Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 25-06-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 25-06-2009

Mødedato
25-06-2009 Kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Autismecenter Holmehøj, Holmehøjvej 2a, Ringe

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud
Christina Gammelgaard Jensen, Otto Lück, Jytte Gramstrup Lauridsen.

 

 

Dagsorden

 

 

 

 

1.      Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/5937

Resumé

Generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger.

Sagsfremstilling

Med Regionsrådets godkendelse af planen for Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark den 20. december 2007 er de overordnede rammer for indholdet i fremtidens psykiatri i regionen lagt på plads.

Siden regionsrådets godkendelse er der arbejdet intenst med at tilrettelægge rammerne for fremtidens psykiatri, både på indholdssiden og på anlægssiden.

På anlægssiden er der etableret en styregruppe for anlægsopgaven i relation til psykiatriplanen. Udover psykiatriledelsen deltager næstformand for psykiatriens FMU og leder af regionens bygningsafdeling i styregruppen.

Styregruppen har i januar 2009 i samarbejde med arkitektfirmaet C.F. Møller igangsat arbejdet med udarbejdelse af "Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark". Udkast til Generalplan vil blive udsendt til udvalgets medlemmer mandag den 22. juni.

Udover psykiatriplanen Fremtidens psykiatri og dens anbefalinger er der lagt yderligere præmisser ned over planen. Det handler især om:

  • Ekspertudvalgets krav til fremtidens sygehusbyggeri – for så vidt angår de specifikke krav til psykiatribyggeri, men også til dels de andre krav til/standarder for udnyttelse af de fysiske rammer, som primært er funderet i somatikken.
  • Principper for God bygningsstandard i psykiatrien – med afsæt i anbefalingerne i psykiatriplanen er der for Danske Regioner udarbejdet et princippapir.

Generalplanen fastlægger principperne og rammerne for fremtidssikrede fysiske rammer for psykiatrien forud for de kommende års anlægsinvesteringer på ca. 2 mia. kr. i både nye og bestående bygninger. Planen fastlægger overordnet:

  • Dimensioneringsgrundlag for de enkelte byggerier
  • Kvadratmeter standarder, udgifter m.v.
  • Principper for god bygningsstandard i psykiatrien
  • Principper for indretning indenfor og udenfor
  • Inspiration til byggerierne

Generalplanen er forankret i faglighed og generel indsigt i psykiatrien. Det er sket gennem inddragelse af medarbejdere og ledere i psykiatrien og bruger- og pårørendeorganisationer i hele generalplanprocessen – lige fra inspirationsseminar i december 2008, over interviews og arbejdsgrupper, afsluttende med et høringsmøde den 11. juni for alle involverede.

Herudover er der kigget både uden for regionen og udenfor Danmark for gode/dårlige eksempler på nye fysiske rammer i psykiatrien. Endelig er generalplanen gennemgået af en førende norsk ekspert på psykiatribyggerier med henblik på at sikre at planen tager højde for de seneste nordiske og øvrige internationale erfaringer med fysiske rammer i psykiatrien.

Generalplanen vil blive gennemgået på mødet.

På baggrund af udvalgets evt. bemærkninger vil der blive udarbejdet den endelige udgave af generalplan til forelæggelse for forretningsudvalg og regionsrådet til godkendelse i august. Forud herfor vil der desuden blive gennemført en sproglig og grafisk redigering af den nuværende udgave.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  • At generalplanen for psykiatrien i Region Syddanmark med udvalgets evt. bemærkninger sendes videre til godkendelse i regionsrådet.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.      Procesplan for implementering af tilbud om selvmordsforebyggelse for børn og unge i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/6391

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har ønsket at få præsenteret et udkast til procesplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge i den jyske del af regionen på baggrund af "Den fynske model".

Vedlagte udkast til procesplan har været drøftet i sygehusledelsen den 18. marts 2009 og i psykiatriens ledelse den 14. april 2009. Det blev der besluttet, at der ved fremlæggelse for udvalget skulle vedlægges en juridisk vurdering af ansvar og opgavefordeling mellem kommunerne og regionen.

Konklusionen på den juridiske vurdering er, at det er entydigt kommunerne, som har opgaven vedr. selvmordsforebyggelse for børn og unge og dermed også finansieringsansvar for ydelsen. For yderligere information er denne juridiske vurdering vedlagt mødesagen.

Til orientering skal det nævnes, at alle afdelingsledelser i børne- og ungdomspsykiatrien har fået vedlagte materiale til  gennemlæsning og kommentering.

Vedlagte procesplan beskriver forslag til organisering og tidsplan for implementering af selvmordsforebyggelse for børn og unge på Jyllandssiden af Region Syddanmark.

Desuden er der vedlagt et udkast til forhandlingsoplæg af en entreprenøraftale med kommunerne. 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  • At forslag til procesplan og entreprenøraftale til drøftelse med kommunerne i hele Region Syddanmark godkendes.
Udvalget
Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Implementering af selvmordsforebyggelse for voksne i hele Region Syddanmark

Sagsnr:

09/198

Resumé

I Region Syddanmark forventes der at være ca. 2.100 årlige selvmordsforsøg. Statistikken viser, at 10 % af disse selvmordsforsøg ender med selvmord inden for 5-10 år. Selvmordsdødeligheden er dermed ca. 30 % gange større hos patienter med selvmordsforsøg end i den øvrige befolkning. Det tidligere Fyns Amt har af historiske årsager et tilbud vedr. selvmordsforebyggelse, hvor der er opbygget et specialiseret behandlingstilbud til selvmordstruede voksne. På Jyllandssiden af Region Syddanmark har selvmordsforebyggelsen for voksne primært været varetaget via distriktspsykiatrien.

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftaleteksten mellem Regeringen og de politiske partier bag aftalen om satspuljemidlerne, at der er afsat 20 mio. kr. til styrkelse af regionernes behandlingsindsats overfor personer, der har forsøgt selvmord.

Midlerne fordeles over en periode fra 2009 til 2012. Om midlerne herefter bliver gjort permanente er endnu uvist.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har tildelt Region Syddanmark 4 mio. kr. på baggrund af en projektbeskrivelse og ansøgning om tilskud på 9,2 mio. kr.

Ministeriet har anmodet om at modtage en revideret projektbeskrivelse, således at projektets indhold bliver afstemt støttebeløbet. Bevillingen er 1 mio. kr. pr. år for perioden fra 2009 til 2012.

Den oprindelige projektbeskrivelse blev drøftet i det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet samt specialundervisning den 26. februar 2009 og i Psykiatriens ledelse den 2. marts 2009, hvor orienteringen om ansøgningen blev taget til efterretning.

Udvalget skal drøfte sagen igen efter opnået kendskab til støttebeløb fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Endelig har Psykiatriens ledelse efter indstilling fra sygehusledelsen fået forelagt forslag til revideret budget og projektbeskrivelse den 9. juni 2009.

Der planlægges en model, hvor selvmordsforebyggelsen etableres i hele Region Syddanmark via lokalpsykiatrien. Klinik for selvmordstruede voksne i Odense opgraderes til kompetencecenter og står for den fornødne undervisning og oplæring med henblik på at etablere en behandlingskæde, der sikrer "det støttende og ledsagende princip".

Formålet er hermed at udbrede den opnåede kompetence på Fyn til resten af Regionen. Idet selvmordstruede også tidligere er blevet behandlet på Jyllandssiden i Region Syddanmark forventes ikke en øget aktivitet men et kvalitetsløft.

Der er vedlagt en revideret projektbeskrivelse og et forslag til et reduceret budget på 4 mio. kr. for perioden fra 2009 til 2012.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  • At det reviderede budget og den reviderede projektbeskrivelse godkendes.

 

Udvalget
Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

4.      Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne

Sagsnr:

09/8190

Sagsfremstilling

Den 26. maj 2009 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af Sundhedsloven L 178, der omhandler udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2010.

Den udvidede behandlingsret indebærer, at voksne psykiatriske patienter fra 1. januar 2009 får ret til at lade sig behandle på en klinik, et hospital eller en selvejende institution, som regionerne har en aftale med, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder.

Den 1. marts 2009 havde 277 patienter ventet mere end 2 måneder på udredning og behandling, jf. det vedlagte notat. Det skønnes, at 99 % af disse patienter venter på ambulante tilbud. 13 patienter har ventet mere end 12 måneder. Disse patienter venter primært på udredning på seksulogisk klinik i Vejle.

Det forventes, at den udvidede behandlingsret vil give anledning til flere henvisninger. I psykiatriplanen er der taget højde for en fremtidig udvidelse af den ambulante kapacitet. I resten af 2009 vil data vedrørende ventepatienter blive fulgt tæt, og ved behov vil der blive taget forskellige initiativer for at påvirke ventetiderne.

I Danske Regioner arbejdes der med at lave aftaler med private udbydere af udrednings- og behandlingstilbud.

I psykiatristaben i Region Syddanmark vil der blive etableret en visitator funktion.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien - juni 2009

Sagsnr:

08/14743

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet fremlægge en redegørelse på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Redegørelsen giver en status på området primo juni 2009 og redegør for de initiativer, som er iværksat i psykiatrien med henblik på at leve op til udrednings- og behandlingsretten.

Redegørelsen er en udbygning og et supplement til tidligere udarbejdede redegørelser, herunder notat til det særlige udvalg for social, psykiatri og  og specialundervisning april 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

6.      Årsberetning for 2008 fra det Psykiatriske Patientklagenævn

Sagsnr:

07/3466

Sagsfremstilling

Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen Syddanmark har afgivet årsberetning om nævnets virksomhed i 2008, iht. § 39 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

Psykiatristaben har på baggrund heraf samlet de vigtigste data og endvidere sammenholdt de mest relevante statistikker med de tilsvarende tal for de øvrige regioner og sat dem i forhold til antal udskrivninger og indbyggere.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Orientering vedrørende afklaring af undervisningsforpligtigelse af 16-18 årige

Sagsnr:

09/198

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen blev det tydeliggjort, at undervisning under sygehusindlæggelse for børn og unge i den skolepligtige alder er et kommunalt ansvar.

I henhold til Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten (den skolepligtige alder) den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.

Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen. Undervisningspligten er følgelig på 10 år inkl. børnehaveklasse.

Det blev ligeledes fastlagt, at specialundervisning for voksne under indlæggelse er et regionalt ansvar.

Derimod har det været uklart, hvem der har finansieringsansvaret for almindelig fagundervisning under indlæggelse af gruppen af de 16-17-årige, som ikke er startet på en ungdomsuddannelse.

Da hverken folkeskoleloven eller loven om specialundervisning for voksne giver et klart og entydigt svar, har psykiatriledelsen i Region Syddanmark besluttet at søge afklaring herpå via Danske Regioner.

For at undgå, at den lovmæssige uklarhed skulle gå ud over patienterne, har Psykiatrien i Region Syddanmark i afklaringsfasen refunderet kommunernes udgifter til undervisningen for denne aldersgruppe indlagt på regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Afklaringen har været længe undervejs, idet Danske Regioner og ministerierne har været uenige i fortolkningen af lovgivningen. Dog foreligger der nu et svar fra Undervisningsministeriet, som vedlægges til udvalgets orientering.

Undervisningsministeriet konkluderer i sit svar, at regionerne har finansieringsforpligtigelsen for målgruppen med henvisning til loven om specialundervisning for voksne. Begrundelsen er ifølge ministeriet, at regionerne med loven er forpligtet til at tilbyde samme type undervisning og omfang under indlæggelse som før kommunalreformen, og at specialundervisningen godt kan tage form som almindelig fagundervisning.

Psykiatriens ledelse tager ministeriets svar til efterretning, men gør samtidigt opmærksom på, at svaret efterlader regionen med en finansieringsudfordring, da regionerne ikke er tilført midler til at dække denne opgave. For Region Syddanmark svarer det til en udgift på 2 mio. kr. Problemstillingen tages med til budget 2010.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at der fortsat er fortolkningsmæssige udfordringer med at definere, hvornår den undervisningspligtige alder ophører.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget anbefaler, at udgiften på 2 mio. kr. til undervisning under sygehusindlæggelse som følge af regionernes finansieringsforpligtigelse for målgruppen indarbejdes i budget 2010.

Endvidere anbefaler udvalget, at problemstillingen rejses via Danske Regioner.

Bilag:

 

 

 

8.      Økonomisk ubalance på psykiatrisygehuset

Sagsnr:

09/7994

Resumé

Psykiatrisygehusets (samlingen af de tre tidligere psykiatricentre) økonomi er ikke i balance. Sygehusledelsen forventer p.t. et merforbrug på 37 mio. kr. i 2009, såfremt der ikke sættes initiativer i gang. Der forventes dog stadig budgetbalance på psykiatridirektørens samlede ansvarsområde.

 

Sagsfremstilling

Sygehusledelsen i Middelfart har i forbindelse med 1. økonomi - og aktivitetsrapportering 2009 oplyst, at psykiatrisygehusets økonomi ikke er i balance. Det prognosticerede merforbrug blev ved 1. rapportering angivet til at være ca. 45 mio. kr. efter at forventede tillægsbevillinger er indregnet. Ubalancen er opstået i overgangen fra centerstrukturen til psykiatrisygehus. Der er stor variation mellem afdelingerne mht. størrelsen på merforbruget.

Situationen i juni er, at det forventede merforbrug er nedjusteret til 37 mio. kr. bl.a. gennem forventet øget meraktivitets-afregning i børne- og ungdomspsykiatrien.

Der arbejdes derfor i dialog med afdelingerne med en række tiltag, der skal sikre, at psykiatrien samlet kommer ud af 2009 med balance mellem budget og regnskab inden for psykiatridirektørens samlede ansvarsområde, idet bl.a. midler til udrednings - og behandlingsret inden for Børne - og Ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien endnu ikke er udmøntet.

Forventningen om balance forudsætter, at psykiatrisygehusets regnskabsprognose holder. Prognosen for årsresultatet for det samlede psykiatriområde er eksklusiv konti for udenregionale behandlinger, idet mer- eller mindreforbrug på dette område bæres af kassen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Det blev aftalt, at udvalget får en orientering om den økonomiske status på næste udvalgsmøde den 20. august samt at punktet fremadrettet medtages som et fast punkt på dagsordenen.

 

 

 

9.      Nøgletal fra Danske Regioner for psykiatriområdet

Sagsnr:

09/5751

Sagsfremstilling

Danske Regioner har netop udgivet rapporten "Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008". Rapporten indeholder en række sammenlignelige nøgletal for regionernes aktiviteter på psykiatriområdet.

Region Syddanmark har udsendt en pressemeddelelse den 8. juni 2009, hvor der blev fremhævet en række af konklusionerne fra rapporten.

Rapporten viser blandt andet, at Region Syddanmark gennem de seneste to år har øget sin andel af børn og unge i behandling. I 2008 var 169 børn pr. 10.000 indbyggere i behandling. Gennemsnittet for alle regioner er 130. I 2008 behandlede de fire syddanske børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger 5.450 patienter mod 4.841 året før.

Når det gælder voksne i psykiatrisk behandling, viser rapporten, at Region Syddanmark får flere patienter i behandling. Således er antallet af voksne borgere i behandling steget til 24.126 i 2008 - mod 23.964 året før.

Region Syddanmark har den laveste udgift pr. borger i behandling. I 2008 brugte regionen 37.000 kroner pr. borger. Gennemsnittet for samtlige regioner er 56.000 kroner.

At Region Syddanmark tilsammen har haft høj produktivitet og effektivitet samt lave omkostninger betyder, at Psykiatrien i Region Syddanmark samtidig er under et pres, hvilket blandt andet afspejles i, at ventelisterne til børne- og ungepsykiatrien ikke har kunnet undgås på trods af, at der er iværksat en række initiativer til nedbringelsen af netop ventelisterne, siden indførelsen af behandlingsgarantien 1. august 2008.

Rapporten fra Danske regioner er vedlagt som bilag.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

10.    Udkast til Rammeaftale 2010 på det sociale område og specialundervisningsområdet

Sagsnr:

09/8029

Sagsfremstilling

Der tegner sig følgende udviklingstendenser og behov på rammeaftalens område i 2010:

Mange kommuner har vedtaget eller har iværksat en udredning med henblik på at udvikle en strategi om at tilbyde borgerne tilbud i nærmiljøet.

Det anføres, at det vil ske ved dels at satse på selvforsyning, dels ved en omlægning af visitationerne, så de i højere grad retter sig mod egne tilbud, dels ved udvidelser eller oprettelse af egne tilbud, og dels ved overtagelse af regionsdrevne tilbud. Det er en udvikling, som allerede var tydelig i Rammeaftale 2009, men som nu er trukket endnu klarere op.

Forsyningssikkerhed og specialisering
Forsyningssikkerheden er fortsat et centralt tema, hvor de største kommuner har gode muligheder for i vid udstrækning at være selvforsynende på hovedparten af de specialiserede områder. Disse muligheder har de mindre kommuner ikke i samme grad. Derfor er det afgørende for forsyningssikkerheden i hele Syddanmark, at der kan indgås de nødvendige aftaler – via rammeaftalen og kommunale samarbejdsaftaler om køb af pladser hos andre udbydere.

Kapacitet og udvikling
Der er behov for at udvide kapaciteten af pladser blandt andet til borgere med autisme, senhjerneskadede samt borgere med udadreagerende adfærd. Der planlægges flere udvidelser og omlægninger af kapaciteten i Syddanmark i 2010 for at imødekomme disse behov. Udfordringen ligger i at initiativer og behov kommer til at harmonere, så udvidelser i en kommune, ikke giver overkapacitet hos andre udbydere samtidig med, at der bør sikres en tilstrækkelig kapacitet på de enkelte områder.

Der er generelt stor interesse i kommunerne for at følge og drøfte, hvordan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger tilbud til borgere med massive individuelle støttebehov. Der er tale om de sager, som ofte fører til oprettelse af enkeltmandsprojekter eller særforanstaltninger.

Der er generel kommunal tilfredshed med rammeaftalesamarbejdet. Samtidig er der en stigende bevidsthed om, at behovet for koordinering af tilbuddene på det sociale område er størst for de meget specialiserede tilbud. Desuden giver flere kommuner udtryk for, at man ønsker at rammeaftalerne i større udstrækning kan anvendes som styringsværktøj for kommunerne.

Udkastet til Rammeaftale 2010 behandles på møde i Det Administrative Samarbejdsforum den 15. juni 2009.

Udkastet til Rammeaftale 2010 har været på som orienteringspunkt til møde i Kontaktforum for handicap den 15. juni 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

11.    Årsberetning vedr. tilsyn for 2008

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et koncept for tilsyn med regionens sociale – og socialpsykiatriske tilbud. Konceptet suppleredes senere med koncernledelsens beslutning af 27. juni 2007 om tilsynets organisering, herunder bl.a. oprettelse af stilling som tilsynschef, og med Danske Regioners fælles tilsynsprincipper af 28. juni 2007, hvorefter der føres såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn hvert år i de enkelte tilbud.

Regionsrådet vedtog endvidere, at regionsrådets medlemmer kvartalsvis orienteres om tilsynsrapporterne, samt at regionsrådet en gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter.

I beretningen for 2008 er redegjort for, hvorledes regionsrådets og koncernledelsens beslutninger er udmøntet - under hensyn til Danske Regioners vejledning - og der gives en kort oversigt over tilsynene i 2008.

Tilsynschef Jan Friis Bolvinkel vil på mødet orientere om årsberetning vedr. tilsyn for 2008.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

12.    Evaluering af tilsynskonceptet på socialområdet

Sagsnr:

07/12820

Sagsfremstilling

1. januar 2008 iværksattes et nyt tilsyn med regionens sociale - og socialpsykiatriske tilbud samt undervisningstilbud, der indeholder en række nyskabelser, bl.a. oprettelse af en stilling som tilsynschef, internt tilsyn på tilbuddene mv. Det nye tilsyn er nærmere beskrevet under andet punkt på dagsordenen vedr. tilsynsvirksomheden i 2008.

Det nye tilsyn er som led i socialområdets pædagogiske udviklingsprojekt evalueret af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI), som er et uafhængigt statsligt institut. Regionen har modtaget rapporten "Evaluering af det nye tilsyn i Region Syddanmark" den 2. juni 2009.

Der vedlægges notat af 2. juni 2009 med et resume af rapporten (siderne 4 – 8).

Socialdirektør Anders Møller Jensen vil på mødet give en orientering om KREVIs evaluering af tilsynskonceptet på socialområdet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

13.    Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 20. august 2009 kl. 14.00.

Udvalget

Næste møde afholdes den 20. august 2009 kl. 14 på Østruplund i Otterup

 

 

 

 

14.    Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget
Ingen bemærkninger

 


Siden er sidst opdateret 29-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring