Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 13-08-2009


Mødedato
13-08-2009 Kl. 14:30 – 17:30

Mødested
De vestdanske Friklinikker, Tykhøjetvej 6, 7323 Give

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose).

Afbud
Bjarne Juel Møller

Bent Poulsen deltog kun under punkt 1-2

Karsten Uno Petersen deltog kun under punkt 1-3

 

Dagsorden

 1. Rundvisning på De Vestdanske Friklinikker i Give, kl. 14.30-15.30
 2. Sundhedsplan - høringsudkast
 3. Opfølgning på specialeplan
 4. Lukning af Faaborg Sygehus
 5. Etablering af MR-scannerfunktion på Tønder Sygehus
 6. Retningslinjer for visitation af psoriasispatienter til klimarejser
 7. Status for bagstopperfunktion og det udvidede frie sygehusvalg 5
 8. Status for kræftbehandlingen i Region Syddanmark
 9. Sundhedsforskning og Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark
 10. Næste møde
 11. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Rundvisning på De Vestdanske Friklinikker i Give, kl. 14.30-15.30

Sagsnr:

08/13898

Sagsfremstilling

De Vestdanske Friklinikker har i tidsrummet 14.30-15.30 arrangeret en rundvisning og præsentation af klinikken i Give:

 • den gamle friklinik 
 • sengeafsnit
 • friklinikkens koncept og måde at arbejde på

Klinikchef Christian Nielsen og afdelingssygeplejerske Susanne Nielsen vil forestå rundvisningen og præsentationen.

Mødested: Kantinen, De Vestdanske Friklinikker, Tykhøjetvej 6, 7323 Give

Udvalget

Det særlige udvalg blev vist rundt og fik en præsentation af De vestdanske Friklinikker, og udvalget havde i den forbindelse lejlighed til at stille spørgsmål og fremkomme med kommentarer.

 

 

 

2.      Sundhedsplan - høringsudkast

Sagsnr:

09/7039

Sagsfremstilling

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Regionsrådet tiltrådte den 22. juni 2009 procesplan vedr. sundhedsplanen for Region Syddanmark, jf. nedenstående oversigt. 

Tidsplan vedr. sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen og hos sundhedskoordinationsudvalget

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

Ifølge sundhedsloven skal sundhedskoordinationsudvalget vurdere udkast til regionens sundhedsplan og kan i den forbindelse fremkomme med anbefalinger til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem indsatsen på sygehuse i praksissektor og kommuner. Derfor orienteres sundhedskoordinationsudvalget den 25. august 2009 om sundhedsplanen, ligesom sundhedsplanen sendes i høring hos både Sundhedsstyrelsen og sundhedskoordinationsudvalget.

Der har ikke hidtil været udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt - frem for at starte med en overordnet plan - skyldtes det, at der ved regionens etablering var et påtrængende behov for planlægning af en række delområder.

Region Syddanmark har således via disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen, lavet det nødvendige forarbejde til en sundhedsplan.

Nærværende udkast til sundhedsplan for Region Syddanmark præsenterer en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet i form af et resumé af de allerede vedtagne planer.

I afsnit 9 i Sundhedsplan for Region Syddanmark kan findes en oversigt over planer på sundhedsområdet. Bilagene til sundhedsplanen findes via nedenstående link:

http://www.fremtidenssygehuse.dk/wm284771

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler over for regionsrådet:

 • At sundhedsplan for Region Syddanmark sendes i høring.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget foreslår, at der forud for behandling i forretningsudvalget indarbejdes justeringer/supplerende tekst ang. bl.a. patientuddannelse, patientrettigheder, uddannelse, den smertebehandlende indsats.

Derudover bør der ske en justering/redigering af 3. afsnit, side 28, idet der ser ud til at være nogle gentagelser.

Bilag:

 

 

 

3.      Opfølgning på specialeplan

Sagsnr:

09/9180

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau:

 • Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.
 • De kæbekirurgiske afdelinger i Sønderborg og Vejle nedlægges, hvorefter der er to kæbekirurgiske afdelinger i regionen: på OUH og i Esbjerg. Der vil dog fortsat være en begrænset lokal betjening i Sønderborg og evt. i Vejle.
 • De arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Vejle og Haderslev nedlægges, hvorefter der er to afdelinger i regionen: på OUH og i Esbjerg.
 • De plastikkirurgiske afdelinger i Vejle og Aabenraa nedlægges. Der vil dog fortsat være en plastikkirurgisk betjening de to steder til at understøtte og varetage cancerkirurgien. De to tilbageværende brede afdelinger er på OUH og i Esbjerg.  
 • Den karkirurgiske funktion i Esbjerg ændres til en ren ambulant funktion.
 • De immunologiske afdelinger skal samles under én fælles faglig ledelse
 • å det kardiologiske område har regionen p.t. et formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde vedr. elektiv ballonudvidelse (PCI),  som indenfor den nærmeste fremtid forventes sendt i udbud. Herudover behandles visse patienter i øjeblikket i Region Midtjylland/Skejby. Den fremtidige behandling af disse patienter skal overvejes.

Herudover fremsendte regionen den 1. juni 2009 34 ansøgninger til Sundhedsstyrelsen for så vidt angår regionsfunktionsniveauet og det højtspecialiserede niveau. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne give regionerne svar på ansøgningerne den 1. oktober 2009.

 

Sundhedsdirektionen har nedsat en implementeringsarbejdsgruppe for hvert af områderne:

 1. Øjenområdet
 2. Det kæbekirurgiske område
 3. Det arbejds- og miljømedicinske område
 4. Det plastikkirurgiske område
 5. Det karkirurgiske område
 6. Det immunologiske område
 7. Det kardiologiske område

Arbejdsgrupperne får til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen. 

Arbejdsgrupperne påbegynder arbejdet ultimo august 2009 og færdiggør udkast til implementeringsplan således, at forslagene kan behandles politisk i december 2009 og forventeligt gennemføres i løbet af 2010.

Desuden medfører forslagene til fordeling af regionsfunktioner inden for nogle specialer (eksempelvis ortopædkirurgi) en ændret arbejdsfordeling mellem sygehusenhederne og i nogle tilfælde en ændret arbejdsfordeling inden for sygehusenhederne (eksempel: insulinpumper kun i Fredericia, ikke i Vejle).

Inden for mange specialer skal der desuden udarbejdes formaliserede samarbejdsaftaler.

Det foreslås, at de ændringer, som følger af ansøgningerne til Sundhedsstyrelsen, drøftes efter Sundhedsstyrelsens forventede tilbagemelding den 1. oktober 2009. 

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Orienteredes.

Karen Baungaard afleverede på mødet en anmodning om punkt på dagsordenen på næste møde om status inden for øjenområdet.

 

 

4.      Lukning af Faaborg Sygehus

Sagsnr:

09/7245

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan "Fremtidens Sygehuse - fra plan til virkelighed" indgår, at Faaborg Sygehus skal lukkes, og at eksisterende funktioner i Faaborg flyttes til henholdsvis Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. I gennemførelsesplanen vurderes det at kunne ske med udgangen af 2012, hvorefter bygningerne i Faaborg skal sælges.

Regionsrådet besluttede den 25. maj 2009 at lukke den klinisk biokemiske funktion i Faaborg, og ultimo 2008 blev det besluttet at lukke den medicinske dagklinik i Faaborg pga. vanskeligheder med at opretholde driften. Der foreligger nu en plan for lukning af de resterende funktioner i Faaborg.

Det foreslås, at Faaborg Sygehus lukkes successivt i perioden 2009 - 2011 i takt med, at de anlægsmæssige forudsætninger for flytning af funktionerne til Svendborg og Odense er opfyldt. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at den er økonomisk rationel, idet der kun er mindre anlægsudgifter forbundet med indflytning på andre matrikler. Der er pt. to igangværende større anlægsprojekter (MAS - midlertidig akutafsnit - i Svendborg og tre etager på patienthotellet i Odense), som vil frembringe fornuftige lokalemæssige løsninger, og som samtidig giver mulighed for, at funktionerne kan flyttes til en fremtidig placering uden midlertidige placeringer. Vedlagte notat beskriver det planlagte forløb. Nedenfor følger en kort beskrivelse af forslaget.

 

2009:

Ortopædkirurgisk ambulatorium (ca. 8000 forundersøgelser/kontroller årligt) samt rehabiliteringsfunktionen (én terapeut én dag pr. uge) flyttes til Svendborg pr. oktober 2009.

Røntgenafdelingen (ca. 9.000 planlagte røntgenundersøgelser af lunger og knogler årligt) forventet flyttet til Svendborg ultimo 2009.

Sympatektomioperationer (80 - 100 patienter årligt), som foretages i Faaborg af OUH´s hjerte- lunge- og karkirurgiske afdeling, flyttes til Odense, når Vestfløjen på OUH kan tages i brug. 

 

2010:

Medio 2010 - når de tre ekstra etager på Patienthotellet i Odense kan tages ibrug - flyttes behandlingen af våd alderrelateret makuladegeneration (våd AMD - en særlig type af den lidelse, der tidligere kaldtes øjenforkalkning) fra Faaborg til Odense. Der er tale om ca. 6.000 patientkontakter årligt.

 

2011: 

Den ortopædkirurgiske operationsaktivitet (1.200 - 1.300 operationer årligt på hænder, knæ og fødder) flyttes til Svendborg, når Svendborg Sygehus´ operationskapacitet er udvidet i forbindelse med bygning af MAS. 

Den anæstesiologiske afdeling tilpasses løbende til aktiviteten i Faaborg og flyttes til Svendborg, når den ortopædkirurgiske operationsaktivitet flyttes. De tværgående funktioner lukkes. 

 

2012:

Faaborg Sygehus sælges. 

Faaborg Sygehus huser ud over ovenstående funktioner også et tale/høre-institut, distriktpsykiatri samt jordemoderkonsultation. Herudover  holder Blodbussen og Mammografibussen på matriklen. Såfremt regionsrådet vedtager planen for lukning af Faaborg Sygehus, foreslås det, at der umiddelbart herefter tages kontakt til de relevante samarbejdspartnere med henblik på afklaring af fremtidige løsningsmuligheder i forhold til placering af funktionerne. Det foreslås ligeledes, at der tages initiativ til drøftelser med interesserede købere med henblik på en samlet plan for salg af sygehuset.

 

Personale

På Faaborg Sygehus er der ansat ca. 50 personer (heltid og deltid). Herudover varetages en del udefunktioner fra Odense og Svendborg (våd AMD, sympatektomier og operationer) - dette vedrører ca. 20 personer, primært læger.

Såfremt regionsrådet godkender planen for lukning af Faaborg Sygehus, foreslås det, at der efterfølgende iværksættes en proces i forhold til personalet  i overensstemmelse med regionens personalemæssige garantier. Personalet på Faaborg Sygehus er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med sygehusstrukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.   

Personalet i Faaborg er hidtil blevet orienteret om planen for lukning af Faaborg Sygehus gennem afdelingsledelserne. Afdelingsledelserne blev orienteret om planen på et møde med OUHs direktion den 4. maj 2009.   

Planen har ligeledes været drøftet i hospitalets fælles MED-udvalg, som har tilkendegivet, at udvalget kan tilslutte sig hovedlinjerne i afviklings- og omstillingsplanen. Høringssvar vedlægges. De lokale MED-udvalg har ligeledes fået lejlighed til at afgive høringssvar. Indkomne høringssvar samt bemærkninger hertil vedlægges.

 

Driftsøkonomiske konsekvenser

De driftsmæssige besparelser ved lukning af Faaborg Sygehus udgøres af:

1) besparelser knyttet til afdelingernes drift;

2) besparelser knyttet til driften af selve huset.

De besparelser, der knytter sig til afdelingernes drift, vedrører besparelser til udetillæg samt andre mulige effektiviseringer forbundet med samling af funktionerne på færre enheder. Alt i alt vil der - når planen er fuldt ud gennemført - være årlige driftsmæssige besparelser på 3,745 mio. Det foreslås, at besparelser i perioden 2010 - 2011 indgår i OUHs økonomiske råderum, hvorefter en besparelse på 2,596 mio. kr. indarbejdes i centrale rammer i Region Syddanmarks budget pr. 1. januar 2012. Besparelsen på 1,150 mio. kr. (svarende til udgifterne til udetillæg for Øjenafdelingen) indgår pr. 1. januar 2012 i OUHs råderum, idet OUH ikke tidligere ved regionens etablering af behandling for våd AMD i Faaborg har fået tildelt budget hertil.

De besparelser, der knytter sig til driften af selve huset, vedrører teknisk drift, ejendomsskatter, vedligehold  m.m. De samlede udgifter hertil er opgjort til 2,634 mio. kr. årligt. Hertil kommer udgifter til rengøring/portør, gartner og teknisk personale svarende til ca. 15 stillinger. Udgifterne hertil beløber sig til 4,636 mio. kr. årligt. Alt i alt er der årlige besparelser knyttet til selve driften af huset på ca. 7,270 mio. kr. Besparelserne vil delvist kunne realiseres fra  2010 og med fuld effekt, når matriklen er solgt. Det foreslås, at disse besparelser i perioden 2010 - 2011 indgår i OUHs økonomiske råderum, hvorefter besparelserne indarbejdes i centrale rammer i Region Syddanmarks budget pr. 1. januar 2012 eller senest i forbindelse med salg af bygningerne i Faaborg.

De samlede driftsmæssige besparelser ved lukning af Faaborg Sygehus kan alt i alt opgøres til ca. 10,5 mio. kr. (incl. 0,7 mio. kr., som fulgte af regionsrådets beslutning om lukning af Klinisk Biokemisk Afdeling den 25. maj 2009), som fra 2012 og frem vil kunne indgå i Region Syddanmarks investeringer i nyt sygehusbyggeri. Hertil kommer indtægter ved salg af bygninger.

     

Bygningsmæssige tilpasninger og medicotekniske konsekvenser

De pladsmæssige og dermed bygningsmæssige konsekvenser løses primært i forbindelse med ibrugtagning af vestfløjen og tre ekstra etager på patienthotellet ved OUH samt ved ibrugtagning af MAS i Svendborg. Herudover vurderes der at være behov for bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med etablering af et ekstra røntgenrum på Svendborg Sygehus. Udgifterne hertil vurderes skønsmæssigt at udgøre under 1 mio. kr. De bygningsmæssige tilpasninger foreslås finansieret af driften.

Det medicotekniske udstyr knyttet til de enkelte funktioner forudsættes flyttet og genanvendt. Det forudsættes, at der ansøges om eventuelle nyanskaffelser  via medicopuljen for 2010/2011. 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

 • At planen for flytning af funktionerne på Faaborg Sygehus udgør det videre grundlag for lukningen af Faaborg Sygehus.
 • At afdelingsspecifikke besparelser på årligt 2,596 mio. kr. indarbejdes i centrale rammer i Region Syddanmarks budget pr. 1. januar 2012.
 • At de matrikelafhængige besparelser svarende til 7,270 mio. kr. indarbejdes i centrale rammer i Region Syddanmark pr. 1. januar 2012 eller senest i forbindelse med salg af Faaborg Sygehus.
 • At besparelser i perioden 2010 - 2011 indgår i OUHs økonomiske råderum.
 • At afdelingsspecifikke besparelser til udetillæg på Øjenafdelingen (1,150 mio. kr.) indgår i OUHs økonomiske råderum pr. 1. januar 2012.
 • At der tages kontakt til relevante samarbejdspartnere med henblik på afklaring af fremtidige løsningsmuligheder i forhold til placering af øvrige funktioner.
 • At der tages initiativ til drøftelser med interesserede købere med henblik på udarbejdelse af en samlet plan for salg af sygehuset.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Sundhedsstabens bemærkninger til høringssvar medsendes som bilag til forretningsudvalget.

Bilag:

 

 

 

5.      Etablering af MR-scannerfunktion på Tønder Sygehus

Sagsnr:

09/8829

Sagsfremstilling

I regionens akutplan og gennemførelsesplan er det fastlagt, at Tønder Sygehus i fremtiden skal omdannes til sammedagssygehus. Af gennemførelsesplanen fremgår det, at der til sammedagssygehuset i Tønder skal knyttes en MR-scanner.

Regionsrådet traf den 23. marts 2009 beslutning om detailplanen for ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus. Samtidig blev regionsrådet orienteret om, at der var igangsat et udredningsarbejde med henblik på anskaffelse og drift af MR-scanner.

Som opfølgning på beslutningen af 23. marts 2009 vedr. sammedagssygehus i Tønder forelægges hermed et forslag til etablering og drift af MR-scanner i Tønder.

En MR-scanner i Tønder vurderes at kunne anvendes til:

 • langt de fleste patienter fra Tønder Kommune med behov for MR-scanninger (ca. 1.400 scanninger)
 • MR-scanninger af håndrodsknoglefrakturer for patienter fra hele Sygehus Sønderjylland (ca. 100 scanninger)
 • MR-scanninger af hovedpinepatienter fra hele Sønderjylland (ca. 140 scanninger)
 • visse MR-scanninger i forbindelse med onkologiske kontrolundersøgelser (ca. 100 scanninger)

Herudover forventes ca. 300 patientscanninger at kunne udfyldes ved, at en del patienter vil vælge tilbuddet ud fra en ventetidsvurdering, og ved at DAMP også i et vist omfang vil efterspørge det nære tilbud.

 

Driftsøkonomiske konsekvenser

Ved etablering af funktionen med en daglig bookingtid på 6,5 timer vurderes der at være behov for tilstedeværelse af to radiografer, mens radiologerne kan varetage billedbeskrivelsen fra Aabenraa/Sønderborg.

MR-aktiviteten på Tønder Sygehus foreslås håndteret inden for den almindelige afregning for meraktivitet. Sygehus Sønderjylland vil således kunne tilvejebringe et driftsbudget ud fra meraktivitetsmidler.

 

Medicotekniske konsekvenser 

Aktuelt er der indkøbt én MR-scanner til Sygehus Sønderjylland, som efter planen skulle have været placeret i Sønderborg. Da en fysisk placering af MR-scanneren i Sønderborg er vanskelig uden større ombygninger, foreslås det, at scanneren i stedet placeres i Tønder, og at der samtidig reserveres midler (ca. 10 mio. kr.) til indkøb af en MR-scanner med henblik på placering i Sønderborg, når de bygningsmæssige ændringer hér er gennemført i 2011/2012.

 

Anlægsmæssige konsekvenser 

MR-scanneren foreslås placeret i et tidligere CT-scannerrum, og beskriverrum indrettes i en del af et eksisterende men ubestykket røntgenrum. De anlægsmæssige udgifter vurderes at beløbe sig til alt i alt 425.000 kr., som foreslås finansieret via prioriteringspuljen.

 

Tidsplan

Det vurderes, at funktionen kan etableres, så snart de anlægsmæssige rammer er på plads, MR-scanneren er installeret, og personalet er ansat. Dette forventes at være tilfældet primo 2010.  

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler regionsrådet:

 • At der etableres en MR-funktion på Tønder Sygehus på det forliggende grundlag.
 • At der sideløbende forhandles med DAMP om grundlaget for et samarbejde om benyttelse af scanneren til patienter fra DAMP.
 • At den indkøbte MR-scanners installationsadresse ændres til Sygehus Sønderjylland, Tønder.
 • At der på prioriteringspuljen for 2010/2011 reserveres midler (ca. 10. mio. kr.) til indkøb af MR-scanner til Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.
 • At driften af MR-funktionen i Tønder finansieres via meraktivitetsafregning.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 0,425 mio. kr. (indeks 125,3) til installering af MR-scanner.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 på 0,425 mio. kr. (indeks 125,3) til installering af MR-scanner.
 • At rådighedsbeløbet finansieres af prioriteringspuljen 2009 via konvertering fra drift til anlæg/investeringer.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for anlægsbevillingen.  
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

6.      Retningslinjer for visitation af psoriasispatienter til klimarejser

Sagsnr:

08/9155

Sagsfremstilling

Efter etableringen af Region Syddanmark er der behov for at få ensartede retningslinjer for visitation af psoriasispatienter til klimarejser.

Der er udarbejdet et udkast til sådanne retningslinjer, som ikke lægger op til et lavere serviceniveau eller ændringer i regionens tilbud om klimarejser. Der er alene tale om præcisering og synliggørelse af regionens tilbud til patienter med psoriasis.

Udkastet, der er blevet til i en dialog med Dermatologisk Afdeling på OUH og med inddragelse af specialerådet for dermatologi-venerologi, svarer ligeledes til de tilbud, Region Midtjylland og Region Nordjylland  giver deres psoriasispatienter. 

I udkastet foreslås det, at en patient som hovedregel kun kan komme på klimarejse én gang om året. Herudover foreslås det, at patienten skal opfylde følgende kriterier:

 • patienten skal have psoriasis i moderat til svær grad,
 • patienen skal være selvhjulpen,
 • patienten har ikke misbrug eller væsentlige psykiske problemer, og
 • patienten har ikke andre væsentlige sygdomme, der kræver tæt observation og behanding.

 

Der foreligger ikke præcise opgørelser over omfanget af klimarejser for psoriasispatienter, men i Region Syddanmark er der tale om 80-100 patienter årligt. Udgiften hertil beløber sig til knap 25.000 kr. pr. patient, svarende til 2,0 - 2,5 mio. kr. årligt. Behandlingen foregår følgende steder:

 • Ein Bokek (Israel)
 • Naftalan (Kroatien)
 • Ein Gedi (Israel)
 • Læsø Kur

 

Region Nordjylland foretager på vegne af regionerne den indholdsmæssige og økonomiske vurdering de enkelte tilbud. Dette er en procedure, som er videreført fra amternes tid.

Betalingen foregår i øjeblikket fra Regionshuset, men vil fremover ske fra Sydvestjysk Sygehus, som tager sig af betaling for behandlinger, der er omfattet af regler om frit sygehusvalg.

Generelt bliver patienterne i regionen henvist fra privatpraktiserende speciallæge i hudsygdomme eller Dermatologisk Afdeling på OUH. Hvis regionsrådet godkender udkastet, vil retningslinjerne for visitation af psoriasispatienter til klimarejser snarest muligt blive udsendt til de henvisende parter for at udbrede kendskabet til praksis.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • At godkende udkastet til retningslinjer for visitation af psoriasispatienter til klimarejser.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

7.      Status for bagstopperfunktion og det udvidede frie sygehusvalg

Sagsnr:

09/7164

Sagsfremstilling

Vedlagte notat beskriver konsekvenser ved genindførelsen af ventetidsrettigheder efter en måned pr. 1.juli 2009. Den fandt sted samtidig med, at en række aftaler mellem Region Syddanmark og nogle private samarbejdssygehuse udløb. Dette medførte som ventet en kraftig stigning i antallet af patienter, som blev omvisiteret i medfør af det udvidede frie sygehusvalg.

Regionen forlængede aftaler med private samarbejdssygehuse, hvor dette var muligt. Aktuelt er der desuden igangsat en ny tilbudsindhentning inden for det ortopædkirurgiske område. Tilbudsindhentning inden for andre specialer vil ske løbende.

Status på Region Syddanmarks strategi med hurtige forundersøgelser er, at regionens sygehuse umiddelbart har vist stor interesse for at varetage en bagstopperfunktion, der kan tilbyde sådanne hurtige forundersøgelser. Tilbagemeldingerne fra sygehusene er dog præget af sommerferieafviklingen, men der er på nuværende tidspunkt indgået en aftale med Organkirurgisk Afdeling OUH/Svendborg, og der arbejdes på at få en aftale med Øre-/Næse-/Halsafdelingen, Sygehus Sønderjylland. Der forventes flere konkrete tilbagemeldinger i løbet af indeværende måned.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget
Orienteredes.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Status for kræftbehandlingen i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/10545

Sagsfremstilling

Der redegøres hér for forløbstiderne i de forskellige kræftpakker, som er vedtaget i Region Syddanmark. Der gives desuden en status for lungekræft, der er omfattet af det nationale indikatorprojekt (NIP). Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsen før sommerferien har offentliggjort en liste over nationale forløbstider for de enkelte kræftpakker, hvor der slækkes på forløbstiderne. Der vil snarest muligt blive forelagt en sag til politisk stillingtagen om dette.

Udover kræftpakkerne, som har status af servicemål, er der lovmæssige krav vedr. ventetider på kræftbehandling. Kravet er maksimal ventetid på 14 dage til forundersøgelse, maksimal ventetid på 14 dage til kirurgi, maksimal ventetid på 4 uger til medicinsk efterbehandling (kemo) og maksimal ventetid på 4 uger på strålebehandling. Hvis en afdeling ikke kan opfylde lovkravet, skal patienten have et alternativt tilbud, som ligger inden for tidsgrænsen. Dette kan være på et andet sygehus i regionen, uden for regionen eller i udlandet. Erfaringen viser, at mange afslår dette tilbud.

 

Pakkeforløb for kræftpatienter:

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter gennemføres månedligt i Region Syddanmark på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer herfor. Status for monitoreringen er beskrevet i notatet "Status på monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter august 2009".

Tallene i dette notat viser, at patienter henvist til pakkeforløb for kræft indkaldes hurtigt. Indkaldelse vedr. hoved-halskræft sker hurtigst, mens tallene for indkaldelse vedr. lungekræft, mavetarmkræft, brystkræft og øvrige pakkeforløb er lavere.

Den gennemsnitlige udredningsvarighed er  mindre end ti hverdage med få undtagelser.

Tallene for ventetid til behandling viser, at ventetiderne til kirurgisk behandling og medicinsk behandling stort set overholdes, men at ventetiden til strålebehandling for de fleste kræftpakkers vedkommende er forholdsvis lang.

Implementering af de nyere pakkeforløb er endnu ikke helt gennemført.

NIP-lungekræft:

Det nationale indikatorprojekt (NIP) omfatter lungekræft. Der er pt. ikke andre kræftformer, der er dækket af en NIP-database. Status for lungekræft i regi af NIP er, at der den 14. maj blev offentliggjort resultater for 2003 – 2008 for lungekræftbehandlingen i Danmark. Resultaterne viser, at

1. der er sket en positiv udvikling i overlevelsen for lungekræftpatienter i Danmark. Både den helt kortsigtede overlevelse 30 dage efter operation og overlevelsen på lidt længere sigt (1 – 2 år) viser en positiv udvikling. Eksempelvis overlever 98,4% af lungekræftpatienterne i Region Syddanmark 30 dage efter operation i 2008 mod 93,5% i 2003. Tilsvarende er 37,4% i live efter et år i 2008, hvilket er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2003. Resultaterne for 2008 opfylder nu de fagligt fastsatte krav til god kræftbehandling, og de tåler sammenligning med internationale resultater på området. 

2. der er en (endnu) bedre overlevelse for lungekræftpatienter øst for Storebælt (Region Sjælland og Region Hovedstaden) end i de tre regioner vest for Storebælt. De sundhedsfaglige eksperter kan ikke umiddelbart give en forklaring på den forskel, men det anbefales dog at sikre et hurtigt og effektivt udrednings- og behandlingsforløb.

3. udredningstiderne for lungekræftpatienter i Region Syddanmark er bedre end i landet som helhed. 88% af lungekræftpatienterne i Region Syddanmark er således udredt inden for 28 dage. Der er er også sket en markant nedbringelse af ventetiden til behandling i Region Syddanmark, og regionen ligger også hér over landsniveauet. Det er dog kun 72% af lungekræftpatienterne, der tilbydes behandling inden for de fastsatte 42 dage, hvilket ligger noget under kvalitetsmålet på 85%. Det er dog bedre end landsgennemsnittet.

4. ventetiderne for patienterne til operation, kemoterapi og strålebehandling varierer afhængigt af, hvilket sygehus i Region Syddanmark patienten er udredt på. Således er ventetiderne kortere for patienter udredt på de behandlende sygehuse (Vejle Sygehus og OUH) end for patienter udredt på regionens øvrige udredende sygehuse.

Den regionale gruppe vedrørende NIP-lungecancer anbefaler på baggrund af ovenstående resultater, at

 • de regionale udrednings- og henvisningsprocedurer undersøges og i fornødent omfang strammes op, specielt hvad angår de patienter, der udredes på et andet sygehus end det behandlende sygehus
 • der udarbejdes en regional retningslinje for henvisning og behandling af patienter med lungekræft med udgangspunkt i beskrevne pakkeforløb og nationale anbefalinger på området
 • det overvejes at etablere videokonference mellem udredningssted og behandlingssted med henblik på at sikre hurtig fastlæggelse af behandlingsplan for lungekræftpatienter – også dem, der udredes udenfor behandlende afdeling.

Anbefalingerne blev den 26. maj 2009 drøftet i sygehusledelseskredsen,  der bad gruppen vedr. lungecancer-pakker om at se nærmere på anbefalingerne.

 

På mødet vil der desuden blive orienteret om second opinion og eksperimentel behandling.

 

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Jens Elkjær og Mads Haugaard orienterede.

Overheads vedlægges.

Supplerende inviteres en onkolog til næste møde med henblik på orientering om den praktiske forvaltning.

Bilag:

 

 

 

9.      Sundhedsforskning og Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/10336

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 5. november 2007 en politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark, som beskriver målsætningerne for denne forskning og de virkemidler, der skal styrke sundhedsforskningen i regionen.

Det særlige udvalg vil på mødet blive orienteret om, hvordan forskningen er organiseret, herunder samarbejdet med Syddansk Universitet. Samarbejdet  sikrer, at forskerne har adgang til de funktioner, der er nødvendige, for at de kan udføre forskning på højt niveau. Desuden gives en oversigt over forskningsaktiviteten på Odense Universitetshospital og de regionale sygehuse. De udfordringer, der er for forskningen på sundhedsområdet, vil også blive berørt. Vedrørende medicinsk teknologivurdering (MTV) fortælles om det regionale arbejde på området, MTV-udvalget og MTV-puljen samt om organisering af støttefunktioner for MTV-projekter på sygehusene.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget
Udsættes til næste møde.

 

 

 

10.    Næste møde

Sagsnr:

09/6

Sagsfremstilling

Ifølge det særlige udvalgs mødeplan afholdes næste møde den 2. september 2009 i Regionshuset.

 

 

 

11.    Eventuelt

Sagsnr:

09/6

Udvalget

Notat om influenza A blev udleveret på mødet.

Karen Baungaard orienterede om konkrete patienthenvendelser ang. det udvidede fri valg.

 


Siden er sidst opdateret 07-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring