Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kollektiv trafik og miljø - referat 14-05-2009

Mødedato
14-05-2009 Kl. 9:30

Mødested
Mødeværelse 3, regionshuset i Vejle.

Medlemmer
Poul Weber, Carl Erik Jensen, Carsten Abild, John Lohff, Jytte Gramstrup Lauridsen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, William Jensen

Afbud:

William Jensen og Jørgen Bundsgaard

 

 

Dagsorden

 1. Forslag til en samlet strategi for mobilitets og infrastruktur i Syddanmark
 2. Status efter møde i kommunekontaktudvalget om opfølgning på trafikaftalen "En grøn transportpolitik"
 3. Høring om takstzonegrænser i Sydtrafiks nye zonesystem
 4. Orientering om analyser af bustrafikken i Sydtrafiks område
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Forslag til en samlet strategi for mobilitets og infrastruktur i Syddanmark

Sagsnr:

09/3543

Resumé

På mødet den 16. april 2009 drøftede det særlige udvalg muligheden for, at der udarbejdes en masterplan for infrastrukturen og mobiliteten i Region Syddanmark, som grundlag for regionsrådets strategiske arbejde. Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et udkast til en masterplan til forelæggelse på et kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Notatet "Skitse til en strategi for mobilitet og infrastruktur i Region Syddanmark – temaer og proces" af 29. april 2009 er vedlagt. Det indeholder en skitse til mulige temaer i en syddansk strategi for mobilitet og infrastruktur og udkast til en proces for strategiens tilblivelse.

Desuden indeholder notatets sidste afsnit en oversigt over det hidtidige syddanske bidrag til strategier for mobilitet og infrastruktur, som vil indgå som en del af forudsætningerne for en samlet fremadrettet strategi.

Skitsen består af følgende emner:

 • Baggrund for en strategi for mobilitet og infrastruktur
 • Temaer og emner i en strategi
 • Strategiens parter
 • Proces for strategiens udarbejdelse og udmøntning
 • Kommunikation for at fremme strategien
 • Forudsætninger for en strategi – regionsrådets hidtidige strategiske arbejde vedrørende mobilitet og infrastruktur.

Det særlige udvalg drøfter på mødet "Skitse til en strategi for mobilitet og infrastruktur i Region Syddanmark – temaer og proces" med henblik på rådgivning i forbindelse med den videre proces i forhold til regionsrådet og Syddansk Mobilitetsråd.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Efter oplæg af afdelingschef Ebbe Jensen fra Regional Udvikling om den udarbejdede skitse, drøftede det særlige udvalg forslaget til en samlet strategi.

Det særlige udvalg anbefalede, at administrationen til næste møde udarbejder et oplæg til syddansk mobilitetsstatus med udgangspunkt i de 10 vigtigste punkter mht. mobiliteten i Region Syddanmark. Udvalget pegede på vigtigheden af, at områder som øst/vest-trafikken, yderområder/landsbyer, trafiksikkerhed, holdningen til kollektiv trafik og naboregioner medtages.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Status efter møde i kommunekontaktudvalget om opfølgning på trafikaftalen "En grøn transportpolitik"

Sagsnr:

09/731

Sagsfremstilling

På det særlige udvalgs møde den 16. april 2009 drøftedes forslag til en syddansk opfølgning på trafikaftalen, "En grøn transportpolitik".

Den 27. april 2009 blev forslaget til opfølgning drøftet mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner på et møde i kommunekontaktudvalget.

Der var tilslutning til en fortsat fælles syddansk indsats. Det blev besluttet, at der skal nedsættes en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe. Sidstnævnte skal stå for information og koordinering bl.a. i forbindelse med ansøgninger til trafikaftalens puljemidler.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om status efter mødet i kommunekontaktudvalget. Herunder det fremtidige arbejde, hvortil det særlige udvalg efterlyste en nærmere beskrivelse af kommissoriet for den politiske styregruppe.

 

 

 

 

3.      Høring om takstzonegrænser i Sydtrafiks nye zonesystem

Sagsnr:

09/1278

Resumé

Sydtrafik har sendt forslag om harmonisering af sit zonesystem i høring hos kommuner og regionen med henblik på ønsker til den konkrete placering af zonegrænserne.

Zonesystemet matcher indførelsen af rejsekortet som landsdækkende billetsystem og har samme zonestørrelse, som allerede findes i resten af Jylland og Fyn. Region Syddanmarks tilskud til regionale busruter skønnes at kunne blive en anelse mindre.

Forretningsudvalget behandler sagen den 13. maj 2009. Forretningsudvalgets beslutning vil blive forelagt på mødet.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse har vedtaget principper for nyt harmoniseret zonesystem for hele Sydtrafiks område, hvor der indtil nu har været tre forskellige zone- og takstsystemer.

Sydtrafik har sendt forslag til zonesystem til høring i kommuner og regionen med svarfrist den 25. maj 2009 med henblik på konkrete ønsker til den konkrete placering af zonegrænserne.

Principperne i Sydtrafiks fremtidige zonesystem er:

 1. Zoneinddelingen følger kommunegrænser.
 2. Inddelingen afgrænser zoner af samme størrelse som de nuværende zoner i takstområde øst.
 3. Samme zonestørrelse findes allerede i resten af Jylland og Fyn.
 4. Zonesystemet matcher indførelse af rejsekortet som landsdækkende billetsystem.
 5. Færrest mulige Sydtrafik passagerer berøres af større ændringer, når zonestørrelsen i nuværende takstområde øst udbredes til hele Sydtrafiks geografi.

Økonomien i det nye zonesystem er:

 1. Sydtrafiks bestyrelses præmis er neutralt provenu for Sydtrafik som helhed.
 2. Region Syddanmarks tilskud til regionale busruter skønnes i beregningerne at kunne blive en anelse mindre.
 3. Vejle, Kolding og Fredericia Kommuner kan i praksis påregne større udgifter ved implementering af nyt zonesystem.
 4. Ved implementering af nyt takstsystem i Sydtrafik vil billetpriserne internt i Sydtrafik blive harmoniseret, og nuværende prisforskelle mellem Øst, Vest og Syd området vil blive udfaset.

Regionen har interesse i, at takst- og serviceniveauet er ensartede for alle borgere i regionen.

Ved etablering af trafikselskaberne i Syddanmark besluttede forberedelsesudvalget, at de to selskabers bestyrelser skal koordinere etablering og udvikling af de to selskaber, herunder specifikt mht. harmonisering af takstsystemer og –niveauer.

Forberedelsesudvalget ønskede især, at serviceniveau, ruteplanlægning og takstpolitik koordineres mellem de to selskaber.

Sydtrafiks påtænkte ny zonesystem er ikke til hindring for Regionsrådets strategiske mål om samarbejde mellem de to trafikselskaber og at samordne den offentlige servicetrafik i Syddanmark.

Forretningsudvalget behandler sagen den 13. maj 2009, og dets beslutning vil blive forelagt til mødet.

Det vil blive indstillet over for forretningsudvalget, at det meddeles Sydtrafik, at Region Syddanmark ingen bemærkninger har til forslag til nyt zonesystem, idet det forudsættes, at forslaget vil være udgiftsneutralt for Region Syddanmark.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Orientering om analyser af bustrafikken i Sydtrafiks område

Sagsnr:

09/4658

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og de syddanske kommuner har, i forbindelse med trafikplanarbejdet i Sydtrafiks område, iværksat baggrundsanalyser og en konsekvensanalyse af de forventede passagereffekter af trafikplanen fra 2010 og fremefter, som Sydtrafik skal udarbejde.

Baggrundsanalyserne skal bruges til at vurdere trafikplanudspillet i forhold til rejsemønstre, pendling mv. Analyserne er ved at være færdige, og der afholdes den 7. maj et orienteringsmøde herom. Sydtrafik er med som part i denne del af analyserne, som gennemføres af COWI.

Administrationen vil på mødet give en mundtlig orientering om de foreløbige resultater.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Erik Ørskov, Regional Udvikling, orienterede om de foreløbige resultater. Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning. Notat fra COWI er vedhæftet referatet.

Det aftaltes, at der ved fremtidigt møde forelægges det særlige udvalg en undersøgelse af regionshusets ansattes pendlermønstre.

 

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 10. juni 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes den 10. juni 2009 kl. 9.00.

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Mikkel Hemmingsen, Regional Udvikling, orienterede om "Jordforurening - Indsatsprogram 2009" og notat om "De fire forureninger i Grindsted by - status for aktiviteter i henhold til handleplanen", samt muligheden for at deltage i en mobilitetskonference arrangeret af Transportøkonomisk Forening.

Thyge Nielsen efterlyste en nærmere drøftelse af status på organiseringen af Vestbanen på et kommende udvalgsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring