold til den øvrige kursusaktivitet i området - og i hele Danmark. Det vil vise veje til ny udvikling i yderområder, som ellers præges af fraflytning.

Beslutningspunkt


Det indstilles,

·         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den europæiske Regionalfond på 4.486.500 kr. Beløbet kan maximalt udgøre 30 % af de støtteberettigede udgifter, og

·         at der fremlægges garanti for egenfinansiering.

Bilag

Bilag 20a – Indstillingsskema - Holmegaard Kursus- og Træningscenter.

 

21.     Energi 

Der er behandlet fire ansøgninger på energiområdet samt én vedrørende off shore, der oprindeligt har søgt under klyngeområdet. Sekretariatets vurdering og kategorisering af de første fire fremgår nedenfor samt af de medfølgende indstillingsskemaer.

Af de fem ansøgninger er tre vurderet til tilsagn og to til afslag.

a. Grøn erhvervsvækst

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfond: 5.732.899,00 kr.

REM: 352.926,00 kr.

Projektet

Grøn erhvervsvækst. Energieffektivisering af bygninger

Formålet med projektet er at udvikle en fælles platform for erhvervsmæssig vækst for den store gruppe af virksomheder inden for energieffektivisering af bygninger. Projektet vil udvikle og afprøve de værktøjer, metoder og kompetencer, som er nødvendige for at fremme udbredelsen af energieffektivt byggeri og –renovering overfor de forskellige målgrupper langs det energieffektive byggeris samlede værdikæde.

Ansøger og parter

Middelfart Kommune

Centrale parter i projektet:

TAC A/S, Grontmij/Carl Bro, Kolding Kommune, Middelfart Sparekasse, International Business College (IBC).

I alt 7 virksomheder, 2 kommuner og deres respektive erhvervsråd, 1 uddannelsesinstitution.

Økonomi

Samlet budget: 11.748.325,00 kr.

Socialfonden eller Regionalfonden: 5.732.899,00 kr.

REM: 352.926,00 kr.

Egenfinansiering: 3.150.000,00 kr.

Kontante kommunale tilskud 1.200.000,00 kr.

Kontante private tilskud: 1.312.500,00 kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,3

40-60 virksomheder forventes at få øget innovation, hvilket vurderes at være en tydelig effekt på forretningsområdet. På længere sigt forventes 500-1000 arbejdspladser, hvilket er en markant effekt.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,6

Der vil indtræde effekt allerede i projektperioden, men den markante effekt på 500-1000 arbejdspladser kan ikke forventes at indtræde før nogen tid efter projektstart. Det er vurderet, at den fulde effekt indtræder 6-10 år efter projektstart.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Projektets hovedmodtager er håndværksmestre, finansierings- og rådgivningsvirksomheder, som er lokaliseret overalt i regionen, herunder i yderområderne.

I ansøgningen oplyser ansøger, at man ønsker at gøre Middelfart og Kolding kommuner til centrum for erhvervsudvikling indenfor energirigtigt byggeri og renovering, og derfor har yderområderne ingen særlig prioritet.

Tillige deltager Middelfart Erhvervsråd og Business Kolding i en vigtig rolle ved at medvirke til at sikre, at projektets resultater udnyttes til at skabe erhvervsudvikling for lokale virksomheder.

Yderområdeprocenten vurderes at være 14. Ansøger har den 8. september 2009 fremsendt supplerende oplysninger vedr. udbredelse af projektets resultater i Syddanmark. Såfremt der sikres en regional udbredelse er yderområde procenten 41.  

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet vurderes at ligge indenfor handlingsplanen og giver tydelig effekt. De tværgående kriterier opfyldes tilfredsstillende, idet offentligt-privat partnerskab og bæredygtighed ligger særlig højt. De fondsspecifikke kriterier er i høj grad opfyldt.

Projektet har god sammenhæng til to andre regionalfondsprojekter (tilsagn fra Syddansk Vækstforum marts 2008 samt den konkurrenceudsatte pulje januar 2009).

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

-         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.732.899,00 kr. – bevillingen kan dog maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

-         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 352.926,00 kr. – bevillingen kan dog maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

-         at det forudsættes sikret, at projektet har en tilstrækkelig regional forankring,

-         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

Bilag

Bilag 21a – Indstillingsskema – Grøn Erhvervsvækst.

 

b. Energi på Havet

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfond: 17.924.666,50kr.

REM: 8.962.333,00 kr.

Projektet

Energi på Havet

Projektet har til formål at bidrage til en videreudvikling af offshorebranchen og derved skabe fornyet vækst i beskæftigelsen. Branchen beskæftiger ca. 13.000 i Danmark (9.500 i Syddanmark) i dag, og vækstmålene, som projektet søger at understøtte, er 20.000 ansatte i Danmark i 2020. Projektet er således tænkt som en bred og ambitiøs satsning på tværs af branchen. Projektet vil både fokusere på en udvikling af den modne offshore olie & gas branche, ligesom den forholdsvis nye offshore vindbranche vil få tilført ny viden, der understøtter udviklingen af samme. Endelig vil projektet have fokus på rammebetingelserne i form af strategisk udvikling af uddannelsessektoren, ligesom virksomhederne i branchen vil gå ind og involvere sig direkte i forhold til rekruttering og profilering af branchen.

Ansøger og parter

Offshore Center Danmark

Centrale parter i projektet:

Plast Center Danmark,

AMU-Vest

COWI A/S

Syddansk Universitet

UdviklingsCentret for Erhverv og Turisme i Vejen,

Aalborg Universitet - Esbjerg Institute of Technology,

Esbjerg Erhvervsudvikling

Varde Erhvervs- og Turistråd

Tønder Kommune

Mærsk Olie & Gas

Jan C Design & Kommunikation

Der deltager ud over ovenstående ca. 40 partnere i projektet. En fuldstændig oversigt over samtlige partnere, partnernes involvering samt navne på kontaktpersoner findes i ansøgningsmaterialet.

Økonomi

Samlet budget:35.849.332,50 kr.

Regionalfonden: 17.924.666,50

REM: 8.962.333,00 kr.

Egenfinansiering: 8.962.333,00 kr.

(250.000 kr. via deltagergebyr fra 20 virksomheder i Offshore Supply, 5.257.333 kr. via private medgåede løntimer, 195.000 kr. via kommunale medgåede løntimer og 3.260.000 kr. via off. lign. medgåede løntimer)

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 4,3

I projektperioden forventes det, at op i mod 200 virksomheder øger de interne og eksterne samarbejder, udvikler nye produkter og services, øger andelen af ansatte med lang videregående uddannelse samt øger deres eksportandel. Dette vurderes til at være en tydelig effekt på forretningsområdet.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 4,5

Projektet vil have en positiv effekt på produktivitets- og beskæftigelsesudviklingen i Syddanmark. Projektets langsigtede mål er, at skabe 7000 nye arbejdspladser indenfor offshore branchen i Danmark, hvoraf en stor del af disse vil være i regionen. For at nå dette mål skal man ekspandere forskellige forretningsområder og vinde nye markedsandele. Projektet understøtter denne udvikling.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Projektet vil have en positiv effekt på regionens yderområder. Primært Tønder kommune vil få en direkte effekt, hvor flere nuværende og potentielle SMV er lokaliseret. Projektet forventer, at knap 40 SMV’er (heraf 30 nye) placeret i yderområderne, vil deltage direkte i de 2 projekter, offshore supply og offshore vindsektoren, og dermed få gavn af en række nye forretningsområder, som projekterne vil afdække og definere.

 

Projektet offshore vindsektoren indeholder specifikt en case for Rømø Havneby, der kan medvirke til at generere 50 jobs.

 

Da projektet arbejder med opgradering af SMV’er samt kompetenceudvikling og rekruttering, vil disse elementer understøtte regionens yderområder. En række af de deltagende SMV er bosiddende i yderområderne. Den kommende arbejdskraft kommer i høj udstrækning fra oplandskommuner og yderområder, ligesom det tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne vil have en positiv effekt på yderområderne i de berørte kommuner.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet vurderes at ligge indenfor handlingsplanen og giver tydelig effekt. De tværgående kriterier opfyldes tilfredsstillende, idet offentligt-privat partnerskab samt fokuseringen og globalisering ligger særlig højt. De fondsspecifikke kriterier er i høj grad opfyldt.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder

-         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 17.924.666,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

-         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.962.333,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

-         at det er en forudsætning for bevillingen for perioden 1. september 2009 til 28. februar 2013, at delprojekterne som minimum har opnået de beskrevne halvvejsmilepæle pr. august 2011,

-         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

Bilag

Bilag 21b – Indstillingsskema – Energi på Havet.

 

c. Danish Energy Performance

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfond: 4.906.056,00 kr.

Projektet

Danish Energy Performance

Ved at ændre fokus fra komponenter og teknologi til samlede løsninger, vil virksomhedernes muligheder for eksport øges. Projektet udarbejder procesmodeller og sammenkobler med alternative finansieringsmetoder.

Ansøger og parter

Dansk Miljø Eksport Fonden, nystiftet fond med egenkapital på kr. 300.000.

Fjernvarme Fyn, TRE-FOR, EnergiMidt, SDU (SENSE), 10 mekatronik/komponentvirksomheder, Middelfart Kommune.

Økonomi

Samlet budget: 9.812.112 kr.

Regionalfonden: 4.906.056,00 kr.

Egenfinansiering: 4.906.056,00 kr. fra parterne. De tre energiselskaber indskyder hver 0,9 mio. kr.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 4,1

Projektet vil på de udvalgte indikatorer have en markant effekt inden for forretningsområdet med betydning for 10-20 % af virksomhederne inden for energi/klima-området i Syddanmark.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5

Projektet er relativt billigt og giver effekt inden for 2-4 år.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Mekatronikvirksomheder i yderområderne vil få gavn af projektet, der vil betyde nedbrydning af væsentlige barrierer for deres eksport. Én af ti partner-komponentvirksomheder i projektet er fra et yderområde (Svendborg).

Projektet vil kunne have ligelig nyttevirkning i hele regionen.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet ligger indenfor forretningsområdet energi - energisystemer og mekatronik.

Ø       Projektet sandsynliggør, at der kan skabes nye forretningsmuligheder inden for eksport af færdige energiløsninger.

Ø       Projektet tackler forretningsområdets udfordringer.

Ø       Det giver god effekt på målsætninger og indikatorer.

Ø       De tværgående kriterier samt Mål2-kriterierne er i meget høj grad opfyldt.

 

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på maksimalt 4.906.056,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

·         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,

·         at det forudsættes, at ansøger kan sandsynliggøre, at de har likviditet til projektets gennemførelse.

Bilag

Bilag 21c – Indstillingsskema – Danish Energy Performance.

 

d. Clean Tech Valley

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Clean Tech Valley

Projektet vil ved samtidig fokus på teknologiudvikling, netværksdannelse, videndeling og udvikling af Offentlig-Privat Innovationspartnerskaber skabe udvikling og vækst indenfor Clean Tech branchen.

Ansøger og parter

Vejle Kommune

Yderligere 10 parter er nævnt, herunder følgende 4 fra Region Syddanmark: Danfoss A/S, Dong Energy A/S, SDU, Dahl Advokatfirma. Det skal bemærkes, at der ikke foreligger konkrete tilsagn fra de angivne parter.

Økonomi

Samlet budget: 28.581.500 kr

Regionalfonden: 14.290.750 kr

REM-midler: 4.163.439 kr.

Egenfinansiering: 10.127.311 kr. fra parterne. Det er ikke oplyst, hvordan egenfinansieringen vil skaffes.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Delvist. Der er mangler i forhold til oplysninger om samfinansiering fra partnerne i projektet. Det er derfor ikke sandsynliggjort, at der er det fornødne ejerskab hos partnerne og det økonomiske fundament til at gennemføre projektet.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,0

Projektet vurderes ikke at i tilstrækkelig grad at kunne dokumentere eller sandsynliggøre at de ønskede effekter vil opnås. Herunder er oplysninger om egenfinansiering, forpligtede virksomheder fra regionen og beskrivelsen af konkrete handlinger og deres indbyrdes relationer for svagt beskrevet.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,25

Projektet er relativt omkostningstungt og der er usikkerhed om effekterne på såvel kort som lang sigt.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 0 %

Ansøgningen angiver at der er fokus på yderområderne. Sekretariatet vurderer, at projektet ikke vil komme yderområderne til gavn i væsentligt omfang. Denne vurdering begrundes dels med, at der ikke er angivet partnere fra området samt, at der ikke er aktiviteter til særlig gavn for yderområderne. Beskrivelsen af, at store dele af naturområderne i delprojekt 1 er beliggende i yderområderne, vurderes ikke at have så stor betydning, at det vil sikre tilstrækkelig deltagelse af virksomheder fra yderområderne i CleanTech Valleys aktiviteter.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

Projektet behandler relevante udfordringer og der er et stort potentielt marked for løsningerne, men ansøgningen sandsynliggør ikke, at projektet kan realisere dette potentiale.

Projektet er relativt omkostningstungt og effekterne usikre.

Særligt mangelfulde oplysninger om forpligtende aftaler med projektets partnere, egenfinansiering og sammenhæng i de konkrete handlinger til løsning af udfordringerne medfører store usikkerheder om projektets gennemførelse.

 

-          Projektet vurderes at give begrænset effekt på målsætninger og indikatorer.

De tværgående kriterier samt mål 2-kriterierne er kun delvis opfyldt, herunder mangler oplysninger om samfinansiering.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet modtager afslag fra Den Europæiske regionalfond og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Bilag

Bilag 21d – Indstillingsskema – Clean Tech Valley.


e. Ridge Wing Turbine

Indstilling

C: Afslag

Projektet

Ridge Wing Turbine, fra ”Proof of concept” til endeligt produkt

Projektets primære aktiviteter er, med udgangspunkt i en patenteret ide, at udvikle og optimere en bygningsintegreret vindmølle ved opstilling, test og afprøvning af full-scale model. Målet er at skabe betingelserne for etablering af et nyt forretningsområde for fremstilling og salg af bygningsintegrerede vindmøller.

Ansøger og parter

Ansøgers navn: ZAPETINA v/Søren Bang-Møller. Enkeltvirksomhed fra Søndersø i Nordfyns Kommune

Der er ikke angivet øvrige partnere i projektet.

Som mulige partnere er nævnt DONG-energy, DTU-Risø, FORCE-Technology og Teknologisk Institut

Økonomi

Samlet budget: 5.663.000 kr.

Budgettet er ikke udbygget med finansieringsbudget.

Er mål 2 kri­terierne opfyldt?

Ansøger har ikke udfyldt det obligatoriske ansøgningsskema fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Delvis opfyldt. Med de givne oplysninger, og ingen forpligtede partnere, vurderes der ikke at være tilstrækkelig økonomiske og administrative ressourcer til at sikre projektets fremdrift og styring.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Delvis opfyldt. Særligt kriterierne om offentlig-privat partnerskab og samfinansiering har væsentlige mangler.

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 1

Projektet har meget lav score på effekterne, da det kun i meget begrænset omfang er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføre de beskrevne aktiviteter og dermed skabe den fornødne udvikling og investering. Dette begrundes primært i fravær af relevante partnere, manglende finansiering og at udviklingen til markedsklart produkt vurderes at være behæftet med væsentlige usikkerheder.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5

Sekretariatet har vurderet effekterne på kort sigt og prisen er lav.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 0 %

Der er ikke redegjort for projektets effekt i regionens yderområder i det indsendte materiale. Det kan konstateres, at den deltagende virksomhed geografisk ligger uden for yderområderne, og at der ikke i øvrigt i projektet er redegjort for tiltag til særlig gavn for yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:

  • Ansøger ikke har udfyldt de obligatoriske ansøgningsskemaer fra EBST,
  • Projektet ikke vurderes at være tilstrækkelig gennemarbejdet og fordi effekterne er for små,
  • Projektet kun delvis opfylder de tværgående kriterier samt de Mål-2 specifikke kriterier.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

·         at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Bilag

Bilag 21e – Indstillingsskema - Ridge Wing Turbine.

 

22.     Meddelelser 

 

23.     Evt. 

 


Siden er sidst opdateret 09-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring