Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 27-02-2009

Mødedato
27-02-2009 Kl. 15:00 - 17:40

Mødested
HjerteCenter Varde. Frisvadvej 35

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Stephanie Lose.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Per A. Moos Laursen.

Carl Erik Jensen deltog under punkt.1

 

 

Dagsorden

 1. Præsentation af HjerteCenter Varde
 2. Sygehus Sønderjylland - status vedr. kommende strukturændringer afledt af gennemførelsesplanen
 3. Orientering om arbejdet med udmøntning af strategi på kronikerområdet
 4. Status - rygoperationer i Region Syddanmark
 5. Næste møde
 6. Meddelelser
 7. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 08/13898

1.      Præsentation af HjerteCenter Varde

Sagsfremstilling

Adm. direktør, overlæge Ricardo Sanchez vil på mødet præsentere HjerteCenter Varde og orientere det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet om centrets funktioner.

Til udvalgets orientering vedlægges oversigt over Region Syddanmarks benyttelse af Hjertecenter Varde i 2008.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Efter en introduktion til HjerteCenter Varde fik det særlige udvalg en rundvisning. Udvalgets medlemmer havde lejlighed til at stille uddybende spørgsmål og fremsætte kommentarer.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/2662

2.      Sygehus Sønderjylland - status vedr. kommende strukturændringer afledt af gennemførelsesplanen

Sagsfremstilling

Som opfølgning på regionsrådets beslutning den 24. november 2008 om tillæg til gennemførelsesplanen vedr. den fremtidige sygehusstruktur i Sønderjylland arbejder Sygehus Sønderjylland pt. på følgende konkrete forslag til implementering af regionsrådets beslutninger:

 

 1. Etablering af en døgndækket skadestuefunktion i Sønderborg
 2. Flytning af Geriatri (senge) fra Haderslev til Sønderborg
 3. Flytning af Apopleksi (senge) fra Haderslev til Sønderborg
 4. Samling af Kirurgi i Aabenraa
 5. Ændring af Tønder Sygehus til sammedagssygehus, herunder flytning af medicinske senge

 

Sygehusledelsen i Sygehus Sønderjylland forventes inden mødet den 27. februar 2009 at have fremsendt forslag til implementering af ovenstående ændringer.

På mødet gives der en orientering om status for arbejdet med henblik på efterfølgende behandling på forretningsudvalgsmøde den 11. marts 2009 og på regionsrådsmøde den 23. marts 2009.  

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg stillede uddybende spørgsmål og fremkom med kommentarer på baggrund af en mundtlig orientering.

 

 

 

Sagsnr:08/8573

3.      Orientering om arbejdet med udmøntning af strategi på kronikerområdet

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 29. september 2008 den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark", der er lavet i et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis. Sammenfatning af strategien vedlægges til orientering.

Strategien for kronisk sygdom består af 21 konkrete initiativer. Ét af disse er udarbejdelse af patientforløbsprogrammer. Målet med patientforløbsprogrammer er bl.a. at sikre bedre sammenhæng på tværs i sundhedsvæsenet og at opnå samme kvalitet og tilbud, uanset hvor i regionen borgeren eller patienten bor. Der skal udarbejdes patientforløbsprogrammer for fire sygdomsområder: kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), hjerte, diabetes samt rygområdet.

Der er nedsat fire patientforløbsgrupper, som bl.a. skal tage udgangspunkt i arbejdet med "Det gode Patientforløb", som pågik i regionen i foråret 2008, herunder beskrivelserne af best practice. Grupperne er tværsektorielt sammensat og består af repræsentanter fra sygehuse, almen praksis, kommuner samt regionens sundhedsstab. Kommissorier for grupperne vedlægges til orientering.

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 er der for perioden 2008-2011 afsat i alt 565 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling af kronisk syge. Hvis midlerne fordeles efter den sædvanlige bloktilskudsfordeling, vil Region Syddanmarks andel være cirka 80 mio. kr. over en 3-årig periode (2009-2011).

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

På baggrund af en supplerende, mundtlig orientering drøftede det særlige udvalg status på arbejdet med udmøntningen af kronikerstrategien.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/2746

4.      Status - rygoperationer i Region Syddanmark

Resumé

Karen Baungaard har anmodet om en orientering vedr. status for rygoperationer i Region Syddanmark.

På mødet gives en mundtlig orientering herom.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg fik en orientering om den rygkirurgiske kapacitet primo 2009, den fremtidige kapacitet, den lægefaglige diskussion om den optimale behandling af ryglidelser samt om overholdelsen af krav vedr. afgivelse af behandlingstilbud inden for en tre måneders frist.

Udvalget konstaterede, at etableringen af rygcentret i Middelfart forløber efter tidsplanen.

 

 

 

Sagsnr:09/6

5.      Næste møde

Sagsfremstilling

Mødeplanen for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet er pt. således:

2. april: OUH/Svendborg

6. maj: Sydvestjysk Sygehus

3. juni: Regionshuset

13. august: De Vestdanske Friklinikker

2. september: Regionshuset

1. oktober: Sygehus Lillebælt

4. november: Regionshuset

2. december: Sygehus Sønderjylland

Indstilling

Det indstilles, at næste møde i overensstemmelse med mødeplanen afholdes d. 2. april 2009 på OUH/Svendborg.

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

 

Sagsnr:09/6

6.      Meddelelser

Udvalget

Poul-Erik Svendsen orienterede om en redegørelse vedr. it-problemer på OUH, som blev forelagt på forretningsudvalgets møde den 25. februar 2009.

 

 

 

Sagsnr: 09/6

7.      Eventuelt

Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 02-03-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring