Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksisområdet og kommuner - referat 09-10-2008

Mødedato:
09-10-2008 Kl. 15:00 - 18:00

Mødested:
Regionsrådssalen

Medlemmer:
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Sarah Nørris Christensen, Bent Bechmann, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud:
Lykke Debois, Bent Krogh Petersen,

 

 

 

Dagsorden

 

 1. Møde med ældrerådene
 2. Nye §2-aftaler på almenlægeområdet
 3. Kommende §2-aftaler
 4. Drøftelse af principperne for de praktiserende speciallægers deltages ved kapacitetsproblemer
 5. Status for politisk behandling af sundhedsaftaler
 6. Tilbagemelding fra studietur til England og Holland
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

1.      Møde med ældrerådene

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg holder et møde med ældrerådene i Region Syddanmark.

På mødet vil der være en gensidig orientering, og Region Syddanmark vil på mødet give et kort oplæg om følgende emner, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål:

 • Region Syddanmarks opgaver, struktur og organisering
 • Sygehusstruktur
 • Almen praksis og samarbejde på tværs af sektorerne
 • Patientbefordring

På mødet deltager to repræsentanter fra hvert af de 22 kommunale ældreråd.

Udvalget

Der blev givet oplæg ved sundhedsdirektør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen, afdelingschef Frank Ingemann Jensen og afdelingschef Per Busk.

Efterfølgende var der spørgsmål fra repræsentanterne fra ældrerådene, som blev besvaret af Region Syddanmark

 

 

 

2.      Nye §2-aftaler på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/24000

Resumé

Der er indgået to nye lokalaftaler mellem de praktiserende læger i Region Syddanmark og Region Syddanmark:

 • § 2-aftale vedrørende opfølgende hjemmebesøg
 • § 2-aftale om alment praktiserende lægers efteruddannelse på sygehuse og sygehusansatte speciallægers ophold i almen praksis.

Aftalerne skal efterfølgende forelægges Regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation kan der indgås lokale aftaler (§ 2-aftaler) mellem Regionen og de praktiserende læger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med regionsdannelsen blev der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi arbejdet med harmonisering af en række aftaler, ligesom der efterfølgende er godkendt og implementeret flere aftaler.

På mødet i det regionale samarbejdsudvalg den 9. september 2008 blev ovennævnte aftaler godkendt under forudsætning af Regionsrådets godkendelse.

For begge aftaler gælder, at de forventes at kunne rummes inden for det afsatte budget til almen lægehjælp.

§ 2-aftale vedrørende opfølgende hjemmebesøg

Perspektivet i denne aftale er at facilitere samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger vedr. indsatsen, der følger efter udskrivninger fra sygehusene. Dette inkluderer en vægtning af den proaktive læge, som selv kan være opsøgende.

I de tidligere Ribe, Sønderjyllands og Fyns amter har der været indgået § 2-aftaler om opfølgende hjemmebesøg.

I den foreliggende aftale skabes der mulighed for at benytte en målrettet ydelse til opfølgning af sygehusindlæggelser i et samarbejde mellem lægen og kommunernes hjemmesygepleje.

Da det i aftalen beskrevne hjemmebesøg er tidskrævende honoreres der med et forhøjet sygebesøgshonorar.

Det er i aftalen præciseret, at den praktiserende læge også kan være opsøgende i forhold til patienten. Dette honoreres til almindelig sygebesøgstakst.

Det er vigtigt, at aftalen bliver kendt både af de praktiserende læger og kommunerne, og når aftalen er endelig godkendt, vil såvel de praktiserende læger som kommunerne blive inddraget i implementeringen.

§ 2-aftale om alment praktiserende lægers efteruddannelse på sygehuse og sygehusansatte speciallægers ophold i almen praksis.

Der har på forskellig vis været aftaler i de tidligere amter om udveksling/efteruddannelse af alment praktiserende læger på sygehusafdelinger og omvendt. Aftalerne har været benyttet i begrænset omfang.

Det er ønsket at videreføre muligheden for disse efteruddannelsesophold, dog i udvidet form, så også praksispersonale har mulighed for at deltage f.eks. omkring KOL-behandling. Formålet med aftalen er dels at give mulighed for faglig ajourføring dels at styrke samarbejdet mellem de to sektorer.

Aftalen giver de praktiserende læger mulighed for ophold på en eller flere sygehusafdelinger i op til 5 dage årligt – med et honorar på 2.500 kr. pr. dag – for praksispersonale aftales kompensation i den konkrete situation.

De praktiserende læger stiller sig vederlagsfrit til rådighed for, at sygehusansatte overlæger eller fastansatte speciallæger, kan følge en almen lægepraksis i op til 5 dage årligt.

Det er vigtigt, at aftalen bliver kendt, og derved benyttes af både de praktiserende læger/praksispersonale som af lægerne på sygehusafdelingerne.

Det er derfor besluttet, at det Praksiskonsulentordningen der, i samarbejde med sygehusene, skal varetage implementeringen af aftalen. Samarbejdsudvalget har samtidig opfordret til, at der udarbejdes konkrete udvekslingsforløb f.eks. inden for kronikerstrategien.

Indstilling

Det indstilles, at

 • §2-aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg anbefales overfor regionsrådet
 • §2-aftale om alment praktiserende lægers efteruddannelse på sygehuse og sygehusansatte speciallægers ophold i almen praksis anbefales overfor regionsrådet. 
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

2a. - §2-aftale om alment praktiserende lægers efteruddannelse på sygehuse og sygehusansatte speciallægers ophold i almen praksis

2b. - §2-aftale vedrørende opfølgende hjemmebesøg

 

 

 

3.      Kommende §2-aftaler

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet drøftede på møde den 9. september 2008 udkast en §2-aftale vedr. honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten, §2-aftalen vedr. rekruttering og fastholdelse samt to forsøgsaftaler vedr. KOL-behandling,

Der arbejdes videre med aftalerne, som forventes at blive færdiggjort indenfor nær fremtid.

Sagsfremstilling

§2-aftale vedr. honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

På baggrund af det arbejde, som Arbejdsgruppen vedr. tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark har foretaget, er der udarbejdet en regional samarbejdsaftale med henblik på at sikre et sammenhængende patientforløb for alvorligt syge og døende i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen har til formål at styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommunerne, hospice og sygehusene om den enkelte palliative patient og dennes forløb gennem systemet samt sikre dialog og koordinering parterne imellem med størst mulig inddragelse af pårørende og patient.

Med udgangspunkt i ovennævnte aftale er der udarbejdet et udkast til en § 2-aftale vedr. pleje af alvorligt syge og døende patienter med det formål at understøtte aftalens indhold.

Samarbejdsaftalen skal i november 2008 i høringsrunde hos kommunerne, sygehusene og i kommunerne. Derefter skal den godkendes i Regionsrådet samt i kommunernes byråd. Forventningen er, at den endelige samarbejdsaftale kan træde i kraft pr. 1. januar 2009 og hensigten med nærværende § 2-aftale vedr. pleje af alvorligt syge og døende patienter er, at den træder i kraft på samme tid.

Udkastet til § 2-aftalen var til drøftelse på Samarbejdsudvalgsmødet vedr. de praktiserende læger den 9. september 2008. Samarbejdsudvalget var enige i hovedprincipperne i udkastet og at den kan forhandles færdig til forelæggelse for Regionsrådet. Der skal dog inden da ske enkelte rettelser. § 2-aftalen vil efterfølgende blive forelagt Samarbejdsudvalget på mødet d. 18. november 2008.

§2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger

Regionen og de praktiserende læger har i fællesskab udarbejdet en aftale, som skal medvirke til at sikre lægedækningen fremover. Aftalen understøtter opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og indeholder redskaber for at højne ophørsalderen i visse områder.

Samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger tilsluttede sig aftalen på møde den 19. februar 2008. På dette tidspunkt manglede der dog bilag til aftalen, som nærmere beskriver detaljerne i aftalen.

Der er gennem længere tid blevet arbejdet på færdiggørelsen af de praktiske og juridiske elementer af §2-aftalen. Dette har vist sig yderst kompliceret.

Det blev på møde i samarbejdsudvalget den 9. september 2008 besluttet, at sekretariatet bemyndiges til sammen med praksisudvalget og de juridiske konsulenter at færdiggøre og udsende de til aftalen medfølgende dokumenter. Dette forventes at kunne ske indenfor meget nær fremtid.

Forsøgsaftaler vedr. KOL-behandling

Forskningsenheden for almen medicin i Odense har i samarbejde med regionen beskrevet et større forsknings- og kvalitetsprojekt, der har til formål at analysere effekten af to metoder rettet mod at forbedre KOL-behandlingen i almen praksis.

Praksisafdelingen har i samarbejde med professor Jens Søndergaard og en praktiserende læge udarbejdet udkast til 2 forsøgsaftaler, der har til formål at understøtte de læger, der deltager i forsknings- og kvalitetsudviklingsprojektet (punkt 2 og 3 nedenfor).

Alle praktiserende læger i regionen vil blive inviteret til at deltage i projektet – og det forventes, at ca. 150 praksis med ca. 5400 KOL-patienter deltager.

Deltagende praksis randomiseres i 3 grupper:

 • Kontrolgruppen (diagnosekodning)
 • Checklistegruppen (diagnosekodning – halvårskontroller med udfyldelse af checkliste)
 • Tilbagemeldingsgruppen (diagnosekodning – halvårskontroller med udfyldelse af checkliste – tilbagemelding og patientarbejde uden patienter)

En forudsætning for projektet er, at der opnås tilladelse til brug af et datafangstmodul. Denne tilladelse er endnu ikke givet – men en positiv tilkendegivelse, hvis der lokalt er enighed om en aftale.

Samarbejdsudvalget har som udgangspunkt godkendt forsøgsaftalerne med forbehold for, at der opnås tilladelse til brug af datafangstmodulet og at den nødvendige økonomi tilvejebringes via Region Syddanmarks Forskningsfond, via Praksisafdelingens kvalitetsmidler og via Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (kompensation for datafangstmodul, informations- og kursusaktivitet).

Sagen drøftes i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) den 23. september 2008.

PLO sætter desuden spørgsmål ved tidsforbruget i aftalen om elektroniske checklister – dette forventes afklaret i forsøgsperioden.

Der arbejdes videre med færdiggørelsen af aftalerne.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Til orientering.

 

 

 

4.      Drøftelse af principperne for de praktiserende speciallægers deltages ved kapacitetsproblemer

Sagsnr:

08/14331

Resumé

Drøftelse af principperne for, hvornår der kan indgås særlige aftaler med de praktiserende speciallæger i regionen.

Sagsfremstilling

Praksisafdelingen modtager jævnligt henvendelse fra de praktiserende speciallæger, der ønsker at indgå særaftaler med regionen.

Der er typisk tale om ansøgninger foranlediget af nye medicinske eller behandlingsmæssige muligheder, som man i større eller mindre omfang ønsker taget i brug i speciallægepraksis eller ansøgninger foranlediget af kapacitetsproblemer i sygehusregi.

Praksisafdelingen har udarbejdet vedlage notat, der beskriver mulighederne for at indgå aftale på speciallægeområdet med henblik på en faglig udvikling af området eller med henblik på at løse kapacitetsproblemer i sygehusvæsenet.

Sagen vil på et senere tidspunkt blive forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger.

Indstilling

 • Det indstilles, at udvalget med særligt fokus på spørgsmålet om løsningen af kapacitetsproblemer i sygehusregi drøfter principperne for indgåelse af særlige aftaler med de praktiserende speciallæger i regionen. 
Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget kunne ønske, at der bliver lavet en undersøgelse af ventetider i speciallægepraksis.

Bilag:

4a. - Notat - Indgåelse af særaftaler på speciallægeområdet

 

 

 

5.      Status for politisk behandling af sundhedsaftaler

Sagsnr:

08/11821

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 25. august 2008 sundhedsaftaler med regionens kommuner. Kommunalbestyrelserne er ligeledes i gang med politisk behandling. Der gives en status for den politiske behandling i kommunerne på mødet.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om status.

 

 

 

6.      Tilbagemelding fra studietur til England og Holland

Sagsnr:

08/6465

Sagsfremstilling

Repræsentanter for Region Syddanmark var i perioden 18. – 21. august 2008 på studietur til England og Holland.

Turens formål var at få indtryk af de to landes organisering af almen praksis, herunder de anvendte incitamentstrukturer og almen praksis’ samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen/socialvæsen. Studieturen skulle også give indblik i de to landes erfaringer med samordning i sundhedsvæsenet med særligt fokus på kronikeromsorgen.

Deltagere på turen var regionsrådsmedlemmerne Bo Libergren, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen og Jytte Gramstrup Lauridsen samt direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen og afdelingschef Frank Ingemann Jensen.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Sagen blev udsat til næste møde.

Bilag:

Bilag 6a. - Notat - Hovedkonklusioner fra rejse til England og Holland
Bilag 6b - Programme - studietur - August 2008

 

 

 

7.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er aftalt til den 11. november 2008.

Mødested aftales.

Udvalget

Administrationen arbejder videre med mødested.

 

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 10-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring