Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i Vækstforum d. 25. juni 2009

Dagsorden

Møde i Vækstforum

den 25. juni 2009 kl. 15.00-18.00, Regionsrådssalen, Regionshuset, 7100 Vejle.

Dagsordenen er opdelt. DEL I er beslutnings-, drøftelses- og orienteringspunkter. DEL II er behandling af ansøgninger.

 

Indholdsfortegnelse

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET I VÆKSTFORUM DEN 31. MARTS 2009

2. OVERVÅGNINGSNOTAT 2009

3. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE

4. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

5. TEMADRØFTELSE OM KLYNGEUDVIKLING

6. INDSATSEN FOR SPIRENDE KLYNGER

7. SYDDANSK VELFÆRDSTEKNOLOGI FOND

8. FORSKERKONTAKTEN – RAMMEBEVILLING TIL NETVÆRK

9. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL VISITDENMARK OG SYDDANSK TURISME

ORIENTERING

10. INITIATIV FRA RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION - INNOVATIVE SAMFUNDSLØSNINGER

11. FRA GRÆNSE- TIL VÆKSTREGION – NY STRATEGI FOR DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE

12. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

13. STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF HANDLINGSPLAN 2009-10

14. FINANSIERINGSSTATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2007-2008

15. ØKONOMIOVERSIGT HANDLINGSPLAN 2009-2010

16. BEVILLINGSSTATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

Del II

17. OVERSIGT OVER INDKOMNE ANSØGNINGER

18. FORRETNINGSOMRÅDET OPLEVELSESERHVERV: International erhvervsturisme

19. FORRETNINGSOMRÅDET KLYNGER: Innovationsnetværket AluCluster

20. FORRETNINGSOMRÅDET VELFÆRDSTEKNOLOGIER OG –SERVICE

20.a. Demens i hjemmet

20.b. Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV)

21. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE: Hold Fast

22. MEDDELELSER

23. EVT.

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET I VÆKSTFORUM DEN 31. MARTS 2009

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum tager beslutningsreferatet til efterretning

 

Bilag

Bilag 1 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 31. marts 2009

 

2. OVERVÅGNINGSNOTAT 2009

Sagsfremstilling
De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Overvågningsnotatet redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark. Notatet er udarbejdet på baggrund af "Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009" fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hovedkonklusionerne i notatet kan sammenfattes i følgende nøglebudskaber: 

 

 • Lav værdiskabelse - Værdiskabelsen i Region Syddanmark ligger lavt sammenlignet med de øvrige regioner. En væsentlig forklaring hertil er, at regionen primært er specialiseret i brancher med lav produktivitet.

 

 • Fare for stigende ubalance på arbejdsmarkedet. Den stigende ledighed har især ramt den ufaglærte arbejdskraft. Fremskrivninger viser samtidig, at behovet for ufaglært arbejdskraft falder markant og at efterspørgslen efter personer med videregående uddannelse vil vokse.

 

 • For få vil fuldføre en kompetencegivende uddannelse. Udviklingen i de seneste år viser, at færre forventes at fuldføre såvel en ungdomsuddannelse som en videregående uddannelse

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 • at Vækstforum drøfter regionens vækstvilkår og udfordringer samt tager overvågningsnotatet til efterretning

 

Bilag


Bilag 2 – Overvågningsnotat 2009

 

3. OPFØLGNING PÅ VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kan være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

 


Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser – arbejdet er igangsat.

Flere af Vækstforums parter har allerede igangsat en række initiativer som opfølgning på vækstpakken. En oversigt over parternes indsatser er vedlagt i bilaget.

For at sikre implementering af vækstpakken er der nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen består af Vækstforums sekretariatsgruppe - dvs. repræsentanter for kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og regionen - samt  repræsentanter for Beskæftigelsesregionen i Region Syddanmark og Kommune Kontaktrådet.

Koordinationsgruppen har til opgave at følge fremdriften i de initiativer, der er igangsat blandt vækstforums parter i regionen, og som støtter op om de indsatsområder, vækstpakken indeholder. Koordinationsgruppen har ligeledes til opgave at følge udviklingen på de indsatsområder, som vækstpakken retter sig imod.

Koordinationsgruppen mødes som udgangspunkt 4 gange årligt i 2009 i forbindelse med de møder i Vækstforums sekretariatsgruppe, der ligger forud for møder i Formandskabet og Vækstforum, hvor der gøres status på vækstpakkens initiativer. Der kan indkaldes til yderligere møder i koordinationsgruppen efter behov. Ved årets udgang vurderes det fortsatte behov for en særskilt koordinering.

Koordinationsgruppen leverer input til Vækstforums møder, hvor status og fremdriften på vækstpakken følges og drøftes løbende.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag


Bilag 3a – Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3b - Vækstforums regionale vækstpakke

 

4. PARTNERSKABSAFTALEN MELLEM REGERINGEN OG SYDDANSK VÆKSTFORUM – TILLÆGSAFTALE 2009

Sagsfremstilling
Den 4. juni 2009 skal der forhandles en ny tillægsaftale til Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Partnerskabsaftalen er fra 2007, og både i 2008 og 2009 forhandles tillægsaftaler til den eksisterende aftale. Fra 2010 forventes indgået en ny generation af partnerskabsaftaler.

Vækstforums forhandlingsoplæg blev drøftet og godkendt på Vækstforums møde den 31. marts 2009.

Den 4. juni 2009 blev der afholdt møde mellem formandskabet, økonomi- og erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesrådet.

Hovedresultaterne er følgende:

 

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag


Bilag 4 – Tillægsaftale 2009 til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

 

5. TEMADRØFTELSE OM KLYNGEUDVIKLING

 

 

6. INDSATSEN FOR SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på møde den 31. marts 2009, at der af mikrofinansieringspuljen reserveres i alt 500.000 kr. i 2009-10 til Væksthus Syddanmark, som tildeles opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af henholdsvis fødevareområdet samt transport- og logistik området. Vækstforum opfordrede til, at Væksthuset gør brug af klyngekompetencerne hos RegX.

Den 27. april 2009 blev der holdt møde mellem sekretariatet og erhvervsorganisationerne med henblik på at udmønte Vækstforums beslutning. Der var enighed om følgende rammer for indsatsen:

Behov for såkaldte ildsjæle: Der er behov for at benytte og finde såkaldte ildsjæle til at tage den direkte dialog med virksomhederne. Ildsjælen skal være en person fra erhvervet, som har stor erfaring og indgående kendskab til erhvervets forretningsområde og dets virksomheder.

Væksthusets rolle: Væksthuset sekretariatsbetjener ildsjælene og understøtter disse i deres arbejde. Derudover betjener Væksthuset styregruppen for indsatsen.

Særlig for fødevareområdet: Fødevareområdet er meget bredt, og derfor er der behov for at fokusere på et mere snævert forretningsområde under fødevareområdet. På den baggrund rettes fokus mod food-service/cateringområdet bredt forstået.

Særligt for Transport & Logistikområdet: Regionen har i regi af Interreg-programmet igangsat et grænseoverskridende projekt indenfor transport & logistikområdet – CBLog. Projektets geografiske udgangspunkt er den nære grænseregion. Indsatsen vedr. udvikling af den spirende klynge på transport & logistikområdet bygger ovenpå CBLog projektet.

Organisering: Arbejdet med udviklingen af de to spirende klynger forankres i en styregruppe bestående af sekretariatsrepræsentanter fra følgende organisationer: Dansk Industri, Landbrugsraadet, Dansk Erhverv, Aabenraa kommune, Tønder kommune, Business Kolding og Region Syddanmark. Styregruppens opgave er at sætte rammen for indsatsen og følge udviklingen. Der vil derudover blive nedsat udviklingsgrupper med bred inddragelse af interessenter for hvert af de to klyngeområder.

Tidsplan: 1. oktober 2009 forventes det, at der kan være etableret samarbejde på henholdsvis transport & logistisk, samt fødevareområdet. Fra den 1. oktober 2009 til medio januar 2010 forventes det, at der gennemføres strategiudvikling i de to spirende klynger og parallelt hermed udarbejdes ansøgningen til Vækstforum (såfremt det findes relevant blandt parterne) med forventet ansøgningsfrist medio januar 2010.

Økonomi

Der er i 2009 i alt 1 mio. kr. til rådighed i mikrofinansieringspuljen. I udmøntningsdrøftelserne af indsatsen har der været rejst spørgsmål ved, om de afsatte 500.000 kr. til procesbistand til udvikling af de to spirende klynger er tilstrækkelig – særligt i forhold til behovet for frikøb eller ansættelse af de såkaldte ildsjæle.

Af hensyn til at sikre udviklingsprocessernes fremdrift foreslås det på den baggrund, at der reserveres yderligere 500.000 kr. i 2009 fra mikrofinansieringspuljen til procesbistand i forbindelse med udvikling af de spirende klynger på fødevare- og transport & logistikområdet. Hvis der som forventet viser sig behov for tilførsel af de yderligere midler, kan der træffes endelig beslutning herom på Vækstforums møde den 22. september 2009. Den budgetmæssige konsekvens heraf er, at de afsatte midler til mikrofinansieringspuljen i 2009 er disponeret.

Kriterier for udmøntningen af mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011

I lyset af forslaget om at fokusere mikrofinansieringspuljens midler i 2009 mod udviklingen af de spirende klynger på transport & logistik og fødevareområdet vil der ikke være midler til rådighed for andre spirende klynger i 2009. Første mulighed for ansøgninger vil derfor være primo 2010.

I vedlagte bilag er forslag til kriterier for ansøgninger til mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011 beskrevet. Indholdet er i hovedtræk følgende:

 

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 6 - Mikrofinansieringspuljen til klyngeudvikling 2010-2011 – kriterier

 

7. SYDDANSK VELFÆRDSTEKNOLOGI FOND

Sagsfremstilling

I Vækstforums handlingsplan for 2009-2010 er det besluttet, at man vil arbejde for at oprette en regional kapitalfond. Kapitalfonden skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og –service. Fonden vil desuden have særligt fokus på nye virksomheder i yderområder.

Det har været hensigten, at kapitalfonden skal råde over mindst 100 mio. kr. Der lægges op til, at de 50 mio. kr. tilføres fra EU's strukturfondsmidler som matches med tilsvarende beløb fra Vækstfonden. Fonden vil desuden være åben for indskud fra øvrige parter, både statslige og private.

I den netop indgåede tillægsaftale til partnerskabstalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere en Iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Region Nordjylland.


Der arbejdes derfor nu for en samlet model for en Iværksætterfond i Vestdanmark.

Hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner, er der mulighed for, at de midler, der fra regionernes side lægges i kapitalfonden, kan matches med midler fra Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet;

 

Det er en forudsætning fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side, at mindst 2 – og helst alle 3 – regioner er med i konstruktionen.

Hvis kun 2 regioner deltager, vil der skulle tilføres 75 mio. kr. fra hver region, dvs. 25. mio. kr. mere end det oprindelige udspil.

Driften af kapitalfonden vil skulle forestås af et professionelt managementselskab, der kender regionen og har erfaringer med den type investeringer. Denne opgave skal i offentligt udbud. Dette understreger, at fonden drives på markedsvilkår, hvilket er en betingelse for godkendelse under gældende statsstøtteregler.

Oprettelsesomkostninger anslås at udgøre 2.000.000 kr., som anvendes til stiftelsesdokumenter og udarbejdelse af materiale til og gennemførelse af udbud vedrørende management af kapitalfonden.

Såfremt denne fond etableres, vil der ikke være problemer med at overholde den såkaldte N+2 regel i 2009. Denne regel kunne ellers have medført tilbagebetaling af EU-midler på grund af strukturfondsprogrammernes opstartsvanskeligheder.  

Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at indgå de forventede samarbejdsaftaler, vil sagen blive forelagt Vækstforum igen.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

 

 

 

 

Bilag

Bilag 7 – Term Sheet for Syddansk Velfærdsteknologi Kapital

 

8. FORSKERKONTAKTEN – RAMMEBEVILLING TIL NETVÆRK

Sagsfremstilling

Projektet Syddansk Forskerkontakt, med Syddansk Universitet som operatør, sætter fokus på kontakten mellem små og mellemstore virksomheder og forskningsverdenen. Der skal udvikles nye tilgange og værktøjer til matchmaking og etablering af netværk mellem forskere og virksomheder med henblik på erfaringsudveksling og vidensoverførsel mellem de to verdener.

På formandskabsmødet den 27. august 2007 – og det efterfølgende Vækstforummøde den 11. september 2007, blev det besluttet at indstille Forskerkontakten til Regionale erhvervsudviklingsmidler og strukturfondsmidler. Der blev dog givet afslag på den del af ansøgningen, som vedrørte servicering og drift af netværk, da der under strukturfondene ikke kan gives rammetilsagn.

Netværksdannelse er imidlertid en grundlæggende aktivitet i relation til Forskerkontakten, og derfor er der behov for en stillingtagen til bevilling af midler til disse aktiviteter.

Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis Forskerkontakten skal søge Vækstforum om midler til hvert enkelt netværk, da der er tale om små beløb til en række mindre aktiviteter. Samtidig er det væsentligt, at etableringen af netværkene har en langsigtet horisont, der dækker erhvervsudviklingsstrategiens løbetid.

Derfor foreslås det, at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler etableres en særlig rammebevilling på 1.000.000 kr. årligt over en 3-årig periode, hvorfra Forskerkontakten - på baggrund af konkret ansøgning - kan søge om midler til servicering og drift af netværk.

For at gøre bevillingsproceduren så smidig som mulig, foreslås det, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at foretage beslutning om bevillingstilsagn, efter indstilling fra vækstforumsekretariatet.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

9. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEMMER TIL VISITDENMARK OG SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling
På sit møde den 26. november 2008 genudpegede Vækstforum lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse og i Syddansk Turismes bestyrelse for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Jørgen Krab Jørgensen ønsker nu at udtræde af bestyrelserne. Efter aftale med Vækstforums formand fratræder Jørgen Krab Jørgensen med øjeblikkelig virkning. Derfor anmodes Vækstforum om at udpege et nyt medlem til Visit Denmarks bestyrelse og til bestyrelsen for Fonden Syddansk Turisme.

Vækstforum skal foretage to udpegninger: Én person til Syddansk Turismes bestyrelse og én person til VisitDenmarks bestyrelse. Sidstnævnte skal være ét af Syddansk Turismes 7 bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge VisitDenmarks vedtægter skal de regionale vækstfora hver udpege et medlem. Udpegningsperioden er 2-årig. Økonomi- og Erhvervsministeren har tidligere oplyst, at det vil være en fordel, hvis den repræsentant, som Vækstforum udpeger til VisitDenmark, har indsigt i fremme af dansk turisme, ligesom det også er vigtigt, at den pågældende kan være bindeled til den regionale turismeorganisation.

Ifølge Syddansk Turismes vedtægter skal Vækstforum udpege en repræsentant som samtidig er Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse. Udpegningsperioden er 2-årig.

Formandskabet foreslog på sit møde d. 8. juni 2009 at foreslå udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen som Vækstforums midlertidige repræsentant til VisitDenmarks bestyrelse.

Formandskabet bemyndigede sekretariatet til at afsøge mulige kandidater til posten

som Vækstforums repræsentant i Syddansk Turisme. Forslag til kandidater
forelægges på Vækstforums møde d. 25. juni 2009.


Formandskabet indstiller,

 

 

 

ORIENTERING

 

10. INITIATIV FRA RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION- INNOVATIVE SAMFUNDSLØSNINGER

Sagsfremstilling
Vækstforum tiltrådte i 2008 som led i partnerskabsaftalen en aftale om strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Formålet er at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

Det strategiske samarbejde har bl.a. udmønte sig i et nyt udbud fra RTI af 4 store satsninger kaldet innovative samfundsløsninger. RTI begrunder udbuddet med, at der er brug for nytænkning, innovation og nye strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, forskning og myndigheder, hvis de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor, skal løses.

RTI kan give op til 25 mio. kr. i startkapital til hver satsning. Beløbet skal matches af et tilsvarende beløb i medfinansiering fra de deltagende parter (institutioner, virksomheder og organisationer). Derudover reserverer RTI midler til de vindende konsortier indenfor RTIs eksisterende ordninger, som innovationskonsortiemidler, erhvervsPhD og videnkuponer.

Ansøgningerne skal fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring eller problemstilling. Udbuddet i 2009 har fokus på følgende 4 samfundstemaer:

Energi-, klima og miljøteknologier – der udvikler danske grønne erhvervsstyrkepositioner og gør Danmark grønnere. 

Intelligent og energieffektivt byggeri - der øger innovationskraften i byggesektoren og skaber større kvalitet i boliger og bygninger.

Sundheds- og velfærdsinnovation - der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og skaber bedre og mere effektive behandlings- og plejetilbud for borgerne.

Tværgående fokus – der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer.

Det er ambitionen, at hvert igangsat konsortium skal opnå et budget på ca. 100 mio. kr.  Tværregionale ansøgninger, hvor afsenderen er strategiske partnerskaber, vil blive foretrukket. Vækstforumsekretariatet vil være opsøgende og koordinerende, så interesserede partnere fra regionen inddrages i ansøgninger på tværs af regionen angående alle tre emner. Vækstforumsekretariatet arbejder aktivt på, at et tværregionalt konsortium med udgangspunkt i Syddanmark søger ind på udbuddet vedr. Sundheds- og Velfærdsinnovation.

Datoen for aflevering af en ansøgning til prækvalificeringsrunden forventes at blive den 30. juni 2009. Fristen for de endelige ansøgninger vil formentlig blive den 1. oktober 2009. Vækstforum er høringspart og vil således blive inddraget inden rådet på møde i december 2009 forventer at imødekomme 2-4 ansøgninger.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

11. FRA GRÆNSE- TIL VÆKSTREGION – NY STRATEGI FOR DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE

Sagsfremstilling

Af tillægsaftalen til Syddansk Vækstforums partnerskabsaftale med den danske regering fremgår, at den danske regering vil bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen i Schleswig-Holstein. Partnerskabsaftalen med den danske regering vil således medvirke til at fremme partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein.

Der er udarbejdet en fokuseret strategi for det grænseoverskridende samarbejde. Strategien bygger videre på det hidtidige arbejde i de tre organisatoriske samarbejder: 1) Den Dansk-Tyske Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen for Schleswig-Holstein, 2) Region Sønderjylland-Schleswig og 3) INTERREG IV A-Programmet.

Formålet med strategien er at udvikle og markedsføre regionens styrkepositioner og potentialer inden for energi, turisme/ oplevelsesøkonomi og sundhed/ velfærdsteknologi. Samtidigt er det målet at fjerne infrastrukturelle, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer for vækst, samliv og grænsependling.

En række aktiviteter er samtidigt sat i gang for at understøtte udvikling af strategien, bl.a. kortlægning af grænseregionens styrkepositioner og potentialer og udvikling af en fælles grænseoverskridende statistikplatform i samarbejde med Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen og tyske parter.

I de kommende måneder vil arbejdsgrupper inden for de enkelte områder udvikle forslag til større grænseoverskridende projekter inden for regionens styrkepositioner. Derudover vil der blive søgt strategisk udvidelse af samarbejdet med andre regioner med henblik på at positionere regionen i større regionale samarbejder.

Region Sønderjylland-Schleswig har vedtaget strategien på sit møde den 29. april 2009.

Strategien forelægges på regionsrådets møde den 25. maj 2009, og sagen er parallelt i proces på tysk side i Delstatsregeringen med henblik på behandling inden sommerferien.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag


Bilag 11 – Fra Grænse- til Vækstregion - udkast til strategi for en vækstorienteret grænseregion

 

12. STATUS PÅ KOMMUNIKATIONSINDSATSEN VEDR. VÆKSTFORUMS AKTIVITETER

Sagsfremstilling

Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev, foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

Særligt kan fremhæves den brede omtale af Vækstforums vækstpakke samt en større artikel i Jyllands Posten vedr. elbil-projektet.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter i særligt lokale og regionale medier fordeler sig i perioden 20. marts 2009 – 10. juni 2009 som følger:

Trykte medier: 24

Online medier: 5

Radio: 3

TV: 1

I relation til ovenstående bemærkes det, at sekretariatet er bekendt med flere omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 


Bilag


Bilag 12 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 20. marts 2009 - 10. juni 2009

 

13. STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF VÆKSTFORUMS HANDLINGSPLAN 2009-2010

Sagsfremstilling

På Vækstforums døgnseminar den 30.-31. marts 2009, præsenteredes den daværende status på implementering Vækstforum Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

Vedlagte bilag beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges - igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder; Velfærdsteknologier- og service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger og for de to særlige indsatser: Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

De væsentligste ændringer siden forelæggelsen i Vækstforum den 30.-31. marts 2009 er følgende:

 

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 13 – Implementering af Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 – Juni 2009

 

14. FINANSIERINGSSTATUS PÅ HANDLINGSPLAN 2007-2008

Sagsfremstilling

Som noget nyt, er Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode.

Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 ser således ud:

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

 
 

Soc. Fond

Reg. Fond

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Udisponeret 2007+2008 (a)

20.222.956

-20.174.481

160.118

Bevilget pr. 29/5-2009

61.708.382

96.162.417

174.549.457

I proces pr. 29/5-2009

10.090.616

24.952.610

0

Tilbageløb 1* pr. 11/6-2009 (b)

10.998.047

2.079.455

347.425

Tilbageløb 2** pr. 11/6-2009 (c)

2.973.426

0

1.586.713

       

Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

34.194.429

-18.095.026

2.094.256

*) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

**) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionens eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

15. ØKONOMIOVERSIGT HANDLINGSPLAN 2009-2010


Sagsfremstilling

Som noget nyt, er økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og en økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-2010 ser således ud:

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Social fonden

Regional fonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Overførsel fra 2007 og 2008

34.194.429

-18.095.026

2.094.256

Indstilling før 25/6-2009

20.913.823

0

12.382.764

Forventet indstilling 25/6-2009

0

19.313.718

9.780.900

Total indstillet 2009-2010

20.913.823

19.313.718

22.163.664

Forventet rest 2009 (efter 25/6-2009)

66.341.006

15.651.656

77.383.592

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

       

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

     
 

Målsætning

Før 25/6-2009

Efter 25/6-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

36%

35%

       

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

     
 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2009 pr. 31. maj 2009*

18.800.000

21.700.000

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

16. BEVILLINGSSTATUS PÅ INDSTILLEDE PROJEKTER INDSTILLET TIL STRUKTURFONDSSTØTTE I 2007-08

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstillinger,

 

Bilag


Bilag 16 – Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08

 

DEL II

 

17. OVERSIGT OVER INDKOMNE ANSØGNINGER

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 9 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har fire ansøgere trukket deres ansøgning tilbage.

Af de indkomne ansøgninger er der indkommet én ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje, som Vækstforum kan indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Endvidere er der af de indkomne ansøgninger indkommet to ansøgninger til den regionale satsning under det nationale program for brugerdreven innovation, som Vækstforum ligeledes kan indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen.


Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.


Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

 

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller,

 

 

Bilag

Bilag 17 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums møde den 25. juni 2009

 

18. FORRETNINGSOMRÅDET OPLEVELSESERHVERV: International erhvervsturisme

Sagsfremstilling

Der er indkommet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af det medsendte indstillingsskema.

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 6.369.301 mio. kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.180.900 mio. kr.

Projektet

International erhvervsturisme

Projekt vil øge og målrette indsatsen for at tiltrække internationale konferencer, studieture m.v. til Region Syddanmark. Dette skal øge omsætningen på hoteller og konferencecentre.

Ansøger og parter

Ansøger er Syddansk Turisme

Partnere i projektet: Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn, Turistforeningen for Sydfyn, Trekantområdet Danmark, Visit Odense, Nyborg Kommune, Ferieregion Sønderborg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Tønder Kommune.

Desuden er der 61 private netværksdeltagere, fortrinsvis hoteller og konferencecentre.

Økonomi

Samlet budget: 12.738.602 kr.

Regionalfonden: 6.369.301 kr.

REM: 3.180.900 kr.

Projektets egenfinansiering på 2.355,068 kr. kommer fra Syddansk Turisme og de nævnte parter. Desuden er der et statsligt tilskud fra Fonden til markedsføring af Danmark/Erhvervsministeriet på 833.333 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,01

Projektet forventes at have en ret stor effekt indenfor erhvervsturisme med en stigning på 10,7 % i antallet af overnatninger indenfor målgruppen. Effekten i forhold til den samlede turisme i Region Syddanmark er dog begrænset.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,0

Der forventes at det i år 3 fra projektstart vil være en fuld effekt med 27 mio. kr. i øget (ekstra) omsætning pr. år. Og der er her taget hensyn til tilskuddets størrelse (pris) i forhold til tid før effekten viser sig.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Projektet vil have en positiv effekt på yderområder. Tønder Kommune samt turistkontorerne i Svendborg og Fåborg-Midtfyn kommuner deltager som partnere, og ansøger forventer, at 5 ud af 30 arrangementer i projektperioden (3 år) vil blive placeret i yderområder. Desuden ventes en del sociale aktiviteter og udflugter i tilknytning til internationale konferencer at foregå i yderområder.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Emnet er i Syddansk Turismes strategi defineret som et område med potentiale, og hvor det vil kunne betale sig at øge indsatsen. Det forventes, at en øget indsats vil resultere i en stigning i omsætningen hos de deltagende hoteller og konferencecentre. Endvidere forventes denne indsats at give afledte effekter i form af ferieturisme.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles:

 

 

 

 

Bilag

Bilag 18 – Indstillingsskema til International Erhvervsturisme

 

19. FORRETNINGSOMRÅDET KLYNGER: Innovationsnetværket AluCluster

Sagsfremstilling

Der er behandlet én ansøgning, Innovationsnetværket AluCluster. Innovationsnetværk er et nationalt dækkende initiativ under Videnskabsministeriet – Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der har til formål at skabe vækst via samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværket AluCluster ansøger Vækstforum om medfinansiering af konkrete, fagligt funderede udviklingsaktiviteter til gavn for de tilknyttede virksomheder.

Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af det medsendte indstillingsskema.

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles til delvis støtte.

Indstilling

A: Delvist Tilsagn

Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2,6 mio. kr.

Projektet

Innovationsnetværket AluCluster

Der er tale om en ansøgning om medfinansiering af innovationsnetværket AluCluster over en 4 års periode. Der er søgt om medfinansiering af aktiviteter i 4 delprojekter, der skal øge innovationsgraden og uddannelsesniveauet i de tilknyttede virksomheder. Der er ansøgt om medfinansiering på 6 mio. kr. ud af et samlet budget på 60 mio. kr. Det er imidlertid sekretariatets vurdering at der kun for to af de 4 delprojekter i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjorte effekter og derfor er kun to af delprojekterne indstillet.

Ansøger og parter

Fonden AluCluster

Syddansk Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Aalborg Universitet, Esbjerg

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Teknologisk Institut

Force Technology

MCI/SDU Sønderborg

Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning

EUC Syd

Udviklingscenter for Møbler og Træ i Herning

Plast Center Danmark

+ 75 aluminiumsvirksomheder der har underskrevet en generel interessetilkendegivelse.

Økonomi

Samlet budget: 25 mio. kr.

REM: 2,6 mio. kr.

Statslig finansiering: 1.9 mio. kr.

Egenfinansiering: 890.000 kr.

Privat finansiering timer: 5.130.000 kr.

Kontante private tilskud: 13.560.000 kr.

Anden offentlig finansiering: 920.000 kr.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ikke relevant – der søges kun REM-midler.

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja - Generelt vurderes projektet som stærkt ud fra de af Vækstforum opstillede tværgående kriterier herunder særligt offentlig-privat partnerskab, samordning og koordinering samt samfinansiering.

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 2,9

Ud fra erfaringerne med et tidligere projekt vurderes det at kunne frembringe:

32 produktforslag (8 om året)

16 prototyper (4 om året)

8 produkter (2 om året)

Der er lagt positivt vægt på, at det er 8 nye produkter inden for nye forretningsområder, hvilket præcist rammer målsætningen for eksisterende klynger i Handlingsplan 2009-2010. Derudover forventes 1000 deltagere i efteruddannelsesforløb (1200 deltagerdage) fra 100 virksomheder og derudover 350 besøgte virksomheder med tilhørende kortere uddannelsesforløb.

Virksomhedstilslutningen er netop det afgørende parameter i forhold til succesen af denne aktivitet. Det vurderes, at AluCluster tidligere har vist og – via eftersendte dokumenter - dokumenteret overfor vækstforumsekretariatet, at de kan løfte en sådan aktivitet og skaffe den nødvendige virksomhedstilslutning.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1.5

Projektet har en lav pris for Vækstforum i forhold til det samlede budget for projektet. Derudover leveres de forventede effekter af projektet forholdsvis hurtigt, nogle i projektperioden andre 1-3 år efter projektets afslutning.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Sekretariat samt en række virksomheder og underleverandører er beliggende i Tønder Kommune, hvilket underbygger, at der er en særlig effekt af projektet i dette område i form af vidensopsamling og -spredning samt vækst hos virksomhederne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

Projektet ligger inden for rammerne af forretningsområdet klynger

Projektet lever op til de tværgående kriterier

Projektet har et forholdsvist højt potentiale i forhold til pris og leverer effekterne hurtigt.

 

Det indstilles:

 

 

 

 

Bilag

Bilag 19 – Indstillingsskema til Innovationsnetværket Alucluster

 

20. FORRETNINGSOMRÅDET VELFÆRDSTEKNOLOGIER OG –SERVICE:

Sagsfremstilling

Der er behandlet to ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor og af de medsendte indstillingsskemaer.

Syddansk Vækstforum har ret til at indstille et eller flere projekter til den regionale satsning under det nationale program for brugerdreven innovation, en indstillingsret der, for Syddansk Vækstforums vedkommende, beløber sig til 6 mio. kr. i 2009. Vækstforumsekretariatet har ved ansøgningsfristen den 8. april 2009 modtaget nedenstående to ansøgninger.

Det nationale program for brugerdreven innovation har til hensigt at fremme erhvervsudvikling gennem udbredelsen og anvendelse af forskellige brugerdreven innovationsmetoder. Der er således krav om fokus på metodeudvikling i forhold til inddragelse af brugere. Det indebærer, at projekterne ikke på forhånd må specificere konkrete løsningsforslag, da det vil være i strid med programmets forudsætning om at inddrage brugerne. Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres erkendte og ikke-erkendte behov ved hjælp af systematiske og videnskabeligt baserede metoder, fx inden for antropologi og sociologi.


Begge ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles derfor til støtte.

 

20.a Demens i hjemmet

Sagsfremstilling

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 5.950.000 mio. kr.

Projektet

Demens i hjemmet

Projektet har til formål at medvirke til, at en række virksomheder får opdyrket demens-området som forretningsdomæne. Måden det gøres på er at anvende en række brugerdrevne metoder til at afdække let-dementes erkendte og ikke-erkendtes behov. Den konkrete leverance i projektet bliver 6 mock ups mhp. udvikling af egentlige produkter, der kan øge livskvaliteten for de demente. Projektet bygger på et nytænkende samarbejde mellem demente og deres pårørende, teknikkyndige fra virksomheder, fagfolk fra kommuner og institutioner samt vidensenheder med speciale i de brugerdrevne innovationsmetoder. Projektets resultater vil bidrage positivt til opnåelse af målsætninger om frigørelse af arbejdskraft og flere procesinnovative virksomheder. På sigt åbnes der for gode eksportmuligheder, idet deltagende virksomheder forventes at kunne øge deres eksport med 500% qua nye innovative hjælpemiddelsprodukter til et fortsat stigende antal demente.

Ansøger og parter

Teknologisk Institut

Designskolen Kolding, Servicestyrelsen, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune, Odense kommune, MathMagician, Care4All.

Dertil 2-5 virksomheder som netværksdeltagere.

Økonomi

Samlet budget: 11.945.883 kr.

Egenfinansiering: 3.012.654 kr.

Regionalfonden: 5.950.000 mio.kr.

Den øvrige finansiering kommer fra Statens program for brugerdreven innovation (EBST)

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,23

Der vil være gode væksteffekter for de deltagende virksomheder i kraft af nye produkter. Kompetenceudvikling i brugerdreven innovation og investering i nyudvikling, har også en mere langsigtet effekt i form af spin-off for andre virksomheder. Effekterne bidrager således til at nå målene i Vækstforums handlingsplan om øget værditilvækst og frigørelse af arbejdskraft.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,375

Projektet er i sin grundtanke produktorienteret og der er fokus på ret hurtigt at få konkrete produkter ud på markedet. Det forventes også, at BDI-metoden er en genvej til markedet, da man udvikler løsninger, som ret præcist rammer slutbrugerens behov.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 14 %

Der bliver angivet intentioner om at inkludere virksomheder og kommuner fra yderområderne i projektet, men der foreligger som sådan ikke nogle konkrete indikationer for engagement fra yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi: Projektet bidrager til opnåelse af målsætningerne for forretningsområdet velfærdsteknologier- og service, primært vækst i eksisterende virksomheder samt frigørelse af arbejdskraftressourcer svarende til en årlig besparelse på 108.750.000 kr. på regionalt plan, sekundært flere vækstvirksomheder, hvor projektet forventes at generere 20-30 flere proces- og produktinnovative virksomheder. Projektet har en stærk partnerskabskreds, der sikrer innovative offentlig-private samarbejder, som via en systematisk afdækning af brugerne (let-demente samt deres pårørende) kan resultere i markedsstærke produkter til målgruppen. Projektet er perspektivrigt, idet der både er tænkt på muligheder for spin-off til andre virksomheder og brugergrupper. Projektet vil som en væsentlig sideeffekt forbedre hverdagen for målgruppen og øge deres livskvalitet.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

 

Bilag

Bilag 20.a Indstillingsskema til Demens i hjemmet

 

20.b Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV)

Sagsfremstilling

Indstilling

A: Tilsagn

Regionalfonden: 5.994.416 mio. kr.

Projektet

Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV)

Projektet har til formål at øge det erhvervsmæssige potentiale inden for forretningsområdet velfærdsteknologier og –service ved at sprede viden om brugerdrevne innovationsmetoder til såvel private leverandører som offentlige efterspørger af velfærdsteknologiske produkter. Det vil ske gennem etablering af projektbørser på alle regionens sygehusenheder og gennem indsamling og udnyttelse af brugeres viden og erfaringer fra social- og sundhedsområderne til at videreudvikle og kommercialisere velfærdsteknologiske produkter.

Ansøger og parter

Afdeling for Kommunesamarbejde, Sundhedsområdet, Region Syddanmark er ansøger og tilsagnsmodtager

Centrale partnere i projektet er:

-Regionens 4 sygehusenheder på 18 matrikler, ca. 17.000 ansatte

-Designskolen Kolding

-Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER), SDU

Private virksomheder inddrages i konkrete udviklingsprojekter efter brugernes erkendte og uerkendte behov er blevet identificeret i projektets første faser.

Følgende netværk tilknyttes som netværksdeltagere: Interesserede kommuner i Region Syddanmark (herunder også Svendborg, Tønder, Sønderborg og Odense, IT-Forum Syddanmark, IT-Forum Fyn, IT-Forum Vest, SDU/Mads Clausen Institut/SPIRE, RoboCluster, Center for Robotteknologi, Innovationsnetværket Plast, Alucluster, og Mekatronik-klyngen.

Økonomi

Samlet budget: 11.988.833 kr.

Regionalfonden: 5.994.416 kr.

Egenfinansiering: 2.997.208 kr. (ansøger forventer yderligere at afsætte et tocifret millionbeløb til aktiviteter der relatere sig til dette projekt)

Projektet samfinansieres med 2.997.208 kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation.

Er mål 2 kriterierne opfyldt?

Ja

Er de tværgående kriterier opfyldt?

Ja

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på forventet effekt på projektets indikatorer (1-5): 3,4

Projektet har et stort erhvervspotentiale. Det forventes således at projektet generer 1.000 nye samarbejder internt i organisationen samt 100 samarbejder mellem virksomheder, institutioner og organisationer. Det forventes endvidere, at virksomhederne, der byder ind på ideerne i projektbørsen, udvikler 5 nye produkter. Endeligt forventes innovationskompetencerne at blive styrket i op til 50 virksomheder.

Tid og pris

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,0

Projektet er 3 årigt. Der vil allerede være effekter i projektperioden, men effekterne forstærkes i de følgende år efter projektet. Der er en god effekt i forhold til, hvad det koster Vækstforum, da ansøger lægger en betydelig egenfinansiering udover de påkrævede 25%.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocent: 41 %

Under forudsætning af at der inddrages en eller flere partnere fra yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

- Projektet falder inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service

- Projektet lever op til mål 2 kriterierne og de tværgående kriterier

- Projektet har en stor effekt i forhold til det investerede beløb

 

Beslutningspunkt

Det indstilles:

 

 

 

 

Bilag

Bilag 20.b – Brugerdreven Innovation til udvikling af velfærdsteknologier

 

21. DEN KONKURRENCEUDSATTE PULJE: Hold Fast

Sagsfremstilling

10 % af Strukturfondsmidlerne i Danmark er afsat til den såkaldte konkurrenceudsatte pulje. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midler fra den konkurrenceudsatte pulje efter høring af Danmarks Vækstråd. De regionale vækstfora har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i Danmark. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje søges således via de regionale vækstfora.

Der er indkommet 1 ansøgning til de konkurrenceudsatte midler. Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af det medsendte indstillingsskema.


Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles:

 

 

 

Bilag

Bilag 21 – Indstillingsskema til Hold Fast

 

22. MEDDELELSER

- Temaer fra mødet i Danmarks Vækstråd den 28. maj 2009.

 

23. EVT.

 • Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
 • Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
 • Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
 • Samarbejde om offentligt byggeri
  • at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.
   • Statslig opbakning til processen ifm ansøgning om midler fra globaliseringsfonden (Danfoss)
   • Aftale om i fællesskab at følge udviklingen omkring Lindø og koordinere indsatsen (herunder også ansøgning til globaliseringspuljen, hvis det bliver aktuelt)
   • Fælles indsats og koordinering ift. at flere unge skal gennemføre en uddannelse, herunder fokus på praktikpladser og reglerne herfor
   • Synliggørelse af Vækstforums satsning på omstilling gennem velfærdsteknologier og statslig opbakning til etablering af kapitalfond.
   • Statslig opbakning til processen ifm ansøgning om midler fra globaliseringsfonden (Danfoss)
   • Aftale om i fællesskab at følge udviklingen omkring Lindø og koordinere indsatsen (herunder også ansøgning til globaliseringspuljen, hvis det bliver aktuelt)
   • Fælles indsats og koordinering ift. at flere unge skal gennemføre en uddannelse, herunder fokus på praktikpladser og reglerne herfor
   • Synliggørelse af Vækstforums satsning på omstilling gennem velfærdsteknologier og statslig opbakning til etablering af kapitalfond.
  • At Vækstforum drøfter resultatet af partnerskabsforhandlingerne og tager dem til efterretning
  • Overblik over aktører og tilbud til klynger – oplæg v/udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark.
  • Præsentation af RegX – nationalt center for klyngeudvikling - oplæg v/institutleder Torben Damgaard, Institut for entreprenørskab og relationsledelse, Syddansk Universitet.
  • De 10 spirende klynger, som er identificeret i rapporten "Spirende klynger i Region Syddanmark" - januar 2009, kan søge.
  • Max støtte er 100.000 kr., og der kræves minimum 25 % egenfinansiering
  • Eksempler på aktiviteter der kan støttes: Kortlægningsundersøgelser, Markedsundersøgelser, Feasibility-studier, Kvantitative analyser af klyngens fundament, Udvikling af forretningsplaner, Strategiudvikling og Mindre Innovationsprojekter med stærkt virksomhedsengagement
  • at Vækstforum tager orienteringen om rammerne for udmøntningen af indsatsen for udviklingen af de spirende klynger på transport & logistik, samt fødevareområdet til efterretning
  • at Væksthusets indsats forudsættes gennemført i tæt samarbejde med RegX
  • at Vækstforum reserverer yderligere 500.000 kr. fra den afsatte mikrofinansieringspulje i 2009 til udvikling af spirende klynger på transport & logistik, samt fødevareområdet
  • at Vækstforum godkender kriterier for udmøntningen af mikrofinansieringspuljen i 2010 og 2011 til udvikling af spirende klynger
  • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsker at skabe en vestdansk iværksætterfond på 300 mio. kr.
  • Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller samlet 150 mio. kr. til rådighed for etableringen.

    

   • 75 mio. kr. fra finansloven (gennem Vækstfonden)
   • 75 mio. kr. direkte fra Vækstfonden
  • De vestdanske regioner får matchet deres indskud i fonden op til i alt 150 mio. kr., således, at fonden bliver på 300 mio. kr. i alt.
  • at Vækstforum godkender rammer og fokus, som skitseret i dagsordenpunktet.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidler i kapitalfonden, under forudsætning af, at der kan etableres en konstruktion, der opfylder de lovgivningsmæssige rammer herunder kravet om medfinansiering.
  • At Vækstforum - om nødvendigt – indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes yderligere 25 mio. kr. af EU-strukturfondsmidler i fonden, såfremt kun en af de to andre regioner vælger at gå med i initiativet.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender, at sekretariatet - indtil dannelsen af Fonden for Syddansk Vækstfremme - agerer på fondens vegne og arbejder videre med etablering af kapitalfonden, herunder udfærdigelse af de nødvendige juridiske stiftelsesdokumenter og vedtægter, forberedelse af udbuddet af managementopgaven, samarbejde med Erhvervs- og Økonomiministeriet samt Vækstfonden om matchende finansiering, inddragelse af de to andre Vestdanske regioner mv.
  • at Vækstforum indstiller til henholdsvis regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der afsættes i alt 2.000.000 kr. til oprettelsesomkostninger i forbindelse med kapitalfonden. Af disse indstilles 50 % via EBST som støtte fra EU's Regionalfond og 50 % dækkes af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 1.000.000 kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en rammebevilling, der er øremærket netværk i regi af Forskerkontakten. Forskerkontakten vil i hvert enkelt tilfælde skulle sende en konkret ansøgning om midler til støtte af netværk.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får en årlig afrapportering om anvendelse af midlerne.
  • at Vækstforum udpeger udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen som midlertidig repræsentant til Visit Denmarks bestyrelse
  • at Vækstforum derudover udpeger en repræsentant til Syddansk Turismes bestyrelse.
  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning
  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning
  • De centrale initiativer i partnerskabsaftalen og Vækstforums vækstpakke er tilføjet
  • Initiativet RoboMedic Valley, er udvidet til at omfatte velfærdsteknologi generelt og ikke bare robotter, og hedder nu i stedet WellfareTech Region
  • Et nationalt konsortium for Sundheds- og velfærdsteknologi er under opbygning
  • Indsatsen på Fødevare og indsatsen på Transport- og Logistik er igangsat
  • Oplevelsernes Academy er indarbejdet som en del af indsatsen på Oplevelseserhverv.
  • En række eksisterende og planlagte initiativer er blevet koordineret under den fælles overskrift: "Destinationsudvikling i yderområderne"
  • En internetbaseret Dansk-Tysk oplevelsesregion er under overvejelse, som en del af det grænseoverskridende samarbejde
  • at opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 tages til efterretning.
  • at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.
  • at Vækstforum tager økonomioversigten til efterretning.
  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning
  • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 6.369.301kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
   • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.180.900 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
   • at det er en betingelse for godkendelse af projektet, at Syddansk Turisme ikke udfører opgaver, der er i konkurrence med private operatørers praktiske arbejde med at arrangere konferencer og lign.,
   • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden, og
   • at det derudover forudsættes, at ansøger kan stille den nødvendige bankgaranti.
  • At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder
   • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på samlet 2.6 mio. kr. til delaktiviteterne Klyngeudvidelse nye brancher (1.6 mio. kr.) og Uddannelse og træning (1 mio. kr.) – bevillingen kan maksimalt udgøre 10.7 % af de godkendte støtteberettigede udgifter til delaktiviteten Klyngeudvidelse nye brancher og 10 % til Uddannelse og Træning
   • at det forudsættes, at aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med regler, retningslinjer, tilsagn mv. vedr. innovationsnetværksinitiativet under Videnskabsministeriet.
   • at det forudsættes, at Vækstforumsekretariatet modtager handlingsplaner for delaktiviteterne Klyngeudvidelse nye brancher og Uddannelse og træning for perioden 2010-2012 til godkendelse
   • at det forudsættes, at de konkrete aktiviteter under klyngeudvidelse i hospitalssektoren drøftes med Vækstforumsekretariatet i forhold til at sikre synergi med øvrige tiltag indenfor forretningsområdet Velfærdsteknologi – og service
   • at det skal tilstræbes at gøre uddannelsesforløbene kompetencegivende
   • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
   • at Vækstforum indstiller projektet Demens i hjemmet som den ene af Syddansk Vækstforums satsninger under Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation i 2009,
   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.950.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
   • at Vækstforums medfinansiering gives under forudsætning af, at projektet opnår støtte fra det statslige program for brugerdreven innovation,
   • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden,
   • at der involveres flere virksomheder som netværksdeltagere, og at der fremsendes fyldestgørende underskriftdokumentation alle netværksdeltagerne.
   • at det forudsættes, at den reviderede ansøgning lever op til strukturfondens retningslinjer samt støtteregler mv.
   • at ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
   • at Vækstforum indstiller projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) som den ene af Syddansk Vækstforums satsninger under Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation i 2009,
   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.991.626 kr.
   • at Vækstforums medfinansiering gives under forudsætning af, at projektet opnår støtte fra det statslige program for brugerdreven innovation
   • at det forudsættes, at ansøger tilvejebringer interessetilkendegivelser fra private virksomheder, der vil være interesserede i at blive inddraget i arbejdet omkring Projektbørsen.
   • at det forudsættes, at ansøger inden seks måneder efter tilsagn har involveret de første private virksomheder i projektet før yderligere projektmidler vil kunne udbetales – i øvrigt forventes det, at private partnere tilknyttes projektet i takt med at konkrete behov afdækkes.
   • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
   • At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
   • at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra de konkurrenceudsatte midler fra Den Europæiske Socialfond på 23.353.246,00 kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
   • at det er en forudsætning for Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager en bevilling på 11.676.623,01 kr. fra de finanslovsmidler, der er afsat til medfinansiering af de konkurrenceudsatte midler – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
   • at det ligeledes forudsættes at den regionale medfinansiering på 4.670.649,20 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsesmidler, og 4.670.649,20 kr. fra Region Midtjyllands regionale erhvervsudviklingsmidler, svarende til i alt 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, bevilges,
   • at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

Siden er sidst opdateret 04-09-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring