Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktforum for handicap - referat 15-06-2009

Regionshuset - Kontaktforum for handicap

Mødedato
15-06-2009 Kl. 16:00 - 18:15

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Anita Kjøng-Rasmussen, Gitte Stærk, Helge Petersen, Jens Andersen, Jeppe Bruun-Petersen, Jette Harild, Jonna Josupeit, Jytte Lauridsen, Karen Baungaard, Ole Lennart Hansen, Pierre Topaz

Afbud
Anita Kjøng-Rasmussen

 

 

Dagsorden

  1. Præsentation af arbejdet på hjerneskadeområdet
  2. Gensidig orientering
  3. Udkast til Rammeaftale 2010 på det sociale område og specialundervisningsområdet
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

 

 

1.      Præsentation af arbejdet på hjerneskadeområdet

Sagsnr:

09/7295

Sagsfremstilling

Leder af Hjerneskaderådgivningen Jan Jensen, Odense og forstander Dan Wollbrink, Kingstrup vil orientere om arbejdet.

Emner som rådgivning af hjerneskadede, pårørende samt fagpersoner vil blive berørt. Vigtigheden af koordinering mellem sygehus, kommuner, hjem og evt. tilbud vil blive fremhævet.

Der vil blive givet eksempler på, hvorledes et struktureret tilbud på Kingstrup organiseres.

Indstilling

Til orientering.

Kontaktforum

Leder af Hjerneskaderådgivningen i Odense Jan Jensen gav en præsentation af arbejdet med rådgivning af hjerneskadede og pårørende. Derudover gav Jan Jensen eksempler på, hvordan Hjerneskaderådgivningen arbejder med at sikre koordineringen mellem kommunale myndigheder, sygehus, arbejdsgiver og hjem.

Hjerneskaderådgivningens arbejde tager udgangspunkt i et samspil mellem konsulenternes faglighed, kommunens serviceniveau og borgerens behov.

Forstander Dan Wollbrink, Kringstrup orienterede om arbejdet med de hjerneskadede på tilbuddet Kringstrup. Dan Wollbrink gennemgik bl.a., hvordan et sagsforløb for en borger, som bliver henvist til Kringstrup, kan se ud.

Plancherne fra oplæggene kan ses på: www.hjerneskaderaadgivningen.dk

Kontaktforum for handicap tog orienteringen til efterretning

 

 

2.      Gensidig orientering

Sagsnr:

09/17

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Kontaktforum for handicap har under dette punkt mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer inden for social- og handicapområdet.

Indstilling

Til orientering.

Kontaktforum

Formand for Kontaktforum Bente Gertz Hansen orienterede om, at næstformand Kai Østergaard (Dansk Blindesamfund) er udtrådt af Kontaktforum for handicap. Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) overtager Helge Petersen, formand for Lungeforeningen Boserup Minde, den ledige plads i Kontaktforum. Ole Lennart Hansen blev valgt som ny næstformand.

Afdelingschef Peter Schønning orienterede om at der for at tilgodese behovet for at skabe kortere afstand mellem ledelse og personale, borger og pårørende foreslås en nyorganisering af det nuværende Strandvænget og Østerhuse. Nyorganiseringen betyder, at der etableres 4 nye organisationer med særskilt ledelse: 3 botilbud og 1 beskæftigelses- og fritidstilbud.

Forretningsudvalget behandlede oplægget om nyorganisering på mødet den 10. juni 2009 og anbefalede indstillingen over for regionsrådet. Regionsrådet behandler punktet på mødet den 22. juni 2009.

Formand Bente Gertz Hansen gjorde opmærksom på, at Kontaktforum for handicap er inviteret til at deltage i udvalgsmødet den 25. juni i Særligt udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger. Mødet afholdes kl. 16 på Autismecenter Holmehøj i Ringe. Fra Kontaktforum deltager Ole Lennart Hansen og Gitte Stærk.

Regionsrådsmedlem Piere Topaz oplyste, at han som aftalt på mødet den 30. marts 2009 i Kontaktforum bragte ønsket om, at rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade medtages som fokuspunkt i

regionsrådets redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd på mødet i Udviklingsrådet den

Ole Lennart ønskede at få tilføjet et supplement til punkt 4 vedr. tilsyn i referatet fra mødet den 30. marts 2009. "Punktet ønskedes drøftet efter anmodning fra DH, som henviser til "Handicapkonventionens" punkt om et "uafhængigt og effektivt tilsyn" (artikel 16, stk. 3 )". Og efter sidste linje i referatet: "idet man afventer centrale myndigheders udmeldinger om begrebet "uafhængigt og effektivt tilsyn"". Referatet kan ses her.

Det blev aftalt, at der fremover medtages et punkt på dagsordenen vedr. bemærkninger til referat fra sidste møde.

 

 

3.      Udkast til Rammeaftale 2010 på det sociale område og specialundervisningsområdet

Sagsnr:

09/7600

Sagsfremstilling

Der tegner sig følgende udviklingstendenser og behov på rammeaftalens område i 2010:

Mange kommuner har vedtaget eller har iværksat en udredning med henblik på at udvikle en strategi om at tilbyde borgerne tilbud i nærmiljøet. Det anføres, at det vil ske ved dels at satse på selvforsyning, dels ved en omlægning af visitationerne, så de i højere grad retter sig mod egne tilbud, dels ved udvidelser eller oprettelse af egne tilbud, og dels ved overtagelse af regionsdrevne tilbud. Det er en udvikling, som allerede var tydelig i Rammeaftale 2009, men som nu er trukket endnu klarere op.

Forsyningssikkerhed og specialisering

Forsyningssikkerheden er fortsat et centralt tema, hvor de største kommuner har gode muligheder for i vid udstrækning at være selvforsynende på hovedparten af de specialiserede områder. Disse muligheder har de mindre kommuner ikke i samme grad. Derfor er det afgørende for forsyningssikkerheden i hele Syddanmark, at der kan indgås de nødvendige aftaler – via rammeaftalen og kommunale samarbejdsaftaler om køb af pladser hos andre udbydere.

 

Kapacitet og udvikling

Der er behov for at udvide kapaciteten af pladser blandt andet til borgere med autisme, senhjerneskadede samt borgere med udadreagerende adfærd. Der planlægges flere udvidelser og omlægninger af kapaciteten i Syddanmark i 2010 for at imødekomme disse behov. Udfordringen ligger i at initiativer og behov kommer til at harmonere, så udvidelser i en kommune, ikke giver overkapacitet hos andre udbydere samtidig med, at der bør sikres en tilstrækkelig kapacitet på de enkelte områder.

Der er generelt stor interesse i kommunerne for at følge og drøfte, hvordan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger tilbud til borgere med massive individuelle støttebehov. Der er tale om de sager, som ofte fører til oprettelse af enkeltmandsprojekter eller særforanstaltninger.

Der igangsættes og planlægges i disse år en række moderniseringer og nybyggerier på det sociale område i hele Syddanmark. Der er tale om omfattende investeringer og derfor er det oplagt at inddrage erfaringer fra hele regionen og eventuelt fra andre dele af landet eller udlandet. Der skal skabes moderne boliger, der opfylder borgernes ønsker til indretning og kvalitet bedst mulig samtidig med en hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

 

Der er generel kommunal tilfredshed med rammeaftalesamarbejdet. Samtidig er der en stigende bevidsthed om, at behovet for koordinering af tilbudene på det sociale område er størst for de meget specialiserede tilbud. Desuden giver flere kommuner udtryk for, at man ønsker at rammeaftalerne i større udstrækning kan anvendes som styringsværktøj for kommunerne.

Udkastet til Rammeaftale 2010 bliver behandlet på møde i Det Administrative Samarbejdsforum den 15. juni 2009 og der vil på mødet i Kontaktforum blive givet en orientering om udkastet til Rammeaftalen.

Indstilling

Til orientering.

Kontaktforum

Chefkonsulent Pauline Lunding fra socialområdet gav en orientering om arbejdet med udkast til Rammeaftale for 2010 på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet samt skabe gennemsigtighed om tilbudene.

Hovedformålet med rammenaftalen er at sikre det rette udbud af pladser og udvikling af tilbud på specialiserede socialområde til borgerne i Syddanmark.

Rammeaftalen indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner.

Den 23. juni afholdes der et fælles møder med kommunerne i regionen.

Forslaget til Rammeaftale 2010 vil primo september 2010 blive sendt ud til godkendelse i kommunerne.

Plancher kan ses her

Kontaktforum for handicap tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

09/17

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 14. september 2009.

Kontaktforum

Næste møde afholdes den 14. september 2009.

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

09/17

Kontaktforum

Ole Lennart Hansen orienterede om hans positive oplevelse som medlem af dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af Region Syddanmarks Åbenhedspris

 


Siden er sidst opdateret 24-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring