Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilInfrastrukturpilInfrastruktur - referat ekstraordinært møde 20-10-2008

Infrastruktur - referat ekstraordinært møde 20-10-2008

Mødedato
20-10-2008 Kl. 9:00

Mødested
Mødeværelse 2, Regionshuset, Vejle

Medlemmer
Poul Weber, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff.

 

 

 

Dagsorden

  1. Forslag fra Sydtrafik vedr. nedlæggelse af ruter fra sommeren 2009
  2. Principperne for Regional bustrafik - den videre proces
  3. Henvendelse fra Sydtrafiks repræsentantskab vedr. fordeling af tilskud til Sydtrafik og Fynbus
  4. Nærtrafikplan for Schleswig-Holstein
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

1.      Forslag fra Sydtrafik vedr. nedlæggelse af ruter fra sommeren 2009

Sagsnr:

08/8452

Resumé

Sydtrafik har den 3. oktober 2008 fremsendt en henvendelse, hvoraf det fremgår, hvilke ruter det skønnes nødvendigt at nedlægge fra sommeren 2009. I henvendelsen henvises til en tidligere henvendelse fra 1. september 2008, hvor Sydtrafik har lavet en foreløbig liste over ruter, det kan komme på tale at nedlægge. Begge henvendelser er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Direktør for Sydtrafik H.C. Bonde og afdelingsleder Jørgen Præst vil på udvalgets møde den 20. oktober 2008 gennemgå de ruter, der foreslås nedlagt.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. infrastruktur med henblik på rådgivning af regionsrådet drøfter listen over ruter, der foreslås nedlagt i sommeren 2009.

Udvalget

Direktør for Sydtrafik H. C. Bonde og afdelingsleder Jørgen Præst gennemgik forslaget til de ruter, der foreslås nedlagt.

Udvalget drøftede forslaget og pegede på, at der er behov for en nærmere analyse af konsekvenserne ved at nedlægge de foreslåede ruter - særligt i forhold til uddannelsesinstitutioner samt en analyse af rute 8 og 41.

Det blev aftalt, at administrationen til næste udvalgsmøde udarbejder en analyse af konsekvenserne ved at nedlægge de foreslåede ruter, herunder konsekvenserne for busbetjeningen af uddannelsesinstitutioner.

Endvidere blev det aftalt, at administrationen udarbejder en analyse af ruterne 8 og 41 i Esbjergområdet.

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Principperne for Regional bustrafik - den videre proces

Sagsnr:

08/8455

Resumé

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur bad på sidste møde administrationen fremlægge et forslag til proces for det videre arbejde med principperne for regional bustrafik. Heri skal indgå forslag til principper for fordeling af regionens tilskud, forslag til særlig pulje til busbetjening i udkantsområder samt forslag til dialog med kommunerne.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet præsentere et forslag til et samlet procesnotat.

Som første trin i processen foreslås, at der sendes brev til trafikselskaberne om regionsrådets vedtagelse af principperne bilagt regionens svar på høringen og de justerede principper, og at selskaberne på denne baggrund anmodes om at udarbejde konkrete ruteforslag.

Det anbefales endvidere, at selskaberne derefter tager initiativ til en dialog med region og kommuner om sammenhæng i trafikplanlægningen.

Endelig foreslås, at kommunerne orienteres om processen.

Der vedlægges forslag til breve til trafikselskaberne og kommunerne.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøfter det fremlagte forslag og tager stilling til den videre proces.

Udvalget

Udvalget drøftede det fremlagte forslag til den videre proces.

Udvalget tilslutter sig forslaget og anbefaler, at der fra 2010 afsættes en pulje på 5 mio. kr. til busbetjening af yderområder.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Henvendelse fra Sydtrafiks repræsentantskab vedr. fordeling af tilskud til Sydtrafik og Fynbus

Sagsnr:

08/10191

Sagsfremstilling

Sydtrafiks repræsentantskab opfordrer i et brev af 1. oktober 2008 Region Syddanmark til, at der rettes op på skævvridningen i fordelingen af regionens tilskud til Sydtrafik og Fynbus, så de to trafikselskaber kan operere på samme vilkår.

I 2007 var Region Syddanmarks tilskud til den regionale, kollektive trafik på 137,50 kr. pr. indbygger til Fynbus og 91,39 kr. pr. indbygger til Sydtrafik.

På mødet vil administrationen give et oplæg til udvalget med henblik på drøftelse af mulige principper for den fremtidige fordeling af tilskud til den kollektive trafik.

Indstilling

  • Til drøftelse.

Udvalget

Punktet blev udsat.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

4.      Nærtrafikplan for Schleswig-Holstein

Sagsnr:

08/8455

Resumé

LVS, som er det landsdækkende trafikselskab for delstaten Schleswig-Holstein, har den 2. september 2008 meddelt, at Region Syddanmark er høringsberettiget i forhold til nærtrafikplanen for Schleswig-Holstein. Svarfrist er 31. oktober 2008. Region Syddanmark kan inddrage bemærkninger fra andre parter og har i den forbindelse bedt Sydtrafik om at fremkomme med bemærkninger til nærtrafikplanen.

Sagsfremstilling

Nærtrafikplanen har fokus på regional persontrafik med tog.

Planen omfatter perioden 2008 til 2012, men indeholder fremskrivninger af passagergrundlaget frem til 2025.

Der vedlægges et forslag til regionens bemærkninger. Bemærkningerne er koncentreret om behovet for at forbedre sammenhængende attraktive regionale togforbindelser over grænsen, hvor den nuværende store daglige trafik over grænsen overvejende sker i bil.

LVS opfordres til at gå i dialog med DSB m.fl. for at afdække mulighederne.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. infrastruktur anbefaler forslaget til høringssvar over for regionsrådet.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur afholdes den 4. november 2008.

Udvalget

Næste møde afholdes den 4. november 2008.

Afbud: John Lohff og Carl Erik Jensen.

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen oplyste, at FynBus afholder en konference den 6. november 2008 fra kl. 17 - 21.

Temaet for konferencen er muligheder og udfordringer for den kollektive trafik i det fynske område.


Siden er sidst opdateret 21-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring