Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kollektiv trafik og miljø - referat 22-01-2009

Mødedato
22-01-2009 Kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 3
Regionshuset, Vejle

Medlemmer
Poul Weber, Carl Erik Jensen, Carsten Abild, John Lohff, Jytte Gramstrup Lauridsen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, William Jensen.

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Mødeplan for 2009
 3. Præsentation af X-busproduktet: få stop - hurtigt frem
 4. Forsøg med gratiskørsel i regionale busser
 5. Råstofplan for Region Syddanmark
 6. Høring om køreplan 2009 for Sydtrafik
 7. Det syddanske initiativ vedr. den statslige investeringsplan
 8. Indbydelse til konference om kollektiv trafik på Fyn
 9. Orientering om forslag vedr. fusion af Fynbus og Sydtrafik
 10. Orientering om høring vedr. finansiering af busstationer og stadepladser - FynBus
 11. Orientering om møde med Midttrafik om regionale ruter
 12. Eventuelt

 

Sagsnr:

1.      Valg af formand og næstformand

Udvalget:

Poul Weber blev valgt som formand, og William Jensen blev valgt som næstformand.

 

 

 

 

 

Sagsnr: 

2.      Mødeplan for 2009

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø afvikles efter følgende mødeplan:

 • 12. marts
 • 16. april
 • 14. maj
 • 18. juni
 • 19. august
 • 17. september
 • 20. oktober
 • 26. november
 • 17. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 9.30.

Indstilling

Det indstilles;

 • At det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø godkender forslaget til mødeplan for 2009, og at næste møde dermed afholdes den 12. marts 2009.

Udvalget:

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2009 med den tilføjelse, at der afholdes et ekstraordinært møde den 30. marts 2009.

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/714

3.      Præsentation af X-busproduktet: få stop - hurtigt frem

Sagsfremstilling

De jyske trafikselskabers X-bussekretariat afholdt den 24. november 2008 en temadag om X-busser/hurtigbusser.

Medlemmer af regionsrådets særlige udvalg på området kunne ikke deltage på grund af møde i regionsrådet.

Kristian Jahn fra X-bussekretariatet vil på mødet orientere om servicemålene for X-busproduktet. X-bus er rettet mod de fire kundesegmenter: studerende, pendlere, handicappede og pensionister. X-bus markedsføres under følgende overskrifter:

 • Vælg X-bus hvis du både vil hurtigt frem og lige så hurtigt tilbage
 • X-bus kan også bruges af handicappede
 • Du kan med fordel tage X bussen til og fra arbejde
 • Hurtig og behagelig transport i Jylland

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Kristian Jahn fra X-bussekretariatet gav en præsentation af X-busproduktet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

Sagsnr:

4.      Forsøg med gratiskørsel i regionale busser

Resumé

Sydtrafik har forespurgt om Regions Syddanmarks holdning til de kommunale ønsker om indførelse af gratiskørsel for alle skolebørn på såvel de lokale som de regionale ruter. Baggrunden for henvendelsen er et ønske fra Aabenraa Kommune, som ønsker at gennemføre et forsøg med gratis kørsel for alle skoleelever.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har udarbejdet et notat om gratiskørsel med angivelse af de vanskeligheder, der kan være forbundet med at fordele de manglende indtægter på de lokale og regionale ruter.

Sydtrafik har fået en administrativ tilbagemelding på deres forespørgsel, idet regionen kan støtte Aabenraa Kommunes ønsker om at gennemføre forsøget, idet det forudsættes, at regionen holdes udgiftsneutral og som sådan ikke inddrages i forsøget. Det er Aabenraa Kommune, der vælger at udstyre en udvalgt gruppe af borgere med et gratis buskort, der er gældende for såvel lokal som regional bustrafik.

På baggrund af Sydtrafiks notat om de administrative vanskeligheder ved at foretage en opgørelse af antallet af passagerer med gratis buskort på de regionale ruter, ønskes en principdrøftelse af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, at andre kommuner indfører lignende ordninger, der er gældende for såvel lokal som regional bustrafik.

Nordfyns Kommune har ifølge en avisartikel indført gratis kørsel for deres skoleelever.

Direktørerne for henholdsvis FynBus og Sydtrafik er indbudt til at deltage i mødet.  

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur behandlede sagen på mødet den 6. august 2008 og anbefalede bl.a., at Region Syddanmark støttede Aabenraas Kommunes ønske om at indføre forsøg med gratiskørsel, idet det forudsattes, at regionen holdes udgiftsneutral og ikke direkte blev inddraget i forsøget.

Endvidere anbefalede udvalget, at der på et senere udvalgsmøde inviteres repræsentanter fra Sydtrafik og FynBus til en drøftelse af evt. forsøg med gratiskørsel i Region Syddanmark.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget:

Direktør for FynBus, Carsten Hyldborg, og direktør for Sydtrafik, H. C. Bonde, deltog i udvalgets behandling af punktet.

Udvalget drøftede forsøg med gratiskørsel i de regionale busser.

Det blev aftalt, at punktet behandles igen på udvalgsmødet den 12. marts 2009 med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 08/13629

5.      Råstofplan for Region Syddanmark

Sagsfremstilling

Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til endelig godkendelse i Regionsrådet. Råstofplanen er udarbejdet med det formål at sikre forsyningen med råstofferne ler, sand, grus, sten og klæg på et bæredygtigt grundlag. Råstofplanen indeholder arealreservationer til graveområder, hvor der kan meddeles tilladelser til indvinding af råstoffer. Råstofplanen indeholder desuden råstofinteresseområder, hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal gennemføres, før der tages stilling til eventuelle udlæg som graveområder. Endelig indeholder planen retningslinier for kommunernes administration af råstofindvindingstilladelser samt redegørelser for den nuværende forsyning med råstoffer.

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere. På baggrund af indsigelser og bemærkninger fremsendte regionsrådet ændringsforslag til fornyet høring i perioden 8. september til 3. november 2008. Regionen modtog her 43 indsigelser og bemærkninger.

Administrationen har udarbejdet et indstillingsnotat, som indeholder svar på de fremsendte bemærkninger og indsigelser samt forslag til ændringer i råstofplanen. Ændringerne er indarbejdet i det endelige forslag til råstofplan. 

Råstofplanen skal i henhold til råstofloven revideres i 2012. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø anbefaler over for regionsrådet, at råstofplanen for Region Syddanmark godkendes.

Udvalget:

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Plancher vedhæftes referatet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 08/8452

6.      Høring om køreplan 2009 for Sydtrafik

 

Sagsfremstilling

Regionens administration har gennemgået forslagene til køreplanændringer og sammenholdt disse med regionsrådets beslutning om principperne for den regionale bustrafik. Forslaget til køreplanændringer er i overensstemmelse med regionsrådets bestilling af regional bustrafik i 2009.

Forslaget indebærer fuld afbestilling af 17 regionale busruter og ændringer på 4 ruter.

Det samlede forslag til regionale ruter i køreplan 2009 for Sydtrafik fremgår af vedlagte notat af 14. januar 2009. Notatet indeholder også forslag fra Midttrafik til nedlægning af "tynde ture" på ruter, som berører Region Syddanmark. Region Syddanmark er dog ikke blevet hørt om disse inden fristens udløb.

På baggrund af Region Syddanmarks afbestillinger af ruter i 2009 har Sydtrafik afholdt møder med de berørte kommuner med henblik på at afklare, om kommunerne vil overtage finansieringen af disse ruter i 2009.

Kommunerne forventer at kunne svare Sydtrafik ved udgangen af januar eller i begyndelsen af februar 2009.

Region Syddanmark har svaret Sydtrafik med vedlagte brev af 5. januar 2009.

Der vedlægges endvidere brev af 5. januar 2009 til Midttrafik vedr. ovennævnte mindre ændringer på "fælles" regionale ruter.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/731

7.      Det syddanske initiativ vedr. den statslige investeringsplan

Resumé

Med henblik på at skabe enighed om en fælles syddansk reaktion på regeringsudspillet "Bæredygtig Transport – Bedre Infrastruktur" havde Carl Holst og Uffe Steiner Jensen inviteret borgmestre, medlemmer af Mobilitetsrådet, Vækstforum og regionsrådet til fællesmøde den 13. januar. Også folketingsmedlemmer var inviteret, men kun en enkelt havde mulighed for at møde op. På mødet var der enighed om en fælles syddansk reaktion, fokuseret om forholdsvis få temaer.

Sagsfremstilling

Den 8. december udsendte regeringen sit udspil "Bæredygtig Transport – Bedre Infrastruktur" som er "en langsigtet, grøn plan for fremtidens transport". Udspillet er vedlagt.

Den 8. januar indledte regeringen forhandlinger med Folketingets partier om regeringsudspillet og om den investeringsplan for statslige trafikinvesteringer, der skal udarbejdes med baggrund i udspillet.

Overordnet set var der på mødet opbakning til regeringsudspillets grundtanker om:

 • § At udarbejde en grøn transportvision for Danmark,
 • § At mindske trængsel og forbedre mobiliteten samt
 • § At udmønte en grøn investeringsplan

Imidlertid er der i Region Syddanmark en opfattelse af, at der er en række helt centrale forhold vedrørende Syddanmark, som regeringsudspillet enten ikke har med eller som er helt utilstrækkeligt behandlet. Det var baggrunden for, at mødet blev afholdt.

Efterfølgende vil regionens folketingsmedlemmer blive inviteret til et orienterende møde på Christiansborg om fællesmødets konklusioner.

Desuden gøres de centrale ministre samt partiernes trafikordførere bekendt med de fælles syddanske ønsker til statens investeringsplan.

Mødets konklusion vil fremgå af et konklusionsnotat, som er under udarbejdelse. Konklusionsnotatet forventes at kunne fremsendes særskilt inden udvalgsmødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget støtter op om den fælles syddanske reaktion på regeringsspillet "Bæredygtig transport - bedre infrastruktur".

Udvalget ønsker på næste udvalgsmøde den 12. marts 2009 en præcisering af strategiarbejdet i Mobilitetsrådet samt en belysning af, hvordan udvalget kan supplere arbejdet i Mobilitetsrådet. 

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:08/8453

8.      Indbydelse til konference om kollektiv trafik på Fyn

Sagsfremstilling

Fynbus har den 19. december 2008 indbudt til konference den 29. januar 2009 om kollektiv trafik på Fyn.

FynBus har inviteret politikere og embedsmænd til en konference med følgende temaer:

 • Principperne bag og processen frem mod en ny trafikplan
 • Inspiration til aktivt samarbejde om bedre kollektiv trafik på Fyn
 • Invitation til konkret samarbejde om trafikplanlægningen

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter invitationen med henblik på deltagelse i konferencen.

Udvalget:

Udvalgets medlemmer deltager i konferencen.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/141

9.      Orientering om forslag vedr. fusion af Fynbus og Sydtrafik

Resumé

Ved etableringen af Fynbus og Sydtrafik blev det besluttet, at mulighederne for en fusion af de to selskaber skulle undersøges på et senere tidspunkt. I vedlagte notat er der redegjort for baggrunden for etableringen af de to trafikselskaber samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved en fusion af de to selskaber. Administrationen vil på mødet give udvalget en orientering på baggrund af forretningsudvalgets behandling af punktet på mødet den 14. januar 2009.

Sagsfremstilling

Sydtrafik og Fynbus har nu eksisteret som selvstændige selskaber siden 2007 og har gennemført en lokal integration af den amtslige og kommunale bustrafik. Begge selskaber står overfor en større investering i et digitalt rejsekort og er presset på kritiske ressourcer især på økonomistyring og planlægning. For begge selskaber er der tale om en svær situation med stigende udgifter, faldende passagertal og store krav fra bestillerne, der har overført de tekniske kompetencer til de to selskaber. Endelig viser en sammenligning med Midttrafik, der har den dobbelte omsætning, at dette selskab har en relativt mindre udgift til administration. Dette indikerer at der kan opnås stordriftsfordele ved en sammenlægning af de to trafikselskaber.

Forretningsudvalget behandlede punktet på mødet den 14. januar 2009 og indsillede til regionsrådet,

at Region Syddanmark og Kommunerne i Syddanmark via KKR kontakter bestyrelserne for de to selskaber for at aftale nedsættelse af en administrativ arbejdsgruppe med deltagelse fra kommuner og region, der etablerer et fælles beslutningsgrundlag. Dette indebærer en undersøgelse af mulighederne for en fusion, afdækning af mulige gevinster, udfordringer og hvordan en sådan proces vil kunne gennemføres.

at de to trafikselskaber inddrages i dette arbejde så der sikres fuld information,

at Region Syddanmark tager initiativ til, at der etableres en politisk styregruppe for processen med formandskabet for KKR, Region Syddanmark samt de to trafikselskaber,

at et endeligt oplæg jfr. bilaget skal være færdigt medio 2009 til forelæggelse for den politiske styregruppe.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget efterlyste en præcisering af Midttrafiks udgifter til administration, som det er beskrevet i notat af 6. januar 2009 vedr. "Fusion af FynBus og Sydtrafik".

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:08/10192

10.    Orientering om høring vedr. finansiering af busstationer og stadepladser - FynBus

Resumé

Fynbus har med brev af 30. oktober 2008 sendt forslag om finansiering af busstationer og stadepladser på Fyn, Ærø og Langeland i høring hos de fynske kommuner og Region Syddanmark. Forslaget indeholder retningslinier for fordeling af finansiering af stoppesteder, læskure, information samt ventesale m.v. Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for Region Syddanmark. Der er afgivet administrativt svar på høringen.

Sagsfremstilling

Trafikselskaberne kan udover at varetage den offentlige servicetrafik, fastsættelse af takster, billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel m.v. også varetage visse accessoriske opgaver som at give trafikoplysninger, stille chaufførlokaler til rådighed o.lign. Kommunerne skal selv finansiere anlægsudgifter.

Fynbus har med brev af 30. oktober 2008 sendt forslag om finansiering af busstationer og stadepladser på Fyn, Ærø og Langeland i høring hos de fynske kommuner og Region Syddanmark med svarfrist 27. februar 2009 (forlænget fra 2. december 2008).

Forslaget indeholder reviderede retningslinier for fordeling af finansiering af stoppesteder, læskure, information samt ventesale m.v. I 2007 blev det besluttet, at Fynbus afholder udgifter til informationsformidling, mens kommunerne bl.a. etablerer, vedligeholder og finansierer læskure samt ventesale uden bemanding. Som supplement til disse retningslinier foreslås det bl.a., at stadepladser, styring af kompaktterminaler, incl. udstyr til busserne, samt busstationer med bemanding, etableres, vedligeholdes og finansieres af kommunerne med tilskud fra trafikselskabet efter en fast lejemodel. Bemanding og drift af busstationer samt afholdes af trafikselskabet.

Forslag til retningslinier har ikke økonomiske konsekvenser for Region Syddanmark, da regionen ikke er vejmyndighed. En del af regionens tilskud finansierer de udgifter, der afholdes til chaufførlokaler, information m.v.

Der er fra administrationens side svaret, at Region Syddanmark vurderer, at de nye retningslinier kun får betydning for kommunerne og ikke berører regionens andel af fællesudgifterne, der fortsat forudsættes fordelt efter det aktuelle års køreplantimer. Endelig forudsættes det, at det reviderede forslag ikke medfører yderligere omkostninger for Region Syddanmark.

Indstilling

Til orientering. 

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/714

11.    Orientering om møde med Midttrafik om regionale ruter

Resumé

Midttrafik havde den 12. januar 2009 indbudt repræsentanter for region Syddanmark, Sydtrafik og region Midtjylland til en drøftelse af konkrete løsningsforslag, vedr. fælles ruter, hvor hhv. Region Midtjylland og Region Syddanmark har foreslået ændringer.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland sendte 2. juli 2008 forslag i høring vedr. besparelser på regionale busruter i 2009 og 2010-11, som berører Region Syddanmark.

Region Midtjylland besluttede efterfølgende at udsætte alle besparelser til 2010. Dog undtaget bortfald af "tynde" ture som nævnt i et andet dagsordenspunkt.

Region Syddanmark har efterfølgende besluttet at afbestille en række regionale ruter fra 2009, hvoraf nogle berører Region Midtjylland.

Mødet havde til formål at drøfte konkrete løsninger, herunder for de ruter, som i Syddanmark fra 2009 enten nedlægges eller overtages af de berørte kommuner.

Midttrafik og Sydtrafik vil tage kontakt til de berørte syddanske kommuner.

Det er vigtigt for trafikselskabernes planlægning, at tidsplanerne tilpasses for implementering af ændringer/besparelser på fælles ruter.

Den endelige stillingtagen til regionale ruter fælles med Region Midtjylland vil ske i forbindelse med Sydtrafiks udarbejdelse af den flerårige trafikplan i første halvdel af 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

Sagsnr: 

12.    Eventuelt

Udvalget:


Siden er sidst opdateret 07-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring