Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsbrugerråd - referat 14-05-2009

Regionshuset - Sundhedsbrugerråd

Mødedato
14-05-2009 Kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Flemming Bay-Jensen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Bo Libergren, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Jørgen Pless, Lykke Debois, Ole Jacobsen, Erik Arrild, Hanne Grønborg, Jim Kierans, Marie Rotvig, Mette Thyssen, Peder Larsen, Peter Boysen

Afbud
Ole Jacobsen, Bjarne Juel Møller, Jim Kierans, Bo Libergren, Bente Bendix Jensen.

 

Dagsorden

 1. Status på udviklingen i ventetider i Region Syddanmark
 2. Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg
 3. Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
 4. Orientering om specialeplan for Region Syddanmark
 5. Mødeplan for 2009
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

 

 

1.      Status på udviklingen i ventetider i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/6560

Sagsfremstilling

Udviklingen i ventetiderne har i det seneste år bl.a. været påvirket af sygeplejekonflikten. Indførelsen af kræftpakkerne har også haft betydning for udviklingen i ventetiderne.

Region Syddanmark indførte i 2008 sin egen behandlingsgaranti, som sikrer borgerne fortsat hurtig behandling, i den periode, hvor det udvidede fri sygehusvalg er suspenderet. Garantien er afhængig af, hvor alvorlig sygdommen er. Som udgangspunkt kan alle regne med at komme i behandling inden for tre måneder. De mest syge vil derimod komme til inden for en måned, mens kræft- og hjertepatienter kommer til endnu hurtigere. Denne nye behandlingsgaranti var hovedelementet i det forlig om Region Syddanmarks budget for 2009.

Sundhedsbrugerrådet vil på mødet få en orientering om udviklingen i ventetiderne i Region Syddanmark på forskellige sygdomsområder.

Indstilling

Til orientering.

Rådet

Afdelingschef Olaf Ingerslev gav en orientering om udviklingen i ventetider i Region Syddanmark.

Siden 2008 har Region Syddanmark haft en gradueret behandlingsgaranti, som har været med til at sikre borgerne fortsat hurtig behandling, i den periode, hvor det udvidede fri sygehusvalg er suspenderet (frem til 30. juni 2009). Plancher vedhæftes til orientering.

Olaf Ingerslev henviste til www.venteinfo.dk, som giver et godt overblik over ventetiden til første ambulante besøg eller forundersøgelse inden for forskellige behandlingsformer.

Flemming Bay-Jensen orienterede om et konkret sagsforløb fra det syddanske sundhedsvæsen.

 

 

 

2.      Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg

Sagsnr:

09/881

Sagsfremstilling

Pr. 1. juli ophører suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg, og i henhold til sundhedsloven genindføres det udvidede frie sygehusvalg automatisk og dermed patienternes ret til behandling efter én måned, eventuelt i privat regi.

Da patienter henvist i juni 2009 allerede på henvisningstidspunktet er omfattet af 1 måneds rettigheder er det hensigtsmæssigt, at patienterne aktivt oplyses om deres rettigheder. Sygehusene i Region Syddanmark har derfor tilsluttet sig, at indkaldelsesbrevene til patienterne pr. 1. juni 2009 indeholder information om de nye rettigheder. Patienterne har dog ikke mulighed for behandling i privat regi inden efter den 30. juni 2009, da aftalerne mellem Danske Regioner og aftalestederne først træder i kraft 1. juli 2009. Patienter henvist før 1. juni 2009 skal selv være opsøgende, hvis de mener, de er omfattet af ventetidsrettighederne.

Den Regionale Visitation er på nuværende tidspunkt i gang med en besøgsrunde på sygehusene. Formålet med besøgsrunden er rådgivningen omkring korrekt anvendelse af standardbrevene samt fokus på overholdelse af oplysningspligten.

Til orientering vedlægges forslag til standardbreve, som vil blive implementeret på sygehusene pr. 1. juni 2009.

Indstilling

Til orientering.

Rådet

Afdelingschef Anne Sofie Bille orienterede om genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg, som træder i kraft pr. 1. juli 2009.

Sundhedsområdet forventer travlhed fra 1. juli og der er derfor iværksat et administrativt beredskab, som er klar til at hjælpe og informere borgerne.

Sundhedsbrugerrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/831

Sagsfremstilling

En repræsentant for Afdelingen for kvalitet og forskning vil på mødet give en orientering om afdelingens arbejde med kvalitetsudvikling på sundhedsområdet i Region syddanmark.

Indstilling

Til orientering.

Rådet

Fuldmægtig Allan V. Jensen præsenterede rammerne for arbejdet med kvalitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder arbejdet med at implementere Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet. Plancher vedhæftes referatet.

Det aftaltes, at der på næste møde i Sundhedsbrugerrådet gives en status på kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Sundhedsbrugerrådet tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

4.      Orientering om specialeplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

08/17609

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest den 1. juni 2009 at få tilsendt regionernes udkast til specialeplan, som omfatter:

 • regionens plan for placering af hovedfunktioner på sygehusene i regionen (hvilke specialer skal på basisniveau være på hvilke sygehuse?)
 • ansøgninger om placering af regions- og højtspecialiserede funktioner på sygehusene i regionen ( hvilke sygehuse skal på vegne af flere sygehuse tilbyde særlige behandlinger og ydelser inden for de enkelte specialer)

I Region Syddanmark er udgangspunktet for specialeplanlægningen:

 

 1. Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til håndtering af specialer med tilhørende specialfunktioner samt
 2. Regionsrådets præmisser for udvikling af et fremtidssikret, bæredygtigt sygehusvæsen i Region Syddanmark:
   • sikre bæredygtige faglige miljøer
   • sikre høj faglig standard gennem tilstrækkelig patientunderlag og samarbejde med relevante specialer
   • sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod
   • sikre en afbalanceret fordeling af specialer og regionsfunktioner mellem de fire sygehusenheder
   • overveje flytteomkostninger ved flytning af eksisterende faglige miljøer
   • OUH som hovedregel har alle regionsfunktioner og skal sikres så mange højt specialiserede funktioner som fagligt muligt på landsplan

Regionsrådet godkendte desuden den 29. september 2008 et foreløbigt udkast til specialeplan. I denne plan er der taget stilling til placering af flere specialer, især på hovedfunktionsniveau, men også i forhold til visse specialfunktioner.

Der har i årets første måneder været en fortsat dialog mellem sundhedsdirektøren, de lægelige direktører og specialerådene om placering af specialfunktioner. I drøftelserne er tilstræbt at skabe en afvejning mellem på den ene side Sundhedsstyrelsens ønsker om at samle specialfunktioner på få sygehuse og på den anden side regionsrådets ønsker om at distribuere specialfunktioner, så der etableres fire ligeværdige sygehusenheder.

På baggrund af disse drøftelser har der i april måned 2009 været gennemført høring blandt specialerådene og sygehusenes MED-udvalg samt hovedudvalget af udkast til fordeling af specialer med tilhørende specialfunktioner. 

På baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til specialeplan, som forelægges til politisk behandling i maj.

På mødet gives en mundtlig orientering om status for regionens specialeplan.

Indstilling

Til orientering.

Rådet

Chefkonsulent Helene Vestergaard orienterede om specialeplanen for Region Syddanmark. Plancher vedhæftes referatet.

Sundhedsbrugerrådet tog orienteringen til efterretning.

 

 

5.      Mødeplan for 2009

Sagsnr:

09/16

Sagsfremstilling

Sundhedsbrugerrådet skal i 2009 afholde følgende møder:

 • Den 17. september 2009 (Sygehus Sønderjylland)
 • Den 12. november 2009 (Sydvestjysk Sygehus)

Møderne starter alle dage kl. 14.00.

Rådet

Sundhedsbrugerrådet godkendte mødeplanen.

 

 

6.      Næste møde

Sagsnr:

09/16

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 17. september 2009. Mødet afholdes på Sygehus Sønderjylland.

Rådet

Næste møde afholdes den 17. september 2009 på Sygehus Sønderjylland.

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr:

09/16

Rådet

Flemming Bay-Jensen oplyste, at Region Midt har udarbejdet en pjece om Sundhedsbrugerrådet i Region Midt. Sundhedsbrugerrådet anbefaler, at en lignende pjece udarbejdes for Region Syddanmarks Sundhedsbrugerråd, når valget har været afholdt til november 2009.

Afbud til næste møde fra Ib Madsen.


Siden er sidst opdateret 18-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring