Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - referat 06-01-2009

Mødedato
06-01-2009 Kl. 15:20 - Kl. 16:10

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, John Lohff, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Otto Lück, Per A. Moos Laursen, Stephanie Lose.

Afbud
John Lohff, Bjarne Juel Møller.

 

 

Dagsorden

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Tids- og handleplan for det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser
  3. Programoplæg vedr. Midlertidig Fælles AkutModtagelse på OUH
  4. Mødeplan
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 08/19218

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Poul-Erik Svendsen blev valgt til formand. Bent Poulsen blev valgt som næstformand.

 

 

 

Sagsnr: 08/12203

2.      Tids- og handleplan for det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2008 at nedsætte et særligt udvalg, som skal rådgive regionsrådet om tilrettelæggelse af fælles akutmodtagelser, både i forhold til de store sygehusbyggerier og i forhold til de løsninger, som gennemføres på kort sigt på akutsygehusene i regionen.

Oprettelse af fælles akutmodtagelser på akutsygehusene er hovedhjørnestenen i planerne for akutområdet. Realiseringen af fælles akutmodtagelser vil i nogle tilfælde strække sig over mange år, idet de er afhængige af store sygehusbyggerier.

På alle akutsygehusene tages allerede på kort sigt (1-3 år) skridt til at komme så langt som muligt hen imod fælles akutmodtagelser, bl.a. ved anvendelse af midlertidige bygninger.

Arbejdet med at planlægge fælles akutmodtagelser begyndte  med en konference d. 16. august 2008 med deltagelse af politikere, fagfolk og ledelser. Der blev herefter nedsat en faglig arbejdsgruppe, som primo 2009 skal fremlægge en beskrivelse/et forslag til politisk drøftelse.

Der skal i foråret 2009 derudover gennemføres en bred høring vedr. tilrettelæggelsen af fælles akutmodtagelser. Parallelt hermed arbejdes der på de enkelte sygehuse med iværksættelse af de midlertidige fælles akutmodtagelser.

Der er vedlagt forslag til tids- og handleplan vedr. første halvår af 2009 for det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser godkender forslaget til tids- og handleplan vedr. første halvår af 2009.

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

Sagsnr: 08/19029

3.      Programoplæg vedr. Midlertidig Fælles AkutModtagelse på OUH

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" har OUHs ledelse igangsat etableringen af den midlertidige fælles akutmodtagelse (MiFAM), som i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger samler de akutte modtagelser fra hovedparten af sygehusets forskellige afdelinger. Projektledelsen for MiFAM har udarbejdet et programoplæg, som beskriver rammerne for etableringen af MiFAM med en forudsat placering i tilknytning til Vestfløjen, der ibrugtages i løbet af 2009.

Projektet er også et forsøgsprojekt for etableringen af den fælles akutmodtagelse på Nyt OUH. Som følge heraf er projektledelsen for gennemførelsen af MiFAM etableret i samarbejde mellem ledelsen for det nuværende OUH og Projektorganisatonen for Nyt OUH.

På nuværende tidspunkt er mange forhold vedrørende det præcise indhold af de kommende fælles akutmodtagelser (FAM) stadig under afklaring. Således har den regionale FAM-arbejdsgruppe endnu ikke afsluttet sit arbejde. Programoplægget beskriver derfor de overordnede rammer for etableringen af MiFAM, som efterfølgende skal udfyldes af styre-, arbejds- og brugergruppe i samarbejde med totalrådgiver.

I henhold til det vedlagte programoplæg - jvf. tidsplanen i kapitel 5 -  for gennemførelsen af projektet, skal byggeprogrammet foreligge i maj måned 2009. På baggrund heraf udarbejdes projektforslag, som danner baggrund for en licitation til afholdelse ultimo 2009. Byggeriet  forventes at stå færdigt til ibrugtagning primo 2011. Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelsen af byggearbejdet forventes forelagt regionsrådet juni 2009 i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram.

Der har med udsendelse af EU-udbudsbekendtgørelse i november 2008 været mulighed for at anmode om at blive prækvalificeret som totalrådgiver for gennemførelsen af dette projekt. Ved udløbet af fristen havde 16 rådgivningsfirmaer/konsortier anmodet om at blive prækvalificeret. På denne baggrund har styregruppen udvalgt 7 firmaer, som anmodes om at udarbejde et tilbud på det ønskede rådgivningsarbejde. De prækvalificerede firmaer/konsortier har med skrivelse af 15. december 2008 modtaget endeligt udbudsbrev, som indeholder de fastlagte kriterier for tildeling af endelig kontrakt. Som opgavebeskrivelse har de prækvalificerede rådgivere/konsortier modtaget det foreliggende udkast til programoplæg. Sidste frist for afgivelse af tilbud er fastsat til 29. januar 2009.

Indstilling

Programoplægget forelægges det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalgs medlemmer stillede spørgsmål og fremkom med kommentarer til programmet. Det blev i denne forbindelse bemærket, at den midlertidige, fælles akutmodtagelse vil muliggøre en ny tilgang til behandlingen af akutte patienter, hvor sammenhængen til den præhospitale indsats også skal indtænkes. Det særlige udvalg lagde vægt på kvalitetshensynet ved udformningen af den midlertidige fælles akutmodtagelse.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 08/19218

4.      Mødeplan

Sagsfremstilling

Det foreslås, at møderne i det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser afvikles efter følgende mødeplan:

3. februar

27. februar

2. april

6. maj

3. juni

13. august

2. september

1. oktober

4. november

2. december

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser godkender mødeplanen, og at næste møde dermed afholdes d. 3. februar 2009.

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

 

Sagsnr: 08/19218

5.      Meddelelser

Udvalget

På spørgsmål herom fra Karen Baungaard orienterede Jens Elkjær om status vedr. implementeringen af planerne for regionens akutsygehuse.

På spørgsmål herom fra Per A. Moos Laursen blev det oplyst, at en sag vedr. arbejdsmedicinske klinikker vil blive dagsordenssat på et kommende møde.

 

 

 

Sagsnr:08/19218

6.      Eventuelt

Udvalget

- Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 23-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring