Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kontaktudvalget - referat 25-08-2008

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Deltagere:

Formanden for Regionsrådet Region Syddanmark
Borgmestre for kommunerne i Region Syddanmark
Sekretariat

Afbud:

 

 

 

Dagsorden

 1. Orientering om økonomiaftalen 2009 for genoptræningsområdet
 2. Orientering om arbejdet i Syddansk Mobilitetsråd og fremtidens regionale bustrafik
 3. Retningslinier for bevillinger fra Vækstforum
 4. Ny strategi for udmøntning af Region Syddanmarks midler på kulturområdet
 5. Orientering om Region Syddanmarks arbejde med fremtidens sundhedsvæsen
 6. Fastsættelse af kommunale bidrag i 2009
 7. Rammeaftale 2009
 8. Odense Kommunes overtagelse af regionale tilbud
 9. Vejle Kommunes overtagelse af regionalt tilbud
 10. Mødeplan 2008
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

 

 

 

1. Orientering om økonomiaftalen 2009 for genoptræningsområdet

På kontaktudvalgets møde den 28. april 2008 var der enighed om, at spørgsmålet om genoptræning sættes på dagsordenen på kontaktudvalgets møde i august, da der i juni blev indgået en aftale mellem Regeringen og hhv. Danske Regioner og KL om økonomierne for 2009.

På genoptræningsområdet er der i aftalen lagt stor vægt på opfølgningen af økonomiaftalerne for 2008. I henhold til aftalerne for 2008 har Regeringen, Danske Regioner og KL undersøgt incitamentsstrukturer og styringsmuligheder på genoptræningsområdet samt gennemført en monitorering af udviklingen på området for de seneste år.

Det er i økonomiaftalerne for 2009 aftalt at implementere en række konkrete anbefalinger fra afrapporteringen. Det sker med henblik på at give bedre mulighed for at følge og koordinere genoptræningsindsatsen på tværs af kommuner, regioner og sygehuse.

Region Syddanmark har i samarbejde med kommunerne i regionen påbegyndt eller gennemført implementering af hovedparten af de i rapporten anbefalede styringsværktøjer eller initiativer. Via det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og region er iværksat fortløbende opfølgninger i form af auditering og dokumentering af aktivitet.

Sundhedskoordinationsudvalget følger dette arbejde, herunder registrering af genoptræningsydelser fra hhv. sygehuse og kommuner.

Der vil desuden ske en løbende kvalitetsudvikling på genoptræningsområdet, herunder tiltag såsom regeringens krav om kortlægning af ventetid for ambulant genoptræning. Endvidere forventes fokus på, hvorvidt de tilsigtede resultater om sammenhængende forløb er opnået, samt hvorledes udviklingen påvirker effekten af genoptræningsindsatsen.

De iværksatte processer for implementering af anbefalingerne fra økonomiaftalen tager udgangspunkt i et tæt tværsektorielt samarbejde mellem regionen og kommunerne, der er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark gav en kort orientering på baggrund af det vedlagte notat. Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at kontaktudvalget ønsker at få en løbende opfølgende status på området, første gang senest om et halvt år.

 

 

 

2. Orientering om arbejdet i Syddansk Mobilitetsråd og fremtidens regionale bustrafik. Regionsrådet har nedsat Syddansk Mobilitetsråd, som skal kortlægge problemstillinger og pege på tværgående helhedsløsninger mellem de forskellige trafikformer for at fremme mobilitet for mennesker og gods.

Det grænseoverskridende samarbejde er en særlig syddansk prioritet, og der er under den dansk-tyske partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein desuden indgået en aftale om samarbejde vedr. infrastruktur og trafikudbud. Transportministeren har givet tilsagn om at inddrage dette i de kommende forhandlinger om investeringsplan.

Kollektiv trafik er et selvstændigt tema, idet kommunerne og regionen skal bestille hhv. lokal buskørsel og bustrafik af regional betydning hos trafikselskaberne.

Til det formål har regionen et forslag til principper til høring indtil 1. september i år. Disse principper skal være grundlag for bestilling af regional bustrafik i 2009 og være en del af grundlaget for trafikselskabernes flerårige trafikplaner, som udarbejdes i 2008 - i overensstemmelse med det budget, som regionen har til rådighed til formålet.

ARBEJDET I MOBILITETSRÅDET

Syddansk Mobilitetsråd holdt sit første møde den 24. juni 2008.

På dagsordenen til rådets første møde var der drøftelse af følgende temaer af betydning for rådets arbejde og rolle samt tidsfølge og prioritering af opgaverne:

 • Mobilitetsudfordringer i Syddanmark og mobilitetsrådets rolle
 • Aktuelle temaer af betydning, hvor der skal tages stilling i den nærmeste fremtid
 • Temaer for mobilitetsrådets arbejde
 • Analyser og udredninger som grundlag for rådets arbejde.


Endvidere drøftedes rådets sammensætning og sekretariatsmæssige betjening. Borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg kommune blev udpeget som næstformand for mobilitetsrådet.

Som en første indkredsning af rådets forslag til emner og prioriteringer blev der afholdt 3 workshops, som afdækkede følgende temaer som vigtige for rådets kommende arbejde

 • Trængsel
 • Kollektiv trafik
 • Mobilitet for gods – med fokus på havnenes rolle for at flytte gods fra landevejen
 • Trafikal sammenhæng på tværs af regionens grænser – særligt mod syd
 • Fokusområde: Billund Lufthavn


Der er desuden rejst forslag om at inddrage trafiksikkerhed som tema.

Til rådets næste møde den 3. oktober 2008 skal der foreligge et forslag til prioriterede emner i en arbejds- og tidsplan.

REGIONSRÅDETS FORSLAG TIL PRINCIPPER FOR BUSTRAFIK AF REGIONAL BETYDNING

Regionsrådet udsendte den 13. juni forslag til principper for bustrafik af regional betydning til høring indtil 1. september 2008.

Principperne vil være regionsrådets indspil til køreplanlægning for 2009 og til trafikselskabernes flerårige trafikplaner.

Det er vigtigt, at trafikplanerne resulterer i den bedst mulige service herunder samspil mellem regional og lokal bustrafik og mellem busserne og tog.

Hovedudfordringen er at vende den nuværende nedgang og i stedet medvirke til at skabe et moderne kollektivt trafikudbud i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker og samtidig være med til at reducere trængsel på vejene og reducere vores CO2 udslip fra trafikken.

Principperne skal konkret være et aktivt middel til at få flere kunder i busserne og dermed forbedre bussernes økonomiske grundlag.

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om regionsrådets forslag til principper for regional bustrafik.

Udvalget

Regionsrådsformand Carl Holst orienterede om arbejdet i mobilitetsrådet, og Jørgen Otto Jørgensen orienterede som kommunal repræsentant i mobilitetsrådet om, at de fire kommunale repræsentanter har nedsat en gruppe af de respektive kommunaldirektører, der vil kunne bidrage til sekretariatsbetjeningen af mobilitetsrådet.

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen redegjorde for baggrunden for den aktuelle høring vedrørende principper for regional bustrafik. Udfordringerne er blandt andet, at trafikselskaberne oplever nedgang i passagertal og stigende brændstofpriser.

Forud for høringen har Region Syddanmark afholdt møder med politiske og administrative repræsentanter for kommunerne.

Kontaktudvalget drøftede principperne, og det blev i den forbindelse præciseret, at principperne skal forstås som grundprincipper, men at der i den egentlige fremtidige ruteplanlægning vil blive taget hensyn til konkrete behov og problemstillinger i forbindelse med de regionale ruter.

Uffe Steiner Jensen gjorde opmærksom på, at kommunerne afgiver individuelle høringssvar til Region Syddanmark.

Det blev ligeledes drøftet, at den aktuelle økonomiske situation på området for offentlig servicetrafik er kritisk både i regioner og i kommuner. Der var enighed om, at problemstillingen skal håndteres på nationalt niveau, og at KKR Region Syddanmark og Region Syddanmark undersøger mulighederne for, at samtlige kommunekontaktråd og regioner i fællesskab søger at bidrage til dialogen med staten om problemerne med finansieringen af den offentlige servicetrafik.

Vedlagt referatet er plancher anvendt i forbindelse med orienteringen.

 

 

 

3. Retningslinier for bevillinger fra Vækstforum

På mødet i kontaktudvalget d. 28. april aftaltes det at der til næste møde vil blive udarbejdet et kort notat om retningslinierne for Vækstforums bevillinger.

På baggrund af vedlagte notat gives der en orientering om retningslinierne.

 

Udvalget

Orienteringen på baggrund af det vedlagte materiale blev taget til efterretning.

 

 

4. Ny strategi for udmøntning af Region Syddanmarks midler på kulturområdetKulturområdet i Region Syddanmark har et budget på 7 mio. kr., som p.t. er fordelt med 2 mio. kr. til en Kulturpulje og 5 mio. kr. er til øvrige projekter på kulturområdet. Herunder også de fire kommunale kulturaftaler i Regionen.

Regionsrådet besluttede den 23. juni 2008 at arbejde videre med forslaget om en ny udmøntning af kulturstrategien i Region Syddanmark.

Kulturstrategien skal udvikle kulturlivet i Region Syddanmark og dermed understøtte det gode liv, som defineret i den Regionale UdviklingsPlan.

En ny udmøntning af kulturstrategien vil sætte mere fokus på store kulturbegivenheder og på synliggørelse og effektmåling af indsatsen på kulturområdet.

Forslaget indebærer også en ændret fordeling af kulturbudgettet på de 7 mio. kr. således:

 • 2 mio. kr. til 2-3 årlige projekter, der sætter den regionale kultur på Danmarkskortet. Projekterne skal fremme det regionale kendskab gennem nye kulturbegivenheder, der skabes i samarbejde med internationale samarbejdsparter, kulturaftalerne og kulturinstitutioner. 1 årlig uddeling, og der annonceres om denne pulje i medierne.
 • 2 mio. kr. til projekter med mindre regional interesse/"Kulturpuljen", der får 2 årlige uddelinger til 10-20 mindre tværgående projekter. Projekterne skal igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikling af kulturområdet – i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer (private personer kan ikke være støttemodtagere). Annoncering i medierne om ansøgningsfrister for denne pulje.
 • 3 mio. kr. til et stort tværgående projekt, der virkelig vækker opsigt. Projektet skal fremme kendskabet til kulturelle oplevelser – og fremme befolkningens deltagelse i forbindelse med kulturelle arrangementer.


Det forventes, at den ændrede udmøntning af kulturstrategien træder i kraft fra den 1. januar 2009.

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efterretning.

 

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

5. Orientering om Region Syddanmarks arbejde med fremtidens sundhedsvæsen

Herunder orientering om:

 • Status på høring vedrørende fremtidens sygehusstruktur
 • Status på Region Syddanmarks udbud af ambulancekørsel

 

Udvalget

Jens Elkjær orienterede om, at Region Syddanmarks ambulancekørsel er i udbud med frist for bud den 17. september 2008.

Et vigtigt element i regionens kriterier for ambulancekørslen er, at operatøren sikrer, at kørslen disponeres på en måde, så hele regionen betjenes med samme høje kvalitetsniveau.

Det blev tilkendegivet, at såfremt det ønskes, kan Kontaktudvalgets medlemmer rekvirere udbudsmaterialet til orientering.

 

 

6. Fastsættelse af kommunale bidrag i 2009

Hver enkelt kommune betaler et årligt grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet og et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommunen ligger, jf. lov om regionernes finansiering §§ 6 og 7.

Bidragene udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen.

Størrelsen af de årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse inden 1. september med kommunerne i kontaktudvalget.

Region Syddanmarks forretningsudvalg har indstillet til regionsrådet, at grundbidraget i 2009 fastsættes til 1.175 kr. og udviklingsbidraget til 117 kr. pr. indbygger, svarende til økonomiaftalernes forudsætninger, dvs. uændret i forhold til 2008, men fremskrevet til 2009-niveau.

Det indstilles,

At kontaktudvalget på baggrund af sine drøftelser, anbefaler regionsrådet at fastsætte grundbidraget, som foreslået af regionsrådets forretningsudvalg.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

 

7. Rammeaftale 2009

Kommunerne har i maj 2008 indsendt redegørelser til regionen om forventninger til fremtidige behov, udviklingstendenser og egne planer for udvikling af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

På baggrund af kommunernes indmeldinger vurderes det, at der på det specialiserede sociale område i de kommende år vil ske en ret omfattende geografisk ombrydning i retning af, at kommunerne i større omfang giver borgerne et tilbud i hjemkommunen.

En række kommuner har vedtaget eller er i gang med at udarbejde samlede planer for handicapområdet, der har som formål at sikre, at borgerne i kommunen primært modtager tilbud lokalt. Det er helt i overensstemmelse med det overordnede mål i rammeaftalen om, at borgerne skal have tilbud af høj kvalitet og med den specialisering, der er behov for, så tæt på familie og netværk, som det er muligt.

Der vil fortsat være specialiserede tilbud, som ikke alle kommuner har adgang til i egen kommune. Derfor er det afgørende for realiseringen af det overordnede mål, at kommunerne fortsat anvender specialiserede tilbud hos andre udbydere. En række kommuner giver da også udtryk for, at der fortsat vil være behov for at købe tilbud hos andre udbydere.

Med afsæt i de indmeldte ventelister vurderes der generelt ikke at være behov for større kapacitetstilpasninger af tilbuddene på rammeaftalens område. Der er dog enkelte områder, hvor en del kommuner udtrykker behov for udvidelse af kapaciteten. Det gælder primært tilbud til handicappede børn, tilbud til senhjerneskadede samt tilbud til særligt vanskeligt stillede sindslidende.

Desuden er der ønske om at se på den samlede tilbudsvifte til "udsattegruppen" i Syddanmark.

Ændringer i takster og pladstal fra 2008 til 2009:

I forbindelse med Rammeaftale 2009 er der sket yderligere udvikling af de fælles takstprincipper. Blandt andet er det i 2009 op til den enkelte udbyder at fastlægge overheadprocenten, dog maksimalt 5 %.

Kontaktudvalget godkendte den 28. april 2008 de reviderede takstprincipper.

De foreløbige takster for tilbud omfattet af rammeaftalen er indmeldt den 20. juni 2008.

På baggrund af de foreliggende takstsammenligninger af de foreløbige takster, vurderer Det Administrative Samarbejdsforum, at der ikke, udover hvad der er en følge af bortfaldet af den særlige servicebetaling på botilbudene, er sket nogen glidning i takstniveauet set under ét. Der er udsving i både op- og nedadgående retning og disse udsving er begrundet.

De foreløbige takster udsendes igen til kommunerne medio august m.h.p. mulighed for efter behov at drøfte takstændringer på de enkelte tilbud bilateralt. Der er udarbejdet en oversigt over foreløbige takstændringer fra 2008 til 2009. Oversigten vedlægges til orientering.

Det er desuden en overordnet vurdering, at der generelt er tale om mindre justeringer af antallet af normerede pladser indenfor rammeaftalens område fra 2008 til 2009.

Grundet de kommunale budgetlægningspocesser kan der ske justeringer af de indmeldte takster og normeringer. Disse indmeldes senest den 24. oktober 2008 og forelægges Kontaktudvalget den 24. november 2008.

Fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Kommunerne i Syddanmark har med virkning fra den 1. januar 2007 sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Samrådet udtaler sig vejledende om sanktionsformer for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Regionen varetager sekretariatsfunktionen for samrådet.

Der er i maj 2008 udarbejdet en foreløbig opsamling af erfaringer med Det Fælles Samråd i Syddanmark. Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med ordningen fra kommunernes side, ligesom der er en god dialog med politi og statsadvokaturer. På denne baggrund har Det Administrative Samarbejdsforum besluttet at anbefale, at samrådet videreføres i 2009. Der gennemføres en egentlig evaluering af Det Fælles Samråd ultimo 2008, som kan indgå i vurderingerne af Samrådet i forbindelse med Rammeaftale 2010.

Finansieringen er fastsat som abonnementsordning, og der er tale om en frivillig aftale, som den enkelte kommune kan vælge at tilslutte sig. Nærmere beskrivelse af modellen findes på www.socialportalsyd.dk. I 2008 deltager alle kommuner i ordningen.

Overtagelse af regionale tilbud

I henhold til lovgivningen skal det mindst én gang i hver valgperiode drøftes i Kontaktudvalget, om der er regionale sociale tilbud, der mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommune.

I indeværende valgperiode har Vejle Kommune pr. 1. januar 2008 overtaget 7 regionale tilbud. Vejle Kommune anmoder endvidere om at overtage Fuglekær Udviklingscenter fra 1. januar 2009. Odense Kommune har desuden tilkendegivet ønske om at overtage henholdsvis Tornhuset og

kollegiet Rømersvej fra 1. januar 2009.

Regionen forventes herefter fra 1. januar 2009 at drive de tilbud, der fremgår af vedlagte bilag, i alt 32 tilbud. Der henvises til Tilbudsportalen for en uddybende beskrivelse af de enkelte tilbud. Med drøftelsen af ovenstående i forbindelse med rammeaftale 2009 har Kontaktudvalget opfyldt kravene i lovgivningen om drøftelse af overtagelse af regionale tilbud.

Det indstilles:

 • at Kontaktudvalget anbefaler kommuner i Region Syddanmark at godkende Rammeaftale 2009 på det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

 

 

Øvrige bilag til rammeaftalen kan findes på www.socialportalsyd.dk

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede kort om rammeaftalen. Der er ikke store ændringer i kapaciteten, ligesom der samlet set ikke er tale om glidning på takstområdet.

Kontaktudvalget drøftede temaet vedrørende ændringer i forbindelse med enkeltmandsprojekter. Reglerne er sådan, at det er den såkaldte handlekommune, og ikke den betalende kommune, der træffer afgørelse i forbindelse med ændringer i enkeltmandsprojekter.

Dog er det således, at det er aftalt i Region Syddanmark i forbindelse med rammeaftalen, at den betalende kommune skal inddrages i drøftelser i forbindelse med sådanne ændringer.

Der var enighed i kontaktudvalget om, at understrege netop dette princip om inddragelse i forbindelse med fremtidig sagsbehandling og det videre samarbejde på socialområdet.

Ligeledes var der enighed om at understrege, at principperne om håndtering af underskud i forbindelse med lukning af tilbud i forbindelse med rammeaftalen også er gældende bagudrettet.

Indstillingen blev tiltrådt med ovenstående bemærkninger.

 

 

 

8. Odense Kommunes overtagelse af regionale tilbud

I forlængelse af Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 besluttede Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune på møde den 24. april 2007, at kommunen skulle indlede forhandlinger med Region Syddanmark om overtagelse af Kollegiet Rømersvej, som er et ungdomspsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud, og Tornhuset som er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme.

Odense Kommune har sammen med Region Syddanmark analyseret mulighederne for overtagelsen. Region Syddanmark har endvidere tilvejebragt et foreløbigt aftaleudkast, der identificerer de foreløbige konsekvenser af overtagelsen.

Byrådet i Odense har på den baggrund den 18. juni 2008 besluttet at overtage Kollegiet Rømersvej samt Tornhuset.

I medfør af Servicelovens § 187 stk. 1 anmodes Kontaktudvalget hermed om at drøfte ønsket om overtagelse.

Kontaktudvalgets drøftelse skal sikre, at alle aspekter af overtagelsen belyses, herunder om den kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage tilbudet/ene, reelt har muligheden for fagligt og økonomisk forsvarligt at drive dette/disse tilbud. Kontaktudvalget har jfr. bemærkningerne til Serviceloven ikke nogen beslutningskompetence om spørgsmålet.

Udvalget

Punkterne 8 og 9 blev behandlet under et. Kontaktudvalget tog de kommunale overtagelser til efterretning.

 

 

 

9. Vejle Kommunes overtagelse af regionalt tilbud

I forbindelse med Vejle Kommunes overtagelse af syv regionale tilbud pr. 1. januar 2008 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et udredningsarbejde vedrørende Fuglekær Udviklingscenter med henblik på at afdække fordele og ulemper ved en kommunal overtagelse.

Dette arbejde har vist en lang række fordele ved en kommunal overtagelse – herunder mulighed for at videreudvikle tilbudets høje faglige niveau i samarbejde med de øvrige kommuner, der benytter Fuglekær Udviklingscenter.

Byrådet i Vejle besluttede derfor den 14. maj 2008 at overtage Fuglekær Udviklingscenter. For yderligere oplysninger om baggrunden for sagen henvises til vedlagte bilag.

I medfør af Servicelovens § 187 stk. 1 anmodes Kontaktudvalget hermed om at drøfte ønsket om overtagelse. Kontaktudvalgets drøftelse skal sikre, at alle aspekter af overtagelsen belyses, herunder om den kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage tilbudet/ene, reelt har muligheden for fagligt og økonomisk forsvarligt at drive dette/disse tilbud.

Kontaktudvalget har jfr. bemærkningerne til Serviceloven ikke nogen beslutningskompetence om spørgsmålet.

 

Udvalget

Jævnfør referatet under punkt 8, blev punkterne 8 og 9 taget til efterretning.

 

 

10. Mødeplan 2008

Følgende møder er planlagt for resten af 2008.

24. november

kl. 10-12

Udvalget

Kontaktudvalget drøftede den kommende mødeplan for 2009. Der var enighed om at udarbejde et forslag, hvor der fastlægges 2 primære møder samt 2 møder, der fastlægges foreløbigt.

 

 

 

11. Næste møde

Næste møde i kontaktudvalget for Region Syddanmark afholdes den 24. november 2008.

 

Udvalget

Næste møde i kontaktudvalget for Region Syddanmark afholdes den 24. november 2008.

 

 

12. Eventuelt

Udvalget

H.P Geil, Haderslev Kommune, bad om en redegørelse for baggrunden for den sag, der aktuelt var omtalt i medierne i forbindelse med en nedlagt lægepraksis i Sommersted. Der vil blive udarbejdet en nærmere redegørelse med udgangspunkt i principperne for genoprettelse af nedlagte lægepraksis.


Siden er sidst opdateret 29-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring