Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 29-09-2008

Mødedato
29-09-2008 kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bo Libergren, Preben Jensen, Bent Poulsen, Thyge Nielsen, Bente Bendix Jensen, Carsten Abild, Jens Andersen, Karen Baungaard, Stephanie Lose, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karsten Uno Petersen, Bente Gertz Hansen, Lisbeth Poulsen, Bent Krogh Petersen, Jørgen Bundsgaard, William Jensen, Carl Erik Jensen, Ole Jacobsen, Pierre Topaz, Christina Gammelgaard Jensen, Willy Sahl, Kristian Grønbæk Andersen, Kent Kirk, John Lohff, Søren Salling, Poul Sækmose, Bent Bechmann, Otto D. Lück, Lykke Debois, Per A. Moos Laursen, Jørgen Pless, Bjarne Juel Møller, Anita Kjøng-Rasmussen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Sarah Nørris Christensen, Ib Madsen, Andrea Terp Christensen

Afbud
Poul Weber, Jørgen Bundsgaard, Christina Gammelgaard Jensen.

Jørgen Bastholm, Henrik Juhl Kristensen og Bo Morthorst Rasmussen deltager som stedfortrædere.

Karen Baungaard deltog ikke under pkt. 8-33 samt den lukkede dagsorden  - Steen J. Klaaby indtrådte.

Otto Lück deltog ikke ikke under pkt. 8-33 samt den lukkede dagsorden.

 

Dagsorden

1.      2. behandling af forslag til budget 2009-2012

Sagsnr:

08/12060

Resumé

I henhold til overordnet budgetproces fremlægges forslag til budget 2009-2012 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet oversendte den 25. august 2008 forslag til budget 2009-2012 til 2. behandling.

Fastsættelse af kommunale grund- og udviklingsbidrag for 2009 er drøftet på møde i kontaktudvalget med kommunerne i regionen den 25. august 2008. Der budgetteres med uændret niveau herfor i henhold til økonomiaftalerne for 2009, jf. 1. behandlingen i regionsrådet den 25. august 2008.

Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. områderne Sundhed, Social og specialundervisning, Regional udvikling samt Fælles formål og administration og Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget.

Indstilling

Indstilling fra forretningsudvalget eftersendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Forretningsudvalget anbefaler vedlagte ændringsforslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-12 over for regionsrådet.

Regionsrådet

Regionsrådet godkendte det af forretningsudvalget indstillede ændringsforslag, og budget 2009 og overslagsårene 2010-12 var hermed vedtaget.

40 stemte for, Sarah Nørris Christensen undlod at stemme.

Bilag:

2.      Pris- og lønregulering af budget 2008

Sagsnr:

08/14117

Resumé

For at fastholde købekraften i budgetterne foretages en regulering for 2008 på baggrund af nyt skøn for den faktiske og forventede udvikling i priser og lønninger i 2007 og 2008.

I sammenhæng hermed opskrives bloktilskuddene vedr. Sundhed og Regional udvikling på baggrund af tillægsaftale mellem regeringen og Danske Regioner fra december 2007 om reviderede lønforudsætninger i 2008.

Sagsfremstilling

Fremskrivningen af priser og lønninger i oprindeligt budget 2008 bygger på skøn fra juni 2007 vedr. den forventede udvikling i priser og lønninger i dels 2007, dels 2008.

Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2007 samt nye skøn vedr. udviklingen i 2008.

For at fastholde købekraften i budgetterne foretages på den baggrund en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages fremskrivning af rådighedsbeløbene i 2008 vedr. anlæg.

I fremskrivningen af budget 2009 er taget højde for de reviderede pris- og lønskøn vedr. 2007 og 2008. Det bemærkes, at der i den forbindelse er anvendt en ny, særlig fremskrivningsprocent vedr. kollektiv trafik. Det foreslås, at denne også lægges til grund for reguleringen af budget 2008.

I sammenhæng hermed opskrives bloktilskuddene vedr. Sundhed og Regional uddvikling på baggrund af tillægsaftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner af 18. december 2007 vedr. reviderede lønforudsætninger i 2008. Konsekvenserne heraf fra 2009 og frem er indarbejdet i forslag til budget 2009.

Det bemærkes, at de udgiftsmæssige konsekvenser er højere end bloktilskudskompensationen, da reguleringen også tager højde for den faktiske udvikling i 2007, dels omfatter prisudviklingen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 75,814 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet.
 • At bloktilskuddet i 2008 vedr. Sundhed opskrives med 62,640 mio. kr., idet differencen afholdes af kassen.
 • At udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Regional Udvikling opreguleres med 4,640 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet.
 • At bloktilskuddet i 2008 vedr. Regional udvikling opskrives med 1,440 mio. kr., idet differencen afholdes af kassen.
 • At udgiftsbudgettet i 2008 vedr. Fælles formål og administration opskrives med 1,568 mio. kr., idet overførsel til hovedkonto 1-3 modsvarende opskrives med -1,568 mio. kr.
 • At rådighedsbeløb i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 3,492 mio. kr.
 • At rådighedsbeløb i 2008 vedr. Social og specialundervisning opreguleres med 0,391 mio. kr.
 • At rådighedsbeløb i 2008 vedr. Fælles formål og administration opreguleres med 0,001 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

3.      Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2008

Sagsnr:

08/14048

Resumé

Regionens bloktilskud for 2008 opreguleres med henvisning til merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT), trepartsinitiativer m.v.

Sagen forelægges med henblik på bevillingsmæssig udmøntning heraf.

Sagsfremstilling

Folketingets finansudvalg tiltrådte 24. juni 2008 aktstykke, omhandlende bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2008 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2009.

Midtvejsreguleringen for 2008 følger af dels en række særlige reguleringer, dels reguleringer vedr. trepartsinitiativer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser m.v. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver og lignende.

Vedr. Sundhed opreguleres regionens bloktilskud i 2008 med 95,0 mio. kr. Da visse reguleringer alene vedrører finansieringssiden og ikke har udgiftsmæssige konsekvenser, opskrives udgiftsbudgettet i 2008 modsvarende med 13,8 mio. kr.

Vedr. Regional udvikling opreguleres regionens bloktilskud i 2008 med 10,9 mio. kr., inkl. overgangsordning i forbindelse med bortfald af afgiftsfritagelse for energiafgifter på bustrafik. Udgiftsbudgettet i 2008 opskrives modsvarende med 10,9 mio. kr.

Bloktilskuddene for 2009-2012, bl.a. på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2009, er indarbejdet i forslag til budget 2009. De udgiftsmæssige konsekvenser fra 2009 og frem af lov- og cirkulæreprogram (DUT), trepartsinitiativer m.v. er indarbejdet som ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af forslag til budget 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At bloktilskuddet i 2008 vedr. Sundhed opreguleres med 94,987 mio. kr.
 • At der vedr. Sundhed meddeles tillægsbevilling i 2008 vedr. driften på 13,782 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet "Bloktilskudsreguleringer 2008 og 2009".
 • At differencen på 81,205 mio. kr. tilføres kassen.
 • At bloktilskuddet i 2008 vedr. Regional udvikling opreguleres med 10,874 mio. kr.
 • At der vedr. Regional udvikling modsvarende meddeles tillægsbevilling i 2008 vedr. driften på 10,874 mio. kr., idet fordelingen heraf på bevillingsområder fremgår af notatet "Bloktilskudsreguleringer 2008 og 2009".

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

4.      2. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

08/7924

Resumé

Tre gange om året fremlægges økonomi- og aktivitetsrapportering. Dette er den anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2008.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt skal give et overblik over det væsentligste vedr. økonomi og aktivitet på regionens områder. Yderlige oplysninger kan enten findes i sammenfatningsnotatet, eller i områdernes notater som kan findes under bilagsfortegnelsen.

Område

Aktivitet

 

Hovedkonto 1

Sundhed

Aktivitetskravene forventes overholdt

Forventes et samlet mindreforbrug

På grund af mindreforbrug på Fællesudgifter og indtægter, mens der forventes merforbrug på sygesikring og sygehusene.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 2

Social og Specialundervisning

Aktivitetsniveauet er ca. 2 % højere end budgetter

Forventet balance

Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2009

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Hovedkonto 3

Regional Udvikling

Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på grund af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter

Forventet mindreforbrug

På grund af planlagte tidsforskydninger.

Uforbrugte midler overføres til 2009 til samme formål

Hovedkonto 4

Fælles formål og administration

Forventet balance

Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3

Hovedkonto 5

Renter mv.

Der forventes en lavere renteudgift i 2008

Forventet mindreforbrug

·          Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3

Forretningsudvalget behandler sagen på møde den 19. september 2008, og anbefaling herfra vil blive eftersendt.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

5.      Budgettilpasning på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/10096

Resumé

Budgettilpasningen for 2008 på sundhedsområdet vedrører budgetneutrale omflytninger samt op-/ og nedregulering af udgifts- og indtægtsbevillinger. Desuden foreslås det, at der meddeles anlægsbevilling til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter i forbindelse med NAT-screening på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning for 2008, som er forelagt for regionsrådet på samme dagsorden, ønskes flere budgetneutrale omflytninger bragt på plads under drift for sundhedsvæsenet. Omflytningerne omfatter:

 • Budgetbeløb vedrørende kommuneindtægter for færdigbehandlede patienter, ambulant genoptræning og hospicebehandling flyttes til konti under driften.
 • En tilpasning af institutionernes bevillinger til forsikringer, så de passer med præmieopkrævningen herfor.
 • Tilpasninger af budgetterne for Regionstandplejen samt Medicoteknisk Afdeling.


Regionsrådet har marts 2008 godkendt organisationsmodellen for NAT-screening, herunder at der gives anlægsbevilling til opførelse af en pavillon til laboratoriefaciliteter til screeningen. Liciationsresultatet viser en samlet anlægsudgift på 2,890 mio.kr., dvs. en overskridelse på 0,990 mio.kr. På grund af sagens hastende karakter godkendte regionsrådsformanden licitationsresultatet den 3. juli 2008. Det foreslås, at der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 0,990 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der foretages bevillingsændringer svarende til den i vedlagte notat (tabel 1) anførte fordeling mellem bevillingsområder.
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 0,990 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter i forbindelse med NAT-screening på OUH.
 • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 0,990 mio. kr. og at tillægget frigives til anlægsprojektet.
 • At udgiften hertil finansieres som foreslået i tabel 2.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

6.      Regulering af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på sundhedsområdet

Sagsnr:

08/12363

Resumé

På baggrund af endelig afregning for 2007 vedr. det statslige aktivitetsafhængige tilskud skal tilbagebetales 1,585 mio. kr.

Der er indført refusionsordning til dækning af udgifter til rejser og ophold for patienter, henvist til strålebehandling i udlandet. Som konsekvens nedjusteres det statslige aktivitetsafhængige tilskud fra og med 2008, mens der budgetteres med en tilsvarende refusionsindtægt på 2,15 mio. kr. vedr. patientbefordring.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark modtog i 2007 i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud 500,1 mio. kr. til den almindelige aktivitet, og 16,3 mio. kr. til stråleaktiviteten. I 2008 har Region Syddanmark modtaget 491,6 mio. kr. til almindelig meraktivitet og 32,4 mio. kr. til aktivitet på stråleområdet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har opgjort den endelige afregning for 2007 og regulerer det samlede aktivitetsafhængige tilskud for 2008.

Uforbrugte midler

I 2007 er den almindelige aktivitet mere end opfyldt, mens stråleaktiviteten er mindre, end det Region Syddanmark har fået tilskud til.

Da hele tilskuddet er udbetalt i 2007 skal Region Syddanmark efter omfordeling tilbagebetale 1,585 mio. kr.

Refusionsordning

Der er oprettet en refusionsordning til dækning af regionernes udgifter til rejser og ophold i 2008 for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Der er overført 10 mio. kr. fra strålepuljen til denne ordning. Region Syddanmarks andel udgør 2,150 mio. kr. Det samlede aktivitetsafhængige tilskud for 2008 reduceres med dette beløb.

Region Syddanmark modtager i stedet refusion fra staten til dækning af regionens udgifter til rejser og ophold i 2008 for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Der budgetteres derfor modsvarende med indtægter på 2,150 mio. kr. vedrørende Siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse.

Samlet vurderes Region Syddanmarks ramme til stråleaktiviteten efter omfordeling at være finansieret med 37,4 mio. kr., som den aktivitet Region Syddanmark bliver målt på i 2008.

Der henvises til nedenstående skemaer:

2007

Almindelig aktivitet og stråleaktivitet

Efterregulering

1.000 kr.

516.432

-1.585

2008

Stråleaktivitet

Omfordeling

Refusion

Strålepulje herefter

1.000 kr.

32.437

7.159

-2.150

37.447

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark betaler for meget udbetalt tilskud i 2007 på 1,585 mio. kr. tilbage til staten, som finansieres af likvide aktiver.
 • At det statslige aktivitetsafhængige tilskud reduceres med 2,150 mio. kr. som følge af refusionsordningen  fra 2008 og frem.
 • At der meddeles en indtægtsbevilling på 2,150 mio. kr. vedr. siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse fra 2008 og frem.

Beslutning i Forretningsudvalget den 27-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

7.      Godkendelse af gennemførelsesplan for akutplan

Sagsnr:

08/8992

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog d. 20. december 2007 akutplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Hovedpunkterne i akutplanen er:

 • Der oprettes fem akutsygehuse med hver én fælles akutmodtagelse. De fem akuktsygehuse placeres i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Sønderjylland
 • Sygehusene i Odense og Sønderjylland nybygges
 • Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling
 • Middelfart Sygehus bliver specialsygehus for rygbehandling
 • Friklinikken i Give fortsætter og udvikles i samarbejde med Region Midtjylland
 • Grindsted Sygehus fortsætter indtil videre med modtagelse af visiterede intern medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område
 • Nogle af de øvrige sygehuse omdannes til sammedagssygehuse
 • Ærø Sygehus fortsætter med ø-beredskab
 • Det præhospitale område udbygges, så der er en regionsdækkende indsats med lægebiler og akutbiler.


Den 23. juni 2008 godkendte regionsrådet, at et forslag til gennemførelsesplan vedr. akutplanen blev sendt i høring.

Gennemførelsesplanen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan akutplanen kan realiseres. Gennemførelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Styrket akutberedskab - et planlægningsredskab for det regionale sundhedsvæsen" af 2007 og  i overensstemmelse med regionens egne overordnede visioner for dels sundhedsområdet, dels akutplanen.

Nøgleordene i gennemførelsesplanen er, at: 

 • styrke og udbygge de gode patientforløb
 • have fokus på styrkelse af faglighed og kvalitet
 • styrke patientservice
 • sikre det højt specialiserede område
 • styrke det grænseoverskridende samarbejde
 • sikre drift og produktivitet, og
 • skabe gode og attraktive arbejdspladser.

Hertil kommer, at gennemførelsesplanen placerer det sønderjyske akutsygehus i Gråsten.

Høringsperioden vedr. gennemførelselsplanen var 1. juli 2008 - 01. september 2008. Høringsparterne har været de samme som ved høringen om oplægget til akutplan i efteråret 2007.

Umiddelbart efter høringsperiodens udløb begyndte udarbejdelsen af et notat, der giver et resume af  de indkomne svar. Hvis høringssvarene giver anledning hertil, knyttes der desuden i notatet faktuelle bemærkninger til svarene og forslag til ændringer i gennemførelsesplanen. 

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af akutplanen har drøftet sagen på sit møde den 10. september 2008, og besluttede at sende materialet til videre politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de fremkomne høringssvar og notat om høringssvar drøftes med henblik på endelig godkendelse af gennemførelsesplanen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Forretningsudvalget oversendte sagen til beslutning i regionsrådet.

Regionsrådet

Regionsrådet godkendte gennemførelsesplanen undtaget den sønderjyske struktur med 40 stemmer for og 1 imod (Sarah Nørris Christensen).

Regionsrådet vedtog herefter vedlagte forslag fremsat af Socialdemokratiet og Venstre med 31 stemmer for (Venstre, Socialdemokratiet undtagen Willy Sahl og Bent Krogh Petersen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Søren Salling), 9 imod (Kent Kirk, Bent Bechmann, John Lohff, Otto Lück, Bent Krogh Petersen, Willy Sahl, Lokallisten og Enhedslisten). Poul Sækmose undlod at stemme.

Bilag:

8.      Strategien "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"

Sagsnr:

08/8573

Resumé

På baggrund af den endelige udformning af sundhedsaftalerne er oplæg til strategi for kronisk sygdom færdiggjort. Strategien forelægges med henblik på godkendelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Siden foråret 2007 har en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis arbejdet på en strategi for kronisk sygdom. Strategien har været i høring i starten af 2008, ligesom hovedprincipperne indgår i grundaftalerne om de tværgående emner.

Oplæg til strategi for kronisk sygdom er for ganske kort tid siden færdiggjort og forelægges hermed med henblik på godkendelse.

Strategien, der består af 21 konkrete initiativer, danner rammen om den fremtidige indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark. Implementering og udmøntning af strategien er en stor udfordring for både region, almen praksis og kommuner og vil kræve nytænkning, omorganiseringer og nye arbejdsgange og –former.

Som led i implementeringen nedsættes der fire sygdomsspecifikke koordineringsgrupper, der skal udarbejde patientforløbsprogrammer for kronisk sygdom. Dvs. rammer for den tværfaglige indsats. Der nedsættes grupper inden for hjerte-, diabetes-, KOL- samt muskel-skelet-området med deltagelse fra såvel sygehuse, sundhedsstab, almen praksis som kommuner.

Det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom har drøftet sagen på sit møde den 8. september 2008 og anbefaler, at regionsrådet godkender strategien.


 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den tværsektorielle strategi "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark"godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

9.      Udvidelse af kapaciteten i reumatologisk speciallægepraksis

Sagsnr:

08/8768

Resumé

Sagen vedrører et ønske om udvidelse af reumatologikapaciteten i den jyske del af regionen.

Sagsfremstilling

Blandt regionsrådets medlemmer er der rejst ønske om en udvidelse af kapaciteten inden for specialet reumatologi.

En udvidelse af kapaciteten i de speciallægelige tilbud i praksis vil normalt blive gennemført på baggrund af en specialeplan, hvor kapaciteten i praksis ses i sammenhæng med kapaciteten i sygehusvæsenet.

Kapaciteten i reumatologisk speciallægepraksis i den jyske del af Region Syddanmark er i dag på 3 fuldtidspraksis og 1 deltidspraksis som fordeler sig med 1 fuldtidspraksis i Vejle, 1 fuldtids- og 1 deltidspraksis i Sønderjylland og 1 fuldtidspraksis i Esbjerg. På Fyn er kapaciteten 2 fuldtids- og 1deltidspraksis i Odense samt 1 fuldtidspraksis i Svendborg.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en specialeplan på området. I den konkrete sag, har der været foretaget en vurdering af den nuværende kapacitet i speciallægepraksis og i sygehusregi. På baggrund heraf er vurderingen, at en kapacitetsudvidelse bør ske i den jyske del af regionen.

I 2007 var den gennemsnitlige omsætning i en reumatologisk fuldtidspraksis ca. 1,7 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen ledig kapacitet som følge af naturlig afgang, hvorfor det anbefales, at udgiften til et nyt ydernummer finansieres via meraktivitetsmidlerne.

Sagen har den 17. juni 2008 været forlagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Der var i udvalget enighed om at tilslutte sig udvidelsen, idet udvalget dog forventer, at placeringen af en ny reumatologipraksis sker på baggrund af en vurdering af behovet og en hensyntagen til driften af eksisterende praksis.

Besættelse af ledige ydernumre i regionen sker i henhold til procedurer vedtaget af Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Der nedsættes således et bedømmelsesudvalg, bestående af formandskabet for samarbejdsudvalget, som er regionsrådsmedlem Bo Libergren, speciallægernes formand Jørgen Dyrmose, kommunerepræsentant Ole Østvig Nissen, samt en speciale repræsentant og afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen.

Bedømmelsesudvalget indkalder og afholder samtaler med faglig relevante ansøgere, og indstiller via Samarbejdsudvalget for Speciallæger til regionsrådet, hvem af de indkaldte ansøgere udvalget har fundet egnet til det ledige ydernummer.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At reumatologikapaciteten i den jyske del af regionen udvides med en fuldtidspraktiserende  reumatolog.
 • At den årlige udgift på ca. 1,7 mio.kr. finansieres via meraktivitetsmidlerne.

Beslutning i Forretningsudvalget den 27-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

9a - Status på reumatologi-situationen i den jyske del af regionen

 

 

 

10.    Nyt OUH - igangsætning af byggesag

Sagsnr:

08/13877

Resumé

Med indeværende sag igangsættes byggeprocessen frem mod opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense og herunder frigivelse af midler til Projektorganisationen for Nyt OUH til de indledende faser af byggeprocessen. Der indstilles bevilget 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).

Sagsfremstilling

I såvel regionsrådets akutplan "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark" for det somatiske område som i psykiatriplanen betegnet "Fremtiden psykiatri" er forudsat opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense.

Nybygning af et universitetshospital indgår i Odense Kommunes planer for udnyttelse af området ved Syddansk Universitet og Forskerparken. Dermed foreligger en unik mulighed for at skabe synergi mellem de forskellige institutioners aktiviteter. Samtidig er opførelsen af et nyt universitetshospital en enestående mulighed for at etablere en meget fleksibel byggemasse og lade hensynet til patienterne og "de gode patientforløb" være nogle af fundamenterne for dimensionering og indretning af fremtidens sygehus.

Projektet med opførelsen af Nyt OUH er sat i gang med etableringen af Projektorganisationen for Nyt OUH, der fungerer som ansvarlig administrativ enhed gennem hele forløbet frem mod Nyt OUH. Projektperioden forventes at strække sig over en ca. 10-årig periode.

Med indeværende sag beskrives (i bilag af 8. september 2008) projektets igangsætning og den forventede organisering af processen (indledende planlægningsrunde, nedsættelse af styregruppe for Nyt OUH, EU-udbud af bygherrerådgivning og totalrådgivningsudbud) frem mod udpegning af en totalrådgiver, hvilket foreslås at ske på baggrund af en projektkonkurrence. Antagelse af totalrådgiver forventes at kunne ske i løbet af det første halvår af 2010.

Anlægsbevillingen, der søges afgivet med indeværende sag, skal dække byggesagens udgifter til indledende planlægning og analyser. Der vil blive fremlagt en særskilt bevillingssag når det er kendt, hvordan projektkonkurrencen tilrettelægges. Der foreslås derfor på nuværende tidspunkt meddelt anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH. På møde den 25. august 2008 meddelte regionsrådet anlægsbevilling på 5,331 mio. kr. (indeks 121,8) som budget 2008 for Projektorganisationen for Nyt OUH.

I perioden frem mod udpegning af totalrådgiveren for projektet vil der ske en løbende inddragelse af regionsrådet. Nævnt kronologisk vil regionsrådet få forelagt sag til beslutning vedrørende helhedsplanen for området ved Syddansk Universitet, de bærende principper for byggeriet af Nyt OUH, vilkårene for og bevilling til afholdelse af projektkonkurrencen, samt ved køb af grund til opførelse af Nyt OUH. Vedrørende sidstnævnte er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvornår det vil være relevant at fremlægge en sag for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der opføres nyt universitetshospital – betegnet Nyt OUH – på området ved Syddansk Universitet.
 • At direktionen i Region Syddanmark nedsætter en permanent styregruppe, der fungerer som projektets overordnede administrative beslutningsforum.
 • At der arbejdes frem mod, at udpegning af totalrådgiver sker på baggrund af en konkurrence, og der nærmere vilkår for denne forelægges regionsrådet.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3), finansieret af rammen "Projektorganisation for Nyt OUH" på investeringsbudgettet.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. i 2009 (indeks 125,3).

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

11.    Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009

Sagsnr:

08/8957

Resumé

Denne sag vedrører principperne, hvorefter Region Syddanmark skal anvende puljen til medicoteknisk apparatur 2009.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionsrådets 2. behandling af budget for 2009, skal der træffes beslutning om udmøntning af en pulje til medicoteknisk apparatur. Under forudsætning af, at Regionsrådet afsætter en pulje til medicoteknisk apparatur, anbefales at Regionsrådet godkender følgende forslag til principper for udmøntning af denne. Principperne har været drøftet af sygehusledelserne på mødet den 26. august 2008.

Der foreslås følgende fordeling af puljen til medicoteknisk apparatur:

1. Lokale puljer på sygehusene til anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. Der foretages en permanent nivellering af sygehusenes lokale puljer med udgangspunkt i 2007 niveauet, således at alle sygehusenheder i Region Syddanmark har en lokal pulje af forholdsvis samme størrelse. Til brug for nivelleringen af de lokale puljer overføres fra puljen til medicoteknisk apparatur kr. 21,350 mio. kr. jf. tabel 1: 

Tabel 1: Fordeling af rådighedsbeløb til køb af medicoteknisk apparatur

1.000 kr. 2009 PL

Forventet afsat rådighedsbeløb 2009

Ændring af rådighedsbeløb

Nyt rådighedsbeløb (indeks 125,3)

Anlægsbveilling (indeks 125,3)

OUH-Odense

29.432

-4.304

25.128

25.128

OUH-Svendborg

13.847

-6.894

6.980

6.980

SVS

5.144

5.326

10.470

10.470

SHS

0

10.470

10.470

10.470

SHL (minus Middelfart)

0

16.752

16.752

16.752

I alt investeringsrammer

48.450

21.350

69.800

69.800

Ramme til medicotekniske apparatur

135.00

-21.350

113.650

113.650

 

2. En fælles pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til fælles investeringsprojekter, strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på ialt 113,65 mio. kr..

3. En pulje på 15 mio. kr. reserveret til akutte nedbrud. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

Vedlagte notat redegør nærmere for sundhedsdirektørens forslag til de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af de medicotekniske investeringsmidler. Status på indkøb af medicoteknisk apparatur 2007-2008 er vedlagt til orientering.

Regionsrådet orienteres senere på året om status på indkøb.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning, herunder godkendelse af licitationsresultater.
 • At der frigives et rådighedsbeløb på 135,00 mio. kr. i 2009 (index 125,3) til låneramme til medicotekniske apparatur.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på kr. 113,65 mio. (index 125,3)  til låneramme til medicotekniske apparatur.
 • At der gives tillæg og frigivelse af af rådighedsbeløb på samlet 69,8 mio. kr. (indeks 125,3) jf. tabel 1 som finansieres via reduktion af investeringsrammen til OUH Odense og Svendborg Sygehus samt låneramme til medicotekniske apparatur jf. tabel 1.
 • At der meddeles en samlet anlægsbevilling på 69,8 mio. kr. til investeringsrammerne jf. tabel 1.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

12.    Udkast til rammeaftale 2009 på det sociale område

Sagsnr:

08/7674

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen er der den 20. juni 2008 indmeldt foreløbige normeringer og takster for 2009 for tilbud omfattet af rammeaftalen. På baggrund af disse indmeldinger er det administrationens vurdering, at takstniveauet overordnet og samlet set holdes i ro. Ligeledes er det vurderingen, at der generelt er tale om mindre justeringer af antallet af normerede pladser inden for rammeaftalens område fra 2008 til 2009.

Nu foreligger et revideret udkast til Rammeaftale 2009. 

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatri samt specialundervisning har drøftet sagen på sit møde den 21. august 2008, og anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til Rammeaftale 2009 på det sociale område.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Rammeaftale 2009 på det sociale område godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

13.    Endelig vedtagelse af Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

08/9590

Resumé

Regionsrådet har fremlagt forslag til Regional UdviklingsPlan i høring i perioden 10. januar 2008 til 1. april 2008.

Region Syddanmark har i høringsfasen modtaget 37 høringssvar. Høringssvarene rummer en række bemærkninger til selve den overordnede politiske vision og strategi: "Det gode liv". En stor del af bemærkningerne i høringssvarene henvender sig imidlertid til Regional UdviklingsPlans forskellige redegørelser, herunder ikke mindst redegørelsens for de initiativer, som regionsrådets på sin side vil tage til at følge op på Regional UdviklingsPlan.

På baggrund af høringsfasen er udarbejdet forslag til justeret strategi og justerede redegørelser, som imødekommer en lang række af høringssvarene. Materialet fremlægges med henblik på regionsrådets endelige vedtagelse af Regional UdviklingsPlan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fremlagt forslag til Regional UdviklingsPlan i høring i perioden 10. januar 2008 til 1. april 2008.

Centralt i planen står den overordnede politiske vision og strategi for den ønskede udvikling i Syddanmark. Visionen er: "Det gode liv."

Grundlaget for den politiske vision har været en bred dialog mellem Region Syddanmark og kommunerne, og med borgere, foreninger, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Regional UdviklingsPlan indeholder endvidere en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet på sin side vil tage til at følge op på Regional UdviklingsPlan, en redegørelse om infrastruktur, en redegørelse om grænseregionalt samarbejde og en miljøredegørelse.

Region Syddanmark har i høringsfasen modtaget 37 høringssvar, der fordeler sig som følger:

 • Kommuner og kommunesamarbejder:     17 høringssvar
 • Interesseorganisationer:                       6 høringssvar
 • Uddannelses- og vidensinstitutioner:       3 høringssvar   
 • Statslige myndigheder:                         3 høringssvar                           
 • Borgere:                                            3 høringssvar       
 • Andre:                                               5 høringssvar

En betydelig del af bemærkningerne i høringssvarene henvender sig til de forskellige redegørelser, herunder ikke mindst redegørelsen for regionsrådets opfølgende handlinger.

Hvad angår "Det gode liv" knytter bemærkningerne sig især til følgende emner:

 • Vægten mellem vækstcentre
 • Udviklingsområdernes/yderområdernes placering i strategien
 • Det østjyske bybånd
 • Relationerne til naboregionerne (såvel danske som grænseoverskridende)
 • Infrastruktur og kollektiv trafik

Hvad angår infrastruktur bemærkes, at høringssvarene i mange tilfælde er gentagelser af ønsker og synspunkter, som allerede indgår i det konkrete samarbejde mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner i forbindelse med det fælles regionale udspil i forlængelse af infrastrukturkommissionens betænkning om den fremtidige mobilitet i Danmark.

På baggrund af høringsfasen er udarbejdet forslag til justeret plan og justerede redegørelser, som imødekommer en lang række af høringssvarene.

Det overordnede udgangspunkt for justeringerne har været:

 • Det regionale perspektiv i "Det gode liv" fastholdes - ingen øget detaljeringsgrad og ikke dramatiske ændringer.
 • Fokus på hovedproblemstillinger jf. høringssvar og møderunde med kommunerne i forbindelse med høringsfasen.
 • Kortene i "Det gode liv" skal afspejle den ønskelige fremtidige udvikling / situation og ikke den nuværende.
 • Redegørelse om regionsrådets opfølgende initiativer omarbejdes og søges præciseret.
 • Øvrige redegørelser ajourføres og justeres i begrænset omfang i forhold til indkomne bemærkninger.

Hovedjusteringer er kort beskrevet neden for.

Pejlemærker:

 • Bo og leve: Der indarbejdes styrkelse af Aabenraa-Sønderborg som drivkraft i sydøstjylland samt styrkelse af Svendborg som drivkraft for det sydfynske område.
 • Bo og leve: Der indarbejdes afsnit om det østjyske bybånd.
 • Vækst og velstand: Der suppleres med særskilt pejlemærke for udviklingsområderne.
 • Vækst og velstand: Der indarbejdes afsnit om relationerne til naboregionerne i Danmark.
 • Oplevelse og fritid: Nationalpark Vadehavet indarbejdes i pejlemærkerne.
 • Sammenhæng og tilgængelighed: Kollektiv trafik opprioriteres.

Kort:

 • Bo og leve: På kortet vises de enkelte byer i overensstemmelse med deres størrelse og drivkraft / centerstrukturen i overensstemmelse med deres befolkningsmæssige vægt samlet set. På kortet vises endvidere nord-syd og øst-vest gående udviklingsbånd. Kortet suppleres endelig med angivelse af de kommuner, der indgår i det østjyske bybånd, mens bundoplysningerne om befolkningsudvikling udgår.
 • Læring og viden: Kortet udgår.
 • Vækst og velstand: På kortet vises samme by- og drivkraft-/centerstruktur som på kortet for Bo og leve, og relationerne til naboregioner vises på en mere illustrativ måde. På kortet vises endelig udviklingsområder, mens bundoplysninger om arbejdspladser pr. 10.000 indb. udgår.
 • Oplevelser og fritid: Kortoverskriften ændres, så det klart fremgår, at kortet alene viser naturstyrker. Visningen af naturområder mv. justeres, således at Det sydfynske Øhav vises særskilt. Visningen af Lillebæltsområde Syd justeres i konsekvens heraf. Nationalpark Vadehavet vises med særskilt signatur. Bundoplysninger om jobs inden for turisme, kultur og fritid udgår.
 • Sammenhæng og tilgængelighed: Kortet ændres, så det viser prioriterede ønsker jf. fælles udmelding fra Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark til infrastrukturkommissionen. Herud over illustreres perspektivet om éen fremtidig færgerute mellem Ærø og Fyn. Endelig vises Billund Lufthavn, de fem vigtigste havne, de største transportterminaler samt den overordnede bystruktur.

Redegørelser:

 • Redegørelsen for regionsrådets initiativer til opfølgning på Regional UdviklingsPlan foreslås justeret, så den i endnu højere grad afspejler regionale og kommunale hovedudfordringer. Initiativerne struktureres endvidere så de følger de fem strategier i "Det gode liv".
 • Miljøredegørelsen ajourføres i konsekvens af justeringerne i "Det gode liv".

Den politiske styregruppe for Regional UdviklingsPlan, der består af repræsentanter for de syddanske kommuner og repræsentanter for regionsrådet, har drøftet udkast til justering af Det gode liv og udkast til justering af redegørelsen for regionsrådets opfølgende initiativer. Styregruppen kunne her samlet anbefale udkastet til Det gode liv fremlagt til politisk behandling i regionsrådet. Hvad angår regionsrådets opfølgende initiativer kunne man fra kommunal side ikke forholde sig til initiativpakken som sådan, idet det er op til hver enkelt kommune at forholde sig til, hvilke initiativer den ønsker at deltage i.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de i sagsfremstillingen vedlagte justerede oplæg til Regional UdviklingsPlan inklusiv redegørelser tiltrædes.
 • At Regional UdviklingsPlan dermed samtidigt vedtages endeligt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Inden regionsrådets behandling gennemgås materialet med henblik på vurdering af, om der er behov for en tydeliggørelse af regionsrådets strategier for bl.a. uddannelse.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

14.    Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 - Behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/22181

Resumé

Regionens arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 har været i høring fra den 30. maj til den 30. juni 2008. De indkomne høringssvar samt forslag til behandlingen af høringssvarene fremlægges.

Sagsfremstilling

Udkastet "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008" er en udmøntning af regionsrådets strategi for indsatsen over for jordforurening.

Udkastet til arbejdsplan for 2008 indeholder:

 • Budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2008.
 • En prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 53,5 mio. kr. i 2008.
 • En plan for den særlige screening for jordforurening på børneinstitutioner. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommunerne med størst indbyggertal kommer først.

I høringsperioden har udkastet været fremlagt på Region Syddanmarks hjemmeside, annonceret i dagspressen og fremsendt til de 22 kommuner, statens miljøcentre i Ribe og Odense, alle ejere af ejendomme, hvor der er planlagt undersøgelser eller oprensningsprojekter i 2008 og  til Odense Vandselskab A/S og Bullerup Børnehave, der begge kommenterede regionens strategi for indsatsen på jordforureningsområdet, da denne var i høring tidligere på året.

Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet syv høringssvar (en grundejer, Odense Vandselskab A/S og fem kommuner: Varde, Esbjerg, Aabenraa, Nyborg og Kolding). Kolding Kommunes høringssvar, der er indsendt efter høringsperiodens udløb, men i øvrigt er rettidigt behandlet i kommunen, er medtaget.

Ud over de egentlige høringssvar har jordforureningsafdelingen fået henvendelser i syv sager i høringsperioden. Der har i alle tilfælde været tale om opklarende spørgsmål, som er blevet besvaret løbende, og disse behandles derfor ikke yderligere.

I Aabenraa Kommunes høringssvar indgår der synspunkter om råstofområdet og administrationen heraf. Råstofområdet er ikke medtaget i udkastet til arbejdsplan for indsatsen over for jordforurening i 2008 og denne del af Aabenraas høringssvar besvares derfor særskilt og administrativt.

I det medfølgende notat gengives de i alt 12 indkomne synspunkter fordelt på seks emner:

 1. Prioriteringen af lokaliteter til undersøgelser og oprensning
 2. Koordinering og samarbejde om indsatsen
 3. Internetadgang til regionens oplysninger for borgere og kommuner
 4. Jordforurening på børneinstitutioner.
 5. Jordforureningskortlægning i grundvandsindsatsområder.
 6. Kortlægning af pesticid-punktkilder.

For hvert emne er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til detaljeringer af arbejdsplanens indhold på de nævnte punkter. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i den skriftlige arbejdsplan. Alle høringssvarene tages til efterretning.

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen på sit møde den 2. september 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at arbejdsplanen for 2008 på jordforureningsområdet godkendes.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

15.    Regional bustrafik, opsummering af høringssvar

Sagsnr:

08/8455

Resumé

Regionsrådets forslag til principper for bustrafik af regional betydning, har været udsendt til høring hos kommuner, trafikselskaber og andre parter med svarfrist 1. september 2008.

Der er i alt indkommet 38 høringssvar.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har udarbejdet forslag til principper for regional bustrafik, da der skal laves indspil til trafikselskabernes flerårige trafikplaner, som står foran udarbejdelse.

Regionens udspil til nye principper er desuden nødvendige for at modvirke den voldsomme nedgang som busserne oplever for tiden. Den nuværende bustrafik er ikke konkurrencedygtig. Der er i vid udstrækning faldende passagertal med følgende voldsom vækst i tilskudsbehovet.

Såfremt udviklingen skal vendes, er der brug for gennemgribende tiltag for at gøre busserne attraktive, få flere passagerer og bedre økonomi. Der er ikke nogen plan eller strategi for dette, og regionens budget for bustrafikken er begrænset.

Derfor har regionen udarbejdet principper for en moderne regional bustrafik, som skal udformes i overensstemmelse med borgernes ønsker, så den kollektive trafik kan blive et attraktivt alternativ til bilen. I dag vælger mange busserne fra, fordi de ikke kan opfylde borgernes krav.

Det er vigtigt at de berørte parter bliver inddraget i arbejdet med en sådan strategi. Derfor har Regionen lavet nogle overordnede principper, som har været i høring, og der er gennemført en analyse af borgernes ønsker til bustrafik.

Den afgørende prioritering består mellem at tilbyde en bred dækning med få afgange og mange destinationer også i tyndt befolkede områder og en betjening med hyppige afgange og hurtige, direkte forbindelser mellem regionale rejsemål.

Vedlagte notat af 5. september 2008 indeholder:

 • redegørelse for baggrund for høringen,
 • oversigt over samtlige høringssvar
 • oversigt over generelle emner i høringssvarene
 • gennemgang af høringssvarene fra de enkelte kommuner og trafikselskaber i Syddanmark og
 • vurdering af konsekvenserne af høringssvarene med forslag til bemærkninger og justeringer (afsnit 4)

Samtlige høringssvar kan ses på regionens hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles:
 

 • At forslaget til bemærkninger og justeringer vedtages.
 • At principperne, med de justeringer og bemærkninger der følger af høringsperioden sendes til trafikselskaberne som regionsrådets indspil til den samlede trafikplan.
 • At principperne med forslag til justeringer og bemærkninger sendes til FynBus og til Sydtrafik som regionens indspil til køreplanlægningen for 2009.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingens 1. og 2. "at" anbefales over for regionsrådet.

Indstillingens 3. "at" blev tiltrådt.

Regionsrådet

Indstillingen blev tiltrådt med 39 stemmer for og 1 imod (Sarah Nørris Christensen).

Bilag:

16.    Orientering om busundersøgelse

Sagsnr:

08/14064

Resumé

Analysefirmaet Wilke A/S har på regionens vegne udarbejdet en undersøgelse af brugernes og borgernes holdninger til busbetjeningen. Undersøgelsen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Busundersøgelsen viser at brugere og borgere finder de grundlæggende faktorer (omkostningseffektivitet, hurtige, direkte og rettidige busser, sikkerhed og tryghed, miljørigtighed og komfort) vigtige.

Samtidig er brugerne generelt godt tilfredse med den nuværende busbetjening (der er spurgt til brugernes seneste rejse).

Brugernes og borgernes rangordning af faktorerne viser at de "hårde" krav står stærkest i forhold til de "bløde" krav.

Indstilling

 • Til orientering.

Regionsrådet

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

17.    Regionsrådets bemærkninger til trafikstyrelsens plan for jernbanen 2008-2018

Sagsnr:

08/8455

Resumé

Trafikstyrelsen har sendt forslag til trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos regioner, kommuner og trafikselskaber med svarfrist den 12. september 2008.

Sagsfremstilling

Statens formål med jernbaneplanen er:

 • at præsentere et overblik over den offentlige servicetrafik på jernbane,
 • at udstikke retningslinjer for statens indkøb af passagertrafik på banenettet efter udløb af de nuværende trafikkontrakter,
 • at give et samlet overblik over kapaciteten på banenettet og at give input til den lokale og regionale planlægning af kollektiv trafik.

I den første udgave af planen vurderes udviklingen i trafikgrundlag og kapacitetsbehov i perioden 2008 til 2018.

Forslaget til jernbaneplan blev præsenteret på det første møde i Syddansk Mobilitetsråd. Det er rådets holdning, at man i bemærkningerne til planen skal medtage alle syddanske ønsker til en fremtidig jernbane, altså ikke kun passagertrafikken.

Hovedbudskabet i forslaget til bemærkninger er, at jernbaneplanen bør være et aktivt element i en samlet udvikling af den kollektive trafik. Det skal give tog og bus en større markedsandel og medvirke til nedbringelse af trængsel på vejene og nedbringelse af CO2-udslip.

I vedlagte forslag til bemærkninger er derfor også medtaget ønsker om kapacitetsudvidelser og udbygninger af hensyn til fremtidig godstrafik, ønske om dobbeltspor og elektrificering af alle hovedstrækninger.

Endvidere er der opfordring til, at man opprioriterer togtrafik på tværs af landegrænsen for at understøtte ønsket om bedre trafikal sammenhæng i grænseregionen.

Da bemærkningerne vedrører mere end passagertrafikken foreslås, at bemærkningerne også sendes til Transportministeriet.

Det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøftede sagen på møde den 19. august 2008. Det særlige udvalg anbefaler forslag til Region Syddanmarks bemærkninger til jernbaneplan over for regionsrådet.

Da høringsfristen var den 12. september 2008 er der efter forretningsudvalgets behandling af sagen den 27. august fremsendt et foreløbigt høringssvar til Trafikstyrelsen, hvori der er taget forbehold for regionsrådets behandling af sagen.

Forretningsudvalget har behandlet sagen på møde den 27. august 2008, og havde i den forbindelse enkelte ændringsforslag til høringssvaret. Bemærkningerne fra forretningsudvalget er indarbejdet i det fremsendte høringssvar.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tiltræder høringssvar som fremsendt til Trafikstyrelsen.

Regionsrådet

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag:

18.    Garantistillelse for lån som optages af Vestbanen A/S

Sagsnr:

08/101

Resumé

Det foreslås, at Region Syddanmark indfrier et lån, som Vestbanen har hos Kommunekredit, for at regionen ikke længere skal være et overflødigt mellemled mellem långiver og faktiske låntager.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark overtog fra delingsaftalen et lån, som Ribe Amt havde optaget på vegne af Vestbanen A/S hos KommuneKredit. Proceduren har indtil videre været, at regionen har betalt ydelserne til KommuneKredit og derefter opkrævet beløbet hos Vestbanen A/S.

Restgælden på lånet på 6.874.578 kr. forfalder til indfrielse den 15. oktober 2008.

For at overflødiggøre konstruktionen med Region Syddanmark som unødvendigt mellemled mellem långiver og faktisk låntager foreslås det, under forudsætning af at Vestbanen A/S` bestyrelse ønsker det, at regionen indfrier ovennævnte lån den 15. oktober 2008.

Samtidig optager Vestbanen A/S med Region Syddanmark som garant et nyt lån på 6.874.578 kr. Det modtagne låneprovenu overfører Vestbanen A/S herefter til Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionen indfrier ovennævnte lån den 15. oktober 2008. Samtidig optager Vestbanen A/S med Region Syddanmark som garant et nyt lån på 6.874.578 kr. Det modtagne låneprovenu overfører Vestbanen A/S herefter til Region Syddanmark.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

19.    Høringssvar til VUC Kolding vedr. nye driftsoverenskomster

Sagsnr:

08/9674

Resumé

Regionsrådet skal høres forud for indgåelse af driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet. VUC Koldings høringsmateriale er vurderet ud fra de nationale og regionale mål på FVU-området.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til "lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse" i samarbejde med voksenuddannelsesinstitutionerne i regionen koordinere FVU-indsatsen (forberedende voksenundervisning), herunder for så vidt angår den stedlige placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle.

De nuværende driftsoverenskomster for overgangsperioden 2007-2008 udløber pr. 31. december 2008. Der skal derfor indgås nye driftsoverenskomster for området gældende pr. 1. januar 2009. Regionsrådet skal høres før de seks voksenuddannelsescentre i regionen indgår nye driftsoverenskomster.

VUC Kolding har som det første voksenuddannelsescenter indsendt høringsmateriale d. 20. august 2008. I høringsmaterialet fra VUC Kolding fremgår det, at der er indkommet ansøgninger fra to institutioner om driftsoverenskomst:

 • ASV Kolding søger FVU og Ordblindeundervisning driftsoverenskomster
 • Lær Dansk / Kolding (Sprogskolen) søger FVU driftsoverenskomst

VUC Kolding forventer, at de to ansøgninger vil blive imødekommet af bestyrelsen d. 30. september.

Hvis ansøgningerne imødekommes vil det være de samme tre institutioner, som havde ret til at udbyde FVU og ordblindeundervisning i perioden 2007-2008, som også fremover fra d. 1. januar 2009 kan udbyde FVU og ordblindeundervisning i VUC Koldings dækningsområde.

Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Koldings FVU-plan januar/februar 2008, at de tre institutioner tilsammen havde et tilstrækkeligt udbud i VUC Koldings geografiske dækningsområde (Kolding Kommune).

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet sender vedlagte høringssvar til VUC Kolding.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

20.    Facaderenovering af hovedbygningen, Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg

Sagsnr:

08/12527

Resumé

I forbindelse med facaderenovering på hovedbygningen, psykiatrien Esbjerg, er det nødvendigt at udskifte døre og vinduer. Der søges anlægsbevilling hertil.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet at to nye sengeafsnit i 2006 fik Ribe Amt udarbejdet en Masterplan med henblik på at kortlægge de eksisterende bygningers tilstand på matriklen i Esbjerg. Masterplanen, der er udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma COWI A/S, påpegede bl.a. at vinduer og døre i hovedbygningen generelt er nedslidte og energimæssigt dårlige. I 2006 påbegyndtes derfor en facaderenovering af hovedbygningen, hvor vinduerne på sydsiden af hovedbygningen blev udskiftet.

For at færdiggøre projektet er det nødvendigt at udskifte udvendige vinduer og døre på hovedbygningens nord-, øst-, og vest facade. Udgiften hertil er anslået til 2,993 mio. kr.

Projektet har været i licitation den 19. juni 2008. Omkostningsbudgettet på baggrund af licitationsresultatet vedlægges.

Tabel 1 (i 1.000 kr.)

2008 (indeks 121,8)

2009 (indeks 125,3)

I alt

Afsat rådighedsbeløb

1.575

1.125

2.700

Behov for tillæg

293

I alt

1.868

1.125

2.993

Finansiering af tillæg

Ramme til tidsforskydninger

-293

293

0

Ramme til disposition

-293

Anlægsbevilling (121,8)

2.993

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 2,993 mio. kr. (indeks 121,8) til anlægsprojektet.
 • At der gives tillæg på 0,293 mio. kr. til rådighedsbeløb som finansieres jf. tabel 1 og der frigives rådighedsbeløb på 1,868 mio. kr. i 2008 og 1,125 mio. kr. i 2009.
 • At opgaven overdrages lavestbydende, som har vedstået, at tilbuddet er gældende til 30. september 2008.

Beslutning i Forretningsudvalget den 27-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

21.    Etablering af midlertidig Retspsykiatrisk afsnit i Odense

Sagsnr:

08/7622

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet, at den retspsykiatriske kapacitet i Middelfart skal udbygges. Denne udbygning vil først være en realitet om 4 år. Da der allerede nu er behov for udbygning af kapaciteten, foreslås etablering af et midlertidigt afsnit på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Psykiatrien i Region Syddanmark står over for en markant udbygning af retspsykiatrien for at imødekomme det stadigt stigende pres, der er på behandling af denne patientgruppe. For at sikre kvalitet i behandlingen og styrke personalets faglige niveau, skal der på sigt etableres en regional specialfunktion med ansvar for den retspsykiatriske behandling i hele regionen, hvor alle døgnpladser er samlet ét sted.

Med psykiatriplanen er det besluttet at samle og udbygge den retspsykiatriske kapacitet i regionen i Middelfart, så der i alt er 70 retspsykiatriske sengepladser – en beslutning som regionsrådet har givet højeste prioritet.

I dag modtager almenpsykiatriske afdelinger retspsykiatriske patienter, da retspsykiatrien ofte ikke har kapaciteten til at modtage disse patienter. Indlæggelse af de retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger sker, uanset om der er overbelægning. 

Udvidelsen af kapaciteten i retspsykiatrien betyder, at det bliver muligt at tilbyde de retspsykiatriske patienter, der nu er indlagt på en almenpsykiatrisk afdeling, en retspsykiatrisk sengeplads. Dette har stor betydning for de retspsykiatriske patienters behandlingsforløb. Håndtering af retslige patienter kræver en særlig viden, som ikke findes på de almenpsykiatriske afdelinger. Eksempelvis er der stor risiko for, at en person idømt behandlingsdom begår ny kriminalitet, hvis ikke patienten kommer i relevant psykiatrisk behandling så hurtigt som muligt. Derfor skal kapaciteten i psykiatrien være tilstrækkelig til at sikre, at ventetid for behandling undgås.

Det er derfor helt afgørende for kvaliteten af indsatsen overfor både denne patientgruppe og de øvrige patienter på psykiatriske afdelinger, at der er tilstrækkelig kapacitet inden for det retspsykiatriske område.

Den regionale specialfunktion kan først være en realitet om op til ca. 4 år, idet der skal ske omfattende nybyggeri i forbindelse med etableringen af den nye retspsykiatri. Men behovet for en udbygning er stort nu. På en tilfældig dag i marts 2008 var der indlagt 72 retslige patienter. Det er over 100% mere, end hvad den nuværende kapacitet på 30 pladser kan rumme. Desuden har Region Syddanmark pr. 1.1.2008 opsagt aftale med Region Midtjylland om 3 pladser på den retspsykiatriske afdeling i Risskov og hjemtager patienterne henover 2008.

På denne baggrund ønskes udbygningen af kapaciteten i retspsykiatrien allerede nu påbegyndt gennem etablering af et midlertidigt retspsykiatrisk afsnit på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital. Dette både for at sikre den rette behandling af de retspsykiatriske patienter, men også for at forbedre situationen på de almenpsykiatriske afdelinger frem til at den permanente udbygning er på plads i Middelfart.

Handleplan

Mulighederne for at igangsætte udbygningen i eksisterende rammer er derfor afsøgt. Afsøgningen har vist, at det er muligt gennem en omorganisering og mindre bygningsmæssige ændringer på psykiatrisk afdeling i Odense at skabe 14 ekstra retspsykiatriske sengepladser.

Det midlertidige retspsykiatriske afsnit etableres i lokaler, som nu huser et lukket afsnit på den almenpsykiatriske afdeling på OUH. For at dette kan realiseres, vil bl.a. Svendborg Psykiatrisk afdeling få et større optageområde og kan derfor aflaste Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital OUH med hensyn til almenpsykiatriske senge.

Til erstatning for den almenpsykiatriske lukkede afdeling skal der desuden etableres et intensivt rehabiliteringsafsnit med 12 sengepladser, som bl.a. vil kunne rumme længerevarende stabiliserende indlæggelser for ikke-retspsykiatriske patienter, og i mindre omfang anbringelsesdømte der er i endelig stabil og rolig fase med henblik på forberedelse til udslusning til socialpsykiatriske tilbud.

De strukturelle og bygningsmæssige ændringer, der iværksættes, vil ske på en måde, så de også fremadrettet støtter psykiatriplanen og samtidigt muliggør oprettelsen af et midlertidigt retspsykiatrisk afsnit i midlertidige rammer på OUH.

Udover etablering af midlertidig retspsykiatrisk sengeafsnit i Odense er det nødvendigt at afsætte en ramme til yderligere afbødende foranstaltninger i tiden frem til udbygningen i Middelfart er på plads. Det handler om dels efter behov at gennemføre forskellige afbødende foranstaltninger på de almenpsykiatriske afdelinger, hvor der som følge af presset stadig vil være retspsykiatriske patienter indlagt. Styrkelse af afdelingerne i denne periode er vigtig for at kunne tilbyde bedre behandling, højne retssikkerheden og beskytte patienter på de almenpsykiatriske afdelinger.

Endelig skal den afsatte ramme sikre mulighed for, om nødvendigt, at styrke den retspsykiatriske distriktspsykiatri for at sikre, at alle patienter, der har fået en behandlingsdom, får et højt specialiseret behandlingstilbud. En styrkelse af det retspsykiatriske team vil i perioden med udbygning i midlertidige rammer være med til at holde presset nede på de almenpsykiatriske afdelinger, som modtager retspsykiatriske patienter. Den nuværende indsats i den retspsykiatriske distriktspsykiatri er puljefinansieret, men der er behov for at sikre mulighed for en styrkelse og en sikring af aktiviteten udover den puljefinansierede del i perioden frem til den nye retspsykiatriske afdeling i Middelfart står klar.

Målsætning

Udbygningen af retspsykiatrien i midlertidige rammer skal nedbringe antallet af retspsykiatriske indlæggelser på de almenpsykiatriske afdelinger og dermed positivt bidrage til kvaliteten i behandlingen, patientforløbene, retssikkerheden, beskyttelse af patienterne mv.

Tidsplan

Udbygningen af kapaciteten i Odense påbegyndes anlægsmæssigt i efteråret 2008 med forventet indflytning efteråret 2009. Afbødende foranstaltninger, som ikke er afhængige af anlægsændringerne, vil blive iværksat snarest muligt.

   

Økonomi

De driftsmæssige konsekvenser af udbygningen forventes dækket af retspsykiatripuljen i SATS-puljeaftalen 2008-2011 for så vidt angår driftsudgifterne i 2009-2010. SATS-puljen søges om 7,406 mio. kr. i 2008 og 14,811 i 2009, i alt 22,217 mio. kr. til den driftsmæssige omdannelse af det nuværende lukkede afsnit på almenpsykiatrisk afdeling på OUH til retspsykiatri samt omdannelse af et tidligere sengeafsnit til et intensivt rehabiliteringsafsnit (se i øvrigt vedlagte ansøgning til SATS-puljen).

Der er en forventning om, at puljen vil blive videreført i de efterfølgende år og dermed sikre finansieringen af denne del af udbygningen af den retspsykiatriske kapacitet i 2011 og fremefter. Såfremt ansøgningen om SATS-puljemidlerne mod forventning ikke imødekommes, vil regionsrådet få forelagt sagen igen.

Finansieringen af afbødende foranstaltninger, frem til den retspsykiatriske afdeling står færdig i Middelfart, sikres gennem de midler, der er frie som følge af reduktionen i regionens udenregionale udgifter til behandling af retspsykiatriske patienter, efter opsigelse af aftale med Risskov pr. 1. januar 2008. Derved kan der overflyttes 4,6 mio. kr. fra psykiatriens nuværende udenregional-konto til psykiatriens driftsramme.

Anlægsudgifter

Der er udarbejdet vedlagte idéoplæg vedr. de bygningsmæssige ændringer i tilknytning til etablering af det midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense. De samlede anlægsudgifter skønnes at blive på 5 mio. kr. Der er ikke i regionens budget 2008 afsat anlægsmidler til dette projekt.

Psykiatriledelsen indstiller, at projektet finansieres indenfor psykiatriens ramme gennem omflytning af overførte driftsmidler fra 2007 til 2008 på psykiatriområdet til anlægsbudgettet. Byggeprogram forventes forelagt forretningsudvalg og regionsrådet i september.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag om etablering af midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense og den afledte etablering af intensivt rehabiliteringsafsnit godkendes.
 • At forslag om ramme til øvrige afbødende foranstaltninger over for retspsykiatriske patienter frem til udbygningen i Middelfart er på plads godkendes.
 • At idéoplæg vedr. de bygningsmæssige konsekvenser af forslag om midlertidig retspsykiatrisk afsnit i Odense godkendes, og at der afsættes 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til anlægsprojektet.
 • At anlægsprojektet finansieres indenfor psykiatriens ramme i 2008 gennem overførsel af overførte driftsmidler fra 2007 til 2008 til anlægsbudgettet.
 • At de øgede driftsudgifter ved udbygningen i Odense af den retspsykiatriske kapacitet for 2009-2010 finansieres af forventede SATS-puljemidler.
 • At de øgede driftsudgifter ved udbygningen i Odense for 2011 og fremefter finansieres af en forventet videreførelse af SATS-puljen til udbygning af retspsykiatrien.
 • At den fortsatte finansiering af udbygningen i Odense fra 2011 og fremefter vil blive taget op senest i forbindelse med forberedelse af budget 2011, hvis SATS-puljen til udbygning af retspsykiatrien mod forventning ikke vil blive videreført.
 • At ramme på 4,6 mio. kr til afbødende foranstaltninger frem til udbygningen af retspsykiatrien i Middelfart finansieres af besparelser på psykiatriens udenregionalkonto som følge af opsigelse af aftale med Region Midtjylland om benyttelse af retspsykiatriske sengepladser i Risskov.
 • At rammen til afbødende foranstaltninger og driftsbudgettet for den midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense vil indgå i finansieringen af den permanente udbygning i Middelfart, når den er på plads.

Beslutning i Forretningsudvalget den 27-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

22.    Revisionsberetninger for regnskabsåret 2007

Sagsnr:

08/13022

Sagsfremstilling

Revisionen har sendt beretning af 23. juni 2008 om løbende revision af forretningsgange og interne kontroller mv. i forbindelse med årsregnskabet for 2007 og beretning af 15. august 2008 om revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende).

Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne.

Revisionsberetning af 23. juni 2008 om løbende revision af forretningsgange og interne kontroller mv. i forbindelse med årsregnskabet for 2007

Beretningen indeholder konkret to bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden: Manglende overholdelse af god bogføringsskik og manglende kontrol af lønindberetninger.

Revisionen har gennemgået regionens oplæg til nye forretningsgangsbeskrivelser mv. Revisionen anfører, at det generelt er deres opfattelse, at der er beskrevet nogle betryggende forretningsgange og interne kontroller på overordnet niveau, men at de specifikke arbejdsgangsbeskrivelser og kontrolprocedurer ikke er beskrevet på væsentlige områder.

Revisionen anfører, at de generelt har konstateret manglende løbende afstemninger og manglende implementering af kontroller, herunder ledelsestilsyn på væsentlige områder.

Revisionsberetning af 15. august 2008 om revision af årsregnskabet for 2007 (afsluttende)

Beretningen indeholder ikke bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Administrationens besvarelse:

Revisionens beretninger tages til efterretning, og implementering af løsninger er iværksat.

Uddybende besvarelser findes i vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At godkende revisionsberetningerne med administrationens besvarelser.
 • At beretninger med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

23.    Fuglekær, Hørgyden - anlægsregnskab og skema C

Sagsnr:

08/13294

Resumé

Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse

Sagsfremstilling

Vejle Amt besluttede i 2004 opførelse af 12 almene boliger på den sociale institution Fuglekær, Hørgyden i Gaurslund. Anlægsregnskabet mv. er nu afsluttet med følgende resultat:

Forbruget til boligerne er 14,174 mio. kr., svarende til den maksimale kvadratmeterpris i 2004 jfr. bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Skema C er en specificering af anlægsregnskabets poster vedrørende boligdelen.

Forbruget til servicearealet er 1,635 mio. kr.,  og indtægten til servicearealtilskud er på   -0,480 mio. kr. 

Den ajourførte anlægsbevilling i henhold til regionens investeringsoversigt i det vedtagne budget 2008 udgør 15,067 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på i alt 0,262 mio. kr.

Byggeregnskab på Skema C skal aflægges i henhold til §52 i støttebekendtgørelsen "Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv."

Indstilling

Det indstilles:

 • At anlægsregnskabet godkendes.
 • At skema C godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

24.    Ansøgning til projektet "Audiograf"

Sagsnr:

08/2325

Resumé

Der er indkommet en ansøgning til Region Syddanmark vedr. projektet "Audiograf - se med øjnene, lyt med ørerne". Ansøgningen indstilles til afslag.

Sagsfremstilling

Projektleder Casper Mikkelsen har indsendt en ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje, februar-uddelingen 2008, til projektet "Audiograf - se med øjnene, lyt med ørerne". Regionsrådet  besluttede den 31. marts 2008, at der ikke bevilges midler fra kulturpuljen, men at ansøgningen behandles ved tildeling af midler til samarbejde mellem kulturaftalerne og Region Syddanmark.

Projektet "Audiograf" er et koncert- og formidlingsprojekt, som primært er rettet mod skoleelever og studerende i Region Syddanmark. Projektet er udviklet som en art skolekoncert for folkeskoleelever og institutioner. Audiograf søger derudover at arrangere offentlige koncerter på spillestederne om aftenen, idet skolekoncerterne typisk finder sted i dagtimerne. Disse koncerter finansieres af spillestederne og vil kunne tilbydes til ca. 6.000 mennesker.

Der søges om tilskud til gennemførelse af 26 musikforestillinger/skolekoncerter i Region Syddanmarks geografiske område. Ca. 13.000 skolelever tilbydes en koncert.

Projektet er en videreførelse af et pilotprojekt bestående af 9 koncerter, der blev afholdt i Esbjerg og omegn i efteråret 2007.

Projektets budget andrager 553.903 kr., med forventede indtægter på 175.497 kr.. Kulturregion Vadehavet har besluttet at støtte projektet med 21.450 kr. i hvert af årene 2008-2010. Ansøgningen til Region Syddanmarks Kulturpulje er på 378.406 kr.

I Region Syddanmarks strategi for kulturområdet lægges der vægt på, at kulturtilbud skal være med til at gøre regionen synlig, have gennemslagskraft og en bred interesse i hele regionen.

Det vurderes ikke, at disse vægtninger er indeholdt i projektet, og perspektiverne for projektet synes derfor ikke at være til stede, også med udgangspunkt i, at Kulturregion Vadehavet støtter med i alt 63.750 kr. fordelt over 3 år.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 26. august 2008, og anbefaler at der gives afslag på ansøgningen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles afslag på ansøgningen. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

25.    Ansøgning fra Syddansk Universitets Symfoniorkester om støtte til opførelse af "Messias"

Sagsnr:

08/10253

Resumé

Syddansk Universitets Symfoniorkester og kammerkor har indsendt en ansøgning om økonomisk støtte til tre opførelser af G.F. Händels oratorium "Messias" i Odense og Sønderborg i december måned 2008. Symfoniorkestret vil med opførelsen af "Messias" dels fejre Syddansk Universitets 10 års jubilæum og med opførelsen demonstrere orkestrets og korets musikalske profil for regionens borgere samt medvirke til at skabe en god julestemning.

Sagsfremstilling

Syddansk Universitet fejrer i år sit 10 års jubilæum. Som det eneste danske universitet har Syddansk Universitet både eget kor og symfoniorkester, der ledes af Saul Zaks. Både kor og orkester har flere gange medvirket i Danmarks Radio og foretager jævnligt koncertrejser i både ind- og udland.

Værket "Messias" opføres med deltagelse af et solistisk besat ensemble af professionelle musikere fra henholdsvis Odense og Sønderjyllands symfoniorkestre samt af musikere fra SDU´s eget symfoniorkester. Seks professionelle sangsolister hentes fra DR Radiokoret og fra Det Svenske Radiokor.

Händels oratorium opføres i Odense den 14. december 2008, datoen for opførelsen i Sønderborg er endnu ikke fastsat.

I ansøgningen lægges der vægt på, at i år vil  hverken Odense Symfoniorkester eller Sønderjyllands Symfoniorkester opføre G.F. Händels "Messias".I Region Syddanmarks Kulturstrategi lægges der op til, at kulturelle begivenheder er med til at gøre regionen til et godt sted at leve og bo.

Koncerternes samlede budget er anført til 335.662 kr. Syddansk Universitet har givet tilsagn om tilskud på 10.000 kr. Der søges om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 150.000 kr., der dækker én opførelse af "Messias". Saldoen for øvrige midler på kulturområdet udgør kr. 1,4 mio. kr. inden behandling af denne ansøgning.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 26. august 2008. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansøgningen indstilles til afslag, idet projektet ikke vurderes at være tilstrækkeligt nyskabende og ikke har gennemslagskraft og synlighed i hele Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der gives afslag på ansøgningen om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

26.    Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr:

07/6696

Sagsfremstilling

Ifølge regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (formænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

Regionsrådet har tidligere bemyndiget administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen og økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformand.

For at sikre en fleksibilitet i forhold til ferieafvikling mv. foreslås det, at regionens regnskabschef Johan Meyer ligeledes bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At regnskabschef Johan Meyer bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 27-08-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

27.    Etablering af psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/6201

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af udviklingsplan for psykiatrien den 20. december 2007 blev også patient-/bruger- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark godkendt.

Af denne politik fremgår det, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum, hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient-/bruger- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område.

Psykiatristaben har på baggrund af politikken udarbejdet forslag til kommissorium for dialogforum og indstiller, at regionsrådet beslutter at udsende kommissoriet til syv navngivne foreninger med anmodning om, at hver forening udpeger et medlem bosiddende i Region Syddanmark. De syv foreninger har alle deltaget i udarbejdelsen af patient-/bruger- og pårørendepolitikken.

Endvidere indstilles, at regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer til dialogforum.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller:

 • At vedlagte kommissorium for psykiatrisk dialogforum godkendes.
 • At de i kommissoriet syv navngivne foreninger hver anmodes om at indstille et i regionen bosiddende medlem.
 • At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingerne fra de syv foreninger.
 • At regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer.

Regionsrådet

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Regionsrådet udpegede følgende medlemmer til psykiatrisk dialogforum:

 • Pierre Topaz
 • Andrea Terp Christensen
 • Bente Gertz Hansen
 • Karen Baungaard
 • Bente Bendix Jensen
 • Jytte Gramstrup Lauridsen
 • Otto Lück

Bilag:

28.    Indstilling fra Vækstforums formandskab: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Foreningen Vestdansk Investerings- fremme

Sagsnr:

07/24377

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er medlem af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der har til formål at tiltrække udenlandske investeringer til Vestdanmark.

Region Syddanmark har som stifter af foreningen d. 7. december 2007 godkendt vedtægterne, herunder en vedtægtsændring der betyder, at Vækstforums formandskab indtræder som medlem af repræsentantskabet. Der er tale om en vedtægtsændring med det formål at tilgodese et ønske fra økonomi- og erhvervsministeren om stærkere virksomhedsinddragelse i foreningens besluttende organer.

Et advokatfirma har fungeret som midlertidig bestyrelse for foreningen. Den egentlige bestyrelse skal nu sammensættes og repræsentantskabet konstitueres.

Ifølge vedtægterne har Region Syddanmark ret til at udpege to medlemmer fra Vækstforum til bestyrelsen. Det forudsættes, at disse to medlemmer er fra Vækstforums formandskab.

Formandskabet har bekræftet sit medlemskab af repræsentantskabet og derudover foreslået CC Nielsen og Carl Holst til den permanente bestyrelse for foreningen. CC Nielsen og Carl Holst har begge indvilget heri.

Indstilling

Vækstforums formandskab indstiller til regionsrådet:

 • At CC Nielsen og Carl Holst udpeges til den permanente bestyrelse for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

29.    Udpegning af medlem til midlertidig bestyrelse for Erhvervsakademiet Sydvest

Sagsnr:

08/13863

Sagsfremstilling

Pr. 1. september 2008 etableres Erhvervsakademi Sydvest med midlertidig bestyrelse. Erhvervsakademi Sydvest etableres af Esbjerg Handelsskole, EUC Vest, EUC Syd og Business College Syd. Det geografiske dækningsområde er fra Varde over Esbjerg, den vestlige del af regionen, samt hele det sønderjyske område.

Erhvervsakademi Sydvest etableres permanent fra 1. januar 2009, og får hjemsted i Esbjerg.

Regionen skal udpege et medlem til den midlertidige bestyrelse, og det forventes at vedkommende overgår til den permanente bestyrelse pr. 1. januar 2009.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet udpeger et medlem til den midlertidige bestyrelse for Erhvervsakademiet Sydvest.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Stephanie Lose.

30.    Udpegning af medlemmer til Green Network

Sagsnr:

08/13230

Sagsfremstilling

Green Network tilbyder i brev af 19. august 2008 Region Syddanmark en bestyrelsespost samt en administrativ post i Forretningsudvalget. Der påregnes 3 bestyrelsesmøder om året.

Green Network arbejder for at styrke en bæredygtig erhvervsudvikling i Green Networks område, som dækker kommunerne Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejle, Hedensted og Horsens samt knap 300 virksomheder.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, hvorvidt de ønsker at udpege medlemmer til bestyrelsen i Green Network.
 • At regionsrådet, i bekræftende fald, udpeger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen i Green Network.
 • At regionsrådet, i bekræftende fald, bemyndiger administrationen til at udpege 1 ledende embedsmand som medlem af Forretningsudvalget i Green Network.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen med Ole Jacobsen som suppleant.

Indstillingens 3. "at" blev tiltrådt.

Bilag:

31.    Udpegning af medlemmer til kulturaftalens politiske og administrative styregruppe

Sagsnr:

08/14588

Sagsfremstilling

Trekantområdet Danmark har i brev af 12. august 2008 tilkendegivet at de ønsker at styrke dialogen og ideudvekslingen mellem de to parter.

De inviterer derfor Region Syddanmark til at blive medlem af kulturaftalens politiske og administrative styregruppe. Grupperne har ansvaret for den løbende udvikling af kulturaftalen og indsatsområder, herunder prioritering af midler.

Der påregnes ca. tre møder om året for hver gruppe.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, hvorvidt de ønsker at udpege medlemmer til kulturaftalens politiske og administrative styregruppe.
 • At regionsrådet, i bekræftende fald, udpeger 1 medlem til kulturaftalens politiske styregruppe.
 • At regionsrådet, i bekræftende fald, bemyndiger administrationen til at udpege 1 medlem til den administrative styregruppe.

Regionsrådet

Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen.

Indstillingens 3. "at" blev tiltrådt.

32.    Anmodning fra Sarah Nørris Christensen om udtrædelse af diverse hverv

Sagsnr:

08/14027

Sagsfremstilling

Sarah Nørris Christensen (Enhedslisten) er tidligere blevet valgt som medlem af Fordelingsudvalg Fyn (gymnasier) og Praktikplads Forum for pædagoguddannelsen. Desuden er hun valgt som suppleant til Fiskeri LAG Fyn.

Sarah Nørris Christensen har i mail af 4. september 2008 bedt om at blive fritaget for disse hverv.

Udtræder et medlem i valgperioden af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, besættes den ledigblevne plads af den gruppe, der har indvalgt det pågældende medlem, jf. reglerne i den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet tager stilling til, om anmodningen fra Sarah Nørris Christensen kan imødekommes. I bekræftende fald, skal der genudpeges til følgende hverv:

· Fordelingsudvalget for Fyn

· Praktikplads Forum

· Fiskeri LAG Fyn (suppleant)

Regionsrådet

Regionsrådet imødekom Sarah Nørris Christensens anmodning, og udpegede:

 • Ole Jacobsen til Fordelingsudvalget for Fyn
 • Per A. Moos Laursen til Praktikplads Forum
 • Carl Erik Jensen til Fiskeri LAG Fyn.

33.    Budgetseminar 2009

Sagsnr:

08/12240

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der i 2009 afholdes budgetseminar den 24. – 25. marts med henblik på forberedelse af Budget 2010, jfr. den kommunale styrelseslov § 9 a.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet afholder budgetseminar den 24. – 25. marts 2009.

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

1.      Salg af lægeboliger

Sagsnr:

07/18471

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at sælge tre lægeboliger i Give. Der er nu været afholdt budrunde, hvorefter det indstilles at sælge to af boligerne.

Sagsfremstilling

Vejle og Give Sygehuse disponerer over 3 parcelhuse på Granbakken i Give som har været beregnet til lægeboliger.

Regionsrådet besluttede d. 25.07.2007 at ejendommene skulle sælges. Salget ville skulle ske over tid af hensyn til opsigelsesvarsler over for eksisterende lejere. Provenuet anvendes til køb af ledige lejligheder i boliginstitutionen Toftebo, Vejle.

Der har været afholdt udbud i henhold til indenrigsministerens bekendtgørelse om udbud af fast ejendom. Efter at ejendommene har været annonceret 2 gange i Jyske Vestkysten og Vejle Amts Folkeblad, har der været ret stor interesse for at modtage udbudsmaterialet.

Der er imidlertid alene modtaget 3 tilbud.

Granbakken 12 er af mægler fra Danbolig vurderet d. 21/11-07 til kr. 1.370.000, -

Det eneste bud der er kommet vedr. nr. 12 lyder på kr. 1.215.000,-

Det vurderes, at der næppe vil fremkomme bedre bud ved en ny udbudsrunde. Markedet har været prøvet af og rigtig mange eventuelt interesserede har modtaget udbudsmaterialet. Alligevel er der kun afgivet et enkelt bud.

Granbakken 4 er af samme mægler vurderet til kr. 1.250.000,-

Der er kommet to bud. Et på 1.095.000,- og et på 1.367.000,-

Der er ingen bud kommet på Granbakken 10. 

(Tekst udeladt).

Indstilling

Det indstilles:

 • At Granbakken 4 sælges til budet på kr. 1.367.000.
 • At Granbakken 12 sælges til budet på 1.215.000.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-09-2008

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Regionsrådet

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 08-01-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring