Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale områdepilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 03-06-2009

Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 03-06-2009


Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område

Mødedato
03-06-2009 Kl. 14:00 - 14:50

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Stephanie Lose, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling

Afbud

Søren Salling, Bent Bechmann, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen.

 

Dagsorden

 1. Præhospital visitation
 2. Region Syddanmarks vagtcentral
 3. Etablering af lægebil i Esbjerg og udvidelse af lægebilens driftstid i Svendborg
 4. Etablering af lægebil i Kolding
 5. Præhospital udbygning - indfasning af akutbiler, anden etape
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

 

 

1.      Præhospital visitation

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Efter ambulanceudbuddet er Region Syddanmark forpligtiget til den 1. september 2009 at have en samlet visitationsretningslinie for, hvor i regionen ambulancerne skal køre hen med patienterne.

De nuværende visitationsretningslinier består af mange forskellige, ikke-sammenhængende instrukser til Falck fra de gamle amter og fra regionen, om hvordan patienterne skal køres til sygehusene.

Som noget nyt vil der pr. 1. september 2009 blive skelnet mellem behandlingskrævende og ikke-behandlingskrævende, liggende transporter.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehusene, Falck og sundhedsstaben, der har udarbejdet:

 • forslag til præhospitale visitationsretningslinier for 1-1-2-patienter
 • forslag til retningslinier for visitation af liggende, ikke-behandlingskrævende patienter

Akutte patienter skal som hovedregel indbringes på nærmeste relevante sygehus. Transporttid og transportdestination kan være afhængig af trafikale eller medicinske omstændigheder, som kan ændre sig løbende. Fravælger et ambulancemandskab nærmeste egnede sygehus til fordel for et andet, så skal transporten drøftes med nærmeste sygehuslægebil.

I retningslinierne angives det, at ved behov for helikopterassistance vælges den helikopter, der bedst og hurtigst kan løse opgaven.

Akut syge og tilskadekomne kan køres/flyves til sygehuse i Region Midtjylland eller Tyskland i situationer, hvor hensynet til patientens liv og førlighed tilsiger det.

I den nye ambulanceaftale skelnes der mellem ambulancekørsel og liggende transport af ikke-behandlingskrævende patienter, der kan foregå i sygetransportvogn. Borgere, der transporteres i en sygetransportvogn, har ikke behov for sundhedsfaglig overvågning eller behandling under transporten. Dette vil blive afklaret før transporten. I tvivlstilfælde anvendes altid en ambulance. Det skal være sundhedsfagligt personale, der bestiller sygetransportvogne hos vagtcentralen.

Det er situationen pr. 1. september 2009, der er beskrevet i de præhospitale visitationsretningslinier. Der vil løbende ske ændringer de næste 8 - 10 år i processen frem mod etableringen af de 5 akutsygehuse med hver deres fælles akutmodtagelse.

Udkast til retningslinier er vedlagt i bilag.

Indstilling

Det indstilles,

 • At det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område over for regionsrådet anbefaler visitationsretningslinierne til godkendelse.
Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker en opfølgning i forhold til dels efterlevelsen af visitationsretningslinierne, dels fritvalgsreglernes rækkevidde i forhold til akutpatienter.

Bilag:

 

 

 

2.      Region Syddanmarks vagtcentral

Sagsnr:

07/278

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet besluttede den 25. juni 2007, at der kun skulle være én vagtcentral i Region Syddanmark. Den skulle huse regionens akutmedicinske koordinationscentral (AMK), placeres på Odense Universitets Hospital (OUH), og driften af vagtcentralen skulle udbydes. Den 9. marts 2009 blev der indgået kontrakt med Falck om drift af vagtcentral.

Sideløbende med udbuddet af ambulancetjenesten i Region Syddanmark har en proces med etablering af ny vagtcentral fundet sted. Bygning 14 på OUH har gennemgået en renovering og ombygning, som blev afsluttet medio december 2008. De første IT-installationer er blevet udført, og bygningen er blevet indrettet til kontorer for Falck og AMK. Region Syddanmark er ikke ene om at etablere egen vagtcentral. Regionerne har besluttet at etablere 5 vagtcentraler med identisk grundlæggende IT-setup ved at indkøbe ens kontrolrumssoftware via Økonomistyrelsen. Herudover er regionerne forpligtede til at benytte det nye landsdækkende beredskabsnet, SINE (SIkkerhedsNEttet). Firmaet Terma er blevet valgt som leverandør af kontrolrumsløsningen, og firmaet Dansk Beredskabs Kommunikation  leverer SINE. Arbejdet med at etablere vagtcentralen på OUH har været koordineret med de øvrige 4 regioner, som er i gang med en tilsvarende proces.

 

Planer for implementeringsarbejdet

Eftersom de nye kontrakter indebærer en række ændringer i forhold til den nuværende aftale, har regionen og Falck i fællesskab udarbejdet en implementeringsplan, der skal sikre en hensigtsmæssig overgang til de nye kontrakter pr. 1. september 2009. Planen har resulteret i en række projekt- og arbejdsgrupper, herunder en projektgruppe, som har til formål at implementere regionens vagtcentral.

Termas kontrolrumsløsning skal sikre, at de regionale beredskaber, herunder regionernes kommende vagtcentraler, kan disponere ambulancer samt benytte SINE-nettet. Denne løsning er imidlertid blevet forsinket. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en officiel udmelding fra Økonomistyrelsen om årsagen til forsinkelsen eller en ny tidsplan trods adskillige anmodninger herom fra regionernes side. Det vilkår betyder, at implementeringsarbejdet er organiseret i 2 spor: Plan A og Plan B.

Opgaverne relateret til Plan A drejer sig om at implementere og teste Termas kontrolrumsløsning samt forbindelsen til SINE, således at både Region Syddanmark og Falck kan godkende løsningen, førend man overgår til aktiv drift med denne løsning. Med forbehold for usikkerheden vedr. Termas leverance af et kontrolrum til Region Syddanmark planlægger man efter at kunne overgå til drift med Termas kontrolrumsløsning i 2. kvartal 2010.

Plan B er blevet iværksat i lyset af Termas forventede forsinkelse og den usikkerhed, der er forbundet hermed. Efter aftale med Falck arbejdes der derfor p.t. med en løsning, der indebærer, at Falck pr. 1. september 2009 fysisk flytter personale til regionens vagtcentral på OUH, hvorfra Falck vil disponere med anvendelse af det nuværende disponerings- og kommunikationssystem. Dog opretholdes planerne med at flytte AMK-funktionen pr. 1. september 2009 og lade vagtcentraloperatørerne overtage sekretærfunktionen.

 

Økonomi

Det faktum, at Økonomistyrelsen/Terma ikke kan levere et funktionelt kontrolrum til den aftalte tid, og at Region Syddanmark derfor er nødt til at bede Falck køre videre med det nuværende system, får nogle økonomiske konsekvenser. Disse konsekvenser kan opsplittes i to dele.

For det første er der nogle udgifter forbundet med, at Falck skal lave en forbindelse til den nye vagtcentral således, at der sikres adgang til det nuværende disponeringssystem (EVA2000). Falck har oplyst, at udgifterne til denne del forventes at ligge på omkring 350.000 kr.

For det andet vil Falck have udgifter forbundet med at opretholde det nuværende disponeringssystem (EVA2000), som ellers var planlagt afviklet. Derudover vil der være udgifter forbundet med at opretholde det nuværende radionet samt at etablere kommunikationsudstyr i alle nyindkøbte køretøjer. Det er i sundhedsdirektørkredsen aftalt, at Danske Regioner på vegne af de 5 regioner forhandler en fælles aftale vedr. økonomien for denne del.

Det forventes, at staten vil dække regionernes merudgifter til ovenstående. Det foreslås derfor, at udgifterne midlertidigt finansieres af konto for liggende patientbefordring, men med forventning om, at staten på et senere tidspunkt vil dække merudgifterne.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område over for regionsrådet anbefaler en godkendelse af:

 • at der arbejdes videre med Plan B, hvor regionens nye vagtcentral som planlagt tages i brug pr. 1. september 2009, men hvor dette sker ved brug af Falcks nuværende disponeringssystem og radionet.
 • at arbejdet med at implementere den nye kontrolrumsløsning fra Terma fortsættes og at løsningen sættes i drift, når den er testet og godkendt af både Falck og Region Syddanmark.
 • at der indgås aftale med Falck om etablering af en forbindelse, der gør det muligt at sidde på den nye vagtcentral og disponere ambulancer via Falcks nuværende disponeringssystem, samt at Region Syddanmark indgår i en tværregional aftale om brug af disponeringssystemet (EVA2000) og radionettet.,
 • at udgifterne afholdes af kontoen for liggende patientbefordring, dog med den forventning at staten vil dække disse merudgifter, som er en direkte konsekvens af, at regionernes indkøb via Økonomistyrelsen ikke kan leveres til tiden.

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

 

 

 

 

3.      Etablering af lægebil i Esbjerg og udvidelse af lægebilens driftstid i Svendborg

Sagsnr:

07/245

Sagsfremstilling

Baggrund:

Regionsrådet besluttede i forbindelse med gennemførselsplanen at udvide den præhospitale dækning i Region Syddanmark. En del af udbygningsplanen er, at der fra kontraktstart den 1. september 2009 skal etableres en døgndækkende lægebil i Esbjerg, samt at lægebilsordningen i Svendborg skal gøres døgndækkende.

Som følge af ovenstående besluttede regionsrådet den 23. februar 2009 at udnytte optioner i den nye kontrakt med Falck, således at 1. etape i den præhospitale udbygning, herunder tiltagene i Esbjerg og Svendborg, kan realiseres.

En afledt konsekvens af ovenstående er, at regionen skal finde nogle egnede lokaler til lægebilen i Esbjerg.

 

Etablering af lægebil i Esbjerg

Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande bilen med læger, ligger på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, hvor lægebilen også foreslås fysisk placeret. 

For at sikre lokaler og faciliteter til det personale, der skal betjene lægebilen, har Sydvestjysk Sygehus udarbejdet et idéoplæg, herunder tegninger, estimeret pris samt tidshorisont for projektet. Idéoplægget er vedlagt.

Som det fremgår af idéoplægget, anbefaler Sydvestjysk Sygehus en løsning, hvor der etableres opholds-, sove-, bad og toiletfaciliteter (ca. 50 m2) i den gamle ambulanceindgang. Disse lokaler/faciliteter ligger således, at vagtbemandingen bliver placeret i nærheden af den kommende fælles akutmodtagelse, og forventes således at være en permanent løsning.

Det forventes, at opholdsfaciliteterne er færdige senest den 1. november 2009, hvilket betyder, at der muligvis, i en kort periode, skal findes midlertidige sove-, toilet-, og badefaciliteter på Sydvestjysk Sygehus.

Som det fremgår af bilagene, har Sydvestjysk Sygehus estimeret de samlede renoveringsudgifter til 1,544 mio. kr. excl. moms. På den baggrund foreslås det, at der afsættes rådighedsbeløb på 1,544 mio. kr. til projektet. Det anbefales, at de 1,544 mio. kr. finansieres via konvertering fra drift til anlæg/investeringer på følgende måde:

 

Tabel 1:

Beløb i 1000 kr. (indeks 125,3)

2009

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: Etablering af lokaler til lægebil:

1,544

Prioriteringspuljen

- 1,544

I alt

0

 

Anæstesiologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, som forventes at få det daglige ansvar for lægebilsordningen, skal have tilført et budget, som kan dække de lønudgifter, kursusudgifter og øvrige udgifter, der er forbundet med oprettelse af denne døgndækkende funktion. Disse udgifter på 5,332 mio. kr., inkl. udgifter til afledt teknisk drift og personale, foreslås finansieret af præhospitalskontoen i 2009, og udgifterne i 2010 og efterfølgende år foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

De samlede årlige driftsudgifter ved at oprette en lægebil i Esbjerg kan opgøres til 9,602 mio. kr.: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,332 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor). Herfra skal trækkes de udgifter, regionen har haft til den hidtidige ordning med en ambulancelæge, som har kørt fra egen bolig. Denne ordning har kostet omkring 1,3 mio. kr. årligt.

Det skal endeligt bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel regional aftale om aflønning af lægerne i forbindelse med lægebilskørsel. Skulle aftalen få konsekvenser for ovennævnte driftsudgifter, indarbejdes de i budgettet for 2010 og fremadrettet.

 

Udvidelse af dækningen på lægebilen i Svendborg

Ansvaret for den lægelige bemanding af lægebilen i Svendborg ligger hos Anæstesiologisk Afdeling på Svendborg Sygehus.

I forhold til at tilpasse lægebilens driftsbudget til en udvidelse af driftstiden anbefales en løsning, hvor driftsbudgettet ensartes med det budget, der i dag findes for lægebilen i Odense. Det har også været fremgangsmåden for fastlæggelse af et budget til lægebilen i Esbjerg. Dog med den forskel, at lægebilen i Svendborg har en ½ normering til en sekretær, som i lighed med Odense dækker en regional funktion med indtastning af meddelelser til praktiserende læge o.a. om den præhospitale behandling, der er foretaget. Som følge af denne funktion foreslås et revideret budget for lægebilen i Svendborg på 5,428 mio. kr. pr år.

Dette budget skal bl.a. dække lønudgifter, kursusudgifter, udgifter til en lægelig leder, udgifter til faglige møder og udgifter til medicin m.v.

Lægebilen i Svendborg er i dag i drift i perioden fra kl. 7.30 til kl. 18.30. Det nuværende budget, der er afsat til at dække lægeløn m.m. for denne drifttid, er på 2,14 mio. kr. Der er således tale om en budgetforøgelse på 3,288 mio. kr. pr. år som følge af øgede lønudgifter til lægerne ved at gøre ordningen døgndækkende.

De samlede årlige driftsudgifter ved at etablere en døgndækkende lægebil i Svendborg kan opgøres til 9,698 mio. kr. pr. år: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,428 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor).

Det skal igen bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel regional aftale omkring aflønning af lægerne.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område over for regionsrådet anbefaler:

 • at der meddeles en anlægsbevilling på 1,544 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 på 1,544 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
 • at rådighedsbeløbet finansieres af prioriteringspuljen 2009 via konvertering fra drift til anlæg/investeringer.
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for anlægsbevillingen.
 • at udgifterne på 5,332 mio. kr. (2008-priser) årligt, der er forbundet med drift af en døgndækkende lægebil i Esbjerg, finansieres af præhospitalskontoen i 2009, idet udgifterne i 2010 og efterfølgende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2010.
 • at budgettet for lægebilsordningen i Svendborg tilpasses de øgede udgifter forbundet med at gøre ordningen døgndækket ved at hæve budgettet fra 2,14 mio. kr. til 5,428 mio. kr. pr. år (2008-priser), og at dette finansieres af præhospitalskontoen i 2009, idet udgifterne i 2010 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for disse år.

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

 

4.      Etablering af lægebil i Kolding

Sagsnr:

07/245

Sagsfremstilling

Baggrund:

Det blev på regionsrådets møde den 23. marts 2009 besluttet, at udbygningsplanerne på det præhospitale område skal indeholde etablering af en døgndækket lægebil i Kolding.

En afledt konsekvens af ovenstående beslutning er, at regionen skal finde nogle egnede lokaler til lægebilen i Kolding.

Etablering af lægebil i Kolding

Opgaven med at drive lægebilen, herunder bemande bilen med læger, foreslås placeret på Sygehus Lillebælt, Kolding, hvor lægebilen også foreslås fysisk placeret.

For at sikre lokaler og faciliteter til det personale, der skal betjene lægebilen, har Sygehus Lillebælt udarbejdet et idéoplæg, herunder tegninger, og estimeret pris samt tidshorisont for projektet. Idéoplægget er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af idéoplægget, anbefaler Sygehus Lillebælt en løsning, hvor der etableres garage samt opholds-, sove-, bad og toiletfaciliteter (ca. 170 m2) i den eksisterende ambulancegård. Det forventes, at projektet er gennemført ultimo 2009.

Regionsrådet har ikke tidligere besluttet, hvornår lægebilen i Kolding skal sættes i drift. Som følge af ovenstående tidsplan og som følge af det arbejde, der skal gøres med at tilknytte og uddanne læger til lægebilen, foreslås det, at lægebilen i Kolding sættes i drift mandag den 4. januar 2010.

Det foreslås endvidere at udnytte en option i den nye kontrakt med Falck, således at køretøj og lægeassistent leveres af Falck på samme måde som ved de øvrige lægebiler i Region Syddanmark.

Som det fremgår af de vedlagte bilag, har Sygehus Lillebælt, Kolding, estimeret de samlede renoveringsudgifter til 1,850 mio. kr. På den baggrund foreslås det, at der afsættes rådighedsbeløb på 1,850 mio. kr. til projektet. Det anbefales, at de 1,850 mio. kr. finansieres via konvertering fra drift til anlæg/investeringer på følgende måde:

Tabel 1:

Beløb i 1000 kr. (indeks 125,3)

2009

Sygehus Lillebælt, Kolding: Etablering af lokaler til lægebil:

1,850

Prioriteringspuljen

- 1,850

I alt

0

 

Anæstesiologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt, Kolding, som forventes at få det daglige ansvar for lægebilsordningen, skal have tilført et budget, som kan dække de lønudgifter, kursusudgifter og øvrige udgifter, der er forbundet med oprettelse af denne døgndækkende funktion. Disse udgifter på 5,332 mio. kr., inkl. udgifter til afledt teknisk drift og personale, foreslås i 2010 og efterfølgende år indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen.

De samlede årlige driftsudgifter ved at oprette en lægebil i Kolding kan opgøres til 9,602 mio. kr.: 4,27 mio. kr. for køretøj og lægeassistent, jf. option i ambulancekontrakt, og 5,332 mio. kr. til dækning af lægeløn m.v. (se ovenfor). Herfra skal trækkes de udgifter, regionen har haft til den ambulancelæge, som har kørt fra egen bolig/praksis. Denne ordning har kostet omkring 1,1 mio. kr. årligt.

Det skal endeligt bemærkes, at ovennævnte udgifter til drift af lægebilen kan ændres, da der i øjeblikket forhandles en generel aftale omkring konsulenthonorering af lægerne i forbindelse med lægebilskørsel i fritiden. Skulle aftalen få konsekvenser for ovennævnte driftsudgifter, indarbejdes det i budgettet for 2010 og fremadrettet.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles en anlægsbevilling på 1,850 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sygehus Lillebælt, Kolding.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2009 på 1,850 mio. kr. (indeks 125,3) til etablering af opholdsfaciliteter til lægebilen på Sygehus Lillebælt, Kolding.
 • At rådighedsbeløbet finansieres af prioriteringspuljen 2009 via konvertering fra drift til anlæg/investeringer.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for anlægsbevillingen.
 • At der sigtes imod, at lægebilen i Kolding sættes i drift den 4. januar 2010.
 • At driftsudgifterne på 5,332 mio. kr. (2008-priser) årligt, der er forbundet med drift af en døgndækkende lægebil i Kolding i 2010 og efterfølgende år, indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

 

5.      Præhospital udbygning - indfasning af akutbiler, anden etape

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. september 2008 gennemførselsplanen for fremtidens sygehuse, herunder udbygningen af det præhospitale område.

Udbygningen af den præhospitale indsats gennemføres gradvist i 3 etaper i perioden 2009 – 2011. Baggrunden for opdelingen af udbygningen er dens omfang, der hænger sammen ændringerne i sygehusstrukturen.

Nedenfor beskrives et udkast til en detail-tidsplan for implementeringen af akutbiler. Implementeringen af lægebiler behandles i særskilte punkter.

 

Første etape 2009

Regionsrådet har besluttet, at der oprettes døgndækkende akutbiler i Skærbæk i Sønderjylland og i Faaborg på Fyn bemandet med en paramediciner. Denne udbygning er iværksat med henblik på, at ordningerne kan sættes i drift den 1. september 2009.

 

Anden etape 2010

Endvidere er der truffet beslutning om, at der i 2010 oprettes en døgndækkende akutbil med en paramediciner i Rødding, og samtidig nedlægges den lægebil, der har kørt ud fra lægehuset i Rødding i praksistiden. I denne forbindelse skal den hidtidige aftale med lægehuset opsiges.

Herudover oprettes en døgndækkende akutbil i Grindsted bemandet med en paramediciner. Med hensyn til akutbilen på Langeland sker en bemandingsmæssig ændring fra en ambulancebehandler til en paramediciner.

Forudsætningen for oprettelsen af døgndækkende akutbiler er, at det er muligt at rekruttere og uddanne egnede paramedicinere. Falck har ansvaret for at uddanne paramedicinere, dog er regionen forpligtet til at udbyde praktikophold på sygehus og i lægebil. Både regionens sygehuse og lægebiler har tilkendegivet, at det er muligt at finde praktikpladser, såfremt de hidtidige forudsætninger herfor er uændrede.

Det foreslås, at akutbilerne i Rødding og Grindsted iværksættes pr. 1. januar 2010, mens akutbilen i Rudkøbing iværksættes 1. februar 2010.

Hvis disse forslag godkendes, vil regionen gøre brug af optioner, som indgår i aftalen med Falck. 

 

Tredje etape 2011

Den 24. november 2008 godkendte regionsrådet tillæg til gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed – Fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland". Dermed vedtog regionsrådet bl.a. på det præhospitale område, at akutbiler i Haderslev og Sønderborg videreføres og udbygges til døgndækning fra 2011.

Regionsrådet beslutter på et senere møde, hvornår i 2011 dette vil skulle ske.

 

Akutbiler i Haderslev og Sønderborg

På baggrund af en akut mangel på anæstesisygeplejersker i Sygehus Sønderjylland har sygehusledelsen foreslået, at akutbilerne i Haderslev og Sønderborg bliver bemandet med en paramediciner hurtigst muligt.

Der vil med en paramediciner kun skulle være en person pr. akutbil, modsat to i dag, hvilket gør akutbilen billigere at drive.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces i Sygehus Sønderjylland vedr. bemanding af akutbilerne med involvering af sygehusets MED-system, hvorefter sagen bliver forlagt regionsrådet til endelig beslutning.

Falck har tilkendegivet, at det vil være muligt at konvertere akutbilen i Haderslev samt akutbilen i Sønderborg til bemanding med paramedicinere ca. ½ år efter beslutning i regionsrådet.

De nuværende akutbiler i Haderslev og Sønderborg, der er købt af det tidligere Sønderjyllands Amt, forsøges solgt via Sygehus Sønderjylland. Eventuelt overskydende midler overføres til den præhospitale konto.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område over for regionsrådet anbefaler:

 • At den hidtidige aftale med lægehuset i Rødding opsiges med virkning fra 1. januar 2010.
 • At detail-tidsplanen for iværksættelsen af akutbiler godkendes.
 • At der igangsættes en proces i Sygehus Sønderjylland vedr. bemanding af akutbilerne med involvering af MED-systemet, hvorefter sagen forelægges regionsrådet til endelig beslutning.
 • At de økonomiske konsekvenser af at aktivere optionerne, der muliggør anden etape i udbygningsplanen, vil blive indarbejdet i budget 2010.

 

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

 

 

 

6.      Næste møde

Sagsnr:

09/7

Sagsfremstilling

Ifølge det særlige udvalgs mødeplan afholdes næste møde den 13. august 2009 på De Vestdanske Friklinikker.

Udvalget

Stephanie Lose meldte afbud til næste møde.

 

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

09/7

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 


Siden er sidst opdateret 28-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring