Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 23-03-2009

Mødedato
23-03-2009 Kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Lose, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Moos Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Andrea Terp Christensen.

Afbud
Poul Sækmose - Henrik Skov deltog som stedfortræder.
Lykke Debois - Holger Lomholt deltog som stedfortræder.

Jørgen Pless.


Carl Erik Jensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 6-27 samt den lukkede dagsorden.
Bent Bechmann deltog ikke i behandlingen af pkt. 20-27 samt den lukkede dagsorden.

 

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Model for fælles akutmodtagelser (FAM)

Sagsnr: 08/12080

Resumé

Som et led i opfølgningen på akutplanen er der iværksat et arbejde om, hvordan de fælles akutmodtagelser (FAM) skal organiseres på akutsygehusene. Efter FAM-konferencen i efteråret blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en model for fælles akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Forslaget skal efter politisk behandling sendes i høring på sygehusene, i specialerådene mv.

Det særlige udvalg vedrørende fælles akutmodtagelser (FAM) har drøftet rapporten. Udvalgets bemærkninger vil indgå i høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2008 vedtog regionsrådet en gennemførelsesplan, der er en detaljeret beskrivelse af, hvordan akutplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark kan realiseres. Som led i opfølgningen på denne beslutning blev der iværksat et arbejde med at tilvejebringe en fælles model for, hvordan de fælles akutmodtagelser (FAM) skal organiseres. Et forslag til en sådan model er blevet udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe, som blev nedsat på baggrund af Region Syddanmarks FAM-konference.

Herunder følger en gennemgang af de væsentligste punkter i udvalgsdrøftelsen i det særlige udvalg vedrørende fælles akutmodtagelser (FAM), (herunder også drøftelsen af , hvordan der tages højde for disse punkter i den videre proces med planlægning af FAM). Udvalgets bemærkninger vil indgå i høringsmaterialet, når arbejdsgruppens rapport sendes i høring på sygehusene, i specialerådene m.v. 

1. Det er vigtigt at sikre, at dimensioneringen af FAM på de enkelte akutsygehuse er tilstrækkelig til at rumme den forventede aktivitet. Det blev herunder drøftet, at den foreslåede dimensionering, ligesom ekspertudvalgets udmelding, bygger på en antagelse om væsentligt reducerede liggetider.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at det ikke er muligt præcist at forudsige pladsbehovene til de enkelte funktioner og opgaver på sygehuse i 2020. Svaret på dette problem bør derfor være, at de kommende sygehusbyggerier skal tilrettelægges fleksibelt med mulighed for både udbygning og ombygning, således at arealerne nemt kan ændres til anden anvendelse. 

2. Tilstrømningen af patienter til FAM på de forskellige sygehuse vil variere kraftigt hen over året, og der vil ved epidemier skulle modtages et stort antal patienter.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at det derfor er vigtigt at sikre, at den personalemæssige kapacitet til visitation og triage (prioritering) i sådanne ekstraordinære situationer kan udvides væsentligt, og at de fysiske faciliteter i triagezonen er så rummelige, at denne type variation kan opfanges.

3. Etablering af FAM vil medføre, at alle akutte patienter ankommer til sygehuset gennem FAM, altså gennem samme indgang.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at der i den fysiske indretning af FAM og i organiseringen af arbejdet i FAM skal tages hensyn til de hygiejnemæssige problemstillinger, det rejser, når alle akutte patienter modtages ét sted.

4. Ikke alle patienter kan indpasses i tidsstyrede standardiserede patientforløb, nogle patienter har således et atypisk sygdomsbillede.

I udvalgets diskussion blev det derfor fremhævet, at der skal tages højde for, at sådanne patienter ikke overses, men at de på anden vis sikres optimal udredning og behandling.

5. Etablering af et udslusningsområde er en vigtig del af anbefalingerne i FAM-rapporten.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at etablering af udslusningsområder er et visionært forslag. Udslusningsområdet fra FAM bør også være udslusningsområde for det øvrige sygehus. Der skal arbejdes med, hvordan dette område kan indrettes, så bliver et rart sted at være for patienterne, samtidig med at der etableres mulighed for information om forebyggelse og kommunale tilbud.

6. Hensigten med FAM er, at akutte patienter på sygehusene vil blive hurtigere udredt og behandlet. Dermed vil patienterne hurtigere komme tilbage til eget hjem/arbejde.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at dette vil stille øgede krav til kommunerne og praksissektoren, hvilket der bør følges op på i den videre planlægning af praksisområdet og i forhold til samarbejdet med kommunerne.

7. Etableringen af FAM vil påvirke resten af sygehuset,  idet FAM vil trække på faglig ekspertise fra det øvrige sygehus, og mange akutte patienter vil blive afsluttet i FAM og ikke komme videre ind i sygehuset.

I udvalgets diskussion blev det fremhævet, at der i det videre arbejde med planlægning af akutsygehusene bliver taget højde herfor.

Det kan hertil bemærkes, at der i april 2009 igangsættes en planlægningsproces om FAMs påvirkning på sygehusene som helhed. Startskuddet til dette arbejde bliver en temadag, som afholdes 15. april. 2009 i Middelfart. Der vil på baggrund heraf blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal beskrive konsekvenserne af FAM for sygehusene som helhed.

8. Udvalget bemærkede i øvrigt i diskussionen, at det er væsentligt at fastholde speciallægekompetence i visitations- og triagefunktionen, samt at der fortsat skal være uvisiteret adgang til skadestuer og skadeklinikker.

Bemærkninger sendes med i høringen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At rapport om fælles akutmodtagelser (FAM) sendes i faglig høring.
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - igangsætning af planlægning af Esbjerg Sygehus som akutsygehus

Sagsnr: 09/3307

Resumé

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 29. september 2008, at Esbjerg Sygehus skal udbygges til akutsygehus i perioden 2010 til 2017. Specielt indretning af sengebygningen skal derfor gennemtænkes og ændres, for at kunne leve op til opgaven som akutsygehus.

Som opfølgning herpå foreslås, at der antages en rådgiver til at udarbejde en opdatering af generalplanen for Esbjerg Sygehus.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få et samlet overblik over forandringsprocesserne frem mod den endelige udmøntning af gennemførselsplanen foreslås det, at der udarbejdes en opdatering af generalplanen for Esbjerg Sygehus. Opdateringen skal beskrive, hvorledes man kan udnytte de nuværende arealer på Esbjerg Sygehus i den fremtidige struktur. Det drejer sig specielt om, hvorledes man kan anvende sengebygningen og den midlertidige sengebygning "Næsen" til en ny fælles akut modtagelse, og de implikationer, det har for placeringen af sengeafsnit og ambulatorier. Endvidere skal det vurderes, hvordan laboratoriet skal placeres ind i bygningsmassen.

Det foreslås, at der antages en rådgiver til opgaven. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3) til denne opgave.

Generalplanen forventes at kunne forelægges regionsrådet på mødet i oktober måned 2009 til godkendelse.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. (indeks 125,3) til rådgivning i forbindelse med planlægning af udbygning af Esbjerg Sygehus til akutsygehus.
 • At der til formålet frigives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2009, finansieret af de afsatte midler hertil.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at antage rådgiveren indenfor den godkendte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Etablering af døgndækket skadestuefunktion med lægeligt back-up i Sønderborg

Sagsnr: 09/2662

Resumé

En arbejdsgruppe i Sygehus Sønderjylland har udarbejdet forslag til implementering af en skadestuefunktion på Sønderborg Sygehus.

Skadestuefunktionen i Sønderborg foreslås etableret med den opgaveportefølje, den lægelige back-up og inden for den fysiske og driftsmæssige ramme som er beskrevet af arbejdsgruppen.  

Sagsfremstilling

På baggrund af regionsrådets beslutning den 24. november 2008 om etablering af en døgndækket skadestuefunktion i Sønderborg, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet vedlagte forslag til etablering.

Arbejdsgruppen har beskrevet skadestuefunktionens opgaveportefølje, den lægelige back-up og - på baggrund af en prognose over antallet af besøg - fastlagt de fysiske og driftsmæssige rammer for den døgndækkede skadestuefunktion.

Arbejdsgruppen foreslår, at der fremover sker en fysisk samling og faglig samdrift af skadestuefunktionen, lægevagten og det akutte medicinske visitationsafsnit AMVA (særskilt anlægssag herom forventes fremlagt på næste regionsrådsmøde).

Ved etablering af skadestuefunktionen vil funktionen - ud over de skader der behandles i dag - i fremtiden også kunne foretage røntgenundersøgelser af skuldre og thorax.

Herudover etableres der et skadeambulatorum, hvor de skader, der er færdigbehandlet i skadestuefunktionen af behandlersygeplejersker, og som skal ses i et ambulatorium igen, kan ses af behandlersygeplejersker, hvis det ikke er nødvendigt, at patienten ses af en læge. Følgende er eksempler på diagnoser, der kan ses i et sygeplejeambulatorium.

 • røntgenkontrol af ukomplicerede brud på fingre, hånd og underarm
 • overarmsbrud
 • ukomplicerede ankelbrud
 • suturfjernelse
 • ukompliceret tilsyn af sår

Skadestuefunktionen bemandes med behandlersygeplejersker - som har/får kompetencer til at kunne henvise til røntgen, behandle ukomplicerede brud og sy mindre skader.

Den lægelige back-up består i dagtid i, at de ortopædkirurgiske overlæger i Sønderborg kan kontaktes ved behov. I aften- og nattetimerne kan lægerne på Centerskadestuen i Aabenraa kontaktes via videokonference. Herved kan en læge på Centerskadestuen i Aabenraa se levende billeder af en patient i skadestuefunktionen i Sønderborg, og personalet fra skadestuefunktionen i Sønderborg kan således drøfte patienter med lægerne på Centerskadestuen i Aabenraa. Hvis behandlersygeplejerskerne derudover vurderer, at der er behov for lægelig vurdering, kan behandlersygeplejerskerne tilkalde - eller søge telefonisk rådgivning hos - lægerne på AMVA. Herved er der mulighed for, at en læge fra AMVA kan se patienten og i fællesskab med behandlersygeplejersken afklare, om der er behov for videre behandling og hvor denne behandling bør finde sted.

I dag har skadeklinikken årligt 6.000 - 7.000 besøg. Med udvidelse af skadestuefunktionens åbningstider og kompetencer samt etablering af et skadeambulatoriet forventes yderligere godt 3.000 ekstra besøg.

Driftsmæssige konsekvenser

Den nuværende skadeklinik lukker i dag kl. 22.00 alle ugens dage. En udvidelse af skadestuefunktionens åbningstider (døgnåben alle ugens dage) vurderes - isoleret set - at medføre et behov for udvidelse af normeringen med 2,6 behandlersygeplejerske. Udgifterne hertil er 1,112 mio. kr. årligt. Udvidelsen foreslås finansieret af prioriteringspuljen pr. 1. maj 2009, idet der er behov for tid til uddannelse og oplæring af nye behandlersygeplejersker. Ligeledes foreslås det, at der fra prioriteringspuljen afsættes 240.000 kr. til uddannelse af nye behandlersygeplejerkser.

Anlægsmæssige konsekvenser

Ændring af den nuværende skadeklinik til skadestuefunktion medfører ikke behov for anlægsmæssige ændringer. Flytningen af den nuværende medicinske modtagelse AMVA til en placering ved siden af skadestuefunktionen med henblik på at opnå samdriftsfordele medfører til gengæld nogle anlægsmæssige ændringer af "det gamle modtageafsnit", hvor AMVA forventes at flytte ind (særskilt sag herom forventes fremlagt på regionrådsmøde i april). 

Tidspunkt for etablering

Skadestuefunktionen etableres pr. 1. september 2009. På trods af, at de bygningsmæssige ændringer ikke vil være på plads på dette tidspunkt, bliver principperne bag skadestuefunktionen fuld udrullet på dette tidspunkt. Den lægelige backup varetages fra 1. september 2009 af de ortopædkirurgiske læger og læger på Centerskadestuen i Aabenraa samt de medicinske læger på AMVA, også selv om skadestuen og AMVA i en periode indtil de bygningsmæssige forhold bringes på plads, ikke er placeret ved siden af hinanden.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslaget om etablering af en skadestuefunktion i Sønderborg udgør det videre grundlag for etablering af den døgndækkede skadestuefunktion.
 • At skadestuefunktionen etableres pr. 1. september 2009.
 • At der fra prioriteringspuljen bevilges årligt 1,112 mio. kr. pr. 1. maj 2009 til bemanding af skadestuefunktionen om natten.
 • At der fra prioriteringspuljen bevilges 240.000 kr. i 2009 til uddannelse af behandlersygeplejersker.  

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Flytning af den stationære geriatri fra Haderslev til Sønderborg

Sagsnr: 09/3017

Resumé

Der er - som opfølgning på regionsrådets beslutning om fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland - udarbejdet forslag til flytning af den stationære geriatri fra Haderslev Sygehus til Sønderborg Sygehus.

Det anbefales, at den stationære geriatri samles i Sønderborg på én afdeling med i alt 18 senge. Herudover vil der være ambulante tilbud i Haderslev og Sønderborg. 

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland med en sengerokade, hvor stationære aktiviteter fra Tønder og Haderslev samles i Sønderborg og Aabenraa. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Sengerokaden indeholder bl.a. en flytning af den stationære geriatri (ældre patienter, der skal indlægges) fra Haderslev til Sønderborg.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for udmøntning af regionsrådets beslutning, som foreslås at udgøre grundlaget for flytningen af den stationære geriatriske funktion.

Den geriatriske patient er typisk over 65 år og kendetegnet ved at have flere sygdomme. Det kan være en blanding af akutte og kroniske lidelser samt funktionsmæssige problemer, der kan være fysiske og/eller psykiske. De geriatriske afdelingers hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre. Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver er ikke en del af geriatriens primære indsatsområde. Disse opgaver varetages i kommunalt regi.

Sygehus Sønderjylland har i dag geriatri i Haderslev og Sønderborg. I Haderslev var der i 2008 347 indlæggelser og 328 ambulante besøg. I Sønderborg er geriatrien en af søjlerne i intern medicin. Der er ikke specifikke geriatriske senge. Der overføres et mindre antal patienter til geriatrisk sengeafdeling i Haderslev, mens resten behandles i ambulant regi. I Sønderborg var der således i 2008 189 ambulante besøg.

I Haderslev er der 21 normerede senge og i 2008 var den gennemsnitlige liggetid for geriatriske patienter 17,9 dage. I forbindelse med udarbejdelse af detailplan har arbejdsgruppen udarbejdet patientforløbsprogrammer dels for det fremtidige ambulante patientforløb og for forløbet for indlagte patienter. På baggrund af dette arbejde vurderer arbejdsgruppen, at den gennemsnitlige liggetid kan reduceres fra 17,9 til 8 - 10 dage, hvilket betyder, at de nuværende normerede senge i Haderslev kan reduceres til 9 fremtidige senge i Sønderborg. 

Herudover vurderes geriatriske patienter i Sønderborg (som er indlagt på medicinsk afdeling) at optage ca. 9 senge, hvilket samlet set giver 18 senge. Ambulatoriefunktionerne fortsætter uændret på begge matrikler.

Driftsmæssige konsekvenser

Der sker ikke ændringer i de samlede normeringer af sekretærer, læger samt terapipersonale. Når antallet af senge i Haderslev og Sønderborg lægges sammen til én afdeling med 18 senge i Sønderborg, vil der netto være en sengebesparelse på 12 senge fra Haderslev. Dette svarer til 12 plejestillinger og medfører en driftsbesparelse på ca. 3,8 mio. kr. Herudover bliver det muligt at spare 2,3 mio. kr. ved at fjerne et vagtlag på Haderslev Sygehus, hvilket dog skal ses i sammenhæng med flytning af apopleksien (se særskilt sag herom). Den samlede driftsmæssige besparelse forventes således at blive på 6,179 mio. kr. som foreslås indarbejdet i budgettet.

Bygningsmæssige tilpasninger

Det vil være hensigtsmæssigt at have sengeafsnit og ambulatoriefunktion i nærheden af hinanden af hensyn til kontinuitet i patientforløbene. Geriatrien foreslås derfor samlet tæt på terapifunktionen samt neurologisk afdeling. Dette vil medføre mindre bygningsmæssige ændringer, som overslagsmæssigt vurderes at beløbe sig til 1,5 mio. De bygningsmæssige tilpasninger finansieres via driften. 

Tidspunkt for flytning

Det forventes, at geriatrien kan flytte fra Haderslev til Sønderborg pr. 1. januar 2010.

Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de af regionen udstedte personalemæssige garantier. Personale på de direkte berørte afdelinger og på de øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At detailplanen vedr. flytning af den stationære geriatri fra Haderslev til Sønderborg udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
 • At flytningen forventelig gennemføres pr. 1. januar 2010.
 • At de driftsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgettet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bent Bechmann og Anita Kjøng-Rasmussen tog forbehold.

Beslutning i regionsrådet

Sagen blev udsat. Sagen genforelægges til behandling i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet, forretningsudvalget samt på næste regionsrådsmøde.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Samling af den stationære apopleksi i Sønderborg

Sagsnr: 09/3162

Resumé

Der er - som opfølgning på regionsrådets beslutning om fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland - udarbejdet forslag til samling af den stationære apopleksi i Sønderborg ved at flytte apopleksiafsnittet i Haderslev til Sønderborg. 

Det anbefales, at apopleksibehandlingen samles i Sønderborg på én afdeling med i alt 20 senge fordelt på 12 stationære senge og 8 akut senge. Herudover vil der være ambulante tilbud i Haderslev of Sønderborg.

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplan for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland med en sengerokade, hvor stationære aktiviteter fra Tønder og Haderslev samles i Sønderborg og Aabenraa. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Sengerokaden indeholder bl.a. en flytning af den stationære apopleksi (indlæggelser i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen) fra Haderslev til Sønderborg.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for udmøntning af regionsrådets beslutning, som foreslås at udgøre grundlaget for af flytningen af den stationære apopleksi.

I dag modtages akutte apopleksipatienter i Haderslev og Sønderborg.  I 2008 var antallet af indlæggelser i Haderslev 660, mens tallet i Sønderborg var 548. Antallet af indlæggelser total set har de seneste år ligget stabilt på ca. 1.200 patienter om året. Begge afsnit er normeret med 15 senge.

Det anbefales, at alle apopleksipatienter samles i én afdeling i Sønderborg, hvor der i alt skal være 20 sengepladser, heraf er de 8 senge til modtagelse af akutte patienter. Denne anbefaling om opdelingen i et akutafsnit og et stationært afsnit - samt øvrige anbefalinger for den fremtidige organisering af apopleksibehandlingen - er i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten "Det gode patientforløb - apopleksi", som blev udarbejdet i Region Syddanmark medio 2008.

I akutafsnittet ligger patienterne maksimalt 48 timer, hvorefter de flyttes over i det stationære afsnit med tilknyttet mulighed for rehabilitering. På grund af bedre diagnosticering forventes en reduktion i antallet af indlæggelse på apopleksiafsnittet med ca. 200 årligt, hvilket medfører en forventet aktivitet på apopleksiafsnittet i Sønderborg på ca. 1000 indlæggelser årligt. Herudover forventes den nye organisering med akutmodtageafsnit og ændrede arbejdsgange at give mulighed for en sengereduktion. Samlet set vurderes der at være behov for 20 senge.

Desuden anbefales det, at den ambulante lægevirksomhed samt specialiseret genoptræning for udvalgte patienter videreføres i Haderslev.

Driftsmæssige konsekvenser

Den lægelige normering, der er tilknyttet ambulatoriefunktionen i Haderslev berøres ikke af samlingen, da der fortsat vil være et ambulant tilbud i Haderslev. Lægenormeringen vedr. de indlagte patienter fortsætter uændret, men samles i Sønderborg. Terapinormeringen fortsætter ligeledes uændret, men samles i Sønderborg. Sekretærnormeringen fortsætter uændret, men det vurderes, om funktionen skal flyttes til Sønderborg. Plejenormeringen reduceres fra ca. 35,6 for de to nuværende afsnit til 27,2 for de stationære senge i Sønderborg, hvilket medfører en driftsbesparelse på årligt 2,631 mio. kr. Denne driftsbesparelse foreslås indarbejdet i budgettet.

I forbindelse med samling af apopleksiafsnittene vurderes der at være behov for at styrke og udvikle de omfattende kompetencer, som er nødvendige, for at kunne varetage apopleksibehandling og pleje, herunder særligt oplæring af personale i den akutte behandling og pleje. Der må desuden forventes behov for undervisning af nyt personale, idet det forventes, at en del af det nuværende personale i Haderslev ikke ønsker at følge med funktionen til Sønderborg. For at holde på kompetencerne er det dog et succeskriterium for implementeringen, at mest muligt personale fra Haderslev følger med til Sønderborg. 

Bygningsmæssige tilpasninger

Samtlige apopleksifunktioner kan rummes på det nuværende afsnit 11 på Sønderborg Sygehus, men samlingen af apopleksien vil dog medføre mindre bygningsmæssige ændringer, som overslagsmæssigt beløber sig til 1,750 mio. kr. De bygningsmæssige ændringer finansieres af driften.

Apparatur

Det forudsættes, at det nuværende apparatur følger med til den nye afdeling i Sønderborg. Der er dog behov for indkøb af telemetriudstyr til de 8 akutsenge, hvilket beløber sig til ca. 0,9 mio. kr. Investeringerne forventes finansieret i forbindelse med Sygehus Sønderjyllands medicotekniske prioriteringer for 2010.

Tidspunkt for flytning

Det forventes, at apopleksien kan samles i Sønderborg pr. 1. januar 2010. Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de af regionen udstedte personalemæssige garantier. Personale på de direkte berørte afdelinger og på de øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.

Indstilling

Det indstilles:

 • At detailplanen vedr. samling af den stationære apopleksi i Sønderborg udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
 • At samlingen forventes gennemført pr. 1. januar 2010.
 • At de driftsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgettet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bent Bechmann og Anita Kjøng-Rasmussen tog forbehold.

Beslutning i regionsrådet

Sagen blev udsat. Sagen genforelægges til behandling i det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet, forretningsudvalget samt på næste regionsrådsmøde.


 

Bilag:

 

 

 

6.      Sygehus Sønderjylland, Sønderborg; anlægssag vedr. fase 1 - arbejdsmiljø og CTS

Sagsnr:

09/3084

 

Resumé

På baggrund af tillæg til gennemførelsesplan vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland forelægges to byggeprogrammer vedr. fase 1 på Sønderborg Sygehus til godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling på i alt 23,330 mio. kr. Det drejer sig om ombygninger på sengeafdelingerne for at kunne opfylde kravene i henhold til arbejdsmiljøloven og udskiftning af CTS-anlæg (anæg, der anvendes til styring, regulering og kontrol af alle forsyningsanlæg på sygehuset), som er forældet og ustabilt.  

Sagsfremstilling

Det fremgår af tillæg til gennemførelsesplanen vedr. fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland, som blev vedtaget af regionsrådet den 24.11.2008, at der på Sønderborg Sygehus på kort sigt vil være behov for renovering/ombygning for at kunne overholde kravene i henhold til arbejdsmiljøloven. Endvidere fremgår, at der også vil være behov for renovering af dialyseafdelingen, og evt. en flytning af sygehusets medicinske modtagelse set i lyset af placeringen af den nye skadestuefunktion.

På den baggrund afsatte regionsrådet rådighedsbeløb på 35,128 mio. kr. (indeks 125,3) til "fase 1: arbejdsmiljø, CTS, skadestuefunktion mv." på Sønderborg Sygehus i forbindelse med anlægsprioritering for 2009 og overslagsår på mødet den 23.2.2009. 

Sygehus Sønderjylland har fremsendt to anlægssager vedr. fase 1 på Sønderborg Sygehus, som omfatter udbedring af arbejdsmiljøproblemer og udskiftning af CTS-anlæg på Sønderborg Sygehus til en samlet udgift på 23,330 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt over 2009-2011.

Der er problemer med opfyldelse af arbejdsmiljøkravene på Sønderborg Sygehus. Der er behov for ombygninger af baderum, handicaptoiletter og medicinrum på sengeafdelingerne og ombygninger af øre-nære-halsafdelingens øreproprum for at opfylde kravene til arbejdsmiljø. Disse ombygninger fremgår af vedlagte byggeprogram vedr. arbejdsmiljøombygninger på Sønderborg Sygehus. 

Byggeprogrammet indeholder også udbedring af arbejdsmiljøproblemer på hæmatologisk afdeling på Haderslev Sygehus, hvor der er massive pladsproblemer. De samlede udgifter til gennemførelse af dette byggeprogram er beregnet til 16,719 mio. kr., hvoraf 0,229 mio. kr. er til hæmatologisk afdeling på Haderslev Sygehus.   

Endvidere er der stabilitetsproblemer med CTS-anlægget på Sønderborg Sygehus, der anvendes til styring, regulering og kontrol af alle forsyningsanlæg på sygehuset. CTS-anlægget er forældet, og der kan kun skaffes reservedele fra anlæg, som er udskiftet på andre sygehuse og virksomheder. En beskrivelse af udskiftning af CTS-anlægget på Sønderborg Sygehus fremgår af vedlagte bilag. Udgiften til dette projekt er beregnet til 6,611 mio. kr.

Den samlede udgift til de to anlægssager beløber sig til 23,330 mio. kr. fordelt med 9,611 i 2009, 10,979 i 2010 og 2,740 mio. kr. i 2011. Udgiften til hæmatologisk afdeling på Haderslev Sygehus udgør 0,229 mio. kr. i 2009, og projektet foreslås udskilt som et selvstændigt projekt på budgettet under Haderslev Sygehus.     

Resterende anlægssager vedr. fase 1 på Sønderborg Sygehus - herunder dialyseafdelingen og flytning af medicinsk modtagelse - vil blive forelagt regionsrådet senere. Der resterer et samlet rådighedsbeløb på 11,798 mio. kr. til løsning af disse problemer.

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammerne vedr. arbejdsmiljøombygninger og CTS-anlæg på Sønderborg Sygehus godkendes.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 9,382 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), 10,979 mio. kr. i 2010 (indeks 125,3) og 2,740 mio. kr. i 2011 (indeks 125,3) til arbejdsmiljøombygninger og CTS-anlæg på Sønderborg Sygehus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 23,101 mio. kr. (indeks 125,3) til gennemførelse af arbejdsmiljøombygninger og udskiftning af CTS-anlæg på Sønderborg Sygehus.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,229 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 til arbejdsmiljøproblemer på hæmatologisk afdeling, Haderslev Sygehus finansieret af fase 1 på Sønderborg Sygehus.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 0,229 mio. kr. (indeks 125,3) til arbejdsmiljøproblemer på hæmatologisk afdeling, Haderslev Sygehus.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne indenfor den godkendte anlægsbevilling. 

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Samling af den stationære kirurgi i Aabenraa

Sagsnr:

09/2990

 

Resumé

Der er - som opfølgning på regionsrådets beslutning om fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland - udarbejdet forslag til samling af den stationære kirurgi i Aabenraa.

Det anbefales, at det stationære kirurgi samles i Aabenraa, dog således at planlagt børnekirurgi og gynækologiske assistanceoperationer fortsat varetages i Sønderborg. Elektiv dagkirurgi samles i Sønderborg og Haderslev.

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland med en sengerokade, hvor stationære aktiviteter samles. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Sengerokaden indeholder bl.a. en samling af den stationære kirurgiske aktivitet i Aabenraa. Denne samling af kirurgien er desuden - ud over de nye kapacitetsmæssige muligheder ved en centralisering af den stationære rygkirurgi i Middelfart - begrundet i at kunne starte en fusionsproces, således at Sygehus Sønderjylland ved ibrugtagning af et fælles akut modtageafsnit i forventelig 2011, har en integreret kirurgisk funktion, der til fulde kan imødekomme de fremtidige kvalitetsmæssige og funktionelle krav.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for udmøntning af regionsrådets beslutning, som foreslås at udgøre grundlaget for flytning af den stationære kirurgi til Aabenraa.

I dag forefindes der stationær kirurgi i Sønderborg og Aabenraa. Herudover er der en dagkirurgisk funktion i Haderslev. Alle akutte patienter modtages i dag i Aabenraa, som foretager en diagnostisk undersøgelse. Hvis undersøgelsen viser, at patienten har en nedre gastroenterologisk lidelse (tarmlidelse) overføres patienten til Sønderborg, svarende til ca. 200 overførsler pr. år. Herudover varetager Sønderborg i dag den almen elektive organkirurgi. Funktionen i Sønderborg disponerer over 15 normerede senge, mens funktionen i Aabenraa disponerer over et sengeafsnit på 50 normerede senge.

Den fremtidige organisering af kirurgien betyder, at:

 • modtagelse af akutte uvisiterede patienter fra hele optageområdet sker i Aabenraa
  • al stationær behandling samles i Aabenraa, dog undtaget planlagt børnekirurgi og gynækologiske assistanceoperationer, som indtil videre varetages i Sønderborg
   • alle henviste patient-pakkeforløb i henhold til kræfthandleplanen udredes i Aabenraa
    • elektiv dagkirurgi samles i Sønderborg og Haderslev (dog undtaget bryst- og skjoldbruskirteloperationer, som forbliver i Aabenraa).
     • Konsekvenserne af den større aktivitetsmæssige rokade inden for kirurgien mellem de to matrikler Sønderborg og Aabenraa kan kort opsummeres til følgende:
      • der oprettes 16 ekstra senge i Aabenraa og der nedlægges 15 senge i Sønderborg (netto totalvækst på én seng)
       • der forventes 800 flere indlæggelser i Aabenraa og 890 færre indlæggelser i Sønderborg, idet forventelig 90 indlæggelser konverteres til dagkirurgi
        • ambulatorieaktiviteten fortsætter uændret på de to matrikler
         • der flyttes en dagkirurgisk stue fra Aabenraa til Sønderborg 
          • der flyttes syv endoskopistuer fra Sønderborg til Aabenraa
           • der flyttes fem operationsstuer fra Sønderborg til Aabenraa
            • antallet af intensivpladser er uændret, dog oprettes to intermediærsenge i Aabenraa

            På længere sigt er det målsætningen, at der etableres ét dagkirurgisk center ved Sygehus Sønderjylland, som med den vedtagne gennemførelsesplan mest hensigtsmæssigt placeres i Sønderborg.

            Driftsmæssige konsekvenser
            Ved samling af kirurgien vil alle de kirurgiske læger få tjenestested i Aabenraa og indgå i det eksisterende vagtberedskab. Det betyder, at der bortfalder et vagthonorar på ca. 785.000 kr. og at speciallægeforbruget kan reduceres med 1,4 speciallægestilling.

            Herudover flyttes 29,26 plejestillinger fra Sønderborg til Aabenraa samtidig med, at der oprettes yderligere 6.02 plejestilling i Aabenraa, hvilket primært skyldes et øget behov for intensivsygeplejersker i forbindelse med etablering af to intermediære senge. 

            De samlede personalemæssige udgifter til løn øges med 0,170 mio. kr. som foreslås indarbejdet i budgettet.

            Bygningsmæssige tilpasninger
            Der vil være behov for mindre ombygninger i Aabenraa, herunder ombygninger på endoskopigangen samt på opvågningsafsnittet og intermediærafsnittet. Overslagsmæssigt vurderes disse ombygninger at beløbe sig til 1,685 mio. kr. De bygningsmæssige tilpasninger finansieres af driften.

            Anskaffelser
            I forbindelse med samling af kirurgien er der ønske om nyt apparatur m.v. svarende samlet set til 3,780 mio. kr. Dette beløb dækker bl.a. en ny endoskopisøjle med to tilhørende endoskoper, en ny laparoskopisøjle med to tilhørende laparoskoper samt overvågningsapparatur til intermediærafsnittet. Investeringerne forventes finansieret efter konkret vurdering af behovet i forbindelse med Sygehus Sønderjyllands medicotekniske prioriteringer for 2010.

            Tidspunkt for flytning
            Det forventes, at kirurgien kan samles i Aabenraa pr. 1. januar 2010. Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de af regionen udstedte personalemæssige garantier. Personale på de direkte berørte afdelinger og på de øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.   

Indstilling

Det indstilles:

 • At detailplanen vedr. samling af den stationære kirurgi i Aabenraa udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
  • At samlingen forventes gennemført pr. 1. januar 2010.
   • At de driftsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgettet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bent Bechmann og Anita Kjøng-Rasmussen tog forbehold.

 

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen blev tiltrådt med 30 stemmer for (Socialdemokratiet på nær Willy Sahl, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre samt Søren Salling) og 7 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti på nær Søren Salling og Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen og Anita Kjøng-Rasmussen). Willy Sahl og Ole Jacobsen undlod at stemme.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

8.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - to renoveringsprojekter

Sagsnr:

09/2656

 

Resumé

2 ud af 3 nødstrømsgeneratorer på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er fra 1974 og de er nu så gamle, at det er meget svært at skaffe reservedele (den tredje er fra 2002).

Samtidig fungerer laboratorierne på nuklearmedicinsk enhed på dispensation fra Sundhedsstyrelsen da bygningerne ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav.

Der anbefales derfor en udskiftning og opgradering af nød-elværket.

Sagsfremstilling

Nød-elværk
Sydvestjysk Sygehus har fremsendt byggeprogram for udskiftningen og opgradering af deres nødelværk. I investeringsoversigten for 2009 er der afsat 4,509 mio. kr. til udskiftning af nødelværket på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Opgaven forventes udført i 2009. Arbejdet udbydes i indbudt licitation som en hovedentreprise.

Ombygning nuklearmedicinsk afdeling 
Laboratorierne på nuklearmedicinsk afdeling skal ombygges så de overholder Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse mv. Det indebærer bl.a., at adgang skal ske via en sluse og at diverse krav om over- og undertryk på rummene overholdes. Sundhedsstyrelsen skal godkende indretningen, og har givet udtryk for at området kan indrettes hensigtsmæssigt.

Der er afsat 2,277 mio. kr. i investeringsoversigten for 2009 til ombygning af nuklearmedicinsk afdeling. Arbejdet udbydes i indbudt licitation

Indstilling

Det indstilles:

 • At der gives anlægsbevilling på 4,509 mio. kr. (indeks 125,3) til udskiftning og opgradering af nødelværket på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  • At der til formålet frigives rådighedsbeløb på 4,509 mio. kr. i 2009, finansieret af afsatte midler hertil i 2009.
   • At der gives anlægsbevilling på 2,277 mio. kr. (indeks 125,3) til ombygning af nuklearmedicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
    • At der til formålet frigives rådighedsbeløb på 2,277 mio. kr. i 2009, finansieret af afsatte midler hertil i 2009.
     • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den enkelte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

9.      OUH Odense Universitetshospital - 3 ekstra etager på Patienthotellet

Sagsnr:

08/17367

 

Resumé

I Gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" som blev godkendt i Regionsrådet den 29.september 2008 indgik det foreliggende projekt til etablering af 3 ekstra etager på Patienthotellet på OUH. Baggrunden for projektet er de gode erfaringer med accelererede patientforløb i det eksisterende Patienthotel, som ønsket udvidet med en større kapacitet af hotelsenge.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et Byggeprogram for en tilbygning af 3 etager til det eksisterende Patienthotel ved OUH. Udvidelsen kan rumme ca. 100 flere gæster/patienter. Der tilføjes en 3. elevator i eksisterende afblændet skakt, idet hotellet oprindeligt er projekteret for denne tilføjelse af 6.-8. etage. Der henvises til vedhæftede resumé af byggeprogrammet.

Bygningsafdelingen og den tilknyttede rådgiver vurderer, at udgifterne til etablering af de 3 ekstra etager kan afholdes indenfor det rådighedsbeløb, som blev afsat til dette projekt med godkendelsen af anlægsprioriteringen for budget 2009 og budgetoverslagsårene 2010-12. Der blev hermed afsat et samlet rådighedsbeløb på 55,550 mio. kr.(indeks 125,3).

I forbindelse med etablering af de ekstra 3 etager foretages samtidig en udvidelse/ombygning af den eksisterende reception/køkken og spisesalon i stueetagen. Ombygningen af stueetagen er dog mere omfattende end oprindeligt planlagt, og der forventes derfor en merudgift på 3,08 mio. kr. OUH´s direktion anbefaler, at den forventede udgift hertil afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 67,894 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner på OUH, som ligeledes blev afsat i forbindelse med godkendelsen af anlægsprioriteringen, jvf. ovenfor.

De forventede udgifter til indkøb af inventar mv. til Patienthotellet på ligeledes 3,08 mio. kr. foreslås finansieret af den afsatte pulje til løst inventar og IT. I henhold til den opstillede hovedtidsplan forventes det egentlige byggearbejde påbegyndt i september 2009 og afsluttet medio 2010. Den samlede udgift på denne sag på i at 61,566 mio. kr., forventes herefter fordelt med 20,144 mio. kr. i 2009 og 41,422 mio. kr. i 2010. Med baggrund i fordelingen af de afsatte rådighedsbeløb i den godkendte investeringsoversigt er der derfor behov for en tidsmæssig omfordeling heraf, som det fremgår af nedenstående skema:

 

 

2009

2010

2011

I alt

Tillæg til rådighedsbeløb

+22.000

+13.992

-29.832

+6.160

Nyt rådighedsbeløb

27.144

34.566

   

Finansiering:

       

- indretning af ændrede funktioner på OUH

-3.080

 

 

-3.080

- løst inventar, IT mv.

   

-3.080

-3.080

- tidsforskydninger

-18.920

-13.992

+32.912

0

I alt finansiering

-22.000

-13.992

+29.832

-6.160

Den forventede tilvækst i bygningsmassen på skønsmæssigt 3.000 m2 brutto vil medføre en merdriftsudgift på skønsmæssigt 2,1 mio. kr. pr. år svarende til ca. 700 kr. pr. m2. Denne merudgift forudsættes finansieret af prioriteringsrammen og medfører en regulering af OUH´s driftsramme med virkning fra budget 2011.

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for etablering af 3 ekstra etager på Patienthotellet godkendes.
  • At de afsatte rådighedsbeløb ajourføres som det fremgår af ovenstående tabel.
   • At der meddeles en samlet anlægsbevilling på 61,566 mio. kr.(indeks 125,3).
    • At den bygningsmæssige merdriftsudgift på skønsmæssigt 2,1 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen.
     • At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licititationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

10.    Flytning af ortopædkirurgien fra Middelfart Sygehus til Kolding Sygehus, anlægsmæssige konsekvenser

Sagsnr:

09/1112

 

Resumé

Det fremgår af Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan – Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed", som blev vedtaget på regionsrådsmødet d. 29. september 2008, at der skal etableres et regionalt rygcenter på Middelfart Sygehus. Det kræver imidlertid, at en række funktioner fraflytter Middelfart Sygehus.

Den organkirurgiske aktivitet er flyttet fra sygehuset. Flytningen af den akutte ortopædkirurgi er sket 1. januar 2009 som følge af vanskeligheder med at opretholde vagtberedskabet. Den akutte ortopædkirurgi på Middelfart Sygehus fordeles mellem OUH/ Svendborg og Sygehus Lillebælt ud fra sygehusenes naturlige optageområde. Regionsrådet har på mødet den 27/10 2008 besluttet, at skadestuen i Middelfart som en konsekvens heraf omdannes til sygeplejebemandet skadeklinik.

Flytningen af akutte ortopædkirurgiske patienter fra Middelfart til Kolding Sygehus har anlægsmæssige konsekvenser.  

Sagsfremstilling

Kolding Sygehus har fremsendt byggeprogram for anlægsprojektet - flytning af ortopædkirurgien fra Middelfart til Kolding Sygehus, som medfører: Etablering af yderligere 2 skadestuer med birum, 1 operationsstue med birum samt  6 sengepladser i form af en tilbygning til eksisterende sengepavillon.

Skadestuerne etableres i forlængelse af blok 6 i tilknytning til eksisterende skadestueafdeling. Sammen med de 2 skadestuer etableres nødvendige birum. I alt drejer det sig om 396 m2, hvoraf 76 m2 udgør en ny let tilbygning (forbindelsesgang).

Operationsstuen etableres i blok 8 i tilknytning til den eksisterende operationsgang. For at opveje tabet af plads ved indretning af ny operationsstue, nyopføres en pavillon i tilknytning til blok 8.  Sammen med operationsstuen etableres nødvendige birum: I alt drejer det sig om 203m2 i eksisterende bygninger. Hertil kommer nybygning/pavillon  på 128 m2.

De 6 sengepladser etableres ved at udvide sengepavillonen i  blok 43 med 2 moduler, hvilket svarer til 6 senge. I alt 128 m2 i form af nybygning/pavillon.

I 2008 var der 24.373 skadestuebesøg på Kolding Sygehus. Pr. 1. januar 2009 udvides dette med 4-5.000 skadestuebesøg. Som følge af denne stigning vurderes der at være behov for  2 yderligere skadestuer på Kolding Sygehus. I alt vil der herefter være 4,5 skadestuer.  Med udvidelsen vil skadestuen i Kolding samtidig være forberedt til at modtage ekstra traumepatienter, som på et tidspunkt - jfr. Gennemførelsesplanen - vil komme fra Vejle-området. 

På Kolding sygehus er der i dag 8 operationsstuer til  stationære operationer. Med udvidelse af 425 ekstra akutte ortopædkirurgiske operationer fra Middelfart,  er der behov for en ekstra operationsstue. 

De akutte ortopædkirurgiske operationer på Middelfart Sygehus gav sig i 2007 udslag i 3.557 sengedage, svarende til ca. 11 senge ved 85% belægning.  Ved optimering af disse sengeforløb samt en bedre udnyttelse af nuværende sengemasse forventes det ekstra pladsbehov på Kolding Sygehus at blive dækket ved etablering af 6 ekstra senge.

De samlede anlægsudgifter beløber sig til 12,658 mio. kr. (indeks 125,3) inkl. udgifter til rådgiverbistand samt bestykning af de 2 skadestuer og operationsstuen. 

I anlægsbudgettet for 2009 er der afsat rådighedsbeløb på 12,658 mio. kr. til projektet. 

Projektet udbydes i et begrænset udbud i fagentreprise med tildelingskriteriet laveste  pris. Licitation forventes afholdt i maj 2009. Udførelsesperioden forventes fra medio 2009 til ultimo 2009.

De afledte tekniske driftsudgifter (el, vand, varme mm.) af anlægsprojektet beløber sig årligt til 0,176 mio. kr., og finansieres af Prioriteringspuljen under Fællesudgifter.

Konsekvenserne af de driftsmæssige udgifter (personaleressourcer) på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, som følge af flytning af ortopædkirurgien fra Middelfart, forventes forelagt regionsrådet i maj/juni måned 2009 i forbindelse med forelæggelse af første budgetjustering for 2009.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for etablering af yderligere 2 skadestuer med birum, 1 operationsstue med birum samt 6 sengepladser i form af en tilbygning til eksisterende sengepavillon med 2 moduler på Kolding Sygehus godkendes.
  • At der til dette anlægsprojekt meddeles anlægsbevilling på 12,658 mio. kr. (indeks 125,3).
   • At rådighedsbeløbet på 12,658 mio. kr. i 2009 afsat til formålet frigives.
    • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

11.    Ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus

Sagsnr:

09/3163

 

Resumé

Der er - som opfølgning på regionsrådets beslutning om fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland - udarbejdet forslag til ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus.

Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne tillæg til gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland indgår på kort sigt en konsolidering af Sygehus Sønderjylland, hvor stationære aktiviteter fra Tønder og Haderslev samles i Sønderborg og Aabenraa. Dette sker, fordi der vurderes at være driftsøkonomiske og kvalitative gevinster ved at samle de stationære funktioner på færre enheder allerede på kort sigt.

Gennemførelsesplanen indeholder en plan om at gøre Tønder Sygehus til sammedagssygehus, hvilket er en løsning også på længere sigt af hensyn til betjeningen af borgere i lokalsamfundet.

En arbejdsgruppe under Sygehus Sønderjylland har udarbejdet vedlagte detailplan for ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus, som foreslås at udgøre det videre grundlag for gennemførelsen. Detailplanen omfatter ikke en plan for etablering af MR-scanner. Der igangsættes nu et separat udredningsarbejde med henblik på anskaffelse og drift af MR-scanner på Tønder Sygehus.  

Tønder Sygehus har i dag en medicinsk afdeling bestående af et sengeafsnit på 20 senge samt et dagmedicinsk tilbud. Patienter der er tilmeldt samordnet pleje modtages i afdelingen hele døgnet. Øvrige indlæggelser sker i tidsrummet 8 - 16.

Herudover er der ortopædkirurgisk, gynækologisk og obstetrisk samt pædiatrisk ambulatorium på sygehuset, som betjenes af læger fra Sønderborg og Aabenraa. Sygehuset har endvidere røntgen-, laboratorie- og genoptræningsfaciliteter, hvor sidst nævnte drives af Tønder Kommune. Der er desuden en sygeplejerske-betjent skadeklinik, der har åben i tidsrummet 8.00 - 22.00 på alle ugens dage. Herudover er der indgået lejemål med en række speciallæger m.v.

Tønder Sygehus har gennem de senere år opbygget attraktive tilbud til praktiserende læger, som bl.a. betyder, at de praktiserende læger har mulighed for at henvise patienter eksempelvis til subakut vurdering i medicinsk dagklinik næste dag i stedet for at skulle indlægge en patient akut samme dag, som patienten henvender sig hos sin praktiserende læge. Ved ophør af den stationære aktivitet og styrkelse af den ambulante og sammedagsmedicinske funktion er det den stedlige lægefaglige vurdering, at af de ca. 1.000 indlæggelser sygehuset har i dag, vil 700 indlæggelser kunne konverteres til sammedagsmedicinske patientforløb. De ikke konverterede 300 indlæggelser vil som udgangspunkt ske på medicinsk afdeling i Aabenraa, hvilket skønnes at medføre et sengeforbrug på 9 senge.

I Aabenraa er der ikke umiddelbart de fornødne fysiske rammer til en udvidelse af den medicinske sengekapacitet. Det foreslås derfor, at kapaciteten tilvejebringes ved at ændre i Aabenraas traditionelle optageområde, således at patienter fra Aabenraas sydlige optageområde visiteres til Sønderborg, hvor der er mulighed for at øge sengetallet inden for de eksisterende fysiske rammer. 

Arbejdsgruppen foreslår, at begrebet "sammedagssygehus" defineres som en sygehusfunktion, hvor den patientrelaterede aktivitet sker ambulant og på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 - 18.00 (skadeklinikkens åbningstid er fortsat 8.00 - 22.00 alle ugens dage). I åbningstiden skal der være let adgang til røntgen og laboratorium, og praktiserende læger skal stadig have mulighed for henvisning til akut og subakut ambulant vurdering.

Den medicinske dagklinik har i dag ca. 7.500 patientbesøg om året og åbningstiden er fra 8.00 - 16.00 på hverdage, med arbejdstid til 17.00. Fremover forventes aktiviteten udvidet betydeligt. Alene en konvertering af ca. 700 indlæggelser til dagmedicinske forløb vil betyde et øget besøgstal på ca. 1.750 besøg, og herudover planlægges med en udvidet endoskopiaktivitet (kikkertundersøgelser) på ca. 650 endoskopier mod ca. 470 endoskopier i dag. Afdelingen vil fremover have åbent fra 8.00 - 18.00 med arbejdstid til 20.00 på hverdage.

Aktivitetsudvidelsen kræver en yderligere sygeplejenormering på 2,78, så normeringen brutto bliver i alt 10,14. Den lægelige bemanding kan varetages af 2 - 3 fastansatte medicinske speciallæger.

Ortopædkirurgisk ambulatorium og gynækologisk og obstetrisk ambulatorium fortsætter uændret, mens pædiatrisk ambulatorium foreslås nedlagt pga. meget lav aktivitet (ca. 100 besøg årligt).

Den fremtidige åbningstid for røntgenfunktionen - som i dag er åben fra 8.00 - 16.00 med tilkaldevagt fra bolig fra 16.00 - 22.00 - tilpasses til sammedagssygehusets åbningstid fra 8.00 - 18.00 på hverdage. I den forbindelse overvejes muligheden for at oplære skadeklinikkens sygeplejersker til at mestre de mest almindelige konventionelle røntgenknogleundersøgelse, således at skadeklinikken kan betjenes i hele skadeklinikkens åbningstid.

Laboratoriets åbningstid vil ligeledes i fremtiden følge sammedagssygehusets generelle åbningstid.

Når mulighederne for indlæggelse bortfalder, og flere patienter ses i et dagmedicinsk forløb, vil kommunen opleve, at der vil være en stigende efterspørgsel på ydelser fra kommunens hjemmesygepleje. Det foreslås, at denne problemstilling tages op i det lokale samordningsforum.

Driftsmæssige konsekvenser
Flytning af en del af den stationære aktivitet fra Tønder til Aabenraa samt udvidelse af den sammedagskirurgiske aktivitet i Tønder medfører samlet set, at personalenormeringen på Tønder Sygehus kan reduceres med ca. 26 stillinger, mens der tilføres ca. 11 plejestillinger til Aabenraa. De samlede driftsmæssige besparelser bliver på 9,886 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budgettet.

Der er ingen anlægsmæssige konsekvenser forbundet med ændringen af Tønder Sygehus til sammedagssygehus på nuværende tidspunkt. Eventuelle anlægsmæssige konsekvenser ved etablering af MR-scanner beskrives senere.

Tidspunkt for flytning
Det forventes, at Tønder Sygehus kan omdannes til sammedagssygehus pr. 1. januar 2010, Frem til dette tidspunkt iværksættes - efter politisk godkendelse af detailplanen - en personalemæssig proces i overensstemmelse med de af regionen udstedte personalemæssige garantier. Personale på de direkte berørte afdelinger og på de øvrige afdelinger, der berøres af rokaden, er omfattet af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse med strukturændringerne, herunder ansættelsesgarantien.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At detailplanen vedr. Tønder Sygehus som sammedagssygehus udgør det videre grundlag for gennemførelsen.
 • At ændringen forventelig gennemføres pr. 1. januar 2010.
 • at sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland tager initiativ til drøftelser med Tønder Kommune om konsekvenserne for Tønder Kommune.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Poul-Erik Svendsen tog forbehold.

Beslutning i regionsrådet

Regionsrådet besluttede, at de 300 indlæggelser, der ikke kan konverteres til sammedagsmedicinske patientforløb, som udgangspunkt fremover sker i Aabenraa. Sarah Nørris Christensen stemte imod.

Regionsrådet besluttede herefter, at alle øvrige tiltag skitseret i detailplanen vedr. Tønder Sygehus som sammedagssygehus udgør det videre grundlag for gennemførelse.

Regionsrådet tiltrådte herefter indstillingens 2. og 3. "at".

Et af Det Konservative Folkeparti fremsat forslag om at lave en aftale med privathospitalet Damp om, at f.eks. ældre patienter med plejebehov og terminalpatienter kan blive indlagt på sygehuset i Tønder og passet af Damps personale med afvist med 5 stemmer for (Det konservative Folkeparti på nær Søren Salling og Ole Jacobsen) og 32 stemmer imod (Socialdemokratiet på nær Willy Sahl, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Lokallisten og Enhedslisten). 2 undlod at stemme (Ole Jacobsen og Willy Sahl).

Jævnfør bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter, kapitel 6-9, understreges det, at disse forhold skal være i orden. I særdeleshed personalets uddannelse skal føge loven.

Bilag:

 

 

 

12.    Fremtidig anvendelse af Brørup Sygehus

Sagsnr:

08/10534

 

Resumé

Region Syddanmark og Vejen Kommune har i fællesskab undersøgt muligheder for fremtidig anvendelse af Brørup Sygehus. Styregruppen for arbejdet anbefaler, at Brørup Sygehus bliver et fælles hus med almen lægepraksis, kommunale og regionale sundhedsopgaver samt lokalpsykiatrisk center.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og Vejen Kommune har i fællesskab undersøgt muligheder for fremtidig anvendelse af Brørup Sygehus. Styregruppen anbefaler, at Brørup Sygehus bliver et fælles hus med almen lægepraksis, kommunale og regionale sundhedsopgaver samt lokalpsykiatrisk center. Det skaber gode rammer for samarbejde på tværs af sektorer og understøtter sundhedslovens intentioner om, at kommuner og regioner har et fælles ansvar for at tilbyde sundhedsydelser og lokalpsykiatrisk indsats af høj kvalitet.

Et resumé af styregruppens anbefalinger fremgår af vedlagte notat, men anbefalingerne er uddybende beskrevet i vedlagte afrapportering "Fremtidens anvendelse af Brørup Sygehus".

Konkret anbefaler styregruppen, at følgende funktioner placeres på Brørup Sygehus:

 • Almen lægepraksis*
  • Lokalpsykiatrisk center*
   • Regional KOL-rehabilitering*
    • Veneklinik*
     • Blodbank og laboratorium samt lægevagt og jordemoderkonsultation*
      • Kommunal kronikerindsats og genoptræning
       • Kommunal hjemmesygepleje samt udekørende social- og sundhedsassistenter i Brørup-området
        • Kapel

        * Regionale funktioner

         

        Regionale funktioner
        Der etableres en klinik til fire alment praktiserende læger på sygehuset. Der er enighed mellem regionen og tre unge læger om udgangspunktet for disses etablering i klinikken. Efterfølgende skal der forhandles en egentlig aftale om udleje og istandsættelse af lokalerne. Lejen vil basere sig på markedshuslejen. Herudover har Samarbejdsudvalget for almen praksis besluttet at tildele lægerne endnu et ydrenummer, således at klinikken i alt får fire læger.

        På psykiatriområdet etableres et lokalpsykiatrisk center med en tilbudsvifte som beskrevet i psykiatriplanen på det nuværende Brørup Sygehus dækkende den ambulante psykiatriske behandling af borgerne i Billund og Vejen Kommune.

        Sydvestjysk Sygehus ønsker at videreføre specialiseret KOL-rehabilitering på Brørup Sygehus for patienter med svær og meget svær KOL. Undervisningen vil blive forestået af udekørende personale fra sygehuset.

        Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark besluttet, at veneklinikken i Brørup fortsætter. I tilknytning til veneklinikken er en laboratoriefunktion, der servicerer veneklinikken og praktiserende læger i området. Laboratoriefunktionen videreføres ligeledes.

        Fremtidige ejerforhold og økonomi
        Brørup Sygehus ejes i dag af Region Syddanmark. Styregruppen anbefaler, at Brørup Sygehus fremadrettet opdeles og udstykkes i ejerlejligheder til de fremtidige brugere. Betingelserne for salget af bygningerne til Vejen Kommune behandles på den lukkede dagsorden. På vedlagte kort over Brørup Sygehus illustreres placeringen af de fremtidige funktioner på sygehuset.

        Anvendelse af Brørup Sygehus til de angivne funktioner forudsætter en ombygning af sygehuset. Udgifterne til ombygning af Brørup Sygehus er skønsmæssigt vurderet til ca. 27 mio. kr. og skal afholdes af ejerne efter en forholdsmæssig fordeling.

Indstilling

Det indstilles: 

 • At anbefalinger til fremtidig anvendelse af Brørup Sygehus godkendes.  
  • At de regionale funktioner, der ikke i forvejen foregår på Brørup Sygehus, hurtigst muligt flyttes ind på sygehuset. 
   • At der i forhold til de regionale funktioner snarest igangsættes udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram for ombygningen af Brørup Sygehus.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

13.    Præhospital dækning i Kolding-området

 

Sagsnr:

07/234

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale har på møderne den 3. februar og 27. februar drøftet problemstillingen vedr. det forhold, at ambulancelægen i Lunderskov stopper ved udgangen af marts måned 2009.

Sundhedsstaben har undersøgt rekrutteringsgrundlaget for en sygehuslægebil i Kolding og den generelle bemandingssituation på anæstesilægeområdet i regionen.

Sundhedsstaben vurderer på baggrund af tilbagemelding fra Sygehus Lillebælt, at det ikke vil blive et problem at kunne bemande en lægebil i Kolding i dagtimerne med anæstesilæger. Det er rekrutteringsmæssigt en fordel for en anæstesiafdeling at have en lægebil tilknyttet afdelingen.

Regionen har videreført ordningen fra Vejle Amt med ambulancelæger, der kører ud fra egen bopæl/praksis. Der er pt. fire ambulancelæger i den del af Vejle Amt, der indgik i Region Syddanmark. En i Gadbjerg, en i Vejle, en i Fredericia og en i Lunderskov ved Kolding. Der er yderligere en ambulancelægevikar, som bor i Fredericia, og som kører i begrænset omfang.

Ambulancelægen i Lunderskov har meddelt, at hun stopper ved udgangen af marts 2009, så det er relevant at overveje, om der skal etableres en erstatningsløsning i Kolding-området. Der arbejdes på en forlængelse af den nuværende løsning, indtil der kan etableres en ny ordning i Kolding-området.

Der er ikke i den præhospitale udbygningsplan, der blev vedtaget af regionsrådet den 29. september 2008 sammen med gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlagt en præhospital udbygning i Kolding-området. Dette område var jo allerede dækket af ambulancelægeordningen fra det tidligere Vejle Amt. Dog står der i den vedtagne gennemførelsesplan, at der bør overvejes "etablering af sygehuslægebil med udgangspunkt fra Kolding Sygehus, så der er lægebil ved alle akutsygehuse".

Administrationen har beskrevet en række løsningsmodeller i forhold til den præhospitale dækning i Kolding-området ud over ambulancer :

   1. Døgndækkende sygehuslægebil
    • Døgndækkende akutbil med paramediciner
     • Sygehuslægebil i dagtiden og akutbil med paramediciner om natten
      • Sygehuslægebil i dagtiden
       • Akutbil i dagtiden med paramediciner.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har drøftet sagen på møde den 27. februar 2009. Det særlige udvalg anbefaler - ud fra en samlet vurdering af alternativerne - en døgndækkende sygehuslægebil i Kolding.

 

Indstilling

 

Det indstilles:

 • At der etableres en døgndækkende sygehuslægebil i Kolding.
   
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

 

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i regionsrådet

 

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

14.    Kontaktpersonordningen

Sagsnr:

08/15627

 

Resumé

I forbindelse med lov – og cirkulæreprogrammet for 2009 er Region Syddanmark blevet tildelt 4,463 mio.kr. pr. år fra 2009 og frem. Midlerne skal anvendes til at højne målopfyldelsesgraden for den kontaktpersonordning, som blev indført i forbindelse med økonomiaftalen for 2005 mellem amterne/H:S og regeringen. For at sikre størst mulig effekt af midlerne, foreslås de udmøntet på baggrund af realiseret målopfyldelse. Samtidig foreslås det, at puljen til formålet forhøjes til 8 mio. kr. for somatikkens vedkommende.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I forbindelse med lov – og cirkulæreprogrammet for 2009 er Region Syddanmark blevet tildelt 4,463 mio.kr. pr. år fra 2009 og frem. Somatikkens andel udgør 4,092 mio. kr. Midlerne skal anvendes til at højne målopfyldelsesgraden for den kontaktpersonordning, som blev indført i forbindelse med økonomiaftalen for 2005 mellem amterne/H:S og regeringen. For at sikre størst mulig af effekt af midlerne mht. målopfyldelse til gavn for patienterne, har det været drøftet at udlodde midlerne til sygehusenhederne på baggrund af målopfyldelsesgrad.

Nærværende forslag til fremgangsmåde har været drøftet i sygehusledelseskredsen og i kredsen af kvalitetschefer på de somatiske sygehuse.

Forslag til udmøntning:

Det foreslås, at incitamentsordningen indrettes således, at den enkelte sygehusenhed belønnes for positiv udvikling i forhold til den opnåede målopfyldelsesgrad i det foregående år, mens negativ udvikling i forhold til den opnåede målopfyldelsesgrad i det foregående udløser negativ tillægsbevilling. Ændres målopfyldelsen ikke, udløses ingen bevillingsændringer.

Det foreslås samtidig, at puljen til udlodning dobles op, så der i alt er 8 mio. kr. til udlodning. Merudgiften foreslås dækket af prioriteringspuljen. Den enkelte sygehusenhed kan maksimalt opnå en andel af de 8 mio. kr. svarende til deres andel af produceret DRG-værdi i 2007. Se bilag mht. ´udmøntningstrappe´.

Målemetode og udmøntning:

Målopfyldelse i forhold til kontaktpersonordningen fra 2005 måles via journalaudits. Målopfyldelsen opgøres i Region Syddanmark 4 gange årligt. Det foreslås, at udmøntningen foretages én gang årligt i december måned på baggrund af den akkumulerede målopfyldelse af årets journalaudits og at udmøntning sker samlet pr. sygehusenhed for den totale målopfyldelse på tværs af indlagte og ambulante patienter.

Det foreslås, at årets udmøntning for 2009 foretages a conto ved 3. økonomi – og aktivitetsopfølgning på baggrund af det akkumulerede resultat af årets 3 første audits.

Det foreslås herudover, at kvalitetschefen bemyndiges til administrativt at foretage en endelig udmøntning på baggrund af årets resultat og at eventuelle ændringer i bevillingerne korrigeres i supplementsperioden. Udmøntningen foretages for 2009 og budgettets 3 overslagsår.

Incitamentsmodel for 2010 og senere.

I begyndelsen af 2010 udarbejdes en ny incitamentstrappe for de enkelte sygehusenheder. Trappen tager afsæt i det opnåede resultat for 2009 og puljen til udmøntning består af den residual af de årlige 8 mio. kr., som ikke allerede er udmøntet.

Udmøntning for 2010 foretages på samme måde, som beskrevet for 2009.

I 2011 og følgende år fortsætter modellen efter samme principper.

Indstilling

Det indstilles:

 • At midlerne til højnelse af målopfyldelsesgraden i kontaktpersonordningen udmøntes på baggrund af realiseret målopfyldelse, som beskrevet i dagsorden og bilag.
  • At det samlede beløb hæves til 8 mio. kr. og at de ekstra midler finansieres af prioriteringspuljen.
   • At udmøntningen foretages på baggrund af årets 3 første journalaudits og at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage en endelig udmøntning i supplementsperioden på baggrund af årets resultat.
    • At ordningen gøres permanent således, at udmøntning sker ved ændringer i målopfyldelsesgrad i forhold til resultatet året før.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.  

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt. Sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning af midlerne.

Bilag:

 

 

 

 

15.    § 3 aftale på speciallægeområdet

Sagsnr:

08/18241

 

Resumé

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede på udvalgets møde den 9. december 2008 anmodning fra de praktiserende øjenlæger om indgåelse af en § 3 aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis.

Samarbejdsudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et udkast til ovenstående § 3 aftale.

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler (§ 3 aftaler) mellem regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

På mødet i Det Regionale Samarbejdsudvalg den 9. december 2008 blev ovennævnte anmodning behandlet og det blev besluttet, at Praksisafdelingen skulle udarbejde udkast til en § 3 aftale.

Jf. Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp er det sådan, at såfremt antallet af en gruppe tillægsydelser vedrørende diagnosticering og kontrol (ydelse 2001 - 2005) pr. måned i den enkelte øjenlægepraksis overstiger 50% af summen af 1. konsultationer, senere konsultationer og besøg, honoreres den pågældende øjenlægepraksis for tillægsydelser svarende til 50% af antallet af 1. konsultationer, senere konsultationer og besøg.

Tillægsydelserne vedrører diagnosticering og kontrol af en række øjensygdomme herunder alvorlige øjensygdomme som nethindelidelse, diabetiske øjenforandringer, grøn stær m.fl.

Baggrunden for bestemmelsen anses at være et forsøg på at hindre misbrug af overenskomsten. Samtidigt giver bestemmelsen dog anledning til uhensigtsmæssige arbejdsgange hos øjenlægerne.

I de tidligere Sønderjyllands og Ribe Amter havde man en aftale med øjenlægepraksis om, at praksis var fritaget for loft over tillægsydelser.

Begge aftaler er ophørt med udgangen af 2008.

Der har fra flere øjenlægers side være udtrykt ønske om en fornyet aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis gældende for hele regionen.

Praksisafdelingen skal i den forbindelse påpege følgende:

 • Tilrettelæggelse af arbejdet i en moderne øjenlægepraksis i dag bør ske således, at flest muligt kan blive undersøgt uden henvisning til sygehus. Det bør endvidere være således, at man får et samlet klinisk billede af den enkelte patient ved at få foretaget de nødvendige undersøgelser i samme konsultation.
 • Den nuværende overenskomst med grundydelser og tillægsydelser medfører at praksis adskiller relevante undersøgelser, så disse ikke foretages i samme konsultation, for ikke at blive reduceret i honoraret.
 • En aftale vil betyde et mere hensigtsmæssigt patientforløb og dermed mindske patienters utilfredshed ved at skulle komme igen og igen.
 • En aftale vil styrke kapaciteten i sygehusregi ved, at undersøgelserne foregår i praksis frem for  at patienten "honorarhensyn" henvises til sygehusenes øjenafdelinger, for så vidt angår ydelser som burde foregå i praksis.

 

Det forudsættes at aftalen samlet set ikke vil medføre en merudgift for regionen, idet der tilsvarende vil ske en besparelse på antallet af konsultationer.

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner drøftede sagen på møde den 5. marts 2009. Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At § 3 aftale om fritagelse for loft over tillægsydelser i øjenlægepraksis godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

16.    Forslag fra Dansk Folkepartis gruppe - ingen parkeringsafgifter ved undersøgelser på sygehusene i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/3739

 

Resumé

Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye sygehusstruktur må det sikres at patienterne ikke forskelsbehandles på parkeringsafgifter.

Der er flere eksempler på, at et sygehus tager parkeringsafgift, når en patient skal til undersøgelse og at andre ikke gør.

Parkeringsafgifter ved undersøgelses-besøg bør ikke være en skjult brugerbetaling, der indføres af "bagdøren".

Aktuelt eksempel er OUH contra Svendborg.

Ved undersøgelse på OUH i Odense kan patienten blot køre sit sygesikringsbevis igennem og så parkere gratis, men i Svendborg ... som jo også er under OUH skal man betale kr. 20,- pr time, når man skal til undersøgelse. Mange fynske patienter får en indkaldelse til undersøgelse på OUH via afdeling Svendborg (og så koster det p-afgift).

Der er sikkert mange andre eksempler i Region Syddanmark, men Dansk Folkeparti mener, dette bør ændres, så patienter til undersøgelse uanset hvilket sygehus, det skal foregå på, kan parkere gratis i det tidsrum, undersøgelsen pågår.

Beslutning i regionsrådet

Regionsrådet besluttede, at der med henblik på sagens forelæggelse for regionsrådet igen, skal ske en nærmere udredning af parkeringsforholdene på de syddanske sygehuse.

 

 

 

 

 

17.    Etablering af skærmede afsnit på psykiatrisk afdeling i Svendborg

Sagsnr:

09/1587

 

Sagsfremstilling

En af de centrale elementer i psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri" er, at der fremover udelukkende skal være skærmede afdelinger i psykiatrien og ingen lukkede afdelinger. I hovedfunktionsområde Sønderjylland er princippet gennemført, mens der fortsat er lukkede afdelinger i de 3 øvrige hovedfunktionsområder. Et af stederne er Svendborg, hvor der udover to almene voksenafsnit (P1 og P2) eksisterer ét lukket voksenafsnit (P4).

For at kunne gå fra lukkede til skærmede afsnit, kræves der, udover at personalet bliver gearet til denne nye arbejdsform/metode, at fleksibiliteten øges i de bygningsmæssige rammer. Denne fleksibilitet søges skabt i Svendborg ved indretning af mindre integrerede skærmede afsnit på 3-4 senge i hver af de 3 eksisterende afsnit (i alt 10 skærmede senge)og indenfor de eksisterende fysiske rammer. Dette skal ses som 1. fase i overgangen fra lukket psykiatri til skærmet psykiatri i Svendborg. På sigt skal alle senge i afdelingen potentielt kunne skærmes.  Udover tilpasning af de eksisterende afsnit til skærmede senge bliver det nødvendigt at etablere en mindre café funktion i forhallen, da den nuværende inddrages i de skærmede afsnit.

Vedlagte byggeprogram beskriver nærmere de forskellige bygningsmæssige elementer i projekter. 

Svendborg-afdelingen har inddraget erfaringer fra andre afdelinger med skærmede afsnit i udviklingen af projektet for at sikre, at det kan leve op til de bygningsmæssige krav skærmning stiller. Idéoplægget er udarbejdet af regionens bygningsafdeling i samarbejde med Svendborg-afdelingen. Idéoplægget er afstemt med kommunens beredskabsmyndigheder mht. ændrede flugtvejsforhold.

Ombygningen vurderes, at kunne gennemføres for 2.300.000 kr., inkl. honorar til ekstern rådgiver. Fra godkendelse af byggeprogram til ibrugtagning forventes at gå under 1 år.

Det indstilles, at anlægsprojektet finansieres af rammen til konsolideringsprojekter i psykiatrien. Rammen til konsolideringsprojekter udgør årligt 8,23 mio. kr. i 2009-2012.

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogram godkendes.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og samtidig meddeles anlægsbevilling på 2,3 mio kr. i 2009.
   • At rådighedsbeløb og anlægsbevilling finansieres af rammen til konsolideringsprojekter i 2009.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

18.    Lokalpsykiatrisk Center i Tønder

Sagsnr:

09/1585

 

Sagsfremstilling

Et centralt element i psykiatriplanen er udbygning af den ambulante behandling og samling af denne indsats indenfor rammerne af de lokalpsykiatriske centre. Centrene skal fungere som omdrejningspunkt og indgangsport for behandling af mennesker med psykiske lidelser i Region Syddanmark.

Et af de lokalpsykiatriske centre skal placeres i Tønder.

Det vedlagte ideoplæg beskriver, hvordan det kan ske gennem udbygning af det nuværende distriktspsykiatriske center placeret på sygehusmatriklen i Tønder. 

Konkret vil det lokalpsykiatriske center blive etableret i bygning 13 på Tønder Sygehus. 

Anlægsprojektet vil løse dels presserende bygningsmæssige problemer, dels samle den nuværende spredte distriktspsykiatriske funktion et sted i de nuværende rammer og dels fremtidssikre rammerne i forhold til at kunne varetage de flere funktioner, der lægges ud i de lokalpsykiatriske centre i takt med udbygning af den ambulante indsats.

I samarbejde med den nedsatte projektgruppe er der af ekstern rådgiver udfærdiget analyser og skitser, der redegør for de nødvendige ombygninger.

Udover at sikre den nødvendige plads til nuværende og kendte fremtidige funktioner indeholder anlægsprojektet også etablering af en ny elevator for at sikre tilgængeligheden til alle etager i bygning 13. 

På nuværende tidspunkt benytter somatikken fortsat en række af lokalerne i bygning 13 til især vagtværelser, men det forventes at være muligt i lyset af de nuværende planer for Tønder Sygehus at rømme disse lokaler indenfor en kortere periode. Tidsplan for rømning skal nærmere aftales med Sygehus Sønderjylland. 

Med samling af den ambulante indsats i lokalpsykiatrisk center i bygning 13 rømmes 2 sammenbyggede villaer på sygehusgrunden i Tønder. Muligheden for at udmatrikulere og sælge villaerne i forbindelse med fraflytning af de distriktspsykiatriske funktioner skal nærmere afklares i den videre proces.

Projektet forventes at koste 13,650 mio. kr. (indeks 125,3) fordelt med 8,0 mio. kr. i 2009 og 5,65 mio. kr. i 2010.

Det forventes at tage ca. 1 år fra idéoplægget er godkendt, til bygningen er klar til at blive taget i brug.

Det indstilles, at udgiften finansieres indenfor de afsatte midler til lokalpsykiatrien i 2009-2010. Der er afsat 26 mio. kr. samlet for 2009-2010.

Endeligt projektoplæg i form af byggeprogram forventes forelagt regionsrådet senest i juni.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ideoplægget godkendes som grundlag for den videre projektering.
  • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2009 og 5,65 mio. kr. i 2010, til gennemførelse af lokalpsykiatrisk center i Tønder.
   • At rådighedsbeløbet finansieres af anlægsrammen (rådighedsbeløb) til lokalpsykiatri-projekter i 2009-2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 25-02-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

19.    Udmøntning af effektiviseringskrav fra og med 2009

Sagsnr:

09/1532

 

Resumé

I økonomiaftalen for 2009 indgår, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skal tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på sundhedsområdet fra 2009. Region Syddanmarks andel heraf udgør 54 mio. kr., der i budget 2009 i første omgang er indarbejdet som samlet spareramme på sundhedsområdet.

Forslag til udmøntning af sparerammen i 2009 og overslagsår via indkøb, reduktion i administrationen dels på sygehusene, dels i regionshuset samt på tværgående puljer under Fælles formål og administration (hovedkonto 4) forelægges til behandling.

Sagsfremstilling

Et element i økonomiaftalen for 2009 er, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skal tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på sundhedsområdet i 2009 og overslagsår. Effektiviseringskravet ligger ud over den forudsatte produktivitetsforbedring på 2 pct. på sygehusområdet i 2009 og er indarbejdet som reduktion i bloktilskuddet til regionerne. Region Syddanmarks andel heraf udgør 54 mio. kr., der i budget 2009 i første omgang er indarbejdet som samlet spareramme på sundhedsområdet.

Sparerammen i 2009 og overslagsår foreslås udmøntet på følgende måde:

 • Indkøb: Gennem nye udbud/prisaftaler og opfølgning på eksisterende aftaler med leverandører  opnås besparelse på 22 mio. kr. årligt. Sygehusenes/psykiatriens driftsrammer reduceres tilsvarende.
  • Administration m.v.: Øvrige 32 mio. kr. realiseres ved reduktion i dels administrative årsværk, dels centrale puljer til tværgående formål på hovedkonto 4, svarende til en reduktion på -6,5 pct. i udgifterne til tværgående administration (fællesstabe). Reduktionen i administrative årsværk sker dels på sygehusene, dels i regionshuset (hovedkonto 4) og udmøntes med baggrund i opgavetilpasning, effektivisering af arbejdsgange m.v. Reduktionen udgør ni årsværk på de somatiske sygehuse og et årsværk i sygehuspsykiatrien, i alt 10 administrative årsværk, samt 25 administrative årsværk i regionshuset. Personalereduktionen forudsættes at ske ved stillingsledighed. Herudover reduceres centrale puljer til tværgående formål under Fælles formål og administration (hkt. 4). Sygehusenes/psykiatriens driftsrammer reduceres med 4,9 mio. årligt, mens centraladministration på sundhedsområdet samt områdets bidrag vedr. hovedkonto 4 reduceres med 27,1 mio. kr. årligt.

    

  Forslag til udmøntning af sparerammen er behandlet i Hovedudvalget og relevante MED-udvalg. 

  De høringssvar der er modtaget på nuværende tidspunkt er medsendt som bilagsmateriale.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til udmøntning af sparerammen tiltrædes.
  • At de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i f.m. senere sag vedr. budgettilpasning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen stemte imod.

Bilag:

 

 

 

 

 

20.    Regionsrådets årlige redegørelse til det Regionale Udviklingsråd

Sagsnr:

09/2379

 

Resumé

Som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne hver for sig udarbejde en redegørelse om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen skal sendes til Det Regionale Udviklingsråd i regionen inden den 1. marts i årene fra 2008 til 2010.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen, skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen. Redegørelserne skal sendes til udviklingsrådet inden den 1. marts i årene 2008 til 2010.

Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de 22 kommuner, 4 regionsrådsmedlemmer og 12 brugerrepræsentanter. Statsforvaltningen Syddanmark er sekretariat for udviklingsrådet.

De fem regionale statsforvaltninger har udarbejdet en fælles skabelon til redegørelserne. Den indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet med kommunerne, regionens vurdering af rammeaftalekonstruktionen generelt, hvilke særlige udfordringer er der for regionen på det sociale område og på specialundervisningsområdet, samt faktuelle oplysninger og vurderinger af udviklingen på en række specifikke områder. 

Da fristen for fremsendelse af redegørelsen var den 1. marts, er redegørelsen fremsendt til Statsforvaltningen med forbehold for regionsrådets behandling af sagen den 23. marts 2009.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning behandlede sagen på mødet 26. februar 2009 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den udfyldte skabelon godkendes.
  • At den udfyldte skabelon fremsendes til udviklingsrådet ved Statsforvaltningen i Syddanmark.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Sarah Nørris Christensen undlod at stemme.

Bilag:

 

 

 

 

 

21.    Målsætninger for fremtidens boliger på socialområdet i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/2771

 

Resumé

Målsætningerne for fremtidens boliger skal være ledetråd for planlægningen af de boliger for mennesker med særlige behov, som er knyttet til Region Syddanmarks sociale tilbud. Sammen med Region Syddanmarks brugerpolitk skal målsætningerne være det politiske grundlag for beslutninger omkring nybyggeri og renovering af disse boliger samt retningsgivende generelt for de bygninger, der knytter sig til tilbuddene.

Sagsfremstilling

Målsætningerne for fremtidens boliger bygger blandt andet på FNs Handicapkonvetion, som Danmark ventes at ratificere i 2009 samt de etiske og værdimæssige signaler, som kommer til udtryk i Velfærdsministeriets seneste publikationer og resultaterne fra konferencen "Fremtidens Botilbud", som Region Syddanmark holdt sammen med LEV og Nyborg Kommune den 20. november 2007.

Gennem fremlæggelsen af målsætningerne for fremtidens boliger ønsker Region Syddanmark at bidrage med et grundlag for en bred debat om forholdene for borgere med særlige behov i overensstemmelse med Regionsrådets værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse.

Med Region Syddanmarks sociale tilbud menes de tilbud inden for det sociale og socialpsykiatriske felt samt specialundervisning, som regionen har drifts- og udviklingsansvaret for. For de tilbud, som ikke indeholder boliger (skoler og børnehaver) lægges der vægt på, at der i bygningsspørgsmål tages udgangspunkt i de samme grundlæggende holdninger med hensyn til menneskesyn og handicappolitik, som udtrykkes i dette papir.

Målsætningerne er som udgangspunkt formuleret for permanente boliger i tilbud for voksne personer (boformer efter SEL § 108). Region Syddanmark har også andre boligformer. De særlige hensyn, som skal gælde for disse andre boligformer er nedenfor formuleret i forhold til målsætningerne for permanente voksenboliger.

Region Syddanmark har pligt til at sikre udvikling herunder en tidssvarende bolig- og bygnings-standard i sine sociale tilbud. Derfor har Regionsrådet i 2009 nedsat et særligt politisk udvalg, der skal sikre Regionsrådet et overblik over standarden af alle socialområdets boliger og bygninger. Dernæst skal udvalget til regionsrådet udarbejde et forslag til en langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet. Udvalgets anbefalinger vil tage deres udgangspunkt i vedhæftede bilag.

Det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger har drøftet sagen den 26. februar 2009. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at målsætningerne for fremtidens boliger inden for det sociale område godkendes.

Indstilling

Det indstilles:

 • At målsætningerne for fremtidens boliger inden for det sociale område godkendes.
 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

22.    Vedligeholdelsesplan 2009 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner mv.

Sagsnr:

08/18986

 

Resumé

Vedligeholdelsesplan 2009 vedr. de sociale institutioners bygningers klimaskærm forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har foretaget bygningsgennemgang på alle regionens sociale og socialpsykiatriske institutioner samt specialundervisningsinstitutioner. Under gennemgangen er alle udvendige bygningsvedligeholdelsesbehov registreret. Behovene er efterfølgende blevet prioriteret således at de mest presserende udbedres i 2009, således som det fremgår af vedlagte bilag.

Udgifterne er opdelt i drift og anlæg i henhold til "Regler for økonomistyring og registreringspraksis" som nærmere konkretiseret i "Økonomiske Styringsprincipper for tilbud på det sociale område i Region Syddanmark".

Driftsudgifter afholdes via pågældende institutions driftsbudget. Anlægsudgifter afholdes via den afsatte anlægspulje på 9 mio. kr. på det sociale område og forrentes og afskrives over et antal år via pågældende institutioners driftsbudgetter. Bevilling fra 9 mio. puljen frigives af direktøren for Det Sociale Område.

Ifølge "Regler for byggeri i Region Syddanmark" skal den årlige vedligeholdelsesplan vedr. de sociale institutioners bygningers klimaskærm forelægges regionsrådet til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedligeholdelsesplan 2009 for de sociale institutioner godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 • 22.a - LUKKET BILAG. Vedligeholdelsesplan 2009 - sociale institutioner

 

 

 

 

 

23.    Vedtægt for Center for Høretab, Fredericia

Sagsnr:

08/9639

 

Resumé

Center for Høretab i Fredericia har en skoleafdeling, et elevhjem og et specialrådgivningstilbud for små- og skolebørn i lokale tilbud. Centret har kun haft en vedtægt for bestyrelsen i skoleafdelingen nedsat efter folkeskoleloven. På den baggrund er det over årene blevet mere og mere påtrængende at have et fælles forum, hvor alle tiltagene kan drøftes i et bredt og sammenhængende perspektiv for at styrke det samlede tilbud til målgruppen af børn med nedsat hørelse.

Derfor er der i samarbejde med centrets ledelse udarbejdet et forslag til en styrelsesvedtægt dækkende alle aktiviteter på centret.

Den nuværende skolebestyrelse for Center for Høretab og MED-udvalget har godkendt vedtægten for hele centret og Undervisningsministeriet har godkendt fravigelsen fra folkeskolelovens (§ 42 stk. 1) krav til skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Center for Høretab i Fredericia er en institution under Region Syddanmark, og regionsrådet skal således godkende vedtægten for styrelsen af centret

Vedtægten er udarbejdet med henblik på at give den brede forældregruppe, hvis børn alle tilbudene henvender sig til, størst mulig og sammenhængende indflydelse. I forslaget dækkende hele centrets aktiviteter er folkeskolelovens regler så vidt muligt indarbejdet. Undervisningsministeriets har godkendt vedtægten.

Alternativet kunne være, at den nuværende skolebestyrelse fortsætter med kun at tage sig af opgaver relateret til skoleafdelingen, og man ville få en ekstra bestyrelse, der med kraftig brugerrepræsentation ville tage sig af de brugere, hvis behov relaterer sig til elevhjemmet og den udadgående rådgivning, der over tid reelt omhandler de samme børn. Derved ville der være risiko for, at de vigtige afgørelser reelt kunne blive truffet i den ekstra bestyrelse.

Det skal især bemærkes at de to elevrepræsentanter nævnt i § 4 og 9 vil blive hørt inden møderne, fordi de med deres nedsatte hørelse har meget svært ved at følge med i mødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedtægt for styrelsen af Center for Høretab godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

24.    Kulturpuljen - februar uddelingen 2009

Sagsnr:

09/2795

 

Resumé

Til kulturpuljens februar uddeling er der indsendt 66 ansøgninger. Der er samlet set søgt om 8.957.320 kr. i tilskud og 180.000 kr. i underskudsgaranti. Kulturpuljens budget for 2009 udgør 5,8 mio. kr., og der er reserveret 1,3 mio. kr. til februar uddelingen i 2009.

Sagsfremstilling

Kultur har stor betydning for at skabe image og identitet i regionen, og kulturtilbud udgør i sig selv et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til Region Syddanmark. Kulturaktiviteter på eller i et bestemt område kan understøtte andre tiltag, for eksempel uddannelse eller turismesatsninger.

Kulturprojekterne skal igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, og gerne i tæt dialog med kulturaktører. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen.

Den administrative vurdering på ansøgningerne er følgende:

Anbefalet til tilskud, markeret med A i oversigten, 1.135.000 kr.

Anbefalet til drøftelse, markeret med B i oversigten, 245.000 kr.

Anbefalet til afslag, markeret med C i oversigten, 7.577.320 kr.

Det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 3. marts 2009.

Det særlige udvalg anbefaler over for regionsrådet, at der ydes tilskud til projekterne – markeret med A i oversigten:

 • "Fyrstenbørn og fattige børn i Sønderborg 1600", Museum Sønderjylland, på 50.000 kr., 
  • "Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010", Esbjerg Kommune, på 1.000.000 kr.
   • "Udvikling af formidlingsprogram på Fyns Kunstmuseum", Fyns Kunstmuseum, på 85.000 kr., i alt 1.135.000 kr. fra kulturpuljen til februar uddelingen 2009.

    

   I forhold til projektet "Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010" lagde udvalget vægt på, at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Region Syddanmarks logo samt information om Region Syddanmark vil fremgå som en del af markedsføringsmaterialet.

   Udvalget anbefaler, at de øvrige projekter indstilles til afslag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der ydes tilskud fra kulturpuljen jfr. anbefalingerne fra det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde på i alt 1.135.000 kr. fra kulturpuljen til februar uddelingen 2009:


"Fyrstenbørn og fattige børn i Sønderborg 1600", Museum Sønderjylland, på 50.000 kr.,  

"Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010", Esbjerg Kommune, på 1.000.000 kr.  

"Udvikling af formidlingsprogram på Fyns Kunstmuseum", Fyns Kunstmuseum, på 85.000 kr.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

25.    Optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf 2009-10

Sagsnr:

07/2116

 

Resumé

De forpligtende samarbejder har indmeldt optagelseskapaciteten til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC’erne i regionen til undervisningsministeriet pr 1.2.2009.

Sagsfremstilling

Optagelseskapaciteten (hvor mange nye klasser kan skolerne optage i skoleåret 2009/10) fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den to-årige hf, deltager.

De forpligtende samarbejder skal orientere Regionsrådet om dette senest 20. januar.

Regionsrådet skal herefter orientere (videresende til) Undervisningsministeriet, hvilket er sket administrativt pr 1.2.2009.

I bilaget er vist normalkapaciteten (sidste søjle), dvs. den bygningsmæssige kapacitet (hvor mange klasser i alt er skolen indrettet til at kunne rumme), som er godkendt af Undervisningsministeriet. Der er ikke sket ændringer i normalkapaciteten mellem de to skoleår.

Desuden er vist den optagelseskapacitet, der er indmeldt til Undervisningsministeriet, dvs. det antal klasser skolen vil have eller kan skaffe plads til gennem overbelægning. Der er generelt tale om planlagt overbelægning på Fyn (især i Odense og Svendborg), fordi klassebehovet her overstiger bygningskapaciteten (normalkapaciteten)

Der er kun små ændringer fra det sidste (2008/09) til det kommende skoleår (2010).

Variation skyldes især, at antallet af klasser, der bliver færdige i de to skoleår, er forskellige, hvorfor der også bliver plads til et forskelligt antal nye klasser.

Indstilling

 • Administration indstiller, at regionsrådet tager orienteringen fra de forpligtende samarbejder til efterretning.

Beslutning i regionsrådet

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

 

26.    Høringssvar om oprettelse af 2-årigt HF ved VUC Fyn

Sagsnr:

08/16609

 

Resumé

VUC Fyn & VUC Fyns HF-kursus har d. 23.10.2008 rettet henvendelse til Region Syddanmark, med ønske om at søge Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette 2-årige hf-uddannelser i Glamsbjerg og Faaborg. I brevet beder de regionsrådet om en udtalelse for så vidt angår den stedlige placering af uddannelserne. Administrationen indstiller, at Regionsrådet anbefaler oprettelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for VUC Fyn anmoder Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette 2-årige hf-uddannelser ved VUC Fyn & Fyns HF-kursus i Glamsbjerg og Faaborg. Regionsrådet skal, ifølge lovgivningen, afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen (§§ 10-11 i Bekendtgørelse af Lov om institutioner nr. 937). Regionsrådet skal stå for den samlede koordinering af ungdomsuddannelser i regionen for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, så der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle selvejende institutioner i regionen, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser.

Administrationen har derfor anmodet det forpligtende samarbejde på Fyn om et høringssvar. Høringssvaret forholder sig kritisk til anmodningen fra VUC Fyn & Fyns HF-kursus, idet de frygter, at det kan få negative konsekvenser for hf-uddannelserne i Svendborg og Middelfart og det almene gymnasium i Faaborg. Det forpligtende samarbejde mener ikke, at elevgrundlaget er stort nok til, såvel de eksisterende hf-uddannelser i Svendborg og Middelfart som nye hf-uddannelser ved VUC i Glamsbjerg og Fåborg.

Mindretalsudtalelsen fra VUC Fyn & Fyns HF-kursus peger på, at de nye 2-årige hf-uddannelser henvender sig til en bredere målgruppe end de nuværende hf-uddannelser, og elevgrundlaget dermed udvides. Høringssvaret fra det forpligtende samarbejde, herunder mindretalsudtalelsen, ligger som bilag til denne sag.

Administrationen vurderer, at de nye 2-årige hf-uddannelser ved VUC henvender sig til en anden målgruppe end de eksisterende hf-uddannelser. De eksisterende hf-uddannelser i Middelfart og Svendborg ligger i tilknytning til almene gymnasier. En analyse fra Region Hovedstaden viser, at de to typer af hf-uddannelser, på hhv. VUC og i tilknytning til et alment gymnasium, ikke er i direkte konkurrence om de samme elever, da de henvender sig til forskellige målgrupper. Det forventes derfor, at oprettelsen af de nye uddannelser, vil bidrage til at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Administrationen indstiller derfor, at regionsrådet anbefaler undervisningsministeren at imødekomme ansøgningen fra VUC Fyn & Fyns HF-kursus, da det vil være et positivt bidrag til opnåelse af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indstilling

Det indstilles:

 • At oprettelsen af 2-årige hf-uddannelser i Glamsbjerg og Faaborg anbefales.
  • At vedlagte brev såvel som høringssvar og mindretalsudtalelse fra det forpligtende samarbejde sendes til undervisningsministeren.

   

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

 

27.    Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/1740

 

Resumé

Svendborg Gymnasium har i samarbejde med EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn og Grindsted Erhvervsskole søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om i alt 3.035.000 kr. til projektet "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark". Projektet har primært til formål at øge overgangsfrekvensen – dvs. øge andelen af unge, der fortsætter på videregående uddannelser (VU) i Region Syddanmark. Projektet bygger videre på de positive erfaringer og evalueringer, der har været på de hidtidige brobygningsforløb, der er gennemført fra 2006-2008, og som nu videreføres i andet regi. Projektet skal løbe fra 1. maj 2009 til 31. december 2011. Ansøgningen indstilles til tilsagn. 

Sagsfremstilling

Projektet vil yde en målrettet indsats overfor to specifikke målgrupper, der ikke har tradition for at tage en videregående uddannelse, hhv. elever på erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale institutioner fra udviklingsområderne i Region Syddanmark.

Der er to hovedmålgrupper i projektet:

 • Erhvervsuddannelseselever

Projektet vil udvikle en række modeller for brobygning på erhvervsuddannelserne. F.eks. brobygning til de mellemlange uddannelser inden for sundhedsområdet og det pædagogiske område for elever på SOSU uddannelserne eller brobygning til de merkantile korte videregående uddannelser for elever fra handelsskolernes erhvervsuddannelser.

 • Afgangselever fra gymnasiale uddannelser

Projektet fokuserer på elever fra udviklingsområderne: Langeland, Ærø, Svendborg, Tønder, Fåborg/Midtfyn. Desuden inddrages en række andre "yderområder" med lave overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser som Varde, Grindsted, Vejen.

Det nyskabende i projektet i forhold til det tidligere brobygning er, at der arbejdes intensivt med eleverne forud for valget af brobygningsforløb med fokus på at motivere den gruppe af elever, der normalt ikke deltager, så de får interesse i at deltage. Efter deltagelse i forløbet skal der igen sættes ind med opfølgende aktiviteter, der udvikles med det formål at føre motivationen og oplevelsen fra brobygningen videre ind i en ansøgning til en videregående uddannelse. I denne efterbehandling skal rollemodellerne fra det regionsstøttede projekt "Videre med uddannelse" inddrages således, at de to projekter støtter hinanden og dermed skaber positiv synergi.

Dertil kommer, at projektet har en række delmål:

 • Synliggørelse af videreuddannelsesmulighederne for eleverne i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
 • Fastholdelse af Region Syddanmarks position som foregangsregion med hensyn til udvikling af brobygning.

 

Der er i begge delprojekter afsat ressourcer til en evaluering af projekternes effekt samt videreformidling af resultaterne. Der skal afholdes en startkonference og løbende møder mellem de forskellige grupper af ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser således, at de metoder og modeller der udvikles, udbredes til alle interessenter i regionen – og i andre dele af landet.

Effekt/ succeskriterier

Der forventes følgende effekter af de to delprojekter:

 • Gymnasiale elever fra udviklingsområderne.

Her er målet, at 25 % flere i målgruppen tager en videregående uddannelse. Det skønnes, at målgruppen årligt er cirka 3.000 elever, dvs. at yderligere 750 elever tager en videregående uddannelse. Hvis projektet bliver en succes, vil erfaringerne kunne udbredes til resten af regionens gymnasiale afgangselever - cirka 10.000 unge pr. år.

 • Erhvervsuddannelseseleverne.

Her forventes en mere langsigtet effekt, da der i høj grad er tale om en holdningsændring og en synliggørelse af nogle uddannelsesmuligheder, der ikke er kendt af eleverne og deres omgivelser i dag. Eleverne vil skulle afslutte deres erhvervsuddannelse, før de kan søge optagelse på en videregående uddannelse, og der kan være en tidsforskydning på 1-3 år, før uddannelsen er afsluttet. Den hurtigste og største effekt forventes blandt social- og sundhedsassistenter. Det forventes, at erhvervsuddannelseseleverne vil kunne øge optaget på de videregående uddannelser med 2-3 procentpoint fra de nuværende 46 % frem mod målet på 50 %. Effekten vil gradvis kunne måles i perioden 2012-2015, hvor erhvervsuddannelseselever vil søge optagelse på de videregående uddannelser.

Budget

Det samlede budget er på i alt 4.670.000 kr. og heraf søges Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3.035.000 kr. Der bidrages med en egenfinansiering på 510.000 kr. og en ekstern finansiering på 1.125.000 kr. Tilsammen er der egen/ekstern finansiering på 35 %. Der arbejdes stadig på en endelig finansieringsmodel, enten en ren uddannelsespuljefinansiering eller en kombineret uddannelsespulje og Socialfondsfinansiering. Region Syddanmarks uddannelsespulje har i 2009 et budget på ca. 20 mio. kr.

Administrationen vurderer: 

 • at projektet lever op til Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategis krav om udvikling, idet projektet videre- og nyudvikler brobygningsforløb
 • at projektet øger overgangen til de videregående uddannelser, og støtter dermed op på målet om, at 50 % af de unge gennemfører en videregående uddannelse
 • at projektet skaber samarbejde og koordinering såvel vertikalt som horisontalt i uddannelsessystemet
 • at projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb, idet aktiviteterne efterfølgende kan indgå i studievalgs arbejde.

Det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 3. marts 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ansøgningen indstilles til tilsagn om støtte på i alt 3.035.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

Lukket dagsorden - åbnet efter mødet.

 

 

28.      Salg af dele af Brørup Sygehus til Vejen Kommune

Sagsnr:

08/10534

 

Resumé

Vejen Kommune og Region Syddanmark har drøftet hvilke betingelser der kan lægges til grund for prisfastsættelse af de dele af Brørup Sygehus som aktuelt overvejes overdraget til Vejen Kommune. Denne drøftelse har sit udspring i den udarbejdede rapport fra styregruppen vedr. den fremtidige anvendelse af Brørup Sygehus som behandles under et andet punkt på Forretningsudvalgets møde.

Sagsfremstilling

I afrapporteringen vedr. Brørup Sygehus anbefales arealerne på Brørup Sygehus anvendt til følgende formål

 

Region Syddanmark

 ca. areal i m2

Lægepraksis

603

Lokalpsykiatrisk center

1.645

Lægevagt og jordemoder

206

Laboratorium og blodbank

242

Vejen Kommune

 

Kroniker, forebyggelse og genoptræning mv.

1.107

Kommunal hjemmepleje

300

Fælles arealer - kantine/mødelokaler mv.

419


Denne opdeling inkluderer ikke de bygningsmæssige arealer ved det nuværende kapel og den eksisterende distriktspsykiatri, som søges afhændet eller udlejet på markedsvilkår.

Vejen Kommune og Region Syddanmark er enige om at den viste arealfordeling lægges til grund for en ejerlejlighedsopdeling af den nuværende ejendom: Brørup Sygehus. Dette indebærer, at Region Syddanmark lader en landinspektør udfærdige og tinglyse en korttegning (ejerlejlighedsfortegnelse) af den eksisterende ejendom, som angiver den præcise adskillelse mellem de enkelte lejligheder.

Af sagsmaterialet om den fremtidige anvendelse af Brørup Sygehus, som behandles på et andet dagsordenspunkt er vist en opdeling af det samlede bygningskompleks i ejerlejligheder.

Jf. BBR er den samlede offentlige vurdering for alle arealer opgjort til 44,0 mio. kr., hvoraf grundværdien udgør 1,135 mio. kr. Denne opgørelse er sket på baggrund af det opgjorte bygningsareal på 8.529 m2, som er en opgørelse af bruttoarealer inkl. alle mindre anvendelige arealer. Ved en fordeling af ejendomsværdien giver dette en gennemsnitlig vurdering på ca. 7.350 kr. pr. m2.

På administrativt niveau er det mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark enighed om, at værdifastlæggelsen skal ske på baggrund af nedenstående arealopdeling, som tager udgangspunkt i ovenstående arealopgørelse, som væsentligst er baseret på nettoarealer:

 

enhed

areal

F-%

i alt

Bemærkninger

Lokalpsykiatri center - RSD

1.645

41,4

12.090.750

ingen kælder

Kroniker, forebyggelse mv. - Vejen K

1.107

27,8

8.136.450

næsten fuld kælder + rum på 1. sal

Veneklinik - RSD

981

24,7

7.210.350

delvis kælder

Fællesarealer

419

 

3.079.650

 

Laboratorium - RSD

242

6,1

1.778.700

delvis kælder

I alt

4.394

100,0

32.295.900

 

Der er samtidig enighed om at prisen for den ejerlejlighed Vejen Kommune skal købe fastlægges til 8,5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Vejen Kommunes pris for den eksisterende bygning incl. kommunens andel af fællesarealet fastlægges til 8,5 mio. kr.
 • At hver af parterne afholder udgifterne til renovering og ombygning af egen ejerlejlighed.
 • At udgifterne til renovering af fællesarealerne fordeles efter %-fordelingen i ovenstående tabel.
 • At de fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer og udvendige arealer aftales i forbindelse med stiftelse af ejerlejlighedsforening.
 • At Region Syddanmarks udgifter til ejerlejlighedsopdeling og andre udgifter i forbindelse med handlen kan modregnes i det forventede salgsprovenu for ejerlejligheden.
 • At der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling (indtægt) vedr. salg af ejerlejlighed på -8,5 mio. kr. i 2009.
 • At salgsprovenu tilgår beholdning af likvide midler.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-03-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-03-2009

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.      Salg af grund

Sagsnr:

08/11681

 

Resumé

Vejle Kommune ønsker at overtage grundareal ved Boulevarden 31, Vejle. Grundarealet er et smalt jordstykke på 330 m2 mellem åen og stien overfor Regionshuset.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er ejer af matr.nr. 688, Engene, Vejle jorder. Arealet er 330 m2 og er ubebygget. Det er beliggende ved Boulevarden 31, Vejle som et smalt jordstykke mellem åen og stien overfor Regionshuset. Arealet udgør åbrinken og kan ikke udnyttes til andet formål.

Vejle Kommune har i 2008 fejlagtigt disponeret over arealet i forbindelse med anlægsarbejder ved åen. Vejle Kommune oplyser, at det i 2003 var hensigten, at jordstykke skulle overdrages fra Vejle Amt til Vejle Kommune i forbindelse med handel om øvrige arealer i området. Dette blev dog aldrig effektueret.

Vejle Kommune har i brev af 27. januar 2009 fremsat tilbud om køb af arealet for den offentlige ejendomsvurdering kr. 13.200 kr. Vejle Kommune berigtiger handelen og afholder alle udgifter i forbindelse hermed.

Indstilling

Det indstilles:

 • At matr. nr. 688, Engene, Vejle jorder, sælges til Vejle Kommune.
 • At der afsættes og frigives et indtægtsrådighedsbeløb på 13.200 kr. i 2009.
 • At der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 13.200 kr. (indeks 125,3).
 • At de 13.200 kr. tilfalder likvide midler.

Beslutning i Forretningsudvalget den 25-02-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-03-2009

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 25-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring