Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 03-06-2009

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet

Mødedato
03-06-2009 Kl. 16:10 - 18:10

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Stephanie Lose.

Afbud
Carl Erik Jensen, Bjarne Juel Møller, Bent Poulsen, Ib Madsen.
Otto Lück deltog under behandlingen af punkt 1
Ingeborg Moritz Hansen deltog fra starten af behandlingen af punkt 1, men forlod mødet inden afstemningen.

 

Dagsorden

 1. Generalplan for Sygehus Sønderjylland
 2. Strategi for kapacitetsudvidelse efter genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg
 3. Etablering af skadeklinik på Fredericia Sygehus
 4. Forslag til proces vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

1.      Generalplan for Sygehus Sønderjylland

Sagsnr:

09/5554

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 29. september 2008, at fremtidens akutsygehus i Sønderjylland skal placeres i Aabenraa ved en udbygning af den eksisterende matrikel, og at Sønderborg Sygehus skal omdannes til specialsygehus. Som opfølgning herpå besluttede regionsrådet den 24. november 2008 dels et tillæg til gennemførelsesplan vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland, dels at få udarbejdet en generalplan for sygehusene i Aabenraa og Sønderborg. Generalplanen skal beskrive, hvorledes de nuværende arealer i Aabenraa kan anvendes i fremtiden med en fase 1 (etablering af mor/barn-center, fælles akutmodtagelse (FAM) og kardiologisk sengeafsnit) og en fase 2 (udbygningen til akutsygehus). Generalplanen skal også beskrive lokaliseringen af de funktioner, der placeres på Sønderborg Sygehus.

På den baggrund forelægges hermed en generalplan for Sygehus Sønderjylland. Generalplanen er udarbejdet af en rådgiver i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og sundhedsstaben.

Generalplanen indeholder en langfristet rammeplan for den fysiske udvikling af Aabenraa Sygehus og Sønderborg Sygehus. Prognosen for Sygehus Sønderjyllands størrelse er beregnet på baggrund af et befolkningsunderlag på ca. 230.000 indbyggere, svarende til indbyggerne i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner. Beregningerne tager udgangspunkt i standarder, metoder m.m., som i november 2008 blev udmeldt af det ekspertpanel vedr. anlægsprojekter på sygehusområdet, der blev nedsat på baggrund af aftalen om regionernes økonomi for 2008. 

Det foreslås, at planlægningsprocessen for fase 1 i Aabenraa iværksættes umiddelbart efter generalplanens vedtagelse, og at dette danner grundlag for et rådgiverudbud i efteråret 2009. Bevilling til ekstern rådgiver kan derved forelægges for regionsrådet i januar 2010.

Et notat beskriver, hvorledes fase 1 i Aabenraa kan realiseres i tre udgiftsniveauer afhængigt af, dels om man vil realisere en fuld FAM i første omgang, og dels hvor meget der skal forberedes af den videre udbygning til akutsygehus. 

Forslag til generalplan og tilhørende notat eftersendes.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler over for regionsrådet:

 • At generalplan for Sygehus Sønderjylland godkendes,
 • At planlægningen af fase 1 i Aabenraa med fælles akutmodtagelse, kardiologi og mor/barn-center igangsættes med henblik på forelæggelse for regionsrådet i januar 2010,
 • At der vælges model for omfanget af fase 1 i Aabenraa.
Udvalget

Syv medlemmer af det særlige udvalg (fra Socialdemokraterne, Venstre og Socialistisk Folkeparti) stemte for indstillingen med en anbefaling af model 2 for omfanget af fase 1 i Aabenraa.

Ingen stemte imod.

Tre medlemmer af det særlige udvalg (fra Det Konservative Folkeparti og Lokallisten) undlod at stemme. Lokallisten fandt efter bearbejdning af problemer vedr. sygehusstrukturen i Sønderjylland, at en nybygning af et sygehus i moduler i Ragebøl havde været fordelagtig, både m.h.t. drift og anlægskonstruktion.

Bilag

 

 

2.      Strategi for kapacitetsudvidelse efter genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg

Sagsnr:

09/7164

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2009 genindføres det udvidede frie sygehusvalg efter at have været suspenderet siden den 7. november 2008. Det indebærer, at patienterne igen får ventetidsrettigheder efter en måned.

I suspensionsperioden har Region Syddanmark afprøvet en gradueret model, hvor planlagte patienter får ventetidsrettigheder efter henholdsvis en og tre måneders ventetid, og hvor de mest syge prioriteres højest. Kræft- og hjertepatienter, der følger vedtagne pakker, samt akutte og subakutte patienter har været undtaget.

Selvom erfaringerne med denne model har været gode, er det ikke muligt at fortsætte, da rettighederne til udvidet frit sygehusvalg efter en måned genindføres den 1. juli 2009.

Status på sygehusene er imidlertid, at langt fra alle de henviste patienter kan undersøges og behandles inden for en måned. Derfor er det nødvendigt at forholde sig til, hvor og hvordan kapaciteten tilvejebringes i offentligt regi eller gennem samarbejde med de private hospitaler/klinikker via regionale udbud/ Danske Regioners generelle aftaler.

Forslag til fremtidig strategi på området er vedlagt som bilag. Strategien indebærer en kraftig opprioritering af hurtig forundersøgelse af alle patienter.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet anbefaler strategien over for regionsrådet.

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

 

3.      Etablering af skadeklinik på Fredericia Sygehus

Sagsnr:

09/7268

Sagsfremstilling

Med akutplanen for Region Syddanmark er det vedtaget at oprette en sygeplejebemandet skadeklinik på Fredericia Sygehus i 2009.

Det foreslås, at denne skadeklinik sættes i drift den 1. oktober 2009, og at den er åben i dag- og aftentimerne året rundt. Skadeklinikken oprettes efter samme koncept som de øvrige skadeklinikker i Region Syddanmark.

Skadeklinikken vil blive dækket af behandleruddannede skadestuesygeplejersker fra Kolding Sygehus, der på skift dækker klinikkerne i Middelfart og Fredericia.

Skadeklinikken kan behandle mindre alvorlige skader, eksempelvis snitsår, stivkrampevaccinationer, lettere forbrændinger m.m. og henvise mere alvorlige skader til skadestuen i Kolding.

På baggrund af befolkningsunderlaget og erfaringer fra de øvrige klinikker vurderes det, at klinikken på Fredericia Sygehus vil få ca. 4.300 årlige henvendelser.

Konkret foreslås det, at skadeklinikken året rundt holder åbent alle ugens dage fra kl. 8 til kl. 22, da det vurderes, at 90 % af klinikkens potentielle besøg vil finde sted i dag- og aftentimerne. På baggrund af erfaringer fra andre klinikker foreslås det derfor at bemande klinikken med en sygeplejerske i tidsrummene 8-11 og 19-22 og med to sygeplejersker i tidsrummet 11-19.

Der er budgetteret med 5,78 sygeplejestilling med ovennævnte bemandingsmodel. Herudover beregnes en udgift til øvrig drift på kr. 50,- pr. besøg samt forskellige tillæg. Beregningerne viser, at dette giver et samlet årligt budget på kr. 3,117 mio., og det foreslås, at disse midler indregnes i budgettet for Sygehus Lillebælt i år 2010 og årene fremover.

Det foreslås, at udgifterne i 2009 finansieres med midler fra prioriteringspuljen. Det drejer sig om i alt  kr. 0,779 mio. (svarende til 3 måneders drift). 

Herudover foreslås det at anvende kr. 0,750 mio. til bestykning af de eksisterende lokaler. Bestykningen indeholder udstyr til behandlingen, herunder en hjertestopvogn, møblement m.m. til ventearealet, køkken og personalerum. Disse udgifter foreslås også finansieret fra prioriteringspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet over for regionsrådet anbefaler:

 • At der etableres en skadeklinik, der har åbent dagligt i tidsrummet 8-22 på Fredericia Sygehus med start 1. oktober 2009,
 • At det årlige budget på kr. 3,117 mio. indregnes i Sygehus Lillebælts budget fra 2010 og årene fremover, 
 • At budgettet på de 3 måneders drift i 2009 på kr. 0,779 mio. og udgifter til bestykning af klinikken på kr. 0,750 mio. (i alt kr. 1,529 mio.) finansieres fra prioriteringspuljen.
Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

 

 

 

 

4.      Forslag til proces vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan

Sagsnr:

09/7039

Sagsfremstilling

Sundhedsloven anfører, at regionsrådet skal udarbejde en "samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet". Det fremgår af lovbemærkningerne, at planen bl.a. bør indeholde en samlet beskrivelse af regionens sundhedsindsats, sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en samlet plan for sundhedsområdet i Region Syddanmark, men der er lavet en række delplaner på alle væsentlige områder. Det drejer sig om akut/gennemførelsesplan, praksisplan, sundhedsaftaler, sundhedsberedskabs- og præhospitalplan, psykiatriplan m.v.

Når denne tilgang blev valgt – frem for at starte med en overordnet plan - skyldes det, at der ved regionens start var et påtrængende behov for planlægning af en række områder.

Region Syddanmark har således opfyldt Sundhedsstyrelsens krav til disse delplaner, som alle har været til høring i Sundhedsstyrelsen.

For at give en samlet fremstilling af planlægningen på sundhedsområdet foreslås det, at der udarbejdes en kortfattet sundhedsplan i form af et resume af de allerede vedtagne planer.

Da planen således ikke kommer til at indeholde nye elementer, foreslås det, at materialet kun sendes til høring hos Sundhedsstyrelsen - ikke i offentlig høring.

Nedenfor ses forslag til tidsplan og politisk beslutningsproces vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan.

 

 

Tidsplan vedr.

sundhedsplan for Region Syddanmark

13-08-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

26-08-2009

Behandling i forretningsudvalget

28-09-2009

Behandling i regionsrådet

02-10-2009 - 06-11-2009

Høring hos Sundhedsstyrelsen

02-12-2009

Møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet

09-12-2009

Behandling i forretningsudvalget

21-12-2009

Beslutning i regionsrådet

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet anbefaler forslaget til tids- og procesplan over for regionsrådet.

Udvalget

Det særlige udvalg tiltrådte indstillingen.

 

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

09/6

Sagsfremstilling

Ifølge det særlige udvalgs mødeplan afholdes næste møde den 13. august 2009 på De Vestdanske Friklinikker.

Udvalget

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

09/6

Udvalget

Ingen bemærkninger.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring