Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksisområdet og kommuner - referat 08-09-2008

Mødedato
08-09-2008 Kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Center for Kvalitet, P. V. Tuxens Vej 5, 5500 Middelfart – 1. sal i konferencelokalet

Medlemmer
Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Bent Bechmann, Kristian Grønbæk Andersen,Bent Krogh Petersen

Afbud
Thyge Nielsen, Bo Libergren


 

 

Dagsorden

 1. Besøg på Center for Kvalitet, Middelfart
 2. Orientering om arbejdsgruppe vedr. fælles udskrivningsplanlægning
 3. Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2008
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

1.      Besøg på Center for Kvalitet, Middelfart

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal besøge Center for Kvalitet i Middelfart, hvor centrets ledelse vil give en introduktion af centret, dets formål og virke.

Udvalget

Centerchef Arne Poulstrup orienterede om Center for Kvalitet, som er oprettet som en uafhængig institution i Region Syddanmark til støtte for regionens kvalitetsudvikling på patientområdet, primært inden for sygehus- og psykiatriområdet, men på sigt også inden for lægepraksis og det kommunale område.

Væsentlige opgaver er bl.a. at udvikle og fremskaffe viden og metoder på området.

Centret har 10 ansatte.

Overlæge Peter Qvist orienterede om det tværsektorielle samarbejde om patientforløb og patienter med kronisk sygdom:

 • uhensigtsmæssige akutte indlæggelser
 • udarbejdelse af model for forløbsprogrammer
 • udarbejdelse af model for elektronisk monitorere af patientforløb
 • evaluering af kontaktpersonordningen  mv.

2.      Orientering om arbejdsgruppe vedr. fælles udskrivningsplanlægning

Sagsnr:

08/11821

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og regionens kommuner har parterne som led i implementeringen af aftalerne aftalt at igangsætte et samarbejde om at udvikle en fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplanlægning bygger på sundhedsaftalens principper.

Arbejdet vedr. den fælles udskrivningsplanlægning skal være afsluttet medio oktober 2008, således at implementering kan igangsættes umiddelbart herefter. Arbejdsgruppen skal bl.a. levere et bud på, hvad dialog om udskrivning bør indeholde og hvilke oplysninger, der bør foreligge ved udskrivelse.

Med henblik herpå nedsættes en fælles regional/kommunal arbejdsgruppe under det administrative kontaktforum.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Kommissorium for arbejdsgruppen skal behandles af Sundhedskorrdinationsudvalget den 18/09-2008

3.      Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2008

Sagsnr:

07/16158

Sagsfremstilling

I løbet af 2007 har der været stor opmærksomhed på kvaliteten af de udarbejdede genoptræningsplaner. På møde i sundhedskoordinationsudvalget 12. april 2007, blev ambulant genoptræning bl.a. drøftet. Det blev efterfølgende aftalt mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen at gennemføre en audit (faglig revision) for kvaliteten af genoptræningsplaner. 

På møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 9. august 2007 blev en procesplan for auditeringen godkendt. Processen blev sat i værk umiddelbart herefter.

Auditten havde til formål at følge op på krav 2 i "Grundaftale om genoptræning", om kommunikation mellem sygehus, praktiserende læge og kommune i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et genoptræningsbehov. Hensigten var at sikre, at kvaliteten af genoptræningsplanerne er tilfredsstillende.

Kvaliteten af genoptræningsplanerne vurderes dels på baggrund af Bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, dels den Regionale retningslinie for genoptræningsplaner i Region Syddanmark.

Der er i auditten gennemgået 1020 genoptræningsplaner udarbejdet i marts/april 2008 på seks sygehusenheder i Region Syddanmark. Afrapporteringen fra auditeringen ligger klar til orientering med følgende hovedkonklusioner:

 

 • Auditeringen viser, at genoptræningsplanerne i høj grad lever op til lovgivningen med undtagelse af information om frit valg af genoptræningssted. Følgegruppen for genoptræning har i foråret 2008 udarbejdet en fælles informationsfolder, som fra efteråret 2008, kan anvendes af regionens sygehuse. Der arbejdes endvidere på en elektronisk løsning, således at folderen udskrives sammen med genoptræningsplanen til patienten. Angivelse af kommunale kontaktoplysninger samt beskrivelse af patientens funktionsniveau, giver ligeledes anledning til en øget indsats, for at opnå en tilfredsstillende opfyldelsesgrad.

 

 • Genoptræningsplanerne i Region Syddanmark lever desuden i vid udstrækning op til den tværsektorielle retningslinie for genoptræningsplaner i Region Syddanmark. Angivelsen af opstartstidspunktet for genoptræningsindsatsen bør dog højnes, hvilket med fordel kan ses i sammenhæng med kommende opgørelser af ventetid på ambulant genoptræning, hvilket er i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2009.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om tilblivelsen af auditten.
Det særlige udvalg anbefaler, at et kommende særligt udvalg følger sagen. 

Bilag:

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget er fastsat til torsdag den 9. oktober 2008 i regionshuset i Vejle.

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om den aktuelle situation vedr. en lægepraksis i Sommersted.

Direktør Jane Kraglund orienterede om at regionen vil tage kontakt til de praktiserende læger, via samarbejdsudvalget vedr. almen praksis, vedr. den omtale der har været i pressen omkring dobbelt honorering fx. i forhold til vaccination og andet der er brugerbetalt.


Siden er sidst opdateret 09-09-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring