Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 26-02-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 26-02-2009

Mødedato
26-02-2009 kl. 14:00

Mødested
Bo- og Kontaktcenter Flydedokken
Vester Voldgade 19
7000 Fredericia

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, Andrea Terp Christensen, Bente Bendix Jensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jens Andersen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Karen Baungaard, Otto Lück, Pierre Topaz

Afbud
Otto Lück

 

Dagsorden

 

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger formand og næstformand.

Udvalget:

Bente Gertz Hansen blev valgt som formand og Karen Baungaard blev valgt som næstformand.

 

 

 

 

2.      Mødeplan for 2009

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning afvikles efter følgende mødeplan:

 • 30. april - Psykiatriens adm. i Middelfart
 • 25. juni - Autismecenter Holmehøj i Ringe
 • 20. august - Østruplund ved Otterup
 • 29. oktober - Oligofreniteam Haderslev
 • 10. december - Regionshuset 

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning godkender forslaget til mødeplan for 2009.

Udvalget:

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2009.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Lokalspykiatriske centre - orientering om igangværende projekter

Sagsnr:

09/1589

Sagsfremstilling

I psykiatriplanen for Region Syddanmark udgør fremtidens lokalpsykiatriske centre både indgangsport og omdrejningspunkt for behandling af mennesker med psykiatriske lidelser.

I en række sammenhænge arbejdes der på dels at udbygge og udvikle den ambulante indsats, der skal samles og udgå fra de lokalpsykiatriske centre og dels på at skabe de nødvendige bygningsmæssige rammer for de lokalpsykiatriske centre.

I en række tilfælde kører processerne parallelt.

Når det gælder de fysiske rammer, så er der igangsat initiativer følgende steder:

Fredericia kommune – socialpsykiatrien i kommunen og den regionale psykiatri er gået sammen om at beskrive koncept for et fælles center for begge indsatsområder, der kunne rummes indenfor et rømmet tidligere plejecenter i Fredericia.

Primo marts har kommunen afklaret om det rømmede plejecenter står til disposition for denne ide. Hvis kommunen er indstillet på at stille centret til rådighed vil der blive arbejdet videre med ideen og efterfølgende udarbejdet forslag til etablering og indretning, som vil blive forelagt politisk i hhv. kommune og region.

Brørup Sygehus – i akutplanen indgår at Brørup næsten skulle rømmes og herefter forsøgt afhændet. I 2008 blev der sat et arbejde i gang omkring hvilke aktiviteter, der for fremtiden skulle være på Brørup Sygehus. D

et har været et samarbejdsprojekt mellem Vejen kommune og Region Syddanmark. Et af elementerne i drøftelserne har været etablering af det lokalpsykiatriske center, der jf. psykiatriplanen skulle dække Vejen og Billund kommuner.

Den endelige rapport er lige på trapperne og det vil fremgå at det vurderes at være både fagligt og økonomisk bæredygtigt projekt med et lokalpsykiatrisk center i Brørup.

Tønder – her er der udarbejdet et ideoplæg på et samlet lokalpsykiatrisk center for Tønder kommune i bygning 13 på Tønder sygehus. Kommer frem til politisk behandling i marts måned.

Odense – den første mulighed for etablering af et lokalpsykiatrisk center i centrum af Odense glippede, men der arbejdes p.t. på andre muligheder i Odense  C.

Varde – her sonderes alternative muligheder for det lokalpsykiatriske center givet at deres nuværende hjemsted – Varde Sygehus – forventeligt vil blive afhændet til anden side snarest.

Åbenrå - første mulighed for etablering af et lokalpsykiatrisk center i Åbenrå glippede, men der arbejdes p.t. på andre muligheder i byen.

På mødet vil der kunne orienteres nærmere om arbejdet med etablering af centrene og det der skal være i centrene.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

4.      Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

Sagsnr:

08/14743

Sagsfremstilling

Pr 1. august 2008 blev der indført en ret til udredning inden for 2 måneder for alle patienter under 19 år, der henvises til børne- og ungdomspsykiatrien. Denne udredningsret er pr. 1. januar 2009 fulgt op af en ret til behandling inden for 2 måneder.

Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet en status for området suppleret med en beskrivelse af iværksatte tiltag til overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Det blev aftalt, at udvalget ved hvert udvalgsmøde får en status på udrednings- og behandlingsretten.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Ansøgning til SATS-puljen 2009-2012 om projekt til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor voksne personer, der har forsøgt selvmord

Sagsnr:

09/2897

Sagsfremstilling

Sygehusadministrationen for psykiatrien i Region Syddanmark har fremsendt en ansøgning til Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende en styrkelse af behandlingsindsatsen overfor voksne personer, der har forsøgt selvmord.

I dag er der en klinik for selvmordstruede voksne i Odense, der organisatorisk hører under psykiatrisk afdeling i Odense. Klinikken har et specialiseret behandlingstilbud til alle personer, der har foretaget et selvmordsforsøg eller som har været meget tæt på, og som ikke er omfattet af anden behandling. Klinikken dækker primært Fyn.

Ansøgningen til SATS-puljen vedrører en regionalisering af dette tilbud ved at etablere satellitfunktioner i de øvrige 3 hovedfunktioner (Sønderjylland, Vestjylland og Lillebælt) med henblik på egentlige specialiserede behandlingstilbud til denne patientgruppe. Herudover skal der ske en opkvalificering af fagpersonale, udpeges nøglepersoner i somatikken, etableres et formaliseret sarmarbejde mellem somatik og psykiatri og etableres faglige netværk.

Der ansøges om i alt 9.188.000 kr. for perioden 2009 til 2012.

Der forventes svar på ansøgningen maj 2009. Herefter skal projektet forelægges til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

 

6.      Kriminelle udviklingshæmmede og mangel på pladser

Sagsnr:

07/2061

Resumé

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning orienteres med dette dagsordenspunkt om en af de væsentlige og komplekse opgaver på det sociale område. Temaer er den målgruppe, der såvel er udviklingshæmmede og samtidig har en dom. Herudover orienteres om pladssituationen for samme målgruppe.

 

Sagsfremstilling

1. Region Syddanmark har 3 sociale tilbud, der tilbyder pladser/døgnophold for de udviklingshæmmede, der samtidig har dom, som indebærer, at de skal have ophold på en social institution/socialt botilbud.

De botilbud Region Syddanmark, der kan varetage denne specielle opgave er Bøge Allé 16, Ribe, Grønnebæk, Jels og Østruplund, Otterup

Med disse pladser yder Region Syddanmark et højt kvalificeret døgntilbud, som kræver nogle helt særlig krav til såvel personalet som til de bygningsmæssige rammer.

Forstander Grethe Vad, Østruplund vil indlede med et oplæg om den daglige praksis samt de faglige udfordringer i opgaveløsningen. Herefter der vil være mulighed for en debat mellem det særlige udvalg og de 3 ledere fra tilbudene.

2. Region Syddanmark modtager mange henvendelser fra kommunerne med ønske om pladser til denne målgruppe. Bl.a. på baggrund af initiativer fra Det Administrative Samarbejdsforum er det beskrevet, at der er et udækket behov for pladser. Også nationalt er dette problem blevet beskrevet.

Elmer Lauridsen, Socialstaben, vil give en orientering om den aktuelle pladssituation og de udfordringer, der kan knyttes til dette.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

7.      Regionsrådets årlige redegørelse til det Regionale Udviklingsråd

Sagsnr:

09/2379

Resumé

Som led i kommunalreformen skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne hver for sig udarbejde en redegørelse om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Redegørelsen skal sendes til Det Regionale Udviklingsråd i regionen inden den 1. marts i årene fra 2008 til 2010.

 

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen, skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne udarbejde redegørelser om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet til Det Regionale Udviklingsråd i regionen. Redegørelserne skal sendes til udviklingsrådet inden den 1. marts i årene 2008 til 2010.

Det Regionale Udviklingsråd i Syddanmark består af ét kommunalbestyrelsesmedlem fra hver af de 22 kommuner, 4 regionsrådsmedlemmer og 12 brugerrepræsentanter. Statsforvaltningen Syddanmark er sekretariat for udviklingsrådet.

De fem regionale statsforvaltninger har udarbejdet en fælles skabelon til redegørelserne. Den indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet med kommunerne, regionens vurdering af rammeaftalekonstruktionen generelt, hvilke særlige udfordringer er der for regionen på det sociale område og på specialundervisningsområdet, samt faktuelle oplysninger og vurderinger af udviklingen på en række specifikke områder. 

Redegørelsen er behandlet i forretningsudvalget den 25. februar 2009 med indstilling om, at formanden for regionsrådet fremsender den udfyldte skabelon til Statsforvaltningen med de eventuelle justeringer, som det særlige udvalg for social, psykiatri og specialundervisnings behandling af sagen den 26. februar 2009 måtte give anledning til.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at den udfyldte skabelon godkendes.
 • At den udfyldte skabelon med udvalgets eventuelle justeringer fremsendes til udviklingsrådet ved Statsforvaltningen i Syddanmark med forbehold for regionsrådets godkendelse på mødet den 23. marts 2009.

 

Udvalget:

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

8.      Bemærkninger fra Danske Handicaporganisationer (DH) til Rammeaftale 2009

Sagsnr:

09/2444

Resumé

Region Syddanmark har den 19. december 2008 modtaget en skrivelse med bemærkninger fra Danske Handicaporganisationer (DH) til Rammeaftale 2009 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Bemærkningerne har været til orientering i Det Administrative Samarbejdsforum den 19. januar 2009.

Det er blevet besluttet at kvittere for modtagelsen af bemærkninger, samt at sende et svar med enkelte kommentarer til bemærkningerne. Svaret er sendt den 11. februar 2009. DH er ikke høringspart på rammeaftalen.

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i december 2008 modtaget DH’s bemærkninger til Rammeaftale 2009. Af bemærkningerne fremgår, at DH er positiv i forhold til flere tiltag i rammeaftalen. Det drejer sig om de aftalte fokusområder, de faglige netværk samt arbejdet med at etablere et it-baseret ventelistesystem til brug i Syddanmark.

I DH’s skrivelse er der også en række forslag til ændringer og overvejelser i forhold til form og indhold i rammeaftalen. Det er på områder som målgruppeinddeling, opgørelse af kapacitet og ventelister, specialundervisning, detaljeringsgraden i rammeaftalen og tilgængeligheden af materiale vedr. rammeaftalerne på internettet.

I svaret til DH indgår begrundelser for rammeaftalens form og indhold samt konkrete initiativer, der vil blive iværksat løbende i forbindelse med arbejdet med Rammeaftale 2010. Disse initiativer er:

 • at sikre størst mulig tilgængelighed til dokumenterne på www.socialportalsyd.dk ved at oprette dem i HTML-format
 • at medtage en samlet tabel over pladsantal fordelt på målgrupper i fremtidige rammeaftaler
 • at lave en samlet ventelisteoversigt som bilag til kommende rammeaftaler
 • at arbejde på at tydeliggøre specialundervisningsområdet i Rammeaftale 2010.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

9.      Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2009

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten tegner et billede af regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. Aktiviteterne er specificeret på økonomi og kapacitet fordelt på tilbudstyper og målgrupper.

Nøgletalsrapportens oplysninger er baseret på den kapacitet og de budgetterede udgifter, som regionsrådene og kommunalbestyrelserne medio oktober har aftalt i rammeaftalerne for 2008. På den baggrund udsendes nøgletallene på social- og specialundervisningsområdet i år og fremefter forud for aktivitetsåret.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

 

 

10.    Orientering om ny organisationsplan på Strandvænget og Østerhuse

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks plan for en fremtidssikret udvikling af organisationerne og ledelsen af Strandvænget og Østerhuse blev den 12. februar 2009 præsenteret for ledere, personale og pårørende på Strandvænget og Østerhuse.

Planen indebærer 3 botilbud med 50-60 pladser samt et beskæftigelsestilbud - alle med hver sin forstander.

Efter en bearbejdelse i samarbejde med personale og ledelse forventes den nye organisationsplan fremlagt for regionsrådet inden sommerferien 2009 med henblik på at implementere planen fra årsskiftet.

Formålet med den nye organisationsplan er at skabe flere mindre organisationer, hvor ledelsen kommer tættere på beboerne, de pårørende og personalet, hvilket vil styrke udviklingen samtidig med, at fokus bevares på beboerne.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev samtidig orienteret om, at Region Syddanmark har modtaget et tilbud fra Nyborg Kommune på en byggegrund i forbindelse med fornyelse af Strandvængets botilbud

 

 

 

 

11.    Orientering om det socialpsykiatriske tilbud Flydedokken

Sagsnr:

09/2852

Sagsfremstilling

Centerleder Ole Nielsen, Flydedokken, vil give en kort orientering om det socialpsykiatriske tilbud Flydedokken, hvorefter der vil være mulighed for en rundvisning i huset.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

 

12.    Næste møde

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning afholdes den 30. april 2009 kl. 14.

Udvalget:

Næste møde afholdes den 30. april 2009 kl. 14.00.

 

 

 

13.    Eventuelt

Sagsnr:

09/10

Udvalget:

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede om konvention om rettigheder for personer med handicap fra De Forenede Nationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 27-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring