Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 05-05-2009

Mødedato
05-05-2009 Kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 3, regionshuset i Vejle.

Medlemmer
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Lene Brorsen-Riis

Afbud
Lars Erik Hornemann, Erik Christensen og Ivan Toftgaard.

Ole Jacobsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 2 - 6.

 

Dagsorden

 1. Besøg på sundhedscenter, Vejle Kommune
 2. Udkast til debatoplæg "Vision om fælles sundhed"
 3. Orientering om igangværende og kommende opgaver
 4. Planlægning af mødesteder
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Besøg på sundhedscenter, Vejle Kommune
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget skal besøge Vejle Kommunes sundhedscenter, Nordås 17k.
 
Vejle Kommunes sundhedschef vil give en orientering om bl.a. forebyggelsesaktiviteter og tilbud målrettet kronisk syge.


Udvalget
Sundhedschef i Vejle Kommune, Marit Nielsen-Man samt øvrige ansatte i sundhedscentret orienterede om aktiviteterne i centret. Der var arrangeret workshops med orientering om følgende emner:

 • Cancer-rehabilitering
 • KOL
 • Diabetes og hjerterehabilitering
 • Idræt for alle

 

 

 

 


2.      Udkast til debatoplæg "Vision om fælles sundhed"
Sagsnr:  08/19079

Resumé
På grundlag af Sundhedskoordinationsudvalgets visionsseminar den 14. april 2009 forelæg-ges administrationernes udkast til "Vision om fælles sundhed - et debatoplæg" med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalgets seminar om visioner for det sammenhængende sund-hedsvæsen blev gennemført 14. april 2009 med et deltagerantal på ca. 70 personer, heraf halvdelen politikere.
 
Grundlaget for seminaret var en debatpjece med en række temaer og faktasider.
 
På grundlag af debat og konklusioner i det politiske seminar har administrationerne udarbejdet vedlagte forslag til revideret tekst til debatpjecen.
 
Ifølge den planlagte proces skal materialet nu udsendes til bred høring i kommuner, region, praksisområdet mv. frem til sommerferien og samles op umiddelbart efter sommerferien.

Bilag med debatoplæg eftersendes efter det administrative kontaktforums møde 30. april 2009.

Indstilling
Det indstilles:

 • At udkastet til debatoplæg godkendes som grundlag for høringsrunden.

Udvalget
Sundhedskoordinationsudvalget kunne godkende debatoplægget. Dog ønskede sundhedskoordinationsudvalget, at oplægget udsendes i en "debatrunde" i stedet for "høringsrunde", som oprindeligt foreslået.


Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Orientering om igangværende og kommende opgaver
Sagsnr:  09/1056

Resumé
Der gives en nærmere orientering om:

 1. Høringsfase om samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende.
 2. Sundhedsstyrelsens revision af vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
 3. Forløbsprogrammer for kronikergrupper. 
 4. Sundhedsprofiler i regioner og kommuner.

Sagsfremstilling
I mødet gives en nærmere mundtlig orientering om følgende igangværende og kommende opgaver:

 • En tværsektoriel arbejdsgruppe om samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende har afrapporteret i form af et udkast til samarbejdsaftale på området, baseret på den regionale samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning, samt på eksisterende grundlag vedr. palliative teams, hospice mv. Udkastet udsendes i høring til kommuner, sygehuse, praksisområdet mv. Samarbejdsaftalen skal indgå som del af sundhedsaftalerne.
 • Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af vejledningen om sundhedskoordinati-onsudvalg og sundhedsaftaler og lægger op til en betydelig lempelse af formkravene i sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsen udsender et udkast til revideret vejledning i høring inden sommerferien.  
 • Der er nedsat arbejdsgrupper om forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme di-abetes, hjertesygdom, kol og rygsygdomme. Forløbsprogrammerne ventes at kunne udsendes i høring omkring sommerferien, og vil i øvrigt danne grundlag for udmøntningen af den del af regeringens kronikermidler i regionen. 
 • Der er indgået aftalt mellem Ministeriet for forebyggelse og sundhed samt Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om udarbejdelse af sammenlignelige sundhedsprofiler i regioner og kommuner. Arbejdet skal sættes i gang i år for at kunne støtte op om sundhedsaftalerne i 2010.

Indstilling
Til orientering.


Udvalget
Til orientering.

 

 

 

 


4.      Planlægning af mødesteder
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Der er p.t. planlagt yderligere 2 møder i 2009, nemlig den 25. august kl. 15.00 og den 22. december kl. 16.00, men det er endnu ikke besluttet, hvor møderne skal afholdes.
Sundhedskoordinationsudvalget har i løbet af denne valgperiode besøgt:

 • Sår i Syd, Haderslev
 • Kolding Sygehus 
 • OUH-Børnehospitalet 
 • Esbjerg Kommune (trænigsfaciliteter mv) 
 • Psykiatrien i Middelfart 
 • Kolding Kommune - Sundhedscenter mv 
 • Tønder Sygehus

Forslag til kommende mødesteder kunne f.eks. være:

 • Kommunale sundhedscentre        
 • Store lægepraksis
 • Enheder, der tager sig af at koordinere udskrivning

 

Indstilling
Det indstilles:

 • At Sundhedskoordinationsudvalget beslutter, hvor møderne den 25. august og 22. december 2009 skal afholdes.


Udvalget
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at mødet 25. august holdes i lægepraksis og mødet 22. december i Rygcentret i Middelfart.

 

 

5.      Næste møde
Sagsnr:  

Sagsfremstilling
Næste møde afholdes tirsdag den 25. august fra kl. 15.00.


 

 

 

6.      Eventuelt
Sagsnr:  

Udvalget
Det blev drøftet hvordan de 22 kommuner i regionen kan koordinere forløbsprogrammer/patientundervisningsforløb, og hvorvidt det er en oopgave, der skal koordineres via sundhedskoordinationsudvalget.

Punktet bliver sat på dagsordenen på næste møde.


Siden er sidst opdateret 06-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring