Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kollektiv trafik og miljø - referat 10-06-2009

Mødedato
10-06-2009 kl. 9:00 - 11:20

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Poul Weber, Carl Erik Jensen, Carsten Abild, John Lohff, Jytte Gramstrup Lauridsen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, William Jensen

 

 

 

 

 

Dagsorden

 1. Trafikplan 2009-2013 - planoplæg fra Sydtrafik
 2. Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn - regionsrådets høringssvar
 3. Tilbagemelding på FynBus’ justering af køreplan fra sommeren 2009
 4. Sydtrafik – Høring af budgetforslag 2010 og takstforslag 2010
 5. Henvendelse fra bestyrelsen for Sydtrafik vedr. fordeling af tilskud til kollektiv trafik
 6. Henvendelse fra Vestbanens bestyrelse
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

 

 

 

1.      Trafikplan 2009-2013 - planoplæg fra Sydtrafik

Resumé

Sydtrafik har udarbejdet forslag til Trafikplan 2009-2012. Forslaget er udsendt til kommuner og til regionen med frist for høringssvar til udgangen af juni 2009. Planforslaget har til formål at beskrive det fremtidige regionale rutenet i overensstemmelse med regionens principper og at vise et kørselsomfang, som kan gennemføres for det budget, som regionen har til rådighed. Forslagets initiativer forventes implementeret i faser i løbet af planperioden.

Sagsfremstilling

I forslaget fra Sydtrafik udpeges regionale rejsemål, dernæst opstilles kriterier for, hvilke rejsemål der skal forbindes, kriterier for kvalitetskrav samt forslag til konkrete ruter.

Forslaget bygger på, at overordnede rejsemål skal betjenes med hurtigruter og mindre direkte og langsommere regionalruter. Eventuelle forbindelser mellem C-rejsemål består af de mindre direkte regionalruter. Hvor der er togbetjening, gør denne det ud for hurtigruter.

Forslaget betyder, at der bliver en uensartet betjening af rejsemålene, hvor regionens principper foreskriver hurtige og direkte ruter. Det vurderes, at de valgte rejsehastigheder og linjeføringer ikke lever op til princippernes intentioner om at skabe hurtige og direkte forbindelser mellem rejsemålene som led i at gøre bustrafikken attraktiv og vende den aktuelle tilbagegang i passagertallet.

Forslaget indebærer, at en lang række forbindelser, som er togbetjent med kort rejsetid og høj frekvens, suppleres med regionale busser. Som hovedprincip, skal der kun være bus parallelt med tog, hvis der kan påvises et særligt behov. Det vurderes, at den langsommere busbetjening parallelt med en togstrækning ikke vil være et attraktivt alternativ på grund af den længere rejsetid.

I vedlagte kommenterede resumé af Sydtrafiks forslag til trafikplan er der bemærkninger til den foreslåede busstrategi og forslag til de forbindelser, som regionen finder bør etableres for at tilgodese principperne. Der er desuden bemærkninger til ruteforslag, som ikke bør etableres, da de ikke er i overensstemmelse med regionens principper. Der er også redegjort for ruteforslag, hvis eventuelle etablering fordrer en nærmere dokumentation af trafikgrundlaget.

Endelig er der redegjort for, at det regionale kørselsomfang vil skulle tilpasses regionens budget, idet planoplægget ikke præcist kan redegøre for det tilskud fra regionen, som kræves for at implementere forslagene.

Forslagene til bemærkninger til planoplægget er sammenfattet i vedlagte udkast til høringsbrev.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet, at udkastet til høringsbrev til Sydtrafik godkendes.

Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til Sydtrafik godkendes.

Det blev aftalt, at udvalget fortsætter behandlingen af planoplægget fra Sydtrafik på et ekstraordinært møde den 24. juni 2009.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

2.      Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn - regionsrådets høringssvar

Resumé

Ifølge lov om trafikselskaber (§9) skal trafikselskaberne med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Der er ikke nærmere formkrav til planernes udarbejdelse. FynBus har udarbejdet oplæg til fremtidigt regionalt rutenet. Oplægget er udsendt til kommuner og til regionen. Det forudsættes, at bemærkninger fra de fynske kommuner vil foreligge inden regionsrådets behandling af oplægget. Regionsrådet har frist for høringssvar til udgangen af juni 2009.

Sagsfremstilling

Planoplægget har til formål at beskrive det fremtidige regionale rutenet i overensstemmelse med regionens principper og at vise et kørselsomfang, som kan gennemføres for det budget, som regionen har til rådighed.

Planoplægget indeholder et basisnet, som efter FynBus’ vurdering omfatter forbindelser som skal etableres som følge af regionens principper.

Dertil kommer et pendlernet – først og fremmest på særligt trafikerede dele af basisnettet.

Endeligt foreslås supplerende pendlernet på få strækninger og med reduceret frekvens til betjening af uddannelseskørsel.

Visse af de forbindelser, som indgår i ovennævnte net, betjener ikke udpegede regionale rejsemål, og er derfor ikke i overensstemmelse med regionens principper for regional bustrafik.

Regionsrådet skal tage stilling til det fremtidige regionale busnet, idet regionen senere (september 2009) skal bestille den regionale buskørsel og finansiere det dertil nødvendige tilskud.

I vedlagte kommenterede resumé af FynBus’ planoplæg er forslag til de forbindelser, som regionen finder bør etableres for at tilgodese principperne. Der er desuden bemærkninger til ruteforslag, som ikke bør etableres, da de ikke er i overensstemmelse med regionens principper. Der er også redegjort for ruteforslag, hvis eventuelle etablering fordrer en nærmere dokumentation af trafikgrundlaget.

Endelig er der redegjort for, at det regionale kørselsomfang vil skulle tilpasses regionens budget, idet planoplægget ikke præcist kan redegøre for det tilskud fra regionen, som kræves for at implementere forslagene.

Forslagene til bemærkninger til planoplægget er sammenfattet i vedlagte udkast til høringsbrev.

Indstilling

Det indstilles:

 •  At det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet, at udkastet til høringsbrev til FynBus godkendes.

Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at det reviderede udkast til høringssvar til FynBus godkendes.

Det blev aftalt, at udvalget fortsætter behandlingen af planoplægget fra FynBus på et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2009.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

3.      Tilbagemelding på FynBus’ justering af køreplan fra sommeren 2009

Resumé

Regionsrådet har tidligere behandlet forslag fra Fynbus til justeringer af den regionale køreplan fra sommeren 2009. Forslaget skulle bidrage til at reducere Fynbus’ udgifter til de regionale ruter på 10 mio. kr. årligt. Udgifterne til de regionale ruter overskrider regionens budgetramme med 15 mio. kr. i 2009, hvorfor tilpasning af de regionale ruter er påkrævet. Fynbus har nu meddelt Region Syddanmark, at der kun vil blive gennemført justeringer af de regionale ruter svarende til en besparelse på 5 mio. kr. i 2009. Ved at besparelsen ikke bliver som oprindeligt foreslået, vil der også i 2010 være en betydelig merudgift for regionen i forhold til budgetrammen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 27. april 2009 et oplæg fra FynBus om besparelser med henblik på allerede fra køreplanskiftet medio 2009 at indstille kørslen på de afgange, hvor det giver færrest gener for kunderne. Denne udtynding betyder ikke nedlæggelse af ruter, men alene færre afgange. Forslaget indeholdt en samlet besparelse på 10 mio. kr. Fynbus’ udgifter til de regionale ruter i 2009 er opgjort til 107 mio. kr. i forhold til Regionsrådets bevillingsramme på 92 mio. kr.

FynBus har nu udarbejdet et endeligt oplæg til justeringer med følgende projekter:

 • Frekvensreduktion på følgende strækninger:
   • Odense-Svendborg-Rudkøbing på hverdage
   • Rudkøbing-Bagenkop og Rudkøbing-Lohals om aftenen og i weekender
   • Faaborg-Svendborg på lørdage

 

 • Nedlæggelse af weekendkørsel på følgende ruter:
   • rute 940 (Faaborg-Ringe-Nyborg)
   • delrute 825 (Middelfart-Bogense) 
   • delrute 825 (Middelfart-Assens)

 

 • Nedlæggelse af tyndtbelagte dobbeltture

 

Det fremsendte forslag til besparelser fra FynBus er ikke i overensstemmelse med regionsrådets beslutning om, at der skal ske en reduktion af kørselsomfanget, idet regionsrådets bevillingsramme for 2009 kun er på 92 mio. kr. Regionsrådet er indstillet på, at tilpasningen ikke fuldt ud kan realiseres i 2009, men Fynbus’ endelige oplæg til justeringer på de regionale ruter er ikke tilstrækkelige, idet effekten i 2009 er halveret og helårseffekten i 2010 vil dermed også blive begrænset. Derved oparbejdes betydelige merudgifter i forhold til regionens vedtagne budgetramme for Fynbus. En merudgift der skal afvikles ved at budgetrammen årene fremover forlods bliver reduceret.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet:

 • At FynBus anmodes om at sikre implementeringen af de tidligere foreslåede besparelser på de regionale ruter med udgangspunkt i de udmeldte tilskudsrammer fra Region Syddanmark.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø 10-06-2009:

Et flertal af udvalget bestående af Poul Weber, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Carsten Abild og William Jensen anbefaler over for regionsrådet, at der gennemføres en besparelse på 5 mio. kr., som foreslået af FynBus, samt at den resterende merudgift finansieres via lån i egenkapitalen i FynBus.

Et mindretal bestående af John Lohff, Thyge Nielsen og Jytte Gramstrup Lauridsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

4.      Sydtrafik – Høring af budgetforslag 2010 og takstforslag 2010

Resumé

Bestyrelsen for Sydtrafik har sendt forslag til budget 2010 og takstforslag 2010 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne. I budgetforslaget forudsættes et tilskud fra Region Syddanmark på 77,3 mio. kr., mens der i overslagsår for 2010 (jf. Budget 2009 og overslagsårene) er afsat i alt 160,346 mio. kr. (2009-prisniveau) i tilskud til den regionale, kollektive trafik, som vil blive fordelt mellem Sydtrafik og Fynbus. Der er foreslået, en takststigning på 4,8% i 2010.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Sydtrafik har den 20. april 2009 med senere korrektioner sendt forslag til budget 2010 samt taktsforslag 2010 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne med svarfrist senest 14. juni 2009.

I budgetforslag 2010 forventes der udgifter på i alt 681,958 mio. kr. og indtægter på i alt 270,5 mio. kr. Forslaget viser et tilskudsbehov fra Region Syddanmark på 77,3 mio. kr. og fra kommunerne under et på 334,155 mio. kr. I budgetforslag 2010 forudsættes 67,566 mio. kr. af det regionale tilskud at vedrøre busdriften og 9,734 mio. kr. driften af Vestbanen.

Med regionsrådets vedtagelse af budget 2009 og overslagsårene 2010-2013 er niveauet for den regionale, kollektive trafik fastlagt. Der er afsat i alt 160,346 mio. kr. (2009-prisniveau) pr. år til den regionale kollektive trafik.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for, at den regionale bustrafik fra køreplanskiftet 1. juli 2010 sker ud fra de opstillede regionale principper, hvilket – udover ændringer i det regionale rutenet - kan medføre nogle ændringer i både indtægter og udgifter på de regionale ruter.

Udgifterne til driften af busruterne er beregnet med en udgiftsstigning på 0% i stedet for –(minus) 1,7%, som er udmeldt af Foreningen af Trafikselskaber i Danmark. Dette skyldes, at kommunerne kan fremskrive deres udgift til trafikselskaberne med 2,9% samt, at skønnene over indeks de seneste 6 måneder har varieret meget.

Administrationsomkostningerne stiger fra 33,505 mio. kr. i Budget 2009 til 36,252 i Budgetforslag 2010. Stigningen på 2,747 mio. kr. skyldes især lønfremskrivning på 3,7%, udvidelse af normeringen i handicapafdelingen og flextrafik samt merudgifter til honorar til bestyrelsen og lønudgift/overheadsomkostninger til koordinatorstilling i køreplanafdelingen.

Budgetforslaget indeholder udgifter på 8 mio. kr. til Rejsekortet. Finansiering over årene og mellem kommunerne og regionen skal godkendes af bestyrelsen på et senere punkt.

Udgifterne til markedsføring m.v. stiger med 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der er afsat 1,5 mio. kr. til markedsføring af Rejsekortet.

Lov om cross border leasing forventes at træde i kraft senest den 1. januar 2010. I budgetforslaget er kun medtaget effekten af dette ved 2. udbud, da de reelle virkninger ikke kendes pt. , bl.a. vil det måske udløse en DUT-kompensation.

I forbindelse med opstilling af de regionale principper for den regionale bustrafik er der afsat en pulje på 5 mio. kr. til busdrift i yderområder med særlige behov. Dette skal afholdes inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

Såfremt den nuværende fordeling af det samlede tilskud til kollektiv trafik fastholdes, vil det fordeles med hhv. 85,06 mio. kr. til Fynbus og 75,286 mio. kr. til Sydtrafik. Der er en forskel på 2 mio. kr. mellem, hvad Sydtrafik forventer at få i tilskud, og hvad Region Syddanmark har afsat i overslagsår for 2010 til Sydtrafik - i henhold til den nuværende fordeling mellem trafikselskaberne.

I budgetforslaget er der ikke taget højde for, at den regionale bustrafik fra køreplanskiftet 1. juli 2010 sker ud fra de opstillede regionale principper, hvilket – udover ændringer i det regionale rutenet - kan medføre ændringer i både indtægter og udgifter på de regionale ruter.

Region Syddanmark vil i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger med regeringen forsøge at få flere midler til finansiering af den kollektive trafik, idet nettoudgifterne er steget meget pga. faldende passagertal og øgede udgifter.

Endelig er foreslået, en takststigning på 4,8% i 2010.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet:

 • At Sydtrafiks budgetforslag 2010 og takstforslag 2010 godkendes, idet det er en forudsætning, at Sydtrafiks budget 2010 for den regionale, kollektive trafik tilpasses den bestilling af den regionale busdrift, som afgives konkret senere i 2009.
 • At udgifterne til den regionale busdrift, som bestilles hos Sydtrafik, skal afholdes inden for den afsatte budgetramme til kollektiv trafik hos Sydtrafik.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Henvendelse fra bestyrelsen for Sydtrafik vedr. fordeling af tilskud til kollektiv trafik

Resumé

Regionsrådet besluttede på mødet den 29. september 2008 ved vedtagelse af budget 2009 og overslagsårene, at fordelingen af den afsatte budgetramme til kollektiv trafik mellem Sydtrafik og Fynbus skulle revurderes i 2009, når kørselsomfanget bliver fastlagt efter Regionsrådets nye principper for de regionale ruter. Bestyrelsen for Sydtrafik ønsker at få oplyst, hvad status er for denne revurdering.

Sagsfremstilling

I 2009 er der samlet afsat 175,346 mio. kr. (2009-niveau) til kollektiv trafik - indtil videre fordelt med 82,786 mio. kr. til Sydtrafik og 92,560 mio. kr. til Fynbus. I 2010 er der afsat 160,346 mio. kr. (2009-niveau) - indtil videre fordelt med 75,286 mio. kr. til Sydtrafik og 85,060 mio. kr. til Fynbus.

Der vedlægges notat af 28. maj 2009 vedr. "Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus", der indeholder en række nøgletal for Sydtrafik og Fynbus vedr. nettoudgifter, dækningsbidrag, bruttoudgifterne - fordelt på busdrift og administration - indtægter samt køreplantimer.

Det anbefales, at der først tages stilling til fordeling af tilskudsbeløbet mellem de to trafikselskaber, når omkostninger til den nye trafikplans regionale basis rutenet kendes, jfr. de sager på dagsordenen, hvor regionens høringssvar til trafikselskabernes nye trafikplaner behandles.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet:

 • At der først tages stilling til fordeling af tilskudsbeløbet mellem de to trafikselskaber, når omkostninger til den nye trafikplans regionale basis rutenet kendes.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Henvendelse fra Vestbanens bestyrelse

Resumé

Togdriften på Vestbanen har været i udbud. Bestyrelsen for Vestbanen har på baggrund af de indkomne tilbud besluttet at annullere licitationsresultatet, idet de modtagne tilbud var meget højere end forventet. Til gengæld ønsker bestyrelsen at iværksætte en ny udbudsforretning for nuværende togstrækning gældende for en 2 års periode med mulighed for forlængelse til 4 år. I den forbindelse har Sydtrafik anmodet Region Syddanmark om at stille nødvendig finansiering til rådighed.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 23. juni 2008 COWI-rapporten, som Vestbanens bestyrelse havde fået udarbejdet. Rapporten gennemgik tre hovedscenarier for Vestbanens fremtid. Regionsrådet besluttede, at der kunne arbejdes videre efter rapportens model 3C, der indebar samdrift med staten på strækningen Varde-Esbjerg og en videreførelse af togdrift til Nørre Nebel i samme omfang som i dag. Udgifterne for denne model var opgjort til 15,4 mio. kr. pr. år.

Sydtrafik har den 18. maj 2009 meddelt, at bestyrelsen har besluttet at annullere licitationen. Nu ønsker bestyrelsen, at der afholdes en ny udbudsforretning under forudsætning af, at Region Syddanmark stiller den nødvendige finansiering (bevilling) til rådighed for driften samt den nødvendige renovering af eksisterende materiel og sikkerhedsudstyr. Udgiftsniveauet for den fortsatte drift af Vestbanen kendes endnu ikke, idet der ikke er foretaget økonomiske beregninger herfor.

Bestyrelsen har samtidig meddelt, at såfremt regionen ikke kan give tilsagn om den nødvendige finansiering indstilles togdriften med udgangen af 2010.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler:

 • At henvendelsen fra Syddtrafik tages til efterretning,
 • At det meddeles Syddtrafik, at Region Syddanmark anser det fornyede udbud som en del af Sydtrafiks almindelige forretning, og at regionen vil forholde sig til resultatet af det fornyede udbud, når dette er afsluttet. Såfremt det økonomiske resultat af udbuddet ikke står mål med den ydelse, som regionen modtager fra Vestbanen, forbeholder regionen sig ret til at genvurdere sit fremtidige engagement med Vestbanen.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

7.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 19. august 2009.

Udvalget

Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 24. juni 2009 kl. 10.00.

Næste ordinære udvalgsmøde afholdes den 19. august 2009.

 

 

 

 

 

 

8.      Eventuelt

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 04-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring