Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget - referat 11-03-2009

Mødedato 
11-03-2009 Kl. 10:00

Mødested

Mødeværelse 6, regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer
Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann, Ivan Toftgaard, Peter Christensen, Erik Christensen, Karl K. Knudtzen, Lars Erik Hornemann, Søren K. Jensen, Lene Brorsen-Riis

Afbud
Erik Christensen, Lars Erik Hornemann

Dagsorden

 1. Resultat af høring vedr. retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning
 2. Udkast til grundlag for visionsseminar om det sammenhængende sundhedsvæsen
 3. Opfølgning på økonomiaftalen på genoptræningsområdet
 4. Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler
 5. Evt. ændring af mødedatoer 2009
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Resultat af høring vedr. retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning
Sagsnr:  08/15563

Resumé
Der forelægges resultatet af den kommunale høringsproces om forslag til retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning, som blev forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i møde 18. december 2008.


Høringsresultatet er positivt, idet de fleste kommuner generelt kan tilslutte sig de nye retningslinjer. Enkelte kommuner har ikke taget entydigt stilling.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget fik i mødet den 18. december 2008 forelagt afrapportering fra den tværsektorielle arbejdsgruppe om fælles udskrivningsplanlægning, der blev nedsat i kølvandet på regionsrådets og kommunernes godkendelse af sundhedsaftalerne i august 2008.

Sundhedskoordinationsudvalget drøftede det udarbejdede forslag og anbefalede parterne at tilslutte sig dette.
 
Regionsrådets forretningsudvalg har i møde den 14. januar 2009 tiltrådt, at såfremt resultatet af en høringsproces i kommunerne faldt positivt ud, indgår retningslinjerne for fælles udskrivningsplanlægning som del af sundhedsaftalen om udskrivningsforløb og regionsrådets forbehold af 25. august 2008 bortfalder.
 
Den kommunale høringsproces er nu tilendebragt og der er modtaget høringssvar fra næsten alle kommuner.
KKR-sekretariatets notat og de modtagne høringssvar vedlægges som bilag.
 
De fleste kommuner kan generelt tilslutte sig de nye retningslinjer. Enkelte kommuner har ikke taget entydigt stilling. Der er i flere høringssvar en række bemærkninger og anbefalinger til retningslinjerne og til implementeringen af disse. Disse bemærkninger bliver formidlet til de lokale samordningsfora.
 
På grundlag af høringen kan retningslinjerne for fælles udskrivningsplanlægning herefter indgå som del af sundhedsaftalen om udskrivningsforløb.
Retningslinjerne implementeres som en integreret del af den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb, som implementeres i kommuner og sygehuse i 1. halvår 2009.
 
Der pågår dog stadig en administrativ afklaring af den faktiske udmøntning af retningslinjerne.
 

Indstilling
Til efterretning.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 11-03-2009

Udvalget tog resultatet af høringen vedr. fælles retningslinjer til efterretning.


Til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 


2.      Udkast til grundlag for visionsseminar om det sammenhængende sundhedsvæsen
Sagsnr:  08/19079

Resumé
Sundhedskoordinationsudvalget tilsluttede sig i møde den 18. december 2008, at der i 2009 gennemføres en samarbejdsproces mellem kommuner og region m.fl. om udarbejdelsen af en fælles sundhedspolitisk platform. Der forelægges udkast til debatgrundlag for et politisk visionsseminar om det sammenhængende sundhedsvæsen 14. april 2009.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget tilsluttede sig i møde den 18. december 2008, at der i 2009 gennemføres en samarbejdsproces mellem kommuner og region m.fl. om udarbejdelsen af en fælles sundhedspolitisk platform som retningsgivende overbygning på samarbejdet på sundhedsområdet, herunder sundhedsaftalerne mellem kommuner og region.

Til udvalgets møde i marts 2009 skulle forelægges et udkast til sundhedspolitisk platform, omfattende formål og mål samt væsentlige sundhedspolitiske dilemmaer.


Med vedlagte invitation, udsendt 20. februar 2009, er politikere i kommuner og region ind-budt til debat om visionerne for det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen tirsdag den 14. april 2009 kl. 12 -17.
 
Det administrative kontaktforum har udarbejdet udkast til grundlag for debatmødet, omfattende en række tematiserede beskrivelser af væsentlige udfordringer, alternative strategiske veje og mulige visioner på det kommunale og regionale sundhedsområde. Dette materiale eftersendes.
 
Det er hensigten at der på grundlag af materialet og drøftelserne den 14. april udformes et oplæg, som udsendes til parterne til kommentarer inden sommeren og efterfølgende kan indgå i den politiske debat i efteråret 2009. 
 
I 2010 kan oplægget og den stedfundne debat i 2009 danne afsæt for udarbejdelsen af fæl-les kommunale-regionale strategier som grundlag for de næste sundhedsaftaler.
 

Indstilling
Til drøftelse.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 11-03-2009
Sundhedskoordinationsudvalget kunne tilslutte sig, at seminaret afholdes og oplægget for program hertil. Der var enighed om at temaet "ulighed i sundhed" skal fylde mere.


Administrationen arbejder videre med programmet.


Bilag:

 

 

 


3.      Opfølgning på økonomiaftalen på genoptræningsområdet
Sagsnr:  08/11042

Resumé
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt med løbende opdateringer. Der forelægges notat om monitoreringsproces og –resultater for hele 2008.


Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt med løbende opdateringer. Dette sker som en opfølgning på økonomiaftalen for 2009, hvor der fra central side er lagt stor vægt på en fortsat monitorering af genoptræ-ningsområdet, herunder med fokus på andelen af den specialiserede ambulante genoptræ-ning. 
 
Formålet med opfølgningen er at sikre en målsætning om harmonisering og koordinering af genoptræningsindsatsen i samarbejdet mellem kommuner og sygehuse. 
 
Opgørelsen over udarbejdede genoptræningsplaner for 2008 viser en omfattende harmoni-seringsproces, hvor samarbejdet omkring Sygehus Lillebælt har været intensiveret henover efteråret 2008. Ved udgangen af året ligger samtlige sygehuse således med en andel af specialiseret genoptræning på omkring 20 pct.
 

Indstilling
Forelægges til orientering, idet det anbefales at området følges kvartalsvis i 2009.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 11-03-2009
Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Området følges kvartalsvis i 2009.


Bilag:

 

 

 

4.      Udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler
Sagsnr:  08/11877

Resumé
Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge, jfr. orientering på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 18. december 2008.

Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har nu udmeldt grundlaget for udmøntning af midlerne.

Sagsfremstilling
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge.

Den forstærkede indsats skal bidrage til, at kroniske patienter får et sundere og bedre liv med sygdom, samtidig med at indsatsen vil kunne aflaste de specialiserede ressourcer i sygehusvæsenet. 
 
De afsatte midler fordeles mellem regionerne og kommunerne, og herudover afsættes der et mindre beløb til det statslige niveau til bl.a. evaluering og videndeling. 
 
Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed har med vedlagte notat ”Udmøntningsplan vedr. en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom” udmeldt de indsatser og initiativer, der ønskes støttet gennem puljemidlerne og hvordan dokumentation og opfølgning skal ske.
 
Da midlerne fordeles efter den sædvanlige bloktilskudsfordeling, vil Region Syddanmarks andel være cirka 80 mio. kr. over en 3-årig periode (2009-2011) og knap 40 mio. kr. til regi-onens kommuner.
 
Indholdsmæssigt afspejler ministeriets udmelding en række af de tanker og overvejelser, som allerede er gjort i den syddanske region i form af de initiativer, der findes i strategien for kronisk sygdom.

Disse omhandler på overskriftsplan implementering af forløbsprogrammer, kronikeromsorg i almen praksis, lettere adgang for almen praksis til speciallægerådgivning, koordinatorordning på sygehusene, forløbskoordination i kommuner, tværgående kompe-tenceudvikling m.v.
 

Indstilling
Til orientering.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 11-03-2009
Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark, orienterede om status.


Bilag: 

 

 

5.      Evt. ændring af mødedatoer 2009
Sagsnr:  09/15

Sagsfremstilling
På mødet den 18. december 2008 blev mødeplanen for Sundhedskoordinationsudvalget 2009 vedtaget med følgende mødedatoer:

 • 11. marts
 • 11. juni
 • 24. september
 • 17. december


Mødeplanen har efterfølgende vist sig at give problemer for flere medlemmer af udvalget, og udvalget skal derfor tage stilling til en evt. ændring af den allerede godkendte mødeplan.


Indstilling
Det indstilles:

 • At udvalget træffer beslutning om kommende mødedatoer i 2009.

 

Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 11-03-2009
Følgende datoer blev besluttet som erstatning for de tidligere besluttede:

 • 5. maj kl. 13.00.
 • 25. august kl. 15.00.
 • 22. december kl. 16.00.


Mødedatoerne er med forbehold for tilbagemelding fra de ikke-tilstedeværende.


 

 

 

 

6.      Eventuelt
Sagsnr:  

 

 


 


Siden er sidst opdateret 05-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring