Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 24-08-2009

Mødedato
24-08-2009 kl. 15:00 - 17:50.

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Poul Weber, V, Bo Libergren, V, Preben Jensen, V, Bent Poulsen, V, Thyge Nielsen, V, Bente Bendix Jensen, V, Carsten Abild, V, Jens Andersen, V, Karen Baungaard, V, Jens Andresen, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Karsten Uno Petersen, A, Bente Gertz Hansen, A, Lisbeth Poulsen, A, Bent Krogh Petersen, A, Jørgen Bundsgaard, A, William Jensen, A, Carl Erik Jensen, A, Ole Jacobsen, C, Pierre Topaz, A, Christina Gammelgaard Jensen, A, Willy Sahl, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Kent Kirk, C, John Lohff, C, Søren Salling, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Otto D. Lück, C, Lykke Debois, F, Per A. Moos Laursen, F, Jørgen Pless, L, Bjarne Juel Møller, O, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Sarah Nørris Christensen, Ø, Ib Madsen, A, Andrea Terp Christensen, A, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose, V)

Afbud
Bjarne Juel Møller, O - Lars Wissing Aarup deltager som stedfortræder.
Per A. Moos Laursen, F - Pernille Moesby Laursen deltager som stedfortræder.
Søren Salling, C - Henrik Skov deltager som stedfortræder.
Bent Bechmann deltog ikke i behandlingen af pkt. 20-33.
Ingeborg Moritz Hansen deltog ikke i behnadlingen af pkt. 20-33.
Kent Kirk deltog ikke i behandlingen af pkt. 16- 33.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil


Tillægsdagsorden

 

 

1.      Forslag til budget 2010-2013

Sagsnr:

09/10423

Resumé

I henhold til overordnet proces for budget 2010 m.v. fremlægges forslag til budget 2010 til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2010-2012, jf. ajourført budget 2009, fremskrevet til 2010-pris- og lønniveau. Overslagsår 2013 er sat lig 2012.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter m.v.

Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementer i økonomiaftalen for 2010 og disses konsekvenser for regionen, udfordringer i forbindelse hermed samt finansiering m.v.

I budgetforslaget er endnu ikke indarbejdet konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi for 2010. Forslag til udmøntning heraf m.v. fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2010, inkl. evt. tilpasninger med henblik på overholdelse af aftalens udgiftslofter. Her fremlægges tillige forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram m.v.

Kommunale grund- hhv. udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver på sundhedsområdet og vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 31. august 2009 i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen.

Det indstilles, at der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2010, svarende til hhv. 1.204 kr. og 120 kr. pr. indbygger (2010-p/l), svarende til økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der fastsættes et uændret niveau for kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2010.
 • At der fastsættes frist for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen m.v. til torsdag den 3. september 2009 kl. 9.00.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2010-2013 til 1. behandling i regionsrådet den 24. august 2009.

Beslutning

Budgetforslag 2010-2013 blev oversendt 2. behandling.

Fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til udmøntning af økonomiaftalen mv. blev fastsat til torsdag den 3. september 2009 kl. 9.00.  

Bilag:

 

 

 

2.      Nationalt center for natur, teknik og sundhed til Syddanmark – Region Syddanmark som Science Region

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Regeringen har besluttet, at et nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed skal placeres i Sønderborg. Det åbner mulighed for, at Region Syddanmark kan realisere visionen om at styrke naturfag hos regionens unge.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren udpegede før sommeren Sønderborg som byen, der skal huse et nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed. Centret skal styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed.

Centret skal blandt andet understøtte fornyelsen af undervisningens form og indhold; centret skal indsamle og formidle erfaringer fra praksis og forskning. Desuden skal centret yde støtte til projekter, der fremmer kvaliteten og fornyelsen af undervisningen i natur, teknik og sundhed.

Med det nye centers placering i Sønderborg åbnes der mulighed for, at Region Syddanmark udvikles til en Science Region med fokus på netop natur, teknik og sundhed, hvilket er i overensstemmelse med regionens uddannelsesstrategi. Regionsrådet opfordres til at drøfte disse perspektiver på et kommende møde.

Det forslås, at denne drøftelse sker på baggrund af et oplæg, der udarbejdes i det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationale forhold.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.
 • At regionsrådet anmoder det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde om - på et kommende regionsrådsmøde - at fremlægge et oplæg om, hvordan Region Syddanmark udvikles til en science region.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

3.      Ansøgning om støtte fra European Globalisation Adjustment Fund (EGF) til en omstillings- og vækstplan for Sønderborg- området

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Sønderborg-området i almindelighed og det nordlige Als i særdeles har siden efteråret 2008 oplevet en markant stigning i ledigheden. Denne ekstraordinære situation fordrer en særlig indsats. Der arbejdes med at ansøge EU’s såkaldte globaliseringsfond om støtte til at reintegrere de ledige på arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

I perioden fra 1. oktober 2008 til 30. juni 2009 er der alene på virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Danfoss Drives blevet afskediget over 1.400 medarbejdere.

I midten af 2008 var ledigheden i Sønderborg Kommune helt nede på kun godt en procent af arbejdsstyrken, mens den i den seneste ledighedstal er steget til næsten 4 %, og hermed ligger over landsgennemsnittet. Denne udvikling har området på ingen måde været forberedt på.

Den økonomiske krise har altså ramt uventet hårdt i Sønderborg-området, hvor det private arbejdsmarkedet er meget præget af den beskæftigelse som Danfoss og relaterede virksomheder har givet. Det er baggrunden for at søge EU’s globaliseringsfond (European Globalisation adjustment Fund – EGF) om støtte til en omstillings- og vækstplan.

EGF kan støtte aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som tager sigte på at reintegrere ledige arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Den EU-støttede indsats skal være ekstraordinær i forhold til den almindelige arbejdsmarkedspolitik i landet.

Der arbejdes derfor nu med forskellige elementer i en omstillingsplan for de fyrede medarbejdere. Omstillingsplanen skal tage højde for de fyrede medarbejderes faglige baggrund. Det er således næppe realistisk at en større del af de fyrede kan overgå til offentlige servicefunktioner.

For at angive en realistisk og ønskværdig retning for omstillingsplanen udarbejdes der samtidig en vækstplan, hvor der defineres nogle erhvervsmæssige potentialer i området, som kan skabe ny beskæftigelse.

EU kan støtte med op til 80.000 kr. pr. fyret medarbejder, på betingelse af at der fra dansk side stilles med en medfinansiering på 35 % af de samlede omkostninger. Et særligt tema i arbejdet er således at finde danske (statslige, regionale og lokale) finansieringskilder.

Region Syddanmark samarbejder i denne sag tæt med Sønderborg Kommune, Beskæftigelsesregion Syddanmark og en række andre aktører. Den bredere offentlighed indbydes til at deltage i en idekonference om satsningen. Denne konference vil finde sted på Alsion i Sønderborg mandag den 17. august, i tidsrummet 14.30 til 17.30.

Selve ansøgningen til EU skal sendes af staten, så der er også indledt et tæt samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet og med Beskæftigelsesministeriet. Dette blev pointeret allerede den 4. juni, at der blev aftalt et tillæg til "regional partnerskabsaftale" mellem regeringen og Vækstforum for Syddanmark.

Der er ligeledes indledt samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner omkring lukningen af Lindø. Her sigtes også mod at udarbejde en ansøgning til EGF. Tidsplanen for arbejdet med EU-ansøgningen vil afhænge af den tidsmæssige fordeling af afskedigelserne, som endnu ikke er kendt.

Imidlertid er ansøgningen under forberedelse og der er udarbejdet en statistisk analyse af området og en kortlægning af den eksisterende erhvervsfremmeindsats, som sammen med specifikke data om de ledige skal danne grundlag for omstillings- og vækstplanen for området. En politisk og en administrativ styregruppe vil forestå arbejdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Inden regionsrådsmødet opdaterer administrationen om nødvendigt orienteringen, ligesom der indarbejdes en orientering vedr. arbejdet med en ansøgning til European Globalisation Adjustment Fund vedr. lukningen af Lindø.

Beslutning

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

4.      Nyt universitetshospital i Odense - scenarier for etablering af grundlaget for udbud af totalrådgivningsopgaven

Sagsnr:

09/7062

Resumé

I den hidtidige planlægning af arbejdet med det nye universitetshospital har det været forudsat, at der kunne indsendes en projektansøgning til ekspertpanelet efter afholdelse af en projektkonkurrence. Ekspertpanelets seneste udmeldinger angående formkrav til projektansøgningen giver anledning til at foreslå en alternativ proces med udbud af projektkonkurrencen på baggrund af et såkaldt aktivitetsbaseret byggeprogram. En projektansøgning vedrørende Nyt OUH vil kunne sendes til staten i sommeren 2010.

 

Sagsfremstilling

Med brev af 26. januar 2009 til regionerne udmeldte regeringen, efter drøftelse med Danske Regioner, foreløbigt tilsagn vedrørende de første 15 mia. kr. (fase 1) af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til ny sygehusstruktur.

Med det foreløbige tilsagn anerkender staten, at der er grundlag for at etablere et helt nyt hospital i Odense til erstatning af det eksisterende Odense Universitetshospital. Det videre arbejde i relation til ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer beskrives i brev af 17. april 2009 til regionerne. Der skelnes mellem fase 1 og fase 2-projekter. Opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense er et fase 1-projekt.

Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt i gang med den konkrete detailplanlægning af projektet med Nyt OUH under hensyntagen til de af regeringen fastlagte rammer og forudsætninger for projektet.

En ansøgning vedrørende projektet skal indsendes til ekspertpanelet med henblik på panelets endelige indstilling til regeringen. Indsendelse af projektansøgningen skal ske på baggrund af planlægning i en detaljeringsgrad omkring det niveau, der opnås i byggeprogramfasen, idet denne fase dog ikke behøver være endeligt afsluttet.

I den hidtidige planlægning af arbejdet med det nye universitetshospital har det været forudsat, at der kunne indsendes en projektansøgning til staten efter afholdelse af en projektkonkurrence.

Ekspertpanelets udmeldinger angående formkrav (detaljeringsniveau svarende til byggeprogram) til projektansøgningen om endeligt tilsagn vedrørende etableringen af Nyt OUH er drøftet i styregruppen for Nyt OUH (møde den 4. maj 2009 og 20. maj 2009). Der er på den baggrund illustreret to scenarier for gennemførelse af en projektkonkurrence med tilhørende konsekvenser for, hvornår projektansøgningen kan indgives.

De to scenarier er:

 1. Forfølgelse af den hidtidige strategi for indsendelse af projektansøgningen, nemlig efter afholdt projektkonkurrence til udpegning af totalrådgiver og alternativt.
 2. Der søges om endeligt tilsagn til Nyt OUH på baggrund af et aktivitetsbaseret byggeprogram udarbejdet før udbud af totalrådgivningsopgaven.

I notat af 13. juli 2009 beskrives fællesnævnerne for de to modeller, samt hvor de adskiller sig fra hinanden, herunder i forhold til tidspunktet, hvor der kan foreligge en projektansøgning til staten, der opfylder formkravene som beskrevet i brev af 17. april 2009 til Region Syddanmark.

I relation til det videre forløb efter indsendelse af projektansøgningen vurderes der ikke at være væsentlige forskelle i de to ovennævnte samlede forløb frem til afslutning og aflevering af byggeriet. Indsendelse af projektansøgning vil dog ved den alternative model kunne ske væsentligt tidligere end planlagt, nemlig i sommeren 2010 mod ultimo 2011.

I forbindelse med udbuddet af totalrådgivningen vil den kreative proces for de bydende firmaer/konsortier være lige udfordrende uanset om det sker på baggrund af et hovedfunktionsprogram som hidtil forudsat eller på baggrund af et aktivitetsbaseret byggeprogram.

Vedrørende aftaleforhold vil der ved at følge den oprindelige strategi være indgået en forpligtende aftale mellem regionen og en totalrådgiver, inden der foreligger endeligt tilsagn om bevilling til Nyt OUH fra staten.

Det må også forventes, at der udestår en række projektafklaringer, der kan føre til ændringer i de arealmæssige forudsætninger og kan komme til at få betydning for de aftalemæssige forhold.

Ved den alternative strategi vil det endelige tilsagn om byggesum og bevilling foreligge under projektkonkurrencens forløb. Dermed vil der være et økonomisk mere sikkert grundlag forud for indgåelse af kontrakt med totalrådgiveren.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indsendes en projektansøgning vedrørende Nyt OUH til staten i sommeren 2010 og som grundlag for projektansøgningen udarbejdes et såkaldt aktivitetsbaseret byggeprogram, der opfylder formkravene beskrevet af ekspertpanelet. Byggeprogrammet kan samtidig danne grundlag for udbud af en projektkonkurrence og det efterfølgende udbud af totalrådgivningsopgaven vedrørende Nyt OUH.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

5.      Nyt universitetshospital i Odense - økonomi 2009

Sagsnr:

09/7049

Resumé

I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter i 2009 med tilhørende økonomi i relation til forberedelsen af det nye universitetshospital i Odense. På den baggrund indstilles det, at der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i størrelsesordnen på 6,756 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 29. september 2008 igangsætningen af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense (arbejdstitel Nyt OUH).

Som en del af sagen blev der meddelt en anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH til planlægning og indledende analyser, det vil sige umiddelbare bygherre- og programmeringsudgifter.

Tildeling af bygherrerådgivning i relation til opførelsen af nyt universitetshospital i Odense blev behandlet af forretningsudvalget på mødet den 11. marts 2009. Bygherrerådgiver, der er et konsortium af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S og Niras, tiltrådte pr. 1. april 2009.

I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH opstillet et bud på aktiviteterne i 2009 og på den baggrund estimeret det tilhørende ressourceforbrug. Dette beskrives i notat af 16. juli 2009 og giver anledning til en indstilling om en regulering af bevillingen i 2009 til Projektorganisationen for Nyt OUH.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3) til bygherre- og programmeringsudgifter i 2009 relateret til Nyt OUH (Projektorganisationen for Nyt OUH).
 • At der for samme projekt meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3).
 • At finansiering heraf sker af de likvide midler.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

6.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - etablering af parkeringshus

Sagsnr:

08/12134

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte planlægningsarbejdet med etablering af et parkeringshus i Esbjerg.

I samarbejde med Esbjerg Kommune er der efterfølgende udarbejdet et løsningsforslag, hvor parkeringspladserne nærmest sygehuset reserveres patienterne og der etableres personaleparkering på Remisegrunden ca. 250 m fra sygehusets hovedindgang.

Projektet på Remisegrunden forudsætter, at der etableres den nødvendige infrastruktur bestående af en bro til biler og en fodgængerbro.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks "Gennemførselsplan – Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" fra september 2008 fremgår det, at der er behov for yderligere parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I samarbejde med Esbjerg Kommune har regionen fundet frem til, at den gamle Remisegrund er den bedste placering.

Kommunen har overtaget Remisegrunden fra DSB, med en klausul om at videresalg af grunden ikke kan ske uden DSB kompenseres. Der er ikke foregået en egentlig værdifastsættelse af grunden, da der på stedet er en betydelig olieforurening, hvilket gør anvendelsesmulighederne yderst begrænsede.

Det vurderes ikke, at DSB vil kræve ekstra betaling for grunden.

Esbjerg Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for området, der muliggør etablering af et parkeringshus på remisegrunden. Denne lokaleplan forventes godkendt i januar 2010. Endvidere har kommunen besluttet at indarbejde en justering af kommuneplanen for 2010-2022, der muliggør overfladeparkering på grunden.

Adgang til Remisegrunden - infrastruktur
I første omgang skal der skaffes adgang til remisegrunden. Det indebærer, at der bygges en bro over jernbanen der løber parallelt med Nørrebrogade fra krydset ved Nørrebrogade og Haraldsgade samt en fodgængerbro over banen ved krydset Nørrebrogade og Valdemarsgade.

For at broen ved Haraldsgade kan etableres kræver det at jernbanen bliver sænket. Dette projekt kan tidsmæssigt indpasses med, at Banedanmark i 4 kvartal 2009 lukker området for at renovere banestrækningen.

Udgiften til infrastrukturdelen vurderes af kommunen til at blive 14,5 mio. kr. Det er aftalt, at kommunen står for infrastrukturprojektet og, at regionen og kommunen deler udgiften hertil. I aftalen med kommunen fremgår det endvidere, at kommunen overdrager grunden til parkeringshuset vederlagsfrit til regionen. Der søges anlægsbevilling til regionens andel af udgiften til infrastruktur samt til bygherrerådgivning – i alt 7,8 mio. kr. Der er i investeringsoversigten for 2009 afsat 9,7 mio. kr. til P-hus i Esbjerg.

I første omgang søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7,8 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. reserveres til bygherrerådgivning.

Infrastrukturprojektet består først og fremmest i at skabe en forbindelse fra Nørrebrogade og over til Remisegrunden. Det kræver at jernbanen sænkes på en strækning af ca. 500 m. Dette er en kompliceret proces, der kræver at Region Syddanmark, Esbjerg Kommune og Banedanmark arbejder sammen.

Det har vist sig, at Banedanmark i forvejen skal lukke for jernbanetrafikken i en periode i 4 kvartal 2009 og den mulighed vi Region Syddanmark og Esbjerg Kommune benytte til at etablere den nødvendige infrastruktur.

Parallelt med infrastrukturprojektet vil der blive arbejdet videre med et byggeprogram for etablering af p-pladser på remisegrunden. Byggeprogrammet vil blive forelagt regionsrådet i løbet af efteråret 2009.

Det har været nødvendigt at træffe formandsbeslutning om indkøb af en del af materialerne for at kunne nå tidsplanen i forbindelse med indstilling af al jernbanetrafik på Esbjerg-Varde banen ind til Esbjerg Station.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der frigives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. indeks 125,3 til infrastruktur og bygherrerådgivning finansieret af anlægsrammen for 2009.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

7.      Udmøntning af midler til trepartsaftalerne

Sagsnr:

09/1725

Resumé

I forlængelse af de i 2007 indgåede trepartsaftaler er der igangsat en række initiativer med det formål at skabe attraktive arbejdspladser, sikre flere hænder til nærvær og omsorg, gennemføre en ledelsesreform samt understøtte innovation og nytænkning.

Finansiering af initiativerne sker dels via bloktilskud og via overenskomstforhandlingerne 2008. I Region Syddanmark arbejdes der konkret med initiativer vedr. lederuddannelser, øget optag af SOSU-elever, etablering af en onkologisk specialuddannelse for sygeplejersker samt øgede udgifter til praktikvejledning på bioanalytikeruddannelsen.

Derudover afsættes der midler til seniorinitiativer samt ekstraordinær kompetenceudvikling. Den nærmere prioritering af midlerne fremlægges til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der blev i forlængelse af regeringens kvalitetsreform indgået to næsten enslydende trepartsaftaler med henholdsvis LO/AC og FTF med en række initiativer på 4 hovedområder:

 • Attraktiv arbejdsplads
 • Flere hænder til nærvær og omsorg
 • Ledelsesreform
 • Innovation og nytænkning

Formålet med aftalerne er at skabe bedre rammer for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor og for bedre service til borgerne.

Den nærmere udmøntning af disse initiativer er enten beskrevet i trepartsaftalerne eller i generelle aftaler indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.

Finansieringen af initiativerne i trepartsaftalerne sker ad to veje – via bloktilskud og via Overenskomstforhandlingerne 2008. Derudover er kommunerne tilført midler til finansiering af initiativerne på det sociale område i regionerne. Disse midler skal hentes via takstindtægter.

Som bloktilskud vedr. sundhed, psykiatri og regional udvikling har Region Syddanmark fået tilført (1000 kr.):

2008

2009

2010

2011

23.650

32.355

35.591

35.591

Disse midler skal finansiere en række initiativer indenfor de nævnte hovedområder, herunder voksenelevløn og lederuddannelser.

Voksenelevløn
Med trepartsaftalerne fik elever over 25 år på social- og sundhedsuddannelserne ret til voksenelevløn under uddannelse, såfremt de har 1 års relevant beskæftigelse. Med dette initiativ ønsker man at sikre, at der også fremadrettet er hænder til at løse opgaven indenfor velfærdsområdet.

I Region Syddanmark har det konkret betydet, at 50 % af de optagede SOSU-elever på de syddanske uddannelsesinstitutioner i 1. kvartal 2009 er optaget som voksenelever.

Initiativer forventes at medføre en årlig merudgift for Region Syddanmark på ca. 13 mio. kr., finansieret af de afsatte trepartsmidler.  

Lederuddannelse
Trepartsaftalerne sætter også fokus på lederuddannelse. Med aftalerne er der givet institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene en ret til en diplomuddannelse. 

I Region Syddanmark omfatter retten på det sociale område forstanderne og på sygehusene og i psykiatrien afdelingsledere. Det er tidligere administrativt besluttet, at der i Region Syddanmark tilbydes masteruddannelse til afdelingsledere og diplomuddannelse til funktionsledere på sygehusene og i psykiatrien.

Det foreslås derfor, at denne praksis videreføres, så længe midler haves. Det vil betyde et ekstraordinært løft i antallet af ledere i Region Syddanmark, der har gennemført enten en master eller en diplomuddannelse.

Initiativet forventes at medføre en årlig udgift i perioden 2008-2011 på 12,5 mio. kr.  

Øvrige initiativer
Udover ovennævnte kan der foretages prioritering indenfor de øvrige indsatsområder, under hensyntagen til de intentioner, der er aftalt i trepartsaftalerne.

Der arbejdes i Region Syddanmark konkret med 2 initiativer:

 • Onkologisk specialuddannelse og
 • Øget optag på bioanalytikeruddannelsen.

Den konkrete udmøntning af disse initiativer er ikke endelig afklaret. Det vurderes skønsmæssigt, at der årligt skal afsættes 8,8 mio. til onkologisk specialuddannelse samt 2,5 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til praktikvejledning som følge af øget optag på bioanalytikeruddannelsen. Der vil blive orienteret nærmere om udmøntningen på et senere tidspunkt.

Seniorinitiativer og kompetenceudvikling
Seniorinitiativer samt kompetenceudvikling er udmøntet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008, og er finansieret direkte i denne forbindelse. Disse midler er øremærket, og kan ikke anvendes til andre initiativer. Ikke forbrugte midler tilbageføres til staten.

Region Syddanmark har vedr. sundhed, psykiatrien og regional udvikling fået tilført (1000 kr.):

2008

2009

2010

2011

8.891

16.029

16.029

10.857

Den nærmere udmøntning af initiativerne er beskrevet i bilaget.  

Organisering
Den overordnede koordinering af arbejdet med trepartsaftalerne i Region Syddanmark er placeret i HR-området. Udmøntningen sker i tæt samarbejde og dialog med forretningsområderne og de faglige organisationer. Udmøntning af de mange initiativer i trepartsaftalerne sker i forskelligt tempo. Af bilaget fremgår, hvilke initiativer der på nuværende tidspunkt arbejdes med i Region Syddanmark.

I et tæt samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner drøftes herudover andre initiativer i forlængelse af trepartsaftalerne, der på et senere tidspunkt kan få betydning for Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At målgruppen og ydelsesomfanget med hensyn til lederuddannelse defineres som beskrevet.
 • At der afsættes 12,5 mio. kr. årligt af trepartsmidlerne til lederuddannelse, dog ca. 18 mio. kr. i 2009, svarende til dækning af kursusafgift fra efteråret 2008 - 2009.
 • At der overføres 13 mio. kr. årligt af trepartsmidlerne til voksenelevløn på SOSU-rammen.
 • At der senere vil blive fremlagt en udmøntningssag vedrørende den onkologiske specialuddannelse samt udgifter i forbindelse med øget optag på bioanalytikeruddannelsen.
 • At udmøntningen af initiativer i forlængelse af trepartsaftalerne holdes inden for den samlede ramme til formålet, således at omfanget af de enkelte initiativer tilpasses de samlede økonomiske ressourcer.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

8.      Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/5937

Resumé

Generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger.

Sagsfremstilling

Med regionsrådets godkendelse af planen for Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark den 20. december 2007 er de overordnede rammer for indholdet i fremtidens psykiatri i regionen lagt på plads.

Siden regionsrådets godkendelse er der arbejdet intenst med at tilrettelægge rammerne for fremtidens psykiatri, både på indholdssiden og på anlægssiden.

På anlægssiden er der etableret en styregruppe for anlægsopgaven i relation til psykiatriplanen. Udover psykiatriledelsen deltager næstformand for psykiatriens FMU og leder af regionens bygningsafdeling i styregruppen.

Styregruppen har i januar 2009 i samarbejde med arkitektfirmaet C.F.Møller igangsat arbejdet med udarbejdelse af "Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark".

Udover psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri" og dens anbefalinger er der lagt yderligere præmisser ned over planen. Det handler især om:

 • Ekspertudvalgets krav til fremtidens sygehusbyggeri – for så vidt angår de specifikke krav til psykiatribyggeri, men også til dels de andre krav til/standarder for udnyttelse af de fysiske rammer, som primært er funderet i somatikken
 • Principper for God bygningsstandard i psykiatrien – med afsæt i anbefalingerne i psykiatriplanen er der for Danske Regioner udarbejdet et princippapir.

Generalplanen fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger. Planen fastlægger overordnet:

 • Dimensioneringsgrundlag for de enkelte byggerier
 • Kvadratmeter standarder, udgifter m.v.
 • Principper for god bygningsstandard i psykiatrien
 • Principper for indretning indenfor og udenfor
 • Inspiration til byggerierne

Generalplanen er forankret i faglighed og generel indsigt i psykiatrien. Det er sket gennem inddragelse af medarbejdere og ledere i psykiatrien og bruger- og pårørendeorganisationer i hele generalplanprocessen – lige fra inspirationsseminar i december 2008, over interviews og arbejdsgrupper, afsluttende med et høringsmøde den 11. juni for alle involverede.

Herudover er der kigget både uden for regionen og udenfor Danmark for gode/dårlige eksempler på nye fysiske rammer i psykiatrien. Endelig er generalplanen gennemgået af en førende norsk ekspert på psykiatribyggerier mhp. at sikre at planen tager højde for de seneste nordiske og øvrige internationale erfaringer med fysiske rammer i psykiatrien.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 25. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Det skal bemærkes, at der efter behandlingen i det særlige udvalg er foretaget sproglige justeringer i teksten.

Indstilling

Det indstilles:

 • At generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

9.      Uddeling af midler fra Psykiatriens Forskningsfond 2009

Sagsnr:

09/5810

Resumé

I juni 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet støtteværdige.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 20. december 2007 psykiatriplanen i Region Syddanmark, herunder også "Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark".

Et af elementerne i politikken er etableringen af psykiatriens forskningsfond, der gennem økonomiske midler skal sikre udviklingen af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark i overensstemmelse med forskningsstrategiens målsætninger.

I 2009 er der blevet uddelt midler fra psykiatriens forskningsfond i juni måned. Der indkom i alt 12 ansøgninger, hvoraf 11 blev fundet støtteværdige. Alle ansøgninger er blevet bedømt af eksterne bedømmere.

Nedenstående projekter blev fundet støtteværdige:

Projekttitel: Transitional udskrivningsmodel for alkoholmisbruger afruset på psykiatrisk afdeling: En randomiseret kontrolleret undersøgelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Bent Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 118.790 kr.
 

Projekttitel: Depressive symptomers indflydelse på sygdomsforløbet ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Forskningsleder, overlæge, ph.d., Kurt B. Stage, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 247.733 kr.
 

Projekttitel: Behandling af Encoprese.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d., Allan Hvolby, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg.
Bevilget beløb: 424.325 kr.

 

Projekttitel: Retspsykiatrisk sygepleje. I interaktion mellem personale og indlagte patienter med diagnosen skizofreni.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-stud., Frederik Alkier Gildberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart.
Bevilget beløb: 224.500 kr.

Projekttitel: Effekt af kompenserende strategier ved kognitive deficits ved skizofreni.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Ph.d.-stud, cand.cur., Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 250.000 kr.
 

Projekttitel: Ny standardisering af CBCL og relateret materiale.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Professor, overlæge, ph.d., Niels Bilenberg, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 247.930 kr.
 

Projekttitel: Depression hos 7-10 årige børn. Prævalens og gen-miljø interaktion.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Reservelæge, Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Tidlige tegn på skizofreniudvikling hos børn og unge - et kvalitativt studium.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Læge, ph.d.-stud., Anne Dorte Stenstrøm, Psykiatrien i Region Syddanmark, Kolding.
Bevilget beløb: 310.689 kr.

Projekttitel: Grundlæggende informationsbearbejdning hos børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinisk assistent, cand.med., ph.d.-stud., Rikke Thaarup Wesselhöft, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 500.000 kr.

 

Projekttitel: Motiver og barrierer for at deltage og forblive i gruppeterapeutiske behandlingstilbud ved affektivt team: En kvalitativ interviewundersøgelse.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Overlæge, ph.d., Connie Thurøe Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg og Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 388.834 kr.

 

Projekttitel: Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd.
Bevillingsmodtager og sted for projektets udførelse: Klinikleder, psykolog, Kim Juul Larsen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital.
Bevilget beløb: 250.000 kr.

 

Indstilling

Til orientering

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

 

 

10.    Implementering af selvmordsforebyggelse for voksne i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/198

Resumé

I Region Syddanmark forventes der at være ca. 2.100 årlige selvmordsforsøg. Statistikken viser, at 10 % af disse selvmordsforsøg ender med selvmord inden for 5-10 år. Selvmordsdødeligheden er dermed ca. 30 gange større hos patienter med selvmordsforsøg end i den øvrige befolkning. 

Fyn har et tilbud vedr. selvmordsforebyggelse, hvor der er opbygget et specialiseret behandlingstilbud til selvmordstruede voksne. På Jyllandssiden af Region Syddanmark har selvmordsforebyggelsen for voksne primært været varetaget via distriktspsykiatrien.

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftaleteksten mellem Regeringen og de politiske partier bag aftalen om satspuljemidlerne, at der er afsat 20 mio. kr. til styrkelse af regionernes behandlingsindsats overfor personer, der har forsøgt selvmord. Midlerne fordeles over en periode fra 2009 til 2012. Om midlerne herefter bliver gjort permanente er endnu uvist.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har tildelt Region Syddanmark 4 mio. kr. på baggrund af en projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud på 9,2 mio. kr. Ministeriet har anmodet om at modtage en revideret projektbeskrivelse, således at projektets indhold bliver afstemt støttebeløbet. Bevillingen er 1 mio. kr. pr. år for perioden fra 2009 til 2012.

Der planlægges en model, hvor selvmordsforebyggelsen etableres i hele Region Syddanmark via lokalpsykiatrien. Klinik for selvmordstruede voksne i Odense opgraderes til kompetencecenter og står for den fornødne undervisning og oplæring med henblik på at etablere en behandlingskæde, der sikrer "det støttende og ledsagende princip".

Formålet er hermed at udbrede den opnåede kompetence på Fyn til resten af regionen. Idet selvmordstruede også tidligere er blevet behandlet på Jyllandssiden i Region Syddanmark, forventes ikke en øget aktivitet men et kvalitetsløft.

Den oprindelige projektbeskrivelse blev drøftet i det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet samt specialundervisning den 26. februar 2009. Det særlige udvalg har drøftet den reviderede projektbeskrivelse på møde den 25. juni 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Der er vedlagt en revideret projektbeskrivelse og et forslag til et reduceret budget på 4 mio. kr. for perioden fra 2009 til 2012.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den reviderede projektbeskrivelse og budget godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

11.    Procesplan for implementering af tilbud om selvmordsforebyggelse for børn og unge i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/6391

Sagsfremstilling

Procesplanen beskriver forslag til organisering og tidsplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge på Jyllandssiden af Region Syddanmark.

Tilbuddet om selvmordsforebyggelse til børn og unge organiseres efter en model, hvor klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense står for undervisning og generel oplæring af medarbejdere på de øvrige hovedfunktioner (Esbjerg, Augustenborg og Kolding), hvor det er hensigten, at der gradvist etableres et team/klinik til varetagelse af opgaven.

Klinikken i Odense skal have den koordinerende funktion med at skabe en platform for at sikre tværfagligt samarbejde mellem psykiatrien, andre sygehusafdelinger og kommunerne med henblik på sammenhængende patientforløb.

Endvidere skal klinikken koordinere undervisning, supervision, samt nationalt og internationalt samarbejde. Der sikres kontinuerlig kvalitetsudvikling efter principperne fra Den Danske Kvalitetsmodel.

Klinikken udarbejder det forberedende arbejde med at etablere og kvalitetssikre en opbygning af behandlingskæde med kommunerne, der sikrer "det støttende og ledsagende princip".

Udkastet til procesplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge og oplæg til entreprenøraftale med kommunerne har været behandlet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning på mødet den 25. juni 2009. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslaget til procesplan og entreprenøraftale godkendes.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til procesplan og entreprenøraftale til drøftelse med kommunerne i hele Region Syddanmark godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

12.    Årsberetning vedr. tilsyn for 2008

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et koncept for tilsyn med regionens sociale – og socialpsykiatriske tilbud. Konceptet suppleredes senere med koncernledelsens beslutning af 27. juni 2007 om tilsynets organisering, herunder bl.a. oprettelse af stilling som tilsynschef, og med Danske Regioners fælles tilsynsprincipper af 28. juni 2007, hvorefter der føres såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år i de enkelte tilbud.

Regionsrådet vedtog endvidere, at regionsrådets medlemmer kvartalsvis orienteres om tilsynsrapporterne, samt at regionsrådet en gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter.

I beretningen for 2008 er redegjort for, hvorledes regionsrådets og koncernledelsens beslutninger er udmøntet - under hensyn til Danske Regioners vejledning - og der gives en kort oversigt over tilsynene i 2008.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning blev orienteret om årsberetningen på møde den 25. juni 2009

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At årsberetningen vedr. tilsyn 2008 tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

13.    Evaluering af tilsynskonceptet på socialområdet

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

1. januar 2008 iværksattes et nyt tilsyn med regionens sociale - og socialpsykiatriske tilbud samt undervisningstilbud, der indeholder en række nyskabelser, bl.a. oprettelse af en stilling som tilsynschef, internt tilsyn på tilbuddene mv. Det nye tilsyn er nærmere beskrevet under andet punkt på dagsordenen vedr. tilsynsvirksomheden i 2008.

Det nye tilsyn er som led i socialområdets pædagogiske udviklingsprojekt evalueret af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI), som er et uafhængigt statsligt institut. Regionen har modtaget rapporten "Evaluering af det nye tilsyn i Region Syddanmark" den 2. juni 2009.

Rapporten har givet anledning til en række indstillinger om ændring af tilsynet, der indebærer, at grundlaget for tilsynet ændres på følgende punkter:

 • Tilsynskonceptet – vedtaget af Regionsrådet den 16. april 2007 – berøres på et enkelt punkt, nemlig ved, at det interne tilsyn indstilles afskaffet.
 • Organiseringen – vedtaget af Koncernledelsen den 27. juni 2007 – berøres ligeledes på et enkelt punkt, idet det indstilles, at de tilsynsførende ikke nødvendigvis skal komme fra en anden driftsafdeling.
 • Danske Regioners fælles tilsynsprincipper berøres ved, at der ikke efter indstillingen vil være såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år, men enten et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn hvert andet år. Store tilbud indstilles dog at få to uanmeldte tilsyn over to år.

Der vedlægges notat af 15. juli 2009 bilagt et resume af rapporten (siderne 4 – 8).

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er blevet orienteret om evalueringen den 25. juni 2009.

 

Indstilling

Det indstilles, at tilsynskonceptet ændres således på baggrund af evalueringen:

 • At hvert tilbud fra 2010 modtager et anmeldt tilsyn hvert andet år, første gang med halvdelen af tilbuddene i 2010 og den anden halvdel i 2011.
 • At hvert tilbud fra 2010 modtager et uanmeldt tilsyn i det år, hvor der ikke er anmeldt tilsyn, samt at store tilbud – dvs. tilbud på 3 afdelinger eller flere – desuden modtager et ekstra uanmeldt tilsyn over en toårs periode.
 • At det interne tilsyn afskaffes pr. 1. september 2009.
 • At skabelonen for det anmeldte tilsyn som udgangspunkt bevares uændret, men løbende forenkles og tilpasses nye krav.
 • At organiseringen af tilsynsfunktionen justeres således, at tilsynsførende fra 1. september 2009 om fornødent også kan føre tilsyn med tilbud i egen afdeling, hvis der ikke kan rejses tvivl om pågældendes upartiskhed.
 • At evalueringsrapportens øvrige anbefalinger følges til sikring af kvaliteten i tilsynet.
 • At evalueringsrapporten fremsendes til Danske Regioner med forslag om justering af de fælles retningslinjer vedr. antallet af tilsyn, det enkelte tilbud skal modtage (jvf. ovenstående).

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

14.    Kirkevej, etablering af bo- og beskæftigelsestilbud – byggeprogram og anlægsbevilling

Sagsnr:

09/2776

Resumé

Der er med kommunerne i Region Syddanmark indgået rammeaftale 2009 om at regionen skal etablere et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme. Der er nu udarbejdet byggeprogram herom.

Det foreslås heri at anvende regionens ejendom Kirkevej/Toften i Kværndrup til formålet. Projektet foreslås opbygget i to etaper: etape 1 med 12 pladser og etape 2 med 8 pladser. Hele projektet gennemføres, såfremt der i rammeaftale 2010, som skal godkendes i oktober, indgås aftale om 20 pladser. Der søges meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet med 20 pladser.

Sagsfremstilling

Efter aftale med kommunerne i Region Syddanmark er det hensigten at regionen skal etablere et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme.

Region Syddanmark har aktuelt en venteliste på 16 personer, som er visiteret til en plads for voksne med autisme. Herudover er der en del unge på Bihuset, som når de fylder 18 år, vil skulle flyttes til et tilbud til voksne med autisme.

En del af de nye pladser vil blive tilbudt de 8 unge på Humlehaven. (Da regionsrådet besluttede en ombygning af Humlehaven, blev det oplyst, at det på længere sigt var planen, at disse unge skulle tilbydes et mere tidssvarende nybygget tilbud).

Tilbuddet foreslås etableret på den del af Fyns Amts tidligere amtsplejehjem i Kværndrup, som er overtaget af regionen. Der er to eksisterende bygninger på i alt ca. 1129 m2, som er velegnede til at ombygge til formålet, og en stor grund, hvor der er plads til nybyggeri. Ifølge rumprogram i byggeprogrammet vil der være behov for nyopførelse af ca. 1160 m2.

Projektet vedrører således om-, til- og nybygning af 20 tidssvarende boliger med tilhørende fælleslokaler og personalefaciliteter og administrationslokaler samt beskæftigelsestilbud. Enkelte af boligerne indrettes til fysisk plejekrævende. Der forventes at skulle ansættes et personale på i alt ca. 40 personer.

På investeringsoversigt 2009 er der til etablering af 12 boliger afsat 25 mio., fordelt med 10 mio. i 2009 og 15 mio. En udvidelse til 20 boliger medfører at en relativt større andel af byggeriet skal opføres som nybyggeri.

Det er forudsat, at projektet opføres efter serviceloven. Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 37,900 mio. kr. (incl. forundersøgelsesudgifter, tilslutningsafgifter, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, kunst og beløb til uforudseelige udgifter).Udgiften foreslås finansieret af kassen.

Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 173 kr. pr. beboer pr. døgn. Det nye tilbud vil blive en afdeling under Autismecenter Holmehøj.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 37,900 mio. kr. (indeks 123,4) til etablering af 20 bo- og beskæftigelsespladser på Kirkevej, Kværndrup.
 • At det afsatte rådighedsbeløb i 2009 reduceres til 1,0 mio. kr., det afsatte rådighedsbeløb i 2010 øges til 30,0 mio. kr og der afsættes nyt rådighedsbeløb i 2011 på 6,900 mio. kr. samt at rådighedsbeløbene afsættes i pengestrømsopgørelsen og frigives.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

15.    Indførelse af rejsekortet i Sydtrafiks område

Sagsnr:

09/10237

Resumé

DSB og nogle trafikselskaber i Danmark har i 1999 søsat projekt Rejsekortet. Rejsekortet skal blive et fælles betalingskort for kunder til hele landets offentlige servicetrafik. Projektet er nu så fremskredet, at Rejsekortet ultimo 2009 tages i brug på Sjælland.

I 2011 forventes Rejsekortet at kunne rulles ud i Sydtrafiks område. Sydtrafiks bestyrelse har sendt projektet i høring hos Region Syddanmark og kommunerne med svarfrist 28. august 2009, med henblik på at søge tilslutning til projektet samt at opnå enighed om finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse besluttede på mødet den 29. januar 2009, at Sydtrafik fuldt ud tilslutter sig rejsekortet.

På baggrund af beslutningen skal Sydtrafik foretage investeringer, der kan opdeles i 3 hovedblokke:

 1. Køb af aktier i Rejsekortet A/S.
 2. Indskud og ansvarlig lånekapital i Rejsekortet A/S.
 3. Indkøb og installation af rejsekort - udstyr til busser, kortsalgssteder m.m.

Det samlede investeringsbehov for Sydtrafik er opgjort til 86,1 mio. kr. (2010-prisniveau).

Sydtrafik har i brev af 19. maj 2009 søgt Indenrigs – og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. svarende til 100% finansiering af de samlede projektudgifter.

I vedlagte notat af 28. maj 2009 har Sydtrafik udarbejdet forslag til finansieringsmodeller.

Da Sydtrafik ikke forventer mulighed for 100% lånefinansiering - men kun 75%, er der medtaget 2 finansieringsmodeller, en der tager udgangspunkt i en 100% lånefinansiering og en, hvor der er 25% egenfinansiering og 75% lånefinansiering.

Der er endvidere udarbejdet 5 forskellige modeller for, hvordan byrdefordelingen mellem Region Syddanmark og kommunerne kan finde sted. Heraf anbefaler Sydtrafik model 5, da den vurderes at give en rimelig byrdefordeling af investeringen i Rejsekortet.

Modellen angives at være et udtryk for et gennemsnit af de valgte kriterier, hvor flere faktorer af betydning for økonomien tilknyttet rejsekortet tilgodeses, herunder også de forhold, at alle forventes at drage fordel af et forventet øget antal passagerer som følge af indførelsen af rejsekortet.

Sydtrafiks bestyrelse har behandlet finansiering af rejsekortet på mødet den 8. juni 2009. Bestyrelsen tiltrådte:

 • At der optages størst muligt lån til finansiering af Rejsekort og
 • Det tages til efterretning, at der er indsendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 86,1 mio. kr. - svarende til 100% finansiering af de samlede projektudgifter.
 • At der overfor kommunerne og regionen anbefales en model for byrdefordeling af investeringsomkostningerne, baseret på et vægtet gennemsnit af indtægter i busserne, antal køreplantimer og antal busser (model 5).
 • At der ikke tages hensyn til, at kommunerne og amtet (nu regionen) i det gamle Vejle Amts Trafikselskab tidligere har indbetalt bidrag til aktier og lånekapital i beregningen af de faste bidrag.
 • At byrdefordelingsmodellerne med ovennævnte anbefaling sendes til høring i kommunerne med høringsfrist 28. august 2009.

Dog således, at der gives mulighed for, at kommunerne og regionen frit kan vælge at finansiere Rejsekortet ved en engangsbetaling til endelig afregning.

Kommunerne og regionen anmodes om at tilkendegive, hvorledes man forholder sig til bestyrelsens beslutning, herunder hvorvidt man ønsker, at benytte sig af en engangsbetaling som finansiering af Rejsekortet.

Den kontante omkostning for Region Syddanmark udgør 24,422 mio. kr., hvor en 75% lånefinansiering medfører en samlet omkostning for regionen på 32,576 mio. kr. og en 100% lånefinansiering vil medføre en samlet omkostning for regionen på 35,293 mio. kr. Finansieringen af rejsekortet skal ske inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At beslutningerne fra Sydtrafiks bestyrelse tages til efterretning.
 • At Region Syddanmark betaler investeringen i Rejsekortet som kontant betaling på 24,422 mio. kr. i 2010, og at finansieringen omkostningen indgår i budgetlægningen for 2010, da denne betalingsform medfører den mindste omkostning for regionen.

Det forudsættes, at Sydtrafiks budgetforslag for 2010 m.v. – herefter ændres således at de indarbejdede kapitalomkostninger ved lånefinansiering af rejsekortet udgår af Region Syddanmarks aconto- afregninger for 2010 m.v. Det forudsættes endvidere, at engangsomkostningerne afholdes som et anlæg, der forrentes og afskrives.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget bemærkede, at udgifterne til rejsekortet er fordelt uden hensyntagen til, at nogle af parterne i tidligere faser har afholdt udgifter til indførelse af rejsekortet

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

16.    Årsplan 2009-2010 for samarbejde med Schleswig-Holstein

Sagsnr:

07/23038

Resumé

En væsentlig del af partnerskabssamarbejdet mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein udmøntes i en årlig plan, som vedtages i regionsrådet og af kabinettet (regeringen) i Kiel.

En ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde er tiltrådt af regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig den 29. april og af regionsrådet den 25. maj 2009. Hovedtræk i den ny strategi er indarbejdet i Udkast til Årsplan 2009-2010, som både indeholder ny aktiviteter og viderefører det varige samarbejde på en række emneområder.

Sagsfremstilling

Den 27.juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes en årsplan for aktiviteteter, der er i fælles interesse.

Med årsplanen sker der en forankring og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne - både politisk og i ministerier og forvaltninger.

Desuden har formandskabet for Vækstforum for Region Syddanmark indgået tillægsaftaler med den danske erhvervsminister om det grænseoverskridende samarbejde.

I takt med at Region Syddanmark og Schleswig-Holstein konkretiserer vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion vil den danske regering bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.

Det ligger ikke fast hvordan delstatsregeringen vil tiltræde den ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde.

Årsplanen kan ikke indeholde et løfte om projekter, der endnu ikke er besluttet af den bevilligende myndighed; men den kan vise retningen for kommende ny aktiviteter.

Vedtagelse af årsplanen foregår senere på tysk end på dansk side, så indholdet i planen kan blive justeret i den videre proces. Et tidligere udkast til årsplan blev videresendt af udvalget for erhverv og internationalt samarbejde fra møde den 5. maj 2009. På møde den 29. juni 2009 mellem bl.a. Region Syddanmarks administrerende direktør, udviklingsdirektøren og chefen for statskancelliet blev en række emner afklaret.

Der kan evt. komme tyske ønsker om ændringer i teksten på et senere tidspunkt i forløbet frem mod det planlagte møde den 11. september 2009 mellem ministerpræsident Carstensen og regionsrådsformand Carl Holst, hvor årsplanen skal underskrives.

Fra tysk side udarbejdes en status for arbejdet med emnerne i Årsplan 2008 i løbet af august måned.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Årsplan 2009-2010 godkendes af regionsrådet, idet der dog kan være mulighed for justeringer i teksten op mod underskrivelsen.
 • At formanden for regionsrådet bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer i teksten.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

17.    Indstilling fra Vækstforum: Syddansk velfærdsteknologifond

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Vækstforum drøftede på sit møde 25. juni 2009 oprettelsen af en Syddansk Velfærdsteknologifond, herunder en støtte til etableringsomkostninger for kapitalfonden. Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilger midler til oprettelsesomkostningerne.

Region Syddanmark har medvirket til, at staten har stillet 150 mio. kr. til rådighed, såfremt beløbet kan matches af de vestdanske regioner.

Sagsfremstilling

I Vækstforums handlingsplan for 2009-2010 er det besluttet, at man vil arbejde for at oprette en regional kapitalfond. Kapitalfonden skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service. Fonden vil desuden have særligt fokus på nye virksomheder i yderområder.

Det har været hensigten, at kapitalfonden skal råde over mindst 100 mio. kr. Der lægges op til, at de 50 mio. kr. tilføres fra EU´s strukturfondsmidler som matches med tilsvarende beløb fra Vækstfonden. Fonden vil desuden være åben for indskud fra øvrige parter, både statslige og private.

I den netop indgåede tillægsaftale til partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere en Iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Region Nordjylland.

Der arbejdes derfor nu for en samlet model for en Iværksætterfond i Vestdanmark.

Hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner, er der mulighed for, at de midler, der fra regionernes side lægges i kapitalfonden, kan matches med midler fra Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet:

 • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsker at skabe en vestdansk iværksætterfond på 300 mio. kr.
 • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller samlet 150 mio. kr. til rådighed for etableringen.

             75 mio. kr. fra finansloven (gennem Vækstfonden)

             75 mio. kr.  direkte fra Vækstfonden

 • De vestdanske regioner får matchet deres indskud i fonden op til i alt 150 mio. kr., således, at fonden bliver på 300 mio. kr. i alt.

Det er en forudsætning fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side, at mindst 2 – og helst alle 3 – regioner er med i konstruktionen.

Hvis kun 2 regioner deltager, vil der skulle tilføres 75 mio. kr. af EU’s strukturfondsmidler – fra hver region, dvs. 25. mio. kr. mere end det oprindelige udspil.

Driften af kapitalfonden vil skulle forestås af et professionelt managementselskab, der kender regionen og har erfaringer med den type investeringer. Denne opgave skal i offentligt udbud. Dette understreger, at fonden drives på markedsvilkår, hvilket er en betingelse for godkendelse under gældende statsstøtteregler.

Såfremt denne fond etableres, vil der ikke være problemer med at overholde den såkaldte N+2 regel i 2009. Denne regel kunne ellers have medført tilbagebetaling af EU-midler på grund af strukturfondsprogrammernes opstartsvanskeligheder.  

Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at indgå de forventede samarbejdsaftaler, vil sagen blive forelagt regionsrådet igen.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet:

 • At der afsættes 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til oprettelsesomkostninger i forbindelse med kapitalfonden.

Desuden indstiller Vækstforum, at regionsrådet godkender:

 • At vækstforumsekretariatet - indtil dannelsen af Fonden for Syddansk Vækstfremme - agerer på vækstforums vegne og arbejder videre med etablering af kapitalfonden, herunder udfærdigelse af de nødvendige juridiske stiftelsesdokumenter og vedtægter, forberedelse af udbuddet af managementopgaven, samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet samt Vækstfonden om matchende finansiering, inddragelse af de to andre Vestdanske regioner mv.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

18.    Indstilling fra Vækstforum: Projekter og rammebevilling til Forskerkontakten

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Vækstforum behandlede på sit møde den 25. juni 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.

Derudover indstillede Vækstforum en rammebevilling til Forskerkontakten på 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Sagsfremstilling

Vækstforum behandlede på sit møde den 25. juni 2009 to ansøgninger vedr. tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Begge ansøgninger blev indstillet til tilsagn.

Derudover drøftede Vækstforum den Syddanske Forskerkontakt, der med Syddansk Universitet som operatør, sætter fokus på kontakten mellem små og mellemstore virksomheder og forskningsverdenen.

Der skal udvikles nye tilgange og værktøjer til matchmaking og etablering af netværk mellem forskere og virksomheder med henblik på erfaringsudveksling og vidensoverførsel mellem de to verdener.

På Vækstforums møde den 11. september 2007, blev det besluttet at indstille Forskerkontakten til regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler. Der blev dog givet afslag på den del af ansøgningen, som vedrørte servicering og drift af netværk, da der under strukturfondene ikke kan gives rammetilsagn.

Netværksdannelse er imidlertid en grundlæggende aktivitet i relation til Forskerkontakten, og derfor er der behov for en stillingtagen til bevilling af midler til disse aktiviteter.

Vækstforum foreslår, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler etableres en særlig rammebevilling på 1.000.000 kr. årligt over en 3-årig periode, hvorfra Forskerkontakten - på baggrund af konkret ansøgning - kan søge om midler til servicering og drift af netværk.

Der er tale om små projekter, der kræver begrænset finansiering. Vækstforum foreslår, for at gøre bevillingsproceduren så smidig som mulig, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at foretage beslutning om bevillingstilsagn, efter indstilling fra vækstforumsekretariatet.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER

Regionale erhvervsudviklingsmidler -  opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 25. juni 2009.

Indstilling 25/6-2009

Indstilling i alt i 2009

Budget 2009

Tilbageløb

Rest

2009

 

9.780.900

 

22.163.664

 

97.453.000

 

2.094.256

 

77.383.592

Ønskes yderligere baggrundsmateriale om de enkelte projekter, kan der rettes henvendelse til vækstforumsekretariatet.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at følgende projekter modtager støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

 • At projektet "De innovative Netværk/Alucluster" støttes med 2.6 mio. kr. til delaktiviteterne Klyngeudvidelse nye brancher (1.6 mio. kr.) og Uddannelse og træning (1 mio. kr.) – bevillingen kan maksimalt udgøre 10,7% af de godkendte støtteberettigede udgifter til delaktiviteten Klyngeudvidelse nye brancher og 10% til Uddannelse og Træning. 
 • At projektet "International Erhvervsturisme" støttes med 3.180.900 kr.

Det gælder for begge ansøgninger, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor det foreslås, at vækstforumsekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Desuden indstiller Vækstforum til regionsrådet:

 • At Forskerkontakten støttes med 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en rammebevilling, der er øremærket netværk i regi af Forskerkontakten. Forskerkontakten vil i hvert enkelt tilfælde skulle sende en konkret ansøgning om midler til støtte af netværk.
 • At udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

19.    Velfærdsteknologier og -service

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Region Syddanmarks satsning på udvikling af velfærdsteknologier- og service inden for social og sundhedsområdet har til formål at udvikle og implementere velfærdsteknologier, der skaber bedre kvalitet og sammenhæng inden for og på tværs af social- og sundhedssektoren, frigør arbejdskraftressourcer og fremmer nye forretningsområder i det syddanske erhvervsliv. Der orienteres i det følgende om satsningens fremdrift.

Sagsfremstilling

Et væsentligt fokusområde har været at etablere et stærkt samarbejde med kommuner og erhvervsliv i regionen omkring en fælles vision om at skabe et internationalt kraftcenter for velfærdsteknologi i Syddanmark.

Region Syddanmark har derfor i det seneste ¾ år igangsat en række initiativer, der skal fremme udvikling og implementeringen i både social- og sundhedssektoren. Initiativerne omfatter:

 • Etableringen af et åbent samarbejde, Velfærdsteknologi.nu. Initiativets store styrke er dets fokus på det tværsektorielle perspektiv, altså på tværs af social- og sundheds- og erhvervsområdet. Samarbejdet kan følges på hjemmesiden www.velfaerdsteknologi.nu
 • Der arbejdes på etablering af det erhvervspolitiske initiativ "Welfare Tech Region". Målet er at opbygge et internationalt førende miljø for udvikling, afprøvning og design af robotter, telemedicin og øvrige velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. En ansøgning forelægges Syddansk Vækstforum efter sommerferien. Ansøgningens budget er 77 mio.kr.
 • Etablering af et nationalt konsortium med fokus på "Sundheds- og velfærdsinnovation". Der er indsendt en ansøgning støttet af 62 offentlige og private partnere i hele landet til prækvalifikationsrunde ved Rådet for Teknologi og Innovation. Konsortiet forventes at få et samlet budget på 100 mio. kr.. Her er der stor konkurrence med Hovedstaden.
 • Synliggørelse af barrierer og udfordringer der hindrer en optimal udvikling og implementering, fx juridiske forhindringer i det offentlig-private samarbejde.
 • Etablering en enhed på 6 medarbejdere, der skal sikre udvikling og udbredelse af velfærdsteknologier på regionens sygehuse. Enheden vil bl.a. sætte fokus på brugerdreven innovation ifm. udvikling af nye velfærdsteknologier, og inddrage medarbejdere, forskere og andre i at udvikle løsninger. Enheden har for 2009 60 mio. kr. til rådighed til at implementere velfærdsteknologier.
 • Ny forskning i samarbejde med Syddansk Universitet, bl.a. inden for området offentlig-privat innovation og fremtidens offentlige sektor.
 • Opdyrkelse af internationalt arbejde via Bruxelles-kontoret, og tiltrækning af virksomheder og kapital i samarbejde med Invest in Denmark.
 • Forslag til oprettelse af en kapitalfond for velfærdsteknologi, der skal sikre risikovillig kapital til virksomheder, der producerer velfærdsteknologier og –services

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

20.    Syddansk Uddannelsesaftale

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) inviterer i samarbejde med Region Syddanmark til uddannelseskonferencer den 20. august og den 30. september 2009. Konferencerne skal udvikle Syddansk Uddannelsesaftale, hvor de enkelte aktører tilkendegiver viljen til, i fællesskab, at arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Den 20. august og den 30. september 2009 afholdes to uddannelseskonferencer, der tilsammen har til formål at udvikle og indgå Syddansk Uddannelsesaftale. Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) inviterer til konferencerne. Syddansk Uddannelsesaftale udvikles i et samarbejde mellem RUR, repræsentanter for de relevante aktører og Region Syddanmark.

Den Syddanske Uddannelsesaftale er vigtig fordi:

 1. Vi har som region en fælles udfordring på uddannelsesområdet – for få får en ungdomsuddannelse
 2. Der er ikke én løsning der passer til alle
 3. Ingen kan løse problemet selv
 4. Parterne er mange: ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunerne, virksomhederne, studievalg, de videregående uddannelser og Undervisningsministeriet
 5. Udfordringen er, at finde løsninger i forhold til den enkelte institution og i relation til de forskellige parter og at dokumentere effekten af løsningerne.

Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører i Region Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet, så vi som region kommer markant tættere på de målsætninger der er opstillet i regionens uddannelsesstrategi.

Der i samarbejde med RUR og alle relevante aktører er udarbejdet et inspirationskatalog, der angiver hovedudfordringerne for hver skoletype i forhold til at nå målsætningen om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Syddansk Uddannelsesaftale bakkes op af Syddansk Vækstforum idet aftalen er en del af Vækstpakken. Syddansk Uddannelsesaftale er tillige en del af tillægget til partnerskabsaftalen for 2009 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Invitationerne med program for de to dage er vedlagt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

21.    Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde

Sagsnr:

09/4615

Resumé

I dagene fra den 10. til den 12. maj 2009 gennemførtes et studiebesøg i Bruxelles for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde.

 

Sagsfremstilling

Formålet med studiebesøget var at belyse udvalgets opgaveområder i et europæisk perspektiv, herunder Region Syddanmarks engagement via Bruxellesforeningen, i Danske Regioners engagement, og i den forbindelse herudover også aktuelle opgaver i EU-Kommissionen, Den Danske EU-Repræsentation og Regionsudvalget.

Under studiebesøget besøgte udvalget Danske Regioners kontor i Bruxelles, Europa Parlamentet, Danmarks EU-repræsentation, Det Syddanske Bruxelleskontor, Regionsudvalget, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling og EU-kommissionen.

Udvalget mødtes med personer, der arbejder med udvalgets fagområder på europæisk plan, og fik derved indhentet bred og opdateret viden om udvalgets fagområder, herunder uddannelse, kultur og internationalt samarbejde.

I forbindelse med besøget afholdtes desuden et udvalgsmøde, hvor udvalget bl.a. drøftede opfølgningen på Region Syddanmarks internationale strategi, herunder deltagelsen i europæiske netværk og initiativer.

En uddybende beskrivelse af besøgets indhold og udbytte er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At erfaringerne fra studiebesøget inddrages i indsatsen med at udvikle den regionale erhvervspolitik og det internationale samarbejde. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

22.    Effektivisering og professionalisering af it-driften i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/7988

Resumé

I forbindelse med at Region Syddanmark har startet en proces med øget digitalisering foreslås det, at der implementeres it-værktøjer og organisering, som giver regionen en række fordele på it-området. Med denne investering vil it-området opnå en række effektiviseringer, besparelser og serviceforbedringer samt en række øvrige ikke-værdisatte fordele

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har, for at leve op til samfundets og borgernes forventninger, startet en proces med øget digitalisering. Dette skaber i sig selv en forøget afhængighed af it-baserede ydelser, men giver også et fundament for en effektivisering og professionalisering af regionens it-drift. Understøttelsen af nye it-ydelser medfører en større kompleksitet i it-infrastrukturen og dermed en større sårbarhed overfor driftsproblemer.

Der er et stort ønske fra bl.a. sygehusene om udvidelse af ydelser samt professionalisering af den service, der i dag understøtter regionens ydelser i forhold til borgerne.
It-området foreslår, at Region Syddanmark i 2009 og 2010 implementerer it-værktøjer og organisering, der giver Region Syddanmark:

 • overvågning af ydelser leveret af it-staben alle døgnets timer og alle ugens dage (24/7)
 • højnet driftsstabilitet og tilgængelighed af systemerne gennem tidlig indgriben ved alarmer o.l.
 • minimering af nedetid ved effektiv fejl-diagnostisering og afhjælpning af driftsproblemer
 • stadigt overblik over den samlede driftssituation i Region Syddanmark uanset hvem, der varetager driften af systemet
 • kendskab til funktion og lokation af enhver server og netværkskomponent i Region Danmark
 • kendskab til samtlige pc´er i regionens netværk, herunder kendskab til og styring af det nødvendige licensbehov
 • kendskab til nye maskiner, programmer og ydelser, der uautoriseret tilkobles regionens netværk
 • styring af leverandørernes adgang til regionens systemer og netværk
 • ledelsesinformation om driften


Med kravene om en tilgængelighed 24 timer i døgnet og 365 dage om året for de kritiske it-systemer vil der altid være behov for en meget tæt styring af it- driften, hvor mulige problemer identificeres og håndteres, før de medfører driftsproblemer.

Samtidig er det nødvendigt at minimere risikoen ved at få bedre kontrol over processer, løsninger og komponenter. Dette giver anledning til at revurdere it-driften i retning af en såkaldt IT Service Management-løsning, hvor også It-områdets arbejde digitaliseres, sådan at anvendelsen af processer, teknologi og informationer optimeres.

It-området opnår effektiviseringer, besparelser og serviceforbedringer som fordeler sig på 3 hovedgrupper:

 • effektivisering af it-driften på 5 mio. kr. pr år, hvilket svarer til ca. 8 it-fuldtidsstillinger. Opnås ved naturlig afgang.
 • bedre udnyttelse af hardware og software giver besparelse på indkøb og support på 5 mio. kr. om året
 • hjemtagning fra underleverandører af visse ydelser begyndende med overvågning, hvilket indebærer en gevinst på 5 mio. kr. pr. år.


Hertil kommer fordele, som ikke er værdisat:

 • forbedret service på kritiske systemer på sygehusene
 • effektivisering af it-driften på andre områder end problemanalyse og -løsning
 • reduceret spildtid for brugerne ved henvendelse om it-problemer.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der gennemføres et projekt med investering i it-værktøjer med henblik på effektivisering og professionalisering af it-driften.
 • At der meddeles anlægsbevilling på kr. 20,0 mio. inkl. konsulentbistand til indføring af overvågningssystemer fordelt med et rådighedsbeløb på kr. 17,0 mio. i 2009 og kr. 3,0 mio. i 2010.
 • At der gives en bevilling til drift af de nye overvågningssystemer på kr. 3,5 mio. årligt fra og med 2010 (hertil kommer afskrivning på anlægsbevillingen)
 • At der som konsekvens af indføringen af bedre overvågningssystemer gennemføres en besparelse på it-stabens budget på konto 4 på kr. 15,0 mio. årligt fra og med 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen stemte imod.

 

 

23.    Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud i 2008

Sagsnr:

09/7419

Resumé

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2009.

Regionsrådet behandlede 22. juni 2009 en udarbejdet redegørelse for området og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning. Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har afgivet en bemærkning vedrørende kvalitetssikring af aktivitetsregistreringerne.

Sagsfremstilling

I henhold til § 14 i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådet senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

Revisionsgennemgangen har givet anledning til én revisionsbemærkning om, at det er konstateret, at der på sygehusafdelingsniveau som regel ikke er udarbejdet formaliserede retningslinjer for kvalitetssikring af aktivitetsregistreringerne. Det bemærkes endvidere, at resultatet af den gennemførte journalaudit for 2008 viser, at der er fejl i 29,5 % af de udtagne stikprøver.

På denne baggrund anbefaler revisionen, at der udarbejdes formaliserede retningslinjer for kvalitetssikring.

Ud over selve revisionsbemærkningen anbefales det i revisionsberetningen, at der sker en opstramning af brugeradministrationen i de enkelte patientadministrationssystemer - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder.

Konklusionen i revisionsberetningen er:

 • at de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis
 • at bestemmelserne i Cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt
 • at de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, når bortses fra de i revisionsbemærkningen anførte forhold
 • at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring af de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende, når bortses fra de i revisionsbemærkningen anførte forhold
 • at muligheden for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet.

Ud over ovennævnte anfører revisionen, at regionen har valgt ikke at forlange en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandøren af patientadministrationssystemet "Det Grønne System Classic".

Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, Region Syddanmark har outsourcet til leverandøren i relation til det pågældende patientadministrationssystem.

Revisionen anbefaler regionen at overveje udarbejdelse af en risikoanalyse som følge af den manglende erklæring. Derudover anbefaler revisionen, at regionen ved fremtidig indgåelse af tilsvarende it-kontrakter sikrer sig, at leverandøren som en del af kontrakten leverer en 3411 type B-erklæring.

Besvarelse af revisionens bemærkning:

Bemærkningen vil blive efterfulgt således:

 • Der vil blive udarbejdet formaliserede retningslinjer indeholdende blandt andet mindstekrav til kvalitetssikring i patientregistreringer på afdelingsniveau
 • Der er allerede taget initiativer i forhold til højnelse af kvaliteten i patientregistreringerne, idet det på Sygehusledelsesmøde 16. december 2008 blandt andet blev besluttet, at de 20 sygehusafdelinger, som havde den højeste fejlprocent ved journalgennemgangen for 2008, skal foretage journalaudit hvert kvartal i 2009.

Derudover har sygehusledelserne besluttet at skabe synlighed i SydLIS, indarbejde fokus i uddannelse og generelt skærpe opmærksomheden på området.

Revisionens anbefalinger:

Anbefalingerne vil blive behandlet således:

 • Opstramning af brugeradministrationen i patientadministrationssystemerne - herunder periodisk gennemgang af brugerrettigheder - vil blive behandlet i den nedsatte Registreringsgruppe, som har repræsentation fra både alle sygehuse og regionens it-afdeling
 • Udarbejdelse af risikoanalyse vedrørende patientadministrationssystemet "Det Grønne System Classic" og
 • levering af 3411 type B-erklæring ved fremtidig indgåelse af it-kontrakter svarende til kontrakten vedrørende patientadministrationssystemet

vil blive behandlet i den arbejdsgruppe, som er nedsat med henblik på stillingtagen til det fremtidige patientadministrationssystem i Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At revisionsberetningen tages til efterretning.
 • At de af administrationen påtænkte og iværksatte initiativer til forbedring af datakvaliteten tages til efterretning.
 • At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens bemærkning og anbefalinger sendes til ministeren for sundhed og forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

24.    Regionens administrative ledelse

Sagsnr:

09/10486

Sagsfremstilling

Socialdirektør Anders Møller Jensen har ønsket at gå på pension den 30. november 2009, og har på grund af afvikling af ferie sidste arbejdsdag den 25. september.

Da stillingen som psykiatridirektør var vakant i 2007, blev det overvejet at lægge socialområdet og psykiatriområdet sammen til ét direktørområde. Overvejelserne blev i maj 2007 forelagt forretningsudvalget med en indstilling om, at de to områder blev bevaret som selvstændige direktørområder. Det blev samtidig indstillet, at der i den fremadrettede planlægning tages højde for, at stillingerne som socialdirektør og psykiatridirektør kan sammenlægges efter den indeværende valgperiode, når en ny psykiatristruktur er bragt i drift, og hvis udviklingen på institutionsområdet viser faldende driftsansvar på området.

Direktionen foreslår, at der nu igangsættes en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere med henblik på udarbejdelse af et forslag til en fremtidig organisering af socialområdet. Udgangspunktet for arbejdet vil være, at organiseringen på bedst mulig måde skal understøtte socialområdets ydelser og udvikling. Forslaget til fremtidig organisering forventes forelagt det nye regionsråd i løbet af første kvartal 2010.

Det foreslås, at psykiatridirektør Agnete Philipsen i den mellemliggende periode konstitueres som socialdirektør.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Agnete Phillipsen konstitueres som socialdirektør fra den 25. september 2009.
 • At regionsrådet i første kvartal 2010 forelægges et forslag til fremtidig organisering af socialområdet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

25.    Nedsættelse af valgbestyrelse, regionsrådsvalget 2009

Sagsnr:

09/9113

Sagsfremstilling

Med henblik på varetagelse af visse opgaver i forbindelse med regionsrådsvalget den 17. november 2009 skal der senest 8 uger før valgdagen nedsættes en valgbestyrelse jfr. reglerne i lov om kommunale og regionale valg kap.3.

Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer, og vælges af og blandt regionsrådets medlemmer ved forholdstal.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder for medlemmet.

Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen. Regionsrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet beslutter, om valgbestyrelsen skal bestå af 5, 6 eller 7 medlemmer.
 • At regionsrådet udpeger medlemmer til valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger herudover en stedfortræder for medlemmet.
 • At regionsrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for valgbestyrelsen. 

 

Beslutning

Regionsrådet besluttede, at valgbestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.

Følgende medlemmer blev valgt:

 • Poul Erik Svendsen, med Willy Sahl som suppleant
 • Karsten Uno Petersen med Carl Erik Jensen som suppleant
 • Lykke Debois med Per Moos Laursen som suppleant
 • Jytte Lauridsen med Bjarne Juel Møller som suppleant
 • Carl Holst med Thyge Nielsen som suppleant
 • Bo Libergren med Preben Jensen som suppleant
 • Bent Bechmann med Ole Jacobsen som suppleant

Poul Erik Svendsen blev valgt som næstformand for valgbestyrelsen.

 

 

 

26.    Anmodning fra regionsrådsmedlem Kent Kirk om at udtræde af forretningsudvalget

Sagsnr:

09/10621

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Kent Kirk har i mail af 27. juli 2009 anmodet om at udtræde af forretningsudvalget. Anmodningen begrundes med, at han er fratrådt som gruppeformand for de konservative (C), og at den nyvalgte gruppeformand, John Lohff, bør være medlem af forretningsudvalget.

Jf. § 17.3 i lov om kommunernes styrelse gælder valg til udvalg mv. for hele perioden. Regionsrådet kan dog fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når regionsrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Hvis et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, hvor denne er valgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af samme gruppe, jf. § 28.1.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, hvorvidt anmodningen fra regionsrådsmedlem Kent Kirk om at udtræde af forretningsudvalget kan imødekommes.

Beslutning

Regionsrådet besluttede at fritage Kent Kirk fra hvervet som medlem af forretningsudvalget.

Den konservative gruppe, C, meddelte, at John Lohff indtræder som nyt medlem af forretningsudvalget.

 

 

 

27.    Den Videnskabetiske komite for Region Syddanmark - udpegning af nyt medlem

Sagsnr:

09/9586

Resumé

De Videnskabsetiske Komitéer godkender og fører tilsyn med biomedicinske forskningsprojekter, hvori der indgår levende forsøgspersoner eller menneskeligt biologisk materiale.

Komitéerne nedsættes af regionsrådene. Professor Steen Kølvraa har meddelt, at han ønsker at udtræde af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark.  Det indstilles til Regionsrådet, at suppleant overlæge, dr.med. Jens Kamper indtræder for professor Steen Kølvraa. 

Sagsfremstilling

De Videnskabsetiske Komitéer godkender og fører tilsyn med biomedicinske forskningsprojekter, hvori der indgår levende forsøgspersoner eller menneskeligt biologisk materiale. Komitéerne nedsættes af regionsrådene jævnfør lov om et videnskabsetisk komitésystem.

Der er på landsplan 9 regionale komiteer, som hver især behandler projekter, der udgår fra regionernes geografiske områder. I Region Syddanmark består komitéen af 3 videnskabeligt udpegede medlemmer og 4 lægmedlemmer samt 4 suppleanter. 

På sit møde den 8. juni 2006 besluttede Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, efter indstilling af Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, at udpege følgende medlemmer med forskningsfaglig baggrund til komitéen:

 • Søren Mommsen (formand), Overlæge, dr. med Organkirurgisk afdeling K, Middelfart Sygehus,
 • Henrik Steen Hansen, overlæge, Kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital
 • Steen Kølvraa, professor, dr.med., Klinisk Genetisk afdeling, Vejle Sygehus. 

Regionsrådet har herudover udpeget de fire lægmedlemmer (medlemmer af regionsrådet).

Medio juni måned 2009 har professor Steen Kølvraa meddelt komitéens formand, at han ønsker at udtræde af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark.

Af hensyn til kontinuiteten i Komitéens arbejde er det hensigtsmæssigt, at der for den sidste tid i komitéens periode frem til 31. december 2009 indtræder et nyt medlem med forskningsfaglig baggrund. Det indstilles derfor til regionsrådet, at nuværende suppleant i Den Videnskabsetiske komite, overlæge, dr. med. Jens Kamper, forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet indtræder i stedet for professor Steen Kølvraa. 

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger Jens Kamper, overlæge, dr.med., Forskningsenheden for Pædiatri, Odense Universitetshospital som medlem af Den Videnskabsetiske Komite for Region Syddanmark.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Lukket dagsorden

 

28.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti – Lægehuset i Skærbæk

Sagsnr:

09/1212

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet fastholdelsesaftaler mellem Region Syddanmark og 4 læger i Lægehuset i Skærbæk.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale. Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Der er forhandlet fastholdelsesaftaler mellem Region Syddanmark og 4 læger i Lægehuset i Skærbæk:

 • Morten Toft Nielsen (63 år)
 • Jacob Jacobsen Holdt (63 år)
 • Ole Stougaard Pedersen (62 år)
 • Niels Ole Johansson (61 år),

som fremlægges til godkendelse.

Fastholdelsesaftalerne indebærer, at lægerne hver især får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes dem at sælge deres praksisandel, inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 60 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. Lægerne holder til gengæld praksis kørende i den aftalte periode (køb af lægeår).

Det vurderes, at området er truet, samt at lægedækningen ville være alvorligt truet, såfremt lægerne holdt op med at praktisere, uden at der var sket generationsskifte. Praksis er eneste praksis i området, som udover egne patienter tillige har et stort antal turister.

Situationen ville være mindre kritisk, såfremt det blot var en enkelt af lægerne, der måtte holde op, og det har været vurderet, hvorvidt det er nødvendigt at indgå fastholdelsesaftale med alle lægerne i praksis.

Det er imidlertid vanskeligt at differentiere, da aldersforskellen er lille mellem lægerne.

Der er ved formandsbeslutning i det regionale samarbejdsudvalg truffet afgørelse den 24/03-2009 om, at der skulle søges indgået fastholdelsesaftale med omtalte læger. Af aftalerne fremgår, at de enkelte læger forbliver i praksis til de er 65 år.

Der er derfor forhandlet en fastholdelsesaftale på plads med de 4 læger på udtrykkelig betingelse af, at hele lægepraksis samarbejder med regionen omkring rekruttering af udenlandske læger med henblik på generationsskifte, samt at der aktivt forsøges salg af lægernes praksisandele.

Praksis er en kompagniskabspraksis med i alt 5 lægekapaciteter som varetages af 6 læger (1 delelæge). Udover de omtalte 4 læger er der 2 læger på henholdsvis 57 og 40 år.

Praksis drives i et fælles I/S. Ejendommen som lægehuset drives fra er placeret i et af lægerne ejet ApS og Region Syddanmark friholdes fra at indtræde i forpligtelser vedr. dette, i forbindelse med indløsning af en garanti uanset at aftalerne i drifts-I/S´et pålægger en erhverver pligt hertil.

Såfremt lægerne ikke inden deres 65. år har solgt deres praksisandel, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde praksisandelen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. Lægerne i Skærbæk er 65 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 60 %.

Fastholdelsesaftaler med lægerne i Skærbæk vil ud fra beregninger for regnskabsår 2005, 2006 og 2007 beløbe sig til ca. xx kr. pr. læge. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med lægerne Morten Toft Nielsen, Jacob Jacobsen Holdt, Ole Stougaard Pedersen og Niels Ole Johansson, på de i aftalerne fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

29.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti – Klaus-Ulrik Christiansen, Bredebro

Sagsnr:

09/757

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Klaus Ulrik Christiansen, som fremlægges til godkendelse.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer, der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Klaus Ulrik Christiansen, som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Klaus Ulrik Christiansen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber.

Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. KUC bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår). Læge Klaus Ulrik Christiansen, der er 63 år, driver kompagniskabspraksis i Bredebro.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 24. marts 2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med Klaus Ulrik Christiansen.

Det er vurderet, at lægedækningen er truet såfremt Klaus Ulrik Christiansen holder op og at det er et område med rekrutteringsvanskeligheder. Indgåelse af fastholdelsesaftalen er gjort betinget af dels, at KUC bliver i praksis til han er 67 år og dels, at hele lægepraksis samarbejder med regionen omkring rekruttering af udenlandske læger med henblik på generationsskifte, samt at der aktivt forsøges salg af praksisandelen.

Praksis består af 3 læger, de øvrige er 58 og 44 år.

Praksis drives i et fælles I/S. Der indgår en ejendom heri og det er oplyst fra ansøger at man er i færd med at udskille denne i et særskilt selskab. Herefter vil Region Syddanmark ikke formelt være medhæftende for nogen del af denne ejendom som led i garantiindfrielsen.

Såfremt der ikke forinden garantimodtager fylder 67 er sket salg af praksisandelen, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde praksisandelen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. KUC er 67 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 70 %.

En fastholdelsesaftale med Klaus Ulrik Christiansen vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Klaus Ulrik Christiansen på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

30.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti – Jens Vestergaard, Nørre Nebel

Sagsnr:

08/18676

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Jens Vestergaard, Lægerne i Nr. Nebel, som fremlægges til godkendelse.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Der er forhandlet fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og Jens Vestergaard, Lægerne i Nr. Nebel, som fremlægges til godkendelse.

Fastholdelsesaftalen indebærer, at Jens Vestergaard får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel, inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 60 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. Jens Vestergaard bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Det vurderes, at området er truet, samt at lægedækningen ville være alvorligt truet, såfremt Jens Vestergaard holder op med at praktisere, uden at der er sket generationsskifte. Praksis er eneste praksis i området.

Det er vigtigt at fastholde Jens Vestergaard til et generationsskifte er sikret. Der er allerede 1 ledig kapacitet i praksis, som det ikke er lykkedes dem at få besat, og yderligere en kompagnon har meddelt, at han ophører pr. 31. december 2009.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde den 19. januar 2009 besluttet, at der skulle søges indgået fastholdelsesaftale med Jens Vestergaard.

Der er derfor forhandlet en fastholdelsesaftale på plads på udtrykkelig betingelse af, at hele lægepraksis samarbejder med regionen omkring rekruttering af udenlandske læger med henblik på generationsskifte, samt at der aktivt forsøges salg af praksisandel.

Praksis er en kompagniskabspraksis med i alt 4 lægekapaciteter som varetages af 3 læger (1 ledig kapacitet) - herudover har en kompagnon netop meddelt, at han ophører i praksis pr. 31. december 2009. Tilbageværende kompagnon (efter 1. januar 2020) er 51 år.

Praksis drives i et I/S og ejendommen afsondres fra I/S´et således at forpligtelser vedr. denne ikke belaster Region Syddanmark ved evt. indfrielse af garantien.

Såfremt der ikke forinden garantimodtager fylder 65 år er sket salg af praksisandelen, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde praksisandelen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. Jens Vestergaard er 65 år på ophørstidspunktet og vil derved opnå en goodwill-procent på 60.

Fastholdelsesaftaler med Jens Vestergaard vil ud fra beregninger for regnskabsår 2005, 2006 og 2007 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Jens Vestergaard, på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

31.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti – Helmer Møller Jensen, Bramming

Sagsnr:

08/18048

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og læge Helmer Møller Jensen (HMJ), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Helmer Møller Jensen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. HMJ bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer, der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger.

Endvidere kan der indgås aftaler, som understøtter generationsskifte i områder, hvor lægedækningen er truet og/eller hvor der er rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis lægedækningen i et område er alvorligt truet, således at der ikke vil være den nødvendige lægedækning, hvis den ansøgende læge ophører med at praktisere, vil der kunne indgås en aftale med denne læge om goodwillgaranti, mod at denne bliver længere i praksis.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Fastholdelsesaftalen indebærer, at Helmer Møller Jensen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 70 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. HMJ bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode (køb af lægeår).

Læge Helmer Møller Jensen driver kompagniskabspraksis i Bramming (Esbjerg Kommune). Helmer Møller Jensen er 65 år.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde d. 19/01-2009 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med læge Helmer Møller Jensen.

Der er flere ældre læger i området. Såfremt Helmer Møller Jensen holder op, er lægedækningen truet i alvorlig omfang, idet der er tale om et område med erfaringsmæssigt store rekrutteringsvanskeligheder.

Praksis består af 3 læger, de øvrige læger er henholdsvis 55 og 49 år.

Praksis drives i et fælles I/S Hvori der indgår en ejendom som praksis drives fra. Region Syddanmark har fra lægernes advokat modtaget friholdelseserklæring der medfører at Region Syddanmark ikke kommer til at indtræde i forpligtelser vedr. ejendommen ved evt. indfrielse af garantien.

Såfremt der ikke forinden ovennævnte dato er sket salg af praksisandelen, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde praksisandelen.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. HMJ er 67 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 70 %.

En fastholdelsesaftale med Helmer Møller Jensen vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Helmer Møller Jensen på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

32.      Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti – Finn Torp Madsen, Bondovej, Odense

Sagsnr:

08/17965

Resumé

Sagen omhandler garantistillelse i medfør af § 2-aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008 og hvorefter der kan indgås aftale med henblik på at fremtidssikre og fastholde lægedækningen.

Der er forhandlet en fastholdelsesaftale mellem Region Syddanmark og læge Finn Torp Madsen (FTM), som fremlægges til godkendelse. Fastholdelsesaftalen indebærer, at Finn Torp Madsen får stillet en garanti for goodwill, såfremt det ikke lykkes ham at sælge sin praksisandel inden fastholdelsesaftalen udløber. Goodwill-garantien beregnes som 65 % beregnet af de seneste 3 års regnskaber. Finn Torp Madsen bliver til gengæld i praksis i den aftalte periode.

Sagen forelægges regionsrådet, idet bekendtgørelse om regioners låntagning og garantistilling stiller krav herom.

 

Sagsfremstilling

For at imødegå de problemer, der er med sikring af lægedækning i visse områder, er der indgået en § 2 aftale mellem Region Syddanmark og praksisudvalget i Region Syddanmark, som er godkendt af regionsrådet d. 31/03-2008.

Der kan indgås aftaler ifølge § 2-aftalen i situationer, hvor dette skønnes at kunne medvirke til at sikre lægedækningen og udviklingen af bæredygtige lægepraksis, der i fremtiden kan rekruttere yngre læger. Endvidere kan der indgås aftaler om en generel mulighed til praksis, som opfylder 3 kriterier:

 • Praksis skal være bæredygtig i henhold til praksisplanen.
 • Praksis skal have mindst 1.400 sikrede pr. læge.
 • Lægen skal ved ophør være min. 65 år.

Det er efterfølgende besluttet at denne generelle mulighed vil have en yderst begrænset anvendelse, idet hensyn til ønskede ændringer i praksisstruktur og sikring af lægedækning i truede området prioriteres højest – og en prioritering er nødvendig set i lyset af den afsatte ramme.

Derfor retter den generelle mulighed sig, efter ovennævnte skærpelse, kun mod praksis, der i særlig grad vurderes at være bæredygtige og fremtidssikret set i lyset af praksis’ geografiske betingelser. I denne vurdering lægges en række forhold til grund:

 • Er praksis attraktiv for rekruttering af nye unge læger?
 • Råder praksis over tidssvarende IT, diagnostisk udstyr og lokaler?
 • Er praksis en flermandspraksis med såvel unge som ældre læger?
 • Har praksis en høj grad af delegering til ansat praksispersonale?
 • Har praksis uddannelseslæge og plads til delelæge mhp generationsskifte?
 • Udmærker praksis sig med hensyn til deltagelse i kvalitetsudvikling og samordningsarbejde?
 • Udmærker praksis sig fagligt inden for almen medicin?

Finn Torp Madsens ansøgning er indsendt og behandlet før denne skærpelse.

Proceduren ved Praksisafdelingens behandling af ansøgninger har i første omgang bestået i at udarbejde indstillinger til samarbejdsudvalget/formandskabet, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt ansøger foreløbigt vurderes at opfylde betingelserne for, at der vil kunne indgås en goodwillaftale.

Indstillingerne har da været enten, at der har skullet meddeles afslag, eller at der skulle arbejdes videre med ansøgningen og indhentes kontrakt- og regnskabsmateriale om lægevirksomheden med særligt henblik på juridisk gennemgang af, hvorledes og under hvilke betingelser Region Syddanmark i givet fald vil kunne indgå garantiaftalen.

Finn Torp Madsen, der er 64 år, driver kompagniskabspraksis i Odense.

Formandskabet for det regionale samarbejdsudvalg har på møde den 1. december 2008 besluttet, at der skulle søges indgået en fastholdelsesaftale med læge Finn Torp Madsen.

Det er vurderet, at praksis opfylder betingelserne for indgåelse af fastholdelsesaftale som en generel mulighed (før skærpede krav).

Praksis består af 5 læger, de øvrige læger er 51, 43, 43 og 42 år. Praksis drives i et fælles I/S ved navn Lægehuset Bondovej I/S. Selve ejendommen ejes af lægerne i et særskilt ApS og der er aftale med alle om, at Region Syddanmark ikke ved eventuel indfrielse af garantien skal ingå i forpligtelser vedr. denne.

Såfremt der ikke forinden juni 2011 er sket salg af praksisandelen, kommer garantien til udbetaling. Herefter har Region Syddanmark mulighed for at søge at afhænde praksisandelen. Ved salg til en ny læge bliver denne forpligtet til at indtræde i ejerskab til den fælles ejendom i ApS´et.

Samtidig med regionsrådets godkendelse af § 2-aftalen blev det godkendt, at der fra kontoen vedrørende almen lægehjælp afsættes midler til aftalen med 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

Ifølge § 2-aftalen gradueres goodwill-procenten afhængig af alder på ophørstidspunktet – 60 % ved ophør som 65-årig, 65 % ved ophør som 66-årig og 70 % ved ophør som 67-årig og derover. FTM er 66 år på ophørstidspunktet og opnår derved en goodwill-procent på 65 %.

En fastholdelsesaftale med Finn Torp Madsen vil ud fra beregninger for regnskabsår 2006, 2007 og 2008 beløbe sig til ca. xx kr. Kommer garantien til udbetaling, skal den beregnes ud fra de sidste 3 års regnskaber inden ophøret, hvorfor det konkrete beløb ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Der afsættes midler inden for rammen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås fastholdelsesaftale med læge Finn Torp Madsen på de i aftalen fastsatte vilkår.

Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Tillægsdagsorden

1.      Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum

Sagsnr:

09/1445

Sagsfremstilling

Kommunekontaktrådet har meddelt, at Tønders borgmester, Vagn Therkel Pedersen, er fratrådt som borgmester, og at han ligeledes fratræder sin plads i Vækstforum.

Vagn Therkel Pedersen er, jf. Lov om erhvervsfremme, udpeget af regionsrådet til Vækstforum efter indstilling fra kommunerne i Syddanmark, via Kommunekontaktrådet. Regionsrådet skal derfor udpege en ny repræsentant til Vækstforum på baggrund af indstilling fra Kommunekontaktrådet.  

Kommunekontaktrådet har på sit møde den 20. august 2009 besluttet at indstille borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, som nyt medlem af Vækstforum.

Kommunekontaktrådet er opmærksom på Ligestillingslovens bestemmelse om, at der både skal indstilles en mand og en kvinde.

KKR Syddanmark lægger imidlertid stor vægt på, at kommunerne i Syddanmark er repræsenteret i Vækstforum ved borgmestre. Der er imidlertid kun én kvindelig borgmester i Syddanmark, Tove Larsen, Aabenraa Kommune. Tove Larsen er allerede medlem af Vækstforum.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger borgmester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, som nyt medlem af Vækstforum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring