Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrisk dialogforum - referat 22-09-2009

Mødedato
22-09-2009 kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 4 i regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer
Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Bente Gertz Hansen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Otto Lück, Lone Storm Andersen, Claus Sersar Thomsen, Jeppe Bruun-Petersen, Lillian B. Thomsen, Kaj Larsen Allermand, Kirsten Hansen, Steen Andersen

 

Afbud
Claus Sersar Thomsen.
Otto Lück og Lone Storm Andersen fraværende uden afbud.

 

 

 

Dagsorden

 1. Opsamling og bemærkninger til referat af mødet 16. juni 2009
 2. Præsentation af nye deltagere i psykiatrisk dialogforum
 3. Psykiatrisk testamente
 4. Status for regler og lovgivning vedrørende tvangsbehandling
 5. Frivillige foreninger og økonomisk støtte fra regionen
 6. Drøftelse af feltet mellem behandling i regional og kommunal psykiatri
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Opsamling og bemærkninger til referat af mødet 16. juni 2009

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Psykiatristaben orienterer om følgende:

 • Arbejdstøj i psykiatrien; Staben er ved at indhente litteratur om emnet, og emnet har været drøftet i psykiatriledelsen og sættes på dagsordenen til regionalt ledermøde i november 2009.
 • Arbejdsgruppe om åbenhed og inddragelse; Det første møde er afholdt. Afrapportering forventes at kunne ske i december 2009.
 • Der foreligger endnu ikke evaluering af samarbejdsprojekt om unge med misbrug og sindslidelse, jf. pkt. 3.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

 • Arbejdstøj tages op til drøftelse i den regionale ledergruppe for psykiatrien og dernæst i MED-organisationen. Herefter orienteres dialogforum.
 • På forespørgsel oplystes, at referatet ikke godkendes, men at spørgsmål og uklarheder afklares i dialog på det efterfølgende møde. Der indføres fremover følgende punkt i dagsordenen: Godkendelse af referat.

 

 

 

2.      Præsentation af nye deltagere i psykiatrisk dialogforum

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Psykiatrisk dialogforum besluttede den 16. juni at invitere en repræsentant fra seks foreninger til at deltage i de to resterende møder i dialogforummet i 2009.

På den baggrund er foreningerne inviteret til at deltage som gæster de to førstkommende møder. Psykiatristaben har modtaget følgende tilbagemeldinger:

 • PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede); Dorte Nielsen deltager
 • Autisme-foreningen; Henry Johannsen deltager
 • PTSD-foreningen; Azra Hasanbegovic deltager.
 • OCD-foreningen, ønsker at deltage. Dagsorden sendt til Edith Givskov Christensen. 

Borderlineforeningen og ADHD-Foreningen har ikke givet svar ved dagsordenens udsendelse. Såfremt ønske om deltagelse meddeles senere, eftersendes dagsorden til den udpegede repræsentant.

Det nye regionsråd vil i forbindelse med konstitueringen for næste valgperiode tage stilling til sammensætningen af dialogforummet i 2010-2013. 

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Henry Johannsen, autisme-foreningen og Azra Hasanbegovic præsenteredes som nye deltagere i årets to sidste møder i dialogforum.

Grundet sygdom var der afbud fra Dorte Nielsen, Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede samt Edith Christensen, OCD-foreningen.

Psykiatristaben har ikke modtaget ønske om deltagelse fra Borderline-foreningen og ADHD-foreningen.

 

 

 

3.      Psykiatrisk testamente

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Kaj Larsen Allermand har fremsendt følgende til dagsordenen:

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) har udarbejdet et "Psykiatrisk Testamente".

Det er et tilbud til regionen om et værktøj, der kan anvendes mellem bruger og behandler således, at en eventuel behandling får karakter af åben dialog. Dette kan kun medføre større bruger- og behandlertilfredshed og har dermed som resultat, at brugerne kommer videre i deres liv uden for behandlingsinstitutionen.

At det fører til mindre anvendelse af tvangsforanstaltninger, når der ikke bliver talt forbi hinanden, kan kun være et plus.

LAP foreslår, at Det Psykiatriske Testamente er tilgængeligt på alle afdelinger inden for psykiatrien.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Kaj Larsen Allermand præsenterede LAP’s "Psykiatriske Testemante".

Et samlet dialogforum udtrykte stor anerkendelse af et flot stykke arbejde og et godt redskab.

Det blev under drøftelsen præciseret, at:

 • Dokumentet ikke er juridisk bindende, men et samarbejdsredskab der under givne omstændigheder bør respekteres af alle parter.
 • Dokumentet skal udfyldes når den der udfylder har sin dømmekraft i behold. Derfor bør det nok være i distriktspsykiatri og PsykInfo et sådant redskab synliggøres og uddeles, og ikke i eksempelvis den akutte fase på en sengeafdeling.
 • Ordet "testamente" og vendingen "din hjælp mod tvang" kan sende et uheldigt signal.´

 

Agnete Philipsen samlede op ved at sige, at testamentet sættes til drøftelse på det regionale ledermøde i psykiatrien og efterfølgende i MED-systemet.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Status for regler og lovgivning vedrørende tvangsbehandling

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Det blev på mødet 16. juni vedtaget, at tvangsbehandling skulle sættes på dagsordenen til førstkommende møde i psykiatrisk dialogforum.

Som oplæg til drøftelsen har psykiatristaben udarbejdet vedhæftede notat, der giver en kort status over gældende lovgivning omkring tvangsbehandling. Derudover er vedlagt de nyeste officielle tal over tvangsanvendelse i Danmark. Disse tal er fra 2007. Først i oktober 2009 vil Sundhedsstyrelsen offentliggøre tal for 2008. 

Som bilag er også vedlagt publikationen "Mindre tvang - mere kvalitet" om erfaringer fra Det Nationale Kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien 2004-2007.

I projektet deltog tre afdelinger fra Region Syddanmark. På side 13 beskrives erfaringerne fra Svendborg, på side 16 erfaringerne fra Vejle og på side 29 erfaringerne fra Middelfart.

Psykiatristaben er blevet orienteret om, at ministeren har bedt Sundhedsstyrelsen om at foretage en international undersøgelse med henblik på at kortlægge tvangsregler, foranstaltningstyper og omfanget af tvangsanvendelse i lande, vi normalt sammenligner os med. 

Anmodningen er sket på baggrund af Europarådets kritik af tvangsanvendelse i Danmark. I skrivende stund er forventningen, at undersøgelsen offentliggøres medio september, og at den vil indgå i en samlet vurdering af behovet for en eventuel revision af Psykiatriloven.

Såfremt offentliggørelsen er sket inden mødet i psykiatrisk dialogforum, vil psykiatristaben orientere herom på mødet.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Agnete Philipsen oplyste, at tal for 2008 givetvis vil vise en udvikling, der går i den forkerte retning og påpegede, at psykiatrien står i det dilemma, at samfundet på den ene side ønsker nedbringelse af tvang, og på den anden side arbejder med yderligere tvang i form af forslag til ambulant tvang.

Agnete informerede om, at resultatet af Sundhedsstyrelsens undersøgelse endnu ikke foreligger.

Under drøftelsen fremkom bl.a. andet følgende:

 • Kirsten Hansen oplyste, at Bedre Psykiatri, SIND og LAP i fællesskab har gjort indsigelser imod planerne om ambulant tvang.
 • Jeppe Bruun-Petersen påpegede, at skismaet er økonomi. Der er meget at hente ved eksempelvis forebyggende psykoseteams, og det er i stor udstrækning ressourcer til mere personale og kompetenceudvikling, der skal til, for at nedbringe tvangsanvendelsen
 • Kaj Larsen Allermand fortæller, at man i Norge har prioriteret psykiatrien således, at psykiatrien i dag står for 20% af sundhedsudgifterne mod tidligere 10%, og at det angiveligt har ført til markant reduktion af tvangsanvendelse.
 • Kaj Larsen Allermand gjorde opmærksom på, at Danmark er medunderskriver af en FN-konvention om rettigheder for personer med handicap. Han opfordrer til, at psykiatristaben lader jurister gennemgå notatet for at se, om psykiatrien lever op til denne konvention.
 • Flere gav udtryk for, at hvordan vi tænker tvang, uddanner personalet og arbejder med kultur har lige så stor betydning som økonomi.
 • Organisationsrepræsentanter påpeger, at det meget ofte handler om at undgå, at patienter "kommer op i det røde felt", og at man ikke "skal sadle hesten, mens den stejler".

Bilag:

 

 

 

 

5.      Frivillige foreninger og økonomisk støtte fra regionen

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Kaj Larsen Allermand fra Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) har bedt om at få følgende sat på dagsordenen til drøftelse.

Det er i dag - ifølge psykiatristaben - således, at regionen ikke har mulighed for at yde økonomisk støtte til de frivillige foreninger inden for psykiatrien.

LAP vil gerne rejse denne problematik i psykiatrisk dialogforum, idet det ikke er muligt at drive en forening uden økonomiske midler. Det er i alles interesse, at der er brugerinddragelse i planlægningen inden for psykiatrien.

Efter LAP´s mening er det også pålagt psykiatrien at have brugerinddragelse. Forslaget går på, at det bliver muligt for regionen at dække de omkostninger foreningerne har ved deltagelse i regionsarrangementer, samt hvordan vi får gjort landspolitikkerne opmærksomme på den noget uheldige virkning lovene har på regionens mulighed for at støtte de frivillige foreninger.

Psykiatristaben har følgende kommentar til forslaget:

LAP i Region Syddanmark har i foråret ansøgt Region Syddanmark om økonomisk støtte på 100.000 kr. til generel dækning af foreningens aktiviteter. Administrationen har i den forbindelse undersøgt regionens juridiske hjemmel til at yde støtte og må konstatere, at lovgivningen ikke giver mulighed herfor.

Etablering af psykiatrisk dialogforum er udtryk for, at psykiatrien efterlever regionens værdier omkring åbenhed og inddragelse. Derudover har psykiatrien god tradition for inddragelse såvel lokalt som på regionalt niveau.

Eksempelvis inviteres foreningsrepræsentanter med i anlægsgrupper og arbejdsgrupper, hvor det er relevant, og arbejdsgruppen om åbenhed og inddragelse arbejder dette efterår på forslag om, hvordan psykiatrien til stadighed kan skabe åbenhed og sikre inddragelse.

I dette arbejde er foreningernes medvirken meget vigtig, og psykiatrien anerkender det store arbejde og det engagement som såvel professionelle som frivillige lægger for dagen.

Et arbejde, der er yderst værdifuldt for udviklingen af psykiatrien, så derfor vil psykiatrien også gerne - i det omfang organisationerne ikke har midler hertil - kompensere de udgifter, enkeltpersoner måtte have i forbindelse med opgaver, som psykiatrien har inviteret til deltagelse i.

Administrationen er p.t. på foranledning af psykiatridirektøren ved at undersøge, hvilke muligheder regionen lovgivningsmæssigt har for at yde kompensation.   

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Drøftedes.

Kaj Larsen Allermand opfordrer de politiske medlemmer af udvalget at rejse problemstillingen for deres respektive partiers folketingsgrupper.

 

 

6.      Drøftelse af feltet mellem behandling i regional og kommunal psykiatri

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

I forlængelse af præsentation af samarbejdsaftaler mellem region og kommuner på mødet 16. juni blev det besluttet, at der på næste møde skulle være en fortsat drøftelse af feltet mellem den regionale og den kommunale psykiatri.

Jeppe Bruun-Petersen, SIND, vil indlede drøftelsen med et kort oplæg.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

I sit oplæg anerkendte Jeppe Bruun-Petersen, at tingene forløber godt i de fleste situationer, men påpegede, at der stadig sker fejl som følge af overgangen mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Som eksempler nævntes:

 • For tidlig udskrivning
 • Udskrivning fredag, der bliver for sent adviseret
 • Udskrivning til et tomt hjem uden støtte
 • For langsom udsendelse af udskrivningsbreve til samarbejdspartnere
 • For langsom opfølgning på udskrivningsbreve
 • Berøringsangst hos personale, der ikke underretter pårørende
 • Forglemmelser

    

  Afslutningsvis pointerede Jeppe Bruun-Petersen, at psykiatrien måles på det den gør, og ikke på det, den siger.

  Under drøftelsen fremkom bl.a. følgende:

 • Den løbende dialog er vigtig.
 • Erfaringerne viser, at når sundhedsaftalerne er kendt af alle, så sker der noget.
 • Behandlingspsykiatrien står i det dilemma, at man kan give faglig vurdering, men ikke kan visitere til kommunal behandling.
 •  

   

   

  7.      Næste møde

  Sagsnr:

  08/16318

  Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udover indeværende møde skal afholdes endnu et møde i psykiatrisk dialogforum i 2009.

  Der er ikke fastsat dato for dette møde. Psykiatristaben foreslår, at det afholdes medio december, således at afrapportering fra arbejdsgruppen om åbenhed og inddragelse kan fremlægges på mødet.

  Lone Storm Andersen foreslår, at et af punkterne på dagsordenen skal handle om ansatte med brugerbaggrund i psykiatrien, og at en oplægsholder med viden om ansatte med brugerbaggrund inviteres til at deltage i punktet.

  Indstilling

  Til drøftelse.

  Psykiatrisk dialogforum

  Næste møde afholdes tirsdag d. 15. december kl. 13.00.

  Foreløbige punkter til dagsorden er:

 • Afrapportering fra arbejdsgruppen om åbenhed og inddragelse
 • Oplæg om ansatte med brugerbaggrund i psykiatrien
 • Generalplan for byggeri i psykiatrien
 • Status på og planer for placering af PsykInfo’er i Region Syddanmark
 • Drøftelse af manglende tilbud til ikke-psykotiske patienter
 • Psykologhjælp til pårørende
 • Status på Sundhedsstyrelsen notat om tvang. Opfølgning på pkt. 4
 •  

   

   

  8.      Eventuelt

  Sagsnr:

   

  Psykiatrisk dialogforum

   
  • Jeppe Bruun-Petersen og Steen Andersen roste temadagen om pårørende i psykiatrien i Kolding d. 10. september 2009. De fremhæver, at trekanten "patient-behandler-pårørende" mere og mere tager form af en stabil trekant. Derudover fremhæves, at det er givtigt at møde personalet udenfor sædvanlige rammer, og endelig fremhæves vigtigheden af, at patient- og pårørende-politikken bliver synlig for hele psykiatriens personale.
  • Azra Hasanbegovic takkede for muligheden for at deltage og uddelte invitation til stiftende generalforsamling i PTSD-foreningen d. 30. september kl. 16.00 i Sprogcenteret, Klostergade 4 i Vejle.
  • Kaj Larsen Allermand orienterede om, at dette møde bliver hans sidste i dialogforum, da han pr. 1. december flytter ud af regionen. LAP Syddanmark afholder generalforsamling i november, hvor nyt medlem forventes udpeget. Dialogforum og psykiatristaben takkede Kaj for godt og konstruktivt samarbejde.

   


  Siden er sidst opdateret 24-09-2009
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring