Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktforum for handicap - referat 14-09-2009


Mødedato
14-09-2009 Kl. 16:00 - 17:45

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Anita Kjøng-Rasmussen, Gitte Stærk, Helge Petersen, Jens Andersen, Jeppe Bruun-Petersen, Jette Harild, Jonna Josupeit, Jytte Lauridsen, Karen Baungaard, Ole Lennart Hansen, Pierre Topaz.

Afbud
Karen Baungaard, Anita Kjøng-Rasmussen, Jonna Josupeit.

 

Dagsorden

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Gensidig orientering
  3. Orientering om handleplaner og deres praktiske anvendelse
  4. Høring om socialområdets langsigtede boligplan
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr:

09/17

Sagsfremstilling

Det indstilles, at referatet fra mødet den 15. juni 2009 i Kontaktforum for handicap godkendes.

Kontaktforum
Referat af mødet den 15. juni 2009 i Kontaktforum for Handicap blev godkendt uden bemærkninger

 

 

2.      Gensidig orientering

Sagsnr:

08/8224

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Kontaktforum for handicap har under dette punkt mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer inden for social- og handicapområdet.

Indstilling

Til orientering.

Kontaktforum

Direktør Anders Møller Jensen orienterede om, at Rammeaftalen 2010 var blevet anbefalet af kommunekontaktrådet. Man har i den forbindelse henstillet til, at taksterne for alle sociale tilbud i Rammeaftalen reduceres med 2% i 2010. Der udestår en teknisk afklaring af, hvorledes de 2% skal beregnes, samt den politiske behandling i regionsråd og kommunalbestyrelser.

Kontaktforum udtrykte deres betænkelighed ved at reducere taksterne for de sociale tilbud på den måde. Formand Bente Gertz Hansen vil sørge for at bringe det videre til forretningsudvalget den 16. september 2009.

Direktør Anders Møller Jensen orienterede endvidere om, at det nye koncept for tilsyn i Region Syddanmark nu er godkendt af Regionsrådet. KREVI’s evalueringsrapport kan findes på hjemmesiden: http://www.regionsyddanmark.dk/wm288109

Direktør Anders Møller Jensen orienterede endelig om, at regionernes fælles kvalitetsprojekt er under implementering. På baggrund af ønske fra Kontaktforum for Handicap vil Kvalitetsmodellen blive sat på dagsordnen, når de første erfaringer er indsamlet. 

Ole Lennart oplyste, at LEV afholder Landskonference den 3. oktober 2009 i Vingstedcentret ved Vejle.  

Gitte Stærk gjorde opmærksom på, at der på Fyn kører en sag vedr. forældrebetaling for anbragte børn. Tidligere har der blandt kommunerne været konsensus om ikke at opkræve brugerbetaling, hvilket der ikke er længere, og betalingen kan beløbe sig til 2-3.000 kr./md.

 

 

 

3.      Orientering om handleplaner og deres praktiske anvendelse

Sagsnr:

08/8224

Sagsfremstilling

Forstander Eli Skibdal Schwarz, Jupitervej Bo-Fællesskab og forstander Bente Madsen, Kastaniely vil give en orientering om, hvorledes de sociale tilbud i Region Syddanmark arbejder med de planer, der retter sig mod beboere/brugere.

Begrebet "handleplaner" er den betegnelse, der anvendes om de planer, kommunerne er forpligtede til at udfærdige over for borgerne (jf. servicelovens §§ 140 og 141).

De danske regioner har besluttet at betegne de planer, der skal være rammen for den sociale indsats på de regionale tilbud, som "individuelle planer". Dette faglige redskab skal ses i sammenhæng med og i forlængelse af de kommunale handleplaner og udgør således en nærmere præcisering af de fokuspunkter, der skal arbejdes med i de regionale tilbud.

Pjecen "Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud" vedlægges til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Kontaktforum

Forstander Eli Skibdal Schwarz, Jupitervej Bo-Fællesskab og forstander Bente Madsen, Kastaniely gav en orientering, om hvorledes de sociale tilbud i Region Syddanmark arbejder med de planer, der retter sig mod ydelserne til den enkelte borger.

Begrebet ”handleplaner” er den betegnelse, der anvendes om de planer kommunerne er forpligtede til at udfærdige overfor borgerne (j.fr Servicelovens §§ 140 og 141).  

De danske regioner har besluttet, at betegne de planer, der skal være rammen for den sociale indsats på de regionale tilbud, som ”individuelle planer”. Dette faglige redskab skal ses i sammenhæng med og forlængelse af de kommunale handleplaner og udgør således en nærmere præcisering af de fokuspunkter, der skal arbejdes med i de regionale tilbud. 

 

Vedhæftet den elektroniske udgave af Pjecen

Endvidere kan trykte eksemplarer rekvireres ved henvendelse på e-post: social@regionsyddanmark.dk 

Kontaktforum for Handicap tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

4.      Høring om socialområdets langsigtede boligplan

Sagsnr:

09/17

Sagsfremstilling

Den langsigtede plan for boliger og andre bygninger inden for de sociale områder i Region Syddanmark er nu sendt i høring. Kontaktforum for handicap er en af høringsparterne i sagen og har således fået tilsendt materialet.

Materialet foreslås drøftet på mødet den 14. september 2009. Det vil være i god tid inden høringsfristen den 30. september 2009.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af høringssvar.

Kontaktforum

Den langsigtede plan for boliger og andre bygninger inden for det social område i Region Syddanmark er sendt i høring. Kontaktforum for Handicap er en af høringsparterne i sagen og har således fået tilsendt materialet.  

Materialet blev drøftet på mødet og der var generelt ros til planen, herunder målsætningerne. Bidrag til høringen vil blive fremsendt fra de enkelte organisationer. 

I den forbindelse var der et klart ønske fra organisationernes repræsentanter om at komme ud og se nogle tilbud i forbindelse med nogle af møderne i Kontaktforum.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

09/17

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 30. november 2009 kl. 14:00 i Regionshuset, Vejle.

Kontaktforum

Næste møde afholdes den 30. november 2009 kl. 16.00 og er et fælles møde med pårørenderepræsentanter. Mødet forventes afholdt i Middelfart eller Fredericia. 

Det blev besluttet, at sætte tilsyn på dagsordnen samt orientering om det videreforløb vedr. reduktion af taksterne med 2% på det kommende møde. Det blev endvidere forslået, at lave et punkt vedr. ”Hvad vil der ske på handicapområdet de næste 5-10 år?”. Forslag til oplægsholdere kunne være politikere, brugerorganisationer og/eller forsker. Socialområdet arbejder videre med forslaget.

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

09/17

Kontaktforum

Formand Bente Gertz Hansen orienterede, om at dette var direktør Anders Møller Jensens sidste møde i Kontaktforum, da han går på pension pr. 1. oktober 2009. Direktør for psykiatrien Agnete Philipsen vil være konstitueret direktør for socialområdet frem til det nye Regionsråd beslutter andet.

 


Siden er sidst opdateret 21-09-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring