Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 25-03-2009

Mødedato
25-03-2009 Kl. 12:30 - 13:20

Mødested
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bente Gertz Hansen, Anita Kjøng-Rasmussen, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 1. Justeringer i den regionale bustrafik, FynBus
 2. Tilbagemelding til Sydtrafik - Region Syddanmarks holdning til forsøg med gratiskørsel
 3. Pulje til kollektiv trafik i yderområder - forslag til tildelingskriterier
 4. Afrapportering fra studierejse til Rhône-Alpes og Nice 26.-30. januar 2009
 5. Museumsforum Syddanmark
 6. Meddelelser
 7. LUKKET PUNKT: Salg af køkken- og administrationsbygning ved Tønder Sygehus

 

 

1.      Justeringer i den regionale bustrafik, FynBus

Sagsnr: 09/3400

Resumé

FynBus har udarbejdet et oplæg til besparelser med henblik på allerede fra køreplanskiftet medio 2009 at indstille kørselen på de afgange, hvor det giver færrest gener for kunderne. Denne udtynding betyder ikke nedlæggelse af ruter, men alene færre afgange.

Sagsfremstilling

FynBus’ direktør Carsten Hyldborg orienterede den 17. dec. 2008 forretningsudvalget om situationen i FynBus. Herunder kom han ind på, at der med udgangspunkt i regionens principper ville blive udarbejdet et besparelseskatalog for køreplanen 2009-10. FynBus har nu fremsendt vedlagte notat "Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009". Forslaget giver en samlet besparelse på 10 mio. kr.

FynBus kalder besparelsesforslagene for "kloge besparelser", hvilket hænger sammen med at FynBus har en relativt detaljeret viden om benyttelsen af de enkelte afgange på hver enkelt rute. FynBus er derfor i stand til at pege på ruter, hvor et minimum af passagerer bliver udsat for gener på grund af besparelserne. Besparelserne består

§ dels af frekvensreduktion på en række ruter i bestemte perioder,

§ dels af bortfald af kørsel i weekender på andre ruter og

§ dels af udtynding (færre afgange) på "tynde ruter". Notatet indeholder ikke konkrete forslag til denne "udtynding", men alene en samlet ramme hertil på 2,2 mio. kr.

FynBus vurderer, at der med de foreslåede besparelser medio 2010, når den nye trafikplan skal iværksættes, vil være akkumuleret et ekstraforbrug på de regionale ruter på ca. 22 mio. kr. ud over regionens budget til regionale ruter. Dette ekstraforbrug skyldes både øgede generelle udgifter i 2008 og 2009 men også udgifter til Arriva i forbindelse med strejken i 2008 og omkostninger, der skyldes en tvist i det gamle Fyns Amt.

Ekstraforbruget finansieres midlertidigt at Fynbus egenkapital, der primært stammer fra det gamle Fyns Amt.

Arbejdet med en ny trafikplan er igangsat først på året i 2009. I et samarbejde mellem FynBus, kommunerne og regionen planlægges den samlede bustrafik fra køreplanskiftet sommeren 2010. Den økonomiske ramme for regional trafik fra 2010 og fremad skal reduceres med et beløb, der over en årrække kan "tilbagebetale" det akkumulerede ekstraforbrug.

Administrationen har opfordret Fynbus til at strække tilbagebetalingen over så lang en årrække som muligt, idet det giver en større ramme til brug for kørsel. Administrationen tager yderligere kontakt til Fynbus for at drøfte rimeligheden af, at regionen pålægges udgifter fra det gamle Fyns Amt og fra konflikten med Arriva.

Sagen blev drøftet i det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø den 12. marts 2009.

Det særlige udvalg anbefaler,  at regionsrådet giver Fynbus mandat til at arbejde videre med de foreslåede justeringer som nævnt i bilag 1 til notatet "Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009" af 3. marts 2009 over for

regionsrådet. Samt at Fynbus sammen med regionen drøfter forslaget med kommunerne i trafikplanudvalget

Udvalget lagde vægt på, at besparelserne ikke vil berøre uddannelsessøgende, ligesom der ikke er tale om nedlæggelser af ruter, men alene af tyndt besatte afgange. Hvor der på den største afgang Svendborg-Ringe-Odense vil være mulighed for i stedet at tage toget. Ligesom der vil blive indsat teletaxi mellem Ringe og Ryslinge.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet giver Fynbus mandat til at arbejde videre med de foreslåede justeringer som nævnt i bilag 1 til notatet "Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009" af 3. marts 2009 
 • At regionen sammen med FynBus drøfter forslaget med kommunerne i trafikplanudvalget.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

2.      Tilbagemelding til Sydtrafik - Region Syddanmarks holdning til forsøg med gratiskørsel

Sagsnr: 08/12264

Resumé

Sydtrafik har forespurgt om Regions Syddanmarks holdning til de kommunale ønsker om indførelse af gratiskørsel for alle skolebørn på såvel de lokale som de regionale ruter.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur behandlede sagen på mødet den 6. august 2008 og anbefalede bl.a., at Region Syddanmark støttede Aabenraa Kommunes ønske om at indføre forsøg med gratiskørsel, idet det forudsattes, at regionen holdes udgiftsneutral og ikke direkte blev inddraget i forsøget.

Endvidere har udvalget haft en drøftelse med repræsentanter fra Sydtrafik og FynBus om evt. forsøg med gratiskørsel i Region Syddanmark. Konklusionen på drøftelsen blev, at hvis en kommune ønsker, at deres borgere kan køre gratis med de regionale busser, kan kommunen betale for rejsehjemlen. Tilrettelæggelsen og administrationen af en 0-takst ordning, hvor visse grupper af kommunens borgere kan køre gratis i såvel de lokale som de regionale busser, aftales konkret med den enkelte kommune, idet det forudsættes, at trafikselskabernes administrationsudgifter herved ikke forøges.

Det særlige udvalæg vedr. kollektiv trafik og miljø har drøftet denne sag på møde den 12. marts 2009, og anbefaler indstilingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At den principielle forespørgsel fra Sydtrafik, hvori Sydtrafik ønsker regionens holdning til 0-takst-kørsel, besvares med, at visse grupper af borgere ikke kan køre gratis på de regionale ruter.
 • At såfremt kommunen beslutter at stille gratis buskørsel til rådighed for visse grupper af deres borgere, kan dette ske ved, at kommunen køber rejsehjemlen hos trafikselskabet.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

 

 

 

3.      Pulje til kollektiv trafik i yderområder - forslag til tildelingskriterier

Sagsnr: 09/714

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af principper for regional bustrafik efter høringsperioden i 2008, blev det besluttet, at der i forbindelse med budget 2010 skal afsættes en pulje på 5 mio. kr. om året til løsning af særlige trafikale problemer i yderområder.

En række kommuner har vist interesse for puljen i forbindelse med konkrete områder i de enkelte kommuner, som i fremtiden ikke vil være betjent af busruter af regional betydning i henhold til Region Syddanmarks principper for bustrafik.

Der vedlægges et forslag til kriterier og proces for denne pulje, hvor det foreslås, at trafik til uddannelsessteder prioriteres højest.

Kriterier og proces for denne pulje vil efterfølgende skulle indgå i forberedelserne af budget 2010.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø har drøftet sagen på møde den 12. marts 2009, og kom med et par forslag til justering af forslaget, som nu er indarbejdet i det foreliggende materiale. Det særlige udvalg kan således anbefale det medsendte forslag til tildelingskriterier over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslaget til tildelingskriterier for puljen til løsning af særlige problemer i yderområderne godkendes.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

4.      Afrapportering fra studierejse til Rhône-Alpes og Nice 26.-30. januar 2009

Sagsnr: 08/14563

Resumé

I perioden 26. - 30. januar 2009 blev der gennemført en studierejse til Rhône-Alpes og Nice i Frankrig for regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark. Rejsen havde til formål at hente inspiration og viden om klyngeudvikling, oplevelsesøkonomi og sundheds- og velfærdsteknologi, som kan anvendes i implementeringen af den Regionale Udviklingsplan og Vækstforums Handlingsplan.

Sagsfremstilling

I perioden 26. - 30. januar 2009 blev der gennemført en studierejse til Rhône-Alpes og Nice i Frankrig for regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark. Formålet med studierejsen var at hente inspiration og viden om klyngeudvikling, oplevelsesøkonomi og sundheds- og  velfærdsteknologi, som Region Syddanmark kan inddrage i sit arbejde med implementering af den Regionale Udviklingsplan og Vækstforums Handlingsplan.

Der er fra studierejsen hentet inspiration og erfaringer samt konkrete muligheder for samarbejde:

 • På klyngeområdet kunne der indhentes inspiration til, hvorledes man ud fra de samme forudsætninger har grebet klyngeudviklingen an og håndteret udfordringerne med at få klyngerne til at arbejde sammen på tværs, også i europæiske projekter. 
 • Der kan inddrages erfaringer fra Eco-energiklyngen mhp. fra opførelsen af et ekstremt lavenergiforbrugende større byggeri i Lyon - i lyset af det kommende hospitalsbyggeri i Syddanmark. Desuden kan der hentes erfaringer vedr. energieffektivitet og netværk mellem mindre virksomheder på energiområdet.
 • På området turisme og oplevelsesøkonomi blev der identificeret en række samarbejdsemner om turisme og nationalparker, øko-turisme og design.
 • Inspireret af fødevaremessen Sirha er det under overvejelse at organisere en regional messe med syddanske kvalitetsfødevarer i samarbejde med de lokale aktionsgrupper mhp. styrkelse af netværk på fødevareområdet og samspil med yderområderne.
 • På området Velfærdsteknologi og -service blev det tydeliggjort, hvor nødvendigt det er at få demonstreret teknologiske løsninger i forhold til forskellige problemstillinger og at tage udgangspunkt i brugernes behov. Desuden blev det demonstreret, i hvor stort et omfang det er muligt at tilpasse allerede eksisterende teknologier til brugernes behov frem for at iværksætte forskningsprojekter alene. Endeligt gav besøget inspiration i forhold til nye teknologier i forhold til de kommende sygehusbyggerier, hvor mange af de nye teknologier vil indgå i processerne.

Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At inspiration og erfaring fra besøget i Rhône-Alpes og Nice i januar 2009 indgår i opfølgningen på den Regionale Udviklingsplan og i Vækstforums handlingsplan.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

5.      Museumsforum Syddanmark

Sagsnr: 08/13894

Resumé

Museumsforum Syddanmark er en ny organisation, der består af samtlige 28 statsanerkendte museer og konserveringscentre i Region Syddanmark. Museumsfonden vil gerne invitere til et årligt møde.

Sagsfremstilling

Formålet med Museumsfonden er ifølge vedtægterne "at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand".

Museumsforum Syddanmark vil gerne invitere det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde til et årligt møde. Mødets formål kan have både informativ karakter og have fokus på nye initiativer, som både borgere i Region Syddanmark og museerne kan få glæde af.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 3. marts 2009.

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at medlemmerne af det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde kan repræsentere Region Syddanmark på møder med Museumsforum Syddanmark

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At medlemmerne af det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde kan repræsentere Region Syddanmark på møder med Museumsforum Syddanmark.
Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

6.      Meddelelser

Sagsnr: 09/3
Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

 

 • Udbud af Vestbanen.
 • Et kommende møde med miljøministeren.
 • Energiforum.

 

 

 

 

7.      LUKKET PUNKT: Salg af køkken- og administrationsbygning ved Tønder Sygehus

Sagsnr:

Sagen går videre til regionsrådsmødet den 27. april 2009

   

 

Siden er sidst opdateret 07-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring