Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 01-04-2009

Mødedato:
01-04-2009 Kl. 16:00 - Kl. 16:30

Mødested:
Regionshuset, mødeværelse 2

Medlemmer:
Lykke Debois, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Moritz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud:
Bo Libergren

 

 

 

Dagsorden

  1. § 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis
  2. Visionsseminar om det sammenhængende sundhedsvæsen
  3. Samarbejdet mellem Region Syddanmark og Odense Kommune om driften af astmaskole for børn
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

 

 

1.      § 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis

Resumé

I Region Syddanmark er der indgået aftaler med praktiserende øjenlæger om udførelse af grå stær operationer i Vejen, Esbjerg og på Fyn. Aftalerne er en forlængelse/videreførelse fra de tidligere amter. Aftalen på Fyn var tidsbegrænset og udløb den 31. december 2008.

Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis i Trekantområdet.

På baggrund heraf har der været ført forhandlinger med de praktiserende øjenlæger på Fyn og i Trekantområdet, om en aftale om grå stær operationer. Der foreligger nu et udkast til en aftale. Aftaleudkastet har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Praktiserende Speciallæger, hvor der var enighed om at anbefale aftaleudkastet.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i 2007 og 2008 haft en aftale med de praktiserende øjenlæger på Fyn om grå stær operationer i praksis. Aftalen udløb uden opsigelse den 31. december 2008.

Regionsrådet besluttede på mødet den 29. september 2008, at der skal ske en udlægning af grå stær operationer i Trekantområdet svarende til ca. 500 patienter eller ca. 770 operationer.

Praksisafdelingen har afholdt forhandlinger med de praktiserende øjenlæger om en aftale om grå stær operationer på Fyn og i Trekantområdet.

På baggrund af de afholdte forhandlinger har administrationen udarbejdet et udkast til en § 3 aftale, hvor der er enighed om honorar, antal, kvalitetssikring mv. Udkast til § 3 aftale er vedlagt som bilag.

Aftalen består af henholdsvis en grundaftale og en "harmonika-aftale". Grundaftalen giver de fynske øjenlæger mulighed for at udføre 2.400 operationer pr. år og trekantsområdets øjenlæger 770 operationer pr. år. "Harmonikaaftalen" er et supplement til grundaftalen med mulighed for udførelse af yderligere 1.000 operationer, såfremt regionen træffer beslutning herom.

Der er i aftalen lagt vægt på, at alle praktiserende øjenlæger der deltager i aftalen tildeles en kvote på 300 grå stær operationer med henblik på opretholdelse af rutinen.

Endvidere stilles der krav til den opererende øjenlæges kvalifikationer, kvaliteten i operationerne samt klinikkens indretning med henblik på at sikre operationer af samme høje kvalitet som i sygehusregi.

Honoraret i aftaleudkastet i grundaftale er på 5.800 kr. og i "harmonika-aftalen" på 5.500 kr. (1.4.2009 niveau). Honoraret omfatter forundersøgelse, operation, linse mv.

Honoraret i den tidligere aftale fra Fyn beløb sig til ca. 6.250 kr. Der er således tale om et "prisfald" på henholdsvis 450 kr. og 750 kr. pr. operation svarende til en årlig besparelse på ca. 0,900 mio. kr. – 1.650 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles,

  • at § 3 aftale om grå stær operationer i øjenlægepraksis på Fyn og i Trekantområdet - grundaftale og harmonika- anbefales overfor regionsrådet.
Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

2.      Visionsseminar om det sammenhængende sundhedsvæsen

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg blev på møderne den 12. januar 2009 og den 5. marts 2009 orienteret om, at Sundhedskoordinationsudvalget har taget initiativ til at udarbejde en fælles kommunal-regional sundhedspolitisk platform for det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har nu inviteret kommunale og regionale politikere med interesse for sundhedsområdet til at deltage på et visionsseminar den 14. april 2009. Seminaret vil udmunde i et oplæg, der udsendes til parterne til kommentarer inden sommeren og efterfølgende kan indgå i den politiske debat i efteråret 2009. I 2010 kan der endvidere udarbejdes fælles kommunale-regionale strategier som udgangspunkt for næste generation af sundhedsaftaler.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om visionsseminaret.

Fra regionsrådet er det Bo Libergren og Bent Bechmann der præsenterer et tema hver.

Bilag:

 

 

 

3.      Samarbejdet mellem Region Syddanmark og Odense Kommune om driften af astmaskole for børn

Sagsfremstilling

I 2008 blev der indgået samarbejde mellem regionen og Odense Kommune om drift af et astmaskole-tilbud i Odense til erstatning af Astma- og allergiforbundets tidligere tilbud, som Fyns Amt havde finansieret. Regionsrådets forretningsudvalg har, jfr. tidligere beslutning i regionsrådet, på mødet den 14. maj 2008 fået en statusorientering om samarbejdet og tog orienteringen til efterretning.

Astmaskolen er en forsøgsordning og har nu forløbet over en periode på 1 år. Som det kan ses af OUH’s vedlagte notat, peger foreløbige tilbagemeldinger fra den kvalitative evaluering på et stort udbytte af undervisningen. Dette både hvad angår indsigt i egen sygdom og behandlingsstrategier, men også øget livskvalitet for børnene før og efter gennemført undervisning (vurderet på "Quality of Life" scoringer).

Som følge af de positive erfaringer ønskes samarbejdet om Astmaskolen videreført, herunder en fortsættelse af evalueringen for at vurdere effekten endeligt.

Astmaskolen er pt. til behandling i Odense Kommune og der afventes svar herfra om det videre forløb.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 7. maj 2009 i Svendborg.

Udvalget
-

 

 

 

5.      Eventuelt

Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om status for tilbagemeldinger fra kommunerne om opfølgende politiske møder vedr. sundhedsaftaler.

Mødet med Fåborg/Midtfyn: den 19. maj kl. 14-16.

Mødet med Kerteminde den: 28. april kl. 13-15.

 

Medlemmerne af det særlige udvalg har mulighed for at deltage heri.

Tilbagemelding til sekretariatet.


Siden er sidst opdateret 29-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring