Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 03-03-2009

Mødedato
03-03-2009 Kl. 16:00 - 16:45

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl.

Afbud
Preben Jensen

 

 

Dagsorden

 1. Opfølgning på Region Syddanmarks internationale strategi
 2. Kulturpuljen - februar uddelingen 2009
 3. Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark
 4. Museumsforum Syddanmark
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 07/2146

1.      Opfølgning på Region Syddanmarks internationale strategi

Resumé

Regionsrådet vedtog i februar 2007 en strategi for at fremme den internationale dimension i de regionale politikker. Der er derfor sat en række aktiviteter i gang for at skabe en ramme for det internationale samarbejde. På mødet i det særlige udvalg for erhvervspolitik og internationalt samarbejde vil der blive givet en status på aktiviteterne og drøftet forslag til en handlingsplan for Region syddanmarks internationale strategi.

Sagsfremstilling

1) Medlemskab af europæiske organisationer: Regionsrådet har besluttet at melde sig ind i følgende organisationer:

- EARLALL, den europæiske organisation for Livslang Læring, kompetenceudvikling og uddannelse. Karsten Uno Petersen er bestyrelsesmedlem og "Tresurer".

- CPMR, Konferencen af Perifere Maritime Regioner, Østersø- og Nordsøkommissionen. Poul Weber er viceformand for Transportkomitéen i Nordsøkommissionen.

- AER, Assembly of European Regions. Fokus kunne være på områderne sundhed, e-health, innovation og udvikling af yderområder. Der er ikke udpeget noget politisk repræsentant.

2) Samarbejde med udenlandske regioner. Regionsrådet har besluttet at etablere samarbejdsaftaler med Guangdong Provinsen i Kina, Malopolska Regionen i Polen og Olomouc Regionen i Tjekkiet.

3) Grænseoverskridende samarbejde. Udvalget er i november blevet orienteret om arbejdet med en grænseoverskridende strategi, der skal danne basis for koordinering og markedsføring af de grænseoverskridende aktiviteter. Den skal skabe øget synergi mellem aktiviteterne, understøtte den politiske kommunikation om grænseregionen og arbejde for at skaffe supplerende finansiering til grænseregionen fra hhv. EU og national side. Et punkt vedr. den grænseoverskridende strategi og årsplan fremlægges ved udvalgets møde i april.

Udvalget vil på mødet få udleveret forslag til handlingsplan for Region Syddanmarks internationale strategi.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget drøfter forslag til handlingsplan for Region Syddanmarks internationale strategi,
 • at udvalget drøfter en mulig kandidat til deltagelse i Assembly of European Regions´ arbejde. 
Udvalget

Afdelingen for Regional Udvikling gav en status på aktiviteterne som led i Region Syddanmarks internationale strategi.

Udvalget drøftede Region Syddanmarks medlemskab af europæiske organisationer og samarbejdet med udenlandske regioner.

I forlængelse heraf blev det aftalt, at opfølgningen på Region Syddanmarks internationale strategi sættes på dagsordenen igen til næste udvalgsmøde den 16. april.

Endvidere blev det aftalt, at administrationen til næste møde udarbejder en oversigt over udbyttet af Region Syddanmarks medlemskaber af europæiske organisationer.

 

 

 

Sagsnr:09/2795

2.      Kulturpuljen - februar uddelingen 2009

Resumé

Til kulturpuljens februar uddeling er der indsendt 66 ansøgninger. Der er samlet set søgt om 8.957.320 kr. i tilskud og 180.000 kr. i underskudsgaranti. Kulturpuljens budget for 2009 udgør 5,8 mio. kr., og der er reserveret 1,3 mio. kr. til februar uddelingen i 2009.

Sagsfremstilling

Kultur har stor betydning for at skabe image og identitet i regionen, og kulturtilbud udgør i sig selv et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til Region Syddanmark. Kulturaktiviteter på eller i et bestemt område kan understøtte andre tiltag, for eksempel uddannelse eller turismesatsninger.

Kulturprojekterne skal igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, og gerne i tæt dialog med kulturaktører. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen.

Administrationen har vurderet, at der indstilles 3 ansøgninger til tilskud for i alt 1.135.000 kr., heraf indkaldes 1 ansøgning (nr. 26 i oversigten ) til samtale i det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde, 2 ansøgninger (nr. 47 og 59 i oversigten) drøftes og øvrige ansøgninger vurderes til afslag.

Den administrative vurdering på ansøgningerne er følgende:

Anbefalet til tilskud, markeret med A i oversigten, 1.135.000 kr.

Link til ansøgninger:

A1 - Fyrstebørn og fattige børn

A2 - Ribes 1300 års jubilæum

A3 - Fyns kunstmuseum

Anbefalet til drøftelse, markeret med B i oversigten, 245.000 kr.

Link til ansøgninger:

B1 - International Kovnefestival 2009

B2 - Ærø internationale maskefestival 2009

Anbefalet til afslag, markeret med C i oversigten, 7.577.320 kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde med henblik på anbefaling over for regionsrådet drøfter, hvilke projekter, der indstilles til tilskud fra kulturpuljen til februar uddelingen 2009.
Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der ydes tilskud til projekterne – markeret med A i oversigten – "Fyrstenbørn og fattige børn i Sønderborg 1600", Museum Sønderjylland, på 50.000 kr., "Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010", Esbjerg Kommune, på 1.000.000 kr. samt "Udvikling af formidlingsprogram på Fyns Kunstmuseum", Fyns Kunstmuseum, på 85.000 kr., i alt 1.135.000 kr. fra kulturpuljen til februar uddelingen 2009.

I forhold til projektet "Ribe i Danmark/Ribes 1300 års jubilæum i 2010" lagde udvalget vægt på, at tilskuddet ydes under forudsætning af, at Region Syddanmarks logo samt information om Region Syddanmark vil fremgå som en del af markedsføringsmaterialet.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/1740

3.      Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark

Resumé

Svendborg Gymnasium har i samarbejde med EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn og Grindsted Erhvervsskole søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om i alt 3.035.000 kr. til projektet "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark". Projektet har primært til formål at øge overgangsfrekvensen – dvs. øge andelen af unge, der fortsætter på videregående uddannelser (VU) i Region Syddanmark. Projektet bygger videre på de positive erfaringer og evalueringer, der har været på de hidtidige brobygningsforløb, der er gennemført fra 2006-2008, og som nu videreføres i andet regi. Projektet skal løbe fra 1. maj 2009 til 31. december 2011. Ansøgningen indstilles til tilsagn. 

Sagsfremstilling

Projektet vil yde en målrettet indsats overfor to specifikke målgrupper, der ikke har tradition for at tage en videregående uddannelse, hhv. elever på erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale institutioner fra udviklingsområderne i Region Syddanmark.

Der er to hovedmålgrupper i projektet:

 • Erhvervsuddannelseselever

Projektet vil udvikle en række modeller for brobygning på erhvervsuddannelserne. F.eks. brobygning til de mellemlange uddannelser inden for sundhedsområdet og det pædagogiske område for elever på SOSU uddannelserne eller brobygning til de merkantile korte videregående uddannelser for elever fra handelsskolernes erhvervsuddannelser.

 • Afgangselever fra gymnasiale uddannelser

Projektet fokuserer på elever fra udviklingsområderne: Langeland, Ærø, Svendborg, Tønder, Fåborg/Midtfyn. Desuden inddrages en række andre "yderområder" med lave overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser som Varde, Grindsted, Vejen.

Det nyskabende i projektet i forhold til det tidligere brobygning er, at der arbejdes intensivt med eleverne forud for valget af brobygningsforløb med fokus på at motivere den gruppe af elever, der normalt ikke deltager, så de får interesse i at deltage. Efter deltagelse i forløbet skal der igen sættes ind med opfølgende aktiviteter, der udvikles med det formål at føre motivationen og oplevelsen fra brobygningen videre ind i en ansøgning til en videregående uddannelse. I denne efterbehandling skal rollemodellerne fra det regionsstøttede projekt "Videre med uddannelse" inddrages således, at de to projekter støtter hinanden og dermed skaber positiv synergi.

Dertil kommer, at projektet har en række delmål:

 • Synliggørelse af videreuddannelsesmulighederne for eleverne i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
 • Fastholdelse af Region Syddanmarks position som foregangsregion med hensyn til udvikling af brobygning.

Der er i begge delprojekter afsat ressourcer til en evaluering af projekternes effekt samt videreformidling af resultaterne. Der skal afholdes en startkonference og løbende møder mellem de forskellige grupper af ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser således, at de metoder og modeller der udvikles, udbredes til alle interessenter i regionen – og i andre dele af landet.

Effekter og succeskriterier

Der forventes følgende effekter af de to delprojekter:

 • Gymnasiale elever fra udviklingsområderne.

Her er målet, at 25 % flere i målgruppen tager en videregående uddannelse. Det skønnes, at målgruppen årligt er cirka 3.000 elever, dvs. at yderligere 750 elever tager en videregående uddannelse. Hvis projektet bliver en succes, vil erfaringerne kunne udbredes til resten af regionens gymnasiale afgangselever - cirka 10.000 unge pr. år.

 • Erhvervsuddannelseseleverne.

Her forventes en mere langsigtet effekt, da der i høj grad er tale om en holdningsændring og en synliggørelse af nogle uddannelsesmuligheder, der ikke er kendt af eleverne og deres omgivelser i dag. Eleverne vil skulle afslutte deres erhvervsuddannelse, før de kan søge optagelse på en videregående uddannelse, og der kan være en tidsforskydning på 1-3 år, før uddannelsen er afsluttet. Den hurtigste og største effekt forventes blandt social- og sundhedsassistenter. Det forventes, at erhvervsuddannelseseleverne vil kunne øge optaget på de videregående uddannelser med 2-3 procentpoint fra de nuværende 46 % frem mod målet på 50 %. Effekten vil gradvis kunne måles i perioden 2012-2015, hvor erhvervsuddannelseselever vil søge optagelse på de videregående uddannelser.

Budget

Det samlede budget er på i alt 4.670.000 kr. og heraf søges Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3.035.000 kr. Der bidrages med en egenfinansiering på 510.000 kr. og en ekstern finansiering på 1.125.000 kr. Tilsammen er der egen/ekstern finansiering på 35 %. Der arbejdes stadig på en endelig finansieringsmodel, enten en ren uddannelsespuljefinansiering eller en kombineret uddannelsespulje og Socialfondsfinansiering. Region Syddanmarks uddannelsespulje har i 2009 et budget på ca. 20 mio. kr.

Administrationen vurderer: 

 • at projektet lever op til Region Syddanmarks uddannelses- og læringsstrategis krav om udvikling, idet projektet videre- og nyudvikler brobygningsforløb
 • at projektet øger overgangen til de videregående uddannelser, og støtter dermed op på målet om, at 50 % af de unge gennemfører en videregående uddannelse
 • at projektet skaber samarbejde og koordinering såvel vertikalt som horisontalt i uddannelsessystemet
 • at projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb, idet aktiviteterne efterfølgende kan indgå i studievalgs arbejde

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen indstilles til tilsagn om støtte på i alt 3.035.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Udvalget

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

 

 

Sagsnr:08/13894

4.      Museumsforum Syddanmark

Resumé

Museumsforum Syddanmark er en ny organisation, der består af samtlige 28 statsanerkendte museer og konserveringscentre i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Formålet med Museumsfonden er ifølge vedtægterne "at indgå som det naturlige bindeled mellem Region Syddanmark og regionens museer. Museumsforum Syddanmark vil inden for museernes ansvars- og arbejdsområder stille viden og erfaring til rådighed for regionen og dens borgere, samt rådgive om forhold vedrørende oplevelsesøkonomi i bred forstand".

Museumsforum Syddanmark vil gerne invitere det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde til et årligt møde. Mødets formål kan have både informativ karakter og have fokus på nye initiativer, som både borgere i Region Syddanmark og museerne kan få glæde af.

Det ønskes afklaret, hvordan udvalget vil forholde sig til dette eventuelle samarbejde, hvorefter regionsrådet skal træffe beslutning om, at udvalgets medlemmer repræsenterer regionen på mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at udvalgets medlemmer repræsenterer Region Syddanmark på mødet med Museumsforum Syddanmark.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/14

5.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde afholdes den 16. april 2009 kl. 16.00.

Udvalget

Næste møde afholdes den 16. april 2009. Mødet afholdes i Odense.

 

 

Sagsnr: 09/14

6.      Eventuelt

Udvalget

-

Siden er sidst opdateret 30-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring