Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Almen praksis - referat 05-03-2009

Mødedato:
05-03-2009 Kl. 14:00 - Kl. 16:00

Mødested:
lægeklinikken Næstved, Sct. Jørgens Park 143

Medlemmer:
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Mortiz Hansen, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Thyge Nielsen

Afbud: Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois

 

 

 

Dagsorden

 1. Vikarbetjent klinik i Næstved
 2. Tilvejebringelse og udlejning af lokaler til sundhedspersoner
 3. Status for rekruttering af udenlandske læger

 

 

 

1.      Vikarbetjent klinik i Næstved

Resumé

Med baggrund i to praktiserende lægers ophør uden overtagelse har Region Sjælland i 2008 etableret en klinik bemandet med vikaransatte læger.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. almen praksis skal besøge den vikarbetjente klinik i Næstved, Lægehuset, Sct. Jørgens Park 143.

Efterfølgende vil formanden for Region Sjællands Forum for praksisplanlægning Hjørdis Bækgaard Høeg-Andersen give en orientering om lægedækningen i Næstved - etablering af en vikarklinik.

Endvidere vil  sundhedschef Christina Lundgren, Region Sjælland, orientere om et samarbejdsprojekt med Næstved Kommune om etablering af et lægehus.

Vikarklinikker

Med baggrund i at sikre fortsat lægebetjening af to afgående lægers patienter åbnede Region Sjælland i oktober 2008 en klinik til to praksis i Næstved. Tidligere har regionen åbnet vikarbetjent klinik i Kalundborg.

Klinikken i Næstved betjenes af to fuldtidslæger ansat gennem vikarbureau og finansieret af regionen. Regionen afholder alle udgifter til drift af klinikkerne, herunder stiller regionen kliniklokaler med inventar til rådighed tillige med to sekretærer. Der udbetales ikke basis- og ydelseshonorarer.

Lægeklinikkens virksomhed tilrettelægges i overensstemmelse med Landsoverenskomst om almen lægegerning.

De afgående læger havde tilsammen 3.200 patienter. Der er ca. 2.000 patienter tilmeldt den vikarbetjente klinik.

I første omgang er det aftalt med vikarbureauet, at klinikken vikarbetjenes til juni 2009. Regionen annoncerer løbende den ledige praksisret ligesom der foregår rekrutteringstiltag i samarbejde med kommunen. Dette med baggrund i at regionen anser kliniktiltaget som en nødretlig situation, som skal bringes til ophør, så snart det lykkes at rekruttere en læge til området.

Forud for etableringen af klinikken havde Region Sjælland i samarbejde med Praksisudvalget undersøgt mulighederne for at eksisterende praksis kunne lægebetjene de to afgående lægers patienter. Betingelserne for en sådan løsning var fra lægernes side bl.a. betaling af klinikpersonale (sygeplejersker) samt dobbelt ydelseshonorarer i perioden indtil klinikpersonalet var oplært. Det var trods lange forhandlingsforløb regionen, Praksisudvalget og de lokale læger imellem ikke muligt for parterne at nå til enighed om en fælles handlingsplan for betjeningen af de afgående lægers patienter, hvorfor den vikarbetjente klinik blev etableret.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en rundvisning på lægeklinikken.
Herefter gav formanden for Region Sjællands Forum for praksisplanlægning Hjørdis Bækgaard Høeg-Andersen en orientering om baggrunden for etablering af den vikarbetjente klinik, da to læger gik på pension.
Klinikken er etableret i oktober 2008.
Sundhedschef i Region Sjælland orienterede herefter om et samarbejdsprojekt med Næstved Kommune om etablering af et lægehus.

Bilag:

 

 

 

2.      Tilvejebringelse og udlejning af lokaler til sundhedspersoner

Resumé

Høring af lovforslag der giver regionerne hjemmel til at tilvejebringe og udleje lokaler til praktiserende sundhedspersoner.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udarbejdet et lovforslag til ændring af sundhedsloven. Lovforslaget indebærer, at der gives regioner og kommuner hjemmel til at tilvejebringe og udleje lokaler til brug for sundhedspersoner, der praktiserer efter overenskomst med det offentlige.

I bemærkningerne til forslaget er det anført, at tilvejebringelsen af lokaler kan ske ved at indrette eksisterende bebyggelse såsom rådhuse og sygehusbebyggelse med henblik på udlejning til privat praksis. I andre situationer vil det være mere hensigtsmæssigt at opføre nybyggeri eller at købe. Dog skal muligheden for at udleje eksisterende lokaler altid undersøges forud for beslutningen om andre løsninger.

Det er en betingelse, at udlejningen af disse lokaler sker på markedsvilkår og er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan.

Tilsvarende gives kommunerne hjemmel til at tilvejebringe og udleje lokaler til brug på samme vilkår som regionerne, men herudover kan kommunerne tilvejebringe og udleje lokaler til brug for udførelse af regionale ambulante sygehusydelser.

Med lovforslaget får regioner og kommuner endnu et redskab, der kan anvendes i arbejdet med at sikre lægedækningen, og som kan medvirke til at realisere de visioner for almen praksis, som regionsrådet har vedtaget i praksisplanen.

Konkret kan forslaget således understøtte bestræbelserne for at flere praksis flytter sammen i større bæredygtige enheder, ligesom der kan etableres mulighed for at etablere og bevare bæredygtige praksis i yderområderne.

Regionen har haft forslaget i høring, og har overfor Danske Regioner meddelt følgende:

"Regionen hilser lovforslaget velkommen. Med forslaget bliver der bl.a. givet udtrykkelig lovmæssig hjemmel til, at regioner og kommuner kan tilvejebringe og udleje lokaler til sygesikringens ydere på markedsvilkår.

Dermed får regionerne et redskab, som kan bruges i arbejdet for sikring af lægedækningen og som for Region Syddanmarks vedkommende kan medvirke til at realisere de visioner for almen praksis, som regionsrådet har vedtaget i praksisplanen."

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

3.      Status for rekruttering af udenlandske læger

Resumé

Der gives en orientering om arbejdet med at ansætte op til 10 udenlandske læger i almen praksis i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regionens praksisafdeling har efter første ansøgningsrunde modtaget 13 ansøgninger fra færdiguddannede praktiserende læger. Praksisafdelingen vil forsøge at ansætte op til 10 af lægerne. Som udgangspunkt tilbydes lægerne ansættelsesstart pr. 1. juli 2009, 1. oktober 2009 og pr. 1. januar 2009.

Lægerne tilbydes ansættelse i en "evaluerings-/introduktionsstilling" i op til 14 måneder (2-12 måneder) i praksis. De to første måneder er baseret på intensiv sprogundervisning samt introduktion til praksis. Praksistutor vil af hensyn til sikringen af lægens faglige kompetenceniveau samt sendskabet til sundhedssystemerne og sundhedspolitikken understøtte og vejlede lægen under ansættelsen.

Ansættelsesforløbet evalueres i samarbejde med uddannelsesvejlederne fra Den Lægelige Videreuddannelse. Skulle der være brug for ekstra kurser/uddannelses/fokuseret ophold inddrages uddannelsesvejlederne/Den Lægelige Videreuddannelse. Hvis lægen (og gerne i samarbejde med praksistutor) finder ud af, at han/hun er klar til at nedsætte sig i almen praksis på almindelige vilkår, før de 14 måneder er udstået, står det ham/hende frit for at opsige aftalen med et givent varsel.

Lønnen i de 14 måneder betales af regionen (de aflønnes via introduktionsstillinger i almen medicin). Regionen dækker også udgifterne til sprogundervisningen. Praksis tildeles et tutorhonorar i ansættelsesperioden.

Praksis står for såvel den personlige som den faglige integration af lægen og dennes familie. Praksis er lægen behjælpelig med råd og vejledning i forhold til at finde bolig, skole, børnehave m.m. Praksis kan hente råd og vejledning via "Work in Denmark", HR-rekruttering, rekrutteringshjemmesiden www.jobdk.eu samt praksisafdelingen. Praksis og regionen vil i samarbejde være ægtefællen behjælpelig med eventuel jobsøgning.

Der er indgået aftaler med følgende praksis:

 • Per Aas Larsen, Ølgod
 • Ken Hamilton, Nordborg
 • Kirsten Villumsen, Havnbjerg
 • Jørgen Solgaard, Tønder
 • Lægerne Skibbroen 13A, Tønder
 • Claus Krogh, Aabenraa
 • Nikolaj Friderichsen, Ærøskøbing
 • Lægehuset Skærbæk, Skærbæk
 • Lægerne i Oksbøl, Oksbøl
 • Lægerne Nr. Nebel, Nørre Nebel

 

Den 20. - 22. februar 2009 blev der afholdt informationsweekend på Sandbjerg Gods, Sønderborg for de udenlandske læger samt de involverede praksis. 8 praksis og 8 udenlandske læger samt partnere/ægtefæller deltog. Weekenden forløb som planlagt og de udenlandske læger virkede meget interesserede.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.


Siden er sidst opdateret 27-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring