Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - referat 02-09-2009

Mødedato
02-09-2009 ca. kl. 16:30 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, A, Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Karen Baungaard, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Per A. Moos Laursen, F, Stephanie Lose, V, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose, V)

Afbud
Jørgen Bastholm, V, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A.

 

Dagsorden

 1. Byggeprogram for midlertidig fælles akutmodtagelse(MIFAM) på OUH
 2. Byggeprogram vedr. Midlertidig Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus (MAS)
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Byggeprogram for midlertidig fælles akutmodtagelse (MIFAM) på OUH

Sagsnr:

08/19029

Sagsfremstilling

Der fremlægges endeligt oplæg til byggeprogram for etableringen af den midlertidige fælles akutmodtagelse (MIFAM) ved Odense Universitetshospital sammen med en redegørelse for det planmæssige grundlag herfor.

MIFAM ved Odense Universitetshospital har som sine væsentligste formål:

 • på kort sigt at muliggøre etableringen af en fælles akutmodtagelse (FAM) på det nuværende OUH i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om styrket akutberedskab
 • på længere sigt at danne forbillede/være forsøgsprojekt for etableringen af FAM ved Nyt OUH og andre akutmodtagelser i Region Syddanmark.

Etableringen af MIFAM på OUH og den tilsvarende akutmodtagelse MAS i Svendborg udgør hermed de første fælles akutmodtagelser, som idémæssigt bygger på Region Syddanmarks vedtagne principper, jvf. rapporten om Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark, som blev endeligt godkendt af regionsrådet i juni 2009.

Det planlægningsmæssige grundlag for etableringen af MIFAM ved OUH fremgår af det vedlagte notat.

I nedenstående tabel er det forventede antal patienter for MIFAM sammenlignet med det forventede antal patienter for den planlagte akutmodtagelse i Svendborg, som behandles under et særskilt dagsordenspunkt:

akut modtagelse

MIFAM - Odense Universitetshospital

MAS - Svendborg Sygehus 

forventet antal skadestuepatienter pr. år

         40.000

27.000

forventet antal vagtlægepatienter pr. år

52.000

8.500

forventet antal akut indlagte patienter

43.000

18.500

Ialt antal akutte/henviste patienter

120.000

54.000

Akutte pt. som ikke passerer gennem FAM ("sus forbi" fx. kardiologiske pt.)

14.000

5.000

Akutte pt., som passerer igennem FAM til fx. længere indlæggelse - "sus igennem"

13.000

4.000

Det planlagte byggeri ved MIFAM er opgjort til et samlet nettoareal på ca. 4.000 kvm., svarende til et bruttoareal på ca. 8.400 kvm.,  jvf. dispositionsforslaget, som fremgår af resumé af byggeprogram og tegninger/skitser for indretning af MIFAM.

De samlede etableringsudgifter i forbindelse med etablering af MIFAM er budgetteret til 193,396 mio. kr. i indeks 125,3, (svarende til 190,463 mio. kr. i indeks 123,4).

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler:

 • At det fremlagte byggeprogram godkendes som grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af projekt og udbud heraf i licitation.
 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles et tillæg til anlægsbevilling på i alt 170,520 mio. kr.(indeks 123,4) med baggrund i det tidligere afsatte rådighedsbeløb fordelt med 8,864 mio. kr. (indeks 121,4) i 2009 og med 135,642  mio. kr. (indeks 123,4) i 2010 og 43,014 mio. kr. (indeks 123,4) i 2011.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Byggeprogram vedr. Midlertidig Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus (MAS)

Sagsnr:

08/13872

Sagsfremstilling

Der fremlægges endeligt oplæg til byggeprogram for etableringen af den midlertidige akutmodtagelse (MAS) ved Svendborg Sygehus sammen med en redegørelse for det planmæssige grundlag herfor.

Etableringen af en midlertidig akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus har baggrund i gennemførelsesplanen for akutplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som regionsrådet godkendte den 29. september 2008. Denne plan indeholder bl.a. de to projekter "Midlertidigt Akutcenter (MAS)" og "Forlængelse af bygning 35" (udvidelse af operationskapaciteten).

De to sager er integreret til samlet gennemførelse og optræder i den senest vedtagne investeringsoversigt under betegnelsen "Midlertidigt akutcenter, MAS, incl. bygning 35.

De planlægningsmæssige forudsætninger for etableringen af MAS fremgår af notatet "Rammer for etableringen af midlertidig fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus". Heri redegøres der for, at det samlede projekt bygger på to væsentlige præmisser:

 • at akutmodtagelsen etableres under den forudsætning, at optageområdet for akutte patienter til Svendborg Sygehus øges, således at der i første omgang tilstræbes et samlet optageområde på ca. 175.000 indbyggere,
 • at det ved etablering af øget operationskapacitet skal muliggøres, at sygehusenheden i Faaborg kan nedlægges indenfor en kort tidshorisont.

Med hensyn til patientgrundlag for MAS henvises til tabellen i dagsordensteksten til et særskilt punkt vedr. midlertidig fælles akutmodtagelse (MIFAM) i Odense.

De vedhæftede bilag "Resume af byggeprogram", "Situationsplan MAS" og "Etageplan MAS" beskriver det fremlagte forslag til byggeprogram

Byggeriet omfatter i henhold til byggeprogrammet nybygning af godt 2.900 kvm. i 5 etager incl. tekniketage samt ombygning af ca. 1.460 kvm.i den eksisterende bygning 35. Den samlede ramme for etableringsudgifterne udgør ifølge investeringsoversigten 65,8 mio. kr. ved byggeomkostningsindeks 125,3. I forbindelse med vedtagelsen forventes indekset for 2010 og overslagsår reduceret til 123,4, således at rammen reduceres til 63,867 mio. kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler:

 • At det fremlagte byggeprogram godkendes som grundlag for udarbejdelse af endeligt byggeprojekt og efterfølgende udbud heraf i licitation.
 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til etablering af det samlede projekt "Midlertidigt Akutcenter MAS, incl. forlængelse af bygning 35" på i alt 63,787 mio. kr.  med 4,844 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4), 39,724 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 19,219 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4).
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

09/8

Sagsfremstilling

Ifølge mødeplanen afholdes næste møde den 1. oktober 2009 på Sygehus Lillebælt, Vejle.

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

09/8

Udvalget

Jens Elkjær orienterede om supplerende materiale til ekspertpanelet.

Materiale blev udleveret på mødet.

Bilag 1-3

 


Siden er sidst opdateret 27-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring