Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale områdepilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 06-05-2009

Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 06-05-2009

 

Særligt udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område

Mødedato
06-05-2009 Kl. 14:00 - Kl. 14:50

Mødested
Sydvestjysk Sygehus. Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Medlemmer
Stephanie Lose, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling.

Afbud
Ib Madsen, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen.

 

Dagsorden

 1. Høring rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen
 2. Næste møde
 3. Eventuelt

 

 

1.      Høring rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

112-opkald i Danmark går til alarmcentralen, der visiterer den sundhedsfaglige ydelse i form af visitation af ambulance, lægebil mv. Der er 8 alarmcentraler i Danmark, hvoraf politiet driver de 7. Heraf 2 i Region Syddanmark beliggende i Esbjerg og Odense.

Der er een vagtcentral i Region Syddanmark drevet af Falck i Kolding. Pr. 1. september starter der en kombineret vagtcentral/AMK (Akut medicinsk koordination) op på OUH med Falck som entreprenør på vagtcentralopgaven. Vagtcentralen disponerer de præhospitale resurser. 

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten "Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen".

Anbefaling 12. i rapporten er "Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der sker en afklaring af de sundhedsfaglige opgaver på alarmcentralerne, så det formelle ansvar for kompetencer, disponering, hjælp til ændringer, klagesagsbehandling og tavshedspligt over for borgeren fastlægges i sundhedsfagligt regi."

Som led i arbejdet med anbefalingen har der været nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra regionerne, danske regioner, Rigspolitiet, Sundhedsministeriet, det kommunale redningsvæsen, Falck, Dansk Sygeplejeråd og Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet rapporten "Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen", som er sendt i høring med høringsfrist den 8. maj.

Rapporten beskriver alarmcentralerne, vagtcentralerne, de sundhedsfaglige opgaver i alarmerings- og disponeringsfasen, lovgivning og administrative procedurer i alarmeringsfasen, udenlandske alarmcentraler og slutter af med forslag til initiativer, værktøjer samt modeller for rådgivning i alarmeringsfasen.

Rapporten giver en god beskrivelse af status i dag, og af de problemområder der er, og giver en række anbefalinger, men på afgørende områder er der ingen klare konklusioner.

Rapportens indeholder 10 anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering og tilrettelæggelse af sundhedsfaglig støtte og rådgivning til alarmcentralerne:

 1. 112-opkald skal håndteres ens på tværs af landet i en ensartet og landsdækkende ordning
 2. Den sundhedsfaglige kompetence i alarmeringsfasen skal styrkes, og der skal være øget samarbejde mellem alarmcentralerne og regionerne om den sundhedsfaglige opgaveløsning i alarmeringsfasen
 3. Samarbejdet mellem de præhospitale ledere og alarmcentralerne skal øges
 4. Der skal være et beslutningsstøtteværktøj med indbyggede kvalitetscirkler på en elektronisk platform til håndtering af 1-1-2-opkald
 5. Alarmcentralerne skal kunne aktivere AMK’erne elektronisk
 6. Der skal etableres kontaktmulighed under fremkørsel for udrykkende køretøj til anmelder
 7. Opkald som ikke resulterer i en disponering af præhospitale resurser, og hvor anmelder er blevet rådgivet og/eller viderehenvist til egen læge/lægevagt skal registreres i alarmcentralens log
 8. Der skal etableres et formaliseret samarbejde om klager over sundhedsfaglige problemstillinger som følge af forkert disponering af opkald til 1-1-2. Sundhedsstyrelsen kan anmodes om en sundhedsfaglig vurdering af klager.
 9. Data- og voicelogfiler fra alarmcentralerne skal gemmes i minimum 2 år
 10. Der skal foretages opfølgning og evaluering på en eventuel valgt og implementeret model

 

Anbefalingerne fra udvalget er i tråd med de planer Regionsrådet har godkendt, herunder regionsrådets ønske om øget sundhedsfaglig indflydelse på visitering af sundhedsfaglige opkald til 112. 

Regionsrådet drøftede den 26. maj 2008 sundhedsfagligt personale på vagtcentralen, og besluttede "at der skal rettes henvendelse til de relevante centrale myndigheder vedr. anvendelsen af sundhedsfagligt personale i alarmcentralfunktionen.", hvilket efterfølgende er sket i brev til Sundheds- og forebyggelsesministeriet og Justitsministeriet.

Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Syddanmark drøftede rapporten og dens anbefalinger den 24. april 2009.Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg består af repræsentanter fra sygehusene, praksis, embedslægeinstitutionen, politi, Falck, kommunerne og beredskabsregionen. Der var i udvalget generel støtte til rapportens anbefalinger, men der var forskellige synspunkter på hvilken model for styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer i alarmeringsfasen, man burde vælge. Der er i rapporten fra udvalget under Sundhedsstyrelsen peget på 4 modeller på dette område:  

 • Hotline eller backup af sundhedsfagligt personale ift. alarmcentralen 
 • Tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale på alarmcentralen
 • Samarbejde/overlevering af 1-1-2-opkald fra alarmcentral til regional vagtcentral/AMK
 • Viderestilling af alarmopkald til sundhedsfagligt personale

 

Man kan overordnet om de 4 modeller anføre:

Modellen i afsnit 9.2.1. "Hotline eller backup" har den ulempe, at samtale med anmelder og visitering fortsat ligger hos politiet via alarmcentralen, og at der dermed kun vil ske sundhedsfaglig inddragelse, hvis alarmcentralen skønner, der er behov.

Modellen i afsnit 9.2.2. "Tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale på alarmcentralen" har den ulempe, at der i så fald skal placeres sundhedsfagligt personale på begge alarmcentraler i Region Syddanmark, og at de sundhedsfaglige kompetencer så ikke er på vagtcentralen ift. betjening af AMK.

Modellen i 9.2.3. "Samarbejde/overlevering af 1-1-2-opkald fra alarmcentral til vagtcentral" og modellen i 9.2.4. "viderestilling af 1-1-2-opkald til sundhedsfagligt personale" opfylder i videst udstrækning regionsrådets ønske om at styrke kvaliteten i behandlingen af sundhedsfaglige opkald til1-1-2 ved at indføre et generelt princip om sundhedsfaglig inddragelse og sammenhæng til AMK. Gennemførelse af de to modeller er dog - ligesom de to første modeller - behæftet med en række praktiske problemstillinger, som der bør være stor opmærksomhed på. Det drejer sig især om:

 • At koordineringen mellem sundhedsfaglig indsats, politiindsats og brand og redning ikke forringes
 • At tiden fra opkald til ambulanceafsendelse ikke forlænges
 • At det sikres, at anmelder ikke forsvinder ved viderestilling
 • At der er de nødvendige fælles IT-værktøjer (alarmcentral og vagtcentral)
 • At der ikke opstår tvivl om ansvaret mellem politi og region.
 • At organiseringen af behandlingen af opkald gøres mere kompleks, idet der i Region Syddanmark dermed er inddraget personale fra tre instanser: Politi, Falck og region.
 • At det sikres, at der i den sundhedsfaglige visitation altid er kapacitet til at klare alle opkald (der bør være mulighed for overløb til andre regioners vagtcentralfunktion)
 • At ordningen vil have økonomiske og rekrutteringsmæssige konsekvenser.

Disse praktiske problemer kunne undgås i en model, hvor politiets alarmcentral og regionens vagtcentral blev lagt sammen i en fælles enhed.

Sundhedsstyrelsen har i brev af 2. april bedt om Region Syddanmark bemærkninger til rapporten. Høringsfristen er 8. maj 2009. Det vil således ikke være muligt at behandle høringssvaret i regionsrådet inden for fristen. Det foreslås derfor, at der afsendes et administrativt høringssvar på baggrund af drøftelsen i det særlige udvalg vedr. præhospitale kontrakter med forbehold for regionsrådet endelige stillingtagen.

I bilaget er vedlagt  høringsmaterialet fra Sundhedsstyrelsen.

 

Indstilling

 • Til drøftelse.
Udvalget

Det særlige udvalg drøftede udkastet til høringssvar. Udvalget bemærkede i denne forbindelse, at det fandt, at udkastet burde justeres således, at ulemperne ved rapportens fire modeller uddybes, og at det tydeliggøres, at Region Syddanmark anbefaler en sammenlægning af alarmcentralen og vagtcentralen.

Bilag:

 

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/7

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 3. juni 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes den 3. juni 2009.

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

09/7

Udvalget

Jane Kraglund orienterede om status vedr. nogle it-løsninger efter udbudet af ambulancetjenesten.  

 


Siden er sidst opdateret 30-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring