Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Infrastruktur - referat 02-09-2008

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. infrastruktur

Mødedato
02-09-2008 Kl. 10:30

Mødested
Mødelokale 2
Regionshuset, Vejle

Medlemmer
Poul Weber, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Carl Erik Jensen

 

 

Dagsorden

  1. Opfølgning på udvalgets studiebesøg i Västra Götaland
  2. Orientering om høringssvar - forslag til principper for regional bustrafik
  3. Orientering om resultater af borger-/brugerundersøgelse af ønsker til regional busdrift
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

Tillægsdagsorden

  1. Orientering om situationen i FynBus

 

 

1.      Opfølgning på udvalgets studiebesøg i Västra Götaland

Sagsnr:

08/6837

Resumé

Det særlige udvalg for infrastruktur drøftede på sit møde den 19. august 2008 erfaringer fra studiebesøget i juni i Västra Götaland. Som et resultat af denne drøftelse ønskede udvalget en vurdering af, om et tilsvarende koordinerende forum kan og bør etableres i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Ägarrådet i Västra Götaland har som en central opgave at koordinere bestillernes ønsker til regionens trafikselskab (Västtrafik). I Ägarrådet drøftes konkrete ønsker til rute- og busbetjeningen samt fordelingsprincipper for de kommunale og regionale tilskud til den kollektive trafik. Desuden drøftes spørgsmål af mere overordnet karakter som f.eks. den samfundsmæssige nytte af den kollektive trafik. Ägarrådet har endvidere vedtaget syv overordnede mål, som Västtrafik skal drives efter, og som Västtrafik årligt måler sig selv op mod.

Et tilsvarende råd i Syddanmark kunne bidrage til en større helhed i planlægningen af den kollektive trafik, ligesom tendensen til at opdele den kollektive trafik i regionale og lokale ruter til en vis grad kunne afløses af at opfatte trafikselskabernes tilbud som ét samlet net.

I henhold til lovgivningen skulle der ikke være noget til hinder for at oprette et sådant koordinerende forum.

Der er et notat om Ägarråds-princippet under udarbejdelse. Forslag vil foreligge på mødet.

Indstilling

Det indstilles,

  • at det særlige udvalg vedr. infrastruktur drøfter spørgsmålet om etablering af et koordinerende forum for kollektiv trafik (f.eks. benævnt et bestillerråd) med henblik på at anbefale initiativet over for regionsrådet.

Udvalget

Erik Ørskov fra Regional Udvikling gav en præsentation af forslag til principper for etablering af et koordinerende forum for kollektiv trafik i Region Syddanmark.

Udvalget drøftede mulighederne for at etablere et koordinerende forum for kollektiv trafik i Region Syddanmark.

Udvalget pegede bl.a. på, at der er behov for mere viden om mulighederne for at etablere en tilsvarende konstruktion i Region Syddanmark med inspiration fra Ägarrådets funktion i Västra Götaland.

Det blev i forlængelse heraf aftalt, at administrationen udarbejder et forslag til en fremtidig organisering af bestillerrollen for den kollektive trafik i Region Syddanmark.

 

Bilag
1.a - Bestillerråd

 

 

2.      Orientering om høringssvar - forslag til principper for regional bustrafik

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Udvalget vil på mødet få præsenteret et foreløbigt sammendrag af de høringssvar til "Forslag til principper for bustrafik", der er modtaget ved høringsfristens udløb den 1. september 2008.

Indstilling

  • Til orientering.

Udvalget

Administrationen gav udvalget en orientering om hovedelementerne i de indkomne høringssvar.

Der var enighed i udvalget om, at de indkomne høringssvar ikke umiddelbart giver anledning til justeringer af forslaget til principperne for kollektiv bustrafik i Region Syddanmark.

Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et notat om høringssvarene til fremlæggelse på mødet i forretningsudvalget den 19. september 2008.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

3.      Orientering om resultater af borger-/brugerundersøgelse af ønsker til regional busdrift

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Der har i perioden fra den 8. - 18. august været igangsat en borger-/brugerundersøgelse af ønskerne til busbetjeningen. Firmaet Wilke har stået for for undersøgelsen, som er blevet gennemført i forhold til et fast panel, som Wilke har forespurgt via et internetbaseret spørgeskema.

Formålet med undersøgelsen har været at få tilkendegivet borgeres og brugeres stilling til en række forhold omkring brugen af busserne.

Udvalget vil på mødet få forelagt resultaterne af undersøgelsen.

Indstilling

  • Til orientering.

Udvalget

Erik Ørskov fra Regional Udvikling gennemgik resultaterne af borger-/brugerundersøgelse af ønsker til regional busdrift.

Undersøgelsen og plancher er vedhæftet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag
3.a - Busanalyse

3.b - Rapport Bustrafik

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur afholdes den 30. september 2008.

Udvalget

Mødet afholdes i Odense, Kullen 8.

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Ole Jacobsen fremsatte forslag om, at der kunne indføres en gratis busdag om året, hvor det er gratis for borgerne at køre med de regionale busser.

 

 

Tillægsdagsoden

1.      Orientering om situationen i FynBus

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Direktør for FynBus Lars Oksbjerre vil på mødet give en orientering om situationen i FynBus, herunder overgangen til ny køreplan.

Indstilling

  • Til orientering.

Udvalget

Direktør for FynBus Lars Oksbjerre gav udvalget en grundig orientering om den aktuelle situation i FynBus i forbindelse med overgangen til ny køreplan.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 


Siden er sidst opdateret 09-09-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring