Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatrisk dialogforum - referat 16-06-2009

Mødedato
16-06-2009 kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 4, regionshuset i Vejle, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer
Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Bente Gertz Hansen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Otto Lück, Lone Storm Andersen, Claus Sersar Thomsen, Jeppe Bruun-Petersen, Lillian B. Thomsen, Kaj Larsen Allermand, Kirsten Hansen, Steen Andersen

Afbud:

Andrea Terp Christensen, Lone Storm Andersen, Kaj Larsen Allermand, Bente Bendix Jensen og Otto Lück.

 

 

Dagsorden

 1. Punkter til drøftelse fremsendt af Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)
 2. Deltagelse af andre patientforeninger
 3. Status på regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område
 4. Det gode patientforløb - set fra en patient-synsvinkel
 5. Arbejdstøj for ansatte i psykiatrien
 6. PSP-samarbejdet
 7. Kommissorium for arbejdsgruppe om åbenhed og bruger- og pårørende-inddragelse
 8. Byggeri og renoveringer i psykiatrien
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Punkter til drøftelse fremsendt af Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

LAP har fremsendt ønske om drøftelse af 2 emner:

1) Orientering fra LAP i Region Syddanmark

2) Retspsykiatrien i Region Syddanmark.

Ad 1, orientering:

LAP ønsker at invitere medlemmerne af psykiatrisk dialogforum til at deltage i konference om Laplands-modellen den 23. september 2009 kl. 10.00 til 16.00 i PsykInfo, Staldgårdsgade 10 i Vejle. De politisk valgte medlemmer af dialogforum inviteres samtidig til at sidde i panel under debatten. Nærmere information gives på møde i psykiatrisk dialogforum.

Ad 2, Retspsykiatri:

Kaj Allermann vil på mødet uddele statistik fra Kriminalforsorgen og vil på den baggrund gerne drøfte, hvordan vi undgår yderligere stigning i antallet af anbragte.

Herunder også en drøftelse af konfliktløsning vs. tvang; Hvordan fremmes konfliktløsning som løsningsmodel? Hvilke planer har regionen for efteruddannelse af personalet herom de kommende år, og med hvilket indhold? Hvad kan vi lære af forskning i konfliktløsning? Og hvordan anvendes erfaringer fra den øvrige psykiatri?

Under henvisning til nyligt vedtagen FN-konvention omkring handicap-gruppers rettigheder stilles spørgsmålet om tvang er nødvendig, og om det i det hele taget er lovligt at anvende tvang?

Endelig ønsker Kaj Allermann under punktet at orientere om psykiatrisk testamente og implementering heraf i Region Syddanmark.

Punktet er et udsat punkt fra første møde i dialogforum.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Punktet blev pga. forslagsstillerens fravær udsat til næste møde i psykiatrisk dialogforum.

 

 

 

2.      Deltagelse af andre patientforeninger

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

På mødet den 26. marts 2009 drøftede dialogforum øvrige foreningers mulighed for repræsentation i psykiatrisk dialogforum.

Under drøftelsen blev det aftalt, at der som næste skridt udarbejdes en oversigt over foreninger til dialogforums møde den 16. juni 2009.

Psykiatristaben kan i samarbejde med PsykInfo konstatere, at der som minimum er følgende aktive foreninger i Region Syddanmark:

 • Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)
 • SIND
 • Alzheimerforeningen
 • Bedre Psykiatri
 • Angstforeningen
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
 • Depressionsforeningen
 • ADHD-foreningen
 • PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede)
 • Autismeforeningen
 • OCD-foreningen
 • Borderlineforeningen
 • PTSD-forening (under etablering)

Udover ovenstående er der "Galebevægelsen" som på sin hjemmeside pointerer, at de ikke er en forening, men en bevægelse.

Der findes også foreninger, der ikke direkte kan karakteriseres som patient- eller pårørende-foreninger indenfor det psykiatriske behandlingsområde, men som alligevel kan relateres til psykiatri. Det er eksempelvis:

 • Landsforeningen efterladte til selvmord
 • Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger

Det kan ikke udelukkes, at der kan findes andre foreninger, der ikke har været i kontakt med PsykInfo eller andre foreninger under etablering.

Bente Gertz har d. 28. maj 2009 modtaget henvendelse fra PS, Pårørende til Spiseforstyrrede. Denne henvendelse vedlægges som bilag.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum drøftede spørgsmålet om deltagelse af andre patientforeninger.

På baggrund af drøftelsen blev det aftalt, at én repræsentant fra hver af de 6 nedenstående foreninger inviteres til at deltage i de 2 resterende møder i dialogforum i indeværende valgperiode.

 • ADHD-foreningen
 • PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede)
 • Autismeforeningen
 • OCD-foreningen
 • Borderlineforeningen
 • PTSD-forening (under etablering)

Der vil blive udarbejdet en sag til regionsrådet med henblik på udpegningen af evt. nye medlemmer af dialogforum.

Bilag:

 

 

 

3.      Status på regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

På psykiatrisk dialogforums møde den 26. marts 2009 blev "Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område" omdelt under punktet om sundhedsaftaler.

Det blev i forbindelse med punktet aftalt, at samarbejdsaftalen skulle dagsordenssættes til førstkommende møde i dialogforum.

Specialkonsulent Anita Lerche fra psykiatristaben vil på mødet give en kort orientering om status for arbejdet med samarbejdsaftalen.

Indstilling

Til orientering.

Psykiatrisk dialogforum

Specialkonsulent Anita Lerche fra psykiatristaben gav en orientering om status på arbejdet med samarbejdsaftalen med kommunerne for det psykiatriske område.

Samarbejdsaftalen er godkendt af Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Aftalen har til opgave at sikre den bedst mulige behandling af sindslidende i Region Syddanmark. Der vil løbende blive evalueret og fulgt op på samarbejdstalen.

Følgende emner blev berørt i drøftelsen:

 • Hvor godt samarbejdsaftalen fungerer i virkeligheden. Aftalen skaber fokus på opfølgning og samarbejde. Samtidig vil det altid være en løbende udfordring at skabe samarbejde, hvor der er overgange mellem systemer
 • Aldersgrænsen for B&U. Der gøres meget ud af at lave koordinationsaftaler i det fyldte 17. leveår, og med udviklingsplanen er det psykiatriens intention at være så fleksibel som mulig for patienter i overgangen mellem barn/ung og voksen
 • Et samarbejdsprojekt omkring unge misbrugere med mulig psykiatrisk lidelse blev fremhævet som konkret eksempel udsprunget af samarbejdsaftalen. Projektet evalueres til efteråret. Resultatet forelægges dialogforum til orientering
 • Bedre Psykiatri har god erfaring med at arrangere lokale møder på baggrund af samarbejdsaftalerne og oplever stor velvilje fra kommunal psykiatri til at deltage i sådanne arrangementer
 • Det fremføres fra organisationsside, at der mangler tilbud til lettere psykisk syge, og at samarbejdsaftalen illustrerer dette. Det efterspørges, om man eventuelt kan opbygge teams på tværs af sektorer?
 • Rehabilitering; Er vi gode nok til at undgå genindlæggelser? Der kan ligge et stort ressourcespild i, at der ikke tages vare på / følges op på behandling.
 • Hvordan får vi de flotte planer til at fungere på gulvniveau?
 • Hvor langt er vi med, at kontaktpersoner og koordinerende kontaktpersoner fungerer i praksis?

Bilag:

 

 

 

 

4.      Det gode patientforløb - set fra en patientsynsvinkel

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Emnet drøftes på baggrund af ønske fra Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Steen Andersen (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade) pegede på, at der inden for psykiatrien ikke er tilstrækkeligt fokus på at skabe sammenhængende patientforløb med henblik på at skabe gennemsigtighed og overblik over patientforløbet og behandlingen.

Ifølge Steen Andersen handler det om – i forhold til at skabe sammenhængende patientforløb – at få skabt større lighed mellem det psykiatriske område og det somatiske område.

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov anerkender, at det er en vigtig pointe og siger, at der skal arbejdes mere med gennemsigtigheden i psykiatriens tilbud. Der arbejdes indenfor mange diagnoser udfra referenceprogrammer, psykoeducation benyttes systematisk, og på RCT-området er der konkret ved at blive indført pakkeløsninger.

Ole Ryttov henviste desuden til, hvordan man i psykiatrien arbejder med indføre øget gennemsigtighed i den psykiatriske behandling.

Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri) vurderede, at det i høj grad handler om at få de pårørende og den sindslidendes netværk involveret i behandlingen.

 

 

 

5.      Arbejdstøj for ansatte i psykiatrien

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Emnet drøftes på baggrund af ønske fra Steen Andersen, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum drøftede emnet om arbejdstøj for ansatte i psykiatrien.

Steen Andersen nævner nogle grunde til at indføre arbejdstøj i psykiatrien:

 • hygiejne-hensyn
 • genkendelighed
 • professionalisering
 • anerkendelse af ekspertisen

Samtidig fortalte han, at Region Nordjylland har besluttet at indføre arbejdstøj i gerontopsykiatrien og hvor hygiejnen tilsiger det. Endvidere har regionen besluttet, at der skal stilles arbejdstøj til rådighed for det personale, der ønsker det.

Der var enighed i dialogforum om, at det er en vigtig sag at sætte til drøftelse, og det blev aftalt, at psykiatristaben rejser debatten i psykiatriledelsen og til næste møde udarbejder forslag til, hvordan og på hvilket grundlag, debatten kan rejses, så også med-strukturen medinddrages i drøftelserne.

Stikord fra drøftelsen:

 • hvor autoritativ skal psykiatrien fremstå
 • vi skal gøre op med hyggen. En sengeafdeling er en hospitalsafdeling, og det skal det udstråle
 • psykiatrien skal udstråle faglighed og professionalisme
 • der skal være neutralitet i påklædningen
 • personen inde i tøjet er vigtigere end tøjet
 • hvilke signaler udsender vi?
 • Hvilke signaler ønsker vi at udsende
 • Forskning fremhæves
 • Tydeligt signal på, hvem man er, giver tryghed for patienter og pårørende

Psykiatrisk dialogforum anbefaler, at debatten om fælles arbejdstøj rejses i relevante fora, herunder psykiatriledelsen i Region Syddanmark samt i de enkelte MED-udvalg.

 

 

 

6.      PSP-samarbejdet

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

PSP-samarbejdet (samarbejdet mellem politi, socialvæsen og psykiatri) drøftes på baggrund af ønske fra Jeppe Bruun-Petersen, SIND.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterede om, at der har været afholdt et møde med de tre politikredse i Region Syddanmark. På mødet blev det aftalt, at der sættes gang i samarbejdet og samtidig var der stor opbakning til samarbejdet fra samtlige politikredse.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Kommissorium for arbejdsgruppe om åbenhed og bruger- og pårørendeinddragelse

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Psykiatrisk dialogforum aftalte på sit møde den 26. marts 2009, at der til mødet d. 16. juni skulle udarbejdes udkast til et kommissorium og deltagerkreds for en arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for styrkelse af bruger-inddragelsen på hovedfunktions- og lokal-niveau.

På den baggrund og med udgangspunkt i bruger-, patient- og pårørendepolitikken har psykiatristaben i samarbejde med psykiatriens sygehusledelse udarbejdet udkast til kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal se på:

 • Hjemmeside med chat-funktion
 • Styrkelse af lokale PsykInfoer
 • Inddragelse af patient- og pårørende-synspunkter i processer, arbejdsgrupper og udvalg
 • Udarbejdelse af pjece om politikken

Det foreslås i kommissoriet, at arbejdsgruppen arbejder i andet halvår 2009 med afrapportering inden udgang af året.

Der anbefales, at arbejdsgruppen sammensættes med Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov som formand og sekretariatsbetjening fra psykiatristaben. Det anbefales, at arbejdsgruppen kommer til at bestå af tre foreningsrepræsentanter, hvoraf den ene er dialogforums næstformand samt en ledelsesrepræsentant, læge og sygeplejerske fra klinikken.

Endelig anbefales det, at arbejdsgruppen får deltagelse af 3 administrative personer med praktisk erfaring omkring hjemmeside og kommunikation, PsykInfo og kommunesamarbejde.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Psykiatrisk dialogforum godkender kommissorium for arbejdsgruppen
 • At dialogforums organisationsmedlemmer blandt sig udpeger to medlemmer til arbejdsgruppen

Psykiatrisk dialogforum

Ole Ryttov orienterede om kommissorium for arbejdsgruppe om åbenhed og bruger- og pårørende inddragelse.

Psykiatrisk dialogforum udpegede Steen Andersen (Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade) og Jeppe Bruun-Petersen (SIND) til at deltage i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen mødes 31. august, 9. oktober og 3. december.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Byggeri og renoveringer i psykiatrien

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Der skal i den kommende årrække foretages en række nybyggerier og renoveringer i psykiatrien.

Henover vinteren og foråret har psykiatristaben i samarbejde med et arkitektfirma og regionens bygningsafdeling udarbejdet udkast til en overordnet generalplan for psykiatrisk bygningsstandard.

Generalplanen er i juni måned 2009 i høring i psykiatriens fælles MED-udvalg, og der har d. 11. juni været afholdt orienteringsmøde for alle, der som personale, patienter eller pårørende har medvirket i interviews igennem processen.

Det endelige udkast til generalplan forelægges for regionsrådet d. 25. juni 2009.

Som element i udarbejdelsen af generalplanen er der blandt andet afholdt et fokusgruppeinterview med patienter og pårørende. Til dette interview blev alle foreningsmedlemmer af dialogforum inviteret til at deltage.

Hvad angår større konkrete byggeprojekter bliver næste store projekt nybyggeri af retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. I den forbindelse er der etableret en overordnet projektgruppe for netop dette byggeri. Projektgruppen mødtes første gang d. 10. juni 2009.

Til projektgruppen blev de i dialogforum deltagende organisationer anmodet om at udpege to repræsentanter. En repræsentant med patient-erfaring og en repræsentant med pårørende-erfaring.

Der vil i de kommende år skulle nedsættes overordnede projektgrupper for byggeri i Aabenraa, Esbjerg og Vejle. Til den tid påregner psykiatristaben igen at anmode organisationerne om at udpege patient- og pårørende-repræsentant.

Ved lokalpsykiatri-projekter nedsættes lokale projektgrupper, hvor patient- og pårørende-inddragelsen vil blive sikret ved, at den lokale ledelse anmodes om at udpege patient-/pårørende-repræsentanter med lokal erfaring.

Under punktet vil chefkonsulent Karsten Sauer kort orientere om status og konceptet for inddragelse af patient- og pårørende-sysnpunkter i processerne.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

 

Psykiatrisk dialogforum

Afdelingschef Torben K. Andersen orienterede om nybyggeri og renoveringer i psykiatrien.

Det blev aftalt, at der udsendes kort over nuværende og planlagte matrikler med referatet.

Psykiatrisk dialogforum tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

9.      Næste møde

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

Emner til dagsorden for det næste møde ønskes drøftet.

Næste mødedato aftales.

Indstilling

Til drøftelse.

Psykiatrisk dialogforum

Næste møde afholdes den 22. september 2009, kl. 13.

Dagsordenspunkter:

 • Det udsatte punkt 1 fra LAP
 • Arbejdstøj i psykiatrien
 • Status for regler og lovgivning vedr. tvangsbehandling
 • Drøftelse af hullet mellem behandling i regional og kommunal psykiatri (Hvad sker med de lettere sindslidende)

 

 

 

10.    Eventuelt

Sagsnr:

 

Psykiatrisk dialogforum

Ulla Lindgren orienterede om, at der er planer om at afholde en temadag om ”gennembrudsprojektet” for personale og pårørende den 10. oktober 2009.

Ulla  Lindgren orienterede om, at der som led i det nationale gennembrudsprojekt om pårørendeinddragelse afholdes en regional temadag for personale og pårørende d. 10. september 2009.

Claus Sesar Thomsen spurgte, om psykiatristaben eventuelt kan være behjælpelig med tal og statistik i forbindelse med ting, der drøftes i dialogforum.

Svaret hertil er, at psykiatristaben er behjælpelig med sagsfremstillingen af sager, der ønskes drøftet og også gerne med tilvejebringelse af data, tal og statistik i det omfang, psykiatristaben har adgang til de ønskede data.

Det blev aftalt at dagsordenen fremover skal indeholde et punkt 1 Opsamling og bemærkninger til referat.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 22-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring