Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsområdet - referat 03-02-2009

Mødedato
03-02-2009 Kl. 16:00 - 17:30

Mødested
Mødeværelse 6

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Stephanie Lose.

 

Afbud
Otto Lück, Bjarne Juel Møller.

Bent Poulsen deltog ikke i sagerne 2-8

Poul-Erik Svendsen, John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagerne 3-8.

Per A. Moes Laursen deltog ikke i punkt 4-8.

 

 

Dagsorden

 1. Specialeplanlægning
 2. Budgetoverholdelse i 2009
 3. Udvisitering af patienter til privathospitaler
 4. Status vedr. ventelistesituationen på høreapparatsområdet.
 5. Mødeplan
 6. Forslag til arbejdsplan 1. halvår 2009
 7. Meddelelser
 8. Eventuelt
 9.  

 

Sagsnr: 08/17609

1.      Specialeplanlægning

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har anmodet om senest d. 1. juni 2009 at få regionernes udkast til specialeplanlægning, som omfatter

- placering af hovedfunktioner på sygehuse -  hvilke specialer skal der på basisniveau være på hvilke sygehuse?

- ansøgninger om placering af regions- og højtspecialiserede funktioner på sygehusene - hvilke sygehuse skal på vegne af flere sygehuse tilbyde særlige behandlinger og ydelser inden for de enkelte specialer, altså funktioner der kræver et større optageområde?

- aftaler om formaliseret samarbejde - også kaldet center-satellit-funktioner - hvor konkrete dele af specialfunktioner udføres på andet sygehus end det sygehus, der har godkendelse til at udføre funktionen. 

Planlægningen samles i en specialeplan, der skal sikre, at specialer og funktioner placeres i bæredygtige enheder med stærke faglige miljøer og større rutine til den enkelte sundhedsperson grundet større behandlingsvolumen. Specialeplanen skal,  for så vidt angår placering af specialfunktioner og aftaler om formaliseret samarbejde, godkendes af Sundhedsstyrelsen. Der pågår nu et arbejde med fra sygehusledelserne at få afklaret forudsætninger for og ønsker om hovedfunktioner, regions- og højtspecialiserede funktioner på de enkelte sygehusmatrikler.

Udgangspunktet for specialeplanlægningen er: 

- Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til håndtering af specialer med tilhørende specialfunktioner;

- det udkast til specialeplanlægning, som regionsrådet godkendte den 29. september 2008. I denne plan er der taget stilling til placering af flere specialer, især på hovedfunktionsniveau, men også visse specialfunktioner.

Specialerådene er anmodet om at bidrage med faglig rådgivning i form af en møderække og høring af planudkast. Et udkast til specialeplan forventes forelagt til politisk behandling i maj, så specialeplanen kan sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 1. juni 2009.

På mødet vil der blive givet en nærmere redegørelse for specialeplanlægningen.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Afdelingschef Per Busk orienterede om specialeplanlægning. Det særlige udvalg vil blive orienteret igen i processen inden regionsrådets behandling af sagen i maj 2009. 

 

 

 

Sagsnr: 09/1384

2.      Budgetoverholdelse i 2009

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab vedr. 2008 viser for sundhedsområdet en samlet overholdelse af det udgiftsloft, som blev aftalt med regeringen samt et overskud i størrelsesordenen 100 mio.kr. Overskuddet skyldes et mindreforbrug af de afsatte midler til meraktivitet på ca. 400 mio.kr., mens det forventede regnskab  for regionens sygehuse viser et samlet merforbrug i størrelsesordenen 300 mio.kr. Kun Vejle-Give Sygehus kommer ud af 2008 uden et merforbrug.

Mindreforbruget af meraktivitetsmidler skyldes forårets arbejdskonflikt på sundhedsområdet, og at den aktivitetsnedgang, strejken udløste, ikke har medført mindreafregning fra statens side. Samtidig  har sygehusene efter strejken haft vanskeligt ved at øge aktiviteten til lave enhedsomkostninger. Dette skyldes høje forventninger til lønddannelsen, som har gjort de løsninger, som skal til for at kunne præstere meraktivitet, for dyre.

Den økonomiske situation på sygehusene blev løbende drøftet med sygehusledelserne i 2008, og der blev iværksat en række handleplaner, som skulle forbedre sygehusenes driftsresultater i 2008. Ved årets afslutning må det dog konstateres, at handleplanerne har haft en begrænset og utilstrækkelig virkning.   

En videreførelse af det nuværende udgiftsniveau vil således også i 2009 medføre betydelige budgetoverskridelser, som ikke kan forventes dækket af mindreudgifter til meraktivitet. Der er derfor behov for at supplere allerede iværksætte handleplaner og initiativer med nye tiltag. For at sikre budgetoverholdelse i 2009 kan det være nødvendigt at gennemføre tiltag, der påvirker placering, omfang mv. af de sundhedsydelser, der leveres til regionens borgere. Tiltagene skal tilrettelægges, så sygehusene fortsat kan efterleve forpligtelsen overfor de akutte patienter samt patienter med liv- og førlighedsstruende sygdomme.

Sundhedsdirektøren har med et brev af 14. januar 2009 anmodet sygehusene om en nærmere beskrivelse af de tiltag, der er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2009. På mødet vil sundhedsdirektøren orientere om indholdet af tiltagene.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til drøftelse.

Udvalget

Sundhedsdirektør Jens Elkjær gennemgik den aktuelle situation samt tiltag for overholdelse af budgettet for 2009 til udvalgets orientering.

 

 

 

Sagsnr: 09/282

3.      Udvisitering af patienter til privathospitaler

Sagsfremstilling

Udvisitering af patienter til privathospitaler foregår via den regionale visitation, som bl.a. sikrer, at ledig offentlig kapacitet udnyttes, inden patienterne bliver udvisiteret til privathospitaler.

I perioden januar - september 2007 lå antallet af udvisiteringer til private hospitaler og klinikker meget stabilt på ca. 200 pr. måned. Det var ca. halvdelen af niveauet i de tidligere amter, hvor der i alt var gennemsnitligt omkring 400 udvisiteringer pr. måned.

Pr. 1. oktober 2007 blev ventetidsbestemmelserne i Sundhedsloven sat ned fra to til en måned. Det medførte en stigning i antallet af udvisiteringer. Således viste de følgende seks måneder et gennemsnit på ca. 400 udvisiteringer pr. måned.

Som følge af forårets konflikt på sygehusområdet viste perioden april - oktober 2008 en yderligere stigning i aktiviteten til gennemsnitligt 963 månedlige udvisiteringer. I november og december 2008 faldt aktivitetsniveauet, så det nærmede sig niveauet før konflikten. Dette fald i aktiviteten faldt sammen med, at Folketinget vedtog at suspendere reglerne om udvidet frit sygehusvalg i perioden 7. november 2008 - 30. juni 2009. I samme periode har Region Syddanmark indført egne, regionale ventetidsbestemmelser, som fremgår af vedlagte pjece

Af bilagsmaterialet fremgår også, hvordan udvisiteringerne fordeler sig på de forskellige udvisiteringsformer, som er:

- det udvidede frie sygehusvalg (pt. suspenderet).

- specialaftale (behandlinger/undersøgelser, hvor regionen typisk efter udbud har truffet specialaftaler med bestemte private udbydere).

- de regionale visitationsbestemmelser, der gælder i perioden, hvor de nationale bestemmelser om udvidet frit sygehusvalg er suspenderet.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/4738

4.      Status vedr. ventelistesituationen på høreapparatsområdet.

Sagsfremstilling

Aftaler indgået efter udbud:
For at imødegå de lange ventelister til høreklinikkerne i regionen har Region Syddanmark efter udbud indgået aftale om et antal høreapparatbehandlinger med Phonak Danmark A/S og HøreCentralen Danmark med virkning fra den 1. juni 2008. Phonak og HøreCentralen kan årligt for hele Region Syddanmark modtage 800 hhv. 1000 patienter til høreapparatbehandling, og de er efter kontrakten forpligtet til højst at have 12 ugers ventetid. Da det er en aftale, regionen har indgået med de to leverandører om sygehusbehandling, er der ikke egenbetaling til høreapparatet for patienterne.

Det er besluttet, at dette tilbud kan gives til patienter med bopæl i Region Syddanmark, der er henvist til høreklinikkerne af privatpraktiserende øre-næse-halslæger, som har set patienten, har udfærdiget anamnese og audiogram forud for henvisningen til høreklinikken, og som vurderer, at der er tale om et simpelt høretab uden mistanke om anden sygdom.

Der er tale om et tilbud, som gives til patienterne. Hvis man ikke ønsker at tage imod tilbuddet, bevarer man sin plads på ventelisten til den offentlige høreklinik.

Baggrund:
Høreapparatbehandling er efter § 17, stk. 1 i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling ikke omfattet af reglerne for udvidet frit sygehusvalg. I perioden med suspension af det udvidede frie sygehusvalg er der heller ikke indført særlige regler herom i Region Syddanmarks særlige ventetidsbestemmelser.

Efter servicelovens § 112, stk. 4 har patienten mulighed for at fravælge det offentlige tilbud om høreapparatbehandling og i stedet vælge behandling på en privat høreklinik med efterfølgende refusion af et vist beløb fra kommunen (i 2009 maksimalt 6.010 kr.). Hvis man vælger behandling på en privat høreklinik, kan prisen på et høreapparat ligge mellem 5.000 og 15.000 kr., alt efter hvilket apparat/hvilke funktioner man vælger. Den del af prisen, der ligger ud over tilskuddet fra kommunen, skal betales som egenbetaling. Denne egenbetaling kan være årsagen til, at mange vælger at blive på ventelisten til de offentlige høreklinikker.

Ventetider:
Efter en gennemgang af ventelister til høreklinikkerne i Region Syddanmark oplyses det, at der pt. er 6.800 patienter på venteliste.

Ved løbende opslag på www.venteinfo.dk, fremgår det, at der i Region Syddanmark har været  følgende udvikling i ventetider, i uger:

Ventetid i uger

August 2007

   

Januar 2008

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

16

20

26

 

 

33

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

40

40

38

38

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg (kun patienter fra regionen)

 

64

64

24

 

20

OUH (kun patienter fra regionen)

100

120

100

100

Der er således et meget stort antal ventende, og ventetiden er fortsat lang.

 

Status:
Da det nu er et halvt år siden, der blev indgået aftale med de private leverandører, har sundhedsstaben kontaktet høreklinikkerne for at få en status vedr. ordningen, og herunder afdække hvor ofte høreklinikkerne giver tilbuddet til patienterne, og hvor interesserede patienterne er i at tage imod tilbuddet.  

Fra høreklinikken på OUH oplyses det, at man fra oktober 2008 iværksatte en ekstraordinær indsats for at få ventetiden ned, og man mener, at aftalen med de eksterne leverandører ikke har haft stor effekt i så henseende, da kun ca. 80 patienter har taget mod tilbuddet ud af de 295, som har fået det siden 1. juni 2008.  

Høreklinikken på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus oplyser, at ventetiden er faldet fra 64 uger til 20 uger indenfor det seneste år som følge af merarbejde samt omstruktureringer på høreklinikken. Der er ikke sket væsentlige ændringer i ventetiden, efter regionen har indgået aftale med de eksterne leverandører. Af 156 tilbud om ekstern behandling har alene 24 patienter sagt ja. Man finder derfor, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på ordningen.

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus: Frem til regionsdannelsen var der lukket for tilgang af patienter fra andre amter. Der var ved regionsdannelsen alene ventetid på 8 uger. Ved regionsdannelsen skete der en tilstrømning af patienter fra resten af regionen (primært Sønderjyllands og Fyns Amt) samtidig med, at afdelingen fortsat skulle betjene de dele af det tidligere Vejle Amt, der kom til at høre til Region Midtjylland. 

Siden 1. juni 2008 er der ikke sket ændringer i ventetiden. Alle relevante patienter (dvs. borgere i Region Syddanmark med simpelt høretab) får tilbud om eksterne leverandører. Ca. 70 har takket ja til dette. 

SVS, Esbjerg Sygehus har ikke henvist patienter, da afdelingen mener, at kvaliteten af henvisningerne fra de specialpraktiserende læger ikke er god nok til at danne grundlag for en omvisitering. 

På regionsplan har alene ca. 170 patienter modtaget høreapparatbehandling hos eksterne leverandører. Det er således en relativt begrænset andel af de relevante patienter, der har ønsket at tage imod tilbuddet. 

Oplysninger i henvisningerne:
Høreklinikkerne har i første omgang gennemgået de eksisterende ventelister for at finde relevante patienter til tilbuddet om høreapparatbehandling hos en ekstern leverandør. Desuden skal visiterende læge ved modtagelse af nye henvisninger vurdere, om patienterne skal tilbydes undersøgelse og høreapparatbehandling hos de private leverandører.  

Det fremgår af tilbagemeldingerne fra høreklinikkerne, at henvisningerne fra de privatpraktiserende speciallæger generelt har indeholdt for få informationer til, at alle med simpelt høretab bliver identificeret ud fra henvisningen, og visiterende læge kan vurdere, om patienten skal have tilbuddet.  

Dette har affødt, at man fra regionens side i december udsendte en orienteringsskrivelse til regionens privatpraktiserende øre-næse-halslæger vedrørende behovet for konkrete informationer til at vurdere, om patienten skal tilbydes hurtig høreapparatbehandling ved regionens eksterne leverandører. Det må forventes, at dette afstedkommer mere detaljerede henvisninger til høreklinikkerne, hvorefter flere patienter vil kunne få tilbudet det kommende halvår.  

Konklusion:
På baggrund af ovenstående må det konkluderes:

- at der stadig er mange patienter, der venter på høreapparatbehandling;

-at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at indgåelse af aftalerne med de to eksterne leverandører har påvirket ventelisten i regionen;

- at der ikke er sendt så mange tilbud om hurtig høreapparatbehandling ved ekstern leverandør som forventet, da opgaven blev udbudt. Dette skyldes sandsynligvis dels informationerne i henvisningerne fra de privatpraktiserende speciallæger, dels at ikke alle høreklinikkerne er kommet i gang med at sende tilbud ud til patienterne;

- at det har vist sig, at relativt få patienter er interesserede i forhold til antallet af tilbud om ekstern leverandør, der er sendt ud.

Der vil blive fulgt op overfor sygehusene,  og det vil i denne forbindelse blive understreget, at der skal sendes tilbud til alle relevante patienter.

Indstilling

Sagen forelægges det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Per Busk orienterede.

 

 

 

Sagsnr: 09/6

5.      Mødeplan

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har tidligere godkendt en mødeplan. Ud over de allerede fastlagte mødedatoer foreligger der nu også et forslag til, hvor udvalgsmøderne kan afholdes:

 • 27. februar: OUH/Svendborg
 • 2. aprill: Regionshuset
 • 6. maj: Sydvestjysk Sygehus
 • 3. juni: Regionshuset
 • 13. august: De Vestdanske Friklinikker
 • 2. september: Regionshuset
 • 1. oktober: Sygehus Lillebælt
 • 4. november: Regionshuset
 • 2. december: Sygehus Sønderjylland 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet godkender forslaget til mødesteder, og at næste møde i overensstemmelse hermed afholdes d. 27. februar 2009 på OUH/Svendborg.

Udvalget

Det særlige udvalg godkendte udkastet til mødesteder for udvalget.

Det undersøges herudover, om der er mulighed for at besøge Hjertecenter Varde den 27. februar. Hvis dette er muligt, flyttes besøget på OUH/Svendborg til mødet den 2. april

 

 

 

Sagsnr: 08/13898

6.      Forslag til arbejdsplan 1. halvår 2009

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet:

Møde den 27/2 2009: 

 • Arbejdsmedicin
 • Orientering om kronikerforløb. 

 

Møde den 2/4 2009:

 • Orientering om ledelsesinformationssystem.

 

Møde den 6/5 2009:

 • Ny status for intensivområdet.

 

Møde den 3/6 2009:

 • Medicinsk teknologivurdering og forskning 


   

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig arbejdsplanen, og ønskede herudover at Sundheds-IT bliver sat på dagsordenen.

 

 

 

Sagsnr: 09/6

7.      Meddelelser

Udvalget
-

 

 

 

Sagsnr: 09/6

8.      Eventuelt

Udvalget
-

Siden er sidst opdateret 23-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring